The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KIT PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI AGENSI KERAJAAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by syed.tor, 2021-10-29 04:18:07

KIT PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI AGENSI KERAJAAN

KIT PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI AGENSI KERAJAAN

KIT INISIATIF PEMBANGUNAN
SOSIO-EKONOMI AGENSI-
AGENSI KERAJAAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

1

KANDUNGAN

Pengenalan ................................................................................................................... 1
Visi Misi Moto Kementerian Pembangunan Luar Bandar ......................................... 3
Aspirasi Teras DPLB .................................................................................................... 4

Aspirasi Teras DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN ............................. 6
Aspirasi Teras DPLB: MODAL INSAN .......................................................... 143
Aspirasi Teras DPLB: PEMBANGUNAN DAN PRASARANA ...................... 202
Aspirasi Teras DPLB: BELIA DAN WANITA ................................................ 222
Aspirasi Teras DPLB: KEHIDUPAN SEJAHTERA ....................................... 247
Aspirasi Teras DPLB: SISTEM PENYAMPAIAN DAN TADBIR URUS
BERKESAN .................................................................................................... 263
Aspirasi Teras DPLB: ALAM SEKITAR ........................................................ 276

2

PENGENALAN

Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) melalui Dasar
Pembangunan Luar Bandar (DPLB 2021-2030) dan Pelan Strategik KPLB 2021-
2025 bermatlamat untuk menjadikan kawasan luar bandar menarik dan kondusif
sebagai tempat tinggal dan bekerja serta sebagai lokasi pelaburan bagi
merapatkan jurang ketidakseimbangan pembangunan antara penduduk bandar,
luar bandar dan wilayah. Menerusi Strategi Teras 10 DPLB, KPLB berhasrat untuk
mewujudkan pembangunan desa yang lestari iaitu pembangunan kampung yang
dipacu oleh komuniti (Community Driven) yang melibatkan transformasi secara
tersusun, seimbang dan berterusan dari aspek sosial, ekonomi, fizikal dan
pelbagai aspek pembangunan yang lain bagi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh.

Bagi tujuan pelaksanaan strategi ini, Kit Inisiatif Pembangunan Sosio-
Ekonomi Agensi Kerajaan ini disediakan dengan kerjasama pelbagai Agensi
Kerajaan sebagai rujukan dan panduan kepada pelbagai pihak terutamanya
Institusi Pentadbiran Peringkat Kampung (JPKK/ JPKKP/ JPKKOA/ JKKK) dalam
usaha merancang, menyelaras dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti
pembangunan sosio-ekonomi di kampung. Kit ini mengandungi maklumat-
maklumat berkaitan program, aktiviti, inisiatif dan perkhidmatan yang dilaksanakan
dan ditawarkan oleh pelbagai Agensi Kerajaan dan bukan kerajaan kepada
masyarakat luar bandar seperti program peningkatan ekonomi, keusahawanan,
sosial, pendidikan dan peluang pekerjaan.

Justeru, penyediaan kit ini diharap dapat membantu JPKK/ JPKKP/ JPKKOA/
JKKK dalam usaha merancang pembangunan kampung masing-masing supaya
hasrat bagi mewujudkan luar bandar sejahtera dapat dicapai.

1

SENARAI BAHAGIAN / JABATAN / AGENSI / KEMENTERIAN

BIL BAHAGIAN/JABATAN/AGENSI/KEMENTERIAN

Bahagian di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)

1 Bahagian Komuniti Desa, KPLB
2 Bahagian Tanah dan Wilayah, KPLB
3 Bahagian Ekonomi Komuniti, KPLB
4 Bahagian Prasarana, KPLB
5 Bahagian Pengurusan Usahawan Desa, KPLB
6 Bahagian Kesejahteraan Rakyat, KPLB

Jabatan / Agensi & Rakan Strategik
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
1 Majlis Amanah Rakyat (MARA)
2 GiatMARA
3 Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
4 Jabatan Kemajuan Masyarakat Orang Asli (JAKOA)
5 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
6 Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Peseketuan (FELCRA)
7 Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
8 Lembaga Kemajuan Wilayah Terengganu Tengah (KETENGAH)
9 Lembaga Kemajuan Wilayah Johor Tenggara (KEJORA)
10 Lembaga Kemajuan Wilayah Kelantan Selatan (KESEDAR)
11 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
12 Institut Kemajuan Desa (INFRA)
13 Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
14 Malaysia Design Development Centre (DDEC)
15 Pelaburan MARA Berhad (PMB TIJARI)

Kementerian Lain

1 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
2 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
3 Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)
4 Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
5 Kementerian Perusahaan Peladangan Dan Komoditi (SDRD)
6 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia (KPDNHEP)
7 Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
8 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC)
9 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
10 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
11 Kementerian Belia dan Sukan (KBS)

2

3

Dasar Pembangunan Luar Bandar meliputi dua rancangan lima tahun negara
iaitu RMKe-12 (2021-2025) dan RMKe-13 (2026-2030) serta adalah satu hala tuju untuk
membangunkan masyarakat luar bandar yang sejahtera, berdaya tahan dan berinformasi
dalam kerangka ke arah luar bandar yang sejahtera.

Melalui DPLB ini, Kerajaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk merapatkan
dan seterusnya menghapuskan jurang kualiti hidup antara bandar dan luar bandar,
mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan mewujudkan suasana sosial serta
persekitaran yang kondusif bagi menarik penduduk di luar bandar khususnya golongan
belia untuk terus tinggal di luar bandar.

Selain itu, Kerajaan berhasrat untuk menarik sebahagian penduduk dan pelabur
di bandar untuk berhijrah ke luar bandar bagi meningkatkan jumlah penduduk produktif
dan keupayaan ekonomi di luar bandar. Luar bandar juga akan menjadi destinasi penting
percutian dan pelancongan dari dalam dan luar negara bagi menikmati keindahan alam,
warisan budaya dan keseronokan tinggal di luar bandar.

4

Rumusan Jumlah Program Berdasarkan Teras

Teras 1 & 2 Ekonomi dan Keusahawanan – 133 Program
Teras 3 Modal Insan – 64 Program

Teras 4 & 10 Pembangunan dan Prasarana – 17 Program
Teras 5 & 6 Belia dan Wanita - 21 Program

Teras 7 Kehidupan Sejahtera – 14 Program
Teras 8 Sistem Penyampaian & Tadbir Urus – 11 Program
Teras 9 Alam Sekitar – 2 Program

Jumlah Keseluruhan Program: 262 Program

Aspirasi Teras DPLB digabungkan untuk tujuan penyususan Kit Inisiatif Pembangunan
Sosio-Ekonomi Kerajaan/Bukan Kerajaan ini sahaja. Senarai inisiatif/bantuan dalam kit
ini juga hanya sebahagian daripada inisiatif/bantuan Kerajaan iaitu setakat maklum balas
yang telah diterima oleh pihak KPLB ketika kit ini dihasilkan. Sehubungan dengan itu,
inisiatif/bantuan yang tersenarai merupakan senarai inisiatif/bantuan yang betul ketika
penghasilan kit ini dilaksanakan. Permohonan inisiatif/bantuan yang tersenarai adalah
tertakluk kepada terma dan syarat serta kelulusan daripada jawatankuasa pihak
Kementerian/ Jabatan/Agensi yang terlibat. Kit ini hanya boleh digunakan sebagai
panduan kepada Pemaju Desa dan IPKK sahaja. Tidak dibenarkan untuk menggunakan
atau mengeluarkan mana-mana kandungan kit ini bagi kepentingan peribadi.

5

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

EKONOMI DAN
KEUSAHAWANAN

6

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

Pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar masih berpaksi kepada sektor
pertanian. Dasar DPLB ini diperkenalkan untuk mempelbagaikan ekonomi luar bandar,
membangunkan modal insan, menggalakkan pengeluaran produk berkualiti dan berskala
ekonomi, menjaga keselamatan dan kestabilan pengeluaran makanan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Perkembangan kawasan luar
bandar akan terus meningkat dengan pengenalan pelbagai dasar dan program yang
berorientasikan pembangunan sumber tempatan dan peningkatan nilai tambah di luar
bandar.

Menjelang tahun 2030, perkembangan ekonomi di kawasan luar bandar mencapai
tahap mampan, berdaya saing, berdaya tahan dan berdaya maju. Senario ini akan
meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat luar bandar. Ia
juga dapat memperluaskan peluang pekerjaan baharu dan dalam masa yang sama dapat
mengekalkan masyarakat luar bandar serta menarik minat masyarakat bandar untuk
tinggal dan bekerja di luar bandar.

Pembangunan keusahawanan penting bagi meningkatkan keupayaaan dan
pembudayaan keusahawanan di luar bandar. Untuk membangunkan keusahawanan di
luar bandar sebagai suatu pilihan kerjaya, perancangan dan strategi yang bersepadu
perlu dirangkumi dalam semua aspek latihan, penyediaan infrastruktur, sokongan dana
serta persekitaran yang kondusif bagi perkembangan perusahaan desa. Cabaran lain
yang perlu ditangani adalah kemampuan menguasai teknologi komunikasi dan maklumat
dalam era ekonomi digital. Masyarakat luar bandar memerlukan latihan dan perubahan
paradigma dalam usaha melibatkan diri sebagai usahawan yang berasaskan ekonomi
digital.

