The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Furore, 2019-07-08 16:49:52

Furore 2008 02

Furore 2008 02

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 2

De voorzittersbel

Met het mooie weer van de laatste tijd staan de fuchsia’s er
schitterend bij. Als geen extreme weersomstandigheden roet in het
eten gooien ziet het ernaar uit dat ik mooie planten zal kunnen leveren
voor onze show van 24 t/m 26 juli a.s.. Hopelijk is dat bij u ook het
geval.

Heeft u zich al opgegeven om planten voor de show te leveren? Mocht
dat niet het geval zijn dan roep ik u op dit toch vooral te doen. Denk
nooit dat andermans planten veel mooier zijn. Het gras bij de buurman
is toch altijd groener. Ik propagandeer zelf altijd dat iedereen onze
gezamenlijke hobby op zijn of haar eigen manier ten uitvoer brengt.
Dit heeft ook als gevolg dat het resultaat bij iedereen weer anders is.
Dat maakt een hobby als de onze juist zo leuk. Bij iedereen zijn ook
weer ideeën op te doen en iedere werkwijze, kweekwijze en wijze van
ongediertebestrijding kunnen andere leden weer inspireren. Kortom,
schroomt u niet en meldt u alsnog aan om planten voor de show te
leveren. Het geeft ontzettend veel voldoening als je eigen planten in
een show zijn verwerkt en de ervaring leert dat alle aanwezige planten
wel de aandacht van de bezoekers trekken. Ik hoor graag meer van u!

Uiteraard hoop ik u allen de hand te kunnen drukken tijdens de show.
Mocht ik u zo snel niet herkennen, het onthouden van namen en
gezichten is helaas niet mijn sterkste kant, dan biedt ik u bij voorbaat
mijn verontschuldigingen aan en ik hoop dat u zichzelf dan even
kenbaar maakt.

Tot slot: u bent natuurlijk van harte uitgenodigd voor de opening van
de show door de heer H. Takken, voorzitter ad interim van de NKvF,
op donderdag 24 juli om 12.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Cor Boom

pagina 1

20e Jaargang Furore 2008 - 2

Ledenmutaties

Het e-mail adres van Bas van Leeuwen is gewijzigd in:
[email protected]

Helaas heeft regio 20, Eiland van Dordrecht, weer een lid van ons
afgesnoept:
Dhr. W. de Ridder uit Rotterdam.
Uiteraard wensen wij dhr de Ridder alle goeds al vinden wij het
jammer dat hij regio 20 verkiest boven de onze.
Hiermee komt het aantal leden van regio 19 op 66.
We hopen dat ook dit jaar de show weer een aantal nieuwe leden
oplevert. Twee jaar geleden was dat immers ook het geval. We zijn
zeer blij dat de laatste paar jaar weer een paar actieve leden onze
regio zijn komen versterken. We zijn deze leden veel dank
verschuldigd, waarschijnlijk weet u zelf wel wie we hiermee bedoelen.

pagina 2

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 2

Stekkenverkoop show

Om onze regiokas weer wat aan te vullen en de kosten voor de show te
dekken vragen wij u nogmaals of u stekken wilt leveren voor de
verkoop. De ervaring leert dat op een show grote vraag is naar
stekken, bij voorkeur van planten die op de show staan. Nu is dit
uiteraard niet altijd haalbaar, daarom zijn alle stekken voor de
verkoop van harte welkom.

Dus:
Stekt u zelf? Stel stekken beschikbaar voor verkoop

ten bate van onze regiokas. Wij zijn u hier zeer
dankbaar voor.

Wij verzoeken leden die stekken leveren de aantallen en cultivars
een week van tevoren door te geven aan Tineke van der Linde.
Tineke zal dan een overzicht maken van de te verkopen cultivars
en aantallen. Wij hopen hiermee een duidelijker overzicht te
hebben van de voorraad. Omdat in de praktijk vaak om bepaalde
cultivars wordt gevraagd kunnen wij op deze manier sneller
antwoord geven op dergelijke vragen.

Tineke van der Linde
(0182) 39 38 88
[email protected]

Ook willen wij nog de aandacht vestigen op de mogelijkheid tot
verkoop van showplanten waarbij 20% van de opbrengst voor de
verenigingskas zal zijn. Hierop is nog niet gereageerd, kunnen we
hieruit concluderen dat hier geen animo voor is? Wij horen graag uw
reactie hierop.

pagina 3

20e Jaargang Furore 2008 - 2

Verslag voorjaarsvergadering

Gehouden op zaterdag 12 april 2008
Locatie: Wellant College, Bosdreef 111 in Rotterdam.

