The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงานครูุุ .62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bhangsaaa, 2019-03-25 02:53:52

แฟ้มสะสมผลงานครูุุ .62

แฟ้มสะสมผลงานครูุุ .62

แฟ้มสะสมผลงานครู
และรายงานการประเมินตนเอง

โดย

นางสาวเบญจมาศ ผ่องไพศาลเสรี

ตาแหน่งครูอตั ราจ้างหมวดวชิ าภาษาต่างประเทศ

วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

คานา

แฟ้มสะสมผลงาน และรายงานการประเมินตนเอง ฉบับน้ี จดั ทาข้ึนเพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี การศึกษาท้งั งานในหน้าท่ี และงานพิเศษที่ไดร้ ับมอบหมายจากวิทยาลยั เพ่ือให้บรรลุ
วตั ถุประสงคข์ องการประกนั คุณภาพการอาชีวศึกษา มาตรฐานวชิ าชีพของคุรุสภา และแนวการประเมินเพ่ือ
รักษามาตรฐานในหนา้ ท่ีการทางาน โดยผจู้ ดั ทารายงานไดร้ วบรวมขอ้ มูลและผลงานท่ีไดด้ าเนินการระหวา่ ง
ปี การศึกษา ดว้ ยความรู้ ความสามารถและความต้งั ใจในการปฏิบตั ิงาน

หวงั ว่ารายงานฉบบั น้ี คงจะทาให้คณะกรรมการวิทยาลยั และผูม้ ีส่วนเกี่ยวขอ้ งไดแ้ นวทางใน
การประเมินคุณภาพของผู้จัดทารายงาน และขอขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนครู และนักเรียนนักศึกษา
วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง ทุกทา่ นที่มีส่วนร่วมในการจดั ทารายงานฉบบั น้ี

(นางสาวเบญจมาศ ผอ่ งไพศาลเสรี)
ตาแหน่งครูอตั ราจา้ งหมวดวชิ าภาษาต่างประเทศ

สารบญั หน้า

คานา
สารบญั
ส่วนท่ี 1 ขอ้ มูลทวั่ ไป

1.1 ประวตั ิ
1.2 ตาแหน่ง
1.3 ท่ีอยปู่ ัจจุบนั
1.4 ประวตั ิการหยดุ ราชการ
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี
2.1 ผลการปฏิบตั ิการสอน
2.2 ผลการปฏิบตั ิงานอาจารยท์ ี่ปรึกษา
2.3 ผลการปฏิบตั ิงานหนา้ ที่พิเศษ
2.4 ผลการปฏิบตั ิงานหนา้ ท่ีอื่นๆ
2.5 ผลการพฒั นาตนเอง
2.6 รางวลั เกียรติบตั ร การยกยอ่ ง ที่ไดร้ ับจากการปฏิบตั ิงาน
2.7 ผลงานทางวชิ าการท่ีเกิดจากการปฏิบตั ิงานหนา้ ท่ี
2.8 ผลการจดั การเรียนการสอน ระดบั ปวช. / ปวส. / ระยะส้นั
2.9 ผลงานที่เกิดจากการจดั การเรียนการสอนร่วมกบั นกั ศึกษา
2.10 กระบวนการเรียนการสอน
ส่วนท่ี 3 บนั ทึกพฤติกรรมที่เป็นความดี ประจาปี การศึกษา
การรับรอง

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทวั่ ไป
1.1 ประวตั ิ
ชื่อ นางสาวเบญจมาศ ผอ่ งไพศาลเสรี
วฒุ ิการศึกษาระดบั ปริญญาตรีคุรุศาสตร์บณั ฑิต สาขาวชิ าภาษาองั กฤษธุรกิจ

