The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mohd Zakiyuddin Haji Abdul Hamid, 2019-04-16 02:46:30

KOLOKIUM TINGKATAN ENAM ZON TENGAH KEBANGSAAN 2019

Buku Program

Keywords: Kolokium

KANDUNGAN 4
Kata Alu-Aluan 6
Pengenalan 10
Jawatankuasa Kolokium Pendidikan 13
Panel Penilai 14
Atur Cara 17
Abstrak Pembentangan Lisan 55
Jadual Pembentang 62
Penghargaan 63
Autograf

ANJURAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN (BPSH)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
DENGAN KERJASAMA
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR
SUNWAY TES CAE, SUBANG JAYA

KATA ALU-ALUAN KATA ALU-ALUAN
PENGARAH PENGARAH
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam
sejahtera. sejahtera

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Alhamdulillah segala puji saya panjatkan kepada Allah S.W.T kerana saya diberi
kesempatan untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian atas komitmen dan dedikasi dalam menjayakan semua pihak yang telah bertungkus-lumus menjayakan Kolokium Pendidikan Tingkatan
Kolokium Pendidikan Tingkatan Enam Peringkat Zon Tengah Kebangsaan Tahun 2019. Enam Peringkat Zon Tengah Kebangsaan bagi tahun 2019.

Tahniah juga kepada warga pendidik terutamanya guru Tingkatan Enam yang telah Sistem pendidikan Tingkatan Enam bertanggungjawab untuk melahirkan pelajar yang
membuktikan bahawa penyelidikan dan inovasi yang dilakukan ternyata dapat mem- mampu menghayati budaya inovasi dan mempunyai ciri-ciri kebolehpasaran baik di
bantu meningkatkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan. Perkongsian yang akan peringkat nasional mahupun di peringkat antarabangsa. Dalam konteks ini, strategi
diperolehi daripada pembentangan kajian tindakan ini juga secara tidak langsung PdPc di kolej dan pusat tingkatan enam perlu berubah sejajar dengan tuntutan semasa.
memberi impak positif terhadap kerjaya perguruan dan perkembangan profesionalisme
Dalam Kolokium Pendidikan Tingkatan Enam ini banyak perkongsian dan percambahan
keguruan itu sendiri. ilmu yang berkaitan dengan pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai serta
berkesan untuk diamalkan. Pendekatan yang kreatif dan inovatif seharusnya semakin
Kajian tindakan guru merupakan penyelidikan dalam pengajaran yang ber- rancak dan giat diusahakan. Amalan terbaik dalam kaedah PdPc perlu memberikan
fokus kepada impak yang besar di dalam bilik darjah selaras dengan aspirasi pelajar
tujuan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan meningkatkan prestasi pen- dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Pengalaman dan
perkongsian yang bermakna dalam kolokium ini daripada tenaga pengajar/ guru/
capaian murid. Hal ini bersesuaian dengan amalan Naratif Baharu yang ber- pensyarah dalam usaha mempelbagai kaedah dan formula terbaik dalam
melaksanakan PdP dengan lebih berkualiti dan berkesan diharap dapat meningkatkan
fokuskan pembangunan kapasiti guru agar dapat mengubah lanskap sekolah menjadi kualiti profesionalisme keguruan guru Tingkatan Enam sekaligus dapat melahirkan
pelajar yang berpengetahuan, mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, dan
lebih segar dengan idea-idea baharu bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dan berkebolehan memimpin. Perkara seumpama ini akan dapat memaksimumkan
keberhasilan murid untuk mencapai Anjakan ke-10 dalam PPPM.
mampu bersaing baik di peringkat nasional mahupun di peringkat global. Saya yakin
Usaha murni ini pasti akan menjadi pendorong kepada transformasi pendidikan negara
matlamat dan objektif Kolokium Pendidikan Tingkatan Enam Peringkat Zon Tengah Ke- yang pastinya ditunjangi oleh golongan warga pendidik. Harapan saya agar usaha
seumpama ini akan berkesinambungan sebagai pemangkin terhadap usaha
bangsan Tahun 2019 yang bertemakan “Perubahan Paradigma Pemikiran ke Arah melestarikan sistem pendidikan di negara ini.

Pendidikan Berkualiti” dapat dicapai, seterusnya memberi impak kepada semua war- Sekian terima kasih.

ga pendidik untuk menjayakan transformasi pendidikan negara. MOHD JAMIL BIN MOHAMED

Akhir kata, pelaksanaan Kolokium Pendidikan Tingkatan Enam ini sebenarnya 5

menjadi pemangkin kepada kejayaan sistem pendidikan di negara ini ekoran hasil
kajian pendidik yang berkualiti dan sikap profesionalisme guru itu sendiri dalam

menyalurkan ilmu kepada pelajar. Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah diucapkan
kepada ahli jawatankuasa dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kolokium

ini. Semoga usaha murni ini dapat memenuhi visi pendidikan dan aspirasi pelajar untuk
keperluan negara pada masa hadapan.

Terima kasih.

HAJI MOHD SALLEH BIN MOHD KASSIM, S.I.S

4

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

Kolokium ini adalah salah satu platform kepada guru Tingkatan Enam Sejajar dengan itu guru sebagai pembimbing pelajar perlulah mem-
dalam menyebar luas hasil dapatan penyelidikan, kajian tindakan dan iliki dan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang terkini dan
amalan terbaik di peringkat zon masing-masing. Pelaksanaan kolokium ini menepati standard sebenar berkaitan dengan penyelidikan. Penyelidikan
juga dapat meningkatkan kemahiran guru-guru dalam mengendalikan yang meliputi kajian tindakan, kajian empirikal, amalan terbaik dan lain-lain
kajian dan seterusnya membimbing murid-murid melaksanakan yang berkaitan merupakan satu pendekatan untuk memperbaiki atau
penyelidikan masing-masing dalam tugasan kerja kursus yang merupakan meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan
salah satu syarat wajib dalam pensijilan STPM. Guru juga berpeluang untuk guru-guru menjadi lebih peka, kritis, dan lebih inovatif berkaitan dengan
membuat pembentangan dan penerbitan artikel dalam jurnal berwasit amalan mereka sendiri serta bersedia untuk mengubah amalan tersebut ke
sama ada di dalam atau di luar negara. tahap yang lebih tinggi.

Pendidikan Tingkatan Enam telah mengalami perubahan sesuai Kajian tindakan dan amalan terbaik bertujuan untuk membantu guru
dengan tuntutan semasa iaitu perubahan daripada sistem terminal kepada menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan
sistem modular. Dalam sistem pentaksiran modular, kemahiran kognitif, pembelajaran dan pengajaran; memperkembangkan kemahiran profesional
kemahiran manipulatif, dan kemahiran insaniah (soft skill) diterapkan. guru khususnya mengenal pasti teknik atau kaedah pembelajaran yang
berkesan; memberi peluang untuk mengukuhkan asas pengetahuan
Kerja kursus yang dilaksanakan oleh pelajar merupakan salah satu profesion perguruan; menyelesaikan masalah-masalah profesional tanpa
bentuk pentaksiran dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) yang arahan luar; mengeluarkan guru dari amalan-amalan rutin; dan
dikendalikan oleh guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses meningkatkan amalan-amalan profesional. Dengan ini guru mempunyai hak
pengajaran dan pembelajaran (PdPc) di kolej/ Pusat Tingkatan Enam. Kerja milik dalam memperkenalkan amalan-amalan yang berkesan dan terkini
kursus terdiri daripada enam bentuk, iaitu penulisan ilmiah, amali sains, untuk membawa pembaharuan serta kemajuan dalam pendidikan melalui
projek, laporan/ latihan amali, kerja lapangan, dan kajian kes. Kerja kursus refleksi kendiri dan kolaboratif dengan pelbagai pihak.
dirancang, ditadbir, dihasil, ditaksir, diberikan skor dan dilaporkan
berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Demi menjamin kualiti pelaksanaan Semoga Kolokium Pendidikan Tingkatan Enam Peringkat Zon Tengah
kerja kursus, mekanisme pemantauan dan penyelarasan dilaksanakan Kebangsaan ini diteruskan sebagai program tahunan sama ada di kolej/Pusat
untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran yang Tingkatan Enam, daerah, negeri dan kebangsaan, mahupun di peringkat
dilaksanakan di kolej/Pusat Tingkatan Enam. antarabangsa.

67

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

“Perubahan Paradigma Pemikiran ke Arah Pendidikan Berkualiti” PANDUAN PEMBENTANG
Tema kolokium iaitu “Perubahan Paradigma Pemikiran ke Arah Pendidikan PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
Berkualiti” adalah bertepatan dengan perkembangan pendidikan semasa
memandangkan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) telah diiktiraf bukan 1. Pembentang perlu menyediakan 5 salianan (hardcopy) Laporan Kajian
sahaja oleh University of Cambridge yang merupakan salah sebuah universiti Tindakan dan diserahkan pada urus setia semasa mendaftarkan
terulung dunia, tetapi juga diiktiraf oleh semua universiti di negara Komanwel kehadiran kolokium.
dan juga dalam kalangan universiti terkemuka dunia. (Sila rujuk Format dan Penerangan Penulisan Kajian Tindakan untuk
Penerbitan Jurnal Pendidikan, yang diberikan oleh BPSH)
Selaras dengan itu, program ini menjadi platform kepada guru untuk Softcopy Penulisan Laporan Kajian Tindakan ini perlu diemailkan kepada
menghasilkan idea kreatif dan inovatif dalam melaksanakan PdPc secara [email protected] dan [email protected] bagi tujuan
lebih berkesan dan berimpak tinggi dan seterusnya dapat membuat pengumpulan untuk dikeluarkan Buku Prosiding Penulisan Kajian Tindakan.
pembentangan dan penerbitan artikel dalam jurnal berwasit di dalam dan
luar negara. 2. Bahan pembentangan (MS Power Point) dalam bentuk softcopy perlu di
email kepada [email protected], tarikh akhir penghantaran
Objektif Kolokium Pendidikan Tingkatan Enam adalah seperti berikut: adalah pada 15 April 2019. walau bagaimanapun, pembentang perlu
 Menyediakan platform untuk warga pendidik khususnya guru-guru membawa back up bahan pembentangan dalam bentuk softcopy (di
simpan dalam pendrive). Perlu diserahkan kepada urus setia jika diminta.
membincangkan pendekatan, amalan dan kreativiti bagi meningkatkan
kualiti PdPc di kolej dan Pusat Tingkatan Enam. (Boleh merujuk kepada Borang Penilaian Kajian Tindakan sebagai
 Membuka ruang kepada guru untuk meningkatkan kefahaman tentang panduan untuk slide pembentangan.
isu pendidikan semasa.
 Mewujudkan dan memantapkan jaringan serta kolaboratif penyelidikan 3. Giliran pembentangan akan ditentukan melalui undian yang akan diada-
kajian tindakan dan amalan terbaik dalam kalangan guru pelbagai kan selepas pendaftaran semua pembentang.
bidang dan agensi lain.
 Menyebar luas hasil dapatan penyelidikan, kajian tindakan dan amalan 4. Tempoh pembentangan adalah selama 10 minit dan 2 minit soal jawab
terbaik bagi melestari kecemerlangan kolej dan Pusat Tingkatan Enam.
Selamat maju jaya.
8
9

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

Penaung : YBhg. Datuk Dr. Amin bin Senin Penasihat : Encik Mohd Jamil bin Mohamed
Penasihat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah
Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Pengerusi
Timbalan : Encik Shaari bin Osman Pengerusi 1 : Tuan Haji Mohd Salleh bin Mohd Kassim, S.I.S
Pengerusi Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengerusi 2 Pengarah Pendidikan
Setiausaha 1 Sektor Operasi Sekolah Jabatan Pendidikan Selangor
Kementerian Pendidikan Malaysia
Setiausaha 2 : Encik Muhamad Radzi bin Abdullah
: Encik Mohd Jamil bin Mohamed Timbalan Pengarah Pendidikan
Pengarah Jabatan Pendidikan Selangor
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Naib Pengerusi 1 : Datin Nor Faridah binti A. Bakar
: Encik Pesol bin Md. Saad Ketua Sektor Pengurusan Akademik
Timbalan Pengarah (Sekolah) Jabatan Pendidikan Selangor
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Naib Pengerusi 2 : Encik Abu Hanipah@Fauzi bin Zahari
: Dr. Rodiah binti Idris Ketua Sektor Pengurusan Sekolah
Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Selangor
Sektor Pengurusan Tingkatan Enam
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Setiausaha 1 : Encik Amberin bin Amin
Penolong Pengarah Kanan Teknik dan
: Puan Marziaton binti Daud Vokasional
Ketua Unit Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Selangor
Sektor Pengurusan Tingkatan Enam
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Setiausaha 2 : Encik Ahmad Kamil bin Jamaluddin
Penolong Pengarah Pengurusan Tingkatan 6
Jabatan Pendidikan Selangor

