The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Sevgili Tolunacilar,

Toluna Dergisi yeni sayisini begenerek okuyacaginizi umuyoruz.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2019-06-04 09:05:19

Toluna Dergisi Haziran Sayisi - TR

Sevgili Tolunacilar,

Toluna Dergisi yeni sayisini begenerek okuyacaginizi umuyoruz.

H A Z İ R A N 2 0 1 9
TOLUNA
Bu sayıda:
TOLUNA’DA PUAN #TOLUNAWINS

KAZANMA YOLLARI TOLUNA HAFTALIK

#HEDİYESİ
Birbirinden farklı yolları sizin
için derledik
Her hafta n11.com
50 TL Hediye Çekleri
dağıtıyoruz
TOLUNA'DA

BABALAR GÜNÜ

Tolunacı baba ve baba adayları
için özel ek
Daha fazla anket daveti,
anketler ile ilgili
sorularınıza yanıtlar,
daha fazla puan
kazanma yolları
ve dahası


İÇERİK


EDİTÖR BİZ KİMİZ? TOLUNA’DAN

NOTU HABERLER#TOLUNAWINS TOLUNA EĞLENCE

HAFTALIK
#HEDİYESİ

SPOR MODA PUAN VE ÖDÜL

KAZANMA
YOLLARI


Toluna & Siz
SENİN SESİN + BİZİM SESİMİZ=DEĞİŞİMİN SESİ
BİZE YÖN VERİN

Paylaştığınız fikirleriniz,

topluluğumuza yön vermektedir


ÖNCÜ OLUN ÖDÜLLENDİRİLİN


Her tamamladığınız anket ve Emeklerinizin karşılığını
oluşturduğunuz içerik ile karar unutmuyoruz. Paylaştığınız her
alıcıları etkileyin fikir ile ödüllendiriliyorsunuz


T R . T O L U N A . C O M


Editor Notu

Herkese, Toluna ailesinden Toluna Dergisi, her ay
merhaba! Toluna Dergisi’nin dijital olarak yayınlanan
yeni sayısı ile sizlerle bir dergidir. Dergimizde
olmaktan mutluluk topluluk sayfamızdan
duyoruruz. bilgiler, anketler ile içerik
okuşturmayla ilgili
Toluna, kendini sizin sesinizi ipucuları, birbirinden ilginç
duyurmaya adamış online konular ve tabii ki binlerce
bir topluluktur! Anketlere puan ve hediye çekleri
katılarak dünyanın önde
gelen ürün ve hizmet kazanabileceğiniz
sağlayıcılarına Toluna yarışmalarımızı
üzerinde oluşturacağınız bulabilirsiniz.
mini-anketler ve görüş
konuları aracılığıyla sadece Yorum ve düşüncelerinizi
ne düşündüğünüzü bizimle paylaşmayı
söyleyerek ödüller unutmayın!
kazanabilirsiniz.
İyi okumalar diliyoruz:)

Toluna Ekibi

E d i t ö r


Toluna HER GÜN

Milyoneri 1.000.000

PUAN
Eftalya87


Nisan ayı Toluna Milyoneri
Her gün aktif bir Tolunacı, 1.000.000 puan
Tebrikler! Günlük çekilişimiz olan Toluna Milyoner
kazanmaktadır . Katılmak ve günün Toluna
ile 1.000.000 puan puan dagitmaya devam
Milyoneri olma şansına sahip olmak için, çekiliş
ediyoruz. Türkiye topluluğumuzdan eftalya87
günü sırasında en az 1 geçerli biletin olması
uyemiz nisan ayinda, 1.000.000 puan kazanarak
gerekir!
Toluna Milyoneri olmuştur.

Anketlere katılarak ya da 500 puan karşılığında
ödül merkezinden satın alacağınız çekiliş bileti ile
şansınızı deneyebilirsiniz.

Kazandığınız puanlar ile ödül bütiğimizdeki hediye
seçeneklerini satın alabilirsiniz. Örnek mi?
n11.com veya Hotiç veya telefon kontör
yüklemeleriniz için CY.SEND tercih edebilirsiniz.

Şansınızı denemek için anketlerimize katılın veya
ödül butiğimizden çekiliş bileti satın alınız.

Anketlere katılmak için lütfen buraya tıklayın. Ödül
butiğimizden puanlarınız ile bilet satın almak için
lütfen buraya tıklayın.