ปริญญาโท…………………-…………… สาขาวชิ า…………-……………
ปริญญาเอก...........................-.......................สาขาวชิ า...............-.....................
เริ่มปฏิบตั ิงาน เมื่อวนั ท่ี 22 พฤศจิกายน 2550 (สาหรับครูอตั ราจา้ งนบั ต้งั แต่ปฏิบตั ิการสอน)
1.2 ตาแหน่ง
ครูอตั ราจา้ งสาขาวชิ าภาษาตา่ งประเทศ
เงินเดือน 1,1000 บาท สังกดั แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธ์หมวดวชิ าภาษาตา่ งประเทศ
1.3 ทอ่ี ยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได)้
บา้ นเลขที่ 30/1 ม.2 ตาบล หนองตะพาน อาเภอ บา้ นค่าย จงั หวดั ระยอง รหสั ไปรษณีย์ 21120
เบอร์โทรศพั ท์ 091-1244665

1.4 ประวตั กิ ารหยดุ ราชการในรอบปี การศึกษา 1 เมษายน – 30 กนั ยายน 2561ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2.1 ตารางสอน

2.2 หน้าที่ปฏิบัติการสอน

ที่ ภาคเรียน/ รายวชิ าทสี อน ระดับช้ัน/ ปี ที่ จานว หมาย

ปี (ชื่อ/รหสั / นก./ ชม.) น นร. เหตุ
นศ.
การศึกษา
ปวส.
ปี การศึกษา 2/2561 -2/1,2 สชฟ.
-2/1,2 สชย.
1 2/2561 3000 1209 ภาษาองั กฤษเทคโนโลยชี ่าง -1/4,5 สชส.
-1/3,4 สทผ.
อุตสาหกรรม 3 0 3 - 1/1,2 สชอ.
-2/1, 2, 5 IT.

2 2/2561 3000 1208 ภาษาองั กฤษธุรกิจในการอาชีพ ปวส.
303 - 1/1 สจล.

3 2/2561 3000 1206 การสนทนาภาษาองั กฤษ 1 ปวส.
303 -2/4 สชช.
-1/3,4 สปต.

4 2/2561 2000 1203 การสนทนาภาษาองั กฤษ 1 ปวช.
-3/1 คา้ ปลีก

2.3 ผลการปฏบิ ัตงิ านหน้าทพ่ี เิ ศษ : (เช่น หวั หนา้ งาน เจา้ หนา้ ที่งาน)

ที่ งาน/ฝ่ าย หน้าท่ี หมายเหตุ

(หลกั ฐาน/การรับรอง)

1 ทาใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน -การจดั ทาใบเบิกหมวดวชิ า แตง่ ต้งั โดยหวั หนา้ แผนก

ภาษาต่างประเทศ วชิ า(ภายใน)

2 ดูแลครูต่างชาติที่มาฝึกสอนใน -ดูแลและช่วยเหลือติดต่อส่ือสารกบั แตง่ ต้งั โดยหวั หนา้ แผนก

ประเทศไทย แผนกวชิ าสาขาอ่ืนๆ วชิ า(ภายใน)

3 ดูแลความเรียบร้อยของการพกั อาศยั -คอยดูแลความเรียบร้อยการพกั อยู่ แต่งต้งั โดยหวั หนา้ แผนก

ครูชาวตา่ งชาติ อาศยั ของครูตา่ งชาติใหอ้ ยใู่ นความ วชิ า(ภายใน)

เรียบร้อย

4 คณะกรรมการดาเนินงาน -ร่วมดาเนินการตามโครงการตา่ งท่ี แต่งต้งั โดยหวั หนา้ แผนก

หมวดไดร้ ับมอบหมาย วชิ า(ภายใน)

2.4 ผลการปฏบิ ตั ิงานหน้าที่อ่ืนๆ (เช่น โครงการ / กิจกรรม อ่ืนๆ ท้งั ของฝ่ ายและวทิ ยาลยั )

2.4.1 ผลการปฏบิ ัตงิ านหน้าทอ่ี ่ืนๆ (เช่น โครงการ / กิจกรรม อ่ืนๆ ท้งั ของฝ่ ายและวทิ ยาลยั )

2.4.2 ผลการปฏบิ ัตงิ านหน้าทอ่ี ่ืนๆ (เช่น โครงการ / กิจกรรม อ่ืนๆ ท้งั ของฝ่ ายและวทิ ยาลยั )