10 11

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

JK URUS SETIA JK PENGACARA MAJLIS PERASMIAN / Dr. Bity Salwana binti Alias
Sektor Pengurusan Sekolah, JPS MODERATOR / ACARA PENUTUPAN /
Sektor Pengurusan Akademik, JPS PEMBACA DOA Pensyarah
Sunway University PPD Gombak Fakulti Pendidikan
PPD Hulu Selangor Universiti Kebangsaan Malaysia
JK PENGURUS MAJLIS / ATUR CARA Pengetua, SMK KKB
PENTADBIRAN Pengetua, SMK Sungai Choh Dr. Dewani Goloi
PPD Petaling Utama Pengetua, SMK Kepong
Pengetua, KTE Petaling Jaya Pengetua, SMK Taman Desa Penolong Pengarah
Unit Isu & Analisis Data, Sektor Dasar
JK SAMBUTAN & PROTOKOL JK PENDAFTARAN & PENGELOLA Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
JPN SELANGOR PESERTA
PPD Petaling Utama PPD Petaling Perdana Encik Hairul Faiezi bin Lokman
Pengetua, KTE Bandar Utama Pengetua, KTE Shah Alam
Pengetua, SMK La Salle Pensyarah Akademik
JK PERSEMBAHAN MULTIMEDIA Jabatan Latihan Dalam Perkhidmatan
JK FOTOGRAFI/ DOKUMENTASI & BACKDROP Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas
PPD Sepang (Fotografi) JPN Selangor
PPD Kuala Langat (Dokumentasi) PPD Kuala Selangor Puan Asmah bini Abdul
Pengetua, SMK Telok Datok Pengetua, KTE Sultan Abdul Aziz
Pengetua, SMK Telok Panglima Jurulatih Utama Kajian Tindakan Kebangsaan
Garang JK SIARAYA / PERSIAPAN TEMPAT SMK Bukit Sentosa
Pengetua, SMK Cyberjaya PPD Petaling Utama
Pengetua, SMK BB Salak Tinggi PPD Petaling Perdana Puan Noralida binti Hamdan
Pengetua, SMK Puchong
JK JAMUAN Pengetua, KTE Bandar Utama Jurulatih Utama Kajian Tindakan Kebangsaan
Sektor Pengurusan T6, BPSH, KPM SMK Ideal Height
JPN Selangor JK BUKU PROGRAM, JEMPUTAN &
PPD Petaling Utama PANEL PENILAI 13
Pengetua, SMK Katholik Sektor Pengurusan T6, BPSH, KPM
JPN Selangor
JK SIJIL, JK CENDERAMATA, JK PENJAGA PPD Sabak Bernam
MASA & JK PENCATAT Pengetua, KTE Tunku Abdul
BPSH Rahman Putra
PPD Klang
PPD Hulu Langat
Pengetua, SMK Tinggi Kajang
Pengetua, KTE Sri Istana

12

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

17 APRIL 2019 (RABU)

17 APRIL 2019 (RABU)

Sesi 1 : Pendaftaran Peserta 10.00 pagi : Ketibaan VVIP
07.45 pagi : Taklimat Kepada Peserta 11.00 pagi : Nyanyian Lagu Negaraku
08.30 pagi : Pembentangan 1 : Nyanyian Lagu Negeri Selangor
09.00 pagi : Majlis Perasmian Kolokium Tingkatan Enam : Bacaan Doa
10.00 pagi : Ucapan Perasmian
Zon Tengah Kebangsaan 2019
12.30 tengah hari : Rehat dan Makan Tengah hari Persembahan Montaj
: Sesi Pembentangan 1 Diteruskan

Sesi 2 : Pembentangan 2
02.00 petang : Bersurai
05.00 petang

18 APRIL 2019 (KHAMIS)

18 APRIL 2019 (KHAMIS)

Sesi 3 : Pembentangan 3 03.00 petang : Ketibaan Tetamu Kehormat
08.30 pagi : Rehat dan Makan Tengah hari 04.15 petang : Ucapan Tetamu Kehormat
12.30 tengah hari : Penyampaian Sijil
: Pengumuman Pembentang Terbaik
Sesi 4 : Pembentangan 4
02.00 petang : Majlis Penutupan dan Penyampaian Sijil : Bersurai
04.00 petang : Bersurai
05.00 petang

14 15KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

1. Benefits Of Reflective Journal Writing To Build They take full ownership of journal writing and pave the direction in which the entries
Confidence In Esl Students take. Furthermore, the result pointed out that students’ reflective journals also helped
the teacher improve her professional knowledge and her knowledge of the students at
Rajinder Kaur A/P Jasvender Singh a more personal level. This is crucial as the teacher was to teach these students over a
Pusat Tingkatan Enam Sekolah Menengah Tinggi Setapak/ WP Kuala Lumpur period of 1.5 years, hence making it imperative to create a bond of trust and mutual
respect. The findings put forward recommendations for further application of reflective
Abstract journals in a wider context.

Journal writing is the process of recording personal insights, reflections and questions 2. Meningkatkan Kemahiran ’Kitabah Maqal’ Dalam
on assigned or personal topics. Journal projects assigned in class may include your Kalangan Pelajar Bahasa Arab Tingkatan Enam
thoughts about daily experiences, reading assignments, current events or science
experiments. Reflective journals have been used in language teaching and learning for Asmah binti Samian
many years. Many studies on reflective journals have shown that they are powerful Kolej Tingkatan Enam Sultan Abdul Aziz/ Kuala Selangor, Selangor
tools to promote autonomy and improve students' learning. However, the use of
reflective journals is still limited in English Language Classrooms in schools. This paper Abstrak
presents a case study of how a teacher at SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur applied Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah kitabah maqal yang dihadapi oleh
reflective journals in one of her Malaysian University English Test subject class for the pelajar Bahasa Arab dalam subtopik mata pelajaran Bahasa Arab seramai 25 orang
first time. The study was conducted in the teacher’s attempt to explore the benefits of yang terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui kaedah
reflective journal writing in her own teaching context. The study was carried out in temubual dan eksperimen .Hasil tinjauan menunjukkan bahawa pelajar lemah dalam
6BK5/6AK5 class. kemahiran kitabah maqal. Perancangan tindakan difokuskan kepada teknik untuk
The samples consisted of 19 pre-university programme students who will be sitting for meningkatkan kemahiran dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh empat bulan.
the MUET paper at the end of 2018. The data was quantitatively collected by means of Keputusan pascaujian telah menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Dapatan dari
a questionnaire distributed after the course. The result of the study indicated the kajian ini menunjukkan bahawa murid lebih menguasai kemahiran kitabah maqal
positive benefits of reflective journal writing including improving students’ writing skills, dengan baik dengan menggunakan kaedah dan teknik yang telah dipelajari.
helping students acquire knowledge authentically, and somehow enhancing their
critical thinking skills by giving them an opportunity to express their opinions about 19
matters that interest them or are of concern to them. This practice of journal writing
gave them the avenue to share their feelings, thoughts, hopes, disappointments,
reflection and also pen down what they have read in their English language Learning
journey.
While on the surface journaling may seem like a simple hobby, it’s extremely useful in
supporting burgeoning writers in skills that help them be comfortable in the English
classroom. This is necessary considering all 19 students do not speak English at home.
Implementing journaling at home or in a classroom is a perfect way to support these
students in their emotional and academic growth.

18

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

3. “Meningkatkan Kemahiran Konsep Asas Linguistik dalam Kalangan Pelajar 4. Aplikasi Plickers Dalam Pembelajaran Dan Pemudahcaraan
Tingkatan 6 Menggunakan Teknik KU (Kata Kunci-Ulang)” Bahasa Melayu STPM Semester 2

Nor Abidah binti Mohamad Karudin Mohd Yuszaiman bin Yusof
SMK Kuala Kubu Bharu/ Kuala Kubu Bharu, Selangor SMK Sultan Abdul Aziz Shah/ Selangor

Abstrak Abstrak

Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan penguasaan daya ingatan pelajar dalam Strategi pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPC) yang digunakan ini bertujuan untuk
penulisan jawapan yang berbentuk definisi dan konsep-konsep asas linguistik . Kajian membantu pelajar yang lemah menguasai tatabahasa Bahasa Melayu. Dalam peperik-
ini disasarkan kepada 12 pelajar Tingkatan 6 Atas 6, SMK Kuala Kubu Bharu. Sampel saan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Semester 2, para pelajar diuji kema-
kajian ini diuji dengan kemahiran mengingat kata kunci jawapan yang membawa hiran tatabahasa yang memerlukan para pelajar menguasai kemahiran tatabahasa
kepada binaan penulisan ayat-ayat jawapan yang lengkap. Teknik yang diaplikasikan dengan baik. Persepsi pelajar yang menyatakan pembelajaran tatabahasa tidak me-
dalam kajian ini ialah Teknik “KU”. Teknik “KU” merupakan akronim daripada nyeronokkan dan sukar perlu diubah. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian
perkataan “Kata Kunci” dan “Ulang”. Tinjauan awal mendapati bahawa kemahiran pengesanan, pemerhatian, soal selidik dan semakan hasil kerja pelajar. Rata-rata pela-
mengingat kata kunci jawapan masih belum mampu dikuasai dengan baik oleh jar menyatakan bahawa mereka kurang berminat dan kurang bermotivasi ketika
sebahagian besar pelajar. Buktinya, pelajar tidak mampu membina ayat jawapan yang mempelajari Bahasa Melayu Semester 2. Pencapaian dalam beberapa ujian yang dijal-
lengkap dalam latihan formatif dan sumatif. Masalah ini akan menyebabkan pelajar ankan juga mencatatkan penguasaan pelajar yang kurang memuaskan. Hasilnya,
gagal untuk mendapat markah yang tinggi kerana terdapat kelompongan dalam saya mendapati pelajar perlu diberikan satu suntikan cara baharu untuk menguasai
penulisan ayat-ayat jawapan. Oleh itu, Teknik “KU” mengambil pendekatan mengenal kemahiran tatabahasa dengan baik. Berdasarkan permasalahan itu, saya telah
pasti KATA KUNCI, membuat bayangan minda terhadap KATA KUNCI dan melakukan menggunakan aplikasi Plickers dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPC) da-
proses ULANGAN. Jelasnya Teknik “KU” ini merupakan proses gabung jalin antara lam usaha menarik minat dan memotivasikan pelajar untuk belajar Bahasa Melayu
pengenalpastian kata kunci dan juga proses ulangan. Selepas dilaksanakan tindakan STPM Semester 2. Strategi ini telah berjaya menjadikan pembelajaran tatabahasa Ba-
dengan menggunakan Teknik “KU”, sampel didapati berupaya membina ayat-ayat hasa Melayu lebih menarik dan menyeronokkan. Pencapaian pelajar juga telah menun-
konsep asas linguistik dengan baik dan menepati skema pemarkahan yang telah jukkan peningkatan yang lebih baik berbanding dengan pencapaian sebelumnya.
dicadangkan.

