The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Roto Magyarország, 2018-12-06 01:56:51

Roto Inside - 40. szám

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

Keywords: Roto,hardware,door,window,roofwindow,roof

Roto Inside | 2018.12.

40. sz. kiadás

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

■■ Tilt &Turn ■■ Kalsdorfi gyár ■■ Alumínium ■■ A Roto újdonságai
Zökkenőmentes Pillantás a színfalak mögé Utólagos felszerelés Argentína:
átállás: a Roto szaksajtónapon: és felújítás: A Roto Line és a
A Roto NX betartja nagy gyártási mélység – Keresett Roto FS Kempton
minden ígéretét optimalizált folyamatok a szaktudás meggyőző ereje

3. oldal 4. és 5. oldal 6. oldal 9. oldal

Roto NX

Roto Sil Level 6 a legjobb korrózió elleni védelmet biztosítja

■■ A Roto újdonsága Sok ablakgyártó tervezi gyártásának a Roto NX-re történő átállítását 2019-ben. Ezzel egyrészt Egy összekötő elem
a nemzetközi piacvezető iparágat újra meghatározó bukó-nyíló vasalatrendszerére, másrészt a kiemelkedő és egyben felületkialakítása
páratlan felületminőségre teszik le a voksukat. A Roto Sil Level 6 ugyanis új mércét állít fel a bukó-nyíló vasalatok
korrózió elleni védelme és felületminősége tekintetében. A Roto a gyártók között elsőként egy olyan új bevonatkészí-
tési technológiával dolgozik, amelynek köszönhetően a Roto NX a korrózió elleni védelemmel szembeni szigorú köve-
telmények esetén is a legnagyobb megbízhatóságot nyújtja.

A Roto NX termékek 2019-től alapkivitelben Roto Sil Level 6 nak kitéve, vagy szegecselve vannak. Csak így lesz képes a  o ptikai védőbevonat-készítés
f­elületkezeléssel kerülnek kiszállításra. Hartmut Schmidt, a v­ asalat egésze tartósan megfelelni a korrózióvédelemmel
Roto ablak- és ajtótechnológiai üzletágának termékfejlesztési s­ zembeni legszigorúbb követelményeknek. A vasalat nem   
igazgatója a háttérről: „Szeretnénk a vevőinknek az l­átható területein is képződhet rozsda, ami az ablak költséges
elképzelhető legjobb védelmet nyújtani a korrózió ellen. j­avításához vezethet. A Roto emiatt pontosan ezeket a legkénye-  króm (VI)-mentes passziválás
Ezért egy olyan technológiát kerestünk amellyel a Roto NX sebb problémákat vette kézbe.” A Roto NX ezért a felület
v­ asalat nagy igénybevételnek kitett összekötő elemeit is ­tekintetében is meghatározó, hiszen Roto Sil Level 6 j­elentősen   
t­artósan e­ llenálló felülettel lehet ellátni. Sikerült megtalálunk tovább csökkenti az ablakgyártók korrózióval kapcsolatos
ezt a t­echnológiát. Az ablakgyártók a Roto NX és Roto Sil ­kockázatait. „A Roto NX bukó-nyíló vasalat Roto Sil Level 6  m ikrokristályos felépítésű korrózió
Level 6 együttesével egy olyan vasalatot kínálhatnak vevőiknek, ­felületkezeléésnek köszönhetően bizonyít­hatóan jóval
amely új mércét állít fel a megbízhatóság és a hosszú ­ kevésbé érzékeny a karcolásokkal és felületi s­ érülésekkel   
élettartam tekintetében.” s­ zemben, mint más gyártók vasalatai” – teszi hozzá Schmidt.
„A Roto Roto Sil Level 6 z­felületkezeléssel a jót még jobbá elleni védelmi rendszer
A korrózió elleni védelem új dimenziója teszi.”  a cél alapanyag
Roto Sil Level 6 a bukó-nyíló vasalatok piacon ismert felületei
közül kitűnik rendkívül nagy keménységével és kopásállóságá- Mindig a megfelelő döntés   
val. A nagy igénybevételnek kitett összekötő elemek pl. szege- Az új felület elsőként november 14-én, a Roto szaksajtónapon
csek és acélcsapok horganyzott bevonásával a Roto NX jövőbe mutatkozott be. Schmidt emlékeztetett arra hogy a Roto eleve || Roto Sil Level 6 kitűnik rendkívül nagy kemény­ségével és
mutató bukó-nyíló termékkínálata nemcsak aDIN EN 1670 sze- minden Roto NX alkatrészre 10 éves működési garanciát nyújt, kopásállóságával, így gondoskodik a korrózió elleni véde-
rinti legszigorúbb, 5-ös korrózió elleni védelmi osztály követel- ami a magas korrózióállóságnak köszönhetően lehetséges. lemről még ez erős igénybevételnek kitett ­területeken is.
ményeit elégíti ki, hanem a DIN EN 13126-8 szabvány követel- ­Azáltal, hogy a Roto a DIN EN 13126-8 követelményeit meg­
ményeit is felülmúlja. Roto Sil Level 6 kiemelkedő védelmet haladóan Roto Sil Level 6 felületkezeléssel immár a szegecsek, &&  A mit Roto Sil Level 6
nyújt a fokozott súrlódásnak kitett csúszó elemeknek is. acélcsapok és az igénybevételnek kitett csúszóelemek terüle- bevonatról tudni érdemes:
tén is segít elkerülni a korróziót, a vállalat még inkább betölti roto-nx.com/hu
Jót, még jobban technológiai vezető szerepét. „Minden ablakgyártó, aki a
Schmidt egyenesen a már bevált Roto Sil felület és az innovatív
6. generációs Roto Sil felület szimbiózisáról beszél. „A Roto Sil Roto ­NX-re vált, egy minden tekintetben innovatív vasalat­
a hosszú alkatrészek esetében bizonyíthatóan kiváló védelmet
nyújt a korrózió ellen. Tudni kell azonban azt is, hogy a korrózióval programot választ” – vallja meggyőződéssel Schmidt.
szembeni ellenálló képességre fokozott figyelmet kell fordítani „A Roto NX a 6. generációs Roto Sil felületkezelésnek is
mindenütt, ahol a vasalatelemek mechanikai terhelésnek van- ­köszönh­ etően új mércét állít fel a gazdaságosság, a biztonság,
a ­kényelem és a dizájn tekintetében. Ezért a Roto NX mindig
a megfelelő döntés.”

