The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by junaidah.amir, 2019-04-26 18:11:42

Standard 4 Penarafan Kendiri Guru

Standard_4_Penarafan_Kendiri_Guru

RUMUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (FASA 1)
SK BANDAR TAWAU II TAHUN 2019

Bil. STANDARD 4 : PEMBELAJARAN DAN TAHUN PENGISIAN PERBEZAAN
PEMUDAHCARAAN
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI 2018 2019

4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG 8.73 8.63 - 0.1
Guru merancang pelaksanaan PdPc secara 8.40 8.63 + 0.23
4.29 4.68 + 0.39
4.1.1 12.36 12.50 + 0.14
profesional dan sistematik.
20.65 20.66 + 0.01
4.2 4.34 4.33 - 0.01
Guru mengawal proses pembelajaran secara
8.48 8.47 - 0.01
4.2.1
profesional dan terancang. 16.23 16.62 + 0.39
Guru mengawal suasana pembelajaran secara 83.48 84.12 - 0.64
BAIK BAIK
4.2.2
profesional dan terancang.

4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING
Guru membimbing murid secara profesional dan

4.3.1
terancang.

4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
Guru mendorong minda murid dalam

4.4.1 melaksanakan aktiviti pembelajaran secara
profesional dan terancang.
Guru mendorong emosi murid dalam

4.4.2 melaksanakan aktiviti pembelajaran secara
profesional dan terancang.

4.5 GURU SEBAGAI PENILAI
Guru melaksanakan penilaian secara sistematik

4.5.1
dan terancang.

4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran

4.6.1
secara berkesan.

STATUS PENGOPERASIAN

TAHUN JUMLAH TARAF DAN SKOR JUMLAH TAHAP
GURU SKOR

Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat
90 -100 80 – 89.99 50 – 79.99 20 – 49.99 Lemah
0 – 19.99

2018 72

Dicerap

70 0 69 1 0 0 83.48 Baik

2019 Tidak
Dicerap

2
68

Dicerap

67 0 65 2 0 0 84.12 Baik

Tidak
Dicerap

1

RRUUMMUUSSAANN

BBiill IIssuu JUSTIFIKASI IInntteerrvveennssii

B1i1l.. GGuurruuTttiaiddhaaakkpmmTeeirnruudjjuaukkkarrunubbYrriiakknttagahhPaaepprklkuuuaaDlliiitttiii(n(TTgKKk))atkanTTaakklliimmaatt PPeemmaannttaappaann SSttaannddaarrdd 44 SSKKPPmmgg22
4.1.1 ddaGalluaarmmu bmbooerrraaannnggcappneegnnccpeeerrlaaappkaasnannppaeeannnggaPajdjaaPrrcaannseddcaaannra profe2s2i77onAAapplrridilla22n001s1i99st(e(SSmaaabbtttiuuk).)
ppeemmuuddaahhccaarraaaann SSttaannddaarrdd 44 SSKKPPMMgg22

(i) RPH yang disediakan tidak mengandungi objektif yang boleh diukur dan bersesuaian dengan
aktiviti pembelajaran.

(i) Kaedah pentaksiran tidak ditentukan.
(ii) Sumber pendidikan yang disediakan kurang mengikut keupayaan murid.

4.4.2 Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara profesional
dan terancang.

(i) Kurang memberi pujian dan galakan terhadap tingkah laku positif murid/
(ii) Kurang memberi penghargaan terhadap hasil kerja / tugasan murid
(iii) Kurang memberi keyakinan kepada murid semasa menjawab soalan

4.5.1 Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang.

(i) Kaedah pentaksiran tidak dipelbagaikan
(ii) Kurang menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaab dalam pdpc.
(iii) Kurang memberi latiahn/tugasan berkaitan dengan pelajaran
(iv) Kurang membuar refleksi pengajaran dan pembelajaran


Click to View FlipBook Version