The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

16 ติว 6-1 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์คนในครอบครัวเพื่อให้รู้คุณค่าของทรัพยากร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by st2248, 2021-03-08 09:42:43

16 ติว 6-1 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์คนในครอบครัวเพื่อให้รู้คุณค่าของทรัพยากร

16 ติว 6-1 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์คนในครอบครัวเพื่อให้รู้คุณค่าของทรัพยากร

โครงการสรา งสอ่ื ประชาสัมพันธใหคนในครอบครวั รถู งึ
คณุ คาของทรัพยากร

create media to promote family to know the
value of resources project

จดั ทำโดย

ด.ญ.ปาณนพนิ ปง ศิรเิ จริญ
ชน้ั ประถมศึกษาปท ่ี 6 /๑
ภาคเรียนที่ ๓ ปก ารศึกษา ๒๕๖๓
ครูท่ีปรึกษา คุณครูฐิตยิ า จนั ทา

โครงการนเี้ ปน สวนหนง่ึ ของวชิ าหนว ยโครงงานบรณู าการ
ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศกึ ษา ๒๕๖๓

เพื่อเปน สว นหนึง่ ในการรวมกนั รักษาและดแู ลส่งิ แวดลอ ม

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเรจ็ ขึ้นไดด วยคุณครูฐติ ยิ า(ครูโรส)ทใี่ หค ำแนะนำในการทำโครงการน้มี าโดยตลอด,
คุณครสู ุชา(ครอู ุม)ท่คี อยใหค ำแนะนำเพ่ิมเติม,ครดู าว ผเู ชย่ี วชาญดานการทำส่ือที่ใหตชิ มเกีย่ วกบั สือ่ ท่ีได
จดั ทำออกมา,สมาชิกในครอบครวั (พอ แม นอง) ทใ่ี หความรวมมอื ในการทำโครงการครงั้ น้ี ,เพือ่ นๆ
ทง้ั หลาย ด.ญ.ณฐมน อัจฉริยบด(ี นานะ) ด.ญ.เพญ็ พิญา หริ ญั มุทราภรณ(บวิ ) ด.ญ.พมิ พน ิภา เฉลิมไพโรจน
(ปน) ด.ช.วนวัชร โลห ม หริ ญั กลุ (ธชั น) ทใ่ี หค วามชว ยเหลือในดานการวางแผนและการทำงาน

ทา ยสุดนี้ผูจดั ทำหวงั เปนอยางยงิ่ วา โครงงานน้จี ะเปนประโยชนตอการศกึ ษาเรอื่ ง water
footprint และกระบวนการผลติ ยีนส รวมถงึ รปู แบบในการทำสื่อประชาสมั พันธในครอบครวั ของผสู นใจ
ตอ ไป

ผูจดั ทำ
ด.ญ.ปาณนพนิ ปง ศิรเิ จริญ

หวั ขอโครงงาน : โครงการสอื่ ประชาสมั พนั ธคนในครอบครัวเพือ่ ใหรูค ุณคาของ
ทรพั ยากร
ประเภทโครงงาน : สอื่ ประชาสัมพนั ธคนในครอบครัว
ผเู สนอโครงงาน : ด.ญ.ปาณนพิน ปงศิรเิ จรญิ
ที่ปรกึ ษาโครงงาน : คุณครูฐติ ิยา จนั ทา
ปก ารศึกษา : ๒๕๖๓

