The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Wrześniowy numer Magazynu Toluna jest już dostępny!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-09-03 09:41:09

Magazyn Toluna Wrzesień 2018

Wrześniowy numer Magazynu Toluna jest już dostępny!

Keywords: toluna,ankieta,pieniądze,punkty,artykuł,gazeta,nagroda,voucher,konkurs

M A G A Z Y N
TOLUNA
SZKOLNE DNI#SCHOOLDAYS
ODKRYJ CO SPECJALNEGO DLA WAS

PRZYGOTOWALIŚMY WE WRZEŚNIU!N U M E R 3 • V O L 1 • S I E R P I E Ń 2 0 1 8


S T R O N A 2
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8

Spis treści:

3 Od moderatorów
czyli comiesięczny strumień
świadomości


4 Szkolne rady
czyli coś dla rodziców, dziadków i
bezdzietnych
6 Szkolne dni
czyli co się będzie działo na Tolunie

we wrześniu14 Retrospekcje

czyli najlepsze momenty z lipca

20 Rozwiązanie zagadek

udało Wam się znaleźć mordercę?


22 Masz pytania?

Tutaj znajdziesz wskazówki jak się z
nami skontaktowaćN U M E R 3 • V O L 1 • W R Z E S I E Ń 2 0 1 8


SŁOWO OD RÓW
MODERATO

S T R O N A 3
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


Powrót do szkoły

A u t o r z y : M A R T A & T O M E K
I n a d s z e d ł w k o ń c u s k l e p a c h z a r o i s i ę o d s z a r e j r z e c z y w i s t o ś c i n a
w r z e s i e ń . S p a d ł y j u ż s z k o l n y c h p r o m o c j i . m o m e n t u c i e c T o l u n a
p i e r w s z e l i ś c i e z d r z e w , P e w n i e p i e r w s z ą p r z y g o t o w a ł a w r z e s i e ń
a w p o w i e t r z u r z e c z ą , j a k ą z o b a c z y c i e p e ł e n s a m y c h
o d c z u w a l y j e s t j u ż b ę d ą w ł a ś n i e z e s z y t y n i e s p o d z i a n e k !
z a p a c h p r z e k w i t ł y c h s z k o l n e , t o r n i s t r y i S z y k u j e m y d l a W a s
k a s z t a n ó w i p i ó r n i k i n a p r z e c e n i e , a b a r d z o d u ż ą i n i c j a t y w ę ,
n a d c h o d z ą c e g o w ś r ó d n i c h s t a d a k t ó r a b ę d z i e t r w a ł a c a ł y
o c h ł o d z e n i a . R z e ś k i e k i l k u n a s t o l a t k ó w w r z e s i e ń ! B ę d z i e
p o r a n k i p r z y p o m i n a j ą , s z y k u j ą c y c h s i ę n a b a r d z o w i e l e
ż e n i e t y l k o k o ń c z y s i e k o l e j n y e t a p s z k o l n e j k o n k u r s ó w , n o w e g r y i
l a t o , a l e w r a z z j e g o e d u k a c j i . c i e k a w e t r e ś c i . O p r ó c z
k o ń c e m r o z p o c z y n a s i ę F u n k c j o n o w a n i e t e g o p r z y g o t o w a l i ś m y
n o w y r o k s z k o l n y . N a k o m u n i k a c j i m i e j s k i e j d l a W a s k r ó c i ó t k i
s a m ą m y ś l j e d n y c h w r ó c i d o n o r m y , p o r a d n i k p r z e t r w a n i a
p r z e c h o d z ą d r e s z c z e n i e k t ó r z y p o k o ń c z ą r o z p o c z ę c i a r o k u

n i e d o w i e r z e n i a , a w a k a c y j n e r e m o n t y i a k a d e m i c k i e g o .
i n n y c h d r ę c z ą ż y c i e w k r o c z y n a s w o j e N a s t ę p n i e
e k s t a t y c z n e k o n w u l s j e . d a w n e t o r y . M ł o d s i p o w s p o m i n a m y c o s i e
J e d n a k c o n a s z a p e w n e w r ó c ą d o d z i a ł o w s i e r p n i u , a
w s z y s t k i c h ł ą c z y z t ą p r z e d s z k o l a , g d z i e d z i a ł o s i ę w i e l e . I t a k
d a t ą , t o s p ę d z ą d u ż ą c z ę ś ć z m ę c z e n i , l e c z
n i e z a p r z e c z a l n a j e d n y c h z n a ł a d o w a n i p o z y t y w n ą
z m i a n a n a j w a ż n i e j s z y c h l a t e n e r g i ą w r a c a m y d o
d o t y c h a c z a s o w e g o s w o j e g o ż y c i a . n a s z e g o b i u r a .  
Arrivederci lato!
t r y b u l e t n i e g o   I t a k ż y c i e z a t o c z y s w ó j
n i c n i e r o b i e n i a . W   k r ą g . L e c z , ż e b y o d t e j  


