The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อ่านข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของToluna ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-09-10 00:00:32

วารสารข่าวToluna ฉบับเดือนกันยายน 2561

อ่านข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของToluna ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ

Keywords: วารสาร,Toluna,magazine

วารสารขาว
TOLUNAฉบับเดือนกันยายน | 2561กิจกรรมเดือน โพลขามชาติ กิจกรรม

กันยายน เฉพาะผูอาน


สารบัญ


2 บทบรรณาธิการ


3 ฉลากรางวัลTOLUNA


5 #TOLUNAWINS


6 กิจกรรมเดือนกันยายน


7 โพลขามชาติ


10 กิจกรรมเฉพาะผูอาน


บทบรรณาธิการ

เรียน ผูสรางอิทธิพลที่รักทุกทาน

ยินดีตอนรับสูวารสารขาวToluna ฉบับเดือนกันยายน เดือนแหงฝนตกรถติด ที่

คนในเมืองใหญตองเผชิญจนกลายเป็นเรื่องปกติ แตอยาไปเครียด หาอะไรสนุก ๆ
ทําระหวางรถติดกันดีกวา กิจกรรมเดือนนี้จึงเป็นการเฟนหาไอเดียการใชเวลาวาง
ระหวางรถติด เพื่อชิงรางวัลบัตรกํานัลบิ๊กซี หามพลาดเลยทีเดียว

เชนเคย อยาพลาดกับกิจกรรมชิงรางวัลทายเลม!


ขอใหเพื่อนสมาชิกเพลิดเพลินกับวารสารขาวฉบับนี้นะคะ

แลวพบกันบนเวบไซตคะ

ทีมToluna ประเทศไทยหนา 2


ชิงรางวัล 1,000,0

สลากรางวัลมหาเศรษฐี Tolunaผานไปแลว 3 เดือนสําหรับสลากรางวัลประจําวันมหาเศรษฐีToluna เพื่อชิง

รางวัล 1,000,000 คะแนน ทุกวันจะมีสมาชิกผูโชคดี 1 ทาน จากการจับ
สลากผูเขารวมทั่วโลก เป็นผูชนะรางวัลและไดรับ 1ลานคะแนนToluna สง
ตรงเขาบัญชีคุณก็สามารถเขารวมไดงาย ๆ


เพียงแคตอบแบบสอบถามของTolunaอยางตอเนื่องเพื่อรับสลากรางวัล

ยิ่งมีสลากมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก (หากคุณตองการสลากเพิ่ม คุณสามารถแลก
ซื้อไดจาก ศูนยรวมของรางวัล)


กติกา ศูนยรวมของรางวัล

หนา 3


000 คะแนนทุกวัน


ผูโชคดีชาวไทยคนที่ 3 รับไปแลว
1,000,000 คะแนน หรือเทียบเทา


เงินสด 12,500 บาทจาก
สลากรางวัลมหาเศรษฐี Toluna


Super


Lucky!!
ทีมงานขอแสดงความยินดีเป็นอยางยิ่งกับ คุณ anchaleethaweeboon ผูโชคดี
ชาวไทยในวันที่ 22 สิงหาคมที่ผานมาตรวจสอบรายชื่อผูโชคดี
หนา 4


#TolunaWins
แจกกันยาว ๆ กับกิจกรรม #TolunaWins เพียงแชรภาพของคุณพรอมรางวัลที่

ไดรับจากToluna บนหนาเฟซบุคของคุณเอง พรอมใส #TolunaWins และชื่อผู
ใชToluna ของคุณแลวรอรับคะแนนโบนัสไดเลยแจกแล้วก็แจกอีก
หนา 5


รีบ ๆ กิจกรรมเดือนกันยายน


หนอยนาลุนรับบัตรกํานัลบิ๊กซี


หมดเขตรวมสนุก กติกาการร่วมสนุก

30 กันยายน 2561TOLUNA.C OM
1. สรางกระทูบน ใน
หัวขอ “รถติดทําอะไรดีนะ?” (กรุณาใสหัวขอตาม
นี้เทานั้น) และบรรยายเนื้ อหา พรอมรูปภาพที่
"การจราจรติ ด ขั ด เกี่ยวของกับเนื้ อหา

กลายเ ป็ นส วนห นึ่ ง 2. รวมตอบแบบสอบถามกับToluna ใหไดมาก
ที่สุด
ใ นชี วิ ตของคน

เ มื องที่ ไ ม สามารถ การตัดสินผูโชคดี:
ผูโชคดีชั้นที่ 1
ห ลี กเ ลี่ ยงไ ด สิ่ งที่ - ผูโชคดีคัดเลือกจากผูรวมสนุกที่ทําตามกติกา

สามารถทําไ ด ก็ คื อ สรางเนื้ อหาที่มีไอเดียเด็ดๆ และใชไดจริง
- จํานวน 10 ผูโชคดี รับโบนัส 1,000 คะแนน
ทําใ จ และห าทาง

ใ ช เ วลาที่ ต องติ ด ผูโชคดีชั้นที่ 2
- ผูโชคดีคัดเลือกจากผูรวมสนุกที่ทําตามกติกา
อยู บนรถใ ห เ กิ ด
และไดรับคะแนนจากการทําแบบสอบถาม
ประโยชนที่ สุ ด " กับTolunaมากที่สุดในชวง 1-30 กันยายน 2561
- 5 ผูโชคดี รับบัตรกํานัลบิ๊กซี มูลคา 50 บาท
หนา 6


โพลขา


คุณเล่นการพนัน


หร อไม่?


มาเลเซีย


เลน 28%ประเทศไทย
อินโดนีเซีย


เลน 21%

หนา 7


มชาติ

ทีมงานไดสรางโพลเพื่อเปรียบ

เทียบสมาชิกTOLUNA ใน
ประเทศตาง ๆ เกี่ยวกับการเลน

การพนัน มาดูกันคะวาแตละ
ประเทศ เคาเลนการพนันกันมาก

เหมือนประเทศไทยหรือเปลา?ออสเตรเลีย


เลน 38%


เลน 51%สิงคโปร

เลน 40%หนา 8


ประกาศรายชื่อผูโชคดีจากกิจกรรมเดือนสิงหาคม

3 คู่แม่ลูกผู้โชคดี

wumintfan + S8227809 Masterkat + Sakornn pattaranid + mewยินดีด้วยค่ะ
รับรางวัลบัตร


กํานัลบิ๊กซี มูลคา

100 บาท/1 ภาพ

กรุณาติดตอกลับทีมงานเพื่อแจงที่อยูจัดสงบัตรกํานัล

หนา 9


เกมสพิเศษ!


สําหรับผูอานวารสารToluna เทานั้น


สัตว์เลี ยงแสนรักโพสตภาพของคุณคูกับสัตวเลี้ยงบนเวบไซตToluna ดวยหัวขอ "สัตว
เลี้ยงแสนรัก"


5 ภาพที่ถูกใจทีมงาน จะไดรับภาพละ 500 คะแนน
หมดเขตรวมสนุกในวันที่ 10 ตุลาคม 2561และผูโชคดีจะไดรับคะแนน

เขาบัญชีในสัปดาหถัดไป


หมายเหตุ เมื่อคุณโพสตภาพ คุณยินดีที่จะอนุญาตใหทีมงานใชภาพของ
คุณเพื่อประโยชนของการตลาดได

หนา 10


Click to View FlipBook Version