The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs magazinja - 2018. 08.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Roto Magyarország, 2018-09-11 01:22:39

Roto Inside - 39. szám

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs magazinja - 2018. 08.

Keywords: Roto,Ablak,Ajtó,Vasalat,NT,NX,Door,Inowa,hardware,window,biztonság,engineering

Roto Inside | 2018. 08.

39. sz. kiadás

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

■■ Tilt&Turn ■■ A Roto újdonságai ■■ Adatszolgáltatás ■■ GFK
Zéró akadály: Roto Patio Alversa: Roto NX a Cascadia Windows,
Kifinomult rendszer Önbiztosító futóművek Roto Con Orders-ben: Kanada:
bukó-nyíló-erkélyajtókhoz és végtelen kényelem Konfigurálás Roto vasalatok kiváló minő-
néhány kattintással ségű toló rendszerekhez
2. oldal 5. oldal
6. oldal 11. oldal

Belépés a harmadik divízióba

Végfelhasználók ellátása a Roto támogatásával

■■ A Roto újdonságai Áprilisban szárnyra kapott a hír a szaksajtóban, miszerint a Roto Frank AG felvásárolta a svájci Keller tetőablak-szakcéget.
A berlini Wollenberg GmbH már 2017 végétől a Roto része. „Mindkét akvizíció szolgáltatási portfóliónk stratégiai bővítésének jegyében zajlott”
– kommentálta a hírt Dr. Eckhard Keill, a Roto Frank AG igazgatótanácsának elnöke. „A Roto szervizszolgáltatásokat épít ki az ablakok és ajtók
köré. Vevőink előtt további együttműködési lehetőségek nyílnak meg.”

A Wollenberg GmbH tevékenységei között évek || 2 017. november 1-jével a Wollenberg GmbH a Roto
óta szerepel többek között az ablakok és ajtók csoport részévé vált. A képen balról:
utólagos felszerelése mechanikai- és elektronikai Michael Stangier, a Roto pénzügyi igazgatója,
biztonsági alkatrészekkel. A Roto csoport tagvál- Dr. Eckhard Keill, az igazgatótanács elnöke, valamint
lalataként a jövőben további szervizszolgáltatáso- Ulrich Wollenberg
kat fog átvenni a vevőszolgálat területén, a Roto
vevőit támogatva. „Szeretnénk felkínálni a né- A Roto „harmadik divízió” koncepciója szerint az
metországi ablakgyártóknak a már beépített ab- ablakok és ajtók vevőszolgálatát, és a pótalkat-
lakokhoz nyújtott szolgáltatási kapacitásainkat” rész-logisztikát a vevőkkel együtt, piacorientáltan
– magyarázza Dr. Keill. „Így – más szervizszolgál- kell megszervezni. „A Roto a vevőszolgálathoz a
tatások, mint a Roto Lean mellett – többek között már beépített ablakokkal és ajtókkal kapcsolatban
a vevőszolgálati támogatásunkat is igénybe érkező megkeresésekre nem csak tájékoztatással
vehetik.” kíván válaszolni, hanem teljes megoldást kíván
nyújtani a problémára. Ezzel elérhető, hogy a
Kompetenciabővítés cégfelvásárlással már amúgy is a Roto birtokában lévő know-how
a német vevők érdekében hatékonyan és azonnal ott hasznosuljon, ahol az
A Wollenberg GmbH átvételével megvásároltuk ablakgyártó egyedül nem tudna gazdaságilag
azt a szaktudást, amely hasznos lesz a Németor- jövedelmezően dolgozni. Tekintettel a sok or-
szágban ehhez szükséges szolgáltatási struktúra szágban és sok vevőnk által panaszolt szakem-
lépésről lépésre történő kiépítéséhez. Nem utolsó berhiányra, szeretnénk hozzájárulni az erőforrá-
sorban pedig a biztonsági rendszerek, az automa- sok hatékonyabb felhasználásához.”
tizálás, az elektronika és mindenekelőtt az oko-
sotthon (smart home-)megoldások növekvő jelen- || 2018 márciusa óta a Dachfenster Keller GmbH a Roto
tősége már a közeljövőben megköveteli majd Frank AG leányvállalata. A képen balról: Michael Stangier,
eddig nem létező szolgáltató szervezetek felépíté- a Roto pénzügyi igazgatója, Peter Keller, Dr. Eckhard Keill,
sét – magyarázza tovább Dr. Keill. „A digitalizálás- az igazgatótanács elnöke, Christoph Hugenberg, a Roto
sal új tevékenységi körök, új foglalkozások és Dach- und Solartechnologie igazgatóságának tagja
piacok keletkeznek, amelyeket a Roto a vevőkkel
együtt szeretne feltárni.”

Vevőszolgálati támogatás Svájcban
Svájcban a Roto tetőablak divíziójának vevői pél-
dául már hamarosan kihasználhatják a beépítés
és a vevőszolgálat specialistájának kapacitásait.
Ebben a Dachfenster Keller GmbH – 2018 márci-
usa óta a Roto csoport tagvállalata – segíti őket.
Más országokkal szemben a svájci építtetők már
ma elvárják, hogy az ablak- és árnyékolórendsze-
rek az épületgépészetbe integrálhatók legyenek,
mondja Dr. Keill. „Ezért szeretnénk svájci vevőin-
ket ellátni azokkal az erőforrásokkal, amelyek
mentesítik őket a vevőszolgálati teendőktől. A
Roto itt egy svájci viszonyokhoz megfelelő rend-
szerbe invesztál. Más országokban más model-
lekre van szükség, amelyeket a Roto a vevőkkel
egyeztetve valósít meg.”

A szolgáltatás közös újradefiniálása
A Roto a jövőben rendszerben szeretné kínálni a
különösen keresett szervizszolgáltatásokat a sta-
bil piacokon, amelyekhez már bevált vállalatokat
kíván szolgáltatóként megnyerni. Így végső
soron közösen viselik majd az alkotóelemek és
szerkezeti elemek gyártóira háruló felelősséget a
fogyasztók elégedettsége érdekében. A Roto az
ablak- és ajtógyártókkal együttműködésben fog-
ja megnyitni az utat a fogyasztókat meggyőző,
átfogó termék- és szolgáltatáscsomag felé.

|1

Roto Inside | 2018. 08.

Megkérdeztük

|| I nterjú a Roto Frank AG Roto Inside: Mennyiben képes a Roto ezt a problémát 12–12 órában, vagy 16 és 20 óra között foglalkoztatnák őket.
igazgatótanácsának elnökével, felvásárlásokkal megoldani? Ez eddig csak az alacsony bérű szektorban volt megszokott,
Dr. Eckhard Keill-lel már ha egyáltalán működött. Ezen a téren is változtatnunk kell
Dr. Keill: Meggyőződésünk, hogy először is az ágazatban egyre a gondolkodásunkon. A politikának és a cégeknek növelniük
Roto Inside: Dr. Keill úr, a Roto csoport tovább nő. Április- több, csak beépítéssel és a vevőszolgálattal foglalkozó szakem- kell a rugalmasságot a mozgósítás érdekében.
ban a svájci tetőablak-specialista Keller került a vállalat berre van szükség. Mivel a Roto mindig kész egy lépéssel elő-
tulajdonába, 2017 végén a berlini Wollenberg GmbH. A rébb gondolkodni, már most keressük az ilyen munkaerőt. Felte- Roto Inside: Hogyan illik a képbe az, hogy a
felvásárlások érdekessége, hogy kizárólag szolgáltatásokat vésünk helyességét alátámasztja egyébként a Roto csoporthoz Roto szolgáltatócégek felvásárlásába fektet be?
nyújtó cégekről van szó. Mi motiválta a Roto Frank AG-t nemrég csatlakozott két vállalat helyzetének nagyon kedvező
az akvizíciókra? alakulása is. Hiszünk abban, hogy a két vállalat biztató működési Dr. Keill: Szolgáltatásra szakosodott vállalatot vásároltunk,
modellt követ, amelyet a Roto segítségével sikerül bevezetni és amelynek képességeit vevőink szolgálatába fogjuk állítani. A
Dr. Keill: A vevők világszerte szinte kórusban zengik, hogy mi- vevőink javára fordítani. munkaerőhiány leküzdésének további eszköze ugyanis egészen
lyen nehéz képzett munkatársakat felkutatniuk. Iparágunkban a egyértelműen az ágazaton belüli specializálódás. Az ablakok és
képzettség alatt manapság azt kell érteni, hogy valaki mindenfé- Roto Inside: Az egyik vállalat székhelye Svájcban, ajtók szerelését és vevőszolgálatát az okosotthonban csakis kel-
le feladatra bevethető, vagyis nagyon széles körűek az ismeretei. a másiké Németországban található. A szakemberhiány lően képzett szakemberek láthatják el a legjobban. Akár elektro-
Ha szabad így fogalmaznom, a nagyon széles körű ismeretek a legnagyobb probléma? nikusan vezérelhető tetőablakot kell beépíteni, egy ablakot utóla-
iránti igény nem fenntartható. A gazdaság ugyanis az egész vilá- gosan biztonságtechnikával felszerelni, vagy egy bejárati ajtót
gon egyre inkább a munkamegosztás köré szerveződik, mivel Dr. Keill: Semmi esetre. Még ha sokan így is hiszik. A világ okosotthonba bekötni – mindegyik tevékenység sok időt vesz
szinte minden munka már önmagában egyre több technológiai többi országa sem áll jobban. A Roto-nál kevésbé szerencsés igénybe, ha csak alkalomszerűen végzik. A szakértő itt is jobban,
ismeretet – know-how-t – és sokrétű képességeket követel. vállalatok Kínában, Oroszországban vagy az USA-ban is kétség- gyorsabban, hatékonyabban dolgozik. Emiatt javasolni fogjuk a
Emiatt szerintünk nem hatékony az, ha az ablakokkal és ajtókkal beesetten kutatnak megfelelő képzettségű munkatársak után. vevőknek, hogy az ilyen feladatokat bízzák a szakosodott Roto
kapcsolatos szolgáltatásokat ugyanazok végzik, akik az ablako- Személy szerint én úgy gondolom, hogy a világméretű hiánynak csapatokra. A hatékonyan dolgozó specialistáknak egyébként
kat és ajtókat beépítették. Az ablakok és ajtók tekintetében is számos oka van, amelyeket csak különböző intézkedésekkel jobb fizetést is lehet adni. Ezzel pedig megérkeztünk a munka-
egyre nagyobb mértékű villamosításból következő, növekvő igé- számolhatunk fel. erőhiány leküzdésének harmadik eszközéhez: az ágazatnak anya-
nyek pontosan erre szakosodott munkaerőt igényelnek, akiknek gilag is helyt kell állnia a képzett munkatársakért folyó verseny-
a kapacitásait viszont egyetlen ablakgyártó sem tudja ma még Roto Inside: Kire hárul ez a feladat? ben, akik a rokon ágazatokban ma esetenként jóval többet
egyedül kihasználni. kereshetnek. Az ablakgyártó viszont csak akkor tud jobban fizet-
Dr. Keill: A politikának és a cégeknek egyaránt cselekednie kell. ni, ha nő a termelékenység. Ez pedig az előző száz év gazdaság-
Természetesen világszerte nagyon sok és jó képzést kell kínál- történelmén alapuló felismerések szerint differenciálással és
nunk a fiataloknak. Aki viszont rövid időn belül szeretné tényle- specializálódással érhető el.
gesen munkaerőként mozgósítani az összes alkalmas jelöltet,
annak egyidejűleg jóval rugalmasabb munkaidőmodelleket is
kell kínálnia. Nem kevesen vannak azok, akik nagyon szívesen
dolgoznának heti néhány órát, ha például heti két napon