20 21

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

5. Gaya Imitasi Meningkatkan Kemahiran Serta Kualiti Lukisan Pelajar-Pelajar 6. Meningkatkan Kemahiran Menulis Esei Pelajar-Pelajar
Tingkatan 6 Semester 2 Peach Tingkatan 6 Bawah 7 Dengan Menggunakan Kaedah PIK 565

Janatul Shalida binti Abdul Aziz Siha binti Ibrahim
Pusat Tingkatan Enam SMK (L) Methodist/ WP Kuala Lumpur Kolej Tingkatan Enam Pudu Jaya/ WP Kuala Lumpur

Abstrak Abstrak

Kajian tindakan ini dijalankan untuk menilai sejauh manakah keberkesanan Kemahiran menulis merupakan kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh semua
penggunaan Kaedah Imitasi dalam meningkatkan kemahiran melukis bagi pelajar pelajar, terutama pelajar-pelajar tingkatan enam yang mengambil mata pelajaran
tingkatan 6 disebuah sekolah di Kuala Lumpur. Kajian tindakan yang dijalankan ini juga Bahasa Melayu. Kepentingan menguasai kemahiran ini telahpun dinyatakan dalam
adalah untuk mengetahui tentang tahap pemahaman pelajar terhadap konsep imitasi Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001). Kajian
dalam meningkatkan kemahiran asas melukis sekaligus menjadi pemangkin terhadap tindakan ini dijalankan bagi meningkatkan kemahiran pelajar-pelajar Tingkatan Enam
motivasi intrinsik para pelajar terlibat terhadap bidang seni visual. Responden kajian Bawah 7 dalam menulis esei tidak berformat bahagian C, Kertas 1 910/1 dalam
terdiri daripada enam orang pelajar tingkatan 6 yang memperoleh markah terlalu peperiksaan STPM 2019. Bahagian ini memperuntukkan 50 markah daripada
rendah (gagal) dalam mata pelajaran Seni Visual. Tinjauan awal mendapati responden keseluruhan 100 markah untuk bahasa Melayu kertas 1. Kumpulan sasaran kajian
tidak menguasai teknik asas melukis serta kurang berminat terhadap mata pelajaran tindakan ini ialah 20 orang pelajar Tingkatan 6 Bawah 7, Pusat Tingkatan Enam SMK
Seni Visual. Responden juga tidak dapat menghasilkan karya-karya luksan yang Puterijaya. Pelaksanaan kajian tindakan ini akan dijalankan dengan menggunakan
mudah dengan baik. Instrumen yang digunakan dalam penyelididkan tindakan ini kaedah PIK 565. Melalui kaedah ini, pengkaji akan menguji kebolehan responden
adalah nota lapangan, pemerhatian dan analisis dokumen. Proses pengkajian bermula menulis esei tidak berformat yang mengandungi tiga komponen utama dalam
dengan catatan nota lapangan mengenai tahap penguasaan responden terdapat tahap sesebuah esei iaitu perenggan pendahuluan (P), perenggan isi (I) dan perenggan
kemahiran membuat lukisan. Pemerhatian pula dijalankan untuk melihat tingkah laku kesimpulan (K). 565 merujuk kepada jumlah ayat yang disarankan untuk ditulis oleh
responden sewaktu membuat aktiviti melukis. Analisis dokumen pula digunakan oleh responden dalam perenggan pendahuluan, perenggan isi, dan perenggan kesimpulan
pengkaji untuk mengesan tahap pemahaman dan penguasaan kemahiran melukis tersebut. Pelaksanaan kajian tindakan ini akan dimulakan dengan mengadakan Ujian
responden dalam aktiviti melukis dan melihat sejauh mana masalah yang dihadapi oleh Awal kepada semua responden selepas sesi pembelajaran dan pemudah cara (PdPc).
responden dalam aktiviti melukis. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden Data-data yang diperoleh daripada Ujian Awal ini akan dianalisis bagi membolehkan
menunjukkan peningkatan markah dan lukisan yang dihasilkan memenuhi ciri-ciri yang penyelidik merangka strategi pelaksanaan kajian tindakan. Dapatan yang diperoleh
dikehendaki. Kesemua responden diharapkan dapat digunakan oleh pengkaji untuk membantu responden meningkatkan
telah memperoleh markah amat cemerlang dengan menunjukkan jumlah peningkatan kemahiran mereka dalam menulis esei. Hal ini dikatakan demikian kerana penulisan
markah yang sangat tinggi. Keputusan kajian menunjukkan bahawa penggunaan esei yang baik dan cukup minimum 600 patah perkataan akan memudahkan
Kaedah Imitasi sangat berkesan dalam membantu murid yang sangat lemah dalam responden untuk lulus dengan baik dalam peperiksaan STPM Semester 1 pada bulan
menghasilkan lukisan bagi mata pelajaran Seni Visual. November akan datang.

22 23

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

7. Aplikasi Teknik JoHasS Dalam Proses Penerbitan Ayat Bagi Mata Pelajaran 8. Bijak : Meningkatkan Kemahiran Membina Perenggan Isi
Bahasa Melayu Semestar 2 Tingkatan 6 Atas UM KTE Seri Ipoh Dalam Penulisan Bahasa Melayu STPM Kelas 6 KMK 1

Hasimah Hanam binti Murad Mohd Tarmizi bin Mohd Mokhtar
Kolej Tingkatan Enam Seri Ipoh/ Ipoh, Perak Pusat Tingkatan Enam Smk Raja Muda Musa/ Kuala Kangsar, Perak

Abstrak Abstrak

Kajian ini ialah kajian sintaksis yang berkaitan dengan Proses Penerbitan Ayat. Dalam Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji masalah membina perenggan dalam
Proses Penerbitan Ayat, terdapat tiga proses iaitu proses peluasan, proses kalangan pelajar semester 1 STPM 2019. Seramai 18 orang pelajar terlibat dalam
pengguguran, dan proses penyusunan semula. Tumpuan kajian ini terhadap tiga kajian ini. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan pemahaman mereka dalam aspek
proses yang menggunakan frasa nama yang sama iaitu proses peluasan frasa nama membina ayat yang betul, lengkap, dan gramatis. Dalam tinjauan awal melalui aktiviti
sebagai subjek, proses pengguguran frasa nama sebagai subjek dan proses pengajaran dan pemudahcaraan di dalam kelas dan semakan latihan penulisan yang
penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Respondan kajian terdiri daripada 13 telah tulis oleh pelajar, pengkaji telah mendapati bahawa beberapa kesilapan dalam
orang pelajar tingkatan enam atas daripada kelas BM pembinaan ayat telah dilakukan oleh pelajar iaitu dari segi morfologi dan sintaksis.
(UM) di Kolej Tingkatan Enam Seri Ipoh. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengkaji juga mendapati bahawa pelajar kurang mahir dalam penggunaan penanda
Kajian dimulakan dengan ujian pra 1, 2 dan 3. Setelah meneliti data yang diperoleh wacana dalam perenggan untuk membentuk koheran, iaitu kesinambungan antara
dalam ujian pra,guru membuat intervensi dan mengulangi soalan yang sama dalam idea. Bagi mengatasi masalah ini, pengkaji telah menyediakan kaedah yang mudah
ujian pos 1,2,dan 3. Pengenalan Teknik JoHasS diaplikasikan dalam proses penerbitan untuk pelajar memperbaiki kelemahan dan mempertingkatkan kemahiran membina
ayat ini mula diajar kepada pelajar setelah keputusan ujian pos diperoleh. Teknik perenggan dengan menggunakan kaedah warna, iaitu teknik BIJAK. Teknik ini direka
JoHasS ini untuk membezakan proses yang difokuskan dalam kajian ini. Penguasaan khusus bagi membezakan fungsi ayat-ayat di dalam perenggan. Teknik BIJAK yang
pelajar menggunakan Teknik JoHasS ini diuji dalam latihan dan ujian sumatif. Sebagai pengkaji jalankan ini telah membuktikan bahawa pelajar dapat meningkatkan
peneguhan aplikasi teknik ini, pemerhatian berstruktur dilakukan kepada pelajar kemahiran membina perenggan berdasarkan keputusan ujian pos yang telah
dengan meneliti soalan-soalan STPM yang lalu dan latihan berkaitan dengan proses dijalankan. Sebelum pelaksanaan teknik ini pelajar cuma mampu mendapat skor
penerbitan ayat. Dengan adanya Teknik JoHasS ini, guru boleh membantu pelajar antara 6-15 markah ketika ujian pra, manakala selepas tiga minggu menjalankan teknik
untuk membezakan proses penerbitan yang menggunakan frasa nama sebagai subjek ini, iaitu ketika ujian pos pula pelajar telah berjaya mendapat skor setinggi 23-28.
dengan mudah dan berkesan. Peningkatan skor yang telah pelajar peroleh adalah melebihi 100%. Teknik ini bukan
sahaja dapat meningkatkan kemahiran membina perenggan sahaja, malah pelajar juga
dapat membina ayat yang lebih gramatis.

24 25

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

9. Aplikasi Art Therapy Ke Arah Pengurusan Emosi Dan Pdpc Aktif Pelajar 10. Keberkesanan Penggunaan Model 3D Bagi Menjelaskan Aras Organisasi
Tingkatan 6 Atas Bahasa 2 Semester 2 Di SMK Presint 5 (1) Putrajaya Protein Berasaskan Pendekatan Konstruktivisme

Patimah binti Ahmad Nor Haliza binti Che Hashim
Smk Putrajaya Presint 5(1)/ WP Putrajaya Kolej Tingkatan Enam Tunku Abdul Rahman Putra/ Sabak Bernam, Selangor

Abstrak Abstrak

Kajian tindakan ini bertujuan menambahbaik pengajaran dan pembelajaran serta Kajian tindakan ini berasaskan pemerhatian pengkaji semasa sesi pembelajaran bagi
pemudahcara (PDPC) pelajar daripada pasif kepada aktif dalam matapelajaran Bahasa topik protein khususnya bagi sub-topik aras organisasi struktur protein. Kajian ini
Melayu melalui aplikasi Teknik Art Therapy Ke Arah Pengurusan Emosi dan PDPC adalah berasaskan keputusan kuiz bagi topik protein, dimana hampir kesemua pelajar
Aktif dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 6 Atas Bahasa 2 Penggal 2 2019. Kajian ini memperolehi markah kuiz yang rendah. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji
melibatkan seramai 20 orang pelajar. Hasil daripada pemerhatian awal menunjukkan keberkesanan kaedah menggunakan model 3D yang dibina secara ‘hands-on’ oleh
pelajar kurang bermotivasi, malas membuka mulut, kerap ponteng, tidak menyiapkan pelajar bagi menjelaskan aras organisasi struktur protein dan seterusnya diharap
kerja kursus dan pasif terhadap PDPC. Seterusnya diperkenalkan Kaedah Art Therapy dapat meningkatkan prestasi pelajar terutamanya dalam menjawab soalan yang
iaitu terapi ekspresif atau peluahan emosi yang menggunakan media warna, kapur, berbentuk esei. Instrumen kajian yang digunakan adalah ujian pra dan ujian pasca
pensil, plastisin dan marker ini sebagai disiplin menolong atau alat perantaraan bagi yang merangkumi 20 soalan objektif. Responden kajian pula terdiri daripada sejumlah
memulih permasalahan tingkah laku dan keseimbangan emosi pelajar. Art Therapy 6 orang pelajar Biologi semester satu sesi 2019/2020. Setelah kajian dijalankan,
juga membantu dengan membangkitkan aura emosi ceria dan aktif dalam PDPC hasil didapati terdapat perbezaan min skor iaitu sebanyak 2.166 antara ujian pra dan ujian
kesefahaman dan kepercayaan sesama pelajar di dalam kelas. Teknik ini pasca setelah rawatan diberikan. Keberkesanan kaedah rawatan ini kemudiannya
diaplikasikan selama 3 bulan. Teknik mengumpul data yang digunakan adalah ujian, dianalisis menggunakan ujian-t berpasangan. Hasil analisis mendapati nilai sig
soal selidik, pemerhatian sewaktu sesi pdp, ujian aneka pilihan, temubual dengan (2-hujung) adalah sebanyak 0.001 iaitu lebih kecil daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis
rakan-rakan guru sepanitia dan guru lain serta para pelajar. Analisa soal selidik Ujian nul untuk analisis ujian-t berpasangan adalah ditolak. Maka kesimpulan daripada
Dass (deepression, anxeity, stress, skill) juga menunjukkan dapatan tahap stress dan kajian tindakan ini ialah kaedah penggunaan model 3D adalah signifikan dalam
kemurungan peringkat awal dalam kalangan pelajar. Setelah kaedah ini diaplikasi, meningkatkan min skor ujian pelajar.
semakan praujian dan pascaujian di dalam kelas mendapati kaedah Art Therapy telah
menunjukkan peningkatan pencapaian markah pelajar. Malahan melalui kaedah ini Kata kunci: Kaedah konstruktivisme, model 3D, struktur protein.
berlaku peningkatan minat dan motivasi serta pelajar ketara aktif di dalam kelas.
Masalah ketidakhadiran ke sekolah juga hampir selesai.
Kata Kunci : penggunaan kunci utama, kaedah, Art Therapy, Pengurusan Emosi,
PDPC Aktif

