The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Toluna'ye hoşgeldiniz. Sizi aramızdan görmekten son derece mutluyuz. Toluna'da anketlere nasıl katılabilirsiniz. anketler ile ilgili sorunlarınızı nasıl çözebilirsiniz, ödül talbinde nasıl bulunabilirsiniz, daha fazla puan nasıl kazanabilirsiniz diye merak ediyorsanız bütün yanıtlar size özel bir dergimizde.

Bize katilin, kazanmaya baslayin

Toluna Ekibi
tr.toluna.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-12-31 06:42:12

Toluna Kullanım Klavuzu - TR

Toluna'ye hoşgeldiniz. Sizi aramızdan görmekten son derece mutluyuz. Toluna'da anketlere nasıl katılabilirsiniz. anketler ile ilgili sorunlarınızı nasıl çözebilirsiniz, ödül talbinde nasıl bulunabilirsiniz, daha fazla puan nasıl kazanabilirsiniz diye merak ediyorsanız bütün yanıtlar size özel bir dergimizde.

Bize katilin, kazanmaya baslayin

Toluna Ekibi
tr.toluna.com

A R A M I Z A H O Ş G E L D İ N İ Z
TOLUNABu sayı

T o l u n a ’ y ı   e n   v e r i m l i  
sadece ş e k i l d e   k u l l a n m a n ı z a


  y a r d ı m c ı   o l a c a ğ ı z .  

size özel! a t ı n ,   ö d ü l   k a z a n m a y a
Z e n g i n   e ğ i t i c i   i ç e r i ğ i
  o l a n   b u   d e r g i y e   g ö z    h a z ı r   o l u n !


EDITOR NOTU
Bu egitici icerigimizde Toluna'ya katildiginiz icin tesekkur ediyoruz. Sizi aramizda
gormekten mutluluk duyuyoruz.
sizi neler mi bekliyor?
Toluna, kendini sizin sesinizi duyurmaya adamış online bir
topluluktur! Anketlere katılarak dünyanın önde gelen ürün ve
hizmet sağlayıcılarına ne düşündüğünüzü söyleyin ve ödüller
Toluna Ekibi
kazanın. Düşüncelerinizi Toluna üzerinde oluşturacağınız mini-
anketler ve görüş konuları ile ifade edebilirsiniz. Başkaları ne
düşündüğünüzü bilsin ve sizinle aynı görüşte olan insanları
keşfedin. Toluna üzerinde oluşturmuş olduğunuz bütün mini-anket
ve görüş konuları kişisel blog sitenizde ya da İnternet sayfanızda da
yer alabilir. Sitemiz tarafından sağlanan her türlü hizmet ücretsiz
olup, birçok Toluna etkinliğine katılarak puan kazanabilirsiniz.

Egitici dergimize goz atarak Toluna maceraniza hazir hale
gelebilirsiniz.
Iyi okumalar!


TOLUNA VE SIZ
B I Z I D A H A Y A K I N D A N T A N I M A K I S T E R M I S I N I Z ?

S E N I N S E S I N + B I Z I M S E S = D E Ğ I Ş I M I N S E S I


T O L U N A ’ D A A N K E T L E R İ T A M A M L A Y I N

Ö D Ü L L E R İ N S A H İ B İ O L U N
A N K E T M E R K E Z İ


Toluna’da
anketler İLE
İLGİLİ TÜYOLAR
İSTER MİSİNİZ?
G Ö Z Ü N Ü Z Ü D Ö R T A Ç I N V E A N K E T L E R
İ L E İ L G İ L İ T Ü Y O L A R I M I Z A K U L A K V E R İ N


T O L U N A A N K E T M E R K E Z İ


Bir anketle ilgili


teknik güçlükler

yaşarsam ne olur ve


bu neden olur?