2.4.3 ผลการปฏบิ ัตงิ านหน้าทอ่ี ่ืนๆ (เช่น โครงการ / กิจกรรม อ่ืนๆ ท้งั ของฝ่ ายและวทิ ยาลยั )

2.4.4 ผลการปฏบิ ตั ิงานหน้าทอ่ี ื่นๆ (เช่น โครงการ / กิจกรรม อ่ืนๆ ท้งั ของฝ่ ายและวทิ ยาลยั )

ที่ ภาคเรียน/ โครงการ/กจิ กรรม หน้าทใี่ นกจิ กรรม/ หมายเหตุ

ปี การศึกษา โครงการ (หลกั ฐาน/การรับรอง)

1 2/2561 ปฏิบตั ิหนา้ ที่หนา้ ประตูวลิ ยั ดูแลนกั เรียนนกั ศึกษา คาสงั่ ที่ 2049/2560

วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

2 2/2561 ไปราชการส่งครูอาสาสมคั รชาว ไปราชการเพื่อไปส่งครู คาสัง่ ที่ 0277/2562

เกาหลี ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ชาวต่างประเทศ วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

3 2/2561 การประชุมPLC ของแผนก การเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล บนั ทึกขอ้ ความของ
ภาษาองั กฤษ ตา่ งๆ วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
ไปราชการเพ่ือไปรับครู
4 2/2562 ไปราชการรับครูอาสาสมคั รชาว ชาวตา่ งประเทศ คาสง่ั ท่ี 0402/2562
เกาหลี ณ ศูนยร์ าชการ80 พรรษา วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

5 2/2562 แลกเปลี่ยนวฒั นธรรมไทยของ ดูแลคอยใหค้ าปรึกษา บนั ทึกขอ้ ความของ

นกั ศึกษาฝึกสอนและอาสาสมคั ร และช่วยเหลือครู วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

ชาวตา่ งชาติ ชาวตา่ งชาติ ฝ่ ายวชิ าการ

6 2/2561 โครงการหอ้ งเรียนภาษาองั กฤษ ฝึกซอ้ มการแสดง บนั ทึกขอ้ ความของ

English Mobile Unit บทบาทสมมุติแก่ วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

นกั ศึกษา

7 2/2562 จดั ทาศูนยภ์ าษาตา่ งประเทศ จดั ต้งั ศูนยป์ ระสานงาน คาสั่ง ท่ี 0140/2562

EEC TVET Career Center ผลิตและพฒั นากาลงั คน วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

อาชีวศึกษา

8 2/2561 เปิ ดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สอนภาคฤดูร้อน ประกาศ

วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

9 2/2561 ไปราชการ เดินทางไปรับ-ไปส่ง คาสง่ั ที่ 0183/2562

อ.ฟิ ลิปปิ นส์ที่มานิเทศครู วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

ฝึ กสอน

10 2/2561 EEC TVET Career Center : Rayong คณะกรรมการฝ่ ายวจิ ยั คาสง่ั ที่ 0146/2562

และพฒั นา วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

2.5 ผลการพฒั นาตนเอง (เช่น การศึกษาดว้ ยตนเอง/ การนิเทศ /ดูงาน / ฝึกอบรม)
ท่ี วนั /เดือน/ปี ชื่อโครงการ /วธิ ีการพฒั นาตนเอง ระยะเวลา/หน่วยงาน หลกั ฐาน/การรับรอง

หรือสถานทจี่ ัด

1 2/2560 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ระบบ 7 ก.พ. 2561 คาสัง่ ที่ 0052/2561
บริหารจดั การสารสนเทศ ฝ่ ายวชิ าการ วท.ระยอง
วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง”

2 2/2560 โครงการลกั พฒั นาหลกั สูตรภาษ 11 ม.ค. 2561 คาสงั่ ท่ี ศธ 0617.3/ว
องั กฤษ 009

