The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมล่าสุดของToluna

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-08-14 01:46:35

วารสารข่าวToluna ฉบับเดือนสิงหาคม 2561_clone

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมล่าสุดของToluna

Keywords: วารสาร,Toluna,กิจกรรม

เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม 2 5 6 1TOLUNAว า ร ส า ร ข า ว
คอลัมน ดูละคร
ใหม


แลวยอนดูตัว


กิจกรรมพิเศษเดือนแหงวันแม


ไขปั ญหาจากคําถามที่ พบบอยและเชนเคยรวมสนุกชิงคะแนนโบนัสกับกิจกรรมทายเลม

สารบัญ2
บทบรรณาธิการ


ดูละครแลวยอนดูตัว 3


กิจกรรมพิเศษเดือนแหงวันแม 6

8
TOLUNA NEW อัพเดท
9
คําถามที่พบบอย10
เกมสพิเศษสําหรับผูอาน

บทบรรณาธิการ


เรียน ผูสรางอิทธิพลที่รักทุกทานวารสารขาวToluna ฉบับเดือนสิงหาคมเป็นฉบับที่ 3 ของปีแลว เพื่อน ๆ

ชอบอานกันหรือเปลาคะ จากการสํารวจของเราพบวาจากจํานวนสมาชิก


กวา 6,000 คนตองการใหมีวารสารขาว Tolunaทุกเดือนถึง 93% ........ นา
ปลื้มใจมาก

ทีมงานสัญญาวาจะพัฒนาและสรรหากิจกรรมดี ๆ มาใหเพื่อน ๆ ไดรวม
สนุกอยางตอเนื่องตอไป
สรางอิทธิพลแกโลกของคุณ

Toluna ประเทศไทย
หนา 2

ดูละคร


แลวยอนดูตัว


ขอคิด


ละครดัง


เป็ นละครที่มีเนื้ อหาบาน ๆแตตรงกับชีวิตใครหลายตอหลายคนจึงทําให "เมีย

2018" กลายเป็ นละครที่มีเรตติ้งสูงอีกเรื่องหนึ่ง นอกจากจะมีนักแสดงที่มาก
ความสามารถแลว ละครเรื่องนี้ยังใหขอคิดหลายอยางที่ถาแมจะอวสานไปแลว
ขอคิดเหลานี้ก็ยังคงทันสมัยอยูเสมอ

การมีสามีที่ดี ครอบครัวที่อบอุนไมไดหมายความวาเราจะมีความสุขไดตลอดไป การ

เป็นภรรยาและแมผูเสียสละก็เป็นเรื่องที่นายกยอง แตผูหญิงเราก็ไมควรฝากชีวิต
ทั้งหมดไวที่สามีและลูก นอกจากดูแลคนอื่นแลว ไมควรลืมที่จะดูแลตัวเองดวย เพราะ
ความแนนอนคือความไมแนนอน เราไมมีทางรูไดวาอนาคตจะเป็นอยางไร หาทาง
เลือกเผื่อใหกับตัวเองไวบางเพราะเราอาจจะไมโชคดีอยางอรุณาที่มีบอสวศินคอยชวย
เหลือ ไมวาอนาคตขางหนาจะมีใครขางกายหรือไม เราก็ตองอยูใหได....


หนา 3

เรียกไดวาเป็นละครยอดฮิตของชาวTolunaก็วาได เมื่อมีผูสรางอิทธิพลToluna ชาว
ไทย 40% จากกวา 7,000 คน โหวตวาติดตามดูละครเรื่องนี้อยางเหนียวแนน


40%ติดตามดูตลอด

เป็นไปตามคาดวาละครเรื่องนี้เป็นที่ถูกใจบรรดาเมีย ๆ ทั้งหลาย ซึ่งจากผลสํารวจ
จากผูสรางอิทธิพลTolunaเพศหญิงจํานวน 4,482 คนโหวตวาติดตามละครเรื่องนี้
ตลอดถึง 45 %45%


ของเพศหญิงติดตามดูตลอด
ละครเรื่องนี้ไมไดแคใหแงคิดแตผูหญิงเทานั้น ผูชายเองก็ไดแงคิดที่ดีเชนกัน เพราะเรื่อง
ชีวิตคูนั้น ประกอบดวยทั้งฝายหญิง และฝายชาย การกระทําบางอยาง เมื่อพลาดไปแลว
อาจไมมีโอกาสไดแกตัว กอนตัดสินใจทําอะไรลงไปควรคิดถึงผลตอบแทนในระยะยาว ก็
เหมือนกับการลงทุนที่มีความเสี่ยง หากคุณตองการผลตอบแทนที่หวือหวาเราใจ ก็ตอง