26 27

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

11. Aplikasi Traffic Light: Menghitung Pendapatan Negara Mengikut Kaedah 12. Mastery On Drawing An Energy Level Diagram And Calculation In
Perbelanjaan Bagi Pelajar Ekonomi, Tingkatan Enam Atas, Lattice Energy Of An Ionic Compound By Using Boxes In Level Kit
Kolej Tingkatan Enam Seri Ipoh
Irni Hafizan binti Ibrahim Bey
Sarifah Zainab binti Seyed Jaafar (Ketua Unit Ekonomi) Pusat Tingkatan Enam Smk Tinggi Setapak/ WP Kuala Lumpur
Nor Adila binti Ali Nafiah
Rahayu binti Mat Rashid Abstract
Boxes in Level is a KIT for teachers to overcome the problems faced by students to
Khairul Izwan bin Esha (Pembentang) understand better energy level diagram in Chapter 7, Chemical Energetics. The
Kolej Tingkatan Enam Seri Ipoh/ Ipoh, Perak evaluation of student’s pre-test showed that the students are facing problems in
drawing an accurate Born Haber energy level diagram and in calculation that follows.
Abstrak After evaluation and much discussion, Boxes in Level Kit was produced as a precise
guide to students to follow step by step in drawing a complete energy level diagram.
Objektif utama kajian ini ialah pelajar mampu menggunakan pembolehubah seperti The concept of Boxes in Level Kit is based on COMPUTATIONAL THINKING, which is
PFbLN, Subsidi, Cukai Tak Langsung dan Susut nilai dengan betul untuk mencari nilai one of the main skills in STEM Education. The parts of the KIT were designed
KDNKhp, KNKhp, KNKkf, dan KNBkf, membantu pelajar memahami peranan PFbLN, according to the component in computational thinking such as decomposition, pattern
Subsidi, Cukai Tak Langsung dan Susut nilai dalam proses menentukan nilai KDNKhp, recognition, data representative and algorithms. The Kit guides students to think as a
KNKhp, KNKkf, dan KNBkf serta membantu pelajar meningkatkan markah dalam mata computer to solve the problems. Boxes in Level Kit proves also to be an effective
pelajaran Makroekonomi. Kajian tindakan ini berfokuskan kepada pengiraan teaching material in teaching and learning process. The student’s post-test results and
pendapatan negara dengan menggunakan kaedah perbelanjaan. Pengiraan comments has served as a testimony for the effectiveness of the Kit. This has
pendapatan negara ini diaplikasikan pada templat berwarna. Tinjauan awal kajian motivated us chemistry teachers to continue to face challenges in this manner in the
tindakan ini mendapati bahawa pelajar tidak dapat mengasimilasikan rumus pengiraan future.
pendapatan negara. Selain itu pelajar juga tidak dapat mengingati proses (aliran)
pengiraan pendapatan negara serta tidak dapat mengingat pemboleh ubah yang 29
terlibat. Bagi mengatasi masalah di atas, pengkaji mengedarkan templat berwarna
yang membezakan rumus dasar dari pemboleh ubah terlibat kepada pelajar. Warna
hijau mewakili rumus dasar (KDNKhp, KNKhp, KNKkf, KNBkf). Warna kuning mewakili
pemboleh ubah terlibat (PFbLN, CTL, B, SN). Warna merah mewakili songsangan bagi
warna kuning. Ujian post dilakukan dan analisis mendapati daripada 61 orang pelajar
ekonomi, 32 orang pelajar (57.14%) berjaya meningkatkan markah ujian mereka
manakala 22 orang pelajar (39.29%) tidak berjaya meningkatkan markah ujian mereka.
2 orang pelajar (3.57%) tidak berubah dan 5 orang pelajar (8.2%) tidak hadir. Secara
keseluruhannya teknik APLIKASI TRAFFIC LIGHT ini berjaya meningkatkan
pemahaman serta penguasaan pelajar untuk melakukan pengiraan pendapatan negara
dan berjaya meningkatkan markah pelajar.

28

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

13. Meningkatkan Kemahiran Melakar Graf Melalui Aktiviti “2 Stay,1 Stray’’ 14. Meningkatkan Kemahiran Penyelesaian Persamaan Pembezaan Linear
Dalam Kalangan Pelajar 6 Adil 2017 Laporan Kajian Tindakan Matematik T 2017 Peringkat Pertama Dengan Menggunakan Teknik “Kimci Ceria” Dalam Kalangan

On Bee Chin 9 Orang Pelajar 6AS4 Di KTEDM
SMK Seksyen 10 Kota Damansara/ Petaling Jaya, Selangor.
Mohamad Afiq bin Anuar
Abstrak Kolej Tingkatan Enam Desa Mahkota/ WP Kuala Lumpur

Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan skor pelajar dalam melakar graf subtopik Abstrak
“curve sketching”. Seramai 14 orang pelajar Tingkatan 6 Adil tahun ini yang terlibat
dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui kaedah Pra-Ujian. Hasil Melalui pemerhatian yang telah dijalankan oleh kami dan juga guru-guru Unit
tinjauan menunjukkan 42.9% pelajar kelas tersebut gagal melakar graf. Definisi gagal Matematik di Kolej Tingkatan Enam Desa Mahkota, kami mendapati bahawa
di sini merujuk kepada pelajar yang gagal memperoleh sekurang-kurangnya 1 markah kebanyakan pelajar Tingkatan 6 Atas Sains masih keliru dengan kaedah yang sesuai
daripada 5 markah yang diperuntukkan dalam soalan. Manakala seramai 8 orang untuk menyelesaikan masalah melibatkan persamaan pembezaan linear peringkat
daripada 14 orang pelajar yang dalam lingkungan lulus (57.1%). Perancangan tindakan pertama. Masalah utama yang dihadapi oleh para pelajar ialah mereka lupa langkah
difokuskan kepada aktiviti “2 Stay, 1 Stray” yang diadaptasikan daripada kaedah yang sepatutnya ditunjukkan dan mereka juga sering melangkau jalan kerja semasa
Pembelajaran Abad ke-21 di mana pelajar akan dilatih melalui teknik mengumpul proses penyelesaian masalah ini dilakukan. Seramai 9 orang pelajar 6AS4 yang terdiri
maklumat-maklumat yang diperlukan sebelum lakaran graf tersebut dapat dibuat. daripada 8 orang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan menjadi sasaran kajian.
Menurut pendedahan yang diperkenalkan dalam Pembelajaran Abad ke-21. Kaedah ini Praujian yang dilaksanakan mendapati purata markah pelajar adalah sebanyak
bukan sahaja dapat meningkatkan sikap bekerjasama sesama ahli kumpulan malahan 38.33%. Oleh hal yang demikian, kajian ini dilaksanakan untuk meningkatkan
memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi, bersosial dengan ahli kumpulan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan persamaan pembezaan linear peringkat
yang lain (stray to another group). Dari sini, mereka belajar memikul dan menjalankan pertama. Dalam usaha menangani permasalahan ini, kami memperkenalkan teknik
tanggungjawab yang telah diberikan. Mereka lebih memahami kepentingan berkongsi “KIMCI CERIA” dan secara tidak langsung, keputusan melalui pascaujian mendapati
pengetahuan dan kemahiran dalam meningkatkan kualiti pembelajaran sesama purata markah pelajar telah menunjukkan peningkatan yang ketara kepada 90.56%.
mereka. Kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 3 minggu (13 Feb 2017 - 1Mac Kesimpulannya, teknik “KIMCI CERIA” ini berjaya meningkatkan kemahiran pelajar
2017). Perbandingan antara keputusan Pra-Ujian dan Pasca Ujian telah menunjukkan dalam menyelesaikan persamaan pembezaan linear peringkat pertama.
peningkatan prestasi pelajar selepas aktiviti ini.

30 31

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA
15. Use Of Audio Recordings In Padlet And Telegram Applications To Improve
Speaking Skills Amongst Form 6 Students 16. Penggunaan Borang Semak Target Keputusan (STAKS) dalam Proses Khid-
Rusmanizah binti Ustati mat Bantu bagi Meningkatkan Keputusan Akademik Pelajar Tingkatan Enam
Pusat Tingkatan Enam SMK Proton City/ Tanjong Malim, Perak Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)
Abstract
Ja’afar bin Ab Rahman & Mohd Fazlie bin Ahmad
Speaking is one of the four components tested in Malaysian English University Test Kolej Tingkatan Enam Tunku Abdul Rahman Putra/ Sabak Bernam, Selangor
(MUET). Initial observations during class interactions had shown that students had
difficulties in expressing themselves in English language due to their lack of proficiency Abstrak
and vocabulary. The aim of this study is to explore the use of audio recordings via
Padlet and Telegram applications in improving speaking skills amongst 16 Form Six Kajian ini bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar untuk menetapkan matlamat
students. Data was collected using questionnaires, a checklist and teacher reflections pencapaian akademik bagi mendapatkan keputusan peperiksaan lebik baik dengan
within the span of four weeks. Findings from this study indicated that the use of audio cara menjana keputusan berdasarkan wajaran mata pelajaran dalam sukatan mata
recordings via the two online platforms had improved (1) student's sentence structures pelajaran yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Tinjauan awal
in delivering speaking tasks, (2) students' engagement for speaking lessons, and (3) mendapati pelajar tidak tahu bagaimana untuk mengira keputusan peperiksaan
students’ confidence in using English language. The platform used for speaking tasks berdasarkan wajaran bagi setiap mata pelajaran. Ini menyebabkan mereka tidak
assigned had engaged students in learning English outside the classroom. This non dapat membuat perancangan untuk meningkatkan prestasi akademik dengan betul
face-to-face interactions had attracted students who were uncomfortable using the sepanjang pengajian. Kajian ini dijalankan kepada pelajar- pelajar STPM tahun 2017.
language to give more participation for tasks assigned. Seramai 15 orang pelajar iaitu 7 orang lelaki dan 8 orang perempuan terlibat. Kajian
Key words: speaking, MUET, student’s engagement ini dilaksanakan semasa pelajar-pelajar tersebut berada dalam semester 2. Fokus
utama kajian adalah kepada penggunaan borang STAKS yang dibina oleh Unit
32 Bimbingan dan Kaunseling dan konsultasi selepas mengisi borang tersebut secara
individu atau kelompok bersama-sama pelajar terlibat. Objektif kajian terbahagi
kepada dua iaitu objektif umum iaitu memastikan pelajar dapat mengira dengan betul
keputusan peperiksaan STPM berdasarkan wajaran mata pelajaran bagi setiap mata
pelajaran yang diambil. Objektif khusus pula berfokus kepada memastikan pelajar
dapat mengira keputusan STPM berdasarkan keputusan yang diperoleh selepas 3
semester dan seterusnya membantu mereka untuk memilih kursus-kursus yang
sesuai di universiti awam (UA) nanti. Dapatan kajian menunjukkan pelajar lebih mahir
untuk mengira keputusan penuh STPM selepas menggunakan borang STAKS.
Pelajar juga lebih faham dengan keputusan peperiksaan mereka dan seterusnya
dapat membuat perancangan mata pelajaran yang perlu diberikan perhatian sama
ada perlu mengulang atau tidak bagi mendapatkan keputusan keseluruhan yang lebih
baik selepas tamat pengajian di tingkatan enam.
Kata kunci : peningkatan akademik, keputusan STPM, bimbingan dan kaunseling,
STAKS

33

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

17. Kaedah Dot Scratch: Meningkatkan Kualiti Dalam Penghasilan Lukisan 18. “ Penanda Bukuku…Tanda Keberkesananku…” Pendekatan Pembelajaran
Menggunakan Media Kering Pensil Untuk Tingkatan 6 Berbantukan Teks Pidato Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam

Roslina binti Abu Bakar Vikneshwary A/P Muniyandi
Pusat Tingkatan Enam Sekolah Menengah Tinggi Setapak/ WP Kuala Lumpur SMK Bukit Gading/ Sungai Buloh, Selangor

Abstrak Abstrak

Lukisan adalah salah satu silibus dalam subjek Seni Visual Tingkatan 6 .Penguasaan Kajian ini bertujuan untuk membantu murid dalam menguasai kemahiran menjawab
melukis ini telah dikuasai oleh pelajar - pelajar yang ada asas semasa di Tingkatan soalan objektif dan struktur mata pelajaran Pengajian Am STPM. Sampel kajian adalah
5.Pelajar yang mengambil Seni Visual di Tingkatan 6 yang tiada asas Seni Visual juga seramai 5 orang murid daripada kelas 6IK 2 Semester 1. Kajian mendapati murid
tempoh peruntukan hanya 8 waktu serta latihan kemahiran melakar dan melukis tidak masih tidak menguasai sepenuhnya kaedah menjawab soalan struktur dan objektif.
mencukupi.Hasilnya keputusan amat kurang cemerlang. Ini bermakna satu kaedah Kajian mendapati murid tidak dapat mengingati fakta. Hasil ujian awal berkaitan
atau teknik yang praktikal dicari bagi mengatasi masalah ini subtajuk mendapati murid tidak dapat menyatakan semula konsep yang dipelajari.
Kajian ini telah dijalankan terhadap pelajar dari kelas 6 AK 7 SMK Tinggi Setapak Kajian ini memfokuskan satu subtopik sahaja iaitu konsep negara dalam sukatan. Oleh
Kuala Lumpur.Pelajar tersebut mengambil subjek Seni Visual dalam STPM.Kajian ini itu, satu inovasi mudah “Penanda Bukuku... Tanda Keberkesananku...” difikirkan untuk
dijalankan untuk mengesan faktor-faktor kelemahan pelajar tersebut dari aspek melukis membantu murid dengan menggunakan kaedah berbentuk penanda buku berteks
menggunakan media kering pensil.Hal ini kerana,aspek lukisan memainkan peranan pidato. Hasilnya ramai murid berminat untuk membaca dan hasil ujian pos lebih baik
penting untuk memulakan hasil karya dan membawa markah yang besar bagi Penggal daripada ujian pra. Hasil dapatan kajian ini, boleh diaplikasikan bagi subtopik yang lain
2. dalam topik Pengajian Am dan juga kepada mata pelajaran lain seperti Pengajian
Setelah dikenalpasti pelajar tersebut kurang memahami teknik penghasilan lukisan Perniagaan.
penggunaan media kering tersebut.Oleh itu Kaedah Dot Scratch telah diperkenalkan Kata Kunci : Pengajian Am STPM, kemahiran menjawab soalan, objektif dan struktur,
untuk membantu pelajar tersebut.Penglibatan pelajar tersebut semakin aktif dan dapat inovasi
dilihat dari peningkatan keputusan gred yang baik dalam latihan yang dijalankan dan
dapat menghasilkan hasil lukisan yang bermutu.

