The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Furore, 2019-07-08 16:48:58

Furore 2008 01

Furore 2008 01

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

De voorzittersbel

Zoals u kunt zien in de kop van de pagina’s is dit alweer het 20e jaar
dat Furore verschijnt als regioblad. Ik heb dit al op onze
nieuwjaarsbijeenkomst aangehaald. Behalve de voorzittersrol binnen
onze regio verzorg ik ook al vanaf de elfde jaargang uw regioblad. Voor
mij is het dus het tiende jaar dat ik u via Furore van de nodige
informatie uit onze regio voorzie.

Er staat ons een druk jaar te wachten. Allereerst hebben we
natuurlijk onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst alweer achter de
rug.

Verder staat voor dit jaar de show bij Stout’s Tuincentrum in
Bergambacht op stapel. Ook zijn we bezig om een uitje naar de tuin
van Herman Geers in Boskoop te organiseren. De heer Geers heeft
vorig jaar een dialezing gegeven over klein blijvende struiken en bomen
en heeft zelf zijn tuin hier uiteraard ook mee ingericht.

Behalve de lezing had de heer Geers ook diverse bomen en struiken bij
zich voor de verkoop. Let wel: het gaat hier niet om bonsai maar om
van nature klein blijvende bomen, waaronder zelfs een kastanje. Het
zal beslist de moeite waard zijn om mee te gaan. We hopen u op de
voorjaarsvergadering meer hierover te kunnen vertellen.

Ook staat dit jaar weer een open tuindag gepland. Rien Noordam heeft
zijn tuin weer flink onderhanden genomen en wil ons weer graag laten
genieten. Van de vorige keer weten we dat Rien over een flinke tuin
beschikt en we zijn zeer benieuwd hoe het is geworden. Ook dit zal
ongetwijfeld weer de moeite waard zijn.

Met vriendelijke groet,
Cor Boom

pagina 1

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Ledenmutaties

Ledenmutaties zijn nog niet ontvangen, meestal komen die binnen als
Furore net verzonden is naar de drukker maar dan houdt u ze gewoon
van ons tegoed.

Wel is een rectificatie op zijn plaats:

In het decembernummer hebben wij gemeld dat Mw. Geestman-
van Oorschot uit Rotterdam het lidmaatschap heeft opgezegd. Later
is ons helaas gebleken dat mevrouw Geestman is overleden.

We missen in mevrouw Geestman iemand die altijd aanwezig was op
onze voorjaarsvergadering en najaarsbijeenkomst. Ook op onze shows
konden we haar altijd als bezoeker verwelkomen. In de tijd dat nog
jaarlijks een busreis werd gemaakt door de regio was mevrouw
eveneens altijd van de partij. We betreuren het dan ook dat dit
bericht ons pas zo laat, door vermelding in Fuchsiana, heeft bereikt.

Om dit soort pijnlijke misverstanden in de toekomst te voorkomen
roepen wij u op dergelijke belangrijke zaken aan ons als regio te
melden zodat wij daar adequaat op kunnen reageren. Zonodig kunnen
wij ook de melding aan het landelijk ledensecretariaat voor u regelen
zodat u niet twee keer naar dezelfde vereniging hoeft te reageren.

Regio 19 heeft momenteel 67 leden.

Op de voorjaarsvergadering wordt u weer een volledig bijgewerkte
ledenlijst ter beschikking gesteld. Ontdekt u daar fouten op, wilt u dit
dan laten weten aan Cor Boom zodat deze fouten hersteld kunnen
worden.

pagina 2

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

pagina 3

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Voorjaarsvergadering 2008

Het bestuur van regio 19 nodigt u graag uit voor de
voorjaarsvergadering op zaterdag 12 april 2008 op de welbekende
locatie:

Wellant College
Bosdreef 111
Rotterdam

U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur voor de stekkenverkoop en
het afhalen van de bestellingen uit de winkel. Tevens kunnen dan
stekken tegen gereduceerd tarief gekocht worden voor de jaarlijkse
kweekwedstrijd.

