The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

024.64 คำสั่งประเมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวั

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tum_n4, 2021-04-23 03:30:38

024.64 คำสั่งประเมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวั

024.64 คำสั่งประเมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวั

คำสง่ั โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

ที่ 024 / ๒๕๖4

เรอ่ื ง แต่งตงั้ คณะกรรมการประเมนิ ประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู พนักงานราชการและลกู จ้างประจำ

........................................................................................................

เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิ ลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งท่ี 1

(๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – 31 มีนาคม 2564) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธผิ ลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตำแหน่ง และปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/

ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึ ษา จงึ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๙ (๑),(๒) และ (๖) จงึ แตง่ ต้งั คณะกรรมการประเมนิ ประสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ลการปฏิบัตงิ าน ดงั ตอ่ ไปนี้

1. คณะกรรมการ ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 การสรา้ งและพัฒนาหลักสูตร ตัวช้ีวัด 1.1 ประกอบด้วย

1.1.1 น.ส.ณทิพรดา ภูมิชยั รองผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

๑.1.๒ นางสาวยุพา มณกี ร ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.1.3 นายนันท์ ก้อคำ ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.1.4 นางจิรสตุ า เมืองอินทร์ ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการ

1.1.5 นางพมิ ลพันธ์ ปนั แปง ครชู ำนาญการ กรรมการ

1.1.6 นายอเุ ทน บญุ ตนั ครชู ำนาญการ กรรมการ

1.1.7 นางบุญทวี กาวิระชยั ครูชำนาญการ กรรมการ

1.1.8 น.ส.ดาราวรรณ ธนนั ฐติ ิวชั ร์ ครู กรรมการ

1.1.9 นายนวพล คมบาง ครูผู้ชว่ ย กรรมการ

1.1.10 นางพณั ณินน์ ใจคำ ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.1.11 นายวิชา ภิมขุ ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานกุ าร

1.1.12 น.ส.วรรณิกา รกิ ากรณ์ ครู กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

1.2 การจัดการเรียนรู้

1.2.1 การจัดการเรียนรู้ ตวั ช้วี ดั 1.2.1 – 1.2.3 ประกอบด้วย

1.2.1.1 น.ส.ณทพิ รดา ภูมชิ ัย รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

1.2.1.๒ นางสาวยุพา มณกี ร ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการ

1.2.1.3 นายนันท์ ก้อคำ ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.2.1.4 นางจริ สุตา เมอื งอนิ ทร์ ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.2.1.5 นางพมิ ลพนั ธ์ ปันแปง ครูชำนาญการ กรรมการ

1.2.1.6 นายอเุ ทน บุญตนั ครูชำนาญการ กรรมการ

1.2.1.7 นางบุญทวี กาวริ ะชัย ครชู ำนาญการ กรรมการ

1.2.1.8 น.ส.ดาราวรรณ ธนนั ฐติ ิวชั ร์ ครู กรรมการ

1.2.1.9 นายนวพล//

1.2.1.9 นายนวพล คมบาง ครูผชู้ ว่ ย กรรมการ
กรรมการ
1.2.1.10 นางพัณณินน์ ใจคำ ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร
1.2.1.11 นายวชิ า ภมิ ุข ครูชำนาญการพเิ ศษ

1.2.1.12 น.ส.วรรณกิ า รกิ ากรณ์ ครู

1.2.2 การจัดการเรยี นรู้ ตวั ชี้วัด 1.2.4 ประกอบด้วย

1.2.2.1 น.ส.ณทิพรดา ภูมชิ ยั รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

1.2.2.2 นางบุญทวี กาวริ ะชยั ครชู ำนาญการ กรรมการ

1.2.2.3 น.ส.น.ส.ทพิ ย์สดุ า หอมนาน ครผู ชู้ ่วย กรรมการ

1.2.2.4 นางพณั ณนิ น์ ใจคำ ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.2.2.5 นายวิชา ภิมุข ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

1.2.2.6 น.ส.วรรณกิ า รกิ ากรณ์ ครู กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร

1.3 การสรา้ งและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึ ษาและแหล่งเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 1.3 ประกอบด้วย

1.3.1 น.ส.ณทพิ รดา ภมู ชิ ยั รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