Justeru, pelbagai strategi perlu dirancang bagi mengatasi kelemahan dan isu
berkaitan dengan pembangunan keusahawanan di luar bandar. Strategi yang dirancang
turut menyokong aspirasi pembangunan usahawan luar bandar ke arah menjadikan
keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama, mewujudkan situasi yang kondusif untuk
melahirkan usahawan dan perusahaan komuniti luar bandar serta membantu kejayaan
perusahaan yang dilaksanakan.

7

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 1. Projek Bersepadu Pembangunan Ekonomi Kampung
(PROSPEK)

KETERANGAN  Mengeluarkan peserta daripada garis kemiskinan dengan
PROGRAM: meningkatkan pendapatan peserta.

 Meningkatkan kualiti prasarana asas dan perumahan penduduk di
kampung terlibat.

AGENSI: Bahagian Kemajuan Tanah & Wilayah, KPLB

DANA/ Geran
PEMBIAYAAN:
TERMA DAN Melibatkan kampung-kampung sedia ada dan tidak pernah memenangi
SYARAT: apa-apa pertandingan atau anugerah. Melibatkan beberapa buah
kampung di sekitar.
KUMPULAN
SASAR: Penduduk di bawah senarai E-Kasih, Golongan B40, Usahawan Kecil
SKOP & NILAI dan Sederhana.
BANTUAN:
 Bantuan Projek Ekonomi (tidak melebihi RM10 ribu) setiap peserta.

 Projek-projek kecil infrastruktur asas seperti Jalan Perhubungan
Desa dan Program Ameniti Sosial (tidak melebihi 20% daripada
jumlah keseluruhan peruntukan).

 Pembinaan rumah bagi penduduk kampung yang layak seperti mana
Program Perumahan Rakyat Termiskin (tidak melebihi 20% daripada
jumlah keseluruhan peruntukan).

CARA Sila rujuk dengan:-
PERMOHONAN: Pejabat KPLB Negeri
Bahagian Kemajuan Tanah & Wilayah

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03 8891 2180

8

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 2. Program DesaMall@KPLB
KETERANGAN
PROGRAM:  Program DesaMall@KPLB adalah inisiatif KPLB yang bertujuan
membantu usahawan luar bandar memasarkan produk mereka
secara dalam talian melalui platform e-Dagang.

 Program ini juga sebagai pendorong kepada usahawan luar bandar
untuk beralih dari cara perniagaan tradisional (offline) kepada
memasarkan produk mereka secara dalam talian (online) melalui
platform digital dan merakyatkan ekonomi digital.

 Objektif program DesaMall@KPLB adalah untuk:
(i) memperluaskan pasaran produk serta perkhidmatan usahawan
luar bandar melalui platform e-Dagang;
(ii) meningkatkan hasil jualan usahawan luar bandar kepada 10%
sehingga 30% setahun melalui perniagaan dan pemasaran
dalam talian; dan
(iii) Membantu usahawan luar bandar menambahbaik mutu dan
kualiti produk untuk kesediaan berniaga dalam talian (online
business readiness).

AGENSI: Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti (EK), KPLB

DANA/ -
PEMBIAYAAN:
 Kriteria usahawan yang boleh menyertai DesaMall@KPLB ini adalah
TERMA DAN seperti berikut:
SYARAT: (i) Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
(sebagai keperluan untuk memasarkan produk dalam talian);
(ii) Mempunyai produk keluaran sendiri atau perkhidmatan yang
ditawarkan dilaksanakan sendiri;
(iii) Mempunyai kemahiran asas penggunaan teknologi maklumat
dan sosial media; dan
(iv) Khusus untuk usahawan perusahaan kecil yang tidak mampu
untuk menghadiri latihan pemasaran dalam talian dengan
pembiayaan sendiri.

KUMPULAN Masyarakat luar bandar terutama usahawan luar bandar.
SASAR:
Tidak berkaitan
SKOP & NILAI
BANTUAN: Sila rujuk dengan:-
Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti (EK)
CARA
PERMOHONAN:

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 2081

9

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN
NAMA PROGRAM: 3. Program Pemerkasaan Pusat Komuniti Desa (PKD)

KETERANGAN  Penganjuran kursus/program yang memberi pendedahan, kemahiran
PROGRAM: dan pengetahuan yang boleh membantu menjana pendapatan serta
meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar.

 Di samping itu, penganjuran kursus/program tersebut akan dapat
membantu meningkatkan, membangunkan keupayaan dan
pembudayaan keusahawanan masyarakat luar bandar.

AGENSI: Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti (EK) / Pejabat KPLB
Negeri, KPLB
DANA/ -
PEMBIAYAAN:
Tidak berkaitan
TERMA DAN
SYARAT: Masyarakat luar bandar dan komuniti setempat.

KUMPULAN Tidak berkaitan
SASAR:
Sila rujuk dengan :-
SKOP & NILAI Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti (EK)
BANTUAN: Pejabat KPLB Negeri

CARA
PERMOHONAN:

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 2081

10

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 4. Program Desa Lestari

KETERANGAN  Bantuan geran bagi mewujudkan komuniti desa yang berpendapatan
PROGRAM:
tinggi melalui penglibatan dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan

peluang pekerjaan yang semakin meluas di desa melalui Koperasi

Komuniti sebagai 'vehicle'/ penggerak.

 Enam (6) sektor ekonomi:

(i) Perkhidmatan; (iv) Penternakan;

(ii) Pelancongan; (v) Pembuatan; dan

(iii) Pertanian; (vi) Peruncitan.

 Objektif:

(i) Meningkatkan pengupayaan komuniti dalam merancang serta

menjayakan pelaksanaan projek pembangunan di kampung;

(ii) Memperkasa aktiviti ekonomi dan keusahawan melalui koperasi

dengan membuka peluang pekerjaan baharu serta peluang

peningkatan pendapatan kepada penduduk kampung.

AGENSI: Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti (EK), KPLB

DANA/ Geran
PEMBIAYAAN:

TERMA DAN Kriteria pemilihan kampung:
SYARAT:
(i) Terbuka kepada kampung (mempunyai

JKKK/JPKK/JPKKP/JPPKOA);

(ii) Pencalonan dibuat oleh pihak Kerajaan Negeri/ LKW/ SKM;

(iii) Berpotensi dan mempunyai sumber semulajadi;

(iv) Telah melaksanakan projek komuniti;

(v) Kampung sedia untuk laksanakan projek ekonomi (Profil

Kampung, Modal Insan, Tapak Tanah/ Lokasi);

(vi) Institusi kepimpinan yang berwibawa; dan

(vii) Kelebihan kepada kampung cemerlang dan telah sedia ada

Koperasi Komuniti

KUMPULAN Masyarakat luar bandar terutama golongan belia dan Ketua Isi Rumah
SASAR: (KIR).

SKOP & NILAI Bergantung kepada jenis projek ekonomi berdasarkan enam (6) sektor
BANTUAN: ekonomi utama meliputi skop:
(i) Ekonomi (80%)
(ii) Infrastruktur (15%)
(iii) Modal Insan dan Promosi (5%)

CARA Sila rujuk dengan :-
PERMOHONAN: Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti (EK), KPLB

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 2081

11

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 5. Program Sokongan Pengukuhan Keusahawanan Luar Bandar
(SPKLB)

KETERANGAN Pemberian geran padanan 70:30 kepada usahawan bagi
PROGRAM: mengembangkan perniagaan melalui penggunaan teknologi dan
inovasi.

AGENSI: *Pelaksanaan tahun 2021 adalah secara geran penuh mengambil kira
kesan pandemik COVID-19.
DANA/
PEMBIAYAAN: Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB

TERMA DAN Geran
SYARAT:
(i) Permohonan terdiri daripada milikan tunggal, perkongsian atau
Syarikat Sendirian Berhad;

(ii) Perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun
dan menjalankan perniagaan sepenuh masa;

(iii) Perniagaan berdaftar dengan SSM (Semenanjung Malaysia) dan
Ordinan Perniagaan (Sabah dan Sarawak);

(iv) Memiliki lesen berniaga dari PBT atau pengesahan di luar
kawasan seliaan PBT;

(v) Memiliki premis perniagaan yang bersesuaian; dan
(vi) Jumlah pendapatan tahunan kurang dari RM200, 000.

KUMPULAN Usahawan luar bandar.
SASAR:
Geran padanan bernilai RM10, 000. 7 skop utama:
SKOP & NILAI
BANTUAN: (i) Perkhidmatan
(ii) Produk Makan dan Minuman
(iii) Pembuatan / Pegilangan
(iv) Pertanian (Industri Hiliran/Teknologi)
(v) ICT dan Kreatif Teknologi
(vi) Kesejahteraan
(vii) Gaya Hidup

CARA Sila layari laman sesawang :-
PERMOHONAN: https://www.rurallink.gov.my/program-sokongan-pengukuhan-
keusahawanan-luar-bandar-spklb/

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

12

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 6. Program Rural Business Outlet (RBO@KPLB)

KETERANGAN  RBO@KPLB adalah program yang menyediakan platform
PROGRAM: pemasaran berkonsepkan pasar mini premium yang menempatkan
produk usahawan desa yang terpilih berdasarkan empat (4) kluster
iaitu makanan dan minuman, kesejahteraan, fesyen dan kraf.

