The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ส่งงาน project 302 อรปภา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by std-M3-2562, 2019-09-18 05:42:46

ส่งงาน project 302 อรปภา

ส่งงาน project 302 อรปภา

M.302

COMIC
TRIP

การ์ตนู เรื่องสนั้



พร้ อม
ล้ะปะ้

ขจย๋ ไค้

ไปล้ะ

ฮ้อนก้ะฮ้อ
นขจยั๋ เตียว

อดิ แหมเมนิ อยู่
จะเปนลม เน้อหมเู่ ฮา

ฝ่ังจม่

พกั ก่อน จม่ ดี
อดิ เหียว้



ตงั้ ใจ๋กนั
เน้อ

เหมน็
ควนั

ยงั บา่ ลาก่อ เหมาะ
สกุ

มว่ น เฮากินอยู่
ฝ่ังกวน
ขจย๋ั ครู
ไค้ย้ะล้ะ

คบั

ยิม้ ปอเขยี ้ ว ลาขนาดครับ
แห้งละ

จริงจงั เด้อบา่ เลน่ หนา!!

ขายนา้ อ้อยจ้าว

ลาขนาด
ครูละอยา่ งชอบบ

เหม๊ะขนาด
ขะใจอ๋ ้หู นาปอ้ หลวง

จดไว้นกั ใจเ๋ ย็นเด้อ

เอางามๆเด้อ
ไค้ปิก้ ละครับ

ได้กิ๋นข้าวแล้วเย้

ลาเจ้า



สรุปวา่ ทกุ คนได้รับ
ความรู้ในเรื่องนา้ อ้อย
และอม่ิ ทกุ คน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ส่งงาน PROJECT 302 พิมวิไล แซ่กอ สุธิดา แสนลี่
Next Book
ส่งงาน PROJECT ภาคิน รัฐฤทธิ์ 302