บทคัดยอ

การจดั ทำโครงงานครงั้ นี้มีวัตถปุ ระสงค เพือ่ ประชาสมั พันธคนในครอบครัวเกยี่ วกับ water
footprint รวมถงึ คณุ คาของทรพั ยากรเพ่ือใหคนในครอบครวั ไดใชผลติ ภณั ฑตางๆไดอยา งคมุ คาและได
ประโยชนส ูงสดุ
มวี ิธกี ารดำเนินงานโดยการเรม่ิ จากการกำหนดเปา หมายทสี่ ื่อและการสรางสอ่ื ใหมคี วามเหมาะสมในการ
นำเสนอแลว วางแผน จากนน้ั ก็เริม่ ลงมอื ทำโครงการตามเปาที่ต้ังไว ตอดวยการเก็บผล
การใชก ารเก็บขอมูลจากการสอบถามความเขาใจเก่ยี วกับขอมลู ท่ีนำเสนอไปรวมถงึ สังเกตพฤตกิ รรมใน
การใชส ง่ิ ของของคนในครอบครวั
กระบวนการการปรับแกไ ขงานในการทำโครงการนีน้ ้ันคอื การนำสื่อประชาสมั พันธทีท่ ำเสร็จแลว ไปขอ
คำแนะนำจากผเู ชยี่ วชาญวาตอ งปรับแกทีใ่ ดบาง แลวจงึ นำมาปรับแกรวมถึงสอบถามความคดิ ดา น
คุณภาพของส่อื จากครอบครวั

ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบวาสมาชิกในครอบครวั เรม่ิ เห็นคุณคา ของสง่ิ ของและ
ทรัพยากรแลว ทำใหมีเรม่ิ มกี ารเกบ็ รกั ษาของมากขึ้นและการซื้อของที่ไมจ ำเปนมานอยลง
สรปุ ผลไดวาการทำโครงการนนั้ ไดบรรลุเปา หมายเน่ืองจากคนในครอบครัวมกี ารใชท รพั ยากรนอยลงซ่ึง
ตรงกับเปาหมายทีต่ อ งการลดการผลติ ซง่ึ จะมี water footprint แฝงมา
สามารถนำไปใชกบั การประชาสมั พนั ธผูคนเก่ยี วกบั water footprint ไดร วมถึงปริมาณน้ำทใ่ี ชใ นการผลติ
สนิ คาตางๆและขั้นตอนการผลิตยนี ส

Abstract

The purpose of this project is to public relations my family about the water
footprint and the value of the resources so that my family can make the most of their
products in order to reduce Water Footprint In the process of producing things and food
Operation method this starts with setting goals and creating the right medium for
presenting, then planning. Then began to work on the project according to the goals that
have been set. Continue by collecting the results obtained from the implementation of
the project.
Use of data collection from inquiries and understanding about the information
presented, including observing the behavior of people in the family.
Work modification process is to bring the finished public relations material to seek expert
advice on where to make adjustments. Then bring it to adjust, including asking family
thoughts about the quality of media
The results of the study and project work showed that family members began to
appreciate the objects and resources. As a result, there were more storage and less
unnecessary purchases.

It can be concluded that the project has been achieved because the family uses
less resources, which meets the goal of reducing production, which will have a hidden
water footprint.
It can be used to promote people about water footprint, the amount of water used in
the production of various products and the process of making jeans

สารบญั หนา
1
เร่อื ง 2
กติ ติกรรมประกาศ 4
บทคัดยอ
บทที่ ๑ บทนำ

- ทีม่ าและความสำคัญของโครงงาน
- วัตถปุ ระสงคของโครงการ
- ประโยชนท ค่ี าดวาจะไดรับ
บทที่ ๒ เอกสารและโครงงานทเ่ี กยี่ วขอ ง
บทที่ ๓ วิธีการทำโครงการ
- แผนการทำโครงการ
- วธิ ีการทำโครงการ
- วิธีการเกบ็ ขอ มลู ของโครงการ
บทที่ ๔ ผลการทำโครงการ
บทที่ ๕ สรปุ ผลและขอเสนอแนะ
- สรุปผลการศกึ ษา
- ขอ เสนอแนะ
บรรณานกุ รม
ภาคผนวก
ขอมูลผจู ัดทำ

