The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by POK, 2022-03-31 22:58:39

it skill ebook

it skill ebook

Digital Literacy

ทกั ษะความเขา้ ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

อาจารยอ์ ภิชาติ รอดนิยม

Digital literacy คอื อะไร
Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนาเครอ่ื งมือ อุปกรณ์ และ

เทคโนโลยีดิจทิ ลั ท่มี อี ยู่ในปจั จุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสอ่ื ออนไลนม์ าใชใ้ นการปฏบิ ัตงิ าน ใหเ้ กิดประโยชน์
สงู สดุ ทนั สมยั และมปี ระสทิ ธิภาพ ซง่ึ มหี ัวใจหลัก ๆ อยู่ 4 หัวใจดังนี้ คอื การ
สอื่ สาร การปฏิบัตกิ าร การทางานรว่ มกัน การพัฒนากระบวนการทางานและ
ระบบงานในองคก์ ร

ทักษะดังกลา่ วครอบคลมุ
ความสามารถ 4 มติ ิ

การใช้ (Use) เขา้ ใจ (Understand) การสร้าง (create) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิ์ภาพทกั ษะดังกลา่ วครอบคลุมความสามารถ 4 มติ ิ

1 การใช้ (Use)
2 เข้าใจ (Understand)
3 การสรา้ ง (Create)
เขา้ ถึง (Access)4 เทคโนโลยีดจิ ิทัล ได้อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

ทกั ษะดงั กล่าวครอบคลมุ ความสามารถ 4 มิติ

1 (User) การนาไปใช้ เราสามารถใชง้ านไดเ้ ต็มประสทิ ธภิ าพไม่ว่าจะเป็น
อปุ กรณ์ใดกต็ าม นค้ี อื สง่ิ สาคัญ

2 (Understand) เขา้ ใจว่าสง่ิ ที่ทาไป เพ่อื อะไรหรอื ก่อใหเ้ กดิ อะไรบ้าง ใช้
เพอื่ ชว่ ยหรือนาเสนออะไรอย่างไรได้บา้ ง

3 (Create) คอื มีการอออกแบบ Motivate การสร้างการใช้งาน สง่ิ ทเ่ี รา
เขา้ ใจหรือนาไปใช้ ให้เกิดประโยชนส์ ูงสดุ

4 (Access) การเข้าถึงการใชง้ านเทคโนโลยีมบี ทบาทสาคญั ในชีวติ ประจาวนั ไม่
ว่าจะเปน็ เรื่องของการคา้ ขายเรือ่ งของการทางาน approve การอนมุ ตั ิเอกสาร

จากคาจากดั ความข้างต้นสามารถสรุปได้ ดงั นี้

✓ การรดู้ ิจิทลั (Digital Literacy) เป็นคำศัพท์ท่ีใชใ้ กล้เคียงกบั คำว่ำ ทักษะดจิ ิทัล (e-Skills) ควำมสำมำรถ
หรอื สมรรถนะด้ำนดิจทิ ัล (Digital Competence)

✓01กกำารรตรดู้ิดิจติทอ่ สัลอ่ื (สDำiรgiกtaำlรทLiำtธeรุ rกaรcรyม) เจปะ็นใ2ชคเ้วทำคมโรนู้ทโี่จลำยเสีปำ็นรตส่อนกเทำรศใแชล้ชะีวกติ ำปรรสะื่อจสำำ0วรัน3(IซC่ึงTอ)ุปเกปรน็ ณพ์น้ื เคฐรำอ่ืนงใช้

✓ การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เปน็ ควำมหมำยทก่ี ว้ำงซ่งึ จะครอบคลมุ องค์ประกอบด้ำน กำรร้เู ทคโนโลยี
กำรร้สู ำรสนเทศ กำรร้ดู ้ำนสื่อ และกำรรเู้ พือ่ กำรดำเนินชวี ิต

✓ กคาวรำมรู้ดรู้ขิจ้ันิทพัลน้ื (ฐDำiนgiใtนaฐlำLนitะeปrรaะcชyำ)ชขนอท0งั่วผ5ไู้ใปชแ้ คตวล่ ำะมครนสู้ จำหะแรบัตกกตำร่ำทงกำันงำนซง่ึใหอำม้ จปี แร0บะ6ง่สเิทปธ็นภิ 3ำพกแลลุ่มะหปลรักะสไดิทแ้ธกผิ ่ล