รับใหไดกับสิ่งที่คุณจะตองลงทุน คุณตองเลือกระหวางความตื่นเตนเราใจในระยะสั้น หรือ
ความนาเบื่อแตมั่นคง อะไรทําใหคุณมีความสุขมากกวากัน เรื่องของความเบื่อเชื่อวาไมใช
แคผูชายเทานั้นที่รูสึก ผูหญิงเองก็เชนกัน ดังนั้นควรเอาใจเขามาใสใจเรา ซื่อสัตย และ
อดทน ชีวิตคูของคุณจะสามารถไปจนถึงถือไมเทายอดทองกระบองยอดเพชรแนนอน...
หนา 4

ประกาศรางวัลจากกิจกรรม:


ของมันตองมีในวันฝนตก

ผูโชคดีชั้นที่ 1 จํานวน 10 ทาน รับโบนัสทานละ 1,000 คะแนนไดแกAiress , tempobear , Airlovekai6 , puifai1981 , jibpop,

veaw2533, alice10052541, chounjit, September-1956, Nat24ผูโชคดีชั้นที่ 2 จํานวน 5 ทาน รับโบนัสทานละ 5,000 คะแนน


ผูโชคดีคัดเลือกจากผูรวมสนุกที่ไดรับคะแนนจากการทําแบบสอบถาม
กับTolunaมากที่สุดในชวง 1-31กรกฎาคม 2561 ไดแกนันทน , shenmayu , namezhi , พราน, sa02274


สําหรับผูที่พลาดกิจกรรมนี้ไมตองเสียใจ คุณสามารถติดตามกิจกรรม

ใหม ๆ ไดทุกเดือนทั้งทางเฟซบุค และ Toluna.com และทําแบบสอบถาม

กับTolunaใหไดมากที่สุด
หนา 5

กิจกรรมเดือนแห่งวันแม่ ใหมลุนรางวัล


บัตรกํานัลบิ๊กซี
มูลคา 100 บาท
กติกาการรวมสนุก (กรุณาอานใหละเอียด)

1. ถายรูปสวยๆ คูกับคุณแม โดยในภาพตองมีคําวา “Toluna” แลวแชรเป็นสาธารณะบน

เฟซบุค
2. ชวนคุณแมมาสมัครเป็นสมาชิก Toluna ดวยลิงคสวนตัวของคุณ:

https://th.toluna.com/referral/ชื่อผูใชTolunaของคุณ

3. ใส #Tolunalovesmom และ ชื่อผูใชTolunaของคุณ + ชื่อผูใชTolunaของคุณแม


หมดเขตร่วมสนุก
การตัดสินผูโชคดี: 31 สิงหาคม 2561
ผูโชคดีชั้นที่ 1

- 10 คูผูโชคดี กับ10 ภาพที่ทําตามกติกาครบถวนและไดรับคัดเลือกจากทีมงาน

- บัญชีคุณลูกจะไดรับ 2,000 คะแนน และบัญชีคุณแมจะไดรับ 1,000 คะแนน


ผูโชคดีชั้นที่ 2

- 3 ผูโชคดี ที่บัญชีของคุณแมและคุณลูกทําคะแนนจากการทําแบบสอบถาม

กับTolunaรวมกันสูงที่สุด ในชวง 1-31 สิงหาคม 2561 จะไดรับรางวัลบัตรกํานัล Big C

มูลคา 100 บาท!!


หนา 6

สลากรางวัลมหาเศรษฐีTolunaชิงรางวัล 1,000,000 คะแนนทุกวัน
ผูโชคดีชาวไทยคนที่ 2 จากสลากรางวัลมหาเศรษฐีToluna วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ไดรับรางวัล 1ลานคะแนนToluna คุณshenmayu สงขอความมาทักทายเพื่อน ๆ
สมาชิกทั้งทางToluna.com และทางเฟซบุคคะ

WOW!