Aanwezig 26 leden en 4 gasten.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Hij verontschuldigt zich voor de andere ruimte waarin de
vergadering plaats moet vinden. Ondanks de reeds vroeg gemaakte
afspraak had het Wellant College een dubbele afspraak gemaakt
waarbij vereniging Groei en Bloei de grote zaal nodig had. Wij zijn
vervolgens akkoord gegaan met het gebruik van een kleinere ruimte.
Tevens had dit tot gevolg dat enkele van onze leden moesten kiezen
naar welke bijeenkomst zij gingen.

Ons regioblad Furore bestaat alweer twintig jaar. Ter ere daarvan
waren er gebakjes bij de koffie, door de voorzitter zelf gebakken.
Ons nieuwe lid mevrouw Loef wordt welkom geheten.
Door een misverstand bleek dat mevrouw Geestman- van Oorschot niet
haar lidmaatschap had opgezegd, maar dat ze eind vorig jaar was
overleden. De voorzitter vroeg een minuut stilte ter nagedachtenis
aan mevrouw Geestman- van Oorschot.

Bas van Leeuwen brengt verslag uit over het conflict in het
hoofdbestuur en de problemen met de Fuchsiana redactie. 8 Maart is
er een ledenraadvergadering geweest, waarbij ook de afvallige regio’s
( regio 24 en 26 ) aanwezig waren. Een onafhankelijk persoon heeft de
vergadering geleid, zodat het oude bestuur en de redactie het woord
konden voeren.
Om tot een oplossing te komen moet er een nieuw bestuur en een
nieuwe redactie komen. Er is een commissie benoemd, die een brief
heeft opgesteld met het verzoek aan de voorzitter om af te treden,
zowel uit het bestuur als uit de redactie. Aanvankelijk wilde de

pagina 4

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 2

voorzitter nog een jaar aanblijven, terwijl andere bestuursleden dit in
beraad hielden. Mevrouw van de Sande en de heer Hasselerham (de
penningmeester) hadden aangegeven in het bestuur te willen blijven.
Voor de redactie van Fuchsiana had de heer van Mameren aangegeven
hierin plaats te willen nemen, ook zou de heer van Wijk dan weer in de
redactie terugkeren. In de redactie zal geen lid van het hoofdbestuur
meer zitting nemen.

De heer van Grondelle zou al reglementair aftreden. Als tijdelijk
voorzitter was de heer Takken (oud voorzitter) beschikbaar. Er is
behoefte aan een eerste en een tweede secretaris, waarbij het
secretariaat en het notuleren van vergaderingen gescheiden gaan
worden.

De volgende vergadering van de Ledenraad op 26 april wordt een
belangrijke vergadering voor het voortbestaan van de NKvF.

Bas van Leeuwen wordt weer voor een jaar als ledenraad
vertegenwoordiger aangesteld.

Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van de
voorjaarsvergadering van 2007 dus worden deze vastgesteld.

Chiel Slootweg geeft een korte toelichting op het financieel verslag,
dat voor de vergadering ter inzage was gegeven. Er waren geen op of
aanmerkingen, noch aanvullende vragen.
De kascontrolecommissie heeft de financiële bescheiden en de
boekhouding doorgenomen en alles in orde bevonden. De
penningmeester werd bedankt voor zijn werk en decharge verleend.

Rinus van der Kooij wordt bedankt voor zijn werk in de
kascontrolecommissie. Leida van Kleij wordt benoemd tot eerste lid en

pagina 5

20e Jaargang Furore 2008 - 2

Roland Meivogel tot tweede lid van de commissie. Als reservelid biedt
Henk Dickhoff zich aan, waarvoor dank.

Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag van het secretariaat.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opstellers goedgekeurd.

Bas van Leeuwen had volgens het rooster van aftreden in 2007 moeten
aftreden. Hij treed nu dit jaar af. Om weer in de pas te lopen met het
rooster van aftreden kan hij nu voor twee jaar herkozen worden. Hij
stelt zich weer herkiesbaar. De voorzitter Cor Boom treedt dit jaar
reglementair af en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten ingebracht, zodat beide heren herkozen worden,
waarvoor applaus.

Bezoek aan de tuin van Herman Geers in Boskoop, Laag Boskoop 104.
Herman Geers, die vorig jaar een lezing verzorgd heeft, stelt zijn tuin
beschikbaar om te bezoeken. Als datum is gepland, zaterdag 3 mei
vanaf 15.00 uur. Iedereen is met partner welkom.