Aanvang vergadering 14.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Mededelingen ledenraad
4. Vaststellen ledenraadvertegenwoordiger 2008
5. Notulen 2007
6. Financieel verslag en kascontrole 2007
a. Het financieel verslag is beschikbaar voorafgaand aan
de vergadering
7. Verkiezing kascontrolecommissie
De heer v.d. Kooy heeft zijn termijn erop zitten. Mevrouw
van Kleij wordt 1e lid en de heer Meivogel 2e lid. Wij zoeken
weer een reservelid. De kascontrolecommissie kost eenmaal
per jaar een avondje dus schroom niet en meldt u aan
tijdens de vergadering.
8. Jaarverslag secretariaat

pagina 4

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

9. Bestuursverkiezing
a. Vorig jaar zou de vice-voorzitter, de heer van Leeuwen
aftredend zijn. Omdat toen twee bestuursleden
aftredend waren is dit over het hoofd gezien. Besloten
is dit nu te laten gebeuren en voor te stellen de termijn
eenmalig te stellen op twee jaar zodat uiteindelijk het
oorspronkelijke aftreedrooster weer gevolgd wordt. De
heer van Leeuwen is dus dit jaar aftredend en stelt zich
weer herkiesbaar.
b. Ook de voorzitter, de heer Boom is dit jaar aftredend
en stelt zich eveneens herkiesbaar
c. Tegenkandidaten worden verzocht dit tot een half uur
voor de vergadering kenbaar te maken bij het bestuur.

10. Activiteiten 2008
a. Bezoek tuin Herman Geers
b. Open tuindag Rien Noordam
c. Show in Bergambacht
d. Najaarsbijeenkomst

11. Rondvraag
12. Sluiting

Na het officiële gedeelte volgt een pauze waarin u een kopje koffie of
thee kunt gebruiken. Tevens worden weer loten verkocht voor de
loterij aan het eind van de middag. De opbrengst van deze loterij is
bestemd om de kosten van de middag te dekken. We hebben weer
diverse leuke prijzen voor u beschikbaar.

Na de pauze zal een diavoorstelling worden verzorgd door de heer Jos
Ketelaar. Deze diashow heet "Wilde orchideeën in Nederland".
Er komen in ons land nog een dertigtal soorten orchideeën voor,
waarvan sommigen zeldzaam zijn. Alle soorten, vleeskleurige orchis,
rietorchis, brede orchis, grote keverorchis, grote muggenorchis en
nog meer soorten worden besproken en op dia's getoond.

pagina 5

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Alle orchideeën worden in hun oorspronkelijke groeiplaats vertoond,
vaak ook met begeleidende planten in het voor hen karakteristieke
landschap.

Deze dialezing belooft weer zeer de moeite waard te worden met in
elkaar overlopende beelden waardoor een levendige presentatie
ontstaat. Reden te meer om de voorjaarsvergadering te bezoeken.

Nog een reden de vergadering niet te missen: de verkoop (tegen
gereduceerd tarief) van de stekken voor de kweekwedstrijd. Omdat
dit jaar weer een show georganiseerd wordt is weer gekozen voor
twee cultivars die tijdens de show zullen worden beoordeeld. Over
deze kweekwedstrijd leest u verderop in deze Furore meer. We doen
hierbij wel vast een oproep mee te doen aan deze wedstrijd zodat we
met zoveel mogelijk wedstrijdplanten een leuke opstelling kunnen
maken.

Hopelijk hebben we met het weer dit jaar meer geluk dan in 2006. Het
vocht en, op het laatste moment, de warmte heeft toen veel planten
parten gespeeld. Van diverse kanten kregen we zelfs te horen dat de
planten het hadden begeven. Zeer jammer!

Van belang is wel dat u zich realiseert dat iedereen te maken heeft
met dezelfde stekken en dezelfde weersomstandigheden. Voor
iedereen dus gelijke kansen of die nu goed zijn of slecht. Schrale
troost misschien maar alle kleine beetjes troost kunnen in zo’n geval
helpen.

