The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Sierpniowy numer Magazynu Toluna jest już dostępny!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-08-08 04:06:13

Magazyn Toluna Sierpień PL

Sierpniowy numer Magazynu Toluna jest już dostępny!

Keywords: toluna,pieniądze,punkty,nagrody,ankiety,konkurs,artykuł,gazeta,voucher

TOLUNA
MAGAZYNWraca Toluna WinsDowiedz się jak zebrać


więcej punktów
Zmiany

Nowe ulepszenia na

Tolunie
Przepisy na lato


Zdrowe przepisy zebrane

z forum
N U M E R 2 • V O L 1 • L I P I E C 2 0 1 8


spis


treści
05 Kilka słów od

moderatorówczyli comiesięczny strumień

świadomości


06 Co słychać na

Tolunieczyli o zmianach słów kilka12 Książka kucharska


Wasze przepisy zebrane z

forum
20 4 niezwykłe

zastosowania kawy


Wyrzucacie zużytą kawę do kosza?

Niesłusznie, bo może się ona Wam

jeszcze przysłużyć!


22 Świeże warzywaPomysły na letni, pożywny
posiłekS T R O N A 2
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


spis
Olej kokosowy 26 treściWłaściwości tego bardzo
zdrowego produktu, o

których prawdopodobnie
nie wiecie
Retrospekcje 28


Wasza Toluna: konkursy

lipcowe

Konkursy 32


Ogłoszenie nowych konkursów -
Milioner Toluny, TolunaWIns oraz

Wycieczka Toluny

Zagadki kryminalne 38Rozwiąż zagadkę i sprawdź czy
jesteś spostrzegawczy!

Napisz do Toluny 40


Wasze opinie


S T R O N A 3
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


"Ludzie odnoszący sukcesy,

mają odnoszące sukces nawyki."
- Nikodem Marszałek#tolunawinsC Z Y L I W R A C A J E D E N Z

N A J B A R D Z I E J

P O P U L A R N Y C H

K O N K U R S Ó W !

szczegółwe zasady znajdują się dalej


SŁOWO OD
MODERATORA

S T R O N A 5
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8gotujemy w lato z tolunąA u t o r z y : M A R T A & T O M E K

B y ł t o j e d e n z g o r ą c y c h u s m a ż y ł a m , a n a c i e k a w o s t k a c h , j a k i
d n i l i p c a . Z a s p a n e o c z y k o n i e c d o d a ł a m p o r a d a c h i p r z e p i s a c h ,

p r z e c i e r a ł a m j e s z c z e z p r z y p r a w y . N i e s t e t y , k t ó r y m i p o d z i e l i l i ś c i e
r e s z t e k s n u , a b y w s z y s t k i e t e d z i a ł a n i a s i ę n a T o l u n i e .
s k o n c e n t r o w a ć s i ę n a s p e ł z ł y n a n i c z y m , L i p i e c b y ł b a r d z o
t y m c o n a l e ż y j e s z c z e b o w i e m c o ś c o m i a ł o g o r ą c y n i e t y l k o d z i ę k i
p r z e d w y j ś c i e m z d o m u b y ć p o ż y w n ą p r z e r w ą s z a l e j ą c y m u p a ł o m w
z r o b i ć . C z a s u j a k w p r a c y w y s z ł o n a c o ś P o l s c e , p o ż a r o m w
z w y k l e m i a ł a m z u p e ł n i e n i e j a d a l n e g o . G r e c j i o r a z w S z w e c j i ,
n i e w i e l e , n a l e ż a ł o s i ę W i e d z i a ł a m , ż e n i e a l e r ó w n i e ż d z i ę k i
w i ę c p r z e d e w s z y s t k i m j e s t e m d o b r ą k u c h a r k ą , l i c z n y m k o n k u r s o m
j a k k o l w i e k a l e ż e b y m a k a r o n u n i e o r a z z m i a n o m
z o r g a n i z o w a ć . U p a ł n i e p r z y g o t o w a ć - t o j u ż w p r w o a d z o n y m n a
p o m a g a ł a n i w j e s t s w e g o r o d z a j u T o l u n i e .
w y b u d z e n i u , a n i w o s i ą g n i ę c i e . W t y m n u m e r z e