34 35

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

19. KIt I –Sab (Kaedah Mengesahkan Idea Esei Relevan Dengan 20. Pembinaan EPA-Quiz Menggunakan Aplikasi Google Form dalam
Kehendak Soalan Pengajian Am) Mata Pelajaran Pengajian Am Semester Satu

Mazni Razita binti Md Razali & Abd Malek bin Selamat
Rushiha binti Mohd Ramli SMK Proton City/ Tanjong Malim, Perak

SMK Tinggi Kajang/ Hulu Langat, Selangor Abstrak

Abstrak Kajian amalan terbaik ini dilaksanakan bagi meningkatkan kecekapan guru dalam
pengurusan ujian objektif dalam mata pelajaran Pengajian Am, Semester Satu.
Kajian tindakan ini dilaksanakan sebagai usaha untuk memudahkan pelajar Pengalaman menghasilkan ujian-ujian objektif secara konvensional sebelum ini agak
membezakan isi/idea dengan huraian untuk meningkatkan kemahiran menulis meyulitkan. Hal tersebut menyebabkan guru-guru tidak mudah untuk membuat kertas
karangan Pengajian Am yang berkualiti. Fokus kajian ialah untuk mengatasi masalah soalan objektif dan seterusnya menjalankan peperiksaan. Oleh itu kajian ini
pelajar yang gagal mengemukakan isi/idea dengan huraian beserta bukti/contoh yang mengutarakan penggunaan aplikasi Google Form untuk menghasilkan soalan-soalan
kukuh untuk menyokong perbincangan. Oleh itu, objektif kajian ialah untuk objektif bagi mata pelajaran Pengajian Am (EPA-Quiz) Semester satu. Sebanyak enam
meningkatkan kemahiran mengesan isi/idea karangan dengan menggunakan Teknik set soalan kuiz dalam talian dibina. Seramai 21 orang pelajar Kelas Pra-U Semester 1
i-SAB: Membezakan isi/idea dengan huraian dalam kalangan pelajar T618 P1 dan Beta dilibatkan dalam melaksanakan ujian-ujian tersebut.Selain daripada itu. Aplikasi
T618 SS7. Seramai 40 pelajar terlibat dalam kajian ini. Dengan adanya kajian ini, tersebut juga disekalikan dengan sistem pemeriksaan dan analisis markah. EPA-Quiz
diharapkan membantu dalam amalan pengajaran dan pemudahcaraan guru dan dilaksanakan sebanyak enam kali sepanjang para pelajar berada dalam semester satu.
amalan pembelajaran pelajar dan seterusnya meningkatkan pencapaian dalam Dapatan kajian ini menunjukkan penggunaan Google Form dalam membina soalan,
peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). memeriksa dan menganalisis dilihat sangat efektif. Tempoh masa yang singkat
digunakan untuk melaksanakan ketiga-tiga peringkat pengurusan kuiz tersebut.
Kata Kunci : Pengajian Am, karangan, teknik i-SAB.
Kata Kunci –EPA-Quiz, Google Form, Mata pelajaran Pengajian AM

36 37

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

21. Title: Practising Idioms Through Kahoot! 22. Meningkatkan Keberkesanan Menjawab Soalan STPM Pengajian Am
Dengan Kaedah Modul Soalan
Ezlin Faizura binti Farid
Smk Kepong/ WP Kuala Lumpur Nik Norsamsilawati binti Nik Soh
SMK Cyberjaya/ Cyberjaya, Selangor
Abstract
Abstrak
Selecting a suitable technology-based teaching aid for the teaching of MUET
(Malaysian University English Test) is indeed a challenge. Therefore, the use of Pengajian Am ialah satu mata pelajaran peringkat STPM yang menyepadukan
Kahoot!, a game-based response platform, has been chosen to assist students in pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam pembelajaran sepanjang
remembering and understanding the meaning and usage of selected idioms in MUET hayat. Kandungan mata pelajaran ini meliputi aspek sains, sains sosial, kenegaraan,
writing topics. This application which has the qualities of being past paced and visual is isu, dan cabaran semasa. Kemahiran yang ditekankan dalam mata pelajaran ini ialah
targeted to maintain and enhance students’ interest and motivation in mastering and keupayaan berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, melaksanakan kajian saintifik,
using the targeted writing skill. This study involved 154 students of Lower Six Arts 1 serta menggunakan pelbagai bentuk komunikasi dalam pembelajaran dan kehidupan
and 2 who would be sitting for Malaysian University English Test (MUET) in July 2019 seharian. Mata pelajaran ini juga menerapkan kesedaran tentang pengalaman manusia
and writing assessment is one of the skills tested in MUET. In this research, each dan persekitarannya termasuk warisan sendiri. Para pelajar selalu menghadapi
student received an idiom handout to learn and study with respective MUET teachers. masalah dalam menjawab soalan untuk setiap bahagian. Majoriti pelajar tidak dapat
After doing the exercises, the students completed 12 sentences with suitable idioms menjawab soalan ini dengan berkesan. Bahkan ada yang mendapat markah minimum
based on the past year questions of MUET Paper 4 2014, 2017 & 2018 using Kahoot! daripada soalan yang sekali gus menyumbang kepada kegagalan mendapat markah
A survey was conducted among the groups using Kahoot! to gather their feedback yang baik dalam ujian atau peperiksaan. Kaedah “MODUL SOALAN” telah membawa
about the use of the application in the lesson. The outcome of this research has shown perubahan kepada kelompok pelajar yang menghadapi masalah dalam menjawab
that Kahoot! application has helped as a survey tool in formative assessment to soalan. Setelah pendekatan ini digunakan kelompok pelajar yang menghadapi masalah
measure the basic learning progress of the students while creating some sense of menjawab soalan ini telah berjaya mengenal pasti cara mengolah jawapan bagi soalan
urgency in mastering the idioms learnt. yang diberikan. Keadaan ini sekali gus telah meningkatkan keyakinan dalam diri
mereka untuk menjawab soalan dalam ujian dan latihan yang diberikan.
Keywords: MUET, Formative Assessment, Feedback, Survey Tool, Kahoot!

38 39

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

23. Hubungan Kepimpinan Guru Dengan Perkembangan Sahsiah Pelajar 24. Penggunaan Model ‘Tong Pasang Siap’ dan ‘Akronim’ Dalam Meningkatkan
Kemahiran Penghasilan Carta Pai Kelas 6 Perniagaan & Sains 2
Helwana binti Ahmad Hambadley
Penolong Kanan Tingkatan Enam Norshafika binti Mahadi
SMK Sultan Abdullah/ Chenderong Balai, Perak SMK Putrajaya Presint 5(1)/ WP Putrajaya

Abstrak Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti punca utama perubahan sahsiah pelajar ke Kajian ini dijalankan bagi memantapkan kemahiran dalam topik Alih Bentuk
arah yang lebih positif semasa mereka berada di tingkatan enam. Seramai 10 orang Komunikasi (ABK) iaitu cata pai bertingkat Pengajian Am Penggal 2 STPM. Seramai 14
pelajar (4 sesi ambilan) telah dipilih berdasarkan perubahan sikap dan peningkatan orang pelajar terlibat di dalam kajian ini. Mereka terdiri daripada pelajar Tingkatan
pencapaian mereka dalam peperiksaan STPM mengikut penggal. Tinjauan awal Enam Sains dan Perniagaan 2 di SMK Putrajaya Presint 5(1). Kajian ini difokuskan
dilaksanakan mulai masa minggu orientasi melalui pengumpulan data menggunakan kepada kemahiran membuat carta pai bertingkat khususnya dari aspek kepantasan
borang biodata pelajar dan slip SPM pelajar. Kaedah pemerhatian (dilaksanakan dan ketepatan kunci utama memandangkan masa yang dibekalkan dalam peperiksaan
semasa PdPc) dan sesi temubual (dilaksanakan secara berkala). Kajian memfokuskan STPM sebenar hanya satu jam 30 minit yang memerlukan pelajar menjawab satu
kepada mengenalpasti punca perubahan sahsiah pelajar tingkatan enam. Data untuk karangan, satu ABK dan empat soalan struktur. Tinjauan awam telah dilaksanakan
kajian ini dikumpulkan secara berperingkat dalam jangkamasa 4 tahun. Beberapa melalui kaedah temubual, pemerhatian praujian dan pascaujian. Hasil daripada
punca yang menyumbang kepada perubahan sahsiah pelajar ini adalah aktiviti PdPc pemerhatian awal menunjukkan pelajar kurang kemahiran dalam menghasilkan sebuah
(kurikulum), aktiviti kokurikulum dan kepimpinan guru. Melalui pemerhatian dan sesi carta pai bertingkat yang tepat dengan durasi masa yang ditetapkan. Seterusnya
temubual yang dilaksanakan didapati setiap pelajar yang dipilih mempunyai sebab diperkenalkan kaedah Model Tong Pasang Siap dan penggunaan Akronim kepada
tersendiri yang menyebabkan mereka mengubah sikap dan pandangan mereka pelajar. Kaedah ini diaplikasikan selama 2 bulan. Berdasarkan semakan praujian dan
kepada lebih positif. Dapatan menunjukkan punca utama yang menyumbang kepada pascaujian di dalam kelas telah menunjukkan pelajar dapat meningkatkan kemahiran
perubahan sahsiah pelajar adalah cara kepimpinan guru. Dapatan yang paling membuat carta pai bertingkat mengikut skema pemarkahan STPM. Penggunaan Model
menarik adalah apabila 8 orang daripada sepuluh pelajar tersebut menyatakan mereka Tong Pasang Siap dan Akronim telah membolehkan pelajar menguasai kemahiran
amat terkesan dengan pendekatan guru yang dikatakan “marah dengan penuh kasih dengan baik.
sayang”. Kata Kunci : penggunaan kunci utama, akronim, kaedah ‘Model Tong Pasang Siap’,
meningkatkan kemahiran

40 41

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

25. Transformasi Kolej Ke Arah Sifar Lewat: Faces 26. Meningkatkan Prestasi Mata Pelajaran Pengajian Perniagaan Tingkatan 6
(Face Activation College E-Attendance System) Atas Kemanusiaan 2 Di SMK Telok Panglima Garang Dengan Mengamalkan

Viani Aba Pembelajaran Berfokuskan Pelajar.
Saranjit Kaur A/P Jaswant Singh
Mohd Rasid bin Wagimin
Hasifah binti Abdul Majid SMK Telok Panglima Garang/ Selangor
Kolej Tingkatan Enam Shah Alam/ Selangor
Abstrak
Abstrak
Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar selain untuk
Kajian tindakan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kehadiran awal dalam kalangan melibatkan pelajar dalam pembelajaran bagi memberi keseronokan belajar serta
pelajar Tingkatan Enam di Kolej Tingkatan Enam Shah Alam, Shah Alam . Kajian ini mempelbagaikan aktiviti pembelajaran .Kajian ini melibatkan kelas 6 kemanusiaan 2
akan melibatkan seramai 252 orang pelajar Tingkatan Enam Atas. Objektif kajian iaitu seramai 35 orang pelajar . Tinjauan awal menerusi pemerhatian dan praujian yang
adalah untuk mengenal pasti kelebihan aplikasi FACES dalam meningkatkan dilaksanakan menunjukkan hampir 80% pelajar gagal dalam ujian , tidak dapat
kehadiran awal pelajar ke kolej. Instrumen utama yang akan digunakan untuk mengingati fakta, serta kurang bermotivasi dalam membuat latihan. Sehubungan
mengumpul data dalam kajian ini ialah pemerhatian berstruktur, temu bual berstruktur dengan iu perancangan telah dibuat untuk teknik pembelajaran berfokuskan pelajar
dan analisis dokumen bagi menyokong dapatan utama kajian ini. Diharapkan hasil bertujuan mencapai objektif kajian berkenaan. Kajian ini berjaya disiapkan dalam
kajian akan menunjukkan peningkatan jumlah kehadiran awal ke sekolah yang tempoh empat bulan. Dapatan dari kajian ini menunjukan prestasi akademik yang
signifikan dalam kalangan pelajar melalui tindakan-tindakan yang akan dijalankan meningkat, pelajar lebih bermotivasi dan merasa seronok dalam pembelajaran selain
melalui aplikasi FACES dalam pelaksanaan kelak. Selain itu, peranan ibu bapa juga memberi peluang guru mempelbagaikan tekni dalam pembelajaran.
akan ditingkatkan terutamanya dalam soal pemantauan kehadiran anak mereka ke
kolej . Maka FACES juga akan merupakan suatu inisiatif sarana ibu bapa yang akan
meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pemantauan kehadiran anak mereka ke
sekolah dan bekerja sama dengan pihak kolej untuk menangani masalah kehadiran
lewat anak mereka. Akhir sekali, FACES ternyata akan menjadi satu teknologi terkini
yang inovatif, menarik, efektif dan akan diaplikasikan dalam bidang pendidikan
terutamanya dalam mengambil kehadiran pelajar.