Merry Go Round
pagina 6

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

Notulen van de voorjaarsvergadering
2007

Gehouden op zaterdag 17 maart 2007.
Locatie: Wellant College, Bosdreef 111 te Rotterdam.
Aanwezig 22 leden en 2 gasten.

Opening.
De bijeenkomst wordt om 14.10 uur geopend.
In verband met het feit dat de spreker van deze middag weer vroeg
onze bijeenkomst moest verlaten wordt de vergadering naar later
verschoven en met de lezing begonnen.

De lezing wordt gehouden door Herman Geers uit Boskoop en gaat
over dwergheesters en dwergconiferen. De projectie apparatuur
werkte helaas niet optimaal, waardoor de laptop en beamer handmatig
bediend moest worden. Al met al was het een interessante lezing met
fraaie beelden van diverse dwergheesters en dwergconiferen.
Na de lezing werden de lootjes verkocht voor de verloting die na
afloop van de vergadering werd gehouden.

Om 15.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen
hartelijk welkom.

Mededelingen van het bestuur.
Er is een bericht van verhindering van Francien van Bijleveld en een
kaart met de beste wensen voor de vergadering. Tineke van der Linde
kon helaas niet bij de vergadering aanwezig blijven omdat zij eerder
weg moest.

pagina 7

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Mededelingen van de ledenraad.
Dick van der Linde heeft de laatste Ledenraad bijgewoond als
waarnemer voor Bas van Leeuwen.

Het begin van deze ledenraadvergadering kenmerkte zich door
bespreking van de vele problemen in de redactie van Fuchsiana. De
redactie bestond uit de heer van Wijk ( eindredacteur), de heren Lerk
en van Grondelle (tevens secretaris van het Hoofdbestuur) en
mevrouw Crucke (tevens voorzitter van het Hoofdbestuur). Het
Hoofdbestuur wenste in het oktobernummer van Fuchsiana alle
verslagen van de diverse fuchsiashows geplaatst te hebben.
Daar Fuchsiana reeds drukklaar was zonder deze verslagen moest in
korte tijd door de eindredacteur veel werk verzet worden, om vier
extra pagina’s met deze verslagen in te lassen. De heer Lerk vond deze
gang van zaken niet juist en beschuldigde de voorzitter van het
Hoofdbestuur van misbruik van haar bevoegdheden. Een en ander
escaleerde, waardoor de heer Lerk ontslag nam en de redactie verliet.
Tijdens de ledenraadvergadering werd de situatie toegelicht.
Diverse sprekers vonden de gang van zaken niet juist en adviseerden
het huishoudelijk reglement te veranderen. De heer v.d Vorst (regio
26) kwam met een lijst van aanbevelingen, doch dit werd verworpen en
na wat heen en weer gepraat verliet de heer v.d Vorst boos de
vergadering met de aankondiging dat regio 26 uit de ledenraad stapt.
Ondertussen heeft ook de heer van Wijk de redactie verlaten. De
overgebleven leden gaan nu op zoek naar nieuwe redactie leden.

De financiën van de NKvF.
Reeds jaren is er geen contributieverhoging geweest, doch nu moet
dat toch gebeuren. Het ledenaantal stabiliseert op ongeveer 3500
leden en de kosten nemen toe, o.a. van Fuchsiana. Het voorstel is de
contributie met € 1.50 te verhogen. Het merendeel van deze verhoging
komt ten goede aan de regio’s.

pagina 8

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

Tot nu toe kregen de regio’s een vaste bijdrage van € 257,-- en per
regiolid € 3,50. Om grote regio’s niet te bevoordelen ten opzichte van
kleinere, krijgt elke regio nu € 360,-- dus € 103,-- meer, terwijl de
tegemoetkoming per lid (€ 3,50) onveranderd blijft. Dit voorstel moet
in de volgende Ledenraadvergadering vastgesteld worden als de regio’s
hiermee akkoord gaan.

Verdere mededelingen zijn dat er in 2010 weer een landelijke show
komt en dat in 2012 de Floriade gehouden zal worden in Venlo. Er komt
weer een BCK met keuringen en er wordt een Winterharden
Studiegroep opgericht.