และควำมรู้ขนั้ สงู สำหรบั ผเู้ ชย่ี วชำญ เป็นควำมรเู้ ฉพำะทำงในวิชำชีพ ซงึ่ จะแตกตำ่ งกันตำม สำขำ อำชพี
และควำมถนดั

ประโยชน์สาหรบั นสิ ิต นักศกึ ษา
0✓✓1 มทคีำงวำำนมไภดำ้รควภดมูเริใว็จลในดผขล้องผำดิ นพทล่ีสำ2ำดมแำลระถมสคี รวำ้ ำงมสรมร่นั คใ์ไจดใ้เนอกงำรทำงำ0นม3ำกขน้ึ

✓ สำมำรถแกไ้ ขปญั หำทเี่ กิดขึน้ ในกำรทำงำนได้มปี ระสทิ ธภิ ำพมำกข้ึน

✓ สำมำรถระบทุ ำงเลือกและตัดสนิ ใจไดอ้ ย่ำงมีประสทิ ธภิ ำพมำกขน้ึ

✓ สำมำรถบรหิ ำรจัดกำรงำนแล0ะเ5วลำไดด้ ีมำกขึ้น และช่วยสร้ำง0ส6มดุลในชวี ิตและกำรทำงำน

✓ มเี ครอ่ื งมือช่วยในกำรเรยี นรู้และใชง้ ำนไดอ้ ยำ่ งเหมำะสม (Low Code More Power)

ประโยชน์สาหรับหนว่ ยงาน/องค์กร

✓01หน่วยงำนไดร้ บั กำรยอมรบั วำ่ มีควำม2ทนั สมยั เปิดกว้ำง และเปน็ ทีย่ อมร0ับซ3ึ่งจะชว่ ยดึงดดู และรกั ษำคน

รนุ่ ใหม่ท่ีมีศกั ยภำพสงู มำทำงำนกบั องคก์ รดว้ ย
✓ หนว่ ยงำนไดร้ ับควำมเชื่อม่ันและไว้วำงใจจำกผูบ้ ริหำร หรอื ผู้รบั บริกำรมำกขึน้
✓ คนในองคก์ รสำมำรถใช้ศักยภำพในกำรทำงำนให้มีมลู คำ่ สงู (High Value Job) มำกขึ้น

✓ กระบวนกำรทำงำนและกำรสื่อสำรข0อ5งงองคก์ ร กระชบั ขึ้น คลอ่ งตวั มำก0ข6ึน้ และมีประสทิ ธิภำพมำกขนึ้

✓ หน่วยงำนสำมำรถประหยัดทรัพยำกร (งบประมำณและกำลังคน) ในกำรดำเนินงำนได้มำกขึน้ทกั ษะความเข้าใจและใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ิทลั 9 ด้าน
ดา้ นท่ี 1

ทกั ษะความเข้าใจและใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั 9 ด้าน
ดา้ นที่ 2

ทกั ษะความเข้าใจและใชเ้ ทคโนโลยดี ิจทิ ลั 9 ด้าน
ดา้ นที่ 3

ทกั ษะความเข้าใจและใชเ้ ทคโนโลยดี ิจทิ ลั 9 ด้าน
ดา้ นที่ 4

ทกั ษะความเข้าใจและใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ิทลั 9 ด้าน
ดา้ นท่ี 5

ทักษะความเข้าใจและใชเ้ ทคโนโลยีดิจิทลั 9 ด้าน
ด้านที่ 6

ทกั ษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั 9 ด้าน
ดา้ นที่ 7

ทกั ษะความเขา้ ใจและใชเ้ ทคโนโลยีดจิ ิทลั 9 ด้าน
ดา้ นท่ี 8

ทกั ษะความเขา้ ใจและใชเ้ ทคโนโลยีดจิ ิทลั 9 ด้าน
ดา้ นท่ี 9

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค
Analog ไปสยู่ ุค Digital และยุค Robotic จงึ ทาใหเ้ ทคโนโลยดี ิจทิ ลั มี
อิทธิพลต่อการดารงชีวิตและการทางาน ข้าราชการซ่ึงเป็นแกนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Culture Shock เน่ืองจากการ
เปลยี่ นแปลงผา่ นเทคโนโลยี และเพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียการเป็นส่วนตัว
ความปลอดภยั นชีวิตและทรพั ยส์ ิน การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทาง
ไซเบอร์ เปน็ ต้น