42 43

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA
27. Meningkatkan Penguasaan Mengingati Proses-Proses Pengurusan Penggal 2
Pengajian Perniagaan Dengan Menggunakan Teknik Kod Rahsia Dalam Kalangan 28. Meningkatkan Kemahiran Meningat Fakta (Istilah Khusus) Dan Kata Kunci
Pelajar Kelas UBP1 Kemahiran Berunding Dengan Menggunakan ‘Kad F1’ Dalam Kalangan Pelajar
Rosniza binti Karim @ Zakaria
Kolej Tingkatan Enam Sri Istana/ Klang, Selangor Harlus 6AK3 Dan 6AK6
Abstrak
Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah mengingati setiap langkah bagi 4 proses Fatimah binti Abdul Manap Muyong
bab Pengurusan Semester 2 Pengajian Perniagaan yang dihadapi oleh pelajar kelas Kolej Tingkatan Enam Desa Mahkota,/ WP Kuala Lumpur
UBP1. Seramai 34 pelajar terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan
melalui kaedah penghafaln dan kad memori. Hasil tinjauan menunjukkan pelajar masih Abstrak
tidak dapat mengingat setiap langkah yang terdapat dalam proses tersebut.
Perancangan tindakan difokuskan kepada Teknik untuk meningkatkan penguasaan Sebahagian besar daripada pelajar 6AK3 dan 6AK6 tidak dapat menguasai fakta bagi
dan ingatan terhadap setiap langkah yang terdapat dalam setiap proses dan kajian ini Bab 8 Kemahiran Komunikasi. Lantaran itu keputusan kuiz dan ujian topikal yang
telah diselesaikan dalam tempoh 2 jam untuk kesemua proses. Keputusan pascaujian diperolehi pelajar adalah tidak memuaskan. Hasil daripada tinjauan awal mendapati
telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan dari Ujian 2 pula sebahagian besar daripada pelajar kedua-dua kelas telah gagal (gred F) atau
menunjukkan ada murid lebih menguasai setiap langkah dalam proses yang diuji. mendapat lulus sebahagian (gred C-, D+, dan D) dalam mata pelajaran Pengajian
Perniagaan. Masalah ini dikenalpati berlaku kerana tiada penguasaan fakta yang
44 kukuh. Ini mungkin disebabkan pelajar gagal menguasai kandungan pelajaran atau
pelajar kurang minat terhadap mata pelajaran ini. Pelajar mengatakan masalah utama
mereka ialah tidak dapat mengingat fakta penting. Oleh itu kami cuba mencari jalan
penyelesaian dengan mencari kaedah bagi membantu mereka meningkatkan
kefahaman dan daya ingatan. Kajian tindakan ini berfokus kepada usaha
meningkatkan penguasaan fakta Kemahiran Berunding dalam kalangan pelajar Harlus.
Justeru, pelajar telah diterapkan dengan pendekatan pembelajaran secara
berkumpulan sebagai usaha meningkatkan prestasi pencapaian mereka. Daripada 21
orang pelajar yang menduduki pra ujian, 2 orang pelajar lulus (gred C+ dan C), mana-
kala 19 orang pelajar telah gagal (gred C-, D+, D, dan F). Setelah aktiviti intervensi
dijalankan, keputusan pasca ujian menunjukkan peningkatan di mana 19 orang pelajar
telah lulus (90.48%) manakala 2 orang pelajar mendapat gred lulus sebahagian
(9.52%). Peratus lulus juga telah meningkat sebanyak 80.96%. Berdasarkan
perbandingan pra ujian dan pasca ujian serta pemerhatian sikap pelajar, kajian ini
boleh dianggap berjaya kerana terdapat peningkatan peratus lulus. Pelajar juga lebih
berminat dan bermotivasi dalam menghadapi peperiksaan bagi mata pelajaran
Pengajian Perniagaan.

45

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

29. Meningkatkan Penguasaan Persamaan Perakaunan Menggunakan Teknik 30. Aplikasi Powtoon:
Tapak Tangan Kiri Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 6 Semester 1 SMK Tinggi Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan Berkaitan

Klang Proses Perancangan Dalam Organisasi
Perniagaan Bagi Mata Pelajaran Pengajian Perniagaan Kelas 6 Atas Unisza
Nurulnadia binti Mohamad Rohani
SMK Tinggi Klang/ Klang, Selangor Siti Fauziah binti Syed Ariffin
Dayang Zaria Hafiza binti Awang Sebeki
Abstrak
Geetha A/P Subbiah
Persamaan Perakaunan merupakan asas pengenalan yang penting dalam mata Mohd Fandaus bin Che Mat Rejab
pelajaran Perakaunan. Namun sering dikatakan bahawa kebanyakkan pelajar salah Kolej Tingkatan Enam Seri Ipoh/ Ipoh, Perak
memahami konsep debi dan kredit. Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau
hubungan antara tapak tangan kiri pelajar dengan konsep persamaan perakaunan Abstrak
dalam kalangan pelajar di SMK Tinggi Klang. Seramai lima (5) orang pelajar dalam
kelas 6 ASNS1 telah dikenalpasti sebagai respondan kajian. Hasil tinjauan awal dan Kajian bertajuk “Aplikasi Powtoon: Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan
pemerhatian menunjukkan pelajar gagal memahami kedudukan asset, liability dan Berkaitan Proses Perancangan Dalam Organisasi Perniagaan Bagi Mata Pelajaran
ekuiti pemilik dalam persamaan perakaunan. Selain itu, penulisan ini juga Pengajian Perniagaan Kelas 6A Unisza”, dilakukan terhadap 16 responden pelajar.
membincangkan cara untuk meningkatkan penguasaan asas perakaunan Kajian dijalankan untuk meningkatkan peratus kelulusan dan kemahiran menjawab
menggunakanteknik KIDAL dalam kalangan pelajar tingkatan 6 yang mengambil mata soalan esei berstruktur. Tinjauan awal dilaksanakan melalui pemerhatian selepas
pelajaran Perakaunan. Secara keseluruhannya, dapatan kajian mendapati bahawa Peperiksaan Percubaan Penggal 1, refleksi selepas PdPc dan Ujian Pra. Hasil
tahap minat pelajar terhadap matapelajaran Perakauanan berada di tahap yang tinggi. tinjauan awal menunjukkan 68% pelajar gagal dalam Peperiksaan Percubaan Penggal
Faktor luaran seperti alat bantu mengajar banyak membantu mempengaruhi 1. Refleksi semasa PdPc juga menunjukkan tingkah laku pelajar yang negatif terhadap
kefahaman pelajar tentang asas perakaunan. pembelajaran. Ujian Pra pula mendapati pelajar kurang mengingat fakta secara tepat,
tidak boleh menghurai dan tidak dapat memberi contoh yang bersesuaian. Keputusan
ujian pra menunjukkan min markah yang diperolehi adalah 28% sahaja. Selepas
aplikasi powtoon digunakan, Ujian Pasca 1 mencatat min markah 61% manakala Ujian
Pasca 2 menunjukkan min markah adalah 80%. Dapatan analisis soal selidik
menunjukkan perubahan tingkah laku pelajar yang lebih positif terhadap pembelajaran.
Cadangan kajian seterusnya adalah aplikasi ini boleh diluaskan kepada subtopik yang
lain dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan, mata pelajaran yang lain,
pembentangan kerja kursus atau pembentangan program-program tambahan panitia.

46 47

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

31. NEVOCU (News-Vocab-Cube) 32. Meningkatkan Kemahiran Mengira Kos Produk Dalam Kaedah Pengekosan
A Vocabulary Classroom Learning For MUET (Paper 3: Reading) Among The Tempahan Kerja Menggunakan “Teknik Cantuman Lego” Kepada Pelajar-Pelajar

Form Six Students Of SMK Bandar Baru Salak Tinggi Tingkatan 6 AK1 Dan 6 AK2 Di Kolej Tingkatan Enam Desa Mahkota

Noor Razalina binti Mohd Rashid Mohd Adly bin Abdullah
SMK Bandar Baru Salak Tinggi/ Selangor Kolej Tingkatan Enam Desa Mahkota/ WP Kuala Lumpur

Abstract Abstrak

Numerous studies in Malaysia have contributed to diverse factors that influence English Kajian ini dijalankan bagi mengatasi masalah kelemahan pelajar pelajar dalam mengira
kos produk di dalam subtopik Kaedah Pengekosan Tempahan Kerja. Ini kerana pelajar
language acquisition among MUET (Malaysian University English Test) students and -pelajar yang memilih mata pelajaran perakaunan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia
terdiri daripada pelajar-pelajar aliran sains dan aliran kemanusiaan semasa berada di
they are focused on the techniques of answering MUET papers, overlooking the most peringkat sekolah menengah sebelum ini. Kumpulan sasaran kajian ini terdiri dari 15
pelajar dari tingkatan 6 AK1 dan tingkatan 6 AK2. Hasil tinjauan awal melalui
fundamental issue that is the lack of vocabulary knowledge. Thus, this action research pemerhatian guru di dalam kelas dan sesi Temubual 1 secara rawak terhadap 10
pelajar, didapati kelemahan pelajar pelajar ialah gagal menentukan jumlah kos bahan
focused on 7 students from class of 6A3 in SMK Bandar Baru Salak Tinggi that mentah langsung, jumlah kos buruh langsung dan jumlah kos overhed bagi mengira
kos produk, tidak dapat memahami butiran yang perlu diisi di dalam dokumen
seemed to have very limited vocabulary knowledge, one factor that made them obtain Lembaran Kos Tempahan Kerja, tidak dapat memberikan sumbangan aktif serta tidak
menunjukkan minat terhadap subjek Perakaunan semasa proses pengajaran dan
only Band 1 (the lowest band) in MUET school-based final exam in November 2017. pemudahcaraan berlangsung. Kajian ini telah memperkenalkan “Teknik Cantuman
LEGO” di mana pelajar pelajar dikumpulkan dalam beberapa kumpulan kecil dan
This action research describes how I identified the lack of vocabulary knowledge diberikan satu tugasan bagi menghasilkan dua unit produk mengikut tempahan
pelanggan dengan menggunakan alat permainan LEGO. Mereka perlu mengira jumlah
among them, that led to the difficulty to understand the content of the reading materials. kos produk yang telah dilibatkan dan melakar serta mengisi dokumen Lembaran Kos
Tempahan Kerja. Intervensi yang dilaksanakan ialah Ujian Pra, Teknik Cantuman
Hence, the basis of my study suggests that teaching vocabulary while reading should LEGO, Temubual 2 dan Ujian Pos. Hasil dapatan Temubual 2 menunjukkan pelajar
pelajar telah menyumbang penglibatan aktif semasa sesi pengajaran dan
be more interesting by gamifying the classroom learning activity so as to engage pemudahcaraan dijalankan dan pelajar pelajar semakin berminat dengan subjek
Perakaunan kerana ianya lebih menyeronokkan. Keputusan Ujian Pos yang dijalankan
students’ learning. For that matter, I implemented a vocabulary-cube game that I surfed juga telah menunjukkan peningkatan prestasi pelajar pelajar.

from the Internet, which contains six different questions on six spaces of the cube and 49

improvised it by adding selected newspaper articles as the main source of reading

materials where difficult or newly learned words or phrases are picked. In order to

answer the questions appeared on the vocabulary-cube, they need to refer to electronic

or printed Advanced Learner English-English Dictionary to get the answer for the

picked words or phrases and write them down on a worksheet. As for peer-assessment

and sharing session, I adopted Gallery Walk, one of the 21st Century Collaborative

Learning Structure (CLS). The findings of the study revealed that the problematic issue

of lacking motivation to read English reading materials among these students has

reduced because they have improved their vocabulary knowledge after experiencing

NEVOCU as vocabulary classroom learning and it has finally led to a positive impact on

MUET Reading paper results that they sat in July 2018.

