The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อัพเดทกิจกรรมล่าสุดของToluna ประเทศไทย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-12-09 21:02:53

วารสารข่าวToluna ฉบับเดือนธันวาคม 2561

อัพเดทกิจกรรมล่าสุดของToluna ประเทศไทย

Keywords: วารสาร,Toluna,magazine

วารสารขาว
TOLUNAฉบับเดือนธันวาคม | 2561
กิจกรรมสงทาย เกมสทายเลม ประกาศราย
ปี เกา ชื่ อผูโชคดี


สารบัญ
02

03
บทบรรณาธิการ

WHAT'S NEW?
04สลากรางวัลมหา
05
เศรษฐีTOLUNA
กิจกรรมเดือน


09 ธันวาคม

ENGLISH IS FUN
10


12 โปรโมชั่นจาก
AIRASIAกิจกรรมทายเลม


บทบรรณาธิการผูสรางอิทธิพลที่รัก !

และแลวเดือนสุดทายของปีก็มาถึง เวลา

มันชางผานไปไดรวดเร็วเหลือเกินวา

ไหมคะ เปาหมายที่ตั้งไวสําหรับปีนี้ไปถึง

ไหนกันบาง ไดมากบางนอยบางไม

เป็นไรคะ ไวเริ่มกันใหมในปีใหมที่กําลัง

จะมาถึงพิเศษที่สุดฉบับนี้ เพื่อน ๆ สามารถ

ติดตามเกร็ดความรูภาษาอังกฤษที่ทีม
งานนํามาฝากในคอลัมน English is Fun


อยาลืมติดตามวารสารขาวTolunaทุก

เดือนนะคะ.....

2
2


WHAT'S NEW?QUICKCOMMUNITY
LIVE CHAT

ในเดือนที่ ผานมา เราเปิ ดตัวฟั งกชั่ นใหมบนเวบไซตของเราใหเพื่ อน ๆ

ไดทดลองกัน เป็ นฟั งกชั่ นการสนทนาสด ที่ สมาชิกสามารถเขามารวม
แชรความคิดเห็นกันไดแบบเรียลไทม ขอบคุณเพื่ อน ๆ ที่ ใหความสนใจ
PROPOSED
ทดลองฟั งกชั่ นใหมนี้ กันอยางลนหลาม

BY ETHAN
ติดตามกันใหดีวาฟั งกชั่ นนี้ จะกลับมาอีกเมื่ อไหร เพราะแน นอนวาผูที่
เขารวมจะไดคะแนนโบนัสเป็ นคาตอบแทน....
PEREZ

3


ยิ น ดี ด ว ย ค ะ !

jutamartbt158ม ห า เ ศ ร ษ ฐี T O L U N Aช า ว ไ ท ย ค น ล า สุ ด

รับไปกอดเลนแลว 1,000,000 คะแนน


จากการจับรางวัลวันที่ 2 ธันวาคม

2561แลกสลากรางวัลตอนนี้

4


กิ จก รรมเ ดื อน ธั น วาค ม


ส.ค .ส.ปี ใ ห ม แด TOLUNAอ า น ก ติ ก า ก า ร ร ว ม ส นุ ก ไ ด ที่ นี่
ร ว ม ส นุ ก ไ ด ตั้ ง แ ต วั น นี้ จ น ถึ ง
3 ม ก ร า ค ม 2 5 6 2

ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู ช น ะ ร า ง วั ล
ใ น ว า ร ส า ร ข า ว T O L U N A
ฉ บั บ เ ดื อ น ม ก ร า ค ม 2 5 6 2


5


ประก าศ รายชื่ อผู โ ช ค ดี จาก
กิ จก รรมเ ดื อน พฤ ศ จิ ก ายน


ประก วด ภาพถ ายวั น ลอยก ระท ง
1 0 ภ า พ ที่ ถู ก ใ จ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ รั บ ค ะ แ น น
โ บ นั ส 1 0 % ข อ ง ค ะ แ น น ที่ ไ ด รั บ จ า ก
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ น เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1

