The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Böngéssze most az év első Toluna magazinját!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2020-01-09 05:47:54

Január 2020

Böngéssze most az év első Toluna magazinját!

J A N U Á R
TOLUNA 2 0 2 0


B E F O L Y Á S O L D A V I L Á G O THOL REJTŐZIK


Visszapillantó #TolunaWins
2019-re TOLUNA
SZÁMOKBAN
CCM ÚJ VERSENYEK
Toluna Karácsonyi
A decemberi kampány -

versenyek nyertesei Összefoglaló

,
njü
Kösz
hogy oldalunk

tagja vagy!

hu.toluna.com

ebben a sz ban
JANUÁR 2020

HU.TOLUNA.COM

CCM - December 2019 Toluna számokban


Hol rejtőzik? Verseny és Visszapillantó 2019-re

nyertesek #TolunaWins


Egyszer volt, hol nem Új versenyek

volt Toluna Karácsonyi

Decemberi versenyek kampány - Összefoglaló


nyertesei Toluna Kirakós Játék

Gratulálunk! 1. Hozz létre érdekes


tartalmakat a Tolunán
L é p j f e l a z o l d a l r a n a p o n t a é s h o z z

l é t r e é r d e k e s t a r t a l m a k a t a z o l d a l o n

2. A legértékeltebbek a Témák
A l e g é r t é k e l t e b b t a r t a l m a k a z o l d a l o n a T é m á k . C s a t o l j

h o z z á j u k e g y f o t ó t v a g y v i d e ó t i s , v a l a m i n t n e f e l e j t s d e l


m e g k é r d e z n i a t ö b b i t a g v é l e m é n y é t i s a f e l v e t e t t

t é m á v a l k a p c s o l a t b a n .


3, Maradj a listán
M a r a d j a l e g j o b b t a r t a l m a k a t l é t r e h o z ó t a g o k

l i s t á j á n e g y m á s u t á n 3 v a g y 5 h ó n a p i g , h o g y

s z e r e z z 5 , 0 0 0 v a g y a k á r 1 0 , 0 0 0 T o l u n a p o n t o t i s .
4. Maradj aktív

H a s z e r e t n é d , h o g y a t ö b b i t a g i s

é r t é l j e a p o s z t j a i d a t é s , h o g y í r j a n a k

h o z z á s z ó l á s o k a t , m a r a d j a k t í v é s t e i s

v á l a s z o l j a z á l t a l u k f e l t e t t k é r d é s e k r e .CCM - A DECEMBERI


HÓNAP NYERTESEI
Roky54
SZESZIBT

Bmacsi
mókus
budaizs
edit71
evekee49
Rianna62

szelkakas1979
NGabyka

Hol rejtőzik?

Verseny nyertesek

A4539889
AA91ZM0523
M2770143

Vadócka
alopex


longusz16

M5346359m
csez

Kotiko
szotyigirl
GRATULÁLUNK!

Hol Rejtőzik?


Verseny


Megtaláljátok melyik az a fagyott levél amit

keresünk? Mi egy bizonyos levélre vagyunk

kíváncsiak, a képen látható összes levél közül.
Megtaláljátok, hogy melyik az? Elég sok levél

található a képen, viszont mi csak egyre vagyunk

kíváncsiak.


A képet a Toluna Magazin januári számában

találjátok meg.10 tagot véletlenszerűen sorsolunk ki

azok közül akik a Téma linkjét megírják hozzászólás
formájában az ezzel kapcsolatos tartalomhoz az

oldalon, és ők 500 ponttal lesznekgazdagabbak.Tipp: Az egérmutatóját finoman kell
átvezetni a képen és látni fogjátok, hogy melyik

tárgyal kapcsolatban vannak létrehozva Témák a

hu.toluna.com-on. Ezek közül 1 a nyerő.


Sok sikert!


Kattintsatok ha szeretnétek elolvasni az

ide, ezzel kacsolatos Témát az

oldalon

HOL REJTŐZIK?

VERSENY
K A T T I N T S I D E H A M E G T A L Á L T A D A K E R E S E T T L E V E L E T
hu.toluna.com

1 000 PONTEgyszer volt, hol nem volt
- Játék - Nyertesek


Vali01


jb.olaj

lillus016

Laci72

Kotiko

Véjé

fodierzsi1

AA91ZM0523

Opopanax

A4539889

GRATULÁLUNK!

Egyszer volt, hol
nem volt
Az új versenyeléréséhez kattintside
J ANUÁR
1 0 F E L H A S Z N Á L Ó

1 0 0 0 P O N T
N E H A G Y D K I A L E H E T Ő S É G E T , H O G Y E X T R A P O N T O K A T S Z E R E Z Z !

Hogyan ünneplem akarácsonyt?

Verseny December

Nyertesek


G r a t u l á l u n k !

G3083060g jb.olaj


cilimama Laurahédi

Véjé korazsu

Laci72 mókus

alopex Roky54

Mi lesz a Karácsonyi menü?Verseny Nyertesek

Vikika40 J8432119v

atyve takacs-reka

Rianna62 Jam28

ceterisparibus Mókuska

Laci72 Pmónika


G r a t u l á l u n k !