JAK PRZETRWAĆ

S
A
4

R
N
O
T

1
L
8

O
0
A
N
U
2

G
A
M
A
Z

T
Y
N
POCZĄTEK WRZEŚNIA?
P Y T A N I E N U M R U
C Z Y L I W R Z E Ś N I O W A D Ż U N G L A P R O B L E M Ó WA U T O R : T O M E KW r a z z p o w r o t e m d o s z k o ł y p o w r a c a j ą r ó w n i e ż

s z k o l n e r o z t e r k i . P o n i ż e j p r z e d s t a w i a m y k i l k a

s p o s o b ó w j a k s o b i e z n i m i r a d z i ć .


ZERO


STRESUNowy rok szkolny to ważna data,

lecz należy pamiętać, że jest to

czas przede wszystkim dla Was.

Nie stresujcie się nieistotnymi SPACERUJCIE

rzeczami, takimi jak np.

JEŚLI WASZE DZIECI SĄ
przypadkowo zaplamiona koszula JESZCZE MAŁE I MIESZKACIE
czy nie do końca niewyprasowane STOSUNKOWO BLISKO DO

SZKOŁY TO DOBRYM
spodnie. To szczęśliwy czas, w POMYSŁEM, JEŚLI MACIE NA
którym patrzycie na to jak TO CZAS, MOŻE OKAZAĆ SIĘ

SPACER ZAMIAST AUTOBUSU.
dorastają Wasze dzieci. Niech ZYSKUJECIE WTEDY
będzie on zatem okraszony DODATKOWO CHWILĘ, ABY

POBYĆ ZE SOBĄ JAKO
szczęśliwymi wspomnieniami :) RODZINA. W TRAKCIE


ZAPRACOWNEGO TYGODNIA.


STWÓRZCIE
Wbrew pozorom to bardzo ułatwia
organizację i codzienne życie. Łatwiej
SOBIE
jest wszystkim funkcjonować i

organizować czas, jeśli wiadomo, że o RUTYNĘ

7:00 - 7:10 jest śniadanie, a o 19:00 - 19:15
kolacja.
T O T Y L K O K I L K AN A S Z Y C H R A D .


J A K I E S Ą W A S Z E ?


SZKOLNE DNI
INICJATYWA,

DZIĘKI KTÓREJ


PRZETRWASZ
DUŻO FAJNEJ WRZEŚNIOWE


TREŚCI SZALEŃSTWO


DZIĘKI KTÓREJ NIE

BĘDZIESZ SIĘ NUDZIĆ
DUŻO


KONKURSÓWA W NICH DUŻO

PUNKTÓW DO

ZGARNIĘCIA
S T R O N A 6
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


S T R O N A 7
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


# S C H O O L

D A Y SR
Ę P
R STA ZYP

W G R OM
J E N
A CZA IJ

R

G

ZA SY SOB


IE


A C O N A J W A Ż N I E J S Z E


PODZIEL SIĘ


DOŚWIADCZENIAMI

NAFORUM!


N
S Y T N R T O O L A U 8 A 2 0 1 8
SzD.
M
N
A
Z
A
GC O N A S C Z E K A W E W R Z E Ś N I U ?
B A R D Z O D U Ż O F A J N Y C H K O N K U R S Ó W , G R A ,
A L E R Ó W N I E Ż S E N T Y M E N T A L N E

W S P O M I N K I O D C Z A S Ó W P O D S T A W Ó W K I
D O S T U D N I Ó W K I !
D L A C Z E G O W A R T O B Y Ć Z N A M I W E

W R Z E Ś N I U ?C Z E K A N A S B A R D Z O D U Ż O Z A B A W Y I
B A R D Z O D U Ż O P U N K T Ó W ! : )

# S C H O O L D A Y S


studniówka


S T R O N A 9
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8

PANIE I PANOWIE,
POLONEZA CZAS


ZACZĄĆ!


BO NAJLEPIEJ UCZYĆ SIĘ PRZEZ ZABAWĘ


TOLUNA BRAIN
LECZ NIE SAMĄ SZKOŁĄ CZŁOWIEK ŻYJE, DLATGO


PROPONUJEMY WAM GRĘ
TRAINERCZYLI CODZINNY TRENING Z TOLUNĄ

S T R O N A 1 0
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


13 * 21 = ?


Jak dobry jesteś z


matematyki? ze szkoły!Sprawdź co


pamiętasz


S T R O N A 1 1
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


W N A S Z E J puzzleG R Z E B Ę D Ą

D O S T Ę P N E

M I Ę D Z Y

I N N Y M I

D O B R Z E


W S Z Y S T K I M
Z N A N E


P U Z Z L E . C Z Y

B Ę D Z I E C I E

P O T R A F I L I

N A C Z A S

S P R A W I Ć ,

Ż E B Y

W S Z Y S T K I E

E L E M E N T Y

W R Ó C I Ł Y N A


S W O J E
M I E J S C E ?


tablica wyników


S T R O N A 1 3
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8

Zmierz się z


moderatorami Toluny!Twoje imię może się


tutaj znaleźć!


Kliknij tutaj, aby


zagrać w grę!


RE L U N A P R E Z E N T U J E

A
T
R
L
O
T

P
O
TRO
SPEKCJE

— c z y l i z w y c i ę z c ó w l i p c o w y c h

k o n k u r s ó w

T O L U N A P O L S K A


MILIONERTOLUNY


BASIEK90


S T R O N A 1 6
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


WYGRYWA


LOTERIĘMILIONER

L
I
I
M
Z
P
U
N
M
O
N
E
I
B
Y
L
C O Z R O TOLUNY K T Ó W ?
B
I
I
E
C
ŚK L I K N I J T U T A J I Z O B A C Z J A K S I Ę C Z U Ł A
B A S I E K 9 0 !


S T R O N A 1 7
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
Gratulacje!Kliknij tutaj i zwiększ

swoje szanse na

wygraną!


Wycieczka
S T R O N A 1 8
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8
Toluny

P O C A Ł E J
E U R O P I E


S I E R P I E Ń M I E S I Ą C E M P O D R Ó Ż YPrzez cały miesiąc, dzień po dniu poznawaliżmy różne euopejskie

kraje, ich tradycję i co najważniejsze kuchnię. Odwiedziliśmy cały nasz

stary kontynent od Moskwy przez Istambuł aż do malowniczego Porto

w Portugalii. Przypomnijmy sobie kilka miłych chwil z tej podróży!


S T R O N A 1 9
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


S T R O N A 2 0
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


R o z w i ą z a n i e
C Z Y U D A Ł O C I S I Ę O D G A D N Ą Ć K T O B Y Ł M O R D E R C Ą ?

ZAGADEK

K R Y M I N A L N E Z A G A D K I T O L U N Y


S T R O N A 2 1
M A G A Z Y N T O L U N A 2 0 1 8


Z A G A D K A 1M ę ż c z y z n a m i a ł p r z y m o c o w a n ą

d o p a s k a p u s t ą k a b u r ę o d b r o n i ,


c o z n a c z y ł o , ż e k r ę c i ł s i ę t u t a j i

w z i ą ł b r o ń a l b o m i a ł j ą p r z y


s o b i e p r z e z c a ł y c z a s . P i e r w s z a

z w y m i e n i o n y c h o p c j i o d p a d a ,


p o n i e w a ż p o w i e d z i a ł , ż e w r ó c i ł

z p r a c y , c o p o z o s t a w i a n a s z t ą

d r u g ą , u d o w o d n i a j ą c ą , ż e t o o n


z a b i ł s w o j ą ż o n ę .
Z A G A D K A 2


M r s . S t e v e n s p l a n o w a ł a

z a m o r d o w a ć m ę ż a , p o n i e w a ż


p o d e s z ł a o t w o r z y ć d r z w i z

n o ż e m w r ę k u . M y ś l a ł a , ż e


z a s t a n i e z a d r z w i a m i m ę ż a .

P o c h w a l c i e s i ę n a f o r u m k o m u

u d a ł o s i ę z g a d n ą ć k i m b y l i


m o r d e r c y !


"Kto pyta nie błądzi"

Polskie powiedzenie

Masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać! Możesz to
zrobić pisząc na naszej ściance lub za pomocą

formularza kontaktowego, który znajduje się na dole

strony Toluna. Pamiętaj, że jeśli Twoje wątpliwości
dotyczą nagród, punktów lub ankiet użyj koniecznie

formularz kontaktowego!

Folrmularz kontaktowy

znajduje się na dole forum!


P O D Z I E L S I Ę Z D J Ę C I A M I

TOLUNA

WINSDOSZŁA DO CIEBIE

NAGRODA?


P O D Z I E L S I Ę T Y M N A N A S Z M F O R U M O R A Z

N A F A C E B O O K U . K A Ż D E Z D J Ę C I E Z

P R O D U K T A M I , K T Ó R E O T R Z Y M A L I Ś C I E

D Z I Ę K I N A S Z Y M N A G R O D O M I Z

H A S Z T A G I E M # T O L U N A W I N S O T R Z Y M A

N A S Z Ą A T E N C J Ę , A C O S I Ę Z T Y M W I Ą Ż E

W A S Z P O S T M O Ż E A W A N S O W A Ć D O B Y C I A

P O P U L A R N Y M I M O Ż E C I E Z G A R N Ą Ć Z A

N I E G O P U N K T Y ! W I Ę C E J I N F O R M A C J I N A

N A S Z Y M B L O G U .P U N K T Y C Z E K A J Ą !


Click to View FlipBook Version