The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Portfolio นาย.รัฐศาสตร์ ทองภักดีสกุล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SumMer Z, 2019-12-03 02:14:35

Portfolio

Portfolio นาย.รัฐศาสตร์ ทองภักดีสกุล

PREFACE

แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)นี้ข้าพเจ้าจดัทําข้นึเพ่ือเปน็ในการตวัแทนนําเสนอ
เอกสารข้อมูลเกยี่วกบัประวัตสิ่วนตวัประวัตกิารศกึษาความรูค้วามสามารถทักษะ
และความสนใจพเิศษรวมทัง้เกยีรตบิัตรตลอดจนพฒันาการทางด้านตา่งๆของขา้พเจ้า

ขา้พเจ้าหวังวา่แฟ้มสะสมผลงานฉบบัน้ีจะทําใหท้กุทา่นท่ีอา่นได้เหน็คุณค่า
และความสามารถโดยรวมของข้าพเจา้

ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนาํในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและขอ้มลู
ตา่งๆในการจดัทําแฟม้สะสมผลงาน(Portfolio)ฉบับน้ใีหส้ําเร็จลลุ่วงด้วยดแีละขอขอบ
พระคุณคณุพ่อคุณแม่ทไ่ีดก้รณุาห้ความช่วยเหลือในการจดัเตรยีมเอกสารและขอ้แนะ
นําหลายประการจนทาํให้แฟม้สะสมผลงานฉบบันม้ีีความสมบูรณม์ากยิง่ข้นึ

ผจู้ดัทำ

CONTENT

PROFILE

EDUCATIONAL
PART2

ACTIVITIES
PART3

CERTIFICATE
PART4

PROFILE

ช่อืนาย.รัฐศาสตรทองภักดีสกลุ
ชือ่เลนโออายุ18ป
วนั/เดือน/ป/เกิดวันอาทิตยที่18พฤศจกิายน2544
หมูโลหติAเชอ้ืชาติไทยศาสนาพทุธ
พ่โีอ'เฉย'
บิดา:นายวิทวตัทองภักดีสกุล
อาชีพ:มอเตอรไซครบัจาง Ratthasart1131
@gmail.com
มารดา:นางอนงคชพูันธ
อาชีพ:รับจางท่ัวไป คตปิระจำใจ 094-820-1532

ความพยายามของเราจะตองไดรับการตอบแทน

วิชาทีช่อบ:คอมพวิเตอรคณติศาสตร
งานอดิเรก:ฟพงลเพะศลึกงษดาูหนังเลนกฬีา BangmodWittayaSchool
ความสามารถพิเศษ:ใชphotoshop สายคณติ-คอม
Excel,PremierePro,เลนบาสเกตบอลเข้าทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์IC3
ปี2562

ร่วมแขง่บาสเกตบอลรายการ
ธนาคารออมสนิรุ่นอายุ
ไมเ่กนิ18ปีประจำปี2561

แข่งบาสเกตบอลกฬีาสี
ปี2560
ได้รางวลัรองชนะเลิศ

รว่มแขง่บาสเกตบอลรายการ
ธนาคารออมสนิรุน่อายุ
ไมเ่กนิ18ปีประจำปี2562

รดช่วยงานกิจกรรม
แห่เทยีนปี2562

ชว่ยงานกิจกรรรมปฐม
นิเทศนักเรยีนปี2562

ชว่ยทำงานกจิกรรมท่วัไป
ในโรงเรียน

รดชว่ยงานกจิกรรม
วนัพอ่ปี2562

เข้ารวมการอบรมเชบิปฏบิตัิการการทำหุ่นยนตวั
วงจรทรานซิสเตอร์

เขา้รวมการอบรมคณุธรรมจริยธรรม
หลกัสูตรพฒันากายจิต

เข้ารวมโครงการปลกูต้นไมต้ามโครงการ
และปลกูป่าเฉลิมพระเกยีรติ

เขา้รวมโครงการ9ล้านดวงใจ“สวดธมัมจกักปัวดัตนสตูร

เขา้รวมการทดกำลังไจกระโดดหอสุง34ฟุต

เข้ารวมรับการประเมนิสมรรถความสามารถดา้นการ
ใชด้จิิทลั(DigitalLiteracy)

เข้าร่วมการแขางขนัตัดตอ่หนังสน้ัด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รัฐศาสตร์ทองภักดสีกลุ

เข้ารวมการแข่งบาสเก็ตบอลรายการtheBright3x3
ร่นุอายุไม่เกนิ18


Click to View FlipBook Version