บทที่ 1
บทนำ

ท่ีมาและเหตผุ ล

เนื่องจากในปจ จุบนั นนั้ ผูค นมกั ไมค อ ยตระหนกั ถึงคณุ คา ของทรพั ยากรเพราะยงั ไมไ ดต ระหนกั ถงึ
คำวา water footprint หรือความหมายของมันและมกั จะไมรดู ว ยวา ผลิตภัณฑทกุ ชนิ้ นน้ั ลวนแลว แตใ ชน้ำในการ
ผลติ ไมวาจะมากหรอื นอยก็ตามทำใหใ ชทรพั ยากรอยางส้ินเปลอื งและไมคอ ยรักษาของไมเวนแมแ ตค นในครอบครวั
จงึ อยากจะนำเสนอความหมายของมันโดยเริม่ จากคนใกลตวั

วัตถุประสงค

เพื่อใหคนในครอบครัวไดร ูถ ึงความหมายของคำวา water footprint วาทรพั ยากรแตละชนิ้ ทใี่ ช
กันอยนู ัน้ ลวนใชนำ้ ในการผลติ และใหร ถู ึงคณุ คาของทรพั ยากรรวมถงึ ปญ หาทเี่ กิดขึ้นอนั เนือ่ งมาจากการ
ผลิตตางๆ

ประโยชนท ี่คาดวาจะไดร ับ

1 ผคู นในบานใชทรพั ยากรอยา งคมุ คามากขึ้น
๒ คนในครอบครวั ไดรถู งึ ความหมายของ water footprint
๓ รอ งรอยการใช water footprint ลดลง

บทท่ี 2
เอกสารและโครงการทเ่ี กีย่ วขอ ง

ในการทำโครงการครั้งนี้ไดศกึ ษาเอกสารและขอมูลทเ่ี กี่ยวทัง้ หมด ๓ เรอ่ื ง ดังนี้
เรอื่ งท่ี ๑ water footprint คืออะไร
เรื่องท่ี ๒ ขน้ั ตอนการผลติ ยีนส
เรอ่ื งท่ี ๓ สิง่ ของแตละสิ่งใชน้ำในการผลิตเทา ไหร

เรอื่ งท่ี ๑ เรอื่ ง water footprint คืออะไร
Water footprint หรือรองรอยการใชนำ้ คือคาชีว้ ดั การใชนำผูผ ลิตหรือผบู รโิ ภค คือปริมาณนำ้ ทใี่ ชในการผลิตท้งั
ทางตรงและออ ม โดยคำนวณปรมิ าณน้ำของทกุ ขน้ั ตอนตลอดหว งโซ จะมีนำ้ ทางตรงคอื น้ำที่ใชใ นการผลติ ใหเ ปน
ผลิตภัณฑห รือนำ้ ที่ใชจรงิ สมั ผสั ได และน้ำทางออมนัน้ คอื นำ้ ท่ีใชใ นการผลติ วัตถุดิบหรือกจิ กรรมอน่ื ๆทีไ่ มใ ชการ
ผลิตโดยตรง Water Footprint มอี ยสู ามแบบคือ 1 Green Water Footprint จะเกี่ยวขอ งกบั ผลผลติ ของการ
เพาะปลูก 2 Blue Water Footprint คือปรมิ าณนำ้ จากแหลง นำ้ หรอื แหลง น้ำใตด ินทถ่ี ูกใชใ นการผลติ สนิ คารปู
ของนำ้ 3 Gray Water Footprint คือปรมิ าณน้ำท่ตี อ งใชในการบำบดั น้ำเสยี ใหม ีคุณภาพกอนปลอยสแู หลงน้ำ
เร่อื งท่ี ๒ เรื่อง ข้นั ตอนการผลติ ยนี ส
1.ปลกู ฝา ย 5.นำไปยอมดว ยสี
2.เก็บเกยี่ ว 6.ทำใหด ูเหมอื นเกาโดยใชห ินภเู ขาไฟ+กระดาษทราย
3.ขนสง ผานทางทะเลไปยังโรงงานผลติ ยนี ส 7.นำมาซักใหมอีกรอบ
4.นำฝายมาเย็บเปนกางเกง
เรอ่ื งท่ี ๓ เรื่อง ส่ิงของแตล ะสงิ่ ใชน้ำในการผลิตเทาไหร
ตามท่ีกลา วมาขา งตน ผลติ ภณั ฑท กุ ช้นิ ลว นใชน้ำในการผลติ ท้งั สิน้ ไมว าจะทางตรงหรือออม มคี วามแตกตา งกนั
เพียงแคปรมิ าณน้ำทใ่ี ชในการผลิตสง่ิ ของช้นิ นน้ั ๆโดยยกตวั อยา งเชน กระดาษ ๑ แผน ใชน ำ้ ๑0 ลติ ร ช็อตโกแลต
1 แทง ใชน้ำ 1700 ลติ ร computer 1 เคร่อื งใชน้ำ 20,000 ลิตร และยงั มพี ฤติกรรมตางๆท่เี รามกั ทำใน
ชวี ติ ประจำวนั ยกตัวอยางเชน อาบนำ้ 8 นาทีใชน ้ำ 96 ลติ รเปน ตน