Günlük talihlilerin listesini görmek için buraya
tıklayın

Toluna Milyoneri olmak için daha ne
bekliyorsunuz?


ÖDÜL
İÇERİK
Her hafta en aktif
Toluna topluluk
üyelerimiz n11.com
sayfamızda aktif olarak
50 TL değerinde
içerik oluşturun ve
hediye çeki
yorumlarınızla diğer
kazazanıyor.
içeriklere katkıda
bulunun
ANKET

Toluna Anket
Merkezi’ndeki ve e-
postanıze gönderilen
anketlere katılınToluna


Haftalık değerindeki hediye
DETAYLAR
#Hediyesi çekini her hafta verelim.
Biz de size 50 TL


Detaylar videomuzda
Ve burada


#TolunaWins

T O L U N A ’ D A N K A Z A N D I Ğ I N I Z H E D İ Y E L E R

Ü Z E R İ N D E N Y İ N E K A Z A N M A K İ S T E R M İ S İ N İ Z ?

Hediye çeklerinizi kullandığınızda size gelen ürünlerin kaliteli videolarını ve/ya resimlerini

paylaşmaya ne dersiniz?
Nasıl mı?
♣ Toluna`dan kazandığınız ödülleri #TOLUNAWINS etiketiyle hem sitemizde hem de sosyal
medya ağlarınızda ( Facebook, Twitter, Instagram v.b.) paylaşın,

♣ Bizler de karşılığında ilave puan hediye edelim!


S İ Z D E N

G E L E N L E RT o l u n a ’ d a k a z a n m a y a d e v a m


P u a n l a r ı n ı z ı Ö d ü l b u t i ğ i m i z d e
# T O L U N A W I N S
k u l l a n ı n
T o l u n a ’ d a a n k e t l e r e k a t ı l a n ,
S i z e u l a ş a n ö d ü l l e r i n i z i n v i d e o /
s i t e m i z d e i ç e r i k o l u ş t u r u p y o r u m
r e s i m l e r i n i # T o l u n a W i n s i l e p a y l a ş ı n
y a p a n l a r b i r b i r i n d e n g ü z e l
K a r ş ı l ı ğ ı n d a i l a v e p u a n l a r
h e d i y e l e r i k a z a n ı p m u t l u l u k l a r ı n ı
k a z a n ı n
b i z i m l e p a y l a ş ı y o r l a r .

D e t a y l a r i c i n b u r a y a t i k l a y i n


YENI BIR ETKINLIK


TOLUNA'DA

5'TE 5


5.000 puan kazanma sansi sizi bekliyor!


Anketlere katılın12-26 Haziran tarihleri arasında en az 5
ankete katılın

01 Mini-anket içeriği

oluşturun
12-26 tarihleri arasında, Toluna içerik oluşturma
kurallarına bağlı kalarak en az 15 mini- anket oluştur


02 Konu içeriği oluştur
12-26 Haziran tarihleri arasında en az 15 konu içeriği
oluştur

#WeAsk içeriği oluştur


03

#WeAsk yani ‘Biz Soruyoruz’, Toluna’nın önemli
konularda fikirlerinizi öğrenmek için kullandığı bir
etikettir.
Siz de 12-26 Haziran tarihleri arasında önemli konular
ile ilgili en az 3 #WeAsk etiketli içerik oluşturun.
Unutmayın: Bu içerikler toplumsal konular gibi önemli
04 konular hakkında olmalıdır.


Yorumlarınız ile aktif

olun
12-26 Haziran tarihleri arasında en az 300 yorum
paylaşın
05


AİÖ
n k e t l e r e k a t ı l ı n , g ö r ü ş l e r i n i z
i l e d ü n y a n ı n ö n d e g e l e n
m a r k a l a r ı n a y ö n v e r i n ,
b u n u n i ç i n d e ö d ü l l e n d i r i l i n
ç e r i k o l u ş t u r u n v e
y o r u m l a r ı n ı z i l e d i ğ e r
t o p l u l u k ü y e l e r i m i z i l e
t a r t ı ş ı n . F i k i r l e r i n i z v e
i ç e r i k l e r i n i z i l e i l a v e
o u a n l a r k a z a n ı nd ü l l e r e g i d e n y o l u
t a m a m l a d ı n ı z ! Ş i m d i
e m e ğ i n i z i n k a r ş ı l ı ğ ı n ı
b i r b i r i n d e n f a r k l ı ö d ü l
s e ç e n e k l e r i m i z i l e
a l a b i l i r s i n i z


Toluna

Mobil


UygulamasıD E N E D İ N İ Z M İ ?