 Program ini bertujuan untuk menyediakan platform jualan yang tetap
kepada usahawan terpilih, membantu mempromosikan produk
usahawan desa ke peringkat nasional dan seterusnya membantu
usahawan untuk memajukan perusahaan dan meningkatkan hasil
jualan produk.

AGENSI: Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB

DANA/ Tidak berkaitan
PEMBIAYAAN:
(i) Merupakan usahawan yang mempunyai alamat perniagaan di
TERMA DAN kawasan parlimen luar bandar yang bernaung di bawah KPLB dan/
SYARAT: atau agensi KPLB;

(ii) Merupakan syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat
Malaysia; dan

(iii) Merupakan entiti perniagaan yang aktif dan telah beroperasi
sekurang-kurangnya setahun dari tarikh permohonan.

KUMPULAN Usahawan bimbingan KPLB dan agensi.
SASAR:

SKOP & NILAI Pusat yang menyediakan platform pemasaran dan pengembangan
BANTUAN: perniagaan dan keusahawanan yang merangkumi konsep bistro, mart,
ruang pengeluaran produk-produk desa dan rangkaian perniagaan
usahawan setempat dan sekitar.

CARA Sila layari laman sesawang :-
PERMOHONAN: https://www.rurallink.gov.my/rural-business-outlet-rbokplb/

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

13

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 7. Program Outreach Usahawan@KPLB (Outreach)

KETERANGAN Program Outreach Usahawan@KPLB (Outreach)
PROGRAM:
 Merupakan program penyediaan platform perniagaan kepada
usahawan.

 Menyediakan ruang usahasama di antara usahawan KPLB bersama
agensi kerajaan / swasta bagi mendapatkan padanan perniagaan
dan peluang meningkatkan jualan di pelbagai peringkat / medium.

AGENSI: Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB
Tidak berkaitan
DANA/
PEMBIAYAAN: -

TERMA DAN Usahawan bimbingan KPLB dan agensi.
SYARAT:
Bantuan penyediaan platform pemasaran kepada para usahawan dan
KUMPULAN penyampaian maklumat kepada para usahawan.
SASAR: Sila rujuk dengan Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD),KPLB
atau sila layari laman sesawang :-
SKOP & NILAI www.rurallink.gov.my
BANTUAN:

CARA
PERMOHONAN:

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

14

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 8. Program Start Right (PSR@KPLB)

KETERANGAN PSR@KPLB merangkumi program berbentuk kursus/ latihan membantu
PROGRAM: golongan sasar melalui pendedahan awal untuk menjadi usahawan dan
seterusnya memberi peluang kepada belia luar bandar untuk
AGENSI: berkecimpung dalam dunia keusahawanan.

Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB

DANA/ Geran
PEMBIAYAAN:
(i) Mempunyai sijil kemahiran dalam bidang yang dipohon; atau
TERMA DAN mempunyai kemahiran melaksanakan kerja sekurang-kurangnya
SYARAT: setahun dalam bidang yang dipohon;

(ii) Tahap kesihatan yang baik untuk mengikuti kursus sehingga tamat.

KUMPULAN Belia lepasan Institusi Pengajian yang dikendalikan oleh Agensi-agensi
SASAR: KPLB dan berasal dari dari 28 daerah terpinggir.

SKOP & NILAI Kadar bantuan: RM10, 000 bagi setiap peserta.
BANTUAN:
Skop bantuan:
(i) Latihan intensif keusahawanan;
(ii) Bantuan peralatan;
(iii) Bantuan sewaan tapak;
(iv) Bantuan pendaftaran SSM.

CARA Sila rujuk dengan Bahagian Pembangunan Usahawan Desa
PERMOHONAN: (UD),KPLB atau sila layari laman sesawang :-
www.rurallink.gov.my

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

15

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM 9. Program Usahawan Bergerak

KETERANGAN Merupakan inisiatif Kerajaan untuk membantu golongan belia
PROGRAM: menjalankan perniagaan berkonsepkan perkhidmatan bergerak tanpa
memerlukan modal yang besar untuk membuka atau menyewa premis
AGENSI: perniagaan.

Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB

DANA/ Geran
PEMBIAYAAN:
(i) Warganegara Malaysia;
TERMA DAN (ii) Berumur antara 21 hingga 45 tahun dan tinggal di kawasan luar
SYARAT:
bandar;
(iii) Tinggal di kawasan luar bandar;
(iv) Memiliki lesen kenderaan;
(v) Memiliki kelulusan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;
(vi) Lulus saringan air kencing; dan
(vii) Lulus peringkat pemilihan dan temuduga yang ditetapkan oleh

Kementerian

KUMPULAN Usahawan luar bandar
SASAR:
SKOP & NILAI Bantuan diberikan sehingga RM20, 000 merangkumi Latihan Asas
BANTUAN: Keusahawan, Coaching dan Mentoring, Set Peralatan dan Modal
Pusingan.
CARA
PERMOHONAN: Sila rujuk dengan Bahagian Pembangunan Usahawan Desa
(UD),KPLB atau sila layari laman sesawang :-
www.rurallink.gov.my

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

16

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 10. Rural Business Challenge 2.0 (RBC2.0)

KETERANGAN  Menggalakkan belia khususnya di luar bandar memilih
PROGRAM: keusahawanan sebagai bidang pilihan;

 Mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan
kepada penduduk tempatan luar bandar; dan

 Mewujudkan kawasan luar bandar yang menarik untuk didiami.

AGENSI: Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB

DANA/ Geran
PEMBIAYAAN:
(i) Kategori yang dipertandingkan adalah kategori pengembangan
TERMA DAN perniagaan, iaitu perniagaan yang telah beroperasi sekurang-
SYARAT: kurangnya 3 tahun;

(ii) Perniagaan perlu berdaya maju dan menguntungkan; dan

(iii) Mesti mengembangkan perniagaan di kawasan luar bandar

KUMPULAN Usahawan belia luar bandar (berumur antara 18 sehingga 40 tahun)
SASAR:
Skop pelaksanaan program adalah seperti berikut:
SKOP & NILAI (i) Pertandingan Rancangan Perniagaan khusus untuk belia luar
BANTUAN:
bandar.
(ii) Pelaksanaan projek pemenang (meliputi perancangan,

pelaksanaan, pemantauan dan pementoran).
(iii) Program/Aktiviti sokongan (meningkatkan akses kepada pasaran,

pembangunan produk termasuk pemasaran dan promosi dan
kajian impak).

CARA Sila rujuk dengan Bahagian Pembangunan Usahawan Desa
PERMOHONAN: (UD),KPLB atau sila layari laman sesawang :-
www.rurallink.gov.my

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

17

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 11. Karnival Usahawan Desa (KUD@KPLB)

KETERANGAN  Mempromosi serta menjadi salah satu medium untuk mewujudkan
PROGRAM: akses pasaran.

 Memperkukuh dan melebarluaskan jaringan antara usahawan luar
bandar dengan para pembekal mesin.

 Memperkenalkan dan memperkukuhkan penggunaan platform e-
dagang.

 Menjadi platform untuk mempromosi kemudahan serta insentif yang
disediakan oleh sektor awam dan swasta.

AGENSI: Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB
Tidak berkaitan
DANA/
PEMBIAYAAN: (i) Usahawan bimbingan agensi di bawah Kementerian
Pembangunan Luar Bandar yang telah berdaftar dengan
TERMA DAN Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
SYARAT:

(ii) Usahawan yang menjalankan perniagaan sepenuh masa dan
dikenal pasti sebagai berdaya maju, berdaya saing serta
menunjukkan komitmen yang tinggi.

KUMPULAN Usahawan luar bandar yang menghasilkan produk atau menyediakan
SASAR: perkhidmatan sendiri

SKOP & NILAI (i) Platform pemasaran produk/perkhidmatan dan padanan
BANTUAN: perniagaan

(ii) Platform pengembangan teknologi dan inovasi dalam pembuatan
produk melalui penglibatan pembekal mesin dan teknologi

(iii) Penyampaian maklumat bantuan dan insentif kepada usahawan
oleh agensi kerajaan dan swasta

(iv) Penerapan digital melalui edagang
(v) Tarikan pengunjung sebagai usaha pemasaran

CARA Sila layari laman sesawang:-
PERMOHONAN: www.kud.my

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian beikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

18

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 12. Program Rural Premium Gateway (RPG@KPLB)

KETERANGAN  Program RPG@KPLB dirangka sebagai satu program untuk
PROGRAM: pengkomersilan produk-produk usahawan desa untuk dipasarkan di
platform-platform premium dalam negara.

 Sebagai permulaan, platform premium yang telah dikenalpasti adalah
outlet Sense of Malaysia (SOM) milik Malaysia Airport Holding
Berhad (MAHB) yang terletak di enam buah lapangan antarabangsa
di seluruh Malaysia.