De voorzitter vraagt naar aanleiding van de contributieverhoging de
mening van onze regiovergadering. Men gaat akkoord met het voorstel,
zodat Bas van Leeuwen dat bij de volgende Ledenraadvergadering kan
mededelen. Wel wordt nog gesuggereerd om elk jaar een inflatie
afhankelijke verhoging toe te passen. Dat lijkt echter moeilijk om
goed te verwezenlijken doordat het dan om enkele eurocenten gaat.

Vaststellen Ledenraadvertegenwoordiger 2007.
De vergadering gaat akkoord met Bas van Leeuwen als
vertegenwoordiger voor 2007. In voorkomende gevallen zal Dick van
der Linde hem vervangen.

Notulen 2006.
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden onder dankzegging
goedgekeurd.

Financieel verslag en kascontrole 2006.
Het financieel verslag, dat op de vergadering beschikbaar was werd
goedgekeurd. De kascontrolecommissie doet bij monde van de heer
Noordam verslag van de bevindingen. “De kas wordt goed beheerd en
alles klopt”.

pagina 9

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Hierna wordt de penningmeester de heer Slootweg decharge verleend
en bedankt voor zijn werk.

Verkiezing kascontrolecommissie.
De heer Noordam heeft zijn termijn erop zitten en wordt bedankt
voor zijn deelname. De heer van der Kooy wordt nu eerste lid en
mevrouw van Kleij tweede lid van de commissie. Als reserve lid biedt
de heer Meivogel zich aan.

Jaarverslag Secretariaat.
Er zijn geen opmerkingen, waarna het verslag onder dankzegging aan
de opstellers wordt goedgekeurd.

Bestuursverkiezing.
Mevrouw van der Linde was aftredend. Er hebben zich geen
tegenkandidaten aangediend, waarna mevrouw van der Linde weer voor
drie jaar wordt benoemd. Hiervoor wordt zij door de vergadering met
applaus bedankt.

Activiteiten 2007/2008.
Het bestuur stelt voor om in 2007 wederom een opentuinen dag te
organiseren. Deze is in principe gepland op 28 juli 2007 in de tuinen
van de heren Boom en van Leerdam. Tijdens de vergadering kwam naar
voren, dat de heer van Vliet, Verbindingsweg 11 te Nieuwerkerk ook
had aangeboden zijn tuin beschikbaar te stellen. In het juni nummer
van Furore zal het verder aangekondigd worden. Ook Herman Geers
bood zijn tuin aan voor bezichtiging met een rondleiding.

De Najaarsbijeenkomst is op 22 september. De wedstrijdplanten
worden dan gekeurd. Het is de bedoeling dat één plant in een pot van
maximaal 20 cm wordt aangeboden ter beoordeling.

pagina 10

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

In 2008 willen we weer een show houden in Bergambacht. Stout heeft
dan misschien meer ruimte beschikbaar en de scouting wil ook graag
weer helpen. Ieder lijkt hiermee akkoord.

In Blijdorp in de Riviérahal wordt een langdurige tentoonstelling met
fuchsia’s, van mei tot september 2008 georganiseerd. Het leek het
bestuur niet haalbaar hier aan mee te werken met planten. Een
mogelijkheid is nog om er zo nu en dan met folder materiaal aanwezig
te zijn om informatie over de NKvF te verstrekken. Vanuit de
vergadering wordt gesteld dat onze vereniging promoten niet verkeerd
is, echter landelijke promotie lijkt hier de beste weg. Een andere
mogelijkheid is nog om andere regio’s er bij te betrekken. Cor zal nog
eens met mevrouw van de Sande, die ons benaderd heeft, overleggen
en het weer terug spelen naar het Hoofdbestuur.

Er is ook weer een show in de Groene zoom. Chiel is daar aanwezig met
planten. De data worden in Furore bekend gemaakt.