Pratik iOS ve Android


Toluna, parmaklarınızın ucunda: iOS kullanıcıları için buraya
Anketlere katılın, içerik oluşturun tıklayın
ve fikirlerinizi paylaşın Android kullanıcıları için buraya
tıklayın


E Ğ L E N C E
G ü n ü n s t r e s i n i b i r a z d a o l s a a t m a y a m e
d e r s i n i z ?

O z a m a n d e r d i t a s a y ı b i r k e n a r a b ı r a k ı n ,
t e b e s s ü m e t m e k i ç i n h a z ı r o l u n !


Toluna

MUTFAKTAN MİS GİBİ KOKULAR GELİYOR
Mutfağı

NE PİŞİRSEM? PRATİK SAĞLIKLI

Bugün düşünmenize gerek En pratik tarifler bizim Damak tadınız yanında
yok! Tarif bizden mutfağımızda sağlığınızı da düşünüyoruz


TOLUNA’DAN HABERLER

G Ü N C E L L E N E N T O L U N A O Y U N L A R IS e v g i l i T o l u n a c i l a r , S a d e c e F a c e b o o k s a y f a m ı z a ö z e l
i ç e r i k l e r , v i d e o l a r , d a h a f a z l a p u a n
T o l u n a t o p l u l u g u m u z d a a r t i k
T o l u n a o y u n l a r i n i o y n a y a b i l i r v e k a z a n a b i l e c e ğ i n i z y a r ı ş m a l a r v e
b o l b o l p u a n l a r k a z a n a b i l i r s i n i z . d a h a f a z l a s ı i ç i n b u r a y a t ı k l a y a r a k
T o l u n a Ş a n s Ç a r k ı , Y a p - B o z , T o l u n a T o l u n a T ü r k i y e F a c e b o o k
s a y f a m ı z ı t a k i p e d i n .
Q u i z o y u n l a r ı i l e h e r g u n p u a n
k a z a n m a s a n s i n i z v a r d i r .
TOLUNA REHBERİ

U n u t m a y i n k i b u o y u n l a r d ü z e n l i
EKİNİ OKUDUNUZ MU?
g ü n c e l l e n d i ğ i i ç i n b i z i t a k i p e t m e y i
u n u t m a y ı n .
S i z i n i ç i n h a z ı r l a n m ı ş y e p y e n i e ğ i t i c i
d e r g i e k i m i z e g ö z a t t ı n ı z m ı ? B u e k
TOLUNA TÜRKİYE d e r g i m i z t a m a m e n s i z i a y d ı n l a t ı c ı
b i l g i l e r i ç e r m e k t e d i r . A n k e t l e r : N a s ı l
FACEBOOK SAYFASI d a h a f a z l a a n k e t d a v e t i
k a z a n a b i l i r s i n i z ? A n k e t l e r i l e i l g i l i
S e v g i l i T o l u n a c ı l a r , T o l u n a T ü r k i y e
s o r u l a r ı n ı z m ı v a r ? D a h a f a z l a p u a n
o l a r a k t o p l u l u k s a y f a m ı z d a s i z l e r l e
n a s ı l k a z a n a b i l i r i m ? Ö d ü l n a s ı l
f a r k l ı k o n u l a r ü z e r i n d e n i l e t i ş i m d e
k a z a n a b i l i r i m ? İ ç e r i k n a s ı l
o l d u ğ u m u z g i b i d i ğ e r s o s y a l m e d y a
o l u ş t u r a b i l i r i m ? V e d a h a n i c e
p l a t f o r m l a r ı n d a d a s i z l e r l e i l e t i ş i m
s o r u l a r ı n ı z a y a n ı t l a r T o l u n a R e h b e r i
h a l i n d e o l m a y a ö z e n g ö s t e r i y o r u z .
e k i m i z d e . İ n c e l e m e k i ç i n d e r g i m i z i n

s o n s a y f a l a r ı n a g ö z a t m a y ı
B u s o s y a l p l a t f o r m l a r ı n d a n b i r i s i d e
u n u t m a y ı n !
F a c e b o o k s a y f a m ı z d ı r . P e k i T o l u n a
T ü r k i y e F a c e b o o k s a y f a m ı z d a s i z i
n e l e r b e k l i y o r ?