AGENSI: Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB

DANA/ Geran
PEMBIAYAAN:
(i) Mempunyai produk yang sesuai dan berpotensi untuk dipasarkan
TERMA DAN di platform Sense of Malaysia (SOM) iaitu produk dari cluster
SYARAT: Makanan & Minuman, Kesejahteraan (Spa & Kosmetik) dan Gaya
Hidup (Fesyen, Aksesori dan Kraftangan);

(ii) Produk buatan Malaysia atau mempunyai kandungan tempatan
sekurang-kurangnya 60%.

KUMPULAN Usahawan luar bandar yang mempunyai produk berpotensi untuk
SASAR: dipasarkan di platform premium

SKOP & NILAI (i) Latihan pemasaran berkaitan dengan platform premium yang
BANTUAN: dikenalpasti;

(ii) Konsultansi berkaitan penjenamaan dan pembungkusan;
(iii) Pembangunan penjenamaan dan pembungkusan;
(iv) Penyewaan ruang dan pemasaran di platform premium; dan
(v) Promosi dan pemantauan

CARA Sila layari laman sesawang:-
PERMOHONAN: https://www.rurallink.gov.my/rural-premium-gateway-rpgkplb/

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

19

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 13. Program Rural to Global

KETERANGAN  Membantu membuka pasaran global kepada usahawan luar bandar
PROGRAM: yang telah menghasilkan produk berkualiti, memenuhi piawaian
untuk eksport dan berpotensi untuk berdaya saing di pasaran yang
hendak diterokai; dan

AGENSI:  Membantu usahawan luar bandar meningkatkan pendapatan melalui
bidang keusahawanan.
DANA/
PEMBIAYAAN: Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB

TERMA DAN Geran
SYARAT:
(i) Perusahaan dilaksanakan di kawasan parlimen luar bandar yang
bernaung di bawah KPLB atau agensi di bawah KPLB;

(ii) Berdaftar dengan SSM;
(iii) Entiti perniagan yang aktif dan beroperasi sekurang-kurangnya

setahun dari tarikh permohonan;
(iv) Ekuiti sekurang-kurangnya 60% warganegara Malaysia;
(v) Produk yang hendak dieksport merupakan produk buatan

Malaysia.

KUMPULAN Usahawan luar bandar yang mempunyai produk berkualiti dan ready to
SASAR: export.

SKOP & NILAI Penyertaan dalam ekspo dan program peningkatan eksport
BANTUAN: antarabangsa

CARA Sila rujuk dengan Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD),
PERMOHONAN: KPLB atau sila layari laman sesawang:-
www.rurallink.gov.my

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

20

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 14. Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

KETERANGAN Menyediakan kemudahan pembiayaan mudah tanpa cagaran dengan
PROGRAM: kadar ansuran yang rendah bagi membantu meningkatkan ekonomi luar
bandar.

Membangunkan usahawan Bumiputera luar bandar di dalam semua
bidang ekonomi yang berdaya maju dan dibenarkan oleh undang-
undang.

Menggalakkan penglibatan dan pembangunan usahawan Bumiputera
bagi mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta
perniagaan yang berdaya maju kepada masyarakat di luar bandar.

AGENSI: Memajukan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi di luar bandar.

DANA/ Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (UD), KPLB
PEMBIAYAAN:
Pembiayaan
TERMA DAN
SYARAT: (i) Perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun
dan menjalankan perniagaan sepenuh masa;

(ii) Mempunyai lesen berniaga iaitu kebenaran menjalankan
perniagaan daripada Pihak Berkuatkuasa Tempatan (PBT) atau
pengesahan di Luar Kawasan Seliaan oleh PBT atau lain-lain
peraturan pihak berkuasa berkaitan;

(iii) Laporan Kewangan Beraudit atau Pengurusan bagi Firma/
Syarikat Sdn.Bhd dan PLT mengikut tahun beroperasi (minimum
1 tahun);

(iv) Menjalankan perniagaan sepenuh masa untuk firma perseorangan
atau salah seorang bagi firma Perkongsian Sdn Bhd dan PLT;

(v) Pemohon tidak disenarai hitam oleh mana-mana institusi
kewangan;

(vi) Memiliki premis perniagaan yang berasingan daripada premis
kediaman.

KUMPULAN Usahawan luar bandar
SASAR:

SKOP & NILAI -
BANTUAN:

CARA Sila layari laman sesawang:-
PERMOHONAN: https://www.rurallink.gov.my/skim-pembiayaan-ekonomi-desa-sped/

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut::-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5602

21

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 15. Program Peningkatan Pendapatan

KETERANGAN  Pemberian bantuan peralatan serta latihan kepada golongan miskin
PROGRAM: tegar, miskin dan B40 di luar bandar bagi meningkatkan pendapatan
semasa

AGENSI: Bahagian Kesejahteraan Rakyat (KR), KPLB

DANA/ Geran
PEMBIAYAAN:
Pendapatan di bawah Paras Garis Kemiskinan, Miskin Tegar, Miskin
TERMA DAN dan B40.
SYARAT: Peserta program dari kalangan miskin tegar, miskin dan B40 yang
produktif.
KUMPULAN
SASAR:  Bantuan peralatan/bahan dan latihan kepada kumpulan sasar untuk
menjalankan projek-projek ekonomi bagi meningkatkan pendapatan;
SKOP & NILAI
BANTUAN:

 Projek ekonomi berasaskan perusahaan sumber asas tani,
perniagaan kecil-kecilan, aktiviti perkhidmatan dan aktiviti pertanian/
ternakan;

 Kadar siling bantuan sehingga RM10,000/ seorang;

 Bantuan dalam bentuk peralatan dan bukan tunai.

CARA Sila rujuk dengan :-
PERMOHONAN: Pejabat KPLB Negeri; atau
LKW: PERDA/KESEDAR/KETENGAH/KEDA/KEJORA; atau
GiatMara Negeri; atau
Bahagian Kesejahteraan Rakyat (KR), KPLB

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5645

22

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 16. Program Komuniti Sejahtera

KETERANGAN Program pembasmian kemiskinan di kawasan luar bandar melalui
PROGRAM: penglibatan dan kerjasama komuniti setempat/ koperasi /pihak swasta
dalam bentuk program ekonomi yang dapat membantu penerima
bantuan meningkatkan pendapatan semasa dan seterusnya
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

AGENSI: Bahagian Kesejahteraan Rakyat (KR), KPLB
Geran
DANA/
PEMBIAYAAN: Disahkan pendapatan di bawah Paras Garis Kemiskinan (miskin Tegar
/ miskin)
TERMA DAN
SYARAT:

* Nota: Perincian terma dan syarat tertakluk kepada kelulusan JKD.

KUMPULAN Golongan miskin tegar/ miskin (produktif dan tidak produktif) melalui
SASAR: penglibatan dan kerjasama komuniti setempat.

SKOP & NILAI Kadar bantuan maksimum untuk setiap projek/ aktiviti ekonomi
BANTUAN: kelompok sehingga RM25, 000 atau RM5 ribu / peserta.

CARA Sila rujuk dengan :-
PERMOHONAN: Pejabat KPLB Negeri; atau
LKW: PERDA/KESEDAR/KETENGAH/KEDA/KEJORA; atau
GiatMara Negeri; atau
Bahagian Kesejahteraan Rakyat (KR), KPLB

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8891 5645

23

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 17. Perlindungan PERKESO Terhadap Orang Bekerja Sendiri Dalam
Kalangan Freelancer, Kontraktor, Usahawan Dan Peniaga Luar
Bandar

KETERANGAN Mempromosikan Perlindungan Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri
PROGRAM: Kepada Para Freelancer, Kontraktor, Usahawan Dan Peniaga Luar
Bandar

AGENSI: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dengan kerjasama KPLB

DANA/ (i) Penjana Gig-Untuk Orang Bekerja Sendiri Yang Terlibat Dengan
PEMBIAYAAN: Ekonomigig

(ii) SPS Lindung -Sekiranya Mereka Adalah Dalam Kategori Layak
Terima Sps Lindung

TERMA DAN Rakyat Malaysia Dan Permastautin Tetap
SYARAT:

KUMPULAN Orang Bekerja Sendiri Dalam Kalangan Freelancer, Kontraktor,
SASAR: Ushawan Dan Peniaga

SKOP & NILAI Pelan Perlindungan Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri Melalui
BANTUAN: SKSPS

CARA Pendaftaran Melalui Portal Mtrix.Perkeso.gov.my
PERMOHONAN:

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-8091 5000

24

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 18. ProSPEC - U.n.i FARMASI

KETERANGAN  Memberi galakan kepada lepasan IPMa, IPTA, IPTS khususnya
PROGRAM: kepada pelajar tajaan MARA untuk menceburi atau menjalankan
perniagaan dalam bidang profesional.

 Meningkatkan penyertaan Bumiputra yang memiliki kelayakan
bidang profesional seperti perubatan, farmasi, kejuruteraan, guaman,
perakaunan, senibina dan juruukur bahan menjadi usahawan

 Membantu usahawan dalam bidang profesional bagi meningkatkan
perniagaan dan pemilikan ekuiti.