Toluna
számokban
Mivel piackutató cég vagyunk, szeretnénk megosztani veletek
néhány adatot a magyarországi oldal decemberi

tevékenységével kapcsolatban.9 , 0 8 3 - A m a g y a r o r s z á g i


o l d a l u n k o n v a l ó r e g i s z t r á l t t a g o k
k ö z ü l é n n y i e n l é p t e k f e l a z

o l d a l u n k r a d e c e m b e r b e n0 0 : 0 4 : 2 6 - a z o l d a l o n t ö l t ö t t

á t l a g o s i d ő t a r t a m

d e c e m b e r 1 2 - é n - k e r e s t e f e l

o l d a l u n k a t a l e g t ö b b t a g a z

d e c e m b e r i h ó n a p b a n

t o l u n a c s a p a t , f e d e z z e f e l ,

L o t t ó , t o l u n a m a g a z i n ,

m a g a z i n   - n é h á n y s z ó a

l e g k e r e s e t t e b b s z a v a k k ö z ü l a

T o l u n a m a g y a r o r s z á g i o l d a l á n

Visszapillantó
JANUÁR: A TOLUNA
MAGAZIN 1 ÉVES
2019-re
MÁRCIUS:

A NŐK HETE A TOLUNÁN

FEBRUÁR:

TOLUNALOVE
K
E
G
É
S
S
ÁPRILIS: HÚSVÉT E
K
E
D
R
É

Visszapillantó JÚLIUS:
HŰSÍTŐ TIPPEK HŐSÉG ELLEN
2019-reMÁJUS :

A MUNKA ÜNNEPE
AUGUSZTUS:
#TOLUNAWEDDINGJÚNIUS:
#TOLUNATRAVELLER

SZEPTEMBER:
#PLANTYOURFUTURE

NOVEMBER:
MOVEMBER


OKTÓBER: PINKTOBER

+ HALLOWEEN Az összes 2019-es Toluna Magazin megtalálható itt

DECEMBER:
KARÁCSONYI KAMPÁNY

e
O s z s d k m p j g é v r e t l e ü n k l a n v a é l p e o m é n y e d ,
#Toluna
T
k
a
t
o
n
o
u
é
t
a

Wins
A # T o l u n a W i n s - e l k a p c s o l a t o s

T é m á h o z k a t t i n t s a t o k i d e


Aktív tagjaink sokszor jelzik,


hogy mire költötték a Toluna

által szerzett pénzt és mi


valahányszor kapunk egy

ezzel kapcsolatos


visszajelzést mindig nagy

örömmel olvassuk azt.

S z e r e z z 1 0 0 0 p o n t o t#TolunaWins
M O N D D E L A T Ö B B I E K N E K I S T E M I R E
V Á L T O T T A D B E A T O L U N A P O N T J A I D
h u . t o l u n a . c o m

Új év, új reménység
VersenyA Z Ú J V E R S E N Y

E L É R É S É H E Z
K A T T I N T S I D E

AZ ÉN
ÚJÉVI
FOGADALMAM


V e r s e n y


A Z Ú J V E R S E N Y
E L É R É S É H E Z
K A T T I N T S I D E

TOLUNA


DE
KARÁCSONYI ELSTOWN
ÖSSZEFOGLALÓ


KAMPÁNYAKedves befolyásolók!


A decemberi hónapban a Tolunán láthattátok az ünnepi
kampányunkat amely során szórakozhattatok és
pontokat is szerezhettetek.


Nagy örömmel olvastuk az általatok létrehozott

tartalmakat és hozzászólásokat. Jó volt látni, hogy
őszintén megosztottátok velünk az ünnepi

szokásaitokat, valamint az újévi terveiteket.


Reméljük ebben az évben is velünk lesztek és sok
pontot tudunk majd nektek adni az érdekes
tartalmaitokért és hozzászólásaitokért.


Most tekintsétek meg, hogy milyen érdekességek voltak

az oldalon decemberben.

A Toluna Csapat

H U . T O L U N A . C O M

KARÁCSONYI CSÚNYA PULCSIK VERSENY
TIPPEK, AMELYEK SEGÍTENEK LEGYŐZNI A KARÁCSONYI
ROHANÁST
H U . T O L U N A . C O M

TOLUNA FÖLD JÁTÉKOK


ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGOK VIDEÓ
H U . T O L U N A . C O M

Toluna Kirak s J ték


A k i r a k ó n e m e g y m o d e r n j á t é k . A f e l t a l á l ó j á n a k a z a n g o l J o h n S p i l s b u r y t
é r k é p k é s z í t ő t é s r é z m e t s z ő t j e g y z i k , a k i 1 7 6 3 - b a n e g y N a g y - B r i t a n n i a -
t é r k é p e t r a g a s z t o t t e g y f a l a p r a , m a j d
l o m b f ű r é s s z e l s z é t f ű r é s z e l t e a g r ó f s á g o k h a t á r a i m e n t é n ( i n n e n e r e d a j á
t é k a n g o l n e v e , a
„ l o m b f ű r é s z r e j t v é n y ” ) .

A j á t é k o s c é l j a a z v o l t , h o g y a t é r k é p e t ú j r a ö s s z e i l l e s s z e . M i u g y a n e z t t e t
t ü k e g y T o l u n á s k é p p e l .
L á s s u k m e n n y i i d ő a l a t t s i k e r ü l h e l y r e i l l e s z t e n i a
d a r a b o k a t . í r j á t o k m e g n e k ü n k h o z z á s z ó l á s b a n i t t


A játék elérése érdekében kattintsatok ide
Sok sikert!
A Toluna Csapat


Click to View FlipBook Version