Key words:

MUET Band, English-English Dictionary, 21st Century Learning Structure, Gallery Walk,

MUET

48

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

33. Kuiz Frog VLE : Meningkatkan Kemahiran Mengingat Fakta Pengajian 34. Menguasai Topik Sistem Rangka Melalui Permainan Arked Anatomi Dalam
Perniagaan Penggal 2 Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam Subjek Sains Sukan Semester 2

Azrina binti Ariffin Mohd Sobhie bin Mohd Khormain
Kolej Tingkatan Enam Seri Putera/ Perak Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya/ Petaling Jaya, Selangor

Abstrak Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan menguasai topik sistem
Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan Aplikasi Kuiz Frog VLE untuk rangka melalui permainan arked anatomi dalam subjek Sains Sukan Semester 2.
meningkatkan kemahiran mengingat fakta khusus mata pelajaran Pengajian Peserta kajian terdiri daripada 23 orang pelajar berumur antara 18 hingga 19 tahun
Perniagaan dalam konsep pembelajaran kendiri. Seramai 17 orang murid Tingkatan yang terdiri dari 9 orang pelajar lelaki dan 14 orang pelajar perempuan yang
6AK1 menjadi respondan kajian ini. Tinjauan awal pengkaji menggunakan kaedah mengambil subjek Sains Sukan di Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya sepanjang
analisis dokumen iaitu ujian Penggal 2 dan kaedah pemerhatian iaitu melihat gaya semester 2.Peserta kajian diletakkan dalam satu kumpulan kawalan dengan rawatan
pembelajaran murid. Selain itu, kaedah soal selidik juga digunakan untuk mendapat menggunakan tiga jenis permainan yang berada dalam satu arked anatomi yang iaitu
maklum balas murid sebelum dan selepas menggunakan kuiz Frog Vle. Hasil tinjauan permainan ‘Whack – A – Bone’ ,‘Pop Up Pirate’ dan ‘007’.Peserta kajian dinilai
tersebut menunjukkan seramai 9 orang respondan gagal daripada 17 orang yang dengan menggunakan Praujian sebelum menjalankan rawatan dalam tempoh tiga
masing-masing ada masalah tidak mengingati fakta dan mudah lupa fakta. Oleh itu, minggu dan Pascaujian selepas tamat rawatan.Analisis statistik menggunakan Ujian T
pengkaji menggunakan aplikasi kuiz FrogVle sebagai kaedah pembelajaran kendiri Berpasangan menunjukkan terdapat peningkatan purata yang signifikan antara
murid. Memandangkan murid membawa telefon Praujian dan Pascaujian dengan Praujian menunjukkan statistik (M=13.91,SD = 2.73)
bimbit ke sekolah ini memberi peluang kepada murid menjawab kuiz pada bila-bila dan Pascaujian menunjukkan statistik (M = 17.39,SD = 2.33) ; t (22) = - 6.44, p
masa. Pada mulanya murid didedahkan cara menjawab kuiz FrogVle di dalam kelas. < .0005. Dapatan kajian secara keseluruhan menunjukkan keberkesanan menguasai
Selepas itu, murid diminta menjawab kuiz berulang kali dan dijadikan sebagai latih tubi topik sistem rangka melalui permainan arked anatomi dalam subjek Sains Sukan
berfokus. Kajian ini diselesaikan dalam tempoh 6 minggu. Keputusan pra-ujian telah Semester 2 melalui perbezaan yang signifikan antara Praujian dan
menunjukkan peningkatan prestasi murid tiada gagal (F) berbanding sebelum ini 9 Pasaujian .Diharapkan hasil dapatan kajian ini dapat menjadi rujukan kepada semua
orang murid gagal (52.94%) daripada 17 orang dalam ujian 1. Dapatan analisis soal guru Sains Sukan untuk mengaplikasikan ‘Game Based Learning’ dalam proses
selidik pula menunjukkan murid lebih mudah mengingat, memahami dan lebih seronok pengajaran dan pembelajaran di masa hadapan.
belajar apabila menjawab kuiz Frog Vle.. Oleh itu, aplikasi kuiz Frog Vle ini
diperkenalkan kepada murid Penggal 2 STPM 2019 bagi membantu pelajar 51
meningkatkan daya ingatan semasa mengulang kaji dan menjadikan proses
pengajaran dan pembelajaran lebih menarik.

Kata Kunci ; Kuiz Frog Vle, mengingat fakta khusus, Pengajian Perniagaan, latih tubi
berfokus

50

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

35. Biz Cosmax : Mengukuhkan Penguasaan Topik Pengurusan Semester 2 Bagi Kata Kunci: BIZ CosMax, Inovasi Modul P&Pc Pengajian Perniagaan, Kebolehpasaran
Meningkatkan Potensi Kebolehpasaran Pelajar Pengajian Perniagaan Pelajar, Kompetensi Guru, Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC), Kemahiran In-
saniah dan Nilai Manusiawi
Mohamad Hasmuni Mohamad Noor
Mior Nur Khairi Haris 36. Latih Tubi Modul Menggunakan Teknik “KACU”
Untuk Menaakul Maklumat Bagi Meningkatkan Kemahiran Menulis Esei Tugasan
Pusat Tingkatan Enam SMK Raja Muda Musa/ Kuala Kangsar, Perak
Soalan Sejarah Dunia (940/1) STPM Tingkatan L6K3
Abstrak
Noorlela binti Zainuddin
Kajian bertujuan untuk mencari satu intervensi yang menarik dan berkesan, dapat Sekolah Menengah Kebangsaan St George/ Taiping, Perak.
memenuhi matlamat dan objektif sukatan pelajaran, memenuhi keperluan persekitaran
semasa, dan fleksibel dengan sistem pengajian Tingkatan Enam bagi mencapai Abstrak
objektif untuk meningkatkan penguasaan pelajar Pengajian Perniagaan dalam topik
pengurusan semester 2, meningkatkan potensi kebolehpasaran pelajar, meningkatkan Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan pencapaian gred pelajar dalam menjawab
minat dan mengubah persepsi pelajar dan juga meningkatkan kompetensi guru bagi tugasan soalan sejarah Dunia (940/1) . Seramai 27 orang pelajar dari tingkatan L6K3
mencapai matlamat dan objektif sebenar sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan. terlibat dalam kajian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini
Kumpulan sasaran melibatkan seramai 30 orang pelajar dan 2 orang guru gabungan adalah pemerhatian,soal selidik, ujian pra dan ujian pos. Dalam kajian ini pelajar
daripada kelas 6PP2 dan 6KMK2 di Pusat Tingkatan Enam SMK Raja Muda Musa, didedahkan dengan kemahiran menulis esei melalui latih tubi modul dengan teknik
Kuala Kangsar, Perak. Fokus kajian tertumpu kepada usaha guru dalam mengatasi isu “KACU” (Kerangka Acuan). Dalam mendapatkan data pengkaji telah melakukan soal
kelemahan pelajar dalam menghasilkan jawapan berbentuk huraian dan member selidik mengenai masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan
contoh/perkaitan kes dalam masa yang sama memastikan kemenjadian pelajar bagi pembelajaran. Ujian pra dan ujian pos digunakan untuk menguji keberkesanan teknik
potensi kebolehpasaran. Tinjauan awal telah dibuat melalui kaedah analisis dokumen, yang didedahkan. Dapatan kajian menunjukkan kaedah dan teknik ini telah membantu
kaedah pemerhatian, ujian pra dan pasca dan soal selidik. Hasil tinjauan tersebut pelajar meningkatkan kemahiran menulis esei sejarah. Ujian Pra menunjukkan tujuh
menunjukkan pelajar lemah dalam memberikan huraian dan contoh/perkaitan kes orang pelajar gagal dan 12 orang lulus sebahagian dan 8 orang lulus penuh. Hal ini
disebabkan faktor gaya pengajaran/pemudahcaraan guru dan gaya pembelajaran menunjukkan hampir keseluruhan pelajar tidak dapat menjawab soalan esei dengan
pelajar yang tidak sesuai, ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan pelajar tepat kerana tidak memahami kehendak dan teknik menjawab soalan. Dalam ujian pos
tentang dunia sebenar. Pelaksanaan kajian menyaksikan inisiatif guru seramai 13 orang telah lulus penuh, 10 orang sahaja lulus sebahagian, 4 orang pelajar
memperkenalkan satu modul “BIZ CosMax” yang mana ia satu inovasi modul P&Pc gagal. Manakala dalam keputusan peperiksaan sebenar ,15 orang lulus penuh, 8 lulus
Pengajian Perniagaan semester 2 berkonsepkan pembelajaran bermakna dan didik sebahagian dan 4 orang gagal. Hal ini menunjukkan Kaedah penggunaan modul
hibur; berteraskan pendekatan pembelajaran berasaskan perkembangan dan dengan teknik “KACU” telah membantu mereka meningkatkan kemahiran menjawab
pembelajaran berasaskan projek. Modul ini dioptimumkan oleh peranan Professional soalan esei sejarah Kertas 940/1. Saya berpuas hati dengan dapatan kajian kerana
Learning Community (PLC) dan kerjasama dengan pihak berkepentingan. Dapatan dapat meningkatkan peratus lulus mata pelajaran ini, walaubagaimanapun pelajar
menunjukkan berlakunya perubahan tingkah laku, penguasaan kemahiran dan perlulah berusaha untuk menguasai tema dan kandungan setiap tajuk yang dipelajari
berlakunya peningkatan prestasi kerana pelajar lebih mudah memahami topik dalam modul supaya jawapan yang diberikan lebih tepat dan bernas.
pengurusan melalui pembelajaran yang dekat dengan dunia sebenar.
53
52

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA
37. Keberkesanan Kaedah Peer Coaching Berwarna Terhadap Peningkatan
Pencapaian Penulisan Esei Muet Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam 17 APRIL 2019 (RABU) SESI 1

Aisah binti Seydalavi & Elenchothy Davrajoo Bil Nama Kolej/Pusat T6 Mata Tajuk Kajian
Kolej Tingkatan Enam Sultan Abdul Aziz/ Kuala Selangor, Selangor
Pembentang Negeri Pelajaran
Abstrak
Fokus kajian ini adalah untuk membantu pelajar meningkatkan pencapaian mereka Diajar
dalam kemahiran menjawab soalan penulisan jenis laporan yang diuji melalui Soalan
1, Kertas MUET 800/4. Seramai 25 orang pelajar dari Tingkatan 6 Semester 1 sesi 1 Rajinder Kaur Pusat Tingkatan Bahasa Benefits Of Reflective
2018 terlibat dalam kajian tindakan ini. Kaedah “Peer Coaching with Colours” telah
digunakan untuk membantu para pelajar menganalisis dan mensintesis dengan A/P Jasvender Enam Sekolah Inggeris Journal Writing To Build
berkesan. Ia merupakan kaedah bimbingan rakan sebaya dengan menggunakan
pelbagai warna untuk menulis esei. Kajian ini telah dilaksanakan bermula pada 1hb Singh Menengah Confidence In Esl Students
hingga 30hb Ogos 2018. Ujian pra menunjukkan hanya 5 orang pelajar yang
mendapat keputusan yang baik. Kelima-lima orang ini dipilih sebagai rakan Tinggi Setapak/
pembimbing, manakala 20 orang pelajar yang lain dibahagikan kepada lima kumpulan
dan diberi bimbingan. Selepas empat kali sesi bimbingan, ujian pasca telah dijalan- WP Kuala
kan. Keputusan ujian pasca mendapati, kesemua pelajar telah menunjukkan pening-
katan dalam kemahiran penulisan esei MUET. Dapatan jelas menunjukkan bahawa Lumpur
para pelajar mampu untuk menganalisis dan mensintesis dengan baik jika dibimbing
dengan kaedah yang betul. 2 Asmah binti KTE Sultan Abdul Bahasa Meningkat Kemahiran
‘Kitabah Maqal’ -
54 Samian Aziz/ Selangor Arab Meningkatlah Prestasi
Bahasa Arab Pelajar
Tingkatan Enam