หลกั สตู รพฒั นาทักษะด้านความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั

ทกั ษะขน้ั พ้นื ฐานได้แก่

หลกั สตู รพฒั นาทกั ษะด้านความเข้าใจ และใชเ้ ทคโนโลยีดิจิทัล

ทกั ษะขน้ั ตน้ สาหรับการทางาน

หลกั สตู รพฒั นาทกั ษะด้านความเข้าใจ และใชเ้ ทคโนโลยีดิจิทัล

ทกั ษะขน้ั ตน้ สาหรับการทางาน

ทักษะขน้ั พ้นื ฐำน

กำรใชง้ ำนคอมพวิ เตอร์

การใชง้ านอ่นื ๆ ใชฮ้ าร์ดแวร์ได้ตามข้อกาหนด
ใช้งานคลาวดค์ อมพิวตง้ิ ใช้งานระบบปฏิบัติการ

ใชง้ านอปุ กรณ์เคลือ่ นท่ี การจัดการขอ้ มูล

ทักษะข้ันพ้นื ฐำน

กำรใช้งำนอนิ เทอรเ์ นต็

การใช้ธรุ กรรมอิเลก็ ทรอนกิ ส์ การใชง้ านเว็บบราวเซอร์
ใช้งานสือ่ สังคม สบื ค้นขอ้ มลู
ใชง้ านปฏทิ นิ
ใช้งานไปรษณยี ์อิเล็กทรอนิกส์

ทักษะขั้นต้นสำหรับกำรทำงำน

กำรใชโ้ ปรแกรมประมวลคำ

พมิ พ์เอกสาร และตรวจทานงาน จัดการงานเอกสาร
เอกสาร จดั รปู แบบขอ้ ความ

จัดรูปแบบเอกสาร การจดั การกบั ยอ่ หน้าในเอกสาร

แทรกวัตถลุ งบนงานเอกสาร

ทักษะขัน้ ตน้ สำหรับกำรทำงำน

กำรใชโ้ ปรแกรมนำเสนอ

การตั้งค่างานนาเสนอ การใชง้ านโปรแกรมงานนาเสนอ
การกาหนดการเคลอ่ื นไหว การจดั การงานนาเสนอ
การแทรกวัตถลุ งบนงานนาเสนอ
การใช้งานขอ้ ความบนสไลด์

ทักษะขน้ั ตน้ สำหรับกำรทำงำน

กำรใช้โปรแกรมตำรำงคำนวณ

แทรกวตั ถลุ งบนแผน่ งาน และการ จดั การตารางคานวณ
ป้องกนั แผ่นงาน ปรับแต่งขอ้ มูลในแผ่นงาน

ใช้สตู รฟังกช์ ั่นเพือ่ การคานวณ จดั รปู แบบข้อมูลในแผน่ งาน

พิมพ์แผ่นงาน

ทกั ษะประยุกต์สำหรบั กำรทำงำน

กำรทำงำนรว่ มกันแบบออนไลน์

ใชง้ านโปรแกรมประชมุ ทางไกล ใชง้ านพ้นื ท่ที างานแบบออนไลน์
ผา่ นจอภาพ ใชง้ านพน้ื ที่แบง่ ปันข้อมลู ออนไลน์

ใชง้ านโปรแกรมแบ่งปนั หน้าจอ

Microsoft Word

หลกั สูตรการใชง้ านโปรแกรม Microsoft Word

Word

• หลักสูตรการใชง้ านโปรแกรม Microsoft Word
• ศูนย์กลางการจดั รูปแบบและสารบญั อตั โนมัติ
• ทางานกับซองจดหมายและจดหมายเวียน
• การจัดการกับหวั กระดาษและท้ายกระดาษแบบชัน้ สูง
• เคร่อื งมอื การ Review เอกสาร