|1

Roto Inside | 2018.12.

Megkérdeztük három nagyban önálló vállalatcsoport fog tevékenykedni, Roto Inside: Hogyan szabályozzák a jövőben az ablak-
­amelyek mindegyike más-más vevőkört szolgál majd ki. és a­ jtótechnológia vállalatcsoport illetékességeit a
|| Interjú a Roto Frank AG v­ ezetésen belül?
­igazgatótanácsának elnökével, Az újonnan alapított holding amelyben igazgatóként fogok
Dr. Eckhard Keill-lel dolgozni, olyan feladatokért felel majd, mint a teljes stratégiai Dr. Keill: Az ügyvezetés élére egy elnök kerül, aki felé a folya-
vállalatfejlesztés, a Corporate Design, a Corporate Identity és a matvezetők, valamint az igazgatók jelentenek. A kinevezéséig
Roto Inside: Dr. Keill, a Roto Inside 39. kiadásában a nem- vállalati kommunikáció, valamint a szabadalmak és a jogi ügyek. én fogom betölteni ezt a pozíciót is. Itt is érvényes tehát, hogy
zetközi piaci mozgásokról és az Ön ezekkel kapcsolatos minden országért, piacért és vevőért továbbra is az a vezető
meglátásairól beszéltünk. Beszélhetnénk ma esetleg az ön Roto Inside: A három üzletág, illetve vállalatcsoport vevői- felel, aki évek óta ezt a tevékenységet folytatja. Csak annyi
személyéről? Hiszen Ön 2019. január 1-jétől új feladatot nek megszokott kapcsolattartói ugyanazok maradnak? ­változik, hogy ezek a vezetők hamarosan új felettest kapnak.
fog ellátni. A pénzügyi területért továbbra is Michael Stangier felel.
Dr. Keill: Igen, de nem csak erről van szó. A vevők a továbbiak-
Dr. Keill: Ez így nem teljesen igaz. Január 1-jével először is a ban is kimagasló teljesítményre számíthatnak a termékkínálat Roto Inside: Ez úgy hangzik mintha minden maradna
Roto Frank csoport szervezete újul meg. Ezt követően fog meg- és a szolgáltatások terén. A Roto csak néhány, nem operatív fel- a régiben ...
változni az én feladatom is. Ez azonban talán a folyamat legke- adatot helyezett át a holdingon belül. A vevők a jövőben annyit
vésbé érdekes része. fognak érzékelni, hogy a Roto beszállítóként még nagyobb Dr. Keill: Ami azt illeti, el sem tudnék képzelni jobb felállást
figyelmet fordít majd a szükségleteikre. a­ hhoz, hogy a tudást a vállalaton belül tartsuk, és egyúttal
Roto Inside: A sajtóban az elmúlt napokban három messze- f­ejlesszük a Roto csoport stabilitását és fenntarthatóságát.
menően független vállalatcsoportról, és egy holding alapí- A Roto és a Deventer, ill. a Roto és a Columbus márkák hosszú Most már kétszer is megkérdezte, hogy tudnánk-e esetleg ma
tásáról olvashattunk. Minek köszönhetők ezek a változá- ideje létező, nagy üzletágai változatlanul folytatják üzleti tevé- az én személyemről beszélni. Ha megengedi, mondanék né-
sok, és hogyan foglalná őket össze röviden? kenységüket. Egyedül a lakóépületekhez kínált tetőablakok üz- hány személyes dolgot.
letágának jogi formája és cégneve változik, mivel ez a társaság
Dr. Keill: A Roto sok éve dolgozik azon, hogy a szervezet átala­ néhány éve már kivonult a napelemmodulok piacáról. A cégnév Pályafutásom során fantasztikus éveket tudhatok magam
kításával megteremtse a lehető legnagyobb vevőközpontúság a jövőben tükrözni fogja ezt. A Roto Professional Service GmbH, m­ ögött, egy erős csapatban. Együtt járultunk hozzá ahhoz,