B i r ç o k s a y ı d a m ü ş t e r i i ç i n ç o k
ç e ş i t l i a n k e t l e r s u n m a k t a y ı z . B u
a n k e t l e r d e n b a z ı l a r ı n ı b i z
p r o g r a m l a r ı z , b a z ı l a r ı n ı i s e
m ü ş t e r i l e r i z p r o g r a m l a m a y ı t e r c i h
e d e r . B u g i b i a n k e t l e r
m ü ş t e r i m i z i n s i s t e m l e r i ü z e r i n d e
b a r ı n d ı r ı l m a k t a d ı r . T e k n i k
h u s u s l a r ı n y a ş a n m a s ı n d a k i
b a ş l ı c a n e d e n a n k e t e c e v a p
v e r e n l e r i n k u l l a n d ı ğ ı f a r k l ı i ş l e t i m
s i s t e m l e r i , t a r a y ı c ı l a r , i n t e r n e t
b a ğ l a n t ı t i p l e r i v e d o n a n ı m l a r d ı r ;
b u n l a r m e v c u t a n k e t l e r d e
k u l l a n ı l a n t e k n o l o j i i l e u y u m l u
o l m a y a b i l i r . E l b e t t e k i m i z a m a n
d a i n s a n h a t a s ı b u n u n b i r
n e d e n i d i r . B i r a n k e t i l e i l g i l i
t e k n i k b i r s o r u n l a k a r ş ı l a ş m a n ı z
h a l i n d e , g e n e l l i k l e , b i r s ü r e
b e k l e r s e n i z v e s o n r a t e k r a r
d e n e r s e n i z s o r u n ç ö z ü l e c e k t i r . B i r
s ü r e b e k l e m e n i z e r a ğ m e n h a l a b i r
h a t a g ö r ü y o r s a n ı z , l ü t f e n b u
d u r u m u   b u r a y a t i k l a y a r a k b i z e
b i l d i r i n   v e a n k e t n u m a r a s ı v e
e ğ e r m ü m k ü n s e b i r e k r a n
g ö r ü n t ü s ü g ö n d e r m e y i d e
u n u t m a y ı n . T e k n i k h a t a l a r ı n
n e d e n o l d u ğ u h e r t ü r l ü s o r u n i ç i n
ö z ü r d i l e r , b u s o r u n l a r ı ç ö z m e k
T E K N İ K S O R U N L A R I
i ç i n e l i m i z d e n g e l e n i n e n i y i s i n i
y a p a c a ğ ı m ı z ı b i l m e n i z i i s t e r i z . B İ Z E İ L E T İ N


T O L U N A A N K E T M E R K E Z İ

Profil anketleri nelerdir vebunları nerede bulabilirim?P r o f i l A n k e t l e r i n i z e a ç ı l a n A n k e t l e r B a z ı a n k e t l e r i n s o n d e r e c e d a r b i r
m e n ü s ü n d e n P r o f i l A n k e t l e r i d e m o g r a f i k ö l ç ü t e u y a n b e l i r l i s a y ı d a
s e ç e n e ğ i n e t ı k l a y a r a k e r i ş e b i l i r s i n i z . h e d e f k i t l e a r a y ı ş ı n d a o l m a s ı d ı r . B a z e n
P r o f i l A n k e t l e r i s i z e s a ğ l a d ı ğ ı m ı z b i r k i ş i n i n b i r a n k e t e u y g u n o l u p
h i z m e t i k i ş i s e l l e ş t i r m e m i z e y a r d ı m c ı o l m a d ı ğ ı n ı b e l i r l e m e k i ç i n b i r k a ç s o r u
o l m a k ü z e r e t a s a r l a n m ı ş o l u p , P r o f i l y e t e r l i o l u r k e n , k i m i z a m a n ç o k d a h a
A n k e t l e r i n i d o l d u r m a n ı z d a h a f a z l a v e f a z l a s o r u s o r u l m a s ı g e r e k e b i l m e k t e d i r .
s i z e h i t a p e d e n a n k e t d a v e t i y e l e r i K a t ı l ı m ı n ı z a d e ğ e r v e r d i ğ i m i z i v e y e t e r l i
a l m a n ı z i ç i n b ü y ü k ö n e m t a ş ı r . P r o f i l o l m a s a n ı z b i l e k a t ı l ı m ı n ı z ı n ç a l ı ş m a n ı n
A n k e t l e r i ü ç k a t e g o r i y e a y r ı l m ı ş t ı r : b a ş a r ı s ı n a k a t k ı d a b u l u n m a y a y a r d ı m c ı
h e n ü z c e v a b ı n ı v e r m e m i ş o l d u ğ u n u z o l d u ğ u n u l ü t f e n u n u t m a y ı n ı z .
a n k e t l e r , c e v a p l a m ı ş o l d u ğ u n u z a n c a k G e l e c e k t e k i o n l i n e a n k e t l e r i ç i n u y g u n
s i z c e v a p l a d ı k t a n s o n r a y e n i l e n m i ş v e b u l u n m a ş a n s ı n ı z ı a r t ı r m a k i ç i n h e r
d i k k a t l e g ü n c e l l e m e n i z g e r e k e n ü y e y e ö z e l o l a n , k i ş i s e l p r o f i l a n k e t l e r i n i
a n k e t l e r ( Y e n i ) v e h â l i h a z ı r d a d o l d u r u n u z . U n u t m a y ı n , t a m a m l a n a n
c e v a p l a m ı ş o l d u ğ u n u z a n k e t l e r . h e r k i ş i s e l p r o f i l a n k e t i k a r ş ı l ı ğ ı n d a 1 0 0
T a m a m l a n a n h e r k i ş i s e l p r o f i l a n k e t i p u a n k a z a n ı r s ı n ı z .
k a r ş ı l ı ğ ı n d a 1 0 0 p u a n k a z a n ı r s ı n ı z .