Zéró akadály bukó-nyíló-erkélyajtókon

Csapóeső- és huzatmentes,
nulla milliméter

■■ Tilt&Turn A Roto a Roto NT/NX platform és a Roto Eifel TB küszöbprogram-kínálat
alkatrészek kombinációjával teljesíti az erkélyajtók területén a fa- és műanyag profilok-
hoz kínált zéró akadály megoldással szembeni követelményeket.

|| Integrálható alkotóelemek a piacképes rendszermegoldáshoz: A Roto műanyag- és fa er- A rendszer négy külön egysége összességében A következő, beljebb került vízszigetelő réteget a
kélyajtókhoz kínált zéró akadály megoldásának része az Eifel TB küszöb, a Texel szabadalmaz- piacképes rendszermegoldást kínál nyíló- vala- Texel küszöbtömítés gumi- és kefés tömítése al-
tatott automata küszöbtömítés, a Roto Eifel Design vízvető és a Deventer univerzális vízgát. mint bukó-nyíló szárnyakhoz. Az erkélyajtó- kotja. A kétoldalt elhelyezett tömítés hatékonyan
szárny egy oldalt beépített bukócsapágy segít- megakadályozza a vízbeömlést csakúgy, mint a
&&  A zéró akadály megoldás metszetrajza: ségével buktatható. huzatot. Ezenkívül a Texel nem igényel marást,
www.roto-frank.com/en/roto-nt/comfort/ alkalmas minden jelenleg kapható, Euro vasalat-
A hőhídmentes Roto Eifel TB küszöb 70, 80 horonnyal és 13-as tengellyel ellátott, 16 mm-es
és 90 mm beépítési mélységben kapható. A euro vasalathoronnyal és 13 mm-as vasalatten-
szabadalmaztatott, automatikus Texel küszöb- gellyel ellátott profilhoz, továbbá kétoldalt kön�-
tömítéssel a kétoldali kioldásnak köszönhetően nyedén lerövidíthető 125 mm-rel. További előny,
0 mm beépítési magasság érhető el, a küszöböt hogy a szorítónyomás a beépítés után szerszám
a kész padló felső peremének síkjában beépítve. nélkül szabályozható. Végezetül pedig a küszöb
A beépített csavarvezető mellett nyomós érv a előtti Texel kefés tömítésnek köszönhetően érzé-
Texel melletti beillesztett kefe- és gumitömítés, kelhetően kevesebbet kell takarítani.
amely emellett jobb hővédelmet is nyújt.
Feltétlenül gondoskodni kell a kültéri víztelení-
A Roto Eifel Design vízvető vízlevezető felüle- tésről. Az alsó vízelvezetés garantálható például
te a beépített Deventer univerzális vízgát egy kívül elhelyezett, ráccsal takart vízelvezető
tömítésnek köszönhetően kijjebb kerül, javítva csatornával.
ezzel a csapóeső elleni szigetelést. Egy csatlako-
zó és klipszprofilból áll, univerzális végtakarókkal A DIN EN 1027/12208, 7A osztály szerinti vizsgá-
és négy profilspecifikus változatban kapható. lat, a 450 Pa-ig terjedő, biztonságos csapóeső
A vízvető kétszárnyú ajtókhoz is használható. elleni szigetelés és a légzáróság (rendszertől
függően) megfelel a DIN EN 1026/12207 szerinti
Az univerzális vízgát tömítés 27 mm-es 3. osztálynak.
maximális méretben szállítható. A tömítés a
profilozásnak köszönhetően egyszerűen, kézzel
letépve 24, 17 vagy 10 mm mélységi méretre
alakítható. Ezzel optimális szigetelés érhető el
az univerzális vízgát és a küszöb között.

2|

Mechanikus 17 pontos zárás cilinderműködtetésű ajtókhoz || Világszerte kapható és RC 4 kompatibilis: főzár,
négy kombinációs és két quadbolt kiegészítő
Maximális biztonság, egyszerű szerelés zárási pont, amelyek a kulcsot egyszer elfordítva
védettek a visszanyomás ellen.
■■ Door A stabil többpontos zárak hatékonyan megakadályozzák a bejárati- és mellék-
bejárati ajtók gyors kiemelését. A már sokszorosan bevált, 17 pontos reteszelés már a
Roto Safe C | C600 mechanikus többpontos zárrendszerhez is világszerte kapható.

A zárváltozat RC 4 kompatibilitását egy zajcsil- Gazdaságos
lapított zárnyelvvel ellátott főzár, valamint négy A Roto Safe C | C600 fejlesztői gondoltak az
kombinált és két quadbolt záródási pont szava- alkatrészek kis munkaigényű szerelhetőségére.
tolja. A kiegészítőzárási pontok egyetlen kulcs- A zajcsillapított, halk működésű zárnyelv például
fordulattal visszanyomás ellen védettek, ezáltal beépített állapotban is megfordítható. Ennek
jobb védelmet nyújtanak betörés ellen. előnye, hogy kevesebb jobbos/balos alkatrészt
kell raktáron tartani, és a zárnyelv rugalmasan
Biztonságos működés megfordítható, akár az ajtó helyszíni
A könnyű járású, és egyidejűleg erőteljesen beépítésekor.
működő zár könnyű zárhatóságot biztosít az
ajtónak. A zajcsillapított zárnyelv minimálisra A Roto Safe C programban megtalálhatók
csökkenti az ajtócsukódás hangját. A korró- előlapváltozatok műanyag, fa és alumínium
zióálló felület garantálja a vasalat kifogástalan tokalapanyagú ajtókhoz. Az optimálisra csök-
működését és hosszú távon értékálló külső kentett logisztikai és szerelési ráfordítás érde-
megjelenését. A tartós működés – mint minden kében az ajtózárak egységes zárási raszterrel
Roto ajtózár változatnál – több mint 100 000 rendelkeznek, és összhangban állnak a teljes
működtetésre igazolt. Roto Safe zárprogrammal.

&&  Egy kattintással elérhető
információk és letöltések:

www.roto-frank.com/en/roto-safe-c/c600

Bemutatkoznak a neves profilgyártók új tolóajtói

További profilrendszerekre optimalizálva: Roto Patio Inowa

■■ Műanyag Két további híres profilgyártó mostantól tovább növelhető. Az Aluplast és a Gealan rendszereibe beépí- Erősség az új építésben és a felújításban
rövid határidővel vállal kiválóan tömített, műanyag toló tett Roto Patio Inowa különösen viharok vagy záporok nagy Mostantól a Gealan profilrendszereit használó gyártók is meg-
rendszerek gyártására szóló vevői megrendeléseket. kockázatának kitett építményekben és régiókban képes tartósan kezdhetik a Roto Patio Inowa alapú inline toló rendszerek gyártását.
Az Aluplast és a Gealan kifejezetten a kiválóan tömített garantálni a tolóajtóknál az eddig elérhetőnél jóval nagyobb tö- A mozgó szárny komplett, görgőscsapágyas építési módjának
toló rendszerekhez kínált Roto Patio Inowa intelligens mítettséget. A nagy tömítettségnek köszönhetően kevéssé meg- köszönhetően az ajtó játszi könnyedséggel eltolható. Nyitáskor
vasalat használatához fejlesztett ki profilokat. A Roto lepő a rendszerek jó zaj- és hanggátlási értéke. tokra merőlegesen kihúzható anélkül, hogy a szárnyelem teljes
NT, ill. Roto NX terméket használó gyártóknak mindös�- súlyát meg kellene emelni, vagy ki kellene fordítani az elem sík-
sze nagyon kevés terasz Inowa alkatrészt kell kiegészí- Kényelmes használat 200 kg tömegű szárnyakig jából. Ez megkönnyíti a kezelést, főként a súlyos, háromrétegű
tőleg raktárra venniük. A raktározási és logisztikai Egyszerűen „intelligens”: kényelmes használat. A Roto Patio Inowa üvegezésnél. A Gealan elmondása szerint az új toló rendszer
teher csak elenyészően nő. Az Aluplast és a Gealan innovatív záró mozgásának köszönhetően a szárnyat nem kell további előnye a szárny és a tok csekély rendszerbeépítési mély-
normál gyártóberendezéseken állítja elő az új toló megemelni a nyitáskor és csukáskor. Ezenkívül a vasalat könnyű sége. Ezáltal racionalizálható a körkörös hegesztett tokprofil
rendszereket. járású vezetőgörgői garantálják a 200 kg tömegű elemek gyors, gyártóberendezéseken történő feldolgozása, valamint a rendszer
erőkifejtés nélküli, halk és kis súrlódású nyitását, eltolását és zá- felújított épületekbe történő beépítése.
A rendszerek meghatározó funkcionális jellemzője a szárny a rását. A kezelhetőséget tovább könnyíti az egyszerű kilincsmű-
tokprofilra merőleges, speciális záró mozgása, a körkörös tömí- ködtetés és az, hogy a szárny önmagától behúzódik a tokba. &&  Minden a Roto Patio Inowáról:
tésés a középső tokosztóban található, aktív zárási pontok. A
vasalatminden zárási ponton központilag, a kilincs segítségével Rövid gyártási idő – alacsony karbantartási igényű www.roto-frank.com/en/roto-terasz-inowa
működtethető. A dizájn érdekében a vasalatalkatrészek sem az technika
átjáró nyílásban nem állnak ki, sem a szárnyakon nem láthatók. Az Aluplast új „Smart Slide” tolóajtója – a profilgyártó értékelése
szerint – rövid idő alatt beépíthető. A körben hegesztett toknak
Erős szélben is kiváló légzárás köszönhetően csak egy szárnyat kell előre gyártani hozzá. A fix
A vasalat körkörös reteszelései egyenletesen magas szorítónyo- rész egy üvegezőléc segítségével közvetlenül a tokban, a hely-
mást garantálnak. A rendszerek a megfelelő tömítéssel nemcsak színen üvegezhető. A szárny tokba történő önbehúzásának
a legmagasabb csapóeső- és szélállóságot érik el, hanem egyút- köszönhetően a „Smart Slide” olyan egyszerűen kezelhető, hogy
talkülönösen kényelmesek és biztonsággal kezelhetők is. Az a helytelen kezelés gyakorlatilag kizárható – a napi használatban
egyedileg bővíthető zárási pontok révén a szigetelés rugalmasan ez ugyanolyan nagy előny, mint az, hogy a szárnyak csekély
erőkifejtéssel nyithatók és csukhatók.