1.3.2 น.ส.ดาราวรรณ ธนันฐติ ิวัชร์ ครู กรรมการ

1.3.3 นางพณั ณินน์ ใจคำ ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.3.4 นายวชิ า ภิมุข ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

1.3.5 น.ส.วรรณิกา รกิ ากรณ์ ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

1.4 การวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้ ตวั ชวี้ ัด 1.4 ประกอบด้วย

1.4.1 น.ส.ณทิพรดา ภมู ิชยั รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
กรรมการ
1.4.2 นางบุญทวี กาวิระชยั ครชู ำนาญการ กรรมการ
กรรมการ
1.4.3 น.ส.น.ส.ทพิ ยส์ ุดา หอมนาน ครผู ชู้ ่วย กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
1.4.4 นางพัณณินน์ ใจคำ ครชู ำนาญการพเิ ศษ

1.4.5 นายวิชา ภิมุข ครูชำนาญการพิเศษ

1.4.6 น.ส.วรรณกิ า ริกากรณ์ ครู

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพ่อื แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยี นรู้ที่สง่ ผลต่อคุณภาพ

ผ้เู รยี น ตวั ช้ีวดั 1.5 ประกอบด้วย

1.5.1 น.ส.ณทิพรดา ภูมิชยั รองผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

๑.5.๒ นางสาวยพุ า มณกี ร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ

1.5.3 นายนันท์ ก้อคำ ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการ

1.5.4 นางจริ สตุ า เมอื งอินทร์ ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.5.5 นางพมิ ลพันธ์ ปันแปง ครชู ำนาญการ กรรมการ

1.5.6 นายอุเทน บญุ ตัน ครูชำนาญการ กรรมการ

1.5.7 นางบุญทวี กาวิระชัย ครูชำนาญการ กรรมการ

1.5.8 น.ส.ดาราวรรณ ธนันฐติ ิวชั ร์ ครู กรรมการ

1.5.9 นายนวพล คมบาง ครูผ้ชู ว่ ย กรรมการ

1.5.10 นางพณั ณนิ น์ ใจคำ ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

1.5.11 นายวชิ า ภมิ ุข ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

1.5.12 น.ส.วรรณิกา รกิ ากรณ์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร

2. คณะกรรมการ //

2. คณะกรรมการดา้ นการบริหารจัดการช้ันเรียน

2.1 การบรหิ ารจัดการช้นั เรยี นและการจดั ทำข้อมลู สารสนเทศ ตวั ช้วี ดั 1.6 ประกอบด้วย

2.1.1 น.ส.ณทพิ รดา ภมู ชิ ัย รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

2.1.2 นายวรี านันท์ ธนันฐติ วิ ชั ร์ พนกั งานราชการ กรรมการ

2.1.3 นายวิทวัส บญุ เทพ พนกั งานราชการ กรรมการ

2.1.4 น.ส.ยพุ า มณีกร ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

2.1.5 น.ส.ทิพยรตั น์ ไชยทพิ ย์ พนักงานราชการ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

2.2 การจัดระบบดแู ลช่วยเหลอื ผ้เู รียน ตัวช้ีวดั 1.7 ประกอบด้วย

2.2.1 น.ส.ยุพา มณกี ร ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2.2.2 หวั หนา้ ระดับชัน้ ป.1 – ม.6 กรรมการ

2.2.5 นางพมิ ลพนั ธ์ ปันแปง ครชู ำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

2.2.6 น.ส.จารวุ รรณ สะสม ครผู ชู้ ว่ ย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการด้านการพัฒนาตนเองและพฒั นาวิชาชีพ

3.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี ตัวชี้วดั 1.8 – 1.9 ประกอบด้วย

3.1.1 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

3.1.2 นายพงษพ์ ัฒน์ เมืองมูล ครู กรรมการ

3.1.3 น.ส.อภญิ ญา ผัดวงค์ ครผู ู้ชว่ ย กรรมการ

3.1.4 นายณฐั ฏชยั มาตา ครผู ู้ช่วย กรรมการ

3.1.5 น.ส.พชั ญา ผดั หนา้ ครูผชู้ ่วย กรรมการ

3.1.6 น.ส.ภาสนิ ี ใจมาลยั ครผู ู้ช่วย กรรมการ

3.1.7 น.ส.นฤมล ปนิ ใจ พนกั งานราชการ กรรมการ

3.1.8 นายผไท ตะ๊ หลา้ พนักงานราชการ กรรมการ

3.1.9 นางนฤมล บุญตนั ครชู ำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

3.1.10 นายนัทธวฒั น์ พลเมฆ ครู กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