p l a n o w a n i u . W y j ą w s z y S t ą d t e ż i n s p i r a c j a d o p o d s u m o w a l i ś m y d l a
z k u c h e n n e j s z a f k i t e m a t u s i e r p n i w e g o W a s w s z y s t k i e
n a p o c z ę t y m a k a r o n , a z n u m e r u . W y d a j e s i ę u l e p s z e n i a , k t ó r y c h
l o d ó w k i k i l k a   w a r z y w r ó w n i e ż , ż e l i c z b a m o ż e c i e j u ż s a m i
p o d j ę ł a m s i ę t e m a t ó w k u l i n a r n y c h d o ś w i a d c z a ć n a
n i e ł a t w e g o z a d a n i a p r z y t ł o c z y ł a p o z o s t a ł e W a s z y c h p r o f i l a c h .  
p r z y r z ą d z e n i a s o b i e w ą t k i n a n a s z y m M a m y n a d z i e j ę , ż e
o b i a d u n a p o t e m . f o r u m .   t r a f i l i ś m y w W a s z e
M a k a r o n u g o t o w a ł a m , B ę d z i e w n i m m o w a g u s t a c z y t e l c z n i c z o -
w a r z y w a p o k r o i ł a m i   z a r ó w n o o k u l i n a r n y c h k u l i n a r n e . S m a c z n e g o !


Co słychać
na Tolunie?
c z y l i p r z e g l ą d o s t a t n i c h z m i a n n a

f o r u m
A U T O R : T O M E K


S T R O N A 7
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8Postanowiliśmy wprowadzić


kilka zmian na forum. Czy wiesz o wszystkich?


Z M I N A N YZ

S T R O N A 8
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
FILMYUlepszyliśmy też
wygląd filmów
zamieszczanych
na forum. Są
one wyraźnie

więszke, dzięki
czemu nikt nie
przegapi

momentu, w
którym
zapostujesz
film! 
N A  T O L U N I EPRZYCISK "UKRYJ"

1 .
Pierwszą
Lipiec był też
wprowadzoną
miesiącem zmian
zmianą jest zamiana
na Tolunie.
przycisku "ukryj" na
Niektórzy z
przycisk "report".
bardziej
Dzięki temu mamy
wnikliwych
nadzieję, że
członków naszej
zgłaszanie
społeczności
niechcianej treści
zauważyli zmiany
będzie jeszcze
przed oficjalnym
łatwiejsze niż do tej
postem Zespołu
pory. Uspokajamy
Toluny. Zrobiliśmy
tych
letnie porządki z
2 .
zaniepokojonych: w
kilkom rzeczami i
planach jest
chcielibyśmy  je
przywrócenie
króciótko
przycisku na swoje
podsumować .
miesjce :)


Nie tylko filmy zyskałyZN O W AR O ZD Z I E L


C Z O Ś ĆZDJĘCIA ORAZ LOGO
DODATKOWE ZABEZPIECZENIA
większą rozdzielczość. Od
tego miesiąca możecie się
Toluna bardzo
również cieszyć lepszą
poważnie traktuje
jakością zdjęć. Choć nadal
kwestie związane z
maksymalny rozmiar wynisi
bezpieczeństwem.
1MB - nad tym nadal
Wprowadziliśmy
pracujemy - to teraz mają
zatem dodatkowe
one rozdzielczość aż
zabezpieczenia
4288x4288 pikseli!
przy zmianie hasła

na nowe oraz przy
Zmieniliśmy też logo.
zamawianiu
Możecie je zobaczyć
nagród.
między innymi w lewym
Koniecznością przy
górnym rogu strony
powyższych
interetowej. Dajcie znać czy
czynnościach
jak Wam się podoba :) 
będzie wpisanie
aktualnego hasła
WIĘCEJ INFORMACJI


Wasza ciekawość
nie została
zaspokojona?
Zajrzyjcie na

naszego bloga :)


ZMIANY
S T R O N A 1 0
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8J A K Z D O B Y Ć W I Ę C E J P U N K T Ó W ?C Z Ę Ś Ć Z W A S

D O S K O N A L E W I E ,

Ż E M O Ż N A

O T R Z Y M Y W A Ć
P U N K T Y Z A

P U B L I K O W A N I E

T R E Ś C I N A

N A S Z Y M F O R U M .

J A K T O J E D N A K

Z R O B I Ć , A B Y
O T R Z Y M A Ć J A K

N A J W I Ę C E J

P U N K T Ó W ?


Z D O B Y W A J P U N K T Y

Z A T R E Ś Ć !


