The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Roto Csoport: Készen állunk a jövőre

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Roto Magyarország, 2018-10-10 08:19:16

Up to Date

Roto Csoport: Készen állunk a jövőre

Keywords: Roto,vasalat,jövő

Up Date2018.október
Roto Csoport: Készen állunk a jövőre

Szerkesztői Az építőipari specialista átalakítja a vállalat szerkezetét és csökkenti
előszó a komplexitást

A változás biztosítja a folytonosságot

Dr. Michael Stahl A változásokkal kapcso- meg. Az összesen 4900 való hogy a piac- és Hathatós érvek a pozitív
latos tájékozódáshoz elő- munkatársat foglalkozta- célcsoport-feldolgozásban hatások mellett
A Roto Frank AG ször egy pillantást kell tó csoport 2017-ben 633,5 lévő egyre nagyobb kü-
vetni a status quo-ra. Csak millió euró forgalmat ter- lönbségek csökkentik és Ezen és további tényezők
felügyelőbizottságának ekkor válnak láthatóvá a melt. Az AG és a részlegek korlátozzák a szinergia miatt az építési beszállító
„régi” és az „új” közötti kü- szoros összefonódása töb- hatásokat. Ezzel párhuza- 2019. január 1-től az újjá-
elnöke lönbségek. bek között abban nyilvánul mosan a célzott és több szervezés mellett döntött.
Az ábra a csoport jövőbe-
Tisztelt piaci partnerünk, li szerkezetét mutatja be.
kedves olvasók! A Holding „nem operatív”
ernyővállalatként szolgál
A Roto Csoport sikere a jövőre készül fel a Roto- Új felállás a három önálló és az ered-
Wilhelm Frank, az alapí- vállalatcsoport. Ennek az ményért teljesen önállóan
tó kitartásán, valamint alapját a felügyelőbizott- Roto Frank Holding AG felelős vállalat számára.
teljesítményre képes, ság és az elnökség által Dr. Eckhard Keill elnök Konkrétan mi adódik eb-
motivált munkatársak kidolgozott új szerkezet ből? Erről adnak tájékozta-
generációinak tettere- adja. Ez kapcsolja össze Roto Frank Roto Frank Roto Frank tást a következő oldalakon
jén és elkötelezettségén a változást a folyamatos- Fenster- und Dachsystem- Professional található cikkek.
alapul. Függetlenül attól, sággal, a 2019. év elején Türtechnologie Technologie A felügyelőbizottság és az
hogy milyen beosztás- lép hatályba és megte- Service elnökség szilárdan meg
ban és milyen pozícióban remti a Roto sikertörté- GmbH GmbH GmbH vannak győződve az új
dolgoznak – Németor- net folytatásának alapját. szerkezet pozitív hatásairól.
szágban, vagy a világ más Jelmondata: „centralizá- A vállalatvezetés elnöke A vállalatvezetés elnöke A vállalatvezetés elnöke Valójában ez (még) gyor-
országaiban – ők együtt lás helyett decentralizá- Dr. Eckhard Keill (jelenleg) Christoph Hugenberg Dr. Christian Faden sabbá, gazdaságosabbá,
„a Roto”, és kiváló lás”. Vállalatcsoportunk hatékonyabbá és végső
munkát végeznek. Ezzel átalakításával átlátható Ready for the future: A Roto Csoport így állítja át a váltókat a további növekedés érdekében. soron ezáltal még ügyfél-
megtestesítik azt a egységek és felelősségi közelibbé teszi a Roto Cso-
világot, amit több mint területek jönnek létre, Jelenleg a Roto Frank AG meg, hogy ugyanazon sze- vállalatfelvásárlással do- portot. Egy döntő tényező:
80 éve a Roto név jelent: csökkenti a jelentősen vállalat részlegei az ajtó- A jelenlegi komplexitás
valódi ügyfélközelséget, megnőtt országos és és ablaktechnológia (FTT), mélyek töltenek be olyan kumentált „értékesítés jelentősen csökken. Ezzel
konzekvens beállított- nemzetközi komplexitást valamint a tető- és szolár- párhuzamosan az is érvé-
ságot, amely ügyfeleink és erősíti arra irányuló technológia (DST) részle- fontos pozíciókat, mint a utáni ügyfélszolgálat” nyes, hogy semmi esetre
jólétét és hasznát szol- akaratunkat és képessé- gek. A vállalat nemzetközi sem szabad kizárni a vál-
gálja. Nagyon le- günket, hogy bárhol és szerkezete 18 gyártóüzem vállalatvezetés elnöke és az üzleti terület felépítése tozást és a folytonosságot.
nyűgözőnek tartom az bármikor további akvizí- és több mint 40 önálló for- Épp ellenkezőleg: A mun-
összes Roto munkatárs ciókat hajtsunk végre. galmazó vállalat, ill. ex- FTT vezetője. fontos szerepet játszik katársak, ügyfelek és be-
büszkeségét és képessé- Ezzel párhuzamosan sta- kluzív forgalmazó partner szállítók felé meg kell hogy
gét, amellyel vonakodás bilitást biztosítunk mun- működtetésében nyilvánul a Roto vállalat jövőstra- maradjon a biztonság és a
nélkül és tetterővel vág- katársaink és ügyfeleink megbízhatóság, valamint a
nak bele az új kihívások- számára. Ennek nagyon Mindkét részleg fokoza- tégiájában. A „harmadik tulajdonosok állandósága.
ba. Biztos vagyok benne, fontos eleme, hogy a A Roto ugyan is továbbra is
hogy ez a jövőben is így Roto Csoport továbbra 100 %-ban családi tulajdon-
lesz. is 100 %-ban a Frank csa- ban van.
lád tulajdonában marad.
Hiszen ettől vagyunk
azok akik! Pontosan erre tosan fejlődött átfogó részleg” viszont nem in-