|| A Gealan Roto Patio || M ár kapható az Aluplast
Inowa alapú inline toló új „Smart Slide” tolóajtó
rendszere (fotó: Gealan) koncepciója
(fotó: Aluplast)

|3

Roto Inside | 2018. 08. Nyitáshatároló kifelé-felfelé nyíló ablakokhoz

|| R oto FS Kempton nyitáshatároló Biztos rögzítés szeles időben
többfokozatú reteszelő funkcióval a
kifelé-felfelé nyíló ablakszárny ■■ A Roto újdonsága A Roto FS Kempton frikciós ollók garantálják azt, hogy az ablak-
megbízható rögzítéséhez szárnyak erős szélben is ellenőrzött módon és biztonsággal legyenek kifelé nyithatók.
A Roto kínálata nemrégiben kiegészült a kifelé-felfelé nyíló ablakokhoz kínált, új nyitás-
határolóval.

A top hung ablakokhoz kínált új Roto nyitáshatároló többfokozatú reteszelő funkcióval rendelkezik,
és ezenkívül lehetővé teszi az ablakszárny megbízható rögzítését a választott nyitási helyzetekben.
Hirtelen fellépő széllökéseknél megakadályozza a szárny be- ill. kicsapódását.

Három méretben szállítható
A nyitáshatároló három méretben kapható, így optimálisan kombinálható a HX, TH, HB TH sorozatú,
16"-os, 22"-os és 26"-os méretű Roto frikciós ollókkal. A Roto nyitáshatároló balos és jobbos hasz-
nálatra egyaránt alkalmas, és párban kell felszerelni a szárnyra. Legfeljebb 900 mm × 2500 mm-es
szárnyak felszerelése lehetséges.

Kimagaslóan korrózióálló
Az új nyitáshatároló a Roto FS Kempton frikciós ollóihoz hasonlóan (1.4301 osztályú) ausztenites
nemesacélból készül. Ennek köszönhetően kiválóan ellenáll a korróziónak, és tengerparti vagy
erősen iparosodott régiókban is használható. A határoló ezenkívül a BS 6375-2:2009 szerint
is be van vizsgálva.

&&  A Roto FS Kemptonnal kapcsolatos további információk:

www.roto-frank.com/en/roto-fs-kempton

A Roto Inside interjú Volker Fitschennel

Mikor tényleg megbízható a megbízható?

■■ Mi szól a Roto mellett? „A megbízhatóság kiváltképpen a nagyon fejlett, kiterjedt termékkínálatú piacokon jelent meghatározó tényezőt a szállítók kiválasztásánál” –
hangsúlyozza Volker Fitschen a Roto Inside-nak adott interjúban. Fitschen tíz éve felel közép-európai ügyvezetőként a Roto németországi, ausztriai és svájci értékesítéséért.
Hitvallása szerint szoros az összefüggés a termékminőség biztosítása és aközött, hogy a vevők megbízhatónak tartanak-e egy vállalatot.

Roto Inside: Fitschen úr, hogyan mérik az ablak- és „értékes szállítónak” tartanak bennünket, akire számítani lehet. Roto Inside: Hogyan könnyíthetik meg a vasalatrendszerek
ajtógyártók egy gyártó megbízhatóságát? Legyen szó akár az akkreditált vizsgálati központunkban végzett a termelést?
vevői vizsgálatokról, vállalt szállítási határidőkről vagy Roto Lean
Fitschen: Először is magától értetődő, hogy a vevők elvárják a projektekről: a Roto egy stabil partner, és állja a szavát. Ez meg- Fitschen: Ezek egyes alkatrészei rendkívül sokoldalúan alkal-
nagyon jó szállítási teljesítményt és nagy szállítási pontosságot. könnyíti a tervezést a vevő cégénél. mazhatók. Ezt várjuk a vasalatrendszertől – hogy mindig egy jó
Ezenkívül a következetesen magas termékminőséget és a meg- ötlettel előrébb járjunk másoknál. A programfejlesztés során
bízható kapcsolattartót. A közép-európai értékesítés önmagával Roto Inside: Meggyőző minőség és megbízhatóság – emiatt ugyanolyan fontos szerepet játszik a rövid szerelési idők
szemben támasztott igénye egy mondatba sűríthető: A Roto nem ezt akarja elérni minden ablakgyártó? kérdése, mint az egyforma alkatrészek használatának bővítése.
mindig működik! Ez egyformán érvényes az általunk ajánlott és A Roto NX vasalattal olyan rendszert viszünk piacra, amely
szállított termékekre és a szállítás előtt, alatt és után nyújtott Fitschen: Dehogynem. Ezért is kínál a Roto sok mindent, ebben a tekintetben is az élen jár.
szolgáltatásokra. Máris megvan, hogy mit jelent a megbízható- ami megkönnyíti a minőségi ablakok hatékony gyártását.
ság „Roto módra”. Tudjuk, hogy mennyire fontosak a pontosan egymáshoz illő Roto Inside: Hogyan tudják mérni a gyártók, hogy mennyivel
t­ermelési folyamatok és a belső logisztika, ha érett piacokon kell növeli a hatékonyságot egy új vasalatrendszer, mint például
Roto Inside: Mindig működik? Ez ambiciózus cél. jó ­termékekkel és versenyképes árakkal pozicionálni magunkat. a Roto NX?
Honnan tudja, hogy a Roto eléri-e ezt a célt? V­ égül pedig Bad Mergentheimben még tetőablakokat is
­gyártunk. Nem utolsó sorban az ezen a téren gyűjtött Fitschen: Ehhez egy egész módszertani csomagot kínálunk,
Fitschen: Legjobb mutatója a vevőkkel évtizedek óta fennálló tapaszta­latainkat kamatoztatjuk a gyártást megkönnyítő amelyet a Roto Lean kollégák szívesen kibontanak. Aki ugyanis
partnerség és a tőlük kapott visszajelzés. Gyakran hallom, hogy vasalatrendszerekben. folyamatok racionalizálásával foglalkozik, annak mérnie és mér-
legelnie kell. Egyes vevők részletekbe menő elemzéseiből tud-
|| Folyamat-ellenőrzés burkológörbék alapján egy hidegalakító berendezésen: || A Roto folyamatok igazolt minősége: A Roto irányítási rendszerét juk, hogyan növelik a hatékonyságot az egyes Roto alkatrészek,
A kész szerkezeti elem öt műveleti lépésben készül el. Az öt lépésből álló a Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managements­ ystemen vagy a Roto Lean modulok megvalósítása. Minden lehetőség
gyártási folyamat paramétereit – az erő és az út – állandóan felügyelik. (DQS GmbH) tanúsította az ISO 9001:2015 szabvány kiaknázása, a gyártás harmonizálása és a folyamatok szűk ke-
A hidegalakító berendezés a legkisebb paramétereltérésnél leáll. szerint. A tanúsítvány bizonyítja minden vállalati folyamat megbízhatóságát. resztmetszeteinek kiküszöbölése révén óriási mértékben javítha-
tó az ütemezés. A Roto Lean csapat évente mintegy 80 projektet
10 Jahre Garantie kísér végig a potenciált kiaknázni kívánó ablakgyártóknál. A Roto
für den Roto NT / NX Standardbeschlag szaktudása ezáltal a termékekben közvetett módon, a vevői ta-
nácsadásban pedig közvetlenül érvényesül. Ezzel pedig bizonyo-
Garantiebedingungen und Dazu gehört kein natürlicher Ver- schriftlich bei der Roto Frank AG un- san érvényes a közép-európai értékesítés által megfogalmazott
Garantiefrist schleiß, außerdem keine Einbußen ter Nachweis der Garantiebedingun- mottó: A Roto mindig működik.
in Optik (insbesondere der Beschlag- gen geltend zu machen.
Für einen Zeitraum von 10 Jahren oberfläche) und Komfort, die zu kei- || Volker Fitschen,
leistet die Roto Frank AG (Roto) nem Funktionsverlust führen. Es gilt deutsches Recht unter Aus- a Roto közép-európai
Garantie auf die Roto-Beschlagteile schluss des UN-Kaufrechts. Ist der ügyvezetője
für das Roto NT / NX Beschlagsys- Die Garantie wird nur unter folgen- Begünstigte Kaufmann iSd HGB, ist
tem, jedoch ausschließlich zuguns- den Voraussetzungen gewährt: die ausschließlicher Gerichtsstand
ten von Fensterherstellern, die die nachweislich fachgerechte Montage Stuttgart, Deutschland.
Roto Beschlagteile in die von ihnen gemäß der „Roto Einbauanleitung“
produzierten Fenster eingebaut ha- sowie die nachweisliche Wartung Der Roto NT / NX Standardbe-
ben (Begünstigter). Alle anderen gemäß den „Roto Wartungsanlei- schlag besteht aus:
Personenkreise sind von der Garan- tungen“. Voraussetzung ist ferner
tie ausgeschlossen. Eine Abtretung die nachweislich sach- und bestim- ƒ Beschlagteilen für ein- und zwei-
der Garantieansprüche an Dritte ist mungsgemäße Bedienung sowie die flügelige Rechteckfenster mit
unzulässig. Rücksendung der beanstandeten Dreh- und Drehkipp-Flügeln,
Bauteile.
Die Garantie gilt für Beschlagteile ƒ Beschlagteilen die in Profilen aus
Roto NT und Roto NX, die ein von Ausgenommen von der Garantie Holz, Kunststoff oder Aluminium
der Garantie Begünstigter ab dem sind elektronische / elektrische und verbaut werden,
1. Januar 2008 gekauft hat; maß- elektromagnetische Bauteile. Ausge-
geblich ist der Tag des Vertrags- nommen von der Garantie sind fer- ƒ den Bandseiten A, E5, K, P, T, De-
schlusses mit seinem Verkäufer. Die ner Beschlagteile (z.B. MVS-Kontakt- signo und PowerHinge,
Garantiefrist von 10 Jahren beginnt element), die in Durchgangstüren im
mit dem Tag der Auslieferung der öffentlichen oder gewerblichen Be- ƒ Standard-, Stulpflügel-, Spreiz-
Beschläge an den Begünstigten reich eingebaut sind oder die im oder Kantengetrieben,
(Nachweispflicht des Begünstigten). Rahmen von Industrieanwendungen
genutzt werden. Ausgenommen ƒ Roto Line, Roto Samba oder Roto
Von der Garantie erfasst wird aus- sind außerdem Beschädigungen, die Swing Griffen,
schließlich die Funktionsfähigkeit auf Einwirkungen Dritter zurückzu-
der Beschlagteile. führen sind. ƒ einbruchhemmenden Fenstern mit
ZnDG-/ Stahlschließstücken,
Garantieansprüche Stand: Januar 2018. Änderungen vorbehalten. WTY_1_DE_v3
ƒ Beschlagteilen ohne elektrische © 2018 Roto Frank AG ® Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen
Im Garantiefall leistet Roto funktio- Antriebe und elektronische Bau-
nell gleichwertigen Ersatz für das teile,
defekte Beschlagteil. Darüber hin-
ausgehende Leistungen (z.B. Nach- ƒ Beschlagteilen ohne die Zubehör-
besserung, Schadensersatz sowie teile Falzschere und Feststell-
Lieferung und Aus- bzw. Einbau der schere,
Beschlagteile) sind von der Garantie
nicht erfasst. Die gesetzlichen ƒ technisch ausgeführten Beschlag-
Rechte des von dieser Garantie Be- teilen im Rahmen der „Roto An-
günstigten werden durch diese Ga- wendungsdiagramme und Einbau-
rantie nicht eingeschränkt. anleitungen“.