előfeltételeit. Megítélésünk szerint elsősorban azok a karcsú avagy belső szóhasználattal élve a „harmadik Roto üzletág”, egy hogy a Roto nagy lépésekben fejlődhetett, és különös kötő-
szervezetek képesek vevőorientáltan működni, amelyeket nem fiatal vállalatcsoport, amelynek alapkövét 2017-ben és 2018-ban dést érzek a Roto iránt. Tudom, hogy mindhárom vállalatcso-
köt gúzsba a saját bonyolultságuk. Ezért aztán a Roto megkezdte a Wollenberg és Keller cég átvételével fektették le. Ez az üzletág port jól felkészült, és hogy mindhármat okosan irányítják.
egy úgynevezett folyamatszervezet létrehozását. A második lé- az elkövetkező években növekedni fog, ablakokkal és ajtókkal N­ agyon hálás vagyok azért, hogy mostantól kifejezetten a
pésben az eddig üzletágaknak vagy divízióknak nevezett vállalati kapcsolatos szolgáltatásokat fog nyújtani a Roto vasalattech­ stratégiával és a növekedéssel foglalkozhatok. Ez egy nagyon
területeket ruházzuk fel nagyobb önálló felelősséggel, mivel köz- nológiáját felhasználó ablak- és ajtógyártókkal összhangban. izgalmas ­feladat. 2019-től kezdődően a Roto négy egysége
tudottan különböző vevőkörökkel foglalkoznak. A szervezetfej- foglalkozhat koncentráltan a vevőkkel, illetve speciális felada-
lesztésnek ehhez a második, fontos lépéséhez további impulzust Roto Inside: A Roto Frank igazgatótanácsának elnökéből tokkal. Várak­ ozásaim szerint ez megalapozza a Roto további
adott a harmadik üzletág – vagy még inkább, mivel aktuálisabb, lesz a Roto Frank Holding AG igazgatója – engedje meg, sikeres fejlődését. Tehát a nemzetközi szaksajtó, amelynek
a Roto Professional Service GmbH – felépítése. A vállalatok az új hogy másodszor is megkérdezzem: Mit jelent ez az Ön képviselőit ­néhány napja tájékoztattuk, továbbra is sok min-
szervezeten belül a Roto számára új célcsoportként a fogyasztót számára személyesen? denről beszámolhat majd, csakúgy, mint Önök. A Roto válla-
célozzák meg. A Roto Frank csoporton belül így aztán a jövőben latcsoportok a mindenkori vevők szükségleteihez igazodva a
Dr. Keill: Az új munkakörömben az imént felsorolt feladatokat jövőben is meghatározó szerepet töltenek be a piacon. Ebben
fogom ellátni néhány munkatárs segítségével – kizárólagos biztos vagyok.
j­elleggel, és ennélfogva intenzíven. Nagyon vonzónak látom
azt a lehetőséget hogy a Roto Frank AG operatív vezetőjeként
13 év alatt gyűjtött tapasztalataim alapján a vállalatcsoport
f­ejlődésének koncepcióján dolgozhatok tovább anélkül, hogy
rám hárulnának az operatív felelősséggel járó követelmények.

Nemzetközi teljesítményszemle

A Roto Aluvision a BAU 2019-en

■■ Esemény A müncheni BAU az egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhely mindazok számára, akik alumínium homlokzatok és ablakok kialakításával foglalkoznak.
A Roto ezért a 2019-es vásárra egy többnyelvű szaktanácsadó csapattal készül, amelynek tagjai válaszolni tudnak az objektspecifikus vasalatmegoldásokkal
kapcsolatos kérdésekre. A Roto alumínium specialistái 2019. január 14-e és 19-e között a C1 csarnokban a 319-es vásári standon találhatók meg.