T o l u n a , h e m e n h e m e n h e r a n k e t t e a y n ı
s o r u l a r ı s o r m a y a d e v a m e d i y o r m u ?

T o l u n a ' n ı n p r o f i l o l u ş t u r m a s ü r e c i k e s i n t i s i z d i r - h e d e f ,
h e r ü y e ü z e r i n d e g e n i ş v e g ü n c e l n i t e l i k l e r e s a h i p
o l m a k t ı r . M ü ş t e r i l e r i m i z , a n k e t l e r i n d e ü y e l e r i m i z i n
v e r d i k l e r i y a n ı t l a r a d a y a n a r a k p a z a r l a m a k a r a r l a r ı v e r i r ;
b u n e d e n l e , m ü ş t e r i n i n a r a d ı ğ ı h e d e f i n b i r p a r ç a s ı
o l d u ğ u n u z d a n e m i n o l m a k i ç i n s ı k ı k a l i t e k o n t r o l l e r i
u y g u l a m a m ı z g e r e k i r . H e r a n k e t i n b a ş ı n d a s o r a c a ğ ı m ı z
s o r u l a r t e k r a r l a y ı c ı g i b i g ö r ü n e b i l i r , a n c a k a n k e t
ö r n e ğ i n i n b ü t ü n l ü ğ ü n ü s a ğ l a m a k i ç i n g e r e k l i d i r .


T O L U N A A N K E T M E R K E Z İ


Anket puanları

N E K A D A R A N K E T T A M A M L A R S A N I Z , O

K A D A R E R K E N Ö D Ü L S A H I B I

O L U R S U N U Z .

B a z ı a n k e t l e r d e p u a n ı n a l ı n m a s ı n e d e n
T o l u n a , h e m e n h e m e n h e r a n k e t t e a y n ı
d i ğ e r l e r i n e g ö r e d a h a u z u n s ü r ü y o r ?
s o r u l a r ı s o r m a y a d e v a m e d i y o r m u ?


K a z a n ı l a n p u a n l a r ı n y a d a ö d ü l ç e k i l i ş i
T o l u n a ' n ı n p r o f i l o l u ş t u r m a s ü r e c i
g i r i ş l e r i n i n h e s a b a y ü k l e n m e s i a n k e t e
k e s i n t i s i z d i r - h e d e f , h e r ü y e ü z e r i n d e
b a ğ l ı d ı r . B a z ı a n k e t l e r d e , h e s a b a
g e n i ş v e g ü n c e l n i t e l i k l e r e s a h i p
y ü k l e n e c e k p u a n l a r ç o k h ı z l ı b i r ş e k i l d e
o l m a k t ı r . M ü ş t e r i l e r i m i z , a n k e t l e r i n d e
y a d a b i r k a ç g ü n i ç i n d e y ü k l e n i r k e n ,
ü y e l e r i m i z i n v e r d i k l e r i y a n ı t l a r a
b a z ı l a r ı n d a b u p u a n l a r a n k e t
d a y a n a r a k p a z a r l a m a k a r a r l a r ı v e r i r ; b u
k a p a n d ı k t a n s o n r a y ü k l e n i r . A n k e t i i l k
n e d e n l e , m ü ş t e r i n i n a r a d ı ğ ı h e d e f i n b i r
c e v a p l a m a n ı z ı n a r d ı n d a n p u a n l a r ı n
p a r ç a s ı o l d u ğ u n u z d a n e m i n o l m a k i ç i n
h e s a b a y ü k l e n m e s i i ç i n e n f a z l a a l t ı
s ı k ı k a l i t e k o n t r o l l e r i u y g u l a m a m ı z
h a f t a y a k a d a r b e k l e y e b i l i r s i n i z , b u
g e r e k i r . H e r a n k e t i n b a ş ı n d a
s ü r e y i m ü m k ü n o l d u ğ u n c a k ı s ı t l a m a y a
s o r a c a ğ ı m ı z s o r u l a r t e k r a r l a y ı c ı g i b i
ç a l ı ş t ı ğ ı m ı z d a n ş ü p h e n i z o l m a s ı n .
g ö r ü n e b i l i r , a n c a k a n k e t ö r n e ğ i n i n
b ü t ü n l ü ğ ü n ü s a ğ l a m a k i ç i n g e r e k l i d i r .