AGENSI: MARA, KPLB
Pembiayaan
DANA/
PEMBIAYAAN: (i) Usahawan bumiputera sedia ada dalam bidang Farmasi atau
graduan Ijazah Sarjana Muda Farmasi dari Institusi Pengajian
TERMA DAN Tinggi yang diiktiraf
SYARAT:

(ii) Telah menamatkan Latihan Pegawai Farmasi Provosional (PRP)

(iii) Mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan/operasi
Farmasi Komuniti sekurang-kurangnya 2 tahun

KUMPULAN Usahawan sedia ada dalam bidang Farmasi dan graduan lulusan
SASAR: Institusi Pendidikan MARA, Intitusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta
serta pelajar tajaan MARA dalam dan luar negara dalam bidang Farmasi
yang mempunyai pengalaman sebagai ahli farmasi sekurang-kurangnya
3 tahun.

SKOP & NILAI  Latihan berstruktur
BANTUAN:  Pembiayaan perniagaan di bawah Skim Pembiayaan Mudah Jaya

(SPiM) dengan jumlah maksima RM500k
 Pemasaran berpusat di bawah nama U.n.i FARMASI

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Infrastruktur Komersial, MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-26134825

25

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 19. Program Pembangunan Peruncitan MARA Halal Mart
(HALMART)

KETERANGAN Program pemadanan antara pengusaha halal mart dan pengeluar
PROGRAM: produk perusahaan kecil sederhana (PKS). Program ini merupakan
satu program bagi memperkasakan pengusaha halal mart dengan
fasiliti yang disediakan oleh MARA dan memperkukuhkan usahawan
Bumiputera di dalam pasaran peruncitan.

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:

TERMA DAN Kriteria pemilihan pengusaha:
SYARAT: (i) Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera yang berusia dari 18

tahun hingga 50 tahun;
(ii) Perniagaan telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat

Malaysia (SSM);
(iii) Operasi syarikat melebihi 12 bulan dan mempunyai 1 atau lebih

cawangan kedai yang sedang beroperasi;
(iv) Minimum jualan tahunan syarikat melebihi RM1 Juta;
(v) Mempunyai lebih daripada 2,500 sku produk/ kedai yang sedang

dipasarkan.

KUMPULAN Kriteria pemilihan pengeluar:
SASAR: (i) Produk makanan dan minuman
(ii) Konsep, bentuk dan saiz pembungkusan yang menarik dan
SKOP & NILAI
BANTUAN: menepati kehendak pasaran
(iii) Maklumat wajib yang perlu ada pada setiap pelabelan:

 Barkod
 Tarikh pengilang dan tarikh luput
 Halal dan lain-lain pensijilan (bergantung pada penerimaan Halal

Mart)

Pengusaha halal mart dan pengeluar perusahan kecil sederhana
(PKS)

Pembiayaan MARA (SPIM) adalah merangkumi aspek seperti berikut
dengan had pembiayaan maksima sebanyak RM250,000.00:
SKOP KERJA PEMBIAYAAN adalah seperti berikut:
(i) Pembelian Stok 50% (ii) Ubahsuai 30% (iii) Peralatan 20%

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Infrastruktur Komersial, MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-26134825

26

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 20. Program Pembangunan Usahawan Automotif MARA PETRONAS
(PUMP)

KETERANGAN Memperkasakan usahawan Bumiputera dalam ekosistem industri
PROGRAM: automotif
 Meningkatkan daya saing bengkel automotif Bumiputera
 Meningkatkan kebolehpasaran dengan peningkatan Imej Bengkel

AGENSI: MARA, KPLB
DANA/
PEMBIAYAAN: Pembiayaan
TERMA DAN
SYARAT: (i) Usahawan Bumiputera;
(ii) Berumur 25 – 50 tahun;
KUMPULAN (iii) Mempunyai bengkel/ pusat servis kenderaan dan Perniagaan telah
SASAR:
beroperasi mínimum 2- 3 tahun.
(iv) Jualan tahunan syarikat RM480, 000.00 ke atas.
(v) Mempunya penyata kewangan beraudit sekurang-kurangnya tiga

(3) tahun.

Program PUMP terbahagi kepada 2 kategori iaitu Auto Expert dan Auto
Servis:

Kumpulan Sasar Auto Expert
(i) Usahawan Bumiputera;
(ii) Berumur 25 – 50 tahun;
(iii) Mempunyai bengkel/pusat servis kenderaan dan Perniagaan telah

beroperasi mínimum tiga (3) tahun;
(iv) Jualan tahunan syarikat RM480,000.00 ke atas;
(v) Mempunyai penyata kewangan beraudit sekurang-kurangnya tiga

(3) tahun.

Kumpulan Sasar Auto Servis
(i) Usahawan Bumiputera;
(ii) Berumur 25 – 45 tahun;
(iii) Mempunyai bengkel/pusat servis kenderaan dan perniagaan telah

beroperasi minimum dua (2) tahun;
(iv) Jualan tahunan syarikat RM360, 000.00 ke atas.

27

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

SKOP & NILAI  Latihan Keusahawanan
BANTUAN:  Pembiayaan Perniagaan
 Bimbingan dan Pemantauan

 Usahawan yang layak boleh memohon pembiayaan perniagaan
MARA bagi syarikat pemilikan tunggal/enterprise sehingga
RM500,000.00 dan syarikat Sdn Bhd RM1,000,000.00 bagi syarikat
Sdn Bhd untuk modal pusingan, ubahsuai premis, pembelian alatan
dan mesin mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Infrastruktur Komersial, MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN 03-26134825

28

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 21. Program Jana Niaga MARA Shopee

KETERANGAN Membantu usahawan memasarkan produk secara atas talian (online)
PROGRAM: selain daripada jualan secara luar talian (offline).

 Memberi galakan kepada usahawan MARA melaksanakan
pendigitalan perniagaan dan penggunaan teknologi dan inovasi bagi
mempertingkatkan kecekapan operasi syarikat.

 Memperluaskan dan mengembangkan jaringan pasaran produk
usahawan MARA di pasaran domestik dan luar negara melalui e-
dagang.

 Meningkatkan jualan syarikat melalui peningkatan pengembangkan
pasaran melalui e-dagang.

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Geran
PEMBIAYAAN:
Usahawan mempunyai 5 SKU produk di kedai Shopee.
TERMA DAN
SYARAT: (i) Usahawan sedia ada dalam industri Makanan & Minuman, Gaya
Hidup dan Perkhidmatan.
KUMPULAN
SASAR: (ii) Usahawan pengeluar yang mempunyai produk sekurang-
kurangnya 5 SKU di kedai Shopee

(iii) Usahawan yang belum/telah mempunyai kedai di platform e-
dagang

SKOP & NILAI  Latihan Keusahawanan
BANTUAN:  Pembiayaan Perniagaan
 Bimbingan dan Pemantauan

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Infrastruktur Komersial, MARA
Sila hubungi talian berikut:-
PAUTAN/NOMBOR 03-2613 4825
PERHUBUNGAN:

29

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 22. Kompleks Industri Makanan MARA (KIMAR)

KETERANGAN Kompleks Industri Makanan MARA (KIMAR):
PROGRAM:  Merupakan kompleks yang menyediakan kemudahan penyewaan

ruang kilang dan pejabat.

 Penubuhan KIMAR adalah untuk membantu usahawan dalam
memberi khidmat sokongan dan perundingan “technology and
knowledge provider” yang berkaitan dengan industri makanan.

AGENSI: MARA, KPLB
DANA/
PEMBIAYAAN: Sewaan premis perniagaan dan perusahaan MARA
TERMA DAN
SYARAT: Kelayakan Permohon
(i) Warganegara;
KUMPULAN (ii) Bumiputera;
SASAR: (iii) Bebas Senarai Hitam MARA;
(iv) Tidak bankrap;
(v) Mendaftar SSM.

Pengisian penyewa di KIMAR:
(i) Pemilihan bagi pengisian penyewa di KIMAR adalah Usahawan

Bumiputera didalam bidang makanan (f&b) bagi produk yang
berpotensi tinggi untuk meningkatkan perniagaan/ pengeluaran
hingga ke tahap eksport.
(ii) Terdapat 22 lot kilang termasuk 2 lot kafeteria pelbagai saiz. Kini
21 lot telah disewakan kepada usahawan terpilih.

SKOP & NILAI Status terkini penyewaan di KIMAR:
BANTUAN:
Bilangan Lot: 22 Lot termasuk 2 Lot cafeteria
Bilangan Lot di sewa: 21 Lot
Bilangan Lot Kosong: 1 Lot

CARA Sila berhubung dengan :-
PERMOHONAN: Kompleks Industri Makanan MARA (KIMAR)
Sila hubungi talian berikut:-
PAUTAN/NOMBOR 03-61841016 / 03-61841013
PERHUBUNGAN: Pegawai MARA: PMD Batu

30

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 23. Inkubator Teknologi Makanan MARA (INTEM)

KETERANGAN Inkubator Teknologi Makanan MARA (INTEM):
PROGRAM:  Merupakan sebuah Pusat Latihan Pengilangan (teaching factory)

AGENSI: berasaskan penghasilan produk makanan berkonsepkan
DANA/ (Production Based Education).
PEMBIAYAAN:  Menyediakan perkhidmatan sokongan seperti analisa makmal,
TERMA DAN penyelidikan dan pembangunan serta menjalankan aktiviti
SYARAT: pengilangan produk industri.
 Proses pembuatan makanan yang dijalankan adalah memenuhi
KUMPULAN keperluan piawaian Good Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard
SASAR: Analytical Critical Control Point (HACCP) serta Pensijilan Halal.