A Roto Aluvision üzleti terület munkáját egész inspirálni fog másokat, és nem hagy megvála- nünk azt, hogy mennyire átfogóan képes a alapkínálat újdonságait csakúgy, mint pro­
évben az építészekkel, homlokzattervezőkkel szolatlan kérdést. Így tudunk gyümölcsöző Roto csoport egy gyártót tanácsokkal ellátni, jektspecifikus egyedi megoldásokat.”
és rendszerházakkal folytatott szoros párbe- kapcsolatokat kötni és ápolni a rendszerházak- és például a mintagyártás során támogatni,
széd jellemzi. A müncheni BAU idején ezért kal, a gyártókkal és a megrendelőkkel. Ezt a akkor az elkövetkező hónapokban sok izgal- || J ordi Nadal, a
sok szál fut össze. „A BAU-n folytatott be­ munkát szívügyünknek tekintjük.” mas feladatra számíthatunk” – számol be Roto Aluvision
szélgetésekkel gyakran vevőink sikeres pro- N­ adal a korábbi vásárokra visszatekintve. Europe and
jektjeinek alapjait teremtjük meg” – magya- Széles választék – átfogó szolgáltatás „A vásár számos látogatójának kíváncsiságát Americas
rázza Jordi Nadal, a Roto Aluvision Europe A Roto az alumíniumablakokhoz és ajtókhoz felkelti az is, hogy a Roto csoport ma vasala- ügyvezetője
and Americas ügyvezetője a Roto Inside-nak kínált széles termékválasztékának, valamint a tokkal, kilincsekkel, zárakkal, üvegezési tech-
– „vagy éppen itt kötünk meg egy jó üzletet, Roto Object Business átfogó szolgáltatásainak nikával és tömítőprofilokkal számos olyan
amelyet korábban hónapokig készítettünk elő. köszönhetően a tervezők, rendszerházak és a­ lkatrészt kínál, amelyek meghatározzák az
Így aztán a vásár fontos a számunkra, és ala- nyílászárógyártók nagyra becsült partnere. alumíniumablakok minőségét. A Roto ezúttal
posan felkészülünk rá. A Roto Münchenben „Ha sikerül Münchenben sikeresen közvetíte- is sok mindent bemutat a BAU 2019-en – az

2|

Zökkenőmentes átállás

A Roto NX betartja minden ígéretét

■■ A Roto újdonságai Az, hogy egy új vasalatprogram betartja-e a gyártó ígéreteit, a gyakorlatban dől el. Jens Graner gyakorlati
­szakember, aki már ma nyilatkozni tud a Roto NX-szel szerzett tapasztalatairól. Vállalkozása, a Jens Graner GmbH ugyanis az elsők
­között hajtotta végre az átállást. Az 1991-ben alapított vállalkozás már 2017 őszén bevezette a Roto NX alkatrészeket a műanyag
a­ blakok gyártásában. „Tiszta sor” – mondja Jens Graner tulajdonos. „A vasalatprogram innovatív, és meggyőzte a csapatot.
A Roto ­által nyújtott támogatás szintúgy.”

|| Elégedett irányító csapat:
Olaf Lutze a Roto regionális értékesítésétől,
Lutz Kolbe, a Graner termelésvezetője és
Thomas Gießler, a Roto alkalmazástechnikusa
(balról jobbra)

|| A mechanikus Roto NX erkélyajtó-csappantyú
akár 7 mm magasságkiegyenlítést tesz lehetővé
a s­ zárnyrészen.