STARAJ SIĘ BYĆ
KREATYWNY I NIE TWÓRZ 01

PODOBNEJ/TAKIEJ SAMEJ
TREŚCI

PAMIĘTAJ O DOŁĄCZENIU
02 ZDJĘCIA LUB FILMU -


WTEDY TWÓJ POST JEST
CIEKAWSZY!
PUN
KTY

WIDZISZ TREŚĆ, KTÓRA ŁAMIE
REGULAMIN? ZGŁOŚ JĄ DO NAS ZA

POMOCĄ FORUMLARZA 03
KONTAKTOWEGO I PRZYCISKU

"REPORT"!PO WIĘCEJ
WSKAZÓWEK

04 ZAJRZYJ NA
NASZEGO BLOGA
ZACZNIJ ZARABIAĆ JUŻ DZIŚ!


S T R O N A 1 2
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
Książkakucharska
TolunyN A J L E P S Z E L E T N I E P R Z E P I S Y N A S Z Y C H
Z Ł A Ł
C O N K Ó W Z E B R A M A R T A


S T R O N A 1 3
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
sałatka ztuńczykiem:

P R Z E P I S O D M A Ł G O Ś 2 2

Składniki:
świeży ogórek, pomidor, szczypiorek, 1,5 gotowanego jajka,

porwana sałata, ogórek konserwowy lub kiszony, puszka

tuńczyka w kawałkach, jogurt lub majonez, sól, pieprz.


Przygotowanie:
Warzywa umyć , pomidora sparzyć i obrać ze skórki, jajko

ugotować, sałatę porwać na części.


Ogórka pokroić w plasterki, pomidora podzielić na pół i

pokroić w plasterki, szczypiorek pokroić, dodać odrobinę
oliwy z oliwek, soli i pieprzu.Ogórka kiszonego lub konserwowego zetrzeć na tarce lub
pokroić w kostkę.Płaski talerzyk podzielić na 3 części. Na 1 porwać sałatę,
na drugą sałatkę z pomidorów i ogórków, na trzecią

pokrojone lub starte ogórki.


Jajko podzielić na pół. Każdą połówkę położyć na 1/3

talerza.


Tuńczyka delikatnie rozdrobnić widelcem i rozsypać na

wszystkie części. Posolić i popieprzyć. Polać jogurtem lub
majonezem ( w zależności od preferencji )


S T R O N A 1 4
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
Składniki:


Pęczek nowalijek,

Pierś z kurczaka (jedna połówka)


Młode ziemniaki

Czerwona cebula


Ziele angielskie, liście laurowe, sól i pieprz
Przygotowanie:
Całą pierś wrzucić do małego, ok. 2L garnka z zielem i

liśćmi, zalać wodą i postawić na ogniu. W międzyczasie


dokładać włoszczyznę- cała marchew i pietruszka, seler

w kostkę i por w talarki. Cebulę podzielić na 8 części i


dorzucić, gotować ok. pół godziny. Ziemniaki pokroić w

kostkę i dorzucić do warzyw

Wyjąć mięso, marchew i pietruszkę do


przestygnięcia i pokrojenia w kostkę.

Gotować resztę dopóty dopóki


ziemniaki nie będą

ugotowane. zupa


Dołożyć warzywa

z mięsem


z powrotem, jarzynowa

doprawić i


koniec! Przepis od MojeKredki


S T R O N A 1 5
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
Składniki:


mały brokuł,


dwa jajka,

połowa puszki tuńczyka w oleju,

sól,


szczypiorek,

pieprz,


cebulka czerwona
Przygotowanie:
Posiekać wszystkie warzywa,

wrzucić do miski, przyprawić


oraz zjeść ze smakiem :)Sałatka hiszpańskaz jajkiem
i tuńczykiem

Przepis od stti


S T R O N A 1 6
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


S A Ł A T K A C E Z A R
przepis od Mimozas2

Składniki: Przygotowanie: 2. Przygotowuję sos. Do

miseczki przekładam
główka sałaty rzymskiej 1. Umytą pierś kurczaka majonez, musztardę i
podwójna pierś z kurczaka oprószam z obydwu zmiażdżony czosnek,
2 łyżki oleju stron solą, pieprzem i dokładnie mieszam.
sól słodką papryką. Smażę Doprawiam do smaku

pieprz na rozgrzanym oleju na solą, pieprzem i sokiem
słodka papryka patelni z każdej strony z cytryny.
1 szklanka grzanek do zarumienienia na 3. Porwaną sałatę

2 łyżki tartego parmezanu niewielkim ogniu pod mieszam dokładnie z
Sos do sałatki.: 5 łyżek majonezu przykryciem (aby mięso sosem. Na talerze
(część można zastąpić gęstym doszło w środku). wykładam sałatę z
jogurtem naturalnym) Zdejmuję z patelni i po sosem, grzanki i
1 ząbek czosnku ostudzeniu kroję w pokrojoną pierś. Całość