สรุปจากการศกึ ษาขอมูลท้ังหมด ๓ เรอื่ ง ไดน ำมาใชเปน แนวทางในการปฏิบัติโครงการโดยนำขอมลู ที่
ไดมาไปใสใ นคลปิ VDO ทจ่ี ะนำไปประชาสัมพนั ธคนในครอบครัว โดยจะเลือกแตใ จความสำคญั ที่มันตรงกับสิ่งที่
ตองการนำเสนอจริงๆไปใสมในย VDO

บทท่ี 3
วิธีการจัดทำโครงการ
แผนการทำโครงการ
แผนการจดั ทำโครงการในครง้ั นี้ มรี ายละเอียดตามตาราง ดังนี้
16 กุมภาพนั ธ 17 กมุ ภาพันธ 18 กุมภาพันธ 19 กุมภาพันธ 20 กมุ ภาพนั ธ
กำหนดเปา หมาย วางแผนทำโครงการ วางแผนเพื่อตดั ตอVDO หาขอ มูล หาขอ้ มลู

21 กุมภาพนั ธ 22 กมุ ภาพนั ธ 23 กมุ ภาพนั ธ 24 กมุ ภาพนั ธ 25 กมุ ภาพนั ธ
หาขอมลู เตรียมภาพสำหรับตดั ตอ เตรยี มภาพ เตรยี มภาพ เริ่มลงมอื ตดั ตอ
26 กมุ ภาพนั ธ 27 กุมภาพนั ธ 28 กุมภาพนั ธ
ตดั ตอ VDO ตดั ตอ VDO 1 มนี าคม 2 มนี าคม
ตดั ตอ VDO ตัดตอ VDO ขอคำแนะนำจากผูเช่ยี วชาญ

3 มนี าคม 4 มีนาคม 5 มีนาคม
นำเสนอ สงั เกตผล สงั เกตผล

วธิ ีการทำโครงการ

วิธกี ารทำโครงการมขี ้ันตอนการทำโครงงาน ดังน้ี
ขน้ั ตอนท่ี ๑ กำหนดเปา หมายท่ีตอ งการทจี่ ะแกไ ขปญหาได
ขนั้ ตอนท่ี ๒ สบื คนขอมลู ท่ีตอ งการจะรเู พิม่ เติมเพอ่ื ชว ยในการทำโครงการ
ขน้ั ตอนท่ี ๓ วางแผน
ขัน้ ตอนท่ี ๔ ลงมอื ทำโครงการ
ขนั้ ตอนท่ี ๕ เก็บผล/ประเมนิ ผลที่ไดพรอมปรบั แกต ามความเหมาะสม

วธิ ีการเก็บขอ มูลของโครงการ

วธิ ีการเกบ็ ขอมลู ในการทำโครงการครั้งน้มี กี ารเกบ็ ขอมูล ๒ สว น
สว นท่ี ๑ จากการสังเกตพฤตกิ รรมการใชท รัพยากรในบา น
สวนที่ ๒ จากการรกั ษาของเพ่ือท่ีจะไดส ามารถใชข องไดอ ยางคมุ คา ท่สี ดุ