แลกสลากรางวัล

อานกติกา คลิกเลย

คลิกเลย


หนา 7 กติกาการเขารวม ศูนยรวมของรางวัล

NEWTOLUNA อัพเดท

ปุม “แจงลบ”เราไดเปลี่ยนปุม “ซอน” เป็นปุม “แจงลบ” ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกใหแกคุณใน
การแจงเนื้อหาไมเหมาะสมหรือสแปม แตขาวดีก็คือปุม “ซอน” จะกลับมาใหม
เร็ว ๆ นี้

เมื่อคลิกปุม “แจงลบ” คุณจะถูกลิงคไปที่

หนาฟอรมติดตอเจาหนาที่ คุณจะเห็นวา
ชอง ประเภทของปัญหา ไดถูกใสโดย
อัตโนมัติ นอกจากนี้ รหัสของเนื้อหาที่
คุณตองการแจงลบนั้นก็ไดถูกใสโดย
อัตโนมัติดวยเชนกัน เพื่อใหแนใจวาเรา
ไดรับขอมูลครบถวน


เนื้อหาที่ถูกแจงลบควรเป็น สแปม หรือ

มีเนื้อหาไมเหมาะสม เมื่อคุณสงบัตร
คําถามแจงเนื้อหาไมเหมาะสมแลว เจา
หนาที่จะทบทวนเนื้อหาดังกลาวและ
ดําเนินการที่เหมาะสมตอไป

หนา 8

ทําไมการ คําถามที่พบบอย:
แลกรางวัลถูกปฎิเสธ?
โปรดทราบวา เราจัดสงรางวัลบัตรกํานัลตาง ๆ ทางไปรษณีย ดังนั้นหาก

เราพบวาชื่อ/ที่อยูในบัญชีของคุณไมถูกตองครบถวน จะมีการปฎิเสธการ
แลกรางวัลของคุณ และคืนคะแนนที่คุณใชแลกของรางวัลคืนเขาบัญชี
ของคุณ


ขอใหคุณล็อกอินเขาบัญชีของคุณ แกไขชื่อและนามสกุลใหถูกตองเป็น
ภาษาไทย แลวใสที่อยูไปรษณียของคุณใหถูกตอง

ที่อยูในกทม. ควรมีเลขที่ อาคาร (หากมี) ถนน แขวง เขต กทม. และรหัส
ไปรษณีย หากเป็นอพารทเมนต หรือหอพัก ควรมีเลขที่หอง ชั้น หากเป็น
บริษัท ควรมีชื่อตึก แผนก ชั้น เป็นตน

สวนที่อยูในตางจังหวัดควรมี เลขที่ หมู ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด และ
รหัสไปรษณียคะ


สวนการแลกรางวัลเติมเงินมือถือนั้น กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพทแบบ
เติมเงินในระบบ เอไอเอส ดีแทค หรือทรูเทานั้น


โปรดเขาไปตรวจสอบและแกไขใหถูกตองกอนทําการแลกของรางวัลเขา
มาอีกครั้ง มิฉะนั้นจะมีการปฎิเสธการแลกรับของรางวัลของคุณอีกใน
รอบหนาคะ


หนา 9

เกมสพิเศษ!

อานมาถึงหนาสุดทายของวารสารขาวToluna ฉบับเดือนสิงหาคมกันแลว
ขอทดสอบกันหนอย เชนเคยใครตอบถูกมีรางวัลคะคําถาม: ที่อยูตามรายละเอียดดานลาง จะถูกปฏิเสธการแลกรางวัลหรือไม
เพราะอะไร?" นายสุขโข สโมสร

บริษัท เจริญรุงเรืองโชติชวงชัชวาล จํากัด
เลขที่ 555 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองตัน คลองเตย กทม 10240"เพื่อน ๆ สามารถเขาไปตอบคําถามไดที่กระทูนี้
คลิก ที่นี่


ผูที่ตอบถูก 10 ทาน จะไดรับรางวัลทานละ 500 คะแนน


หมดเขตรวมสนุก วันศุกรที่ 14 กันยายน 2561 และรับคะแนนในสัปดาหถัด
ไป
ประกาศรางวัลจากเกมสพิเศษจากวารสารขาวToluna ฉบับเดือนกรกฎาคม
ภาพที่ไดรับการโหวตสูงสุดจากเพื่อน
สมาชิกในโพลของทีมงานคือ ภาพที่ 1
คุณ Thunvarin รับไปเลย 2,000 คะแนน

สวนอีก 5 ภาพที่มีคะแนนรองลงมารับไป
แลวทานละ 1,000 คะแนน ไดแก
ภาพที่2 คุณbewiib
ภาพที่ 3 คุณsilatinee

ภาพที่ 4 คุณshenmayu
ภาพที่ 11 คุณSupergirlss และ
ภาพที่ 10 คุณPISSY19510 ตามลําดับ THE
WINNER!!
ยินดีดวยกับทุกทานคะ!!

หนา 10


Click to View FlipBook Version