Geltendmachung der Garantie Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie
Die Rechte aus der Garantie sind
binnen einer Frist von einem Monat Wilhelm-Frank-Platz 1
seit Auftreten des Garantiefalls 70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
[email protected]

www.roto-frank.com

4|

Új alkatrészek a Roto Patio Alversa univerzális vasalathoz

Innovatív technika – jövőbe mutatóan könnyű szerelés

■■ A Roto újdonságai A Roto Patio Alversa az első párhuzamosan toló vasalatként a pia- Kiegészítő reteszelés nehéz szárnyakhoz
con mostantól önbiztosító futóművekkel kapható, amelyek önállóan megakadályozzák Manapság divatosak a vastag profilok, a látszó felületen lehetőleg csekély profil- és nagy üveghá-
az ablakszárny akaratlan kiemelését. A szerelőnek így nem kell külön, kézzel aktiválnia nyaddal. Emiatt a két- vagy háromrétegű üvegezés egyre gyakrabban esik a profil külső szélére.
a kiemelés elleni biztosítást. A szárny ezáltal még egyszerűbben és biztonságosabban Az üveg súlypontja is kifelé tolódik. Ennek következtében a buktatható szárnyak kedvezőtlen szélvi-
felszerelhető a vevőnél. További könnyebbséget jelent az új szerelősablon, amellyel a szonyoknál maguktól becsapódhatnak. A Roto Patio Alversa | PS Air toló rendszer gyártói a jövőben
felső vezérlőtuskó már a gyárban beépíthető. szabadalmi kérelem tárgyát képező, különösen hatékony kiegészítő reteszeléssel szerelhetik fel az
elemeket. Ezt a csúszóollóba kell beépíteni, és nagyon nehéz szárnyakat is képes biztosítani a bukó
Jövőbe mutató szerelési könnyítések a gyártó számára – nagyobb kényelem az ablakot használók állásban. Az ellenőrizetlen becsapódás megbízhatóan megakadályozható.
számára: az innovatív, új fejlesztések tovább növelik Roto Patio Alversa univerzális vasalat vonzerejét.
Az ablakgyártók a jövőben még nagyobb kényelmet kínálhatnak a vevőknek nagy szárnytömegek Toló állásban a szárny egyszerűen áthalad a kiegészítő reteszelésen. Csak akkor lép működésbe,
esetén is. Az új alkatrészek beépítésével ugyanis megkülönböztethetik magukat más piaci szerep- ha a szárny bukó állásban van. A Roto Patio Alversa | PS Air vasalatok a jövőben alapkivitelben elő
lőktől a különösen könnyedén kezelhető toló rendszerekkel, amelyek hosszú távon is kevés lesznek készítve a kiegészítő reteszelés használatára. Az alumínium-, műanyag vagy fa rendszerek
karbantartást igényelnek, és biztonsággal működnek. gyártói ezeket az alkatrészeket külső súlypontú szárnyakhoz rendelhetik kiegészítő tartozékként.

Kiemelés ellen védett futóművek Új reteszelő funkció
Az új Roto Patio Alversa futóművek kiszállításának kezdete óta már nem kell manuálisan aktiválni a Roto Patio Alversa
a kiemelés elleni biztosítást a beépítés után. Az új futóművek a szabadalmi kérelem tárgyát vasalaton
képező, a futóműház innovatív formájának köszönhetően további intézkedések nélkül már a
gyártás vagy szerelés során kiemelés ellen védettek az EN 13126-17 szerint.

„Vevőink szerint nagyszerű megoldás” – számol be Jeanette Erler. A termékinnovációs csapaton
belül ő felel az újítások piaci bevezetéséért. „Az új futóművek közismert hibaforrást szüntetnek
meg a szerelés során. A végfelhasználó szempontjából növelik a biztonságot, mivel a szárny a
használat során már nem tud kiugrani a sínből. Az ablakgyártó szempontjából csökkenti a beépí-
tés során fellépő, kisebb figyelmetlenség miatti reklamáció kockázatát. Mivel az új futómű tech-
nika mögött jókora fejlesztőmunka rejlik, az új önbiztosító Roto Patio Alversa futóművekre szaba-
dalmi kérelmet nyújtottak be.”

A Roto Patio Alversa futóműve Bukástámogatás a könnyű kezelhetőség érdekében
beépített futómű-biztosítással A Roto Patio Alversa | PS Air Com párhuzamosan toló rendszer nehéz
szárnyainak használata a jövőben még könnyebbé válik, ugyanis a Roto mostantól kiegészítő bukás-
támogatást kínál a csúszóolló beépítéséhez. Ez az új komfort alkatrész lecsökkenti a forgatónyoma-
tékot a kilincsen a szárny vasalattal vezérelt bukóra nyitásakor. Az új bukástámogatás beépítése a
végfelhasználói és a rendszergyártó számára egyaránt előnyös, mivel növeli a kényelmet, és kiegé-
szítőleg csökkenti a kopást. A jövőben a bukástámogatás használatára alapkivitelben előkészített
Roto Patio Alversa | PS Air Com vasalatok kívánságra utólag felszerelhetők
a bukástámogatással.

Szerelősablon felső vezérlőtuskó Új bukástámogatás
A felső vezérlőtuskó a Roto Patio Alversa | PS, Roto Patio Alversa | PS Air és Roto Patio Alversa a Roto Patio Alversa vasalaton
| PS Air Com rendszerek része. Ezt egy új szerelősablon segítségével már az ablakgyártás során
felszerelik. A vezérlőtuskó beépíthető a tok szerelésekor, a szárny beakasztása nélkül. Mivel az
új szerelősablon rugalmasan beállítható a különböző peremszélességű szárnyakhoz, a vezérlő-
tuskó megbízhatóan pozicionálható.

&& Á tfogó információ a Roto Patio Alversa párhuza-
mosan toló rendszerről az alábbi linken található:

www.roto-frank.com/en/roto-patio-alversa

|5

Roto Inside | 2018. 08.

Roto NX a Roto Con Orders-be integrálva Konfigurálás néhány kattintással:

Vigyázz, kész, tervezés! 1. lépés
– A www.roto-frank.com címen kattintás a „Roto Con Orders indítása” gombra.
■■ Adatszolgáltatás A Roto vevői naponta átlagosan 400 alkalommal használják – „Regisztráció kereskedőként vagy gyártóként” művelet végrehajtása.
a Roto Con Orders webalapú konfigurátort. 17 nyelven érhető el az interneten –
természetesen az új Roto NX bukó-nyíló vasalatrendszer garnitúrák tervezéséhez is. 2. lépés
– A www.roto-frank.com címen a „Roto Con Orders indítása”.
Az ablakgyártók a lehető legrövidebb idő alatt, néhány kattintással összeállíthatják az egyedi és 3. lépés
szükséglethez igazodó vasalatgarnitúrát. Pontos anyagjegyzéket kapnak műszaki illusztrációkkal. – Új ajánlat hozzáadása.
Ezt exportálhatják PDF, Excel vagy CAD adatformátumban, és beilleszthetik az ajánlatokba és
rendelésekbe. 4. lépés
– Kattintás a pluszjelre az „Utolsó ajánlatok” alatt.
Hibák kizárva – Az ajánlat címének megadása.
A Roto Con Orders nem ad eredményül a megengedett méreteken kívüli nyílászárókat, vagy egy- – A cím megerősítése az „Ajánlat hozzáadása” gombbal.
máshoz nem megfelelő vasalatalkatrészeket. A beépített plauzibilitás-vizsgálat ugyanis minden
konfigurációban gondoskodik a vasalat-összeállítás maximális biztonságáról: minden paramétert
dinamikusan összevet egymással. Minden konfiguráció kizárólag műszakilag helyes eredményt
hoz létre.