Rondvraag.
Er wordt gevraagd of het bestuur voldoende aandacht schenkt aan de
nieuwe leden. Er waren deze vergadering een aantal nieuwe leden
aanwezig, wat heel fijn is. Voorafgaand aan de vergadering is het
echter nogal hectisch om alles goed te laten verlopen en de
verkooppunten te bemannen. Hierdoor kan het bestuur helaas minder
aandacht aan de bezoekers schenken dat het zou wensen. Nieuwe
leden worden daardoor helaas niet altijd opgemerkt. Dit zal wel
besproken worden binnen het bestuur.

Verder zijn er geen opmerkingen meer.

Sluiting.
Om 16.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en hij bedankt alle
aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

Tineke en Dick van der Linde

pagina 11

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Bent u door uw
meststoffen heen en
voorlopig is er nog geen
regiobijeenkomst?

pagina 12

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

Jaarverslag 2007

Bestuur:
In dit verenigingsjaar onderging het bestuur geen wijzigingen.
Volgens het rooster van aftreden was Mevrouw van der Linde dit jaar
aftredend. Zij werd weer voor drie jaar herkozen.
Het bestuur voor het jaar 2007 bestond daarna uit:

Cor Boom, voorzitter
Bas van Leeuwen, vice-voorzitter.
Tineke van der Linde, secretaris.
Chiel Slootweg, penningmeester.
Dick van der Linde, 2e secretaris.

Bestuursafvaardiging:
Ook dit jaar werd Bas van Leeuwen weer herkozen als
bestuursafgevaardigde voor de Ledenraad met Dick van der Linde als
vervanger. De onderwerpen van de Ledenraad werden in het bestuur
voorbesproken. De verslagen van de Ledenraad vergaderingen werden
later doorgenomen om hieruit weer mededelingen te doen in onze regio
vergaderingen.
In het hoofdbestuur traden geen veranderingen op, maar aan het eind
van het jaar verlaten de heren van Grondelle en Spoelstra het
bestuur.
Dit jaar waren er veel problemen in de redactie van Fuchsiana.
De heren van Wijk en Lerk traden uit de redactie, hetgeen in de
vereniging tot onrust heeft gezorgd. Tenslotte bleven Mevrouw
Crucke en de heer van Grondelle over. Aan het eind van het jaar was
de redactie nog niet op sterkte.
Het leden aantal bleef dit jaar op ongeveer 3500 leden hangen.
In verband met de toegenomen kosten moest de contributie met
€ 1,50 worden verhoogd. Overigens was de contributie jarenlang
onveranderd gebleven. Het merendeel van deze contributieverhoging
komt ten goede aan de regio’s.
Er waren dit jaar geen fuchsiashows in het land.

pagina 13

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Bestuursvergaderingen:
In dit verenigingsjaar werden drie bestuursvergaderingen gehouden
en wel op 05-02-07, 25-06-07 en 29-10-07.
Op deze vergaderingen werden de voorjaarsvergadering en de
najaarsbijeenkomst die onveranderd werden gehouden in het Wellant
College in Rotterdam voorbereid, evenals de Nieuwjaarsbijeenkomst in
Zorgcentrum Arcadia in Rotterdam.
Tevens werd aandacht besteed aan de andere activiteiten in onze
regio. Bezoek aan de tuin van onze voorzitter werd voorbereid. Verder
werden besprekingen gevoerd voor de regioshow in Bergambacht, die
in 2008 weer gehouden zal worden.

Ledenaangelegenheden:
Aan het eind van dit jaar had onze regio nog 67 leden. Er zijn ook dit
jaar weer enkele nieuwe leden toegetreden doch helaas hebben er
meer bedankt, waardoor ons ledenbestand steeds geringer wordt.

Furore:
In 2007 is Furore drie keer verschenen. Voor het herfstnummer was
er onvoldoende kopij om het nummer te vullen. Zoals gebruikelijk
werd in Furore steeds verslag gedaan van onze activiteiten. Er werden
foto’s en een verslag geplaatst van de twee opentuin dagen. De
gebruikelijke vaste rubrieken vonden eveneens een plaats in Furore.
In het laatste nummer van Fuchsiana was ook het verslag van de
opentuin dag bij Cor Boom met een aantal foto’s opgenomen. De lay-out
bleef onveranderd en het vinden van voldoende adverteerders bleef
een probleem.