2.6 รางวลั / เกยี รตบิ ัตร / การยกย่อง ทไ่ี ด้รับจากการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานทม่ี อบ หมายเหตุ
อศจ. จ. ระยอง
ท่ี วนั /เดือน/ปี ช่ือรางวลั /รางวลั / เกียรติบัตร / การยกย่อง แผนกภาษาต่างประเทศ
1 16 ม.ค.61 ครูดีเด่น
2 ฝึกซอ้ มเดก็ เพ่ือเขา้ ร่วมแขง่ ขนั ทกั ษะ

ภาษาองั กฤษแบบสาธิต
3

2.7 ผลงานทางวชิ าการทเ่ี กดิ จากการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี (เอกสาร/ ส่ือ/ แบบทดสอบ/ แผนการจดั การเรียนรู้/

งานวจิ ยั / สิ่งประดิษฐ์ ) / หรือผลงานท่ีดีเด่นอ่ืนๆ

ท่ี ภาคเรียนที่ ช่ือผลงาน/ประกอบรายวชิ า รายละเอยี ดของผลงาน หมายเหตุ

1 2/2561 โครงการสอนของรายวชิ าตา่ งๆ จดั ทาแผนการเรียนรู้

2 2/2561 แผนการสอน จดั ทาแผนการเรียนรู้

3 2/2561 วจิ ยั ในช้นั เรียน การวดั เจตคติต่อวชิ าภาษาองั กฤษ

2.8 ผลงานท่ีเกดิ จากการจัดการเรียนการสอนร่วมกบั นักศึกษา (เช่น โครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ / งานวจิ ยั )

ท่ี ชื่อโครงงาน/ สิ่งประดษิ ฐ์ /งานวจิ ัย ระดับช้ัน /ปี ท/่ี หมายเหตุ

สาขาวชิ า (รางวลั ทไี่ ด้รับ)

1 ฝึกเดก็ เพือ่ แขง่ ขนั ทกั ษะภาษาองั กฤษแบบสาธิต ปวช.1 การโรงแรม ชนะเลิศอนั ดบั 1

2

3

2.9 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ขา้ พเจา้ ไดจ้ ดั กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ ผเู้ รียนเป็นสาคญั โดยส่งเสริมใหผ้ เู้ รียนไดพ้ ฒั นา

ตนเองตามธรรมชาติและเตม็ ตามศกั ยภาพ ในปี การศึกษา ..................ดงั น้ี

คาชี้แจง โปรดทาเคร่ืองหมาย  หนา้ ( ) ที่ท่านไดป้ ฏิบตั ิในการจดั กระบวนการเรียนรู้

1) จดั กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้ งกบั สาระมาตรฐานและผเู้ รียน โดยมีวธิ ีการสอน

ภาคทฤษฎี ดงั น้ี

( ) แบบบรรยาย ( ) แบบสาธิต ( ) แบบบูรณาการ ( ) แบบอ่ืนๆ .............

2) จดั กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ การปฏิบตั ิจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดงั น้ี

( ) ปฏิบตั ิในช้นั เรียน ( ) ปฏิบตั ิในหอ้ งปฏิบตั ิการ ( ) ปฏิบตั ิในโครงการอาชีวะบริการฯ

3) ใชส้ ่ือ นวตั กรรมและเทคโนโลยกี ารศึกษา เพอ่ื ใหผ้ ูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ตามศกั ยภาพของตนเอง

ดงั น้ี

( ) ใบความรู้ ( ) ใบงาน ( ) แผน่ ภาพ ( ) แผน่ ใส

( ) วดี ิทศั น์ ( ) ส่ือของจริง ( ) CAI ( ) e-learning

( ) อื่นๆ ......................................................................................