1/2 łyżeczki musztardy paski. posypuję tartym
1 łyżeczka soku z cytryny parmezanem i od razu
sól podaję.

pieprz. Smacznego! :)


S T R O N A 1 7
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


S A Ł A T K A


Przepis od Konwalijki


Składniki:
1 pierś z kurczaka

3 jaka

1/2 kapusty pekińskiej
1 awokado

5-8 pomidorków
koktajlowych

ser z niebieską pleśnią -

może być inny kto jaki
lubi.Przygotowanie:
Pierś kurczaka opruszyć

przyprawami - obsmażyć
na gorącej oliwie,

wstawić  do piekanika,

żeby się dopiekła.
Następnie trzeba

poczekać aż wystygnie. Jaja przekroić na cztery żeby tylko się nie

Sałatę lodową pokroić w rozpadły i nie zrobila się z tego papka, do
grubą kostkę, przełożyć tego pokroić w kostkę kurczaka (większe lub

do miski i delikatnie mniejsze kawałki też kto jak woli)

pomieszać. Następnie pomieszać sok z cytryny, oliwę z
Awokado obierać i oliwek z sosem kupionym w sklepie ''Sos

pokroić w grubą kostkę, naturalnie smaczne -Włoski'' polać wszystko
Pomidorki przekroić na tym sosem.

pół, a na to wszytko Składniki można zmniejszyć lub zwiekszyć.

pokruszyć ser z niebieską Sałatkę można zrobić też bez jajek, a zamiast
pleśnią, Można również oliwy z oliwek użyć jogurtu naturalnego.

dołożyć inny ser.


S T R O N A 1 8
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8CIASTO Z KREMEM IOWOCAMI SEZONOWYM


Składniki:
6 jajek, 6 łyżek cukru, 6 łyżek mąki, 1 łyżeczka proszku do

pieczenia, krem do ciasta,


Przygotowanie:

Z białek ubić pianę dodając cukier a następnie mąkę
wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Upiec biszkopt, po

wystygnięciu przeciąć go na pół wzdłuż.


kremy do ciast z pewnych firm, które wyrabiam łącząc

proszek z mlekiem i masłem.


Przekrojony biszkopt przekładam kremem, kładę owoce

(truskawki, borówkę amerykańską), następnie drugą
część biszkoptu i znowu krem. Układam owoce i całość

posypuję kokosem. Wkładam do lodówki i schładzam.


PRZEPIS OD DKR77


Kto wypróbuje naszych pysznych przepisów?


G O T O W A N I E Z  
TOLUNĄ


S T R O N A 2 0
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


04 niezwykłezastosowania
kawy


S T R O N A 2 1
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8

0 1
FARBA

Kawa zawiera pigementy, których

możecie użyć do koloryzacji I
materiałów, jajek wielkanocych, a nawet

włosów!
C


0 2 Ś
NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW


Mieliście kiedyś problem z pozbyciem O
się zapachu czosnku z rąk?Wystarczy,

że weźmiecie do rąk garść zużytej
zmielonej kawy i umyjecie nią ręce. W0 3

I

PEELING

Zużyte zmielone ziarenka kawy mogą C

też posłużyć jako peeling. Dodajcie
trochę kawy do Waszego żelu pod

prysznic i voilà ! Ś Y
0 4 A W
NAWÓZ Ł


Macie ogród w swoim domu lub A
uprawiacie zboże? Kawa to idealny

nawóz ze względu na to, że dostarcza W
dużo azotu do gleby. K


W Ł O S K I E I N S P I R A C J E

świeże


warzywaT O P O D S T A W A W L O S K I E J K U C H N I . W
I Ł
L E C I E Z K O L E A T W O O D O B R E P R O U K T Y
N Ż
W N I S K I C H C E N A C H . P O I E J
S Ł
Z N A J D Z I E C I E K I L K A P O M Y Ó W N A
S Ł
Z D R O W Y I L E T N I P O I E K .
S T R O N A 2 2
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


S T R O N A 2 3
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8w ł o s k a s a ł a t k a

Jednym z najprostszych ten dosyć prosty przepis.

i jednocześnie najzdrowszych Otóż sekretem włoskich

włoskich sposobów na sałatek jest każdorazowe

pożywny dodanie ocetu vinegre oraz

letni posiłek jest świeżo startego sera. Do-

poszatkowanie skonałym przepisem na

warzyw na sałatkę. Nie ma dobrą kolację będzie zatem

w tym właściwie nic pół kilograma świeżo skrojonych

niezwykłego pomidorów, seler naciowy,

i pewnie wiele z Was się zas- świeże listki bazylii, starty ser

tanawia po co roztrząsać oraz ocet balsamiczny.