Regio activiteiten:
Traditiegetrouw begon dit jaar weer met de Nieuwjaarsbijeenkomst in
Arcadia te Rotterdam. Het was evenals de vorige jaren weer een
gezellige bijeenkomst.

pagina 14

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

De voorjaarsvergadering in het Wellant College werd op 17 maart
gehouden. Er konden weer fuchsiastekken worden gekocht evenals
stekken voor de kweekwedstrijd, waarbij dit keer gekozen was voor
“Rose Fantasia”.
De penningmeester werd na controle door de kascommissie bedankt en
gedechargeerd.
Dit keer was er vooraf aan de vergadering een lezing met dia’s door de
heer Geers over dwergheesters.
Dit jaar werden er twee tuinen bezocht. Op 28 juli had onze
voorzitter Cor Boom zijn tuin beschikbaar gesteld. Er werd goed
gebruik gemaakt door onze leden om een bezoek aan Bergambacht te
brengen. Zaterdagmiddag 25 augustus bracht een twintigtal leden een
bezoek aan de prachtige tuin van Arie van Vliet in Nieuwerkerk.
Arie is vroeger lid geweest van onze vereniging en door het
enthousiasme van de bezoekers besloot hij nu weer lid te worden.
De najaarsbijeenkomst vond plaats op 27 september in het Wellant
College.
Er werden zes wedstrijdplanten ingeleverd, die gekeurd werden door
de heer en mevrouw Damsteegt van regio 20. De bijeenkomst werd
afgesloten met een lezing met prachtige dia’s door mevrouw
Winkelman met het onderwerp “Vier seizoenen in Trompenburg”

Verkoop verenigingsartikelen.
Evenals voorgaande jaren hebben weer diverse leden gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om artikelen uit de Fuchsiawinkel te bestellen.
Chiel Slootweg beheert dit en levert dan de bestellingen op de
voorjaarsvergadering af, tot tevredenheid van de leden.
In 2006 is er voor het eerst centraal fuchsiagrond van TrefEGO
ingekocht. Rinus van der Kooy heeft dit voor de vereniging geregeld en
dat is heel plezierig. Ook dit jaar heeft hij weer voor de zakken
fuchsiagrond gezorgd, die bij hem thuis in het vroege voorjaar konden
worden afgehaald.

pagina 15

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Samenvatting:
Het jaar 2007 overziend kunnen we concluderen dat ook dit jaar toch
weer een goed verenigingsjaar is geweest. Ondanks dat het aantal
leden steeds kleiner wordt, worden de vergaderingen en
bijeenkomsten toch redelijk goed bezocht, hoewel het meestal steeds
dezelfde zeer enthousiaste leden, ongeveer een derde van de totale
ledengroep, zijn.
Het bezoek aan de tuinen was eveneens een groot succes, doordat de
fuchsiatuinbezitters goede gastheren en vrouwen waren met
natuurlijk mooie fuchsia’s in hun tuin.
Het gehele jaar overziend mogen we met 2007 weer tevreden zijn.

Januari 2008, Tineke en Dick van der Linde.

Shows in het land

Rotterdam:

Zoals ieder jaar wordt in Rotterdam Vreewijk bij restaurant het Witte

Zeepaard weer een fuchsiashow georganiseerd.

Openingstijden:

Dinsdag 8 t/m vrijdag 11 juli 10.00 uur – 18.00 uur

Zaterdag 12 juli 10.00 uur – 14.00 uur

Meer informatie te verkrijgen bij Chiel Slootweg

06-28547120

Ootmarsum:
De fuchsiavrienden Ootmarsum e.o. organiseren voor de 19e keer hun
befaamde florashow op de terreinen van het openluchtmuseum “Los Hoes” te
Ootmarsum van 18 t/m 27 juli 2008. Toegang € 4,50 vanaf 12 jaar, 65+ kaart
en museumkaarthouders krijgen korting.