เครอื่ งมอื ท่ีใชเ กบ็ ขอ มูล มีตารางละเอียดตามตาราง ดังน้ี

ชอ่ื สมาชกิ ความรทู ไี่ ด เมือ่ รแู ลว จะทำอยางไร

พอ เกี่ยวกบั ชนิดของ water footprint จะพยายามซอ้ื ของท่ีไมจ ำเปนให
แม วธิ ีการผลติ กางเกงยีนส นอยลงเพ่ือท่ีจะไดไมเ ปนการเปลอื ง
นอ งสาว
ไดร วู า ของแตล ะช้นิ ใชน้ำเยอะมาก ทรพั ยากร
จะคอยเตือนสมาชกิ ในบานใหป ระหยัด
นำ้ และใหรักษาของบอ ยๆเพื่อทจี่ ะได

ไมลืมกนั
จะรักษาของใหม ากขนึ้ ไมท ำมนั พัง
งา ยๆเพราะไมง ้ันจะตอ งใชน้ำเพมิ่ อีก

ในการผลติ

บทท่ี 4
ผลการทำโครงการ

จากการทำโครงการในคร้งั นไี้ ดน ำเสนอผลในรูปแบบการเขยี นบรรยายดงั น้ี
ในการทำโครงการครัง้ น้ีผลทีไ่ ดรบั คือการทีส่ มาชิกในครอบครวั นน้ั ไดหนั มาเห็นคาของทรัพยากรท่ใี ชใ นการ
ผลติ ส่ิงของตา งๆทีท่ ุกคนใชในแตละวนั จงึ ทำใหรสึ ึกวาควรจะตองรักษาของทีม่ อี ยใู หมากกวา เดมิ เพื่อที่จะไดเปน
การใชท รัพยากรใหคุม คา ท่สี ดุ เทา ทจี่ ะทำไดเพอ่ื ที่น้ำปรมิ าณมากท่ใี ชในการผลิตจะไดไมเสยี ไปโดยสูญเปลา

บทที่ 5
สรปุ ผลการดำเนินโครงงาน

สรปุ ผลการศึกษา

จากผลการศึกษาโครงการที่พบวา คนในครอบครวั น้นั เรม่ิ มีพฤติกรรมการรกั ษษของมากขนึ้
รวมถงึ การซือ้ ของท่ไี มจำเปนเขาบานนอยลงและยังมีการเตือนกนั เองบอยๆใหปด ไฟและน้ำเวลาไมใชท ุกครงั้
สามารถนำมาสรุปผลการดำเนนิ งานไดวา โครงการในคร้ังนบี้ รรลวุ ตั ถุประสงคทีต่ ั้งไวว าตอ งการที่จะใหค นในบา น
รักษาของและใชทรพั ยากรใหนอ ยลงสาเหตุจากทเ่ี ราไดใสสาเหตุที่ตองรกั ษาของและทรพั ยากรหรือแมแ ตอาหาร
ลงไปในคลิปซง่ึ เมอื่ ใชทรพั ยากรนอ ยลงรนน้ั การผลติ สง่ิ ของก็อาจจะนอ ยลงสงผลใหใ ชนำ้ ในการผลติ นอยลงดวย
เชน กัน

ขอ เสนอแนะ
ขอ เสนอแนะในการทำโครงการในคร้ังน้ี คอื เวลาทีจ่ ะทำสอื่ ประชาสัมพันธที่เปน clip VDO แลวมกี าร
พากยน น้ั ไมจำเปนตองมีตัวอีกษรเขียนบรรยายตามทพ่ี ดู ทุกคน เหลือเพียงแคใจความสำคญั ที่เราตองการจะสือ่ ก็
พอแลว และการทำสือ่ VDO น้ันถา ใหด คี วรจะมีการบริหารเวลาเพือ่ แบงไปสำรวจหลังการนำเสนอเสร็จอีกดวย

