The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมบนToluna

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2020-01-13 02:41:20

สวัสดีปีใหม่ 2563

อัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมบนToluna

Keywords: Toluna,วารสาร,อัพเดท

วารสารข่าว
TOLUNA


ฉบับเดือนมกราคม | 2563


ประกาศรายชื อ กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
ผู้โชคดี ประจําเดือน

สารบัญ


02 03บทบรรณาธิการ สวัสดีป ใหม่!
05 06
ช่องทางเข้าถึง กิจกรรม
เดือนมกราคม
TOLUNA
07 09
รายชื อผู้โชคดี สลากรางวัลมหา
กิจกรรมเดือนธันวาคม เศรษฐีTOLUNA

11 15งดแจกถุงพลาสติก
ความฝ นในวัยเด็ก

คุณพร้อมหรือยัง?

บทบรรณาธิการ


ผู้สร้างอิทธิพลที รัก !

ขอสวัสดีป ใหม่เพื อนสมาชิกอย่างเป นทางการอีกครั ง ขอให้สมาชิกทุกท่านมี
สุขภาพกายและใจที แข็งแกร่ง ร่วมกันสร้างสรรค์ให้ป 2563 เป นป ที ดีต่อไป


เริ มเดือนแรกของป ก็มีเทศกาลในเฉลิมฉลองถึง 3 เทศกาล ก็คือวันขึ นป ใหม่
วันเด็กแห่งชาติ และวันตรุษจีน ขอให้เพื อน ๆ ฉลองกันให้สุด แต่ก็อย่าลืมรักษา
สุขภาพ และแวะเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับTOLUNAบ้างนะคะ


สร้างอิทธิพลแก่โลกของคุณ
ทีมงานTOLUNA ประเทศไทย


2

2653สวัสดีป ใหม่!

สมาชิกTolunaอยู่ที ใดใน
ช่วงวันหยุดป ใหม่?จากสมาชิกผู้โหวต 3,881 คน


% พักผ่อนอยู่บ้าน% กลับภูมิลําเนา

% ไปท่องเที ยว


% ทํางาน
4

ช่องทางเข้าถึงTOLUNA
เวบไซต์และชุมชน Tolunaเข้ามาหาแบบสอบถาม สร้างกระทู้ แลกรางวัล


ติดตามข่าวสารToluna รู้จักเพื อนใหม่

แอปพลิเคชั น Toluna


ไม่พลาดทุกแบบสอบถาม สะดวก ทุกที ทุกเวลา
กับแอปToluna ทั งแอนดรอยด์ และ iOS


Toluna บล็อก

บล็อกอย่างเป นทางการของToluna


Toluna เฟซบุ๊คเพจ


กด Like ที เพจของเรา แล้วคุณจะไม่พลาดการ

อัพเดทข่าวสารเกี ยวกับToluna และกิจกรรมสนุก ๆ
5

มกราคม 2563
กิจกรรมเดือน


คลิ กที นี เพื ออ่ าน


กติ กาและร่วมสนุก
6

ประกาศรายชื อผู้โชคดี


จ า ก กิ จ ก ร ร ม เ ดื อ น ธัน ว า ค ม


เมวี


V E R Y - S W E E T


M E O W 7 1 2 6


S A N T I _ T L N


S U M A L E E C H


ส 8 9 3 3 4 9 9 W


J I B S Y

E V E N Z


S E P T E M B E R R 8 2


J 9 3 1 0 5 2 5 Y

ยินดีกับเพื อนผู้โชคดีทั ง 10 ท่านด้วยค่ะ

รับไปแล้วท่านละ 4,000 คะแนน7

กี ฬาที ต้ องดูในซีเกมส์ 2019คลิ กที ภาพเพื อเข้าไปอ่ านเนื อหาแบบเต็ ม ๆ ได้ เลย
8

congrats!

P A T T A R A N I D V E A W 2 5 3 3


D E U A N P E N 3 1 C H O U N J I T N O I B I O


G O L D E N M A N G O
H O S A N E E F L O D O 2 0 0 9 1 2 1 7

P O W E R M A N 1 1 A U N G K Y K I K I
D U A N G 2 2 2

ผู้โชคดีชาวไทยในป 2562รับไปแล้ว 1,000,000 คะแนน!!
9

ผู้ โ ช ค ดี ค น ต่ อ ไ ป
อ า จ เ ป น คุ ณ ! !
สลากรางวัลมหาเศรษฐีTolunaคลิกที นี เพื อตรวจสอบรายชื อผู้โชคดีย้อนหลัง


10

งดแจกถุง
พลาสติก


เริ มแล้ว 1 ม.ค.63 คุณพร้อมหรือยัง?