Egyszerű hozzáférés
A Roto Con Orders első elérése és napi használata rendkívül egyszerű. A www.ftt-roto-frank.com
oldalon történő regisztrációt követően a felhasználó számára megnyithatóvá válik a vasalatkonfigu-
rátor, és elsőként hozzáférhet az úgynevezett demó, azaz bemutató adatokhoz.

Vevőre szabott vasalatadatok
Minden felhasználót egy Roto Key User segít. A felhasználó regisztrációja után az illetékes Key
User a következő lépésben beállítja a vevő egyedi vasalatadatait a Roto Con Orders rendszerben.
A következő belépéskor a felhasználó így saját egyéni vasalatadatokkal dolgozhat, és a webes
felületen bármikor betöltheti a saját anyaglistáit és árait. A Roto Key User felé az összekötő szere-
pet a Roto ügyfélszolgálati munkatársa látja el.

Egy tervezés – több ügyintéző
A Roto Con Orders rendszerben több, saját fiókkal rendelkező felhasználó hozzáférhet ugyanazokhoz
az adatokhoz, így több ügyintéző dolgozhat közösen egy tervezésen.

Dinamikus dizájn
A Roto Con Orders egyébként is decentralizált és mobil, ugyanis a dinamikus (avagy reszponzív)
dizájnnak köszönhetően táblagépen és okostelefonon is használható.

Automatikus adategyeztetés
A konfigurátor maga gondoskodik arról, hogy mindenkor a legaktuálisabb adatokkal lehessen
dolgozni. A frissítések, mint az új vasalatok integrációja vagy a mindenkori felhasználó esetleges
termékcseréje, automatikusan betöltődnek, és rendszeroldalon a hét minden napján, 24 órában
mentésre biztosítottak.

Támogatás
A gyakran ismételt kérdésekre a súgó és a PDF fájlként letölthető kézikönyv ad választ. A támoga-
tási funkción keresztül felhasználói kérések intézhetők közvetlenül a Roto munkatársaihoz.

&& Csupán egy kattintással elérhető Roto online 5. lépés
vasalatkonfigurátor: – „Új tétel hozzáadása”.
– Cím megadása.
www.roto-frank.com/en/roto-con-orders – „Tétel létrehozása és konfigurálás indítása”

[Tovább a 6. lépéssel]
6|

6. lépés 9. lépés
– Termékcsoport kiválasztása. Példa: „Részletek kidolgozása”:
– A szükséges paraméterek megadása.
– „Anyagjegyzék elkészítése”.

– típus kiválasztása. 10. lépés
– Az anyagjegyzék ellenőrzése és szükség esetén helyesbítése.
7. lépés – Az anyagjegyzék mentése a „Tovább” gombbal.
– Vasalatsablon választása.

8. lépés
– A kívánt szárnyhoronyméretek megadása.
– A megjegyzés „leokézása”.
– A következő lehetőségek kiválasztása:
a) „Anyagjegyzék elkészítése”.
> A vasalat-összeállítás automatikusan elkészül.
b) „Részletek kidolgozása”.
> A vasalat-összeállítás egyedileg módosítható.

11. lépés
– Az anyagjegyzék a „További funkciók” alatt exportálható.

|7

Roto Inside | 2018. 08.

Biztonsággal minőségi ablakok a Roto-val

Felkészülten és rendszerben

■■ Mi szól a Roto mellett? Az ablakgyártók folyamatosan dolgoznak az üvegezési technika, tömítőprofilok, küszöb- és vasalattech-
nológia új fejlesztésein. Ugyanis csak a gondosan kiválasztott és jól összehangolt alkotóelemekkel kerülhető el a bosszúság,
a reklamáció és a vevőszolgálati költség, teszi hozzá Eberhard Mammel, a Roto termékharmonizációs és -értékesítési vezetője.

„Ha egy rosszul kiékelt szárny paralelogrammához hasonlóan Mindenre gondolva üvegezőék központi szerepet játszik az ablak tartós működésében
eltorzul, akkor sem a vasalat, sem az ablak nem fog működni. A Roto értékesítési tanácsadói ezért ma módszeres képzésen és minőségében. Ha az üvegezőékeket és a tömítőrendszert
Ha a kinematika, azaz a mozgás nem felel meg a tömítőprofil- vesznek részt, hogy egyengetni tudják az ablak- és ajtógyártók minőségi szempontok szerint választják ki, a vasalat annál
nak, akkor az ablak működhet hosszú távon optimálisan. útját az alkotóelemek kiforrott összeállításához. „Segíteni tudnak jobban képes lesz ellátni a feladatát. Az ablakok sokféleségével
Így aztán, aki teljes egészében kihasználja a Roto csoport az ablakgyártóknak a helyes kérdéseket feltenni a szállítóknak” és a velük szemben támasztott követelményekkel együtt nő az
hozzáértését, az időt takarít meg az új ablakok fejlesztésében, – jellemzi Mammel a fennálló állapotot. „A vasalattechnológia, alkotóelemek helytelen kiválasztásának kockázata.”
és egyszerűen kezdettől fogva biztosra mehet.” az üvegezési technika és a tömítőprofilok területén megoldáso-
kat kínálva támogatják a vevőket a kevés karbantartást igénylő A Roto Inside a következő kiadásokban néhány épületelem
Egy kézből és a vállalat jellemzőket teljesítő épületelemek gyártásában.” példáján bemutatja, hogyan működnek együtt a komponensek
Az új épületelemek fejlesztése igényes feladat. A Roto emiatt ideálisan a Roto csoport szakértőinek tapasztalatai alapján.
igyekszik egyre nagyobb mértékben hozzájárulni az egyszerűsí- „Ezért nem lehet túl gyakran ismételni azt, hogy a Az ablak minősége ugyanis megköveteli a rendszert.
téshez, magyarázza Mammel a Roto Inside-nak adott interjúban. vasalat, a tömítés és az üvegezőék központi szerepet
„A Roto csoport egy kézből kínál nagyon sok mindent abból, játszik az ablak tartós működésében és minőségében.” || Eberhard Mammel,
amire egy gyártónak az üveg és a profil mellett szüksége lehet a termékharmonizációs és
hosszú élettartamú, kiválóan légzáró és kényelmesen használható Ha le kívánják cserélni egy rendszerelem szállítóját, akkor aján- -értékesítési vezető
ablakok gyártásához. Ezért időt takaríthat meg azzal, ha egyeztet lott újból megvizsgálni az alkotóelemek összességét. „Sajnos
velünk, és rövid úton eljut az optimálisan összehangolt alkotóe- már tapasztaltunk olyat, hogy pusztán más üvegezőékek beépí-
lemek összességéhez.” Az ablakgyártók a Roto-tól megkapják a tése folytán hirtelen károk léptek fel a korábban évekig panasz-
jövőbe mutató vasalat- és küszöbtechnológiát az ablakokhoz és mentesen működő ablakoknál” – idézi fel Mammel. „Ezért nem
ajtókhoz, a magas biztonságú üvegezési technikát és a megfelelő lehet túl gyakran ismételni azt, hogy a vasalat, a tömítés és az
tömítéseket még a nagyon nagy, nehéz és szokatlan épületele-
mekhez is.

A Roto tesztközpontok visszajelzést adnak

Az első tanácsadástól a vizsgálatig

■■ Hozzáértéssel és rendszerben A többség szerint a szorosan záró ablakok elengedhetetlenek a korszerű, minőségi Roto Inside: Sok piacon keresettek a kimagaslóan légzáró
lakókörnyezethez. Ha ezek az ablakok mindezeken felül még kényelmesen is kezelhetők, a felhasználók abban a minő- ablakok és ajtók. A kulcsszó az energiamegtakarítás.
séget látják megtestesülni. Kevesen tudják azt, hogy a kényelem csak a vasalat és a tömítőprofil pontos összehangolá- Másutt a tájfunnak és erős esőnek ellenálló rendszerek
sával válik lehetségessé. A Roto Inside Andreas Eilmes-szel, a termékharmonizációs és -értékesítési team munkatársá- keresettek. Mi biztosítja a szükséges rugalmasságot?
val beszélgetett arról, hogyan támogatja a Roto ezt az összehangolást. A vasalat vagy a tömítés?

Roto Inside: Eilmes úr, le tudná írni, hogyan zajlik „kimagaslóan légzáró” tulajdonságot ugyanis a vasalat önma- Andreas Eilmes: A Roto vasalattechnológia kínálatában a plat-
a Roto vasalat és tömítés összehangolása, és ajánlása gában valójában nem képes teljesíteni. A tömítés a kényelmes form elv szerint megtalálható minden szükséges alkotóelem,
a vevő felé? használatot is döntően befolyásolja. A nyílászáró végső soron amelyekkel egy nyílászáró az adott régióban várható időjárási
csak akkor lesz tényleg meggyőző, ha az ablakgyártó a vasalat- körülményekhez és fajlagos terhelésekhez igazítható. A Roto
Andreas Eilmes: Elsőként a vasalatkonfiguráció készül el, hoz optimálisan illő tömítéseket választ. Annak ellenére, hogy a alkalmazástechnikai részlegénél ténylegesen minden meghatá-
mert először is azokat a mechanikai funkciókat kell számba Roto kínálatában jelenleg is találhatók különböző vasalatmegol- rozott követelményhez megtaláljuk a megfelelő konfigurációt.
venni, amelyeket egy épületelemnek le kell képeznie. Amint dások a különösen nagy tömegű és méretű szárnyakhoz, azok Ugyanakkor mindig érvényes az is, hogy a légzárósághoz és a
azonban világos, hogy miként fog mozogni egy ablak- vagy csak akkor fognak tartósan működni, ha az üvegezési technika kényelmes kezelhetőséghez a konfigurációtól és a felhasznált
ajtószárny, megkezdődnek a megbeszélések az üvegezési garantálja a szárny derékszögűségét. tokprofiloktól függően egyedileg, különböző tömítések szüksé-
technikával és tömítésekkel foglalkozó kollégákkal. A vállalt gesek. Ebben a kérdésben a Deventernél dolgozó kollégák átfo-
gó tanácsadását ajánljuk, és természetesen felkínáljuk, hogy a
prototípusokat különböző vasalatmegoldásokkal és tömítőprofi-
lokkal előzetesen bevizsgáljuk a leinfeldeni vagy a kalsdorfi nem-
zetközi technológiai központban (ITC). Egyszerűen célszerű a
számos részegységből álló, új épületelemet alkotó kombinációt
elsőként különböző forgatókönyvek szerint megvizsgálni. Ponto-
san ezt tudjuk vevőinknek naprakészen lehetővé tenni.