T O L U N A A N K E T M E R K E Z İ
Şimdİ HAZIRSINIZT O L U N A ' D A K I A N K E T L E R E N A S I L

K A T I L A B I L I R I M ?
B I L G I S A Y A R T E L E F O N A N K E T L E R I Ö D Ü L L E R I N
T A M A M L A Y I N S A H I B I O L U MT o l u n a ’ y a k a y d ı n ı z ı e k s i k s i z t a m a m l a y ı n v e p o s t a k u t u n u z a
g e l e c e k o l a n b a ğ l a n t ı y a t ı k l a y a r a k e - p o s t a a d r e s i n i z i
d o ğ r u l a y ı n . A n k e t i n p r o f i l i n i z l e e ş l e ş m e s i d u r u m u n d a , e - p o s t a
i l e b i r d a v e t i y e a l a c a k s ı n ı z y a d a u y g u n o l a n a n k e t l e r i T o l u n a
ü z e r i n d e k i A n k e t M e r k e z i n d e g ö r e c e k s i n i z . A n k e t P r o f i l i n i z i n e
k a d a r g ü n c e l t u t a r s a n ı z , s i z l e r e u y g u n o l a n a n k e t l e r e d a v e t
e d i l m e ş a n s ı n ı z o k a d a r a r t a c a k t ı r .


T O L U N A A N K E T M E R K E Z İ


TekNİK SORUNLAR

A N K E T T A M A M L A R K E N S O R U N
Y A Ş A M A M A K I Ç I N I Ş T E T Ü Y O L A RK i m i z a m a n b i r s ü r ü s o r u c e v a p l ı y o r u m v e
s o n u c u n d a t ü m a n k e t i d o l d u r m a k i ç i n y e t e r l i
o l m a d ı ğ ı m s o n u c u n a u l a ş ı y o r u m . N e d e n ?

B u n u n n e d e n i , b a z ı a n k e t l e r i n s o n d e r e c e d a r b i r
d e m o g r a f i k ö l ç ü t e u y a n b e l i r l i s a y ı d a h e d e f k i t l e
a r a y ı ş ı n d a o l m a s ı d ı r . B a z e n b i r k i ş i n i n b i r a n k e t e
u y g u n o l u p o l m a d ı ğ ı n ı b e l i r l e m e k i ç i n b i r k a ç s o r u
y e t e r l i o l u r k e n , k i m i z a m a n ç o k d a h a f a z l a s o r u
s o r u l m a s ı g e r e k e b i l m e k t e d i r . K a t ı l ı m ı n ı z a d e ğ e r
v e r d i ğ i m i z i v e y e t e r l i o l m a s a n ı z b i l e k a t ı l ı m ı n ı z ı n
ç a l ı ş m a n ı n b a ş a r ı s ı n a k a t k ı d a b u l u n m a y a y a r d ı m c ı
o l d u ğ u n u l ü t f e n u n u t m a y ı n ı z .
G e l e c e k t e k i o n l i n e a n k e t l e r i ç i n u y g u n b u l u n m a
ş a n s ı n ı z ı a r t ı r m a k i ç i n h e r ü y e y e ö z e l o l a n , k i ş i s e l
T E K N İ K S O R U N L A R
p r o f i l a n k e t l e r i n i d o l d u r u n u z . U n u t m a y ı n ,
S İ Z İ N G A Y R E T İ N İ Z L E t a m a m l a n a n h e r k i ş i s e l p r o f i l a n k e t i k a r ş ı l ı ğ ı n d a
1 0 0 p u a n k a z a n ı r s ı n ı z .
S O R U N O L M A K T A N
L ü t f e n T o l u n a s i t e s i n e g i r i ş y a p m a d a n v e y a
Ç I K A B İ L İ R
a n k e t l e r e k a t ı l m a d a n ö n c e i n t e r n e t t a r a y ı c ı n ı z ı n
ö n b e l l e ğ i n i , g e ç m i ş i n i v e ç e r e z l e r i n i t e m i z l e m e y i
u n u t m a y ı n . B u i ş l e m l e r i n a s ı l y a p a b i l e c e ğ i n i z e d a i r
d e t a y l ı i ç e r i ğ i b u r a d a b u l a b i l i r s i n i z .