rendszermegoldások szol- tegrálható észszerűen a je-
gáltatójává. Ebben az lenlegi csoportszerkezetbe.
összefüggésben nyílván-

Bátorság a változáshoz

Impresszum Legfontosabb állomások

Kiadó: Új dolgokba kezdünk bele sakor (1968): Az innovációi ben lévő nagy potenciált. A az is, amikor a vállalat 2016- A jövő
Roto Frank AG, és felkészülünk a jövőre – világszerte fontos forduló- szakmában újdonság volt az ban megkezdte az átállást attól függ,
Wilhelm-Frank-Platz 1, a Roto Csoport ebben is pontok voltak. Ez a státusz ázsiai piacon történő, ezt kö- a folyamatszervezésre. Ez hogy ma mit
D-70771 Leinfelden-Echterdingen, nagy hagyománnyal rendel- tette lehetővé a Roto válla- vető megjelenés is. Minden továbbra is nagy erőkkel teszünk.
[email protected] kezik. Wilhelm Frank, a vál- lat szokatlan korai nemzet- munkatársunk hitt és hisz folyamatban van.
lalat alapítója újból és újból közivé válását is. A későbbi benne, hogy az általános Mahatma Gandhi
Szerkesztőség és kialakítás: bebizonyította, hogy bátor vállalatvezető elnök, Sieg- változás egy esély. Ugrás a
Linnigpublic, D-56077 Koblenz / úttörő. Mind a bukó-nyíló fried Riegel már az 1960-as jelenbe. A most
D-22607 Hamburg vasalat (1935), mind a te- évek közepén felismerte a elhatározott újjászervezést
tőtéri csapóablak feltalálá- kelet európai üzleti terület- készítette elő többek között
Fotók és grafikák: Roto
Az adatok aktualizálásának
időpontja:
2018. október 1.