Roto Inside: A gyakorlat túlmutat az elméleten?

Andreas Eilmes: Úgy mondanám, hogy a próbálgatás igazolja
a kellően megtanultakat. A hozzáértés és a tudás elvezet egy
feltehetően nagyon jó koncepcióhoz. Azonban az ellenőrzés az,
ami bizonyítja a minőséget. Aki a Roto-tól kér tanácsot, annak
abból kell kiindulnia, hogy az ajánlott vasalat, az üvegezési tech-
nika és a tömítőrendszer nagyon nagy valószínűséggel teljesíteni
fogja az elvárásokat. A profi fejlesztőkre is igaz azonban, hogy
még nyugodtabban alszanak, ha a koncepciójukat objektív vizs-
gálatnak vetették alá a piaci bevezetési folyamat megkezdése és
a gyártástervezés megkezdése előtt.

|| Vasalat és tömítés tökéletes kombinációja? A leinfeldeni vagy a kalsdorfi nemzetközi technológia-központokban (ITC) || A ndreas Eilmes
végzett prototípus-vizsgálatok biztonságot adnak. a termékharmonizációs és -értékesítési
team munkatársa
8|

Roto üvegezési technika a hosszú élettartamú ablakokért

Tartós védelem a nehéz üvegek és szárnyak számára

■■ Hozzáértéssel és rendszerben Jana Müller, a termékhar- ben az üvegezés nem tudja betölteni a funkcióját. Gondoljunk Roto Inside: Össze tudná röviden foglalni az üvegezési
monizációs és -értékesítési team munkatársa szerint a csak olyan szempontokra, mint a hanggátlás, a biztonság és a termékek legfontosabb funkcióit?
minőségi ablakokhoz vezető úton hasznos eszközök az hosszú élettartam. Vagy ha – például szállítás közben elmozduló
üvegezőékek és a hézagoló betétek. A modern üvegezési ék – miatt megreped az üveg, vagy nem működik megfelelően Jana Müller: Ugyanaz az ék a beépítési helyét tekintve lehet
technika finomságairól folytatott beszélgetés során a szárny. Általánosságban elmondható, hogy a nem megfelelő tartó-, távtartó vagy záróék. A tartóék átvezeti az üveg súlyát
nyilvánvalóvá válik, hogy milyen hatással vannak az ékelés végzetes következményekkel jár: a víz összegyűlik a a tokszerkezetekre. A távtartó ékek biztosítják az üveg széle és a
ablak minőségére. szárnyprofilban. Az üveg törik, mivel nyomás alatt áll. A profil horonyalap közötti, kényszermentes távolságot, valamint a kielégítő
deformálódik, tömítetlenség vagy működési zavarok lépnek fel – horonyszellőzést. Szabadon tartják a vízcsatornát, és elkerülik az
Roto Inside: Müller asszony, a Roto 200 különböző üvegezési azaz olyan problémák, amelyeket az ablak bosszús használója üvegszélek károsodását azzal, hogy megakadályozzák az üveg és
terméket kínál az üveg és a tok közötti keskeny résbe. az ablakszállítónak ró fel. a tok érintkezését. A záróékek megakadályozzák a szárnyprofilok
Miért van erre szükség? lehajlását. Összefoglalva az üvegezőékek szavatolják a nyílászáró
Roto Inside: Mit javasol a probléma megoldására? alak- és mérettartását és az üveg és a vasalat védelmét. A hézagoló
Jana Müller: Mert a ma gyártott, számos változatos ablak és betétek gondoskodnak arról, hogy az ékek derékszögben legyenek
ajtó temérdek különböző követelményt támaszt az üvegezési Jana Müller: Fontos feltenni a kérdést, hogy milyen anyagból az üvegezés alatt. A szállításhoz szállítóékeket használnak azért,
technikával szemben. Nem megfelelő, vagy alkalmatlan, adott gyártották a termékeket? A Roto alapos okból csak 100 száza- hogy az üvegtábla a szállítás közben ne csússzon el felfelé, például,
esetben alacsony minőségű anyagból készült ékek használata lékban újszerű műanyagból állít elő üvegezőékeket. A Roto ha a súlyos elemeknél szívóemelőket használnak.
esetén károsodhat az üvegezés, és gond lehet az ablak egyébként az egyetlen gyártó, akinek az üvegezési termékei ös�-
működésével. szességében teljesítik a TR3 és a DIN EN 12488 keménységgel Roto Inside: Minek köszönhető az ék minősége és
szembeni követelményeit. A megkövetelt nyomószilárdság élettartama?
Roto Inside: Mondana néhány példát ezekre a tekintetében az ift Rosenheim szerint még felül is múlják a
követelményekre? követelményeket. Jana Müller: Az üvegezési termékek minősége az öregedés- és
hőállóságukból, a remélhetőleg ellenőrzött, minden tokkötés tömí-
Jana Müller: A nagy üvegtömegek egyértelmű trendjének || A Roto ékelési ábécé taná- tésére használt anyaggal és a biztonsági üveghez használt fóliákkal
kezdete óta folyton nőnek az üvegezési rendszerekkel szembeni csot nyújt a professzionális való összeférhetőségből, valamint az 5 N/mm² nyomószilárdságból
követelmények. A Roto kínálatában megtalálhatók például rugal- üvegezéshez. tevődik össze. Ezenkívül természetesen lényeges a könnyű szerel-
masan alátámasztott vagy nehéz üvegekhez nemesacél betéttel hetőség. A Roto GL-B például olyan üvegezőék a kínálatunkban,
ellátott ékek. A nehéz ablakok többnyire egyben drága ablakok amely két fékmembránnak köszönhetően további rögzítés nélkül
is. Emiatt a vevő kevés megértést tanúsít aziránt, ha például az tartja a függőleges helyzetet. Ezáltal időt takarít meg az össze- és
ék és a peremkötés anyagának összeférhetetlensége következté- szétszereléskor.

&& A Roto üvegezési tartozékokkal
kapcsolatos további információk:

www.roto-frank.com/en/roto-glas-tec

|| Jana Müller
a termékharmonizációs és -értékesítési
team munkatársa

Deventer tömítőprofilok a nagyobb komfortért

Kevés karbantartást igénylő ablakok a kiváló minőségű tömítéseknek köszönhetően

■■ Hozzáértéssel és rendszerben Ha az új ablak nem légzáró, akkor a lakó joggal tartja úgy, hogy nem kielégítő a minőség. Ha egy ablak csak nehezen csukható, akkor
gyakran a vasalatot okolja a problémáért, és utómunkát követel az ablakgyártótól. Ez azonban gyakran problémába ütközik, ugyanis: „Sajnos egyik-másik jelenség
többnyire a nem megfelelő tömítőprofilok következménye, amelyek helyszíni cseréje munkaigényes.” Jürgen Daub, a Deventer németországi kutatási, termékfejlesztési
és alkalmazástechnikai vezetője az ablakok „kézzelfogható minőségéről” beszélt a Roto Inside-nak.

Roto Inside: Daub úr, ez egy kicsit úgy hangzik, mintha meg a vizsgálatokon, és az ablak nem működik megfelelően. alapozva. Még ennél is fontosabb azonban, hogy az ablak- és aj-
„mindenről a tömítés tehetne”. Vagyis nem elég annyi, hogy „lágy” legyen. Inkább úgy monda- tógyártóknak átfogó tanácsadást nyújtunk, és a felvilágosítással
nám, hogy legyen lágy, de mégis alaktartó. jelentősen megkönnyítjük az optimális tömítésekről hozott
Jürgen Daub: Igen, sajnos így hangzik. Azonban valójában a döntést.
tömítőprofilokkal szembeni magas követelmények ismeretének Roto Inside: Hogyan illeszkednek a tömítések az
hiánya a ludas. Amikor a gyártók megterveznek egy ablakot, ablakszerkezethez?
gyakran nem elég kritikusak a megfelelő tömítőprofil keresésekor.
Feltételezik azt, hogy a piacon kapható, szabványos tömítések Jürgen Daub: A csukási geometria minden ablakmodellnél kissé || Jürgen Daub
már elegendőek. eltérő. A csukási viselkedés különböző a zár- és a pántoldalon is. a Deventer GmbH
A tökéletes tömítőrendszer figyelembe veszi ezt. És természete- csapatától
Roto Inside: Azt mondja ezzel, hogy az ablak nehéz csukó- sen a tervezett vasalatkonfigurációból adódó követelményeket
dása alapvetően a tömítés minőségi hibájára utal? is. Tekintettel a kívánt kezelhetőségre, vagyis a kilincsnél a kí-
vánt nyomatékra is, a minőségi tömítés kiválasztása vagy éppen-
Jürgen Daub: Ha egy tömítés kvázi megakadályozza az ablak séggel megalkotása egyedileg történik. A jó tömítés nem hajlik
becsukását, akkor túl kemény. A tömítőprofilnak rugalmasnak vissza a sarkokba a pántoldal felett. Lehetővé teszi a fáradság-
kell lennie. Igazodnia kell, ugyanakkor rendkívül robusztusnak mentes és szinte hangtalan, sima zárást, mégpedig alakjából és
kell lennie. És ami azt illeti, passzolnia kell a vasalathoz. Minél anyagminőségéből adódóan. Akkor marad tartósan légzáró, ha a
több ponton záródik egy vasalat – például a jobb betörésvéde- gyártásához felhasznált anyag az ablak vagy ajtó teljes élettartama
lem érdekében –, annál nagyobb lesz a súrlódás már csak a csa- alatt biztosítja az összenyomódást és a visszaállást. A Deventer
pok mennyiségéből és jellegéből adódóan is, amelyek a záráskor kiváló minőségű tömítőprofilokat gyárt, évtizedes tapasztalatokra
a záródarabokba csúsznak. A szárny a tokhoz húzódik, a tömítő-
profilok a tokhoz nyomódnak. Ennek eredményeképpen na- && M inden szállítható szabványos profil
gyobb erő kell a vasalat mozgatásához, az ablak csukásához áttekintése:
és nyitásához, ha a tömítés nem elég rugalmas. A jó tömítés
csukáskor kissé összenyomható, mégis teljesen kitölti a hézagot, www.roto-frank.com/en/deventer-brochure
mert megfelelőek a visszaállási jellemzői.