A ç ı l m a y a n ( H a y a l e t a n k e t l e r ) i l e i l g i l i s o r u n u n
f a r k ı n d a y ı z v e i l g i l i t e k n i k e k i b i m i z b u s o r u n u
d ü z e l t m e k i ç i n ç a b a l a m a k t a d ı r l a r . L ü t f e n b u s o r u n
i l e k a r ş ı l a ş ı r s a n ı z , b u g i b i a n k e t l e r i g ö r m e z d e n
g e l i n i z .

T o l u n a s i t e s i v e a n k e t l e r i G o o g l e C h r o m e i l e d a h a
v e r i m l i ç a l ı ş m a k t a d ı r . L ü t f e n i n t e r n e t t a r a y ı c ı n ı z ı n
g ü n c e l v e r s i y o n u n u k u l l a n d ı ğ ı n ı z d a n e m i n o l u n u z .


T
O
A

U
L
P
L
T O L İÇERİK U K
U
N
A

I
S
A
Y
S
F
OLUŞTURMA
TÜYOLARI


T o p l u l u k s a y f a m ı z d a i ç e r i k o l uş t u r u n , b o n u s

p u a n l a r k a z a n ı n , ö d ü l l e r i n s a h i b i o l u n !


TOLUNA’DA


NEDEN İÇERİK?
Toluna'da içerik yaratirken puan

kazanabilir miyiz?Evet. Toluna'da oluşturduğunuz her içerik parçası için
1000 puana kadar kazanabilirsiniz.Toluna Ekibi kaliteye
önem verir, bu nedenle topluluğa gönderilen içerikler tek

tek degerlendirilir. İpucu: Anketler, konular ve görüşler
bizim en çok puan verdigimiz iceriklerdir.


KALİTELİ İÇERİK


Senin sesin + bizim ses = DEĞİŞİMİN SESİNEDEN İÇERİK
OLUŞTURAYIM?Toluna Ekibi Kaliteli içerik olarak, herhangi bir anket veya konu başlıkları,
kişisel görüşleri göstermek için bir resim veya video kabul
edilir. Anketinizin veya konunuzun teşvik edilmesini
olarak, içerik sağlamak için, lütfen görüşünüzün açıkça ifade edildiğinden
ve icerigin şartlarımıza ve koşullarımıza riayet ettiğinden
emin olun.
sayınız kadar
Puan değerlendirilmesi sadece MİNİ-ANKET, KONU
içerikleriniz ve YORUMlarınız için yapılmaktadır.
kalitesini de

İçerik oluşturarak, yorumlarınızı paylaşarak topluluğumuza
dikkate yön verin, karşılığında da birbirinden farklı hediyelerin
sahibi olun.


alıyoruz.