Up Date 2

Interjú Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Szakértők az ügyfelek előnyeiért

Dr. Eckhard Keill A tartós nemzetközi si- a Stuttgart melletti Leinfel- xitás sok szinten előnyöket
ker elsősorban azt jelenti, den-Echterdingenben van. is jelent számukra. A Roto
Roto Frank AG vállalatve- hogy specialistaként sok- A vállalatot a vállalatvezetés ablak- és ajtótechnikai szak-
színűséget kell felmutatni. elnöke és a kereskedelmi értői még személyre szabot-
zetésének elnöke Minden erőt erre kell kon- ügyvezető vezetik. tabban, még gyorsabban és
centrálni. Az új szerkezet ál- agilisebben tudnak dolgoz-
Továbbra is ő biztosítja felügyeletéért, a sza- tal az önálló és csoportfunk- Az alkalmazottak számára ni a közös sikerért.
a fontos folyamatos- cióktól megszabadított Roto az új vállalat a gyakorlatban
ságot mind személyi, badalmakért, a jogi Frank Fenster- und Türtech- semmilyen változást nem
mind szakmai szem- területért, az akvizíci- nologie GmbH pontosan ezt eredményez. Az ügyfelek
pontból: Dr. Eckhard ós politikáért, a kon- teheti, korlátozások nélkül. és a piaci partnerek tovább-
Keill. A beszélgetésben szern számviteléért, a ra is építhetnek a szakmai
a Roto Frank Holding Corporate Identity (CI) és A vállalat székhelye, mint folytonosságra. Sőt, a tar-
AG jelenlegi elnöke tá- a Corporate Design (CD) a jelenlegi részlegnek is, Innovatív vasalatok és sok tósan csökkentett komple-
jékoztat az új ernyővál- területekért, valamint az minden egyéb: Továbbra is
lalatról és a módosított megbíznak a Roto vállalatban.
csoportszerkezet érté-
keiről. általános vállalati
kommunikációért felel. A
holdingra is vonatkozik, Roto Frank Dachsystem-Technologie GmbH
sőt kiemelten

