The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tärkeää asiaa rintasyövästä sekä terveemmistä elämäntavoista lokakuun numerossa! Lisäksi katsotaan nopeasti taaksepäin syyskuun Tolunan koulupäiviin.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-10-02 08:36:23

Toluna Lehti Lokakuu

Tärkeää asiaa rintasyövästä sekä terveemmistä elämäntavoista lokakuun numerossa! Lisäksi katsotaan nopeasti taaksepäin syyskuun Tolunan koulupäiviin.

Keywords: lehti,pisteet,palkinnot,toluna,survey,kyselyt,kyselytutkimus

Toluna Lehti


LOKAKUU 2018


#TOLUNAPINK Tässä kuussa
muutetaan

elämäntapaa


Syyskuussa

terveellisemmäksi!
palattiin


koulunpenkille!


Tiedätkö
tarpeeksi


rintasyövästä?


s i s ä l l y s l u e t t e l o
T Ä R K E Ä Ä T I E T O AR I N T A S Y Ö V Ä N


E H K Ä I S Y S T Ä


TERVEELLISEMMÄN

ELÄMÄTAVAN VINKKEJÄ

T O L U N A NK O U L U P Ä I V V I ÄV I E T E T T I I NS Y Y S K U U S S A


RINTASYÖPÄ

Rintasyöpä on ollut jo pitkään


suomalaisnaisten yleisin syöpä. Siihen


sairastuu vuosittain noin 5 000 naista.

Lähes joka kahdeksas suomalaisnainen


sairastuu jossain vaiheessa elämäänsä


rintasyöpään. Miesten rintasyöpä on

harvinainen.

Kaikkia rintasyövän aiheuttajia ei vielä

tunneta. Se kuitenkin tiedetään, että


hormonaaliset tekijät vaikuttavat


rintasyövän syntyyn. Varhainen

kuukautisten alkamisikä lisää jonkin


verran riskiä sairastua rintasyöpään,


samoin myöhään alkavat vaihdevuodet.

Lapsettomuus ja ensimmäinen


synnytys vasta yli 30-vuotiaana


kasvattavat rintasyövän riskiä.


Miltä syöviltä ravinto
suojaa ja mitä syöpiä seaiheuttaa?

S e , m i t ä j a m i t e n s y ö m m e , l i i t t y y m o n e n s y ö v ä n r i s k i i n .

S y ö m i n e n v a i k u t t a a s y ö v ä n v a a r a a n m o n e n e r i
m e k a n i s m i n k a u t t a :

J o t k i n r a v i n t o t e k i j ä t , k u t e n l i h a v a l m i s t e e t , v o i v a t
i t s e s s ä ä n a l t i s t a a s y ö v ä l l e .

S y ö p ä ä a i h e u t t a v i a a i n e i t a v o i e s i i n t y ä r a v i n n o s s a

p i l a a n t u m i s e n t a i e p ä p u h t a u k s i e n v u o k s i , e s i m e r k k i n ä
j o i d e n k i n h o m e i d e n t u o t t a m a a f l a t o k s i i n i , j o t a v o i o l l a
m m . p ä h k i n ö i s s ä .

R u o a n v a l m i s t u k s e s s a , k u t e n k ä r i s t ä m i s e s s ä , v o i
m u o d o s t u a s y ö p ä ä a i h e u t t a v i a y h d i s t e i t ä .
R u o k a v a l i o s t a p u u t t u u t a i s i i n ä o n l i i a n v ä h ä n s y ö v ä l t ä
s u o j a a v i a r a v i n t o t e k i j ö i t ä k u t e n k a s v i k s i a .

Y l i p a i n o l i s ä ä t i e t t y j e n s y ö p i e n r i s k i ä . R a v i n t o o n
o l e e l l i n e n t e k i j ä p a i n o n h a l l i n n a s s a .

Y k s i t t ä i s t ä r a v i n t o - a i n e t t a o l e n n a i s e m p a a o n k u i t e n k i n
r u o k a v a l i o n k o k o n a i s u u s .


Kasvikset ja vihannekset
1 2 3
S T E P S T E P S T E P


Punainen liha ja
Kasvikset Kuitu lihavalmisteet


Kasviksiin kuuluvat Riittävä ravintokuidun Runsas lihansyönti lisää
vihannekset, hedelmät ja saanti vähentää paksusuolen syövän ja
marjat. Ne ehkäisevät paksusuolen syövän ja peräsuolen syövän riskiä.
syöpää monin eri tavoin, peräsuolensyövän riskiä. Haitallista on nimenomaan
koska ne sisältävät Kuitua saamme eniten punainen liha, joka on
runsaasti vitamiineja ja täysjyväviljasta ja yleisimmin sian- ja
kivennäisaineita sekä kasviksista. naudanlihaa.
ravintokuitua. Kasviksissa
on myös erilaisia syövältä Lisäksi erityisesti jalostetut
suojaavia yhdisteitä lihavalmisteet, kuten
(esimerkiksi polyfenoleja), makkarat, nakit, kinkut ja
jotka suojaavat soluja meetvursti, lisäävät
vaurioitumiselta. syöpäriskiä.


R I N T A S Y Ö V Ä N O I R E E T

N Y K Y I S I N N O I N J O K A N E L J Ä S R I N T A S Y Ö P Ä T O D E T A A N
M A M M O G R A F I A T U T K I M U K S E S S A , V A I K K A N A I N E N E I O L I S I H U O M A N N U T I T S E
M I T Ä Ä N E R I T Y I S T Ä .