A Jens Graner GmbH az ezredforduló óta gyárt „A Roto jelenlévő konstruktőrei mindvégig kriti- megrendelésre kell nagy szárnytömegű bukó-­ || Megoldás a problémákra: a Roto NX P pántoldal
Roto NT alkatrészekkel műanyag ablakokat. kus szemmel vizsgálták, hogy nem lehetne-e az nyíló ablakokat és erkélyajtókat gyártania. 130 kg szárnytömegig elegendő teherbírással.
A tulajdonos és a vezetőség ennek, valamint a átállást esetleg még könnyebben és gyorsab- „Ezért a P pántoldal számunkra nagy jelentő­
Roto által „normál üzemben” nyújtott, meggyő- ban lebonyolítani” – figyelte meg Kolbe. „Ha séggel bíró részegység. Akár 130 kg-os ele­ && M inden a Roto NX-ről:
zően jó támogatásnak köszönhetően fogadta el valaki már dolgozott a Roto NT platformmal, meket is egyszerűen végigküldhetünk a roto-nx.com/hu
a javaslatot – meséli Garner – hogy még a 2017- akkor a Roto NX-re való váltás nem okoz gon- gyártósoron.”
es hivatalos piaci bevezetés előtt megkezdi az dot.” A Jens Graner GmbH a legfeljebb
átállást a Roto NX-re. 130 kg szárnytömegű műanyag ablakokhoz Jól felkészülten a jövőre
Roto NX P pántoldalt, Roto NX erkélyajtó-­ Graner számára nem kétséges, hogy a kimon­
„Az új termékek esetében minden új bevezetést csappantyút, Roto NX magas kilincstávolságú dottan nagyobb biztonságról és kényelemről
megelőznek az intenzív tesztek, csakúgy, mint rúdzárat és EasyMix rendszert, valamint gondoskodó Roto NX részegységek iránti keres-
az ablakgyártás átállítási folyamatával kapcso­ Roto NX hibásműködtetésgátlót használ. let egyre nőni fog. A Graner termelése jelenleg
latos tesztek” – magyarázza Andreas Elmes, „A Roto NX betartja minden ígéretét” – az innovatív KSR-koncepcióval és a „TiltSafe”
a termékharmonizációs és -értékesítési team vonja le Lutz Kolbe a következtetést. ­részegységekkel bővül. Kolbe összegzése sze-
t­apasztalt munkatársa. Elmes végigkísérte a rint a Roto NX maradéktalanul kielégíti az inno­
Jens Graner GmbH átállási folyamatát. „Szeret- A Roto NX részegységek meggyőző vatív, „ismét meghatározó” bukó-nyíló vasalat-
nénk garantálni a Roto NX program széles körű erővel bírnak rendszer iránti igényt.
elterjedését, és hogy minden ablakgyártó világ- „Minden részegység első osztályúan használ-
szerte egyénileg, lehetőség szerint bonyodal- ható” – hangsúlyozza a tapasztalt termelésve- És milyen a szolgáltatás minősége az átállás idő-
maktól mentesen és gyorsan véghez tudja vinni zető –, „és a nagy számú változat legyártásához szakában? Graner erről is elégedetten nyilatkozik.
az ­átállást. Habár minden átállás másképp zajlik, szükséges különböző részegységek száma is Andreas Eilmes hangsúlyozza: „Természetesen
h­ iszen az ablakgyártók is némileg eltérően számottevően csökkent. Az azonos alkatrészek Jens Granert és a többi úttörőt különösen inten-
d­ olgoznak, a Roto mindent megtesz azért, hogy száma ezzel szemben nőtt. Megerősíthetjük te- zíven és hosszú időn át segítette a Roto számos
a lehető legfelkészültebb tanácsadó csapatokat hát, hogy a gyártó tehermentesítheti saját gyár- specialistája. Végtére is szerettük volna gondo-
küldje a vevőkhöz. A tapasztalat itt is értékes tási logisztikáját, gyorsabban képes ugyanazon san tesztelni az átállási folyamatot. Általában
kincs.” a gyártósoron változatokat előállítani, és ös�- azonban elmondható, hogy a Roto NX használa-
szességében egyszerűen nő a teljesítménye.” tának bevezetését minden gyártó esetében a ter-
Kezdés mindössze három hónap után vezéstől a gyártás megkezdéséig végigkísérjük.
Lutz Kolbe, a Jens Graner GmbH termelésveze- Jens Graner meggyőződése, hogy a nagyobb Ennek során pontosan elemezzük és figyelembe
tője így emlékezik vissza: „A Roto 2017 júliusá- teljesítmény a vevő érdekét is szolgálja. Közel vesszük minden gyártó és gyártás egyedi sajá-
ban mutatta be nekünk a termékkoncepciót, és 40 munkatársának specialitása a nagy projek- tosságait. A Roto megbízható partner az átállás
prezentálta a meggyőző mintadarabokat.” Októ- tek támogatása. Vállalkozásának egyre több során. Ezt megígérhetjük.”
berig zajlott az első felszerelés előkészítése, az
adatok rendelkezésre bocsátása és a határidőre „A z azonos alkatrészek száma nőtt. Megerősíthetjük
történő első szállítás a próbagyártáshoz. A zök-
kenőmentes átállás ugyanúgy köszönhető a köz- tehát, hogy a Roto NX-re váltva tehermentesíthető
vetlen heti egyeztetéseknek, mint a Roto egyéni
támogatásának. A Jens Graner GmbH munka- a saját gyártási logisztika, és összességében nő a
társait képzésben részesítették, a termelésindí-
tást egy teljes héten át végigkísérték és teljesítmény.” || Lutz Kolbe, a Jens Graner GmbH termelésvezetője
megfigyelték.

|3

Roto Inside | 2018.12.

A kalsdorfi Roto gyár

Nagy gyártási mélység – optimalizált folyamatok

■■ Esemény 17 országból 50 újságíró kereste fel az ausztriai Kalsdorfot a Roto szaksajtónap alkalmából november 13-án és 14-én. A látogatók
megtekinthették a Roto gyártószövetség legnagyobb gyártási mélységű gyárát. „Természetesen a többi gyárhoz hasonlóan mi is acélmegmunkálást,
valamint a Roto kínálatába tartozó számos elem végösszeszerelését végezzük. Ezenfelül azonban rendelkezésre áll egy saját műanyag fröccsöntő
üzem, egy horganyöntvénygyártó üzem, egy galvanizáló és egy vadonatúj porszóró berendezés” – sorolja bevezetésképpen Alois Lechner.
Lechner 45 éve dolgozik a Rotónál, 2006 óta a Roto Frank Austria GmbH ügyvezetőjeként.

|| A zárgyártásban az azonos
a­ lkatrészek és a nagy szériák
­nagyon racionálisan, félig auto­
matizált módon készülnek. A kis
­szériák készre gyártása továbbra is
kézi munkával a leghatékonyabb.