Roto Inside: Ha tehát a tömítés elég lágy,
akkor megfelelő a komfort?

Jürgen Daub: A zárónyomás mellett a tömítőprofilok csukási
viselkedése is döntő jelentőséggel bír az ablak működése tekin-
tetében. Ha a profil a csukáskor visszahajlik, akkor nem felel

|9

Roto Inside | 2018. 08.

A Roto Inside interjúja Francesc Gimeno-val

A széles választék maximálisan rugalmasan kielégíti a vevői kívánságokat

■■ Mi szól a Roto mellett? A vevői igények szerinti, egyedi termékek az ablak- és ajtógyártásban nemzetközi szinten is mértékadók, véli Francesc Gimeno a Roto
dél-európai üzleti területének vezetője. „A maximálisan egyedi kialakítás egyrészt az új berendezéstechnológiáknak, másrészt az alkatrészszállítók által alkalmazott,
rugalmas platform elvnek köszönhető” – jelenti ki a Roto Inside-nak adott interjúban.

Vége azoknak az időknek, amikor egy gyártó kevés modellel és
változattal a legtöbb vevő igényeit ki tudta elégíteni. Manapság
az egyedi funkció és dizájn a szabály, és nem a kivétel. Néhány
gyártó egyenesen különleges kihívásokkal egybekötött
„korszakváltásról” beszél.

Megfizethető sokféleség
„Mindazonáltal a végfelhasználónak kínált egyediségnek,
amelyet például a Roto széles termékválasztékkal tesz lehetővé,
az ablakgyártó számára kézben tarthatónak kell maradnia,
ugyanis a különlegesség iránti minden lelkesedés ellenére sok
piac nagyon érzékeny az árakra” – folytatja Gimeno. A választék
gondozása és intelligens szűkítése emiatt szüntelen kihívást
jelent. „A Roto ablak- és ajtótechnológia rendszerszolgáltatóvá
való, sokféleségen alapuló kínálattal egybekötött fejlődéséhez
emiatt folyamatosan társulnak olyan termékfejlesztések, mint a
Roto NX. A Roto egy programmal szeretne lefedni lehetőleg sok
alkalmazási területet, ám ugyanakkor csökkenteni a gyártók
által raktáron tartandó cikkek mennyiségét.”

Növekvő igények
Gimeno jól látja azt, hogy sok gyártó fontosnak tartja a széles
termékskálát a vasalatszállító kiválasztásakor: „Lehet, hogy a
gyártó X időpontban még egyáltalán nem igényel túl széles
termékskálát, mégis értékeli azt a lehetőséget, hogy a Roto-nál
mindenkor megtalál mindent, amire egyszer majd szüksége
lehet – akár kis darabszámban is. Az individualizáció sikerstraté-
giája ugyanis alapvetően minden gyártóra meggyőzően hatott.
Emiatt a „biztonság kedvéért” szívesen döntenek a Roto mellett.
A Roto mindig örömmel fogadja a gyártókat, ha új ablakok és
ajtók közös fejlesztéséről van szó. Vevőink tudják ezt.”

„A z individualizáció sikerstratégiája
alapvetően minden gyártóra meggyőzően
hatott.”

Rövid úton az egyedi megoldáshoz || „ A Roto egy programmal szeretne lefedni lehetőleg
Gimeno és csapata ezért tudatosan és offenzíven rájátszanak a sok alkalmazási területet, ám ugyanakkor csökkenteni
termékskála szélességének és mélységének növelésére. „Jelen- a gyártók által raktáron tartandó cikkek mennyiségét.”
leg nagyszerű támogatást tudunk nyújtani, és a Roto teljes Az alapelv érvényesülését jól példázza a Roto NX
választékához hozzáférve nagyon gyorsan tudunk igényekre magasabb kilincstávolságú rúdzár.
szabott megoldásokat felkínálni. A vevők már az együttműködés
kezdetén széles, „igényeikre szabott” választékot várnak el és
kapnak. Ehhez társul az a jó érzés, hogy szükség esetén gyors
szolgáltatásra támaszkodhatnak, amelynek révén gyorsan
reagálhatnak az új fejleményekre.”

Rugalmasan és erősen minden piacon Sokféleség intelligens rendszerekkel NX tényleg messzemenő lehetőségeket kínál a vevőknek a ter-
Az ablakgyártóknak manapság Dél-Európa minden piacán rend- „Akinek ilyen sokféleséget kell kézben tartania, az tudja értékelni melési logisztika karcsúsítására és egyidejűleg a különböző ve-
szeresen kell egyedi, nem szabványos modelleket fejleszteniük a azt, hogy a Roto az egyforma alkatrészek használatát forszírozza” – vői igények rendkívül rugalmas kielégítésére. Ezt nem mi mond-
vevők részére. Ilyenkor különösen méltányolják a Roto szakértői- vázolja Gimeno többek között az olasz piacon szerzett tapaszta- juk, hanem maga a gyártó. Azok számára, akik már ma
nek szakmai támogatását, akiket már nagyon korán bevonnak latait. A gyártók itt különösen gyakran vannak ráutalva az egyedi is sok ablakot adnak el háromrétegű üvegezéssel, mert nagy
az új megoldás fejlesztésébe. A francia piacon például az elmúlt megoldásokra, és a legkülönfélébb ajánlatkérésekre kell vála- energiahatékonyságú projektekre orientálódtak, vagy megfelelő
években sok gyártó cilinderműködtetésű, automatikusan záródó szolniuk a formák, méretek és nyitási módok tekintetében. törvényi előírásokat érvényesítő régiókban tevékenykednek,
mellék bejárati ajtókkal bővítette a választékát. Ezzel párhuza- ünnepnap a 130 kg szárnytömeghez kínált, 150 kg-ig bővíthető
mosan Franciaországban a nagyobb betörés elleni védelmet „A kinek ilyen sokféleséget kell kézben új Roto NX pántoldal bevezetése. A új 130 kg-os standard
nyújtó bukó-nyíló ablakok iránti kereslet is nőtt. A Roto válasz- tartania, az tudja értékelni azt, hogy a Roto megfelel az ő standardjuknak.”
ként erre a keresletre egyedi megoldásokat fejlesztett ki a francia az egyforma alkatrészek használatát
piacra, amelyeket időközben már a normál kínálatba is felvett. forszírozza.” A Roto-nak mindezeken felül is sikerült még jobb kedvre derítenie
„A Roto választéka ezáltal ‚franciás felhangot‘ kapott, ami még néhány dél-európai gyártót azzal, hogy a Gluske BKV és a
vonzóbbá teszi a Roto-t az ablakgyártók számára.” Folyamatosan keresik a rendkívül nagy és nehéz szárnyakat, Deventer felvásárlása révén magas fokon specializált csapattal
csakúgy, mit a magas biztonságot nyújtó ablakokat, továbbá a rendelkező rendszerforgalmazóvá fejlődik, fűzte hozzá Gimeno.
|| A vevői igények szerinti, egyedi termékek dizájnnal és az esztétikus megjelenéssel szembeni követelmé-
az ablak- és ajtógyártásban nemzetközi nyek is magasak. „Így aztán Olaszországban különösen jól jön A leállás visszalépés
szinten is mértékadók, véli Francesc az erősségünk, hogy a termékválaszték bősége ellenére a A Roto NX új bukó-nyíló rendszer talán a legpontosabb válasz
Gimeno a Roto dél-európai üzleti terüle- termelési logisztikát karcsúra fogjuk.” arra a kérdésre, hogy mitől lesznek az ablakgyártók elégedettek
tének vezetője. a vasalatgyártó kínálatával. „A vasalatrendszert folyamatosan
Többletérték a vevőnek tovább kell fejleszteni azért, hogy használói lépést tudjanak tar-
A Roto Patio Alversa és a Roto NX bevezetése Gimeno megítélé- tani a piaci követelményekkel. A Roto vonzó partner a vevők
se szerint világossá tette azt, hogy a Roto mennyire szem előtt számára, mivel a vállalat állandóan továbbfejleszti a rendszereit
tartja a vevő hasznát a választék gondozásakor a gazdaságosság – mégpedig új opciókkal a jövőbe mutató ablakok és ajtók
és rugalmasság tekintetében. „A Roto Patio Alversa és a Roto kialakításához, és egyben a karcsúbb folyamatok szolgálatában.
A leállás visszalépés. Ez a vevőinkre ugyanúgy érvényes, mint
magunkra.”