SKOP & NILAI MARA, KPLB
BANTUAN:
Sewaan premis perniagaan dan perusahaan MARA
CARA
PERMOHONAN: Kelayakan Permohon
(i) Warganegara;
(ii) Bumiputera;
(iii) Bebas Senarai Hitam MARA;
(iv) Tidak bankrap;
(v) Mendaftar SSM.

Kumpulan sasar / Fungsi INTEM adalah:
(i) Sebagai pusat latihan bagi pelajar dan usahawan dalam industri

makanan.
(ii) Menyediakan tempat kepada usahawan yang baru memulakan

perniagaan atau sedang membangunkan produk baru dengan
menyewa ruang pengeluaran yang ada bagi pembuatan produk
mereka.
Status terkini penyewaan di INTEM:

Bilangan Lot: 9 Lot
Bilangan Lot di sewa: 3 Lot
Bilangan Lot Kosong: 6 Lot

Sila berhubung dengan :-
Inkubator Teknologi Makanan MARA (INTEM)
Lot 2868, Jalan KIP 2,
Taman Perindustrian KIP
52200 Kuala Lumpur

Sila hubungi talian berikut:-
PAUTAN/NOMBOR 03-6261 5209
PERHUBUNGAN: Pegawai INTEM

31

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 24. Taman Pengeluaran Produk Usahawan (TPPU)

KETERANGAN Taman Pengeluaran Produk Usahawan
PROGRAM: (TPPU):
 Merupakan sebuah kompleks pengeluaran makanan yang mematuhi
AGENSI:
DANA/ piawaian pengeluaran produk makanan seperti Good Manufacturing
PEMBIAYAAN: Practice (GMP) dan Hazard Analytical Critical Control Point
TERMA DAN (HACCP) serta Pensijilan Halal.
SYARAT:  Mengintegrasikan aktiviti penyertaan usahawan Bumiputera dalam
bidang pengeluaran makanan dan usahawan tani sekali gus
mewujudkan satu rantaian nilai (Supply Value Chain) daripada
bahan mentah kepada industri makanan berkonsepkan Anchor-
Vendor.

MARA, KPLB

Sewaan premis perniagaan dan perusahaan MARA

Kelayakan Permohon
(i) Warganegara;
(ii) Bumiputera;
(iii) Bebas Senarai Hitam MARA;
(iv) Tidak bankrap;
(v) Mendaftar SSM.

KUMPULAN Objektif utama Program Anchor-Vendor di TPPU Pedas ini adalah:
SASAR: (i) Meningkatkan penyertaan Usahawan Bumiputera dalam bidang

pengeluaran makanan berkonsepkan Anchor-Vendor di pelbagai
sektor yang mempunyai rantaian nilai.
(ii) Menawarkan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang
termasuklah penglibatan tenaga profesional untuk tugasan
berpiawaian tinggi.
(iii) Menggalakkan pertumbuhan daya pengeluaran hasil tempatan
khususnya sektor pertanian dan asas tani melalui kerjasama
dengan kerajaan negeri.

SKOP & NILAI Terdapat 8 Lot penyewaan secara
BANTUAN: Anchor - Vendor

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Taman Pengeluaran Produk Usahawan (TPPU Pedas)
71400 Rembau
PAUTAN/NOMBOR Negeri Sembilan
PERHUBUNGAN: Sila hubungi talian berikut:-
06-6851354
Pegawai MARA: PMD Rembau

32

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 25. ProSPEC - U.n.i KLINIK

KETERANGAN Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC) dalam
PROGRAM: bidang perubatan. Ia merupakan satu jaringan klinik Bumiputera di
bawah satu jenama iaitu U.n.i KLINIK (You and I) dengan menawarkan
perkhidmatan premium di bawah satu sistem yang cekap dengan harga
mampu milik.

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
Syarat-syarat Asas
TERMA DAN (i) Warganegara dan Bumiputera;
SYARAT: (ii) Berumur 18-60 tahun;
(iii) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(iv) Mempunyai premis perniagaan;
(v) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(vi) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(vii) Perniagaan patuh Syariah;
(viii) Bebas dari senarai hitam MARA;
(ix) Lulus ujian psikometrik (markah 55% ke atas);
(x) Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

Syarat-syarat Khusus
(i) Golongan Profesional yang diiktiraf dan berdaftar sebagai ahli

badan profesional yang berkenaan;
(ii) Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang profesional yang

berkaitan mengikut tempoh dan kriteria tertentu yang ditetapkan
oleh MARA melalui program pembangunan usahawan yang
berkaitan;
(iii) Memenuhi syarat-syarat khas yang ditetapkan oleh MARA melalui
program pembangunan keusahawanan yang berkaitan.

KUMPULAN Usahawan Profesional dalam bidang perubatan.
SASAR: (i) Membantu usahawan dalam bidang professional bagi

meningkatkan perniagaan dan ekuiti.
(ii) Memberi galakan kepada lepasan IPMa, UA, IPTS khususnya

kepada pelajar taaan MARA untuk menceburi atau menjalankan
perniagaan dalam bidang profesional.
(iii) Meningkatkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam bidang
professional seperti perubatan, farmasi, kejuruteraan, guaman,
perakaunan, senibina dan juruukur bahan.

33

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

SKOP & NILAI  Modal Pusingan
BANTUAN:  Pembelian Mesin dan Peralatan
 Ubah suai Premis Perniagaan

Had Pembiayaan:
Milikan Tunggal/ Perkongsian: RM250,000.00
Syarikat Sdn. Bhd: RM500,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-2613 2000

34

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 26. DANA NITA

KETERANGAN Pembiayaan khusus kepada usahawan wanita Bumiputera bagi tujuan
PROGRAM: mengembangkan perniagaan

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
(i) Warganegara dan Bumiputera;
TERMA DAN (ii) Berumur 18-60 tahun;
SYARAT: (iii) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang

diceburi;
(iv) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(v) Mempunyai premis perniagaan (kecuali perniagaan online);
(vi) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(vii) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(viii) Perniagaan telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan;
(ix) Memiliki akaun simpanan yang aktif bagi tempoh enam (6) bulan

terkini;
(x) Perniagaan patuh Syariah;
(xi) Bebas dari senarai hitam MARA.

KUMPULAN (i) Memperhebatkan penyertaan wanita dalam aktiviti keusahawanan,
SASAR: memperkasakan usahawan wanita sedia ada dan meningkatkan
pendapatan isi rumah.

(ii) Pembiayaan khusus kepada usahawan wanita Bumiputera bagi
tujuan mengembangkan perniagaan.

SKOP & NILAI  Modal Pusingan
BANTUAN:  Pembelian Mesin dan Peralatan Had pembiayaan: RM50,000

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-2613 2000

35

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 27. SPIM

KETERANGAN Pembiayaan kepada usahawan Bumiputera untuk meningkatkan
PROGRAM: kapasiti & mengembangkan perniagaan

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
(i) Warganegara dan Bumiputera;
TERMA DAN (ii) Berumur 18-60 tahun;
SYARAT: (iii) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang

diceburi;
(iv) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(v) Mempunyai premis perniagaan;
(vi) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(vii) Menjalankan perniagaan sepenuh masamPerniagaan telah

beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan;
(viii) Perniagaan patuh Syariah;
(ix) Bebas dari senarai hitam MARA;
(x) Lulus ujian psikometrik (markah 55% ke atas);
(xi) Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

KUMPULAN Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada usahawan
SASAR: Bumiputera dalam sektor utama iaitu Perdagangan, Perkhidmatan dan
Pembuatan kecuali Pertanian dan Penternakan
SKOP & NILAI
BANTUAN:  Modal Pusingan
 Pembelian Mesin dan Peralatan
 Ubah suai Premis Perniagaan

Had Pembiayaan:
Milikan Tunggal / Perkongsian: RM250,000.00
Syarikat Sdn. Bhd: RM500,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:-
PERHUBUNGAN: 03-2613 2000

36

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 28. SPIKE

KETERANGAN Menyediakan kemudahan pembiayaan kontrak kepada usahawan
PROGRAM: Bumiputera yang berdaftar dengan PKK, CIDB dan Kementerian
Kewangan untuk meningkatkan perniagaan.
AGENSI:
MARA, KPLB
DANA/
PEMBIAYAAN: Pembiayaan
TERMA DAN
SYARAT: (i) Warganegara dan Bumiputera;
(ii) Berumur 18 tahun dan ke atas;
(iii) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang

diceburi;
(iv) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(v) Perniagaan patuh Syariah;
(vi) Bebas dari senarai hitam MARA;
(vii) Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

Syarat-syarat Khusus
(i) Kontraktor bekalan atau perkhidmatan yang berdaftar dengan

Kementerian Kewangan (Pengecualian kepada tawaran kerja yang
bernilai RM50,000.00 dan ke bawah);
(ii) Kontraktor binaan yang berdaftar dengan Bahagian Pembangunan
Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB);
(iii) Kontraktor binaan kelas G1, G2, G3, G4 dan G5 atau dahulunya
dikenali sebagai F, E, D dan C Jabatan Pemberi Kerja/ Jabatan atau
Agensi Kerajaan/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/Syarikat
Senaraian Awam;
(iv) Pemberi kerja dan pemohon bersetuju menandatangani Surat
Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) dan Surat Persetujuan
(Letter of Consent) untuk membuat bayaran kepada MARA.