De open tuindag bij Rien Noordam, Kerklaan 25 te Nieuwerkerk aan
den IJssel vindt plaats op zaterdag 12 juli vanaf 14.00 uur.

De show in Bergambacht vindt plaats van 24 tot 26 juli. Enkele dagen
hiervoor zijn nodig voor de inrichting. Er worden vrijwilligers
gevraagd.
Ieder wordt gevraagd voor showplanten te zorgen. Er zijn potjes ( 9
bij 9 cm.) beschikbaar voor het maken van stekken voor de verkoop.
De potjes hiervoor kunnen meegenomen worden na de vergadering.
Verder zou het ook wenselijk zijn om grotere planten, eventueel
showplanten, te verkopen. Gezien de ervaring bij de vorige show is
daar vraag naar. Van de opbrengst komt dan 20% ten gunste van de
vereniging en 80% ten gunste van de verkoper.

pagina 6

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 2

Er is ook hulp nodig voor de horeca, de stekken verkoop en bemanning
van de stand met NKvF artikelen. Gevraagd wordt zich bij de
voorzitter op te geven. Hiervoor geven naast het bestuur spontaan
mevrouw Loef en de heren van Vliet, Noordam, van de Pool en van der
Kooij zich op.
Er zullen weer naametiketten voor de planten gemaakt worden door
Cor Boom, daarom twee weken voor de show de namen door geven.
De twee wedstrijdplanten worden op de show gekeurd. De stekken van
deze planten zijn tegen een gereduceerde prijs tijdens deze
vergadering te koop. Voor de wedstrijdplanten is gekozen voor een
hanger, Marinka, waarvan drie in een pot van 25 cm en een struik,
Ivana van Amsterdam, één plant per pot van 23 cm.
Er is sprake geweest van een bezoek van een hele dag aan België,
zowel een bezoek aan een Fuchsia kweker als een bezoek aan de
oorlogsgraven daar ter plaatse, maar dat wordt verschoven naar
volgend jaar omdat dit jaar al diverse activiteiten ontplooid worden.
De najaarsbijeenkomst zal de eerste of de tweede zaterdag in
oktober gehouden worden. Hierover wordt u via Furore op de hoogte
gehouden.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

De voorzitter bedankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

Voor de vergadering konden stekken gekocht worden en de bestelde
artikelen uit de Fuchsiawinkel worden afgehaald.

pagina 7

20e Jaargang Furore 2008 - 2

Na de vergadering vond de lotenverkoop plaats gevolgd door een lezing
met een diashow over “Wilde orchideeën in Nederland” door Jos
Ketelaar. Hij bracht een anderhalf uur durend boeiend verhaal over de
vele orchideeën die in Nederland op allerlei plaatsen voorkomen, met
daarbij een uitgebreide serie van prachtige dia’s waaronder diverse
zeer gedetailleerde close-ups van de kleinste onderdelen van de
orchideeën.

Het was jammer dat de verduistering niet goed functioneerde in deze
ruimte. Hierdoor was een deel van de dia’s niet goed zichtbaar doordat
regelmatig de zon door de ramen naar binnen scheen.

Hierna volgde de verloting en om ongeveer 17.00 uur keerde ieder
huiswaarts na deze rommelige maar toch gezellige en redelijk
drukbezochte middag

pagina 8

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 2

pagina 9

20e Jaargang Furore 2008 - 2

Show Stout’s tuincentrum 2008

Leden die hun medewerking hebben toegezegd voor de show bij
Stout’s tuincentrum in Bergambacht krijgen een schema toegestuurd
waarin alle medewerkers zijn ingedeeld in dagdelen. Komt dit schema u
niet uit, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan Cor Boom zodat er
nog geschoven kan worden. Wij proberen uiteraard zoveel mogelijk
rekening te houden met uw wensen.

Leden die planten hebben toegezegd zullen ongeveer twee weken voor
de show benaderd worden welke cultivars en aantallen zij zullen
leveren. Dit is nodig om een planning te kunnen maken én om de
benodigde etiketten te kunnen maken. Om dit na het aanleveren nog te
doen is dit teveel werk. Natuurlijk begrijpen wij dat het ook op die
termijn nog niet zeker is welke planten u uiteindelijk werkelijk zult
aanleveren, we hebben het immers over levende planten waarbij nog
van alles mis kan gaan. Dat maakt ook helemaal niet uit, als we maar
ongeveer weten waar we op kunnen rekenen en de nog benodigde
etiketten kunnen maken als aanvulling op de etiketten die we nog
hebben staan van onze vorige show in 2006.

Voor de leden die stekken willen leveren voor de verkoop verwijzen wij
graag naar het artikel op pagina 3 van deze Furore. Ook hier betreft
het het doorgeven van cultivars en aantallen.