Moda
2019 yılında moda dünyasındaki gelişmelere hep
birlikte göz atalım.

0 1 H A Y V A N D O S T U
M A R K A L A R
Prada Group İlkbahar Yaz 2020 koleksiyonlarından
itibaren tasarımlarında ve yeni ürünlerinde hayvan
kürkü kullanmayacağını açıkladı Stoklar ürünler
tükenene kadar satılmaya devam edecek.


0 2 B İ S İ K L E T Ç İ Ş O R T L A R


Geçtiğimiz yaz sezonu kendini ortaya atan bisikletçi
şortlarının bu sezon da bir yere gitmeye niyeti yok gibi.
Siyah versiyonlarını bir kenara bırakıp, yeni desenlere
yelken açan atletik şortlar, bakalım daha kaç sezon
bizimle olacak.0 3 E R K E K M O D A
B L O G G E R L E R I

Moda deyince aklımıza gelen kadın modası algısını
yıkmak ülkemizde pek kolay olmasa da bunu başaran
tasarımcılar ve moda tutkunu bloggerlar var. Modanın
sadece kadınlara özgü bir şey olmadığını hepimize
kanıtlıyorlar. İnternet dünyasının Instagram üzerinde
yoğunlaştığı şu günlerde erkek modasını en iyi
yansıtan Türk Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.


T O L U N A
Spor

1 Futbol 3 Voleybol Spor gündemi
Toluna’da atıyor!

Arsenal, Mesut Özil’i istenmeyen adam ilan Sakarya’da lise öğrencileri, voleybol
etti. Fener taraftarı ise yıldız futbolcuya hakemi olabilmeleri için İl Milli Eğitim
“Bize gel” diye mesaj yağdırdı. Sarı- Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol
Lacivertli taraftarlar, Arsenal'in Türk asıllı Federasyonu (TVF) arasında imzalanan iş
yıldızı Mesut Özil'i sosyal medyada adeta birliği protokolü kapsamında açılan SAĞLIK
mesaj yağmuruna tuttu. hakemlik kursunda ilk kez eğitim aldı.
Uyarı alanlarının yüzde 85'e
2 Basketbol 4 Tenis yükseltildiği standart sigara
paketi uygulaması 5
Temmuz'da başlayacak. Eski
Basketbolda 2019 FIBA Avrupa Milli sporcu İpek Soylu, Uluslararası Tenis ürünler 5 Ocak 2020'den
Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da sonra piyasada
bulundurulamayacak
Milli Kadın Takımı’nda 3 oyuncu kadrodan düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada
çıkarıldı. Çinli rakibi Yue Yuan'ı 7-6, 6-1 skorla
yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Yaşlandığımız için egzersiz yapmayı bırakmıyoruz, egzersiz yapmadığımız için
yaşlanıyoruz.


Oyunlar

T O L U N A O Y U N M E R K E Z İ
1

Toluna’dabir ilk Eğlence ve puan
bir aradaToluna’da şimdi hem eğlenerek hem
Oynarken hem eğlenin hem de
de aynı anda puanlar
ödüller kazanın!
kazanabileceğiniz Türkçe oyunlar

mevcut!
T R . T O L U N A . C O M / G A M E S


1 7 H A Z İ R A N 2 0 1 9

BABALAR

GÜNÜBABALAR


GÜNÜ’NÜTOLUNA’DA

KUTLUYORUZ

B a b a l a r G ü n ü ’ n e ö z e l

e k i m i z d e s i z i b u ö z e l g ü n e

h a z ı r l ı y o r , a y n ı a n d a p u a n l a r
h e d i y e e d i y o r u z .