KUMPULAN Memberi kemudahan pembiayaan kewangan jangka pendek kepada
SASAR: kontraktor Bumiputera yang meliputi aktiviti pembinaan, pembekalan,
perkhidmatan dan elektrik.
SKOP & NILAI
BANTUAN: Modal Kerja
Had Pembiayaan: RM1,000,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

37

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 29. MARA Integrated Smart Auto (MISA)

KETERANGAN Menambah bilangan usahawan Bumiputera dalam bidang automotif
PROGRAM: yang menyediakan perkhidmatan 3S (Sales, Service & Spare-part)
Memberi peluang dan membantu usahawan untuk menaiktaraf standard

bengkel sedia ada kepada yang berskala besar

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
(i) Warganegara dan Bumiputera;
TERMA DAN (ii) Berumur 20-60 tahun;
SYARAT: (iii) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang

diceburi;
(iv) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(v) Mempunyai premis perniagaan;
(vi) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(vii) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(viii) Perniagaan patuh Syariah;
(ix) Bebas dari senarai hitam MARA;
(x) Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

Syarat-syarat Khusus
(i) Mempunyai pengalaman teknikal sekurang-kurangnya tiga (3)

tahun dalam bidang automotif dan telah mempunyai bengkel serta
ingin mengembangkan dan mempelbagaikan perkhidmatan
perniagaan automotif mereka dengan strategy conversion;
(ii) Mempunyai Penyata Kewangan Beraudit untuk Tempoh tiga (3)
tahun terkini.

KUMPULAN Pembiayaan khusus kepada usahawan automotif yang berhasrat untuk
SASAR: meningkatkan skop perniagaan (2S – 5S).

SKOP & NILAI  Modal Pusingan
BANTUAN:  Pembelian Mesin dan Peralatan
 Ubah suai Premis/Bengkel

Had Pembiayaan:RM1,000,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

38

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 30. Program Rantaian Nilai Industri (PRIN)

KETERANGAN Menyumbang ke arah penambahan usahawan Bumiputera kelas
PROGRAM: menengah untuk menjadi Top Entrepreneur seterusnya Global Player.
Mengukuhkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam rantaian nilai
AGENSI: industri khususnya yang kurang / belum dirintis dan seterusnya
DANA/ menyokong Top Entrepreneur untuk membentuk niche market.
PEMBIAYAAN:
TERMA DAN MARA, KPLB
SYARAT:
Pembiayaan
KUMPULAN
SASAR: (i) Warganegara dan Bumiputera;
SKOP & NILAI (ii) Berumur 21-60 tahun;
BANTUAN: (iii) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang

diceburi;
(iv) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(v) Mempunyai premis perniagaan;
(vi) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(vii) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(viii) Perniagaan patuh Syariah;
(ix) Bebas dari senarai hitam MARA;
(x) Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

Syarat-syarat Khusus
(i) Syarikat berstatus Sdn.Bhd dan bertaraf Bumiputera dimana

pegangan/ pemilikan ekuiti Bumiputera di dalam syarikat tersebut
mestilah sekurang-kurangnya 60%;
(ii) Penyata Kewangan Beraudit untuk tempoh tiga (3) tahun terkini;
(iii) Belum pernah menerima kemudahan di bawah program INTEP,
Smart Auto atau KPP atau PITT.

Pengilang Bumiputera yang terlibat dalam bidang pengeluaran (Produk)
dan lain-lain bagi menaiktaraf bengkel kepada skala besar.

 Modal Pusingan
 Pembelian Mesin dan Peralatan
 Ubah suai dan Peningkatan Imej Premis/Kilang
 Pengkomersilan Produk dan Perkhidmatan

Had Pembiayaan: RM1,000,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

39

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 31. SPIKE-GLC

KETERANGAN Memberi kemudahan pembiayaan kewangan jangka pendek kepada
PROGRAM: kontraktor Bumiputera yang meliputi aktiviti pembinaan, pembekalan,
perkhidmatan dan elektrik.

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:

TERMA DAN (i) Warganegara dan Bumiputera;
SYARAT: (ii) Berumur 18 tahun dan ke atas;
(iii) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang

diceburi;
(iv) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(v) Perniagaan patuh Syariah;
(vi) Bebas dari senarai hitam MARA;
(vii) Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

Syarat-syarat Khusus
(i) Kontraktor bekalan atau perkhidmatan yang berdaftar dengan

Kementerian Kewangan (Pengecualian kepada tawaran kerja yang
bernilai RM50,000.00 dan ke bawah);
(ii) Kontraktor binaan yang berdaftar dengan Bahagian Pembangunan
Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Kontraktor binaan kelas G1,
G2, G3, G4 dan G5 atau dahulunya dikenali sebagai F, E, D dan C;
(iii) Jabatan Pemberi Kerja; (iv) Jabatan atau Agensi Kerajaan;
(v) Syarikat Senaraian Awam; (vi) Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC);
(viii) Pemberi kerja dan pemohon bersetuju menandatangani Surat
Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) dan Surat Persetujuan
(Letter of Consent) untuk membuat bayaran kepada MARA.

KUMPULAN Menyediakan kemudahan pembiayaan kontrak kepada usahawan
SASAR: bumiputera yang mendapat kerja kontrak daripada syarikat GLC.

SKOP & NILAI  Modal Kerja. Had Pembiayaan: RM1,000,000.00
BANTUAN: Tertakluk kepada:
Kerja yang tidak mempunyai bayaran kemajuan
Maksimum 75% dari nilai kontrak atau mengikut dasar semasa MARA
Kerja yang mempunyai bayaran kemajuan
Maksimum 80% dari nilai kontrak bagi 3 bulan pertama

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

40

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 32. SPIM-TEKNO

KETERANGAN Pembiayaan kepada usahawan Bumiputera dalam bidang teknologi dan
PROGRAM: ICT ke arah IR 4.0

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
(i) Warganegara dan Bumiputera;
TERMA DAN (ii) Berumur 18-60 tahun;
SYARAT: (iii) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang

diceburi;
(iv) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(v) Mempunyai premis perniagaan;
(vi) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(vii) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(viii) Perniagaan telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan;
(ix) Perniagaan patuh Syariah;
(x) Bebas dari senarai hitam MARA;
(xi) Lulus ujian psikometrik (markah 55% ke atas);
(xii) Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

KUMPULAN Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan khusus kepada
SASAR: usahawan dalam bidang teknologi dan di bawah Program
Pembangunan Usahawan Tekno.
SKOP & NILAI
BANTUAN:  Modal Pusingan
 Pembelian Mesin dan Peralatan
 Ubah suai Premis Perniagaan

Had Permbiayaan:
Milikan Tunggal / Perkongsian:
Minima: RM50,000.00
Maksimum: RM250,000.00

Syarikat Sdn. Bhd:
Minima: RM50,000.00
Maksimum: RM500,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

41

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 33. PUTRA

KETERANGAN  Kemudahan pembiayaan kepada perniagaan mikro bagi semua
PROGRAM: sektor seperti peruncitan, pembuatan, perkhidmatan kecuali sektor
pertanian dan penternakan.

 Melahirkan usahawan kecil dinamik dari generasi muda untuk
memulakan perniagaan.

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
(i) Warganegara dan Bumiputera;
TERMA DAN (ii) Berumur 18-40 tahun;
SYARAT: (iii) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(iv) Mempunyai premis perniagaan (kecuali perniagaan online);
(v) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(vi) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(vii) Perniagaan patuh Syariah;
(viii) Bebas dari senarai hitam MARA;

Syarat-syarat Khusus
(i) Belia yang telah menjalankan perniagaan tidak kurang dari tiga (3)

bulan dengan perkembangan yang baik;
(ii) Pelajar IPMa yang sedang mengikuti latihan industri atau program

inkubator di IPMa;
(iii) Lepasan Institusi Pendidikan MARA (IPMa);
(iv) Tidak pernah mendapat sebarang kemudahan pembiayaan MARA.

KUMPULAN Fokus pembiayaan kepada belia yang berumur 40 tahun ke bawah bagi
SASAR: melibatkan diri di dalam bidang perniagaan.

SKOP & NILAI  Modal Pusingan
BANTUAN:  Pembelian Mesin dan Peralatan

Had Pembiayaan:
RM10,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

42

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 34. PUTEK

KETERANGAN Pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan dengan 40% geran
PROGRAM: pembiayaan jika rekod bayaran balik adalah baik.