Microsoft Excel

หลักสูตรการใชง้ านโปรแกรม Microsoft Excel

Agenda

• เครือ่ งมอื และสูตรคานวนเพื่อจดั การกับข้อมูล
• วเิ คราะห์ขอ้ มูลอยา่ งง่ายด้วย sort’ n Filter
• วิเคราะหข์ ้อมูลขนั้ สูงดว้ ย PivotTable และ Slicer
• เทคนคิ และเครอื่ งมอื จัดการกับรายงาน

Microsoft PowerPoint

หลักสูตรการใชง้ านโปรแกรม Microsoft PowerPoint

• นาเสนออย่างไรใหม้ ีประสิทธภิ าพ Agenda
• เข้าใจการทางานกบั PowerPoint
• สร้างภาพเคลือ่ นไหวให้ไดด้ งั่ ใจ
• รงั สรรคเ์ หตุการณ์ดว้ ย Bookmark, Trigger
• เครอื่ งมือสนับสนุนการนาเสนอผลงาน
• แปลง PowerPoint ไปเป็น Videoการบริหารจัดการภาครัฐ การใหบ้ ริการภาครฐั

ความคลอ่ งตวั ในการปฏบิ ตั ริ าชการ ความคมุ้ ค่าในการใช้ทรัพยากร

การสรา้ งงานที่มีมูลค่าสูง สะดวก รวดเรว็
ประชาชนสามารถเขา้ ถึงบริการไดง้ า่ ย ตรงตอ่ ความต้องการของประชาชนกำรสร้ำงกำรรับรูแ้ ละกระตนุ้ ใหข้ ำ้ รำชกำร บุคลำกรในสังกัดเกิดควำม
สนใจและรับทรำบถงึ ประโยชน์ รวมถงึ ควำมจำเป็นของกำรพัฒนำทกั ษะ
ควำมเขำ้ ใจและใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Literacy)

เพือ่ ให้ทรำบถงึ ระดบั กำรพัฒนำกำรของแต่ละบคุ คล รวมถึงกำรนำทักษะ
ดังกล่ำวไปประยกุ ต์ใชใ้ นกำรปฏิบตั ิงำน พร้อมท้งั ใหข้ ้อมูลยอ้ นกลบั แก่
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดด้วย

กำหนดเป็นนโยบำยของส่วนรำชกำร

เพื่อนำไปใชเ้ ป็นขอ้ มูลประกอบกำรปรบั ปรุง และวำงแนวทำงกำรพฒั นำ
ทักษะของบคุ ลำกรของส่วนรำชกำรในลำดับตอ่ ไป

สร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนแบบ Digital ใหเ้ กิดข้นึ ในองคก์ รโดยมกี ำร
ดำเนนิ กำรดังตอ่ ไปน้ี

ในกำรพัฒนำทกั ษะควำมเข้ำใจและใชเ้ ทคโนโลยดี ิจิทัล (Digital Literacy)
ให้แก่ ข้ำรำชกำรและบคุ ลำกรในสังกดั รวมถึงนำทักษะท่ีไดจ้ ำกกำรพฒั นำ
มำประยกุ ต์ใชใ้ น กำรปฏิบตั งิ ำน และกำรให้บริกำรประชำชน ท้งั น้ีเพ่ือ
สรำ้ งคณุ ค่ำรว่ มกนั ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสงั คม

พฒั นำข้ำรำชกำรและบคุ ลำกรในสงั กัดใหม้ ีทกั ษะควำมเข้ำใจและใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ัล โดยมีกำร
ดำเนินกำรดงั ตอ่ ไปน้ี