„Ennek a sajátosságnak köszönhetően nagyban Mindenki egy irányba tolja a szekeret, és
hozzájárulunk a rövid szállítási határidőkhöz, közben két dolgot tart szem előtt: a minősé-
amelynek előnyeit a Roto vevői Európa-szerte get és a vevőt.”
élvezhetik.” A Roto Inside elkísérte Christian
Lazarevic termelésvezetőt (Alois Lechner kije- Új mérce felállítása
lölt utódját), valamint a sajtó képviselőit a gyár- A házon belüli, korszerű galvanizáló és egy
látogatáson. A Roto Door pántoldal vagy a Roto nemrég kifejlesztett, új porszóró berendezés
Door zár részegységeinek 80 százalékát maga gondoskodik arról, hogy a minőség a felületen
a kalsdorfi gyár állítja elő. A statisztikáról rövi- is meglegyen. „Mindkettőre nagyon büszkék
den annyit, hogy a rendkívül alacsony raktár- vagyunk, mert ezekkel a berendezésekkel köze-
készletek ellenére a beérkező megrendelések lebb kerülünk ahhoz a célunkhoz, hogy nagyon
csaknem 100 százalékban mindössze öt mun- környezetkímélő és a természetes erőforrásokat
kanapon belül készen állnak a kiszállításra. kímélő módon gyártsunk” – jelenti ki Lazarevic.
Ez egyrészt az optimális gyártási folyamat, A Roto kalsdorfi gyára 2017 óta részt vesz a
másrészt a „színfalak mögötti” kiváló teljesít- fenntartható technológiákkal foglalkozó AEE
mények mellett szól. Intec osztrák kutatóintézet kísérleti projektjé-
ben. Növelhető-e a horganyzási folyamatban a
Saját szerszámgyártás természeti erőforrások hatékony felhasználása
a nagyobb rugalmasságért az ipari hulladékhő és a napenergia együttes
A Roto szerszámgyártása valóban sokat tesz erejével? A Roto kalsdorfi gyára a tudósokkal
minden berendezés gyártási minőségének közösen keresi a kérdésre a választ. „A galvani-
megőrzéséért, és azért, hogy a reakcióidő még zálóra amiatt is büszkék vagyunk, mert a segít-
nagyon kis darabszámoknál is példásan rövid ségével az élen járunk a felületminőség és a
maradjon, erősíti meg Lazarevic a kérdésre korrózió elleni védelem terén.”
válaszolva. „Minden beszállítónál gyorsabban
tudunk szerszámokat rendelkezésre bocsátani || S okoldalú porszóró berendezés acél, nyomásos
vagy átalakítani a gépkezelők és a szerszám-
gyártó kollégák közötti szoros kapcsolatnak horganyöntvény, alumínium és más fémes
köszönhetően. Itt nincs olyan, hogy ‚igen, de...’.
alapanyagokon történő felületkezeléshez

(jobb oldali kép).

|| A nyomásos horganyöntéssel és műanyag fröccsöntéssel történő gyártáshoz minden szerszám || Az acélmegmunkálásban a hosszú alkatrészekhez való moduláris szerszámrendszerek is növelik
a kalsdorfi szerszámüzemben készül. A Roto műszaki központjának létrejöttével számottevően a rugalmasságot. Az előlap-alkatrészek számos változata előállítható mindössze egyetlen szer-
tovább csökkentek a gyártásban az átszerelési idők. Az új kompetenciaközpont célja, hogy a számkészlettel és csekély átszerelési munkaigénnyel. Ugyanilyen jól beváltak a külső átszerelési
korábbi generációknál még gyorsabban átszerelhető szerszámokat fejlesszen ki. folyamatban több modulból összeállított, progresszív szerszámok.

4|

|| A bukó-nyíló pántoldalak teljesen automatizált gyártása a legnagyobb mértékben automatizált gyártás || A Roto nyomásos horganyöntése a kalsdorfi gyárban: A berendezések és szerszámok új generációjával
Kalsdorfban. Az itt teljesen automatikusan késztermékké összeszerelt alkatrészek közvetlenül a horga- különösen a kis szériás gyártásban sikerült megfelezni az átszerelési időket, és jelentősen csökkenteni
nyöntvény-gyártásból, a műanyag fröccsöntőből és az acélmegmunkálásból érkeznek. az átfutási időket.

|| A galvanizálóban acélból és cinkből készült, állványos || A Roto úgy a speciális vásárlói igények szerint gyártott || C hristian Lazarevic (balra) 2015 óta a kalsdorfi gyár
és tömeges horganyzás folyik. A folyamat vezérlése termékeknél, mint a prototípusgyártásban lézertechno­ ­termelésvezetője. 2019. január 1-jével Alois Lechnertől veszi
olyan kifinomult, hogy sem a galvanizáló előtt, sem lógiával kombinált sajtolást alkalmaz. A lézer közvetlenül át a Roto Frank Austria GmbH ügyvezetői tisztségét. Lechner
utána nincs szükség köztes raktározásra. a konstrukciós szoftverből veszi át az alkatrész adatait. 45 év után nyugdíjba vonul, és távozik a vállalattól.