11

ภายหลังที กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ งแวดล้อมได้ออกกฎ


บังคับใช้ให้ห้างสรรพ

สินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต

และร้านสะดวกซื อ งด

แจกถุงพลาสติกตั งแต่

วันที 1 มกราคม 2563


เป นต้นมา ก็ทําให้เกิด

กระแสมากมายทั งผู้ที

เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย

ผู้ที พร้อม และไม่พร้อม

กับนโยบายดังกล่าว


สําหรับสมาชิกTOLUNA ผู้โหวต 4,271 คน

73% พร้อมและเตรียมสิ งอื น

ไว้ใส่แทนถุงพลาสติกแล้ว
16%


ไม่พร้อม


8%ยอมจ่ายค่าถุงพลาสติก 12
เพื อความสะดวก

เกมส์ทดสอบสายตาTOLUNA

TOLUNATOLUNA
TOLUNATOLUNA
TOLUNA
TOLUNA


TOLUNATOLUNA


TOLUNATOLUNA

คลิกเพื อตอบคําถาม


ภาพด้านบนนี มีคําว่า
Toluna ทั งหมดกี คํา?


ลุ้นรับ 300 คะแนน 10 รางวัล

หมดเขต 10 กุมภาพันธ์ 2563

13

เฉลยเกมส์จับผิดภาพวารสารToluna เดือนธันวาคม


มีจุดแตกต่างทั งหมด ที


ผู้โชคดี 10 ท่านรับไปแล้วท่านละ 500 คะแนนได้แก่


ISRA_YUSOH chankawaii88

nari_pr molimolee

pongshton888 kriang1987

namwhander Cpink28

tunlumdaul tanawangso1.1
ตาดีมากค่ะ
14

คําขวัญวันเด็กเนื องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําป 2563
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที

พลเมืองไทย”
ตอนเด็ก ๆสมาชิกTOLUNA
ฝ นอยากเป นอะไร?

15

สมัยเด็ก ฝ นอยากจะเป นนัก ตอนเด็กฝ นอยากเป นซุปเปอร์แมน

เขียนนิยาย เป นคนที ชอบเขียน ครับ เพราะซุปเปอร์แมน คือฮีโร่ บิน
มากๆ มีจินตนาการ ชอบอ่าน ได้ ว่องไว มีพลังมาก อยากมีพลัง

นิยายและดูการ์ตูนมาก แต่พอโต แบบนั นเพื อช่วยเหลือคนอื น ตอน

ขึ นอะไรหลายๆสิ งก็เปลี ยนไป พอ เด็กฝ นแบบนี จริงๆครับ

เข้าเรียนมหาลัยก็เลือกเขาคณะ

สื อสารมวลชน อยากทํางานใน
วงการบันเทิงงานในเบื องหลัง
สั น ติ
ตอนนี กําลังพยายามทําตาม 2 5 2 2

ความฝ นของตัวเองค่ะ


P L O Y 2 3 1 2สมัยเเรกรุ่น อยากเป นนักเเข่ง

รถครับ พี น้องทุกคนชอบรถเป น

ชีวิต จิตใจข้าน้อยโตมากับรถ ดู

การ์ตูนก็เรื องเกี ยวกับรถ โตมาก็
ตอนเด็กๆอยากเป นนางสาวไทย
ชอบรถนะ เเต่ดันกลัวความเร็ว
เพราะดูเป นผญ.ที มีความมั นใจ
เพราะเคยเกิดเหตุรถล้ม
ในตนเอง เก่ง สวย มีความเด่น

สง่างามทั งกาย วาจา ใจ ใครที ได้

คว้ามงกุฏคือเหมาะสมกับ S I N L A P A S A R T 1

ตําแหน่งที สุด แต่โตมาไม่มี
โอกาสดีๆที จะไปสู้กับใคร แต่เรา

ก็เห็นข้อดีของการเป นผญ.ต้อง ตอนเด็กอยากเป นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลกับ

ดูดี สวย เก่งได้ ไม่ว่าจะมีอาชีพ นักกีฬาว่ายนํ าเพราะดูละครสมัยก่อนที มีเกี ยว

ใดๆก็ตาม กับกีฬาและเป นกระแสในตอนนั น(บางคนอาจ

ไม่เคยดู) ซี งเด็กมากๆ อย่างวอลเล่ย์ที มีลูก
ตบหมุนแบบนั น ตบแล้วลงเฉียดเส้นหลังอะไร

แบบนี
7
2
1
4
A
3
8
5
S A M O N


Click to View FlipBook Version