4) การวดั ผลและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ งกบั สมรรถนะทางวชิ าชีพแตล่ ะสาขาวชิ าชีพ ดงั น้ี

( ) การทดสอบทดสอบภาคทฤษฎี ( ) การทดสอบภาคปฏิบตั ิ ( ) การสงั เกต

( ) การสัมภาษณ์ ( ) การรายงาน () แฟ้มสะสมงาน

( ) การรายงานผลงาน ( ) การถาม-ตอบ ( ) การตรวจผลงาน

ส่วนท่ี 3 บนั ทกึ พฤติกรรมทเ่ี ป็ นคุณความดี ประจาปี การศึกษา

วตั ถุประสงคข์ องการบนั ทึกน้ี เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ดา้ นจริยธรรม ธรร
มาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนั ท่ี 19
ธนั วาคม 2549 ที่ตอ้ งการส่งเสริมให้ขา้ ราชการไดป้ ระพฤติสิ่งที่เป็ นคุณความดีในราชการใหด้ ียง่ิ ข้ึนไป และ
สร้างกาลงั ใจแก่ขา้ ราชการท่ีไดป้ ระพฤติดงั กล่าว โดยใหผ้ บู้ งั คบั บญั ชานาไปประกอบการพิจารณา เร่ืองการ
บริหารงานงานบุคคลต่อไป ดงั น้นั ขา้ ราชการจึงบนั ทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สาคญั ในการปฏิบตั ิราชการ
ที่เป็นคุณงามความดีท้งั ระดบั ท่ีไดป้ ฏิบตั ิตามวนิ ยั จรรยาบรรณ งานในหนา้ ท่ีหรือตามท่ีส่วนราชการกาหนด
ก็ได้ หรือระดับที่เกิดคุณค่า หรือคุณความดีที่เป็ นผลต่อขา้ ราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือ
ผลสัมฤทธ์ิของทางราชการต่อไปอีกก็ได้ (จากบนั ทึกสาหรับผูป้ ระเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณความดี และ
พฤติกรรมการทางานของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : สาหรับตาแหน่งท่ีมีใบอนุญาตประกอบ
วชิ าชีพ)

กรอบการประพฤตปิ ฏิบัตขิ องข้าราชการและบุคลากร ระบุพฤตกิ รรม หรือเหตุการณ์สาคัญท่ที ่านได้

ทางการศึกษาทเ่ี ป็ นคุณความดี ประพฤติดี ปฏบิ ตั ิชอบ ตามวนิ ัย จรรยาบรรณ

1. ปฏบิ ัติตนตามจรรยาบรรณวชิ าชีพครู -เขา้ รับการอบรมภาษาองั กฤษตามคาส่งั ท่ีไดร้ ับหมอบ

1.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง (มีวนิ ยั ในตนเอง พฒั นา หมาย

ตนเองดา้ นวชิ าชีพ บุคลิกภาพและวสิ ัยทศั น์ ใหท้ นั ต่อ

การพฒั นาทางวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่

เสมอ)

1.2 จรรยาบรรณต่อวชิ าชีพ (รัก ศรัทธา ซื่อสตั ยส์ ุจริต -มีความรับผดิ ชอบตอ่ หนา้ ท่ีท่ีไดร้ ับหมอบหมายอยา่ ง

รับผดิ ชอบต่อวชิ าชีพ และเป็ นสมาชิกท่ีดีขององคก์ ร ต้งั ใจและ

วชิ าชีพ)

1.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ (รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงั ใจแก่ศิษยแ์ ละผรู้ ับบริการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงั ใจแก่ศิษยแ์ ละผรู้ ับบริการ ตามบทบาทหนา้ ที่โดยเสมอหนา้ ส่งเสริมใหเ้ กิดการ
ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้ ส่งเสริมใหเ้ กิดการ เรียนรู้ ทกั ษะและนิสัยที่ถูกตอ้ งแก่ลูกศิษยแ์ ละ
เรียนรู้ ทกั ษะและนิสัยท่ีถูกตอ้ งแก่ลูกศิษยแ์ ละ ผรู้ ับบริการตามบทบาทหนา้ ที่อยา่ งเตม็ ความสามารถ
ผรู้ ับบริการตามบทบาทหนา้ ท่ีอยา่ งเตม็ ความสามารถ ดว้ ยความบริสุทธ์ิใจ
ดว้ ยความบริสุทธ์ิใจ