ไ ด แ ก


1


NITTAJA


รับ 4,610 คะแนน

2 RUJISAII


รับ 4,200 คะแนน

3

YONG23


รับ 2,980 คะแนน

6


4 CHOUNJIT


รับ 2,950 คะแนน5THUNVARIN1972


รับ 2,660 คะแนน


6 WUMINTFANรับ 2,430 คะแนน7
PATTARANIDรับ 1,850 คะแนน
รับ 1,850 คะแนน


7


8 MAEWMAEW1112


รับ 1,800 คะแนน


9


ALICE10052541รับ 1,150 คะแนน


10 NAT24

รับ 650 คะแนน


ห ม า ย เ ห ตุ ค ะ แ น น คํา น ว ณ ณ วั น ที่ 3 0 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 18


English is Funทําไมถึงเขียนว่า M E R R Y X ' M A S ?
เพื่อน ๆ เคยสงสัยกันไหมคะวา ทําไมวันคริสตมาสในภาษาอังกฤษนั้น บางทีก็เขียน


Christmas บางทีก็เขียน X'Mas ดวยความสงสัยของทีมงานเอง เราจึงไปคนหาขอมูลมา
และ อยากแชรใหเพื่อน ๆ ชาวTolunaไดรูไวเป็นเกร็ดความรูรอบตัวกัน
X'Mas เป็นคํายอซึ่งใชกันโดยทั่วไปของคําวาคริสตมาส หรือ Christmas "X" ใน X'mas มา

จากตัวอักษรกรีก ไค ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของคําในภาษากรีก Χριστός ซึ่งมีความ
หมายวา "คริสต" นั่นเอง
ซึ่งแตแรกเริ่มนั้นก็เขียนวา "Christmas" กันตามปกติ แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เริ่มมี

การนําเอาคําวา "X'mas" มาใชแทน คาดวานาจะมาจากความงายในการเขียนจริง ๆ แลวคําวา "Xmas" ไมไดรับการยอมรับจากการแนะนําการเขียนสมัยใหม และถือวา

เป็นคําที่เขียนไมถูกหลักไวยากรณ ซึ่งสิ่งตีพิมพแนวหนาของอังกฤษจะไมใช "Xmas" และ

มีบางที่ที่สงวนไวสําหรับบริบทที่ตองการความสั้นกระชับ เชน ในพาดหัวขาวและในบัตร
อวยพรเทานั้นรูอยางนี้แลว เขียนการดอวยพรปีนี้ก็เลือกตามที่สะดวกเลยนะคะ HO HO HO
แหลงขอมูล
https://th.wikipedia.org/wiki/Xmas

9


พลาดไม่ได้ สําหรับคนชอบบิน
รับเพิ่ม50%
แลกรางวัล AirAsia Big Points กับToluna และแลกโคดของ


คุณที่ Big Loyalty App วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

รับBig Pointsเพิ่มอีก 50 %  

รีบทําแบบสอบถาม รีบแลกกันนะคะ


10


เฉลยคําตอบจากกิจกรรม


วารสารฉบับที่แลว


มีกระทงหลงทาง

ทั งหมด 19 กระทงหนาสารบัญ 1 กระทงหนา 4 จํานวน 1 กระทง


หนา 5 จํานวน 4 กระทง


หนา 6 จํานวน 1 กระทง


หนา 7 จํานวน 1 กระทง


หนา 8 จํานวน 1 กระทง


หนา 10 จํานวน 8 กระทง


หนา 11 จํานวน 1 กระทงหนา 12 จํานวน 1 กระทง


ผูโชคดีทั้ง 10 ทานไดรับ 300 คะแนนเขาบัญชี


เรียบรอยแลว ยินดีดวยคะ

11


เป าหมายที่ไมมีการวางแผนมันก็เป็ นแค

เพียงความฝั น
เป าหมายที ฉันจะ

ทําให้สําเร็จในป

2562?


ประกาศเปาหมายของคุณ หมดเขตร่วมสนุก


ใหโลกรูที่นี่ 1 0 มกราคม 2 5 6 2


10 ผูโชคดีที่มีความมุงมั่น จะไดรับโบนัส 300คะแนน

12


Click to View FlipBook Version