Babalar Günü Babalar Günü 5.000 puan
Nedir? İçin hediye fikirleri Anketleri tamamlayın, kazanın


Babalar Günü Toluna sizi 5.000 ilave anket

unutmadı! puanı


Sevgili Tolunacılar, Anneler Günü, Kadınlar Günü Unutmayın ki babalar için en
ile bayan üyelerimizi güzel hediye hayırlanmak,
Babalar Günü, pek çok kutlamayı unutmadığımız güzel bir sözdür. Maddi
ülkede her yıl haziran ayının gibi siz değerli Tolunacı değeri olan hediyelerden
üçüncü pazar günü babaların baba veya baba adaylarını önce, onlara manevi değeri

onuruna kutlanan özel bir da unutmadık. olan hediyeler vermeyi
gündür. unutmayalım!
Bu özel gün için bol bol puan
Bir Amerikan İç Savaşı kazanmanızı sağlayacak Toluna olarak bu özel gün için
gazisinin kızı olan Sonora güzel bir fikrimiz var. size 5.000 puan hediye

Smart Dodd, Anneler Günü ediyoruz.
gibi babaların da bir günü Bu fikir ile birlikte bir sonraki
olması gerektiğini sayfada, değerli babalarınız 12 Haziran - 26 Hazıran
düşünmekteydi ve bu sayede için hazırlanmış hediye tarihleri arasında en az 5
bu özel gün kutlanmaya fikirlerini bulabilirsiniz. ankete katılın, şanslı 17 isim
başlanmıştır. arasında olan bay üyelerimiz
Babalar Gününüz kutlu ilave 5.000 puan kazanıyor.
olsun.


B A B A N I Z İ Ç I N H E D İ Y E


F İ K İ R L E R İ
İsme özel kemer

Babanızı mutlu etmenin yollarından biri de ona
özel olduğunu hissettirmek. Özel davetlerde
yahut şirket toplantılarında takım elbise
içerisinde babanızın şıklığını tamamlayıcı bir
aksesuar olan kemer üzerine kendisinin ismini

yazdırarak şıklığına şıklık katabilirsiniz.


İsme özel not defteri

Yoğun iş temposundan bir takım işlerini unutan
babanız için alabileceğiniz en mantıklı hediye
ona şık bir not defteri almak olabilir.Harici batarya

Sürekli şarj sorunu yaşayan baba için hediye

şüphesiz ki powerbank olabilir.


İsme özel tişort

Giyim tarzı ağırlıklı olarak spor tarzda olan
babanızın kendi ismiyle işlenmiş polo bir tişört
almak oldukça iyi fikir.
İsme özel cüzdan


B a b a y a a l ı n a b i l e c e k h e d i y e l e r s e r i m i z i n e n r a ğ b e t
g ö r e n ü r ü n l e r i n d e n b i r i ş ü p h e s i z k i i s m e ö z e l
c ü z d a n l a r d i y e b i l i r i z .
Duvar saati


B a b a n ı z l a b i r l i k t e ç e k t i r d i ğ i n i z b i r f o t o ğ r a f t a n
o l u ş a n d u v a r s a a t i b a b a l a r a ö z e l h e d i y e l i s t e s i n d e k i
s e ç e n e k l e r a r a s ı n d a k i e n i y i l e r d e n b i r i d i y e b i l i r i z .


1 Toluna Anketlerine katılın

E-postanıza gelen ve Anket Metkezimizdeki mevcut anketleri
tamamlayın


TOLUNA P U A N K A Z A N M A Y O L L A R I  


2 İçerik oluşturunToluna topluluk sayfamızda içerik oluşturun


TOLUNA P U A N K A Z A N M A Y O L L A R I  


3 Yorumlarınızı paylaşın
Yorumlarınızı paylaşarak ilave puanlar kazanın


TOLUNA P U A N K A Z A N M A Y O L L A R I  


4 Ödüllerin keyfini çıkarınEmeklerinizin karşılığını Ödül Butiğimizdeki hediyeler için kullanın

TOLUNA P U A N K A Z A N M A Y O L L A R I  


TOLUNA MÜZİK LİSTESİ


10 adet şarkıdan oluşan listemizi dinle,
beğendiğiklerini sitemizde #TMZ etiketiyle içerik
oluşturup paylaş, ilave puanlar kazan!


AŞK

L G B T ( L E Z B İ Y E N , G A Y ,

B I S E K S Ü E L , T R A N S E K S Ü E L )

O N U R H A F T A S I Ö Z E L S A Y I M I Z
O N U R Y Ü R Ü Y Ü Ş Ü , L G B T
H A K L A R I


O N U R Y Ü R Ü Y Ü Ş Ü H E R Y I LDÜNYAgenelinde haziran ayında

LGBT bireylerinin haklarını desteklemek için
ETKINLIKLERIN TAMAMINI KAPSAR


PEKİ
Türkiye’de

LGBT BİREYLERİ
AÇISINDAN DURUM
NASIL?B U E K İ K İ M İ Z D E L G B T


B İ R E Y L E R İ N İ N T Ü R K İ Y E ’ D E

Y A Ş A D I Ğ I S O R U N L A R I

M A S A Y A Y A T I R A C A Ğ I Z .