ADIM ADIM
İ Ç E R İ K O L U Ş T U R A L I M
1


İ Ç E R İ K L E R İ M İ Z E
R E S İ M V E Y A

V İ D E O E K L İ Y O R U Z


2

A L I N T I , K O P Y A L A / Y

A P I Ş T I R M E T İ N L E R
K U L L A N M I Y O R U Z3

İ Ç E R I K L E R İ M İ Z D E

D Ü Z G Ü N B İ R D İ L

K U L L A N I Y O R U Z


4

İ Ç E R İ K L E R İ M İ Z

Y A R A T I C I , F A R K L I
K O N U L A R I

İ Ç E R M E L İ D İ R


Odul
TaleplerinizOdulleriniz ile

ilgili butun

yanitlar burada


N A S I L O D U L T A L E B I N D EB U L U N A B I L I R I M ?
Puanlarımı nasıl harcayabilirim? Ödüllerimi nasıl alacağım?
Ana sayfadaki "Keşfet" menüsünden Ödül talebinizi takip etmek için buraya
"Ödül Butiği" seçeneğini seçerek tiklayarak takvimden talep ettiğiniz
puanlarınızı harcayabilirsiniz – burada günü seçmeniz gerekiyor. Ödül
ülkeniz için mevcut olan ödüllerin tam talebiniz sonuçlanmış ise ‘Click here to
listesini görebilirsiniz. see voucher code’ linkine tıklayarak
hediye çeki kodunuzu görebilirsiniz.
Sipariş verdikten sonra ödülümü almam
ne kadar sürer? Puanlar belirli bir süre zarfında
Teslimatınız 2 ila 8 hafta içerisinde kullanılmak zorunda mıdır?
gerçekleşecektir. Bir ödül almak için Evet. Puanlar hesabınıza yüklendikten
puanlarınızı kullanmayı talep sonra 16 ay süresince geçerliliğini
ettiğinizde, sizden posta adresinizi, e- koruyacaktır. Bu süre zarfından sonra
posta adresinizi, teyit etmeniz puanların süresi otomatik olarak
istenecektir. Teslimatta herhangi bir dolacak ve puanlar hesabınızdan
gecikmeye mahal vermemek için vermiş silinecektir. Tüm puanlarınızın süresi
olduğunuz tüm bilgilerin doğru bir seferde sona ermeyecektir, sadece
olduğundan emin olun. kazanıldıktan 16 ay sonra hala
kullanılmayan puanlar için bu söz
konusudur.


# T O L U N A W I N S

i l e i l a v e p u a n l a r k a z a n i n !


O d u l l e r i n i z i n v i d e o / r e s i m l e r i n i
# T O L U N A W I N S N E D I R ?
s i t e m i z d e v e / y a s o s y a l
m e d y a n i z d a p a y l a s i n
H e d i y e c e k l e r i n i z i k u l l a n d i g i n i z d a s i z e
g e l e n u r u n l e r i n k a l i t e l i v i d e o l a r i n i v e / y a
I c e r i k l e r i n i z d e # T o l u n a W i n s
r e s i m l e r i n i p a y l a s m a y a n e d e r s i n i z ?
e t i k e t i n i k u l l a n m a y i u n u t m a y i n

D a h a f a z l a b i l g i i ç i n b u r a y a t ı k l a y ı n
I c e r i k l e r i n i z i n k a l i t e s i v e
p a y l a s t i g i n i z p l a t f o r m l a r a
T o l u n a s i t e s i F a c e b o o k T w i t t e r
( , , ,
I n s t a g r a m v . b . ) b a g l i o l a r a k i l a v e
b o n u s p u a n l a r k a z a n i n .


SIZDEN


GELENLER

#TOLUNAWINS


KAZANDIKLARI PUANLARI ILE TALEP ETTIKLERI HEDIYELERI
KENDILERINE ULASIP BIZIMLE VIDEO OLARAK PAYLASAN
BUTUN UYELERIMIZE TESEKKUR EDERIZ.

SIZ DE


PAYLASIN,
ILAVE
PUANLAR
KAZANIN


Toluna Haftalik#HediyesiHER HAFTA EN AKTIF 50 TL N11.COM

UYELER HEDIYE CEKI

KAZANIYOR


Nasil


mi?Her hafta, en fazla anketi
tamamla, Toluna
toplulugunda en fazla kaliteli
icerigi olustur, iceriklere
yorum ve oylarinla destek ol
ve N11.com 50 TL hediye ceki
senin olsun!


FİKİRLERİNİZ İLEHERKESE YÖN VERİPHEDİYELER
KAZANMAKİSTİYORSANIZ

TIKLA VE MACERAYA BAŞLATR.TOLUNA.COM


OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ
TOLUNA


DÜNYANIZI ETKİLEYİN
BİZE KATILIN


Click to View FlipBook Version