บรรณานุกรม

ขอมูลที่ ๑ เรอื่ ง water footprint คอื อะไร+ชนิดของ water footprint

อา งองิ จาก http://irre.ku.ac.th/otpaper/pdf/Water%20Footprint-vv.pdf

ขอ มลู ท่ี ๒ เรอ่ื ง กระบวนการในการผลิตกางเกงยีนส
อางอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=sxtWei72jfg

ขอ มูลท่ี ๓ เร่ืองปริมาณน้ำทีใ่ ชในการผลิตสง่ิ ของ/อาหาร(ยกตัวอยา ง)
อา งองิ จาก https://www.youtube.com/watch?v=CSmZxTduIWk

ภาคผนวก

ในภาพนีน้ นั้ อยใู่ นขนั้ ตอนการหาภาพเพ่ือมา และในภาพนกี้ ็คอื ขนั้ ตอนตอ่ มาท่กี าํ ลงั หาขอ้ มลู ท่ี
ประกอบการนาํ เสนอในคลปิ ตอ้ งการรูเ้ พ่มิ เติมในการนาํ เสนอ

สว่ นขนั้ ตอนในภาพนีน้ นั้ คอื ขนั้ ตอนการทาํ ส่อื และหลงั จากท่ีเอาส่อื ไปประชาสมั พนั แ์ ลว้ นนั้ ก็
ประชาสมั พนั ธท์ ่ีเลอื กไว้ ก็คอื VDO นนั้ เอง โดยจะใช้ จะตอ้ งมาเขียนโครงการเก่ียวกบั สงิ่ ท่ีทาํ และ

วิธีการตดั ตอ่ ผลลพั ธท์ ่ีได้

ขอมลู ผจู ัดทำ

ชือ่ - นามสกุล : ด.ญ.ปาณนพิน ปงศริ เิ จริญ
ชน้ั ที่กำลงั ศึกษา : ประถมศึกษาปท ่ี ๖/๑
ความสนใจสวนตวั : มคี วามสนใจสวนตัวในดา นการประหยัดทรัพยากรและการใชใ หค มุ คาทสี่ ดุ เพือ่ จะไดมี
ทรัพยากรใชไปไดนานและอกี เรอ่ื งหนึ่งทสี่ นใจคือภาวะเรอื นกระจกที่เกิดขึน้ ในปจ จบุ นั รวมถงึ เหตกุ ารณตางๆเชน
ภเู ขานำ้ แข็งในขั้วโลกเร่ิมละลาย และวธิ ที ่เี ราจะแกไ ขมันอยางไร เพื่อท่โี ลกจะไดไ มเ กดิ ภัยพิบัติรวมถงึ เหตกุ ารณ
สัตวสญู พันธอ ีกตอ ไป
คติประจำตวั : ปญ หาจะไมสามารถแกไขไดถ าเรายงั ไมตระหนักรถู งึ ปญหา
แนวคิดในการรกั ษาสิ่งแวดลอม : ปญหาทเ่ี กดิ ขนึ้ กับสิ่งแวดลอ มนัน้ ลว นมีสาเหตทุ ีเ่ ก่ียวขอ งสบื เนอื่ งมาจากมนษุ ย
แตเรามกั ทม่ี กั จะไมใสใ จหรือไมยอมรับเพราะฉะนัน้ เราจำเปนตอ งใหทุกคนหรือถึงปญ หาที่เกิดข้นึ และยอมรับมัน
ใหไ ดกอนทีเ่ ราจะใสรณรงคใ หรกั ษาสิ่งแวดลอมเพราะไมว าเราจะพดู นงั ไง ถาไมม ใี ครยอมรับ มนั ก็ไมม ีทางเกดิ ข้ึน
จริงโดยเดด็ ขาด


Click to View FlipBook Version