กรอบการประพฤตปิ ฏิบตั ิของข้าราชการและบุคลากร ระบุพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สาคัญทท่ี ่านได้
ประพฤติดี ปฏบิ ัติชอบ ตามวนิ ัย จรรยาบรรณ
ทางการศึกษาทเ่ี ป็ นคุณความดี -ช่วยเหลือเก้ือกูล ซ่ึงกนั และกนั อยา่ งสร้างสรรค์ โดย
1.4 จรรยาบรรณต่อผ้รู ่วมวชิ าชีพ (ช่วยเหลือเก้ือกลู ยดึ มน่ั ในคุณธรรม สร้างความสามคั คีในหมูคณะ
ซ่ึงกนั และกนั อยา่ งสร้างสรรค์ โดยยดึ มนั่ ในคุณธรรม
สร้างความสามคั คีในหมูค่ ณะ)

1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม (ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็น - เขา้ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ผนู้ าในการอนุรักษแ์ ละพฒั นาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และกิจกรรมวนั สาคญั ตามหลกั ศาสนา
ศิลปวฒั นธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดลอ้ ม รักษา
ผลประโยชนข์ องส่วนรวม และยดึ มนั่ ในการปกครอง -ปฏิบตั ิการเรียนการสอนอยา่ งเคร่งคดั
ระบบประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษตั ริยท์ รงเป็ น -ปฏิบตั ิหนา้ ท่ีท่ีไดร้ ับหมอบหมายอยา่ งเคร่งครัดและ
ประมุข) ต้งั ใจ

2. การประพฤติปฏิบตั ิตนตามงานในหน้าทค่ี วาม

รับผดิ ชอบ

3. พฤตกิ รรมการทาคุณความดอี ่ืนๆ ทสี่ ่วนราชการ -ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นครูท่ีดีต่อวชิ าชีพ
กาหนดตามลกั ษณะงานของตน หรือทม่ี ีมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด

ขอรับรองวา่ ขอ้ มูลที่กล่าวมาท้งั หมดเป็นขอ้ เท็จจริง

ลงชื่อ..................................................ผ้เู สนอ
(………………………………)
.........../....................../..............

ความเห็น................................................................................................................................

ลงช่ือ.................................................
(………………………………)

ตาแหน่ง หวั หนา้ แผนกวชิ าชีพ.......................................
........./........................./...............

ความเห็น................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................
(………………………………)

ตาแหน่ง รองผอู้ านวยการฝ่ าย .........................
........./........................./...............

ความเหน็ ................................................................................................................................

ลงช่ือ.................................................
(……………………………….)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการวทิ ยาลยั
........./........................./...............

ภาคผนวก

การเข้ารว่ มแขง่ ขันส่ิงประดิษฐโ์ คมไฟหนงั ตะลงุ

เขา้ ร่วมกจิ กรรมแขง่ ขันทักษะการพดู สาธติ เปน็ ภาษาองั กฤษ

เขา้ รว่ มกิจกรรมเวรหน้าวลิ ัยประจาวนั ศกุ ร์

การเขา้ ร่วมพธิ เี ปิดศนู ยภ์ าษาองั กฤษ

เขา้ รว่ มกจิ กรรมเปดิ บา้ นตลาดนดั แรงงานและการเรยี นรู้ English Mobile Unit

เขา้ ร่วมการเดนิ ทางไปรบั ครูอาสาสมคั รชาวเกาหลใี ต้ ณ ศนู ยร์ าชการเฉลมิ พระเกยี รติ ๘๐ พรรษา

เขา้ ร่วมกจิ กรรมกีฬาสภี ายในวิทยาลัยเทคนคิ ระยอง

พธิ ไี หวพ้ ระวษิ ณกุ รรมและกิจกรรมกฬี าสปี ระจาปี 62

พธิ รี บั มอบครอู าสาสมคั รชาวเกาหลี ณ ศนู ย์ราชการจงั หวดั ๘๐ พรรษา

โครงการการอบรม English Mobile Unit


Click to View FlipBook Version
Previous Book
junjira dethpaeng
Next Book
เรื่องเจตคติต่อวิชาอังกฤษ วิจัย 62