We hopen samen met u een gezellige en mooie show neer te kunnen
zetten. Gezien de ervaringen in 2006 voor ons én voor het
tuincentrum, voor wie het de eerste fuchsiashow was, moet dit zeker
lukken.

Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leden
van het regiobestuur.

pagina 10

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 2

Uitnodiging opening show 2008

Bij deze nodigt het bestuur van regio 19 – Rotterdam alle
lezers van Furore van harte uit voor het bijwonen van de
opening van de Fuchsiashow op donderdag 24 juli 2008.

De opening zal verricht worden door de heer H. Takken,
voorzitter ad interim van de NKvF. Na de opening is
uiteraard gelegenheid de show te bekijken.

Stout’s tuincentrum
Benedenberg 21a

Bergambacht
Tijdstip opening: 12.30 uur

pagina 11

20e Jaargang Furore 2008 - 2

Open tuindag 2008

U bent hierbij weer van harte uitgenodigd op de open tuindag die wij
organiseren op zaterdag 12 juli.

Rien Noordam heeft aangegeven dat hij zijn tuin weer heeft
veranderd en het leuk zou vinden als wij als regio weer de open tuindag
bij hem zouden organiseren. Dat laten we ons natuurlijk geen twee
keer zeggen. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat en zullen dat
op 12 juli gaan bekijken. We zijn welkom vanaf 14.00 uur.

Rien Noordam
Kerklaan 25
Nieuwerkerk aan den IJssel

Wilt u ook aanwezig zijn op deze middag dan kunt u dit uiterlijk
zaterdag 5 juli laten weten aan Cor Boom. Is het vervoer een
probleem? Laat ook dat even weten zodat wij kunnen kijken wat we
voor u kunnen betekenen. Het zou jammer zijn als u zo’n gezellige
middag moet laten schieten vanwege vervoersproblemen.

Vorig jaar hebben we voor het eerst, sinds we met de jaarlijkse open
tuindag zijn begonnen, één tuin aangedaan. Dat was toen omdat er geen
twee tuinen beschikbaar waren binnen een redelijke afstand.
Uiteindelijk is dit zeer goed bevallen omdat het wat meer rust geeft
zonder op de klok te moeten letten voor het bezoek aan de volgende
tuin. Daarom hebben we besloten deze opzet te handhaven.

Dus: vindt u het leuk om ook naar de open tuindag op 12 juli te komen,
hartstikke leuk!! Laat dit dan uiterlijk 5 juli even weten aan:

Cor Boom
0182-354678
[email protected]

pagina 12

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 2

Bent u door uw
meststoffen heen en
voorlopig is er nog geen
regiobijeenkomst?

pagina 13

20e Jaargang Furore 2008 - 2

Shows in het land

Ter herinnering nog even de overige shows in het land die bij ons zijn
gemeld.

Rotterdam:
Zoals ieder jaar wordt in Rotterdam Vreewijk bij restaurant het
Witte Zeepaard weer een fuchsiashow georganiseerd. In tegenstelling
tot wat soms wordt gedacht is dit geen show van de NKvF of regio 19
maar zeker niet minder de moeite waard.

Openingstijden: 10.00 uur – 18.00 uur
Dinsdag 8 t/m vrijdag 11 juli 10.00 uur – 14.00 uur
Zaterdag 12 juli

Meer informatie te verkrijgen bij Chiel Slootweg
06-28547120

Ootmarsum:
De fuchsiavrienden Ootmarsum e.o. organiseren voor de 19e keer hun
befaamde florashow op de terreinen van het openluchtmuseum “Los
Hoes” te Ootmarsum van 18 t/m 27 juli 2008. Toegang € 4,50 vanaf 12
jaar, 65+ kaart en museumkaarthouders krijgen korting.

Adres:
Smithuisstraat 2, Ootmarsum

Meer informatie:
www.floraootmarsum.nl
Ellen Venhuis, 0541-670813 (na 17.00 uur)

pagina 14

20e Jaargang Regio 19 – Rotterdam 2008 - 2

Gevraagd :

Bedrijven die hun advertentie in dit blad willen
plaatsen.

Zonder deze vorm van sponsoring is het
uitbrengen van Furore niet mogelijk.

Prijzen: halve pagina € 23,00 per jaar
hele pagina € 46,00 per jaar

Weet u zo’n bedrijf of wilt u meer informatie?

Laat dit dan even weten aan de redactie!!!

pagina 15

20e Jaargang Furore 2008 - 2

pagina 16


Click to View FlipBook Version