10 |

Cascadia Windows, Kanada

„Zöld” ablakgyártás az ember és a környezet szolgálatában

■■ Üvegszál-erősítésű műanyag A Cascadia Windows cég története tíz éve kezdődött. A kanadai építőipari és ablakgyártó tek be egy vancouveri sokemeletes ház tervezésébe, amelyet a
szakemberekből álló csoport akkoriban vette tervbe, hogy üvegszál-erősítésű műanyag profilokból állít elő energiata- városi építési hatóság kritikus szemmel megvizsgált, és meggyő-
karékos ablakokat a legjobb dizájnnal, mindenféle típusú épületekhez. A Brit Kolumbiabeli Langleyben, Vancouvertől zőnek talált. „A Cascadia Windows mindenütt, ahol a hővédelem
autóval 45 perce ultramodern termelést hoztak létre. Különféle tanúsítványok és kitüntetések igazolják, hogy milyen ugyanolyan fontos, mint a tűzvédelem, meggyőző választ ad a
nagyban hozzájárultak az azóta kifejlesztett épületelemek a hő- és tűzvédelemhez. A Cascadia Windows a Roto vasa- tervezők legsürgetőbb kérdéseire” – vallja Sawatzky meggyőző-
lattechnológiájára támaszkodik. déssel. „A Roto-val együtt magas fokon légzáró toló rendszereket
kínálunk, amelyek magasabb tűzvédelmi követelményeket támasz-
Már a saját profilok megalkotása során is gondot fordítottak Felkészülten a tűz ellen tó, sokemeletes lakóépületekben is aggályok nélkül használhatók.
arra, hogy alkalmasak legyenek a statikusan teherbíró, ugyan- A Cascadia Windows a hővédelemhez hasonló elszántsággal lép Ez egyértelműen megkülönböztet bennünket a versenytársaktól.”
akkor kiválóan szigetelő épületelemek gyártására, számol be a fel az épületek tűzvédelme érdekében is. A kanadai állam egy
Roto Inside-nak adott interjúban John Sawatzky. A Cascadia programot hívott életre, számol be Sawatzky, amelynek keretében Hővédelem minden épület számára
Windows műszaki vezetője és ügyvezető-helyettese. Egyszerre az építőipari termékek tűz esetén mutatott viselkedését vizsgálják. A vállalat a nemrég teljesített tűzállósági vizsgálattal egy új fejeze-
kell a profiloknak karcsúnak és az elemeknek hosszú élettar- A projekt célja a kanadai építésjog módosítása, mindenekelőtt a tet nyitott meg a már eddig is sikeres történetében. „A Cascadia
tamúnak lennie – olyan régiókban is, ahol magasak a követel- többemeletes épületek nagyobb biztonságának szolgálatában. Windows ma mértékadó Kanadában” – szögezi le Sawatzky.
mények a korrózió elleni védelem és a légzáróság tekintetében. A hőhídmentes alumíniumprofilokból készülő épületelemekkel „Nagy energiahatékonyságú nyílászárókat tudunk szállítani olyan
„A megfelelő vasalat után kutatva találtunk rá a Roto-ra” – em- együtt a Cascadia Windows mennyezetig érő ablakait a rendkívül épületekhez is, amelyeknél a törvényhozó szigorú követelménye-
lékezik vissza. „A Roto Patio Alversa és a Roto Patio Inowa toló szigorú CAN/ULC-S134 szabvány szerinti vizsgálatoknak vetik alá. ket támaszt a megelőző tűzvédelemmel szemben.” A Cascadia
rendszerek korrózióálló vasalatfelülete nagy fokú légzáróságot rendszeresen meghatározó szerepet játszik a különösen energia-
és masszív funkcionalitást kínál, amit szívügyünknek tekintünk. Alternatíva az alumínium helyett hatékony építési projektek fejlesztésében, amilyen például a
Ezekkel a rendszerekkel kiválóan szigetelő, nagy formátumú, A Cascadia Windows elemei sikeresen helyt álltak a vizsgálato- CMHC „Harmony House Project”, az észak-amerikai nyugati part
vagyis egyben nehéz toló elemeket gyártunk, amelyek funkció- kon, ami azonnal új megrendelésekhez vezetett. Az alumínium első nettó nulla energiafelhasználású épülete. Az egyre jobb
jukat és élettartamukat tekintve piacvezetők Kanadában.” megoldások különösen energiahatékony alternatívájaként kerül- termékek, csakúgy mint a fenntartható gyártási és építési módok
kutatása folyamatosan zajlik a Cascadia Windows-nál.

„Az alapításkor megálmodott zöld jövőkép továbbra is a mozgató-
rugónk” – mondja Sawatzky, „és nagy örömünkre a Roto-t az
oldalunkon tudhatjuk ebben. Ablakainkat és toló rendszereinket
úgy állítjuk elő, hogy az épületek helyt tudjanak állni a klímaválto-
zás már ma is érezhető következményeinek, amilyenek az erős
szelek és a nagy hőmérséklet-ingadozások. Ezenkívül akár úgy is,
hogy kiváló ökológiai mérleggel járuljanak hozzá a változás beha-
tárolásához” – foglalja össze végezetül Sawatzky. Kanadában és
Észak-Amerikában a tervezők és építtetők többsége továbbra
is kötelességének érzi a környezet védelmét. „És ez a többség
bizton hagyatkozhat ránk és a beszállítóinkra.”

|| A Cascadia Win- || J ohn Sawatzky, a Cascadia
dows 303-as soro- Windows műszaki vezetője és ügy-
zatú toló rendsze- vezető-helyettese szerint: „A Roto
rei meggyőzően technikailag kimagasló vasalatrend-
teljesítenek a tö- szereket kínál, és tíz éve elkötelezett
mörség és a korró- partnerünk”.
zió elleni védelem
tekintetében. | 11

Roto Inside | 2018. 08.

Alu Glass SH.P.K., Albánia Impresszum

A legnagyobb vevői elégedettség Kiadó
a megfelelő szállítóval Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
■■ Alumínium Világszerte sok nagyvárosi területen van lakáshiány. Tiranában sincs ez másként. Albánia fővárosa ma csaknem 70771 Leinfelden-Echterdingen
600 000 fős lakosságot számlál. Jó hír a lakáskeresőknek, hogy folyamatban vannak beruházások és építési projektek. Ennek
előnyeit élvezi az Alu Glass SH.P.K. cég is. A cég ügyvezetője és tulajdonosa, Sokol Parllaku elégedett az összesen 28 tervezett Szerkesztőségi tanács
kilencemeletes épület közül az első ötbe beépített, mintegy 5000 ablakkal és erkélyajtóval. Sabine Barbie,
Fabian Maier,
Eberhard Mammel

Szerkesztőség
Comm’n Sense GmbH
Lensbachstraße 10
52159 Roetgen
Telefon: +49 (0)2471 9212865
Telefax: +49 (0)2471 9212867
[email protected]

Nyomdai előkészítés és gyártás
Mainteam
Bild Text Kommunikation GmbH
Weichertstraße 20
63741 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0)6021 38675-0
[email protected]

Nyomda
Offizin Scheufele
Druck und Medien GmbH + Co. KG
Tränkestraße 17
70597 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 72586-0
[email protected]

A Roto Inside megjelenik angol, francia,
lengyel, magyar, német, olasz, orosz,
(brazíliai) portugál, román és spanyol
nyelven.

Minden épület két alsó emeletén üzlethelyisé- ablakok mérete többnyire 850 mm × 1100 mm. ablakok szakértője. „Az ajánlati szakaszban a
gek és irodák találhatók. A felső hét emelet pe- A korszerű hővédelemről gondoskodik a Clima Roto munkatársa, Janez Palcic szaktudásával
dig összesen mintegy 9000 négyzetméter lakó- Guardian 70/37 üvegezés is. Már az ajánlatban és humorával segített sok nehézségen átevic-
területet kínál. „A megrendelés szerint kiválóan kifejezetten az általunk használt profilok, üve- kélnünk. Egyszerűen bármikor rendelkezésre
hőszigetelt ablakokat és erkélyajtókat kellett gek és vasalatok minőségével reklámoztuk ma- állt, hogy válaszoljon az általunk és a beruházó
gyártanunk, amelyek megfelelnek a beruházó gunkat. A megrendelőt ugyanis mindkettőnek által feltett kérdésekre. Valójában közös siker
dizájnnal szembeni magas igényeinek” – szá- meg kell győznie: a minőségnek és az árnak is” volt az, amikor végül elnyertük a megrendelést
mol be Parllaku. „Emiatt döntöttünk a Roto AL – emeli ki Parllaku. a projektre.”
Designo, illetve a Roto NT Designo mellett. A
teljesen rejtett vasalatok és a keskeny profilok Megéri kísérletezni Megbízható, elérhető,
Albániában is divatosak.” A beruházót azután sikerült teljességgel meg�- minőségorientált
győzni, hogy saját lakásába is a minta ablako- Az Alu Glass így törekszik a fenntartható
Fényárban úszó helyiségek kat építette be. „Mindazonáltal ebben az óriás- vállalati sikerre. „A bizalmat ki kell érdemelni,
A Roto vasalatainak és az olasz Eku gyártócég projektben már kezdettől együttműködtünk azután pedig drága kincsként kell őrizni” –
hőhídmentes 78TT alumíniumprofiljának kereskedelmi partnereinkkel, az M Sorával és a hangsúlyozza Parllaku. „A Roto márka nagy
köszönhetően különösen tetszetős nyílászárók Roto-val. Mindkét partner azonnal megszervezte bizalomnak örvend Albániában. A vasalatszállí-
kiemelkedtek a versenytársak által kínáltak a műszaki támogatást, így az ideális vasalat- tóval való együttműködésünk sikere az M Sora
közül. „A legnagyobb bukó-nyíló ajtóelemek konfigurációt minden kért elemhez a legrövi- nagyon elkötelezett helyi munkájának is
3600 mm szélesek és 2400 mm magasak, az debb időn belül megtaláltuk” – idézi fel az köszönhető.”

Együtt növekszünk tovább
Az Alu Glass szüntelenül dolgozik folyamatai
javításán, és csak olyan szállítókat kíván meg-
bízni, amelyek termékminőségében vakon
megbízhat. „Végtére is a hibák mindig visszaüt-
nek ránk. Ezenkívül nagyra értékeljük a Roto
vasalatok könnyű szerelhetősége iránti elkötele-
zettségét is. A Roto együtt gondolkodik az
ablakgyártókkal, és megkönnyíti az életüket.
Az elmúlt évek jó tapasztalatai után a magunk
részéről nem szeretnénk megszakítani a part-
nerséget az M Sorával és a Roto-val, hiszen
tovább szeretnénk növekedni. Ez pedig közis-
merten a megfelelő partnerekkel megy a
legjobban.”

|| K eskeny profilok, rejtett Roto AL
Designo és Roto NT Designo vasalatok
– jó dizájn nemzetközi jelleggel.

12 |


Click to View FlipBook Version