4. คณะกรรมการประเมนิ การปฏิบตั ิตนในการรกั ษาวนิ ยั คุณธรรม จรยิ ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.1 การพฒั นาตนเองและพัฒนาวิชาชพี ตัวชี้วดั 2.1 – 2.3 ประกอบด้วย

4.1.1 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

4.1.2 นายพงษ์พัฒน์ เมอื งมูล ครู กรรมการ

4.1.3 น.ส.อภญิ ญา ผดั วงค์ ครผู ชู้ ่วย กรรมการ

4.1.4 นายณฐั ฏชัย มาตา ครผู ชู้ ่วย กรรมการ

4.1.5 น.ส.พัชญา ผัดหนา้ ครผู ู้ช่วย กรรมการ

4.1.6 น.ส.ภาสนิ ี ใจมาลัย ครูผู้ชว่ ย กรรมการ

4.1.7 น.ส.นฤมล ปนิ ใจ พนักงานราชการ กรรมการ

4.1.8 นายผไท ต๊ะหล้า พนกั งานราชการ กรรมการ

4.1.9 นายนัทธวฒั น์ พลเมฆ ครู กรรมการและเลขานุการ

4.1.10 นางนฤมล บญุ ตัน ครชู ำนาญการ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

5. คณะกรรมการ //

5. คณะกรรมการประเมนิ การปฏบิ ัติหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษา

5.1 สง่ เอกสารงานวชิ าการตรงเวลา ตัวชวี้ ดั 3.1 ประกอบด้วย

5.1.1 น.ส.ณทิพรดา ภมู ิชยั รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

5.1.2 นางบุญทวี กาวิระชยั ครชู ำนาญการ กรรมการ

5.1.3 น.ส.รัตนวลี อิน่ ศิริ ครูผู้ช่วย กรรมการ

5.1.4 น.ส.วทันยา กนั จะนะ ครผู ้ชู ว่ ย กรรมการ

5.1.4 นายวชิ า ภิมุข ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

5.1.5 น.ส.วรรณิกา รกิ ากรณ์ ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

5.2 การบรหิ ารจัดการห้องเรยี นสขี าว ตัวชี้วดั 3.2 ประกอบด้วย

5.2.1 น.ส.ณทิพรดา ภมู ชิ ัย รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

5.2.2 นายวีรานันท์ ธนันฐิตวิ ัชร์ พนักงานราชการ กรรมการ

5.2.3 นายวิทวสั บญุ เทพ พนักงานราชการ กรรมการ

5.2.4 นายวชิ า ภมิ ุข ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

5.2.5 น.ส.วรรณกิ า ริกากรณ์ ครู กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

5.3 การจัดการเรยี นการสอนในห้องเรยี น ตวั ชวี้ ดั 3.3 ประกอบด้วย

5.3.1 น.ส.ณทิพรดา ภมู ชิ ัย รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

5.3.๒ นางสาวยุพา มณกี ร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ

5.3.3 นายนนั ท์ กอ้ คำ ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการ

5.3.4 นางจิรสุตา เมอื งอินทร์ ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

5.3.5 นางพิมลพันธ์ ปนั แปง ครูชำนาญการ กรรมการ

5.3.6 นายอุเทน บญุ ตนั ครูชำนาญการ กรรมการ

5.3.7 นางบุญทวี กาวริ ะชยั ครชู ำนาญการ กรรมการ

5.3.8 น.ส.ดาราวรรณ ธนนั ฐติ วิ ัชร์ ครู กรรมการ

5.3.9 นายนวพล คมบาง ครูผูช้ ว่ ย กรรมการ

5.3.10 นายวิชา ภมิ ุข ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

5.3.11 น.ส.วรรณกิ า ริกากรณ์ ครู กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร

5.4 การปฏบิ ตั หิ น้าทีค่ รหู อนอน ตัวช้ีวัด 3.4 ประกอบดว้ ย

5.4.1 นางสาวยพุ า มณีกร ครชู ำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