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
(i) Warganegara dan Bumiputera
TERMA DAN (ii) Berumur 18-60 tahun
SYARAT: (iii) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM)
(iv) Mempunyai tapak/ premis/ bengkel perniagaan
(v) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT)
(vi) Menjalankan perniagaan sepenuh masa
(vii) Perniagaan beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan dan tidak

melebihi (5) tahun
(viii) Perniagaan patuh Syariah
(ix) Bebas dari senarai hitam MARA

KUMPULAN Syarat-syarat Khusus
SASAR: Mempunyai Ijazah/Diploma/Sijil Kemahiran Teknikal daripada IPMa /
Institusi teknikal kerajaan atau swasta
SKOP & NILAI
BANTUAN: Mewujudkan usahawan baru dalam bidang teknikal yang berasaskan
kepada kemahiran yang dimiliki

 Pembelian Mesin dan Peralatan
 Modal Pusingan (Usahawan baru sahaja) Merangkumi:

60% pembiayaan
40% geran (sekiranya bayaran adalah baik)

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

43

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 35. Skim Usahawan MARA (SJUM)

KETERANGAN  Kemudahan pembiayaan perniagaan menggunakan dana bank dan
PROGRAM: MARA bertindak sebagai Penjamin ke atas pembiayaan yang
disalurkan kepada usahawan Bumiputera.

 Menyediakan akses kepada pembiayaan bank untuk membantu
menjayakan program pembangunan usahawan Groom Big.

 Kemudahan jaminan korporat kepada usahawan Bumiputera dalam
bidang pembinaan, pembekalan, peruncitan dan perkhidmatan.

 Skim ini adalah kerjasama MARA dan bank panel iaitu Bank
Muamalat Malaysia Berhad, Bank Rakyat dan Exim Bank Malaysia.

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
(i) Syarikat Bumiputera berstatus Sdn. Bhd;
TERMA DAN (ii) Telah beroperasi sekurang -kurangnya dua (2) tahun;
SYARAT: (iii) Mempunyai Laporan Kewangan Beraudit sekurang-kurangnya dua

(2) tahun serta memperolehi keuntungan bagi dua (2) tahun terkini;
(iv) Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya dua puluh peratus

(20%) daripada jumlah kemudahan bank;
(v) Perniagaan Bumiputera berstatus perkongsian dan milikan tunggal;
(vi) Telah beroperasi sekurang-kurangnya dua (2) tahun;
(vii) Mempunyai Penyata Kewangan sekurang-kurangnya dua (2) tahun

serta memperolehi keuntungan bagi dua (2) tahun terkini;
(viii) Mempunyai penyata bank bagi tempoh 6 bulan terkini;
(ix) Mempunyai rekod jualan minimum RM500,000 setahun;
(x) Status carian kredit syarikat adalah memuaskan;
(xi) Perniagaan patuh Syariah;
(xii) Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Panel.

KUMPULAN Pembiayaan kepada usahawan Bumiputera dengan kerjasama bank
SASAR: melalui jaminan oleh MARA sehingga 80%

SKOP & NILAI  Modal Pusingan/kerja
BANTUAN:  Pembelian Aset
 Pembiayaan Projek/Kontrak

Had Pembiayaan: RM2,000,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

44

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 36. Skim Pembiayaan Galakan Eksport Bumiputera (GEB)

KETERANGAN Menyediakan kemudahan pembiayaan bagi membantu usahawan PKS
PROGRAM: Bumiputera yang berpotensi ke arah persediaan produk ke pasaran
AGENSI: eksport/ antarabangsa.Skim ini adalah kerjasama antara MARA dan
DANA/ SME Corporation Malaysia
PEMBIAYAAN:
TERMA DAN MARA, KPLB
SYARAT:
Pembiayaan
KUMPULAN
SASAR: Syarat-syarat Asas
SKOP & NILAI (i) Syarikat Bumiputera berstatus Sdn. Bhd dan memiliki100% ekuiti
BANTUAN:
syarikat
(ii) Memenuhi definisi PKS seperti berikut:

Sektor Pembuatan
Jualan tahunan kurang daripada RM50 juta ATAU kurang daripada
200 pekerja sepenuh masa;
Sektor Perkhidmatan dan lain-lain
Jualan tahunan kurang daripada RM20 juta ATAU kurang daripada
75 pekerja sepenuh masa;
(iii) Telah beroperasi sekurang -kurangnya tiga (3) tahun;
(iv) Beroperasi di premis yang sah;
(v) Mendapat penarafan SCORE 3-bintang dan ke atas;
(vi) Mempunyai sijil / pensijilan yang diperlukan bagi urusniaga eksport.
(vii) Produk / perkhidmatan buatan Malaysia (mempunyai sekurang-
kurangnya 40% kandungan tempatan);
(viii) Berumur 21-60 tahun bagi semua Ahli Lembaga Pengarah;
(ix) Status carian kredit syarikat adalah memuaskan berdasarkan
laporan CCRIS/RAM/CTOS;
(x) Perniagaan patuh Syariah.

Kemudahan pembiayaan yang ditawarkan dengan kerjasama SME
Corp untuk pasaran eksport dan antarabangsa.

 Modal Pusingan
 Pembelian Mesin dan Peralatan
 Installation & ICT Adoption
 Ubah suai Premis/Kilang
 Promosi dan Pengiklanan di Luar Negara

Had Pembiayaan: RM2,500,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

45

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 37. Skim Pembiayaan Perniagaan Bergerak (Mobile
Business/Karavan)

KETERANGAN  Pembiayaan yang dikhaskan untuk membeli trak / karavan (mobile
PROGRAM: trak) sama ada di dalam bidang makanan atau peruncitan.

AGENSI: MARA, KPLB
DANA/
PEMBIAYAAN: Pembiayaan
TERMA DAN
SYARAT: Syarat-syarat Asas
(i) Warganegara dan Bumiputera;
KUMPULAN (ii) Berumur 18-60 tahun;
SASAR: (iii) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang
SKOP & NILAI
BANTUAN: diceburi;
(iv) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(v) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(vi) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(vii) Perniagaan telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan;
(viii) Perniagaan patuh Syariah;
(ix) Bebas dari senarai hitam MARA;
(x) Lulus ujian psikometrik (markah 55% ke atas).

Syarat-syarat Khusus
(i) Memiliki lesen memandu dan lesen Good Vehicle Driving License

(GDL) yang sah dan belum tamat tempoh;
(ii) Lokasi perniagaan mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa

Tempatan (PBT) atau pihak berkaitan;
(iii) Mengemukakan sebutharga atau surat jual beli kontena/ kabin/

karavan/ trak (wang pembiayaan dibayar terus kepada pembekal);
(iv) Umur bagi karavan terpakai tidak melebihi tiga (3) tahun dan jumlah

pembiayaan tertakluk kepada penilaian daripada Jabatan
Pengangkutan Jalan atau Jurutera Jentera JKR atau PUSPAKOM
atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkaitan.

Menggalakkan penyertaan golongan belia untuk menjadi usahawan
bergerak (mobilepreneur) khususnya dalam bidang perniagaan
makanan foodtruck sejajar dengan perkembangan industri perniagaan
masa kini.

 Pembiayaan adalah 100% atas harga kontena / kabin dan karavan
baru dan terpakai termasuk kos ubahsuai

46

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

 Pembiayaan tidak termasuk perbelanjaan pendaftaran, insuran dan
cukai jalan.

Had Pembiayaan:
Milikan Tunggal / Perkongsian:
RM250,000.00

Syarikat Sdn. Bhd:
RM500,000.00

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

47

ASPIRASI TERAS DPLB: EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

NAMA PROGRAM: 38. Skim Pembiayaan Khas OKU

KETERANGAN Permohonan pembiayaan daripada golongan OKU, semua jenis
PROGRAM: ketidakupayaan kecuali ketidakupayaan mental.

AGENSI: MARA, KPLB

DANA/ Pembiayaan
PEMBIAYAAN:
(i) Warganegara dan Bumiputera;
TERMA DAN (ii) Berumur 18-60 tahun;
SYARAT: (iii) Mempunyai kad OKU;
(iv) Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang

diceburi;
(v) Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM);
(vi) Mempunyai premis perniagaan;
(vii) Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT);
(viii) Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
(ix) Perniagaan yang belum beroperasi tetapi mempunyai potensi dan

berdaya maju boleh dipertimbangkan;
(x) Perniagaan patuh Syariah;
(xi) Bebas dari senarai hitam MARA.

KUMPULAN Kemudahan Pembiayaan khusus kepada Orang Kurang Upaya (OKU)
SASAR: kecuali ketidakupayaan mental untuk berdikari dengan mengusahakan
perniagaan sendiri.
SKOP & NILAI
BANTUAN:  Modal Pusingan
 Pembelian Mesin dan Peralatan
 Ubah suai Premis Perniagaan

Had Pembiayaan: maksimum RM50,000

CARA Sila berhubung dengan:-
PERMOHONAN: Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN), MARA

PAUTAN/NOMBOR Sila hubungi talian berikut:- 03-2613 2000
PERHUBUNGAN:

48


Click to View FlipBook Version