SKŁADNIKI:


2 Bakłażany

3 Cukinie


4 Papryki

1 Czerwona cebula


3 - 4 Pieczarki

Oliwa z oliwek

Sól


Pieprz PIE


Ocet balsamiczny

Bazylia

Pietruszka, WAR


Oregano

O


WN


S T R O N A 2 4
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


CZ


RZY
PRZYGOTOWANIE

AE
N

Rozgrzać piekarnik do temperatury 180


-200 st. Warzywa pokroić w grube plastry.

Do naczynia żaroodpornego włożyć


bakłażan, cukinię, paprykę, czerwona

cebulę oraz pieczarki. Warzywa skropić


oliwą z oliwek oraz przypraw pieprzem i

solą.
Piec przez około godzinę. Wyjąć z


piekarnika, a następnie dodać sosu vinegre

i ponownie oliwy. Przyprawić solą i

pieprzem. Dodać na wierzch świeżo


skrojone zioła. Można też dodać świeżo


startego sera.
S T R O N A 2 5
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


OLEJ
KOKOSOWY


Z A S T O S O W A N I E W K U C H N I


  I C O D Z I E N N E UŻ Y C I E


S T R O N A 2 7
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8

Doskonała odżywkado włosów


Od wieków kobiety nakładają

na włosy olej kokosowy, aby
Zdrowy dodatek były grubsze, mocniejsze i


bardziej błyszczące. Użyj go


Olej kokosowy zawiera jako odżywki do włosów

dużo kwasu

laurynowego, króry ma

bardzo dobre działania Krem do ciała

dla naszego organizmu.

Dodaj go trochę do

swojej kuchni.
Ze względu na bogactwo


Suplement dobrych składników olej
kokosowy nadaje się

diety również jako krem do

ciała. Nie tylko jest dobry


Kwas oktanowy,kwas dla naszej skóry, ale

kaprylowy oraz kwas wspomaga również

laurynowy - te wszystkie naturalną równowagę

składniki mają właściwości hormolaną!

przeciwgrzybicze,

antybakteryjne oraz

przeciwwirusowe, co

wzmacnia odporność naszego

organizmu. Pamiętaj jednak,

że suplement nie zastąpi

wizyty u lekarza!


RE L U N A P R E Z E N T U J E


TRO
A
T
R
O
T
L
P
O

SPEKCJE— c z y l i z w y c i ę z c ó w l i p c o w y c h
k o n k u r s ó w

T O L U N A P O L S K A


KONKURSY
TOLUNY
 
2
0
1
8
W K T Ó R Y C H V O L U M E   1   /   S I E R P I E Ń
W Z I E L I Ś C I EU D Z I A Ł ?S T R O N A 2 9
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


S T R O N A 3 0
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


Wycieczka z Toluną


S T R O N A 3 1
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8 Wakacje z Toluną


S T R O N A 3 2
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


Chcielibyśmy Wam przedstawić dwie wspaniałe

inicjatywy:KONKURSY

TOLUNY

Gotowy na wygraną?


P O D Z I E L S I Ę Z D J Ę C I A M I

TOLUNA

WINSDOSZŁA DO CIEBIE

NAGRODA?

P O D Z I E L S I Ę T Y M N A N A S Z M F O R U M

O R A Z N A F A C E B O O K U . K A Ż D E Z D J Ę C I E Z


P R O D U K T A M I , K T Ó R E O T R Z Y M A L I Ś C I E

D Z I Ę K I N A S Z Y M N A G R O D O M I Z

H A S Z T A G I E M # T O L U N A W I N S O T R Z Y M A

N A S Z Ą A T E N C J Ę , A C O S I Ę Z T Y M W I Ą Ż E

W A S Z P O S T M O Ż E A W A N S O W A Ć D O B Y C I A

P O P U L A R N Y M I M O Ż E C I E Z G A R N Ą Ć Z A

N I E G O P U N K T Y ! W I Ę C E J I N F O R M A C J I N A

N A S Z Y M B L O G U .P U N K T Y C Z E K A J Ą !