Hagyomány az új dolgok iránti nyitottság tékát is takarja. A konstrukciótól a késztermékig mennyiségekben legyenek megrendelhetők
Bizonyára Adolf Finze is örömét lelte volna a saj- a bejárati ajtókhoz szükséges vasalattechnika az egyedi alkatrészek. „Ha úgy tetszik, akkor
tó által megtekintett berendezésekben, mondja java része Kalsdorfban készül. „Az, hogy a itt egy további kompetenciaközpontot hoz-
Lazarevic. A feltaláló 1868-ban alapította meg gyárban egy ilyen fontos termékfejlesztési köz- tunk létre, amely a munkája révén a Roto
huzalszeggyárát, amelyet 1893-ban helyezett pont működhet sikeresen, nagyban köszönhető számos vevőjének hoz hasznot. Az itt dolgo-
át Kalsdorfba, megteremtve ezzel a Roto Frank annak, hogy szerszámgyártóink, saját forma- zó szakembereknek is köszönhető ugyanis a
Austria GmbH gyökereit. Ezért aztán szeptem- gyártásunk és a legkorszerűbb berendezés- Rotónál leadott megrendelések ennyire rövid
ber 28-án egy jubileumi ünnepséget tartottak, technológia révén a prototípusokat is nagyon átfutási ideje.” A zárak és a bejáratiajtó-pán-
amelyen a munkatársak és családtagjaik gyorsan tudjuk kivitelezni” – vallja meggyőző- tok gyártásába integrált automatikus és félig
megünnepelték a Roto Frank Austria GmbH déssel Lazarevic. „A telephelyen dolgozó közel automatikus berendezések révén sikerült
„születésének óráját”. „Habár ezen a napon 400 munkatárs méltányolja a feladatok és számottevően tovább javítani a gyár termelé-
150 éves történelemről beszéltünk – Kalsdorfban mindannyiuk előtt nyitva álló lehetőségek kenységét. „A modern berendezéstechnika
csak az épületek régiek. Berendezéseink és változatosságát.” alkalmazásával szeretnénk minden lehetősé-
­gépeink a legkorszerűbbek a Roto gyártószö­ get kiaknázni a Roto rugalmasságának a
vetségen belül. Technológiai leállás még soha Modern szerszám-technológia további növelésére” – magyarázta Alois
nem fordult elő a Rotónál.” a Roto műszaki központjából Lechner a látogatóknak a gyárlátogatáson.
A szerszám-technológia és a gyártási folyamat- „Rugalmasság megbízhatóan egyenletes mi-
Két kompetenciaközpont egy helyen irányítás specialistáit a kalsdorfi Roto műszaki nőség mellett – a Roto már ma is világszerte
A Roto Frank Austria név ma nemcsak a Roto központ egyesíti. A Roto így képes eleget tenni erről ismert. A cél, hogy ez így is maradjon,
gyártószövetségen belüli legnagyobb gyártási a vevők kívánságának, hogy egyre több válto- kiváltképpen az egyre magasabb vevői
mélységű gyárat, hanem a „Roto Door” válasz- zat szerepeljen a kínálatában, és egyre kisebb igények fényében.”

|| Az új porszóró berendezésen több mint
100 különböző porfesték használható.
A l­egkisebb szériák felületkezelését egy
k­ ülön fülkében, kézzel végzik.

|5

Roto Inside | 2018.12.

Állami támogatás

65 millió euró
a betörés elleni
védelemhez
kapcsolódó
beruházásokra

■■ Németországban az állam továbbra Utólagos felszerelés és felújítás || K arim Bouzrara, a BVS tulajdonosa: „Raktárunk fontos sze-
is támogatja azokat a háztulajdonosokat, repet játszik a sikerben. Betörés után ugyanis gyorsan kell
akik szeretnék az ablakaikat és ajtóikat Keresett a szaktudás cselekedni, hogy a házat ismét biztonságosan be lehessen
biztonságosabbá tenni, és tanúsított biz- zárni. Levesszük a polcról ami kell, és már indulunk is.”
tonsági alkatrészekkel utólag felszerelni.
2018-tól ismét kedvező kölcsön vehető
igénybe az ilyen utólagos felszerelésekhez.

A hitelkeret az idén összesen 65 millió euróra

rúg, ami 15 millió euróval meghaladja az előző ■■ Alumínium Az a tény, hogy sok háztulajdonos szeretné jobban védeni az ingatlanát a betörések ellen, lendületet adott egy korábban

évit. A támogatás várhatóan 2019-ben is inkább csak szerényen növekvő piaci szegmensnek: az ablakok és ajtók utólagos felszerelésével és felújításával kapcsolatos szolgálta-

folytatódik. tásoknak. A Roto Inside Karim Bouzrarával, a langenfeldi BVS Bouzrara Verschluss- & Sicherheitstechnik tulajdonosával beszélgetett,

aki 30 éve kizárólag nyílászárók utólagos felszerelésével és felújításával foglalkozik. A beszélgetésen részt vett Matthias Nagat, a Roto

Dr. Ingrid Hengster, a rendelkezésre álló hite- Aluvision termékharmonizációs és -értékesítési vezetője is. Nagat csaknem két évtizede dolgozik együtt specialistákkal, köztük a lan-

lösszeget állami megbízásból kezelő KfW bank- genfeldi vállalattal.