TÜRKİYE ’DELGBT BİREYİOLMAK . . .
M a l e s e f T ü r k i y e ' d e L G B T h a k l a r ı b a k ı m ı n d a n b u
b i r e y l e r d i ğ e r v a t a n d a ş l a r a g ö r e d e z a v a n t a j l ı
d u r u m d a d ı r l a r . T ü r k i y e e ş c i n s e l i l i ş k i l e r i t a n ı s a d a
k a n u n u n l a r b a z ı n d a y a s a l z e m i n d e t a n ı m a z .

M a l e s e f T ü r k i y e ' d e e s c i n s e l d ü ş m a n l ı ğ ı , y a p ı l a n
b i r ç o k a r a ş t ı r m a l a r ı n d a g ö s t e r d i ğ i o r a n d a
y a y g ı n d ı r .


T ü r k i y e ' d e e ş c i n s e l e r k e k l e r , a s k e r l i k t e n m e n
e d i l m e k t e d i r k i b u u y g u l a m a d a , K u z e y A t l a n t i k
P a k t ı ' n ı n ( N A T O ) y e g â n e ; A v r u p a d e v l e t l e r i

i ç i n d e i s e t e k ü y e s i d i r .

H e m e n h e m e n b ü t ü n g e l i ş m i ş ü l k e l e r d e e ş c i n s e l

e v l i l i ğ i y a s a l o l s a d a T ü r k i y e C u m h u r i y e t i , h i ç b i r
ç e ş i t e ş c i n s e l b i r l i k t e l i ğ i n i t a n ı m a m a k l a b i r l i k t e
ü l k e d ı ş ı n d a y a p ı l a n e v l i l i k y a d a b e n z e r t ü r

b i r l i k t e l i k l e r i d e t a n ı m a m a k t a d ı r .

K a s ı m 2 0 1 7 ' d e A n k a r a ' d a L G B T k o n u l u t ü m

e t k i n l i k l e r e s ü r e s i z y a s a k g e t i r i l d i . A n k a r a V a l i l i ğ i
y a s a ğ a g e r e k ç e o l a r a k " g e n e l s a ğ l ı ğ ı n v e a h l â k ı n
v e y a b a ş k a l a r ı n ı n h a k v e ö z g ü r l ü k l e r i n i n
k o r u n m a s ı n ı " v e b u n u n l a b i r l i k t e " b i r t a k ı m

t o p l u m s a l h a s s a s i y e t v e d u y a r l ı l ı k l a r ı " n e d e n
o l a r a k g ö s t e r d i .


T ü r k i y e ' d e k i i l k L G B T ö r g ü t ü L a m b d a i s t a n b u l
1 9 9 3 ' t e , İ s t a n b u l ' d a k u r u l d u . H a z i r a n 2 0 0 3 ' t e i l k
L G B T O n u r Y ü r ü y ü ş ü L a m b d a i s t a n b u l t a r a f ı n d a n
İ s t a n b u l ' d a İ s t a n b u l O n u r Y ü r ü y ü ş ü a d ı y l a

g e r ç e k l e ş t i r i l d i .

ONUR HAFTASI


UNUTMAYIN:
HER
İNSAN

EŞİTTİR =HERKES, CİNSEL


KİMLİĞİ NE OLURSA

OLSUN AYNI HAKLARA


SAHİPTİR.


İ S T A N B U L O N U R

Y Ü R Ü Y Ü Ş Ü HAFTASI ONUR

24-30 Hazirantarihleri arasındaİstanbul ve diğer
şehirlerde kutlamave etkinliklerdüzenlenecektir.


Toluna


TR

Rehberi
Toluna'da yeni misiniz? Aradığınız bütün sorulara yanıt burada


Nasıl anketlere

katılabilirim?

Zengin içeriği
ile
Nasıl daha fazla puan kazanabilirim?
Ödül nasıl kazanabilirim? A'dan Z'ye her şey

Toluna'da icerik nasil olusturabilirim? burada


BURAYA TIKLAYIN


OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ
TOLUNA


DÜNYANIZI ETKİLEYİN
BİZE KATILIN


Click to View FlipBook Version