T A V A L L I S I N R I N T A S Y Ö V Ä N O I R E O N R I N N A S S A O L E V A K Y H M Y . V A L T A O S A
R I N N O I S S A O L E V I S T A K Y H M Y I S T Ä O N K U I T E N K I N H Y V Ä N L A A T U I S I A M U U T O K S I A ,

E S I M E R K I K S I N E S T E R A K K U L O I T A E L I K Y S T I A . J O S K U S R I N T A S Y Ö V Ä N E N S I O I R E O N
K A I N A L O S S A T U N T U V A K Y H M Y . U S E I M M I T E N S Y Ö P Ä O N K I V U T O N , M U T T A S E V O I
A I H E U T T A A M Y Ö S K I P U A T A I P I S T E L Y N T U N N E T T A R I N N A S S A .


J O S K U S R I N T A S Y Ö V Ä N O I R E V O I O L L A N Ä N N I S T Ä E R I T T Y V Ä K I R K A S T A I V E R I N E N
N E S T E . J O K A K Y M M E N E N N E L T Ä N A I S E L T A L Ö Y T Y Y T Ä M Ä N O I R E E N T A U S T A L T A
R I N T A S Y Ö P Ä .


R I N T A R A U H A S E N P U N O I T U S J A T U R V O T U S J O H T U V A T Y L E E N S Ä R I N T A R A U H A S E N
T U L E H D U K S E S T A E L I M A S T I I T I S T A . S E H O I D E T A A N A N T I B I O O T E I L L A . J O S K U S
H A R V O I N N Ä M Ä O I R E E T J O H T U V A T S Y Ö V Ä S T Ä ( N S . I N F L A M M A T O R I N E N E L I

T U L E H D U K S E L L I N E N R I N T A S Y Ö P Ä ) , J O L L O I N T U L E H D U S E I P A R A N E
A N T I B I O O T E I L L A . N Ä N N I N P I H A N I H O T T U M A V O I O L L A O I R E P A G E T I N T A U D I S T A ,
J O L L O I N N Ä N N I N I H O S S A V O I O L L A S Y Ö V Ä N E S I A S T E T T A T A I

S Y Ö P Ä K U D O S S A A R E K K E I T A .

N Y K Y I S I N O N M E L K O H A R V I N A I S T A , E T T Ä R I N T A S Y Ö P Ä L Ö Y D E T Ä Ä N V A S T A , K U N S E
O N L E V I N N Y T L A A J A L L E J A L Ä H E T T Ä N Y T E T Ä P E S Ä K K E I T Ä . E T Ä P E S Ä K K E I D E N

A I H E U T T A M A T O I R E E T R I I P P U V A T S I I T Ä , M I S S Ä N E S I J A I T S E V A T . L U U S T O S S A
O L E V A T E T Ä P E S Ä K K E E T A I H E U T T A V A T E S I M E R K I K S I K I P U A S U U R I I N L U I H I N J A
M A K S A S S A O L E V A T E T Ä P E S Ä K K E E T P U O L E S T A A N P A I N O N T U N N E T T A ,

R U O K A H A L U T T O M U U T T A , P A H O I N V O I N T I A J A L A I H T U M I S T A .


R I N T A S Y Ö V Ä N P E R I N N Ö L L I S Y Y S

On arvioitu, että 5–10 prosenttia rintasyövistä johtuu


perinnöllisestä alttiudesta. Rintasyövän perinnöllisyyttä on


tutkittu viime vuosina paljon.


Suvussa kulkevaa rinta- ja munasarjasyöpäalttiutta on


hyvä miettiä tarkemmin, jos sairastuneen omilla


vanhemmilla, sisaruksilla tai lapsilla on rinta- tai


munasarjasyöpä. Perinnöllisestä alttiudesta voi olla kyse


myös silloin, jos rintasyöpä on löydetty hyvin nuorena tai


rintasyövän kanssa esiintyy myös munasarjasyöpä.
Syöpäsukuihin kuuluville suositellaan vuosittaista

seurantaa. Yleensä vuoden välein tehdään

mammografia ja rintojen kaiku- tai magneettitutkimus

ja lääkärintutkimus 6–12 kuukauden välein. Seuranta

aloitetaan yleensä 25–30 vuoden iässä tai 5–10 vuotta


aikaisemmin kuin suvun nuorin jäsen on sairastunut.

Seurantakäyntejä ei kannata aloittaa ennen 25 vuoden

ikää.


I N F O -V I D E O


T O L U N A N

K O U L U -

P Ä I V Ä T

S Y Y S K U U S S A P A L A S I M M E K O U L U N


P E N K I L L E


Muistatko kouluvuodet?


Syyskuussa suurimman osan lomat olivat jo takanapäin ja
koulun penkkiä sekä työpaikan ovenkahvaa kulutettiin jo

ahkerasti.
Matkustimme kanssanne menneisyyteen, niihin kultaisiin

nuoruuden aikoihin takaisin koulutielle. Yhdessä kuljimme läpi

kouluelämän tärkeät kohdat, ensimmäisen koulupäivän,
vanhojen tanssit sekä valmistumme yhdessä! Mikä oli sinun

mielestäsi parasta koulussa?Haastoimme vaikuttajat kertomaan muistojaan tärkeistä

koulunkäyntiin liittyvistä vaiheista, kuten ensimmäisestä

päivästä sekä valmistumisesta.


Käy sivustolla lukemassa avatut puheenaiheet liittyen Tolunan
koulupäiviin.


Joka lokakuu


Eiffelintorni


valaistaan


pinkiksi Perinne

muistuttamaan


rintasyöpäkuu- on 25

kauden vuotta


tärkeydestä. vanha.


Click to View FlipBook Version