3 Nor Abidah SMK Kuala Kubu Bahasa Meningkatkan Kemahiran
Konsep Asas Linguistik
binti Bharu/ Selangor Melayu Dalam Kalangan Pelajar
Tingkatan 6 Menggunakan
Mohamad Teknik KU (Kata Kunci-Ulang)

Karudin

4 Mohd SMK Sultan Bahasa Aplikasi Plickers Dalam
Pembelajaran Dan
Yuszaiman bin Abdul Aziz Melayu Pemudahcaraan Bahasa
Melayu STPM Semester 2
Yusof Shah/ Selangor

5 Janatul Pusat Tingkatan Seni Visual Gaya Imitasi Meningkatkan

Shalida binti Enam SMK (L) Kemahiran Serta Kualiti

Abdul Aziz Methodist/ WP Lukisan Pelajar-Pelajar

Kuala Lumpur Tingkatan 6 Semester 2

Peach

6 Siha binti KTE Pudu Jaya/ Bahasa Meningkatkan Kemahiran
Ibrahim Menulis Esei Pelajar-Pelajar
WP Kuala Melayu Tingkatan 6 Bawah 7
Dengan Menggunakan
Lumpur Kaedah PIK 565

55

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

17 APRIL 2019 (RABU) SESI 2 17 APRIL 2019 (RABU) SESI 3

Bil Nama Kolej/Pusat T6 Mata Tajuk Kajian Bil Nama Kolej/Pusat T6 Mata Tajuk Kajian

Pembentang Negeri Pelajaran Pembentang Negeri Pelajaran

Diajar Diajar

7 Hasimah KTE Seri Ipoh/ Bahasa Aplikasi Teknik JoHasS Dalam 13 On Bee Chin KTE Bandar Matematik T Meningkatkan Kemahiran
Proses Penerbitan Ayat Bagi Utama/ Melakar Graf Melalui Aktiviti
Hanam binti Perak Melayu Mata Pelajaran Bahasa Selangor "2 Stay,1 Stray"
Melayu Kelas BM(UM)
Murad

14 Mohamad KTE Desa Mathematics Meningkatkan Kemahiran

8 Mohd Tarmizi SMK Raja Muda Bahasa BIJAK : Dalam Afiq bin Anuar Mahkota/ WP (T) Penyelesaian Persamaan
Meningkatkan Kemahiran
bin Mohd Musa, Kuala Melayu Membina Perenggan Isi Kuala Lumpur Pembezaan Linear Peringkat
Dalam Penulisan Bahasa
Mokhtar Kangsar/ Perak Melayu STPM Kelas 6KMK1 Pertama Dengan

Kaedah Art Therapy Ke Arah Menggunakan Teknik “Kimci
Pdpc Aktif Kelas 6 Bahasa 2
Ceria” Dalam Kalangan 9
Keberkesanan Penggunaan
9 Patimah binti SMK Putrajaya Bahasa Model 3D Bagi Menjelaskan Orang Pelajar 6as4 Di KTEDM
Aras Organisasi Protein
Ahmad Presint 5(1)/ WP Melayu Berasaskan Pendekatan 15 Rusmanizah SMK Proton MUET Use Of Recodings In Padlet
Konstruktivisme And Telegram Application
Putrajaya binti Ustati City/ Perak Applications To Improve
Aplikasi Teknik Lampu Isyarat Speaking Skills Amongst
10 Nor Haliza KTE Tunku Abdul Biology Dalam Menghitung Form 6 Students
binti Che Rahman Putra/ Pendapatan Negara
Hashim Selangor Kepada Semua Pelajar
Ekonomi Semester 2 2019
KTE Seri Ipoh 16 Ja’afar bin KTE Tunku Abdul Bimbingan Penggunaan Borang Semak

Mastery On Drawing An Ab. Rahman Rahman Putra/ Dan Target (STAKS) dalam Proses
Energy Level Diagram And
11 Khairul Izwan KTE Seri Ipoh/ Ekonomi Calculation In Lattice Energy & Selangor Kaunseling Khidmat Bantu bagi
Of An Ionic Compound By
bin Esha Perak Using Boxes In Level Kit Mohd Fazlie Meningkatkan Keputusan

bin Ahmad Akademik Pelajar Tingkatan

Enam Sijil Tinggi Pelajaran

Malaysia (STPM)

17 Roslina binti Pusat Tingkatan Pendidikan Kaedah Dot Scratch:

12 Irni Hafizan Pusat Tingkatan Kimia Abu Bakar Enam Sekolah Seni Visual Meningkatkan Kualiti Dalam

binti Ibrahim Enam SMK Menengah Penghasilan Lukisan

Bey Tinggi Setapak/ Tinggi Setapak/ Menggunakan Media Kering

WP Kuala WP Kuala Pensil Untuk Tingkatan 6

Lumpur Lumpur

18 Vikneshwary SMK Bukit Pengajian Penanda Bukuku. Tanda
A/P Muniyandi Gading/ Am Keberkesananku. Dalam
Selangor Pendekatan Pembelajaran
Berbantukan Teks Pidato
Dalam Kalangan Murid
Tingkatan 6

56 57

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

Bil Nama Kolej/Pusat T6 Mata Tajuk Kajian Bil Nama Kolej/Pusat T6 Mata Tajuk Kajian

Pembentang Negeri Pelajaran Pembentang Negeri Pelajaran

Diajar Diajar

19 Mazni Razita SMK Tinggi Pengajian KIT I –Sab (Kaedah 25 Saranjit Kaur KTE Shah Alam/ Pengajian Aplikasi Pengecaman Muka
binti Md Razali Kajang/ Am Mengesahkan Idea Esei
& Selangor Relevan Dengan Kehendak A/P Jaswant Selangor Perniagaan Faces : Transformasi Kolej Ke
Rushiha binti Soalan Pengajian Am)
Mohd Ramli Singh & Arah Sifar Lewat Faces

Hasifah binti

Abdul Majid

20 Abd Malek bin SMK Proton Pengajian Pembinaan Epa-Quiz 26 Mohd Rasid SMK Telok Pengajian Meningkatkan Prestasi Mata
Am Menggunakan Aplikasi bin Wagimin Panglima Perniagaan Pelajaran Pengajian
Selamat City/ Perak Google Form Dalam Mata Garang/ Perniagaan Tingkatan 6 Atas
Pelajaran Pengajian Am Selangor Kemanusiaan 2 Di SMK Telok
Semester 1 Panglima Garang Dengan
Mengamalkan
18 APRIL 2019 (KHAMIS) SESI 1 Pembelajaran Berfokuskan
Pelajar

Bil Nama Kolej/Pusat T6 Mata Tajuk Kajian 27 Rosniza binti KTE Sri Istana/ Pengajian Meningkatkan Penguasaan

Pembentang Negeri Pelajaran Karim @ Selangor Perniagaan Mengingati Proses-Proses

Diajar Zakaria Pengurusan Penggal 2

Pengajian Perniagaan

21 Ezlin Faizura SMK Kepong/ Bahasa Practising Idioms Through Dengan Menggunakan
Kahoot
binti Farid Selangor Inggeris Teknik Kod Rahsia Dalam

Kalangan Pelajar Kelas Ubp1

22 Nik SMK Cyberjaya/ Pengajian Meningkatkan 28 Fatimah binti KTE Desa Pengajian Meningkatkan Kemahiran

Norsamsilawati Selangor Am Keberkesanan Menjawab Abdul Manap Mahkota/ WP Perniagaan Meningat Fakta (Istilah
binti Nik Soh
Soalan STPM Pengajian Am Muyong Kuala Lumpur Khusus) Dan Kata Kunci

Dengan Kaedah Modul Kemahiran Berunding

Soalan. Dengan Menggunakan

23 Helwana binti SMK Sultan Pengajian Hubungan Kepimpinan Guru ‘Kad F1’ Dalam Kalangan

Ahmad Abdullah/ Perak Am Dengan Perkembangan Pelajar Harlus 6AK3 Dan

Hambadley Positif Sahsiah Pelajar 6AK6

Tingkatan Enam 29 Nurulnadia SMK Tinggi Perakaunan Meningkatkan Penguasaan

(Ambilan2016/2017) Di SMK binti Klang/ Selangor Persamaan Perakaunan

Sultan Abdullah Mohamad Menggunakan Teknik Tapak

24 Norshafika SMK Putrajaya Pengajian Penggunaan Model Tong Rohani Tangan Kiri Dalam Kalangan

binti Mahadi Presint 5(1) / WP Am Pasang Siap Dalam Pelajar Tingkatan 6

Putrajaya Meningkatkan Kemahiran Semester 1 SMK Tinggi Klang

Penghasilan Carta Pai Kelas

6 Perniagaan Dan Sains 2

58 59

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

Bil Nama Kolej/Pusat T6 Mata Tajuk Kajian 18 APRIL 2019 (KHAMIS) SESI 2

Pembentang Negeri Pelajaran

Diajar Bil Nama Kolej/Pusat T6 Mata Tajuk Kajian

30 Siti Fauziah KTE Seri Ipoh/ Pengajian Aplikasi PAWTOON: Pembentang Negeri Pelajaran

binti Syed Perak Perniagaan Meningkatkan Kemahiran Diajar

Ariffin Menjawab Soalan Berkaitan 35 Mohamad SMK Raja Muda Pengajian BIZ CosMAX : Mengukuhkan

Proses Perancangan Dalam Hasmuni bin Musa, Kuala Perniagaan Penguasaan Topik

Organisasi Perniagaan Bagi Mohamad Kangsar/ Perak Pengurusan Semester 2 Bagi

Mata Pelajaran Pengajian Nor Meningkatkan

Perniagaan Kelas 6 Atas Kebolehpasaran Pelajar

UNISZA Pengajian Perniagaan

31 Hjh. Noor SMK Bandar Bahasa Pembelajaran Kosakata 36 Noorlela binti SMK St George/ Sejarah Latih Tubi Modul
Bahasa Ingeris Di Dalam Bilik Menggunakan Teknik
Razalina binti Baru Salak Inggeris Darjah Untuk Calon MUET Di Zainuddin Perak “KACU” Untuk Menaakul
Tingkatan Enam Maklumat Bagi
Hj. Mohd Tinggi/ Selangor Meningkatkan Kemahiran
Menulis Esei
Rashid Sejarah Dunia (940/1) STPM
Tingkatan L6K3
32 Mohd Adly bin KTE Desa Perakaunan Meningkatkan Kemahiran

Abdullah Mahkota/ WP Mengira Kos Produk Dalam

Kuala Lumpur Kaedah Pengekosan

Tempahan Kerja

Menggunakan “Teknik 37 Aisah binti KTE Sultan Abdul Bahasa Keberkesanan Kaedah Peer
Seydalavi Aziz/ Selangor Inggeris Coaching Berwarna
Cantuman Lego” Kepada Terhadap Peningkatan
Pencapaian Penulisan Esei
Pelajar-Pelajar MUET Dalam Kalangan
Pelajar Tingkatan Enam
Tingkatan 6 AK1 Dan 6 AK2

Di Kolej Tingkatan Enam

Desa Mahkota

33 Azrina Ariffin KTE Seri Putera/ Pengajian Aplikasi Kuiz Frog VLE:

Perak Perniagaan Kemahiran Mengingat Fakta

Pengajian Perniagaan Kelas

6AK1

34 Mohd Sobhie KTE Petaling Sains Sukan Menguasai Topik Sistem

bin Mohd Jaya/ Selangor Rangka Melalui Permainan

Khormain Arked Anatomi Dalam

Subjek Sains Sukan Semester

2

60 61

KOLOKIUM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (ZON TENGAH) 2019 SELANGOR | PERAK | WP KUALA LUMPUR | WP PUTRAJAYA

Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Pengarah JPN Selangor

Pengarah JPN Wiilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pengarah JPN Wilayah Persekutuan Putrajaya
Pengarah JPN Perak
SUNWAY TES CAE
Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam
Panel Penilai Kolokium

Pengetua Kolej/Pusat Tingkatan Enam yang mengambil bahagian
Semua Pembentang Kertas Kerja
Peserta Kolokium 2019
JK Induk Kolokium 2019
JK Pelaksana Kolokium 2019
JK Kerja Kolokium 2019

Semua pihak yang menjayakan kolokium ini, sama ada secara langsung atau
tidak langsung.


Click to View FlipBook Version