csoport igazgatósági tagja szerint „nagy keres-

let mutatkozik a KfW által folyósított támogatás Roto Inside: Bouzrara úr, manapság sok tartás és ápolás következtében sok épületben Roto Inside: Nagat úr, mennyire bonyolult

iránt”, és az állami támogatás „nagy jelentőség- háztulajdonos szeretné növelni a betörés egy idő után nem működnek megfelelően. Az az az eset, amelyre a BVS egyedül nem

gel bír” az építmények jobb betörés elleni elleni védelmet. Mit javasol nekik? autója karbantartására mindenki odafigyel de talál tökéletes felújítási megoldást?

védelmében. az ablakok karbantartására csak kevesen költe-

Bouzrara: Valóban így van, az érintettek és nek. A kiváló minőségű ablakok ennek ellenére Nagat: Bouzrara úr csapata nagyon felkészült.

Azok a háztulajdonosok, akik szeretnék a házu- szomszédjaik hajlandóak a zsebükbe nyúlni – javíthatók. A költséges ablakcsere elkerülhető a Nem marad sok nyitott kérdés. Ha pedig

kat biztonságosabbá és egyúttal idősek számá- legkésőbb akkor, amikor már betörtek a házuk- jóval olcsóbb vasalatfelújítással és új tömítések ­mégis, akkor a Roto az elmúlt években maga is

ra is megfelelővé átalakítani – például elektroni- ba. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy utólagosan beépítésével. Az ilyen felújításnál a Roto AL kidolgozott néhány felújítási megoldást. Ha az

kus segédeszközök beépítésével az ablakoknál, szereljék fel az ablakokat és erkélyajtókat a va- rendszer részét képező, utólag is könnyen be- ablak teljes vasalatát ki kell cserélni, akkor ki-

redőnyöknél és ajtóknál – egy második támo- salathoronyba helyezhető hosszú élettartamú építhető Roto biztonsági zárócsapokkal tudjuk dolgozunk az objektumhoz egy olyan összeállí-

gatási programon belül is hitelhez juthatnak. vasalattechnikával, tehát elsősorban kellő biztosítani az RC 2 és RC 3 kategóriájú betörés tást, amelyben a régi ablakok biztonsági és

A KfW-nek 2018-ban 75 millió euró áll rendel- mennyiségű gombafejes csappal. Minden profi elleni védelmet. kényelmi szintjét gyakorlatilag az újakéval _

kezésére, amelyből kölcsönöket nyújthat az tudja, hogy a szárny- és a tokprofilra felcsava- megegyező szintre emeljük. Alumíniumablakok

idősek lakótereinek akadálymentesítésére. rozott zárak és reteszek hosszú távon problé- Roto Inside: Miből láthatja a vevő, hogy esetén a Roto AL vagy a Roto AL rejtett vasalat

mákhoz vezetnek, és ezenkívül nem túl kényel- megbízható felújítási szakemberrel van alapján, ha követelmény a kiemelkedő dizájn. A

Forrás: www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/ mesek, másrészt pedig a dizájn terén is dolga? BVS tapasztalt kivitelezőként a helyszínen azon-

Pressemitteilungen-Details_482624.html hagynak maguk után kívánni valót. A kínála- nal, üzemszünet nélkül el tudja végezni a vasa-

tunkban évek óta szerepel az RC 2 vagy RC 3 Bouzrara: A hozzáértő tanácsadásból és a latcserét. Sok vevőt ez szabályosan lenyűgöz,

biztonsági felszerelés, amely utólag beépíthető munkavégzési módból. Ez a munka nagy pon- és a mi szempontunkból az ablakipar tekintélyét

a műanyag, fa és alumínium ablakok hornyába. tosságot és szakembereket igényel. Ismerünk is javítja. Aki kész áldozni a kiváló minőségű

Reklámra már régóta nem kell költenünk, mert minden vasalatot, és többnyire már az első ablakokra és rendszeres karbantartásukra, az

az elégedett vevők tovább ajánlanak bennün- megtekintéskor meg tudjuk mondani azt, hogy elvárja, hogy 20 év után is lehetőség legyen

ket. A legjobb reklámunk a tiszta munka. a felújítás milyen vasalatrendszerrel és mekkora az utólagos felszerelésre vagy alapos javításra.

beépítési munkaigénnyel fog meggyőző ered-

Roto Inside: Tíz szerelőjük tehát ma kizárólag ményhez vezetni. A bonyolult esetekben a Roto Inside: Ön szerint tovább fog nőni

a betörés ellen védelmet nyújtó vasalatok beszállítókkal közösen keresünk megoldást. a szolgáltatások iránti igény?

utólagos felszerelésével foglalkozik? Mindenkinek megfelelő választ tudunk adni

az ablakok és külső ajtók biztonságára és Nagat: Bizonyosan. Természetesen az iparág

Bouzrara: Nem. Alumíniumablakok felújításával kényelmére vonatkozóan. továbbra is értékesít új ablakokat, de el kell

is foglalkozunk. Az ablakok a hiányos karban- fogadnunk, hogy a teljes csere legkorábban

akkor célszerű