ตง้ั คณะทำงำนหรือผูร้ บั ผิดชอบหลกั ในกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนแบบ Digital โดยมีรองหัวหนำ้
ส่วนรำชกำรขน้ึ ไปเป็นหัวหน้ำคณะทำงำน
หน้ำท่ขี องคณะทำงำนหรือผรู้ ับผิดชอบหลัก
•สร้ำงกำรมสี ่วนรว่ ม โดยเปิดโอกำสใหบ้ ุคลำกรมสี ว่ นรว่ มในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรปรับเปลยี่ น
องค์กร กำรใชเ้ ทคโนโลยีดิจทิ ลั ในกำรปฏิบัตงิ ำน และกำรสรำ้ งเครอื ข่ำยกำรใช้งำนเทคโนโลยดี ิจิทัลใน
กำรปฏบิ ตั ิงำน
•สร้ำงแรงจงู ใจใหข้ ้ำรำชกำรและบคุ ลำกรภำครัฐอยำกพัฒนำทกั ษะควำมเขำ้ ใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ัลของตนเอง ในรปู แบบตำ่ ง ๆ เชน่ กำรให้รำงวัลในลกั ษณะใบประกำศนียบตั รผู้เป็นแบบอยำ่ ง
ของกำรพฒั นำทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยดี ิจิทลั หรือกำรจัดกจิ กรรมในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
•ให้ควำมรเู้ กย่ี วกับเทคนคิ และวธิ ีกำรสรำ้ งสรรค์หรอื ออกแบบแนวทำงกำรนำเทคโนโลยดี ิจิทลั มำใช้ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดในกำรปฏิบัตงิ ำน
•กำหนดเปน็ ข้อบงั คบั ใหข้ ำ้ รำชกำรและบุคลำกรในสังกัดทกุ คนตอ้ งพฒั นำทกั ษะควำมเขำ้ ใจและใช้
เทคโนโลยดี ิจิทัลอยำ่ งจริงจงั โดยอำจเช่ือมโยงกับกำรบริหำรทรัพยำกรบคุ คลของสว่ นรำชกำร เช่น
กำรประเมนิ ผลกำรปฏิบตั ิงำน และกำรเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น

ส่งเสรมิ ให้เกดิ การทางานแบบ Digital ตามที่ไดก้ าหนดไว้ เพือ่ ให้เกดิ การนาเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ทีม่ ี
อยูใ่ นปจั จบุ นั มาใชใ้ นการปฏิบัตงิ านอย่างแท้จรงิ

พัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกดั ใหม้ ีทักษะควำมเข้ำใจและ
ใช้เทคโนโลยดี ิจทิ ลั โดยมกี ำรดำเนนิ กำรดังต่อไปน้ี

ส่วนรำชกำรวำงแผนกำรพฒั นำทกั ษะควำมเขำ้ ใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกดั โดยอำจจำแนกบคุ คล
ออกเปน็ กลุม่ ตำมควำมสำมำรถและควำมสนใจในกำรพฒั นำ และ
กำหนดแนวทำงในกำรพฒั นำให้สอดคล้องกบั ศักยภำพของบคุ คล
ส่งเสรมิ และสนับสนุนใหข้ ำ้ รำชกำรพฒั นำทักษะควำมเข้ำใจและใช้
เทคโนโลยีดจิ ิทลั ด้วยตนเอง โดยอำจนำวธิ กี ำรพัฒนำทกั ษะควำม
เขำ้ ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (6 Step) มำใช้เป็นแนวทำงกำร
พัฒนำ

ติดตำมผลกำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและใชเ้ ทคโนโลยดี ิจิทลั
ขำ้ รำชกำรและบุคลำกรในสังกัด

เพอื่ ให้ทรำบถึงระดบั กำรพัฒนำกำรของแตล่ ะบคุ คล รวมถงึ กำรนำ
ทักษะดงั กลำ่ วไปประยุกตใ์ ช้ในกำรปฏบิ ัติงำน พรอ้ มท้งั ใหข้ ้อมูล
ยอ้ นกลับแก่ขำ้ รำชกำรและบุคลำกรในสังกดั ด้วย

รำยงำนผลกำรนำทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของ
ขำ้ รำชกำรและบุคลำกรภำครัฐมำยังสำนกั งำน ก.พ.

เพอ่ื นำไปใชเ้ ปน็ ขอ้ มูลประกอบกำรปรบั ปรงุ และวำงแนวทำงกำร
พฒั นำทักษะของบคุ ลำกรของส่วนรำชกำรในลำดับตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2
Next Book
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)