5.3.๒ นายอเุ ทน บญุ ตนั ครูชำนาญการ กรรมการ

5.3.3 นางนฤมล บญุ ตัน ครชู ำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

5.3.4 น.ส.จารวุ รรณ สะสม ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

5.4 ผลงานหอนอนท่ีปฏิบตั ิหน้าทีค่ รูหอนอน ตัวชี้วัด 3.5 ประกอบด้วย

5.4.1 นางสาวยุพา มณกี ร ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

5.3.๒ นายอุเทน บุญตัน ครูชำนาญการ กรรมการ

5.3.3 นางนฤมล บญุ ตนั ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

5.3.4 น.ส.จารวุ รรณ สะสม ครู กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

// 5.5 การปฏบิ ตั ิ

5.5 การปฏบิ ัตหิ นา้ ทพี่ ิเศษ ตวั ช้ีวัด 3.6 – 3.7 ประกอบดว้ ย

5.5.1 นายปยิ ะ นามบ้าน รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

5.5.๒ นายไพรวลั ย์ โมกศิริ รองผ้อู ำนวยการโรงเรียน กรรมการ

5.5.3 น.ส.ณทพิ รดา ภมู ชิ ัย รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน กรรมการ

5.5.4 ผชู้ ่วยผอู้ ำนวยการโรงเรยี นทกุ ฝ่าย กรรมการ

5.5.5 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรยี น กรรมการและเลขานุการ

5.5.6 นางนฤมล บญุ ตนั ครชู ำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.6 การมสี ว่ นรว่ มในองค์กร ตัวช้วี ดั 3.8 ประกอบดว้ ย

5.6.1 นายปยิ ะ นามบ้าน รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ
กรรมการ
5.6.๒ นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน กรรมการ
กรรมการ
5.6.3 น.ส.ณทพิ รดา ภูมิชยั รองผูอ้ ำนวยการโรงเรยี น กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
5.6.4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรยี นทุกฝ่าย

5.6.5 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน

5.6.6 นางนฤมล บุญตนั ครูชำนาญการ

6. คณะกรรมการประเมินผลงานเชงิ ประจกั ษ์ ตวั ชี้วดั 3.9 – 3.10 ประกอบดว้ ย

6.1 นายนพดล ธรรมใจอดุ รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

6.2 นายพงษ์พฒั น์ เมืองมลู ครู กรรมการ

6.3 น.ส.อภิญญา ผัดวงค์ ครูผชู้ ว่ ย กรรมการ

6.4 นายณฐั ฏชัย มาตา ครผู ู้ช่วย กรรมการ

6.5 น.ส.พชั ญา ผดั หน้า ครผู ู้ชว่ ย กรรมการ

6.6 น.ส.ภาสินี ใจมาลัย ครผู ู้ช่วย กรรมการ

6.7 น.ส.นฤมล ปินใจ พนกั งานราชการ กรรมการ

6.8 นายผไท ตะ๊ หลา้ พนกั งานราชการ กรรมการ

6.9 นางนฤมล บุญตัน ครชู ำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

6.10 นายนัทธวัฒน์ พลเมฆ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร

มหี น้าท่ี
1.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ตาม

ตัวช้ีวัด แบบประเมินที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาหลักฐานประกอบการประเมินตามความเป็นจริงด้วยความ
บริสุทธ ยุตธิ รรม โดยยดึ หลักนิตธิ รรม คุณธรรม เกิดประโยชน์ตอ่ ทางราชการมากที่สุด

2.กรอกคะแนนการประเมินของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ แต่ละตัวชี้วดั และนำส่งฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ภายในวนั ท่ี 20 มนี าคม ๒๕๖4

ท้ังน้ีให้ปฏิบตั ิหน้าท่ีด้วยการถือปฏิบัตติ ามระเบียบขอ้ บังคบั อย่างเคร่งครัด ด้วยความบรสิ ุทธิ์ เป็นไป
อย่างมีประสทิ ธิภาพและบงั เกิดผลดีตอ่ ทางราชการต่อไป

สงั่ ณ วนั ท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4

(นางวิลาวลั ย์ ปาลี)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ จงั หวัดพะเยา


Click to View FlipBook Version