The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by std-M3-2562, 2019-09-10 03:35:26

เวธกา-โอบกิจ302

เวธกา-โอบกิจ302

M.302

Comic

strip

การต์ ูนเร่อื งส้ัน

อา่ ว เมื่อไรครู
เงียบบ จะปลอ่ ย

อะ่
ร้ อนว้ ะ

เม่ือไรจะถึง

ถงึ แล้วทกุ คน

อร่อยมยั้ ย
จา๋

หมื ้ มอา
หร่อย

ยงั มหี น้า ทายงั ไง
มาถามอกี อะ่

อร่อยแหะ ใครอยาก
กินมาทาง

นี ้

รอแปป
เสร็จแล้ววว

นา่ จะ
อร่อย
นะ่ ?

นา่
กินอะ่

เปลย่ี นฐาน
ทกุ คนนน

ทางีใ้ ชป่ ่ ะ

เสร็จแล้วๆ

ชิมมยั้ จ๋า

มาๆกินข้าว วนั นี ้
เอาไร
มา ไส้อว่ั

พดู เยอะ
ไปป่ ะ!!!

เย้ๆๆๆๆ

ความประทบั ใจ
วิธีการทานา้ อ้อย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ส่งงานPROJECT ธัญชนก เมษนี ดอกฟ้า 306
Next Book
ส่งงาน PRJECT พีรวัส-นิธิวัฒน์ 306