Szerkesztőség: Koráb- A Roto Teljesen a lényegre koncentrál
ban az ablak- és ajtótech- hatékonyabbá
nológiai részleget is ve- Mergentheimben marad. Az
zette. Ez továbbra is így teszi összesen 1200 munkatárs a
marad? szerkezetét és gyakorlatban semmit nem
stabil marad. fog észlelni az
Dr. Keill: Nem. Ez nem is Az új vállalat neve egyben újjászervezésből. Ugyan ez is átállítottuk a váltókat.
lenne összeegyeztethető érvényes az új vállalati program is. A Roto Frank vonatkozik a kereskedelem- Az Christoph Hugenberg ál-
az új szerkezetünk elvei- szerkezet „karcsúsági tör- Dachsystem-Technologie ben, az építőiparban és a tal egyedül vezetett vállalat
vel. A jövőbeli Roto Frank vénye”. GmbH egyrészről a vállalat tervezés területén dolgozó teljes mértékben a lényegre
Fenster- und Türtechno- fő kompetenciáját adja át, professzionális ügyfeleinkre koncentrálhat. Az érezhető-
logie GmbH vállalatveze- Szerkesztőség: Az át- amely a tetőablakok átfogó is. A jövőben ők konkrétan en csökkentett komplexitás
tőségének elnökségét az szervezés milyen további kínálatának kifejlesztésében inkább a profitálni fognak a tovább javítja a már amúgy
elkövetkező évben egy hatásai különösen fonto- manifesztálódik. Másrészről még gyorsabb, karcsúbb és is kedvező fejlődési- és sike-
tapasztalt külső szakem- sak Önnek? a név az olyan szomszédos hatékonyabb folyamatok- resélyeket.
ber fogja átvenni. portfolió területeket is in- ból. A legfontosabb üzleti
Dr. Keill: Döntő számom- tegrálja, mint az területen, a „tetőrendszer
Szerkesztőség: A hol- ra, hogy ezáltal elérhe- árnyékolástechnika és a technológiák” területén Egyértelmű fókusz: Fő kom-
ding egy nem operatív tővé válik az adott üzleti padláslépcsők. A vállalat petencia a tetőablak.
vállalat. Ez mit jelent? területeken a magas székhelye természetesen
komplexitás jelentős és továbbra is a baden-
tartós csökkentése. Ezál- württembergi Bad
tal a vállalatok teljesen az
Dr. Keill: A holding a eredeti üzleti területeikre Roto Frank Professional Service GmbH
koncentrálhatnak.
„centralizálás helyett de-
Amit még ezen kívül
centralizálás” elv logikus fontosnak tartok: A Roto
Csoport jobban felké-
következménye és nem szülhet a jövő kihívásaira,
de lényegét tekintve az
veszi át az operatív te- marad, ami mindig is volt Siker profikkal
a munkatársak és az ügy-
vékenységeket a három felek számára - egy stabil Bemutatkozik a „3. rész- Az új csoportszerkezet
önálló, és az és megbízható partner. leg”. A Roto Frank Professio- A kezdetektől fogva a „siker Tervezett plusz pontok
Nem utolsó sorban ezt nal Service GmbH vállalattal profikkal” ígéret betartása
eredményért teljesen támasztja alá az a tény is, az építőipari beszállító az érdekében 2017 októbe-
hogy a vállalat továbbra értékesítés utáni ügyfélszol- rében Németországban és
önállóan felelős is 100 %-ban családi tu- gálat stratégiai céljai mellett Svájcban négy értékesítés
lajdonban van. kötelezi el magát. Ezáltal utáni ügyfélszolgálatban
vállalatól. Ez képviseli a kinyilvánítja hosszútávú gyakorlott szaküzem csat- ben adott személyi
ambícióit a szektorban és lakozott a Roto vállalathoz. állandóság a jövőben
vállalatcsoport tulajdon- kapcsolattartó- és projekt- Ide tartoznak a berlini Wol- • Egyértelműen ön- is stabilitást és
partnerként pozícionálja lenberg GmbH, a Wintert- álló felelősséggel megbízhatóságot
jogait és a felügyeleti magát az ablakgyártásban hur melletti thalheimi Da- rendelkező egysé- nyújt a munkatársak,
a végfelhasználók, gyártók chfenster Keller GmbH, a gek gondoskodnak az ügyfelek és a
A holding nem és kereskedők irányában. A müncheni Pfeil und Söhne a jelentősen kisebb beszállítók számára
avatkozik be az Stuttgart melletti Leinfel- GmbH, valamint a hanno- komplexitásról. egyaránt.
den-Echterdingen székhe- veri Wiedemann Sicherhe-
operatív te- lyű vállalat átfogó szolgál- itsbeschläge GmbH. Így a • A Roto Csoport ösz- • Az újjászervezéssel
vékenységbe. tató, amely többek között „3. részleg” számára sem hi- szességében véve a Roto bebizonyítja,
ablakok és ajtók javításával, ányzik a szakképzett bázis a gyorsabb, hatéko- hogy a változás és a
szervekkel együtt elle- renoválásával és felértékelé- jövőbeli növekedéshez. nyabb, gazdaságo- folyamatosság nem
nőrzési funkciót tölt be. sével is foglalkozik. A válla- sabb és végső soron zárják ki egymást.
lat élén Dr. Christian Faden még ügyfélközelibb Épp ellenkezőleg.
Szerkesztőség: Ezen áll, aki kellő szabadságot ka- lesz.
kívül konkrétan milyen pott a piaci megerősödésért • A Roto Csoport to-
feladatai vannak a hol- folytatott offenzívához. Ő a • A nem operatív hol- vábbra is 100 %-ban
dingnak? saját sorainkból érkezett. ding vállalat a „cent- családi tulajdonban
ralizálás helyett de- marad.
centralizálás” elvet
vallja.

Dr. Keill: Elsősorban • A tényszerűen min-
az általános straté- den fontos helyzet-
gia kidolgozásáért és


Click to View FlipBook Version