TOLUNY
MILIONER

S T R O N A 4
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8

L O T E R I A , W K T Ó R E J M O Ż E S Z


W Y G R A Ć 1 0 0 0 0 0 0 P U N K T Ó W !
Długo wyczekiwana inicjatywa Toluny trafila wreszcie

do polskiej społeczności. Dzięki połączonym siłom
moderatorów oraz naszego dzielnego działu IT
mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w

loterii.

CO TRZEB A ZROBIĆ , ABY WZIĄĆ UDZI AŁ ?


Losy na loterię możecie zdobyć w dwojaki sposób:

odpowiadając na ankiety lub kupując losy poprzez
centrum nagród.

POWODZENI A !
S T R O N A 3 4
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


S T R O N A 3 5
Zainspiruj się
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
Toluną


WYJEDŹ Z NAMI
NA WYCIECZKĘ PO
EUROPIEW s i e r p n i u w y b i e r a m y s ię n a


w y c i e c z kę p o c ał e j E u r o p i e .


O d w i e dź z n a m i c ał y k o n t y n e n t i


d o w i e dź s ię c i e k a w y c h r z e c z y o


i n n y c h k u l t u r a c h . Ś l e dź p r o f i l


Z e s p ół T o l u n a n a f o r u m l u b n a s z


p r o f i l n a f a c e b o o k u .

S T R O N A 3 6
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


S T R O N A 3 7
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
E U R O P E J K S A

W Y C I E C Z K A T O L U N Y


Z
A
G
A
S T R O N A 3 8
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
ż o n ę m a r t w ą . K o b i e t a l e ż a ł a n a D

w i e d z i a ł j e d n a k o d r a z u , ż e K

IZAGADKA 1

M ę ż c z y z n a w y z n a ł

f u n k c j o n a r i u s z o w i p o l i c j i , ż e

w r ó c i ł d o d o m u z p r a c y i z a s t a łś r o d k u p o k o j u . P o w i e d z i a ł , ż e o n a

n a j w y r a ź n i e j z n a l a z ł a b r o ń w j e g o
b i u r k u i z a s t r z e l i ł a s i ę . P o l i c j a n t
m ę ż c z y z n a k ł a m i e . J a k n a t o

w p a d ł ?


S T R O N A 3 9 K
W i e c z o r e m , k i e d y w r ó c i ł d o d o m u ,Y
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8 R

ZAGADKA 2
P e w n e g o r a n k a d e t e k t y w p o k ł ó c i ł

s i ę z e s w o j ą ż o n ą i w y s z e d ł z M

d o m u b e z k l u c z y i t e l e f o n u .z a s t a ł w n i m k o l e g ę , p r z e r a ż o n ą I

ż o n ę i z a m o r d o w a n e g o

m ę ż c z y z n ę . Ż o n a d e t e k t y w a
S t e v e n s a o p o w i e d z i a ł a , c o s i ę

w y d a r z y ł o . N
p o n i e w a ż m i a ł a z a m i a r g o L


„ S i e d z i a ł a m w p o k o j u g o ś c i n n y m ,
k i e d y u s ł y s z a ł a m d z w o n e k d o A

d r z w i . M y ś l a ł a m , ż e t o T y i

o t w o r z y ł a m d r z w i . T o b y ł
k r y m i n a l i s t a . P o p c h n ą ł m n i e , w i ę c

u g o d z i ł a m g o n o ż e m ” .W t e d y d e t e k t y w r o z k a z a ł N

p o l i c j a n t o w i a r e s z t o w a ć ż o n ę ,z a m o r d o w a ć . J a k d e t e k t y w E

S t e v e n s t o o d k r y ł ?
R o z w i ą z a n i a w n a s t ę p n y m n u m e r z e !


LUDZIE LISTY
PISZĄ

S T R O N A 4 1
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
E
N
A
I
Z
H D
C E
Y I
Z W
S O
A P !
N T
Y S
D M I
O L
E
A J Y
K U N
L K A
I Ę Ł
K I
Z S
W D E
Ó . Z
Ł W R
S P
Ó
I K A
L I Z
Y N
Z W
C
O
K
T
Y
Ż
U


"Kto pyta nie błądzi"

Polskie powiedzenie

Masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać! Możesz to
zrobić pisząc na naszej ściance lub za pomocą

formularza kontaktowego, który znajduje się na dole

strony Toluna. Pamiętaj, że jeśli Twoje wątpliwości
dotyczą nagród, punktów lub ankiet użyj koniecznie

formularz kontaktowego!

Folrmularz kontaktowy

znajduje się na dole forum!


Click to View FlipBook Version