Adres:
Smithuisstraat 2, Ootmarsum

Meer informatie:
www.floraootmarsum.nl
Ellen Venhuis, 0541-670813 (na 17.00 uur)

pagina 16

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

Gevraagd :

Bedrijven die hun advertentie in dit blad willen
plaatsen.

Zonder deze vorm van sponsoring is het
uitbrengen van Furore niet mogelijk.

Prijzen: halve pagina € 23,00 per jaar
hele pagina € 46,00 per jaar

Weet u zo’n bedrijf of wilt u meer informatie?

Laat dit dan even weten aan de redactie!!!

pagina 17

20e Jaargang Furore 2008 - 1

Fuchsiashow 2008

Wellicht heeft u de poster op pagina 3 al gezien? Dit zal ons
reclamemateriaal zijn om onze show te promoten. Op de
voorjaarsvergadering zullen exemplaren beschikbaar zijn om her en
der op te hangen. Maak daar gebruik van!

Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld om voor, tijdens en na
de show te helpen. Vooral tijdens de show hebben we echt nog meer
hulp nodig. De 8 leden (inclusief uw voltallige 5-koppige bestuur) is
volstrekt onvoldoende om de show te kunnen realiseren. U laat ons
toch niet in de steek?

Meldt u aan voor de diverse werkzaamheden die tijdens de show
menskracht vergen:

Horeca
Stekkenverkoop
Toezicht en informatie
Indeling gebeurt in dagdelen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met persoonlijke wensen.

Ook kunnen we nog meer showplanten gebruiken dan de nu aangemelde
hoeveelheid. Vorig jaar heeft u tijdens de voorjaarsvergadering
positief gereageerd op het voorstel weer een show te organiseren. Wij
horen graag van u als u planten wilt aanleveren. Kort voor de show
zullen wij inventariseren hoeveel en welke planten u wilt aanleveren.
Ook dan is het natuurlijk nog mogelijk om dit te wijzigen omdat we
praten over levend goed waarbij van alles mis kan gaan of tegen kan
vallen. Wel is het uiteraard prettig als we ongeveer weten hoeveel en
welke cultivars we kunnen verwachten omdat anders alle etiketten op
het laatste moment gemaakt moeten worden.

Dus: heeft u zich nog niet aangemeld, de voorjaarsvergadering is
hier bij uitstek geschikt voor. Eventuele vragen kunnen dan gelijk
beantwoord worden.

pagina 18

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 1

Kweekwedstrijd 2008

Wilt u meedoen aan de kweekwedstrijd dit jaar? Kom dan naar de
voorjaarsvergadering op zaterdag 12 april in het Wellant College in
Rotterdam.

Hier worden tegen gereduceerd tarief stekken verkocht voor deze
wedstrijd. Kweek de planten vervolgens zo mooi mogelijk op en lever
deze in voorafgaand aan de show in Bergambacht zodat de beoordeling
daar plaats kan vinden.

Voor de mooiste planten zijn prijzen beschikbaar dus alle reden om
mee te doen.

In showjaren hebben we de gewoonte twee cultivars beschikbaar te
stellen waarbij u ook met beide cultivars een prijs kunt winnen. Ook
dit jaar is weer gekozen voor een hanger, Deep Purple en een
opgaande cultivar, Ivana van Amsterdam. De cultivars zijn overigens
nog wel onder voorbehoud voor het geval een van beide planten toch
nog problemen oplevert.

Van de hanger zijn drie stekjes per lid beschikbaar. Kweek hiervan de
mooiste hanger om zo een prijs in de wacht te slepen.

Van de opgaande cultivar zijn twee stekjes per lid beschikbaar waarbij
u uiteindelijk natuurlijk het mooiste exemplaar inlevert. Deze plant
mag in een pot van maximaal 23 cm. worden opgekweekt. Dit na advies
van de heer Damsteegt van regio 20 tijdens onze najaarsbijeenkomst
vorig jaar.

We hopen op de show een leuke wedstrijdhoek in te kunnen richten.
De ruimte hiervoor zullen we in elk geval vast reserveren.

pagina 19

20e Jaargang Furore 2008 - 1

pagina 20


Click to View FlipBook Version