The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดของToluna ประเทศไทย ได้ที่นี่

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-11-12 21:59:09

วารสารข่าวToluna ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561_clone

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดของToluna ประเทศไทย ได้ที่นี่

วารสารขาว
TOLUNAฉบับเดือนพฤศจิกายน | 2561ลอยกระทง

PHOTO ของรางวัลใหม ผูโชคดีจาก
บนTOLUNA
CONTEST กิจกรรม

สารบัญวารสารขาวToluna | เดือนพฤศจิกายน 2561

02 03


บทบรรณาธิการ กระทูคุณภาพ


เป็นอยางไร05 07สลากรางวัลมหา ของรางวัลใหม
เศรษฐีTOLUNA08 09


คําถามที่พบบอย ผูโชคดีจาก
กิจกรรม

TOLUNA BUDDY


10


กิจกรรมเดือน 11

พฤศจิกายน
กิจกรรมทายเลม

บทบรรณาธิการ

ผูสรางอิทธิพลที่รัก !พอเขาสูเดือนพฤศจิกายน คําถามยอดฮิตที่ตองเจอคือ จะไปลอยกระทง

ที่ไหน? หรือ จะไปลอยกระทงกับใคร? สวนตัวแลวไมไดไปลอยกระทงมา
นานมาก แตก็ตื่นเตนทุกครั้งพอใกลถึงวันลอยกระทง เพราะเป็นเทศกาล

สําคัญของคนไทยที่สรางสีสันและความสนุกสนานไมนอย

ในเดือนนี้ทีมงานจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันลอยกระทง หวังวาเพื่อน ๆ จะ
รวมสนุกกันเยอะ ๆ และรางวัลโบนัสในรอบนี้นั้นสามารถกําหนดไดดวยตัว

คุณเองอีกดวย นาตื่นเตนใชไหมละคะ


รูอยางนี้แลว รีบเปิดอานกติกาแลวรีบ ๆ รวมสนุกกันไดเลย


2

กระทูคุณภาพ


เ ป็ น อ ย า ง ไ ร ?
เ ดื อนที่ ผ านมานี้ ที มงานรวบรวมรายชื่ อของเ พื่ อนสมาชิ กที่

สร างกระทู คุ ณภาพเ ป็ นจํานวนมากที่ สุ ด แล วมอบตําแห น ง

ใ ห เ ป็ น “ผู สร างสรรค เ นื้ อห าประจําเ ดื อน” โด ยแต ละท าน
จะไ ด คะแนนเ พิ่ มเ ข าบั ญชี ดั งนี้คุ ณ พราน68 - 20,000 คะแนน

คุ ณ ve aw2533 - 20,000 คะแนน

คุ ณ pissy19510– 20,000 คะแนน
คุ ณ นั นทน - 10,000 คะแนน

คุ ณ Th u n var in 1972 – 10,000 คะแนน

3

01
0


เรามาดูตัวอยางกระทูคุณภาพกัน

พราน68 นันทน์ 2เ พื่ อน ๆ ก็ สามารถรั บโบนั สจากการสร างเ นื้ อห าคุ ณภาพแบบ

นี้ ไ ด และนี่ จะบอกว าคุ ณจะสามารถสร างสรรค กระทู คุ ณภาพ

ไ ด อย างไ รคลิ ก 4

สลากรางวัลมหาเศรษฐี Toluna


ผู้โชคดีเดือนตุลาคม 2561เคล็ดไมลับ : คุณก็สามารถเป็นผูโชคดีไดงาย ๆ เพียงแคตอบแบบสอบถาม
ของ Toluna อยางตอเนื่อง แมวาคุณถูกคัดออก แตยังไดรับสลากรางวัล

**ยิ่งมีสลากมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก**
5

ขอแสดงความยินดีกับคุณ

ตุกตาหมีสิง


ผูโชคดีชาวไทยจากสลากรางวัลมหาเศรษฐี

วันที่ 27 ตุลาคมที่ผานมารับไปแลวเนนๆ 1,000,000 คะแนน
แลกสลากรางวัลเพิ่มตอนนี้
6

เริ่มแลวตั้งแต 1 พ.ย. 2561 สมาชิกToluna สามารถแลก Big Points จากแอร
เอเชียดวยคะแนนToluna สําหรับการซื้อบัตรโดยสารจากแอรเอเชีย


เพื่อน ๆ ลองเขาไปที่หนาศูนยรวมของรางวัลเพื่อดูรายละเอียดกันไดนะคะ

ตอไปนี้ผูสรางอิทธิพลTOLUNAทุกคนจะบินได!
Big Points

แลกรางวัลไดที่นี่

7

8

ประกาศรายชื อผู้โชคดี

กิจกรรมเดือนตุลาคม TOLUNAบัดดี

ขอบคุณทุกท่านที ร่วมสนุกนะ


คะ แต่มีคู่บัดดี ที ทําถูกกติกา

เพียง 5 คู่เท่านั น ทั ง 5 คู่จะได้
3

รับโบนัส 13,000 คะแนน

โดยบัญชีผู้แนะนําจะได้ W U M I N T F A N

M 8 8 7 8 5 1 1
รับ 8,000 คะแนน และบัญชี

เพื อนจะได้รับ 5,000 คะแนน


ยินดีด้วยค่ะ!
1
4
D M I T D E E R P H A N O M P H A I S A R N

T A M M Y 1 9 น 1 8 3 4 0 0 6


 

5
2 L O O K E R _ 4 4


A M R A N M A L E E

P A T M A 1 8 8 7 G T 0 9 0 4
9

ประกวดภาพถ่าย
วันลอยกระทงกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนถายภาพสวย ๆ

ใสแคปชั่นเก ๆ

ทําแบบสอบถาม

กับTOLUNAใหได
คะแนนมากที่สุด


รับคะแนนโบนัส
10% ของคะแนนจาก
แบบสอบถามที่ไดรับ
ทั้งหมดในเดือน
พฤศจิกายน
by Jane Smithลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วมาร่วมประกวดภาพถ่ายวันลอยกระทงดูกติกา และ รายละเอียดเพิ่ม

เติม คลิก
10

ผูโชคดีจากกิจกรรม

ในวารสารฉบับที่แลว
อิ่มบุญ


อิ่มท้อง

Nittaja


kungsuparome  


Thunvarin1972


ยินดีดวยกับผูโชคดีทั้ง 3 ทานคะ

รับไปแลวทานละ 500 คะแนน
11

กิ จ ก ร ร ม สํา ห รั บ ผู อ า นตามหากระทงหลงทาง

หมดเขตรวมสนุก วันที่ 10 ธันวาคม 2561
ทีมงานไดซอนกระทงตามรูปดานลางไวตามที่ตาง ๆ ของ

วารสารฉบับนี้ เพื่อน ๆ ลองชวยกันนับดูนะคะวารวมทั้งฉบับ

แลวมีกระทงตามรูปทั้งหมดเทาไรนับเสร็จแลว คลิกที่กระทงดานลางเพื่อเขาไปตอบคําถามได

เลย ผูที่ตอบถูก 10 ทาน จะถูกคัดเลือกโดยการสุมเพื่อรับ

โบนัส 300 คะแนน


12


Click to View FlipBook Version