The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ส่งงานproject อมรา ภัรทระพี303

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by std-M3-2562, 2019-10-02 00:51:02

ส่งงานproject อมรา ภัรทระพี303

ส่งงานproject อมรา ภัรทระพี303

M.303

COMIC STRIP

การ์ตนู เรื่องสนั้

มนิ ้ ท์ น่ี 0988207634ไปไหนกนั
ลกู

ไปแอว่ นอก
โรงเรียนค้า

หลบั รอได้
ก่อนิ

ถา่ ยรูปกนั

ข่ะใจเดินแล่

เมื่อใดจะ่ ถงึ นิ

แหมน้อยเด่ียว

มาถงึ กอ่ จอ่ ม
ปอบะ่ หือกินนา้

แนะนาชื่อก่อน

ข่ะใจมนั ฮ้อน

ทาหยงั น่ะ

มว่ นเกิน

แขนครูปอบะ่ มี
แรงละ่

ลาก่อนะ่ ป่ี

นา่ กินจงั

ถงึ เวลาพกั กลางวนั

เอาะนา้ ทกุ คน

เปิ น้ จะกินข้าว
กนั มาถ่ายรูปอยุ่

จะปิ๊ กแล้วๆๆ

จะปิ กอยแุ่ ล้ว
กอ่ จม่ อยุ่

ขอบคณุ ค้าบ

เย้ๆๆ

บอกเลา่ ความประทบั ใจ

มาศึกษางานน้าออ้ ยคร้ังน้ีไดร้ ับรู้การผลิตน้าออ้ ยที่
เป็นกอ้ นและบดล่ะเอียดและการนาน้าออ้ ยไปทา
อาหราหรือขนมหวานและการมาคร้ังน้ีจะกลบั ไป

พฒั นาคะ่


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Unit 9
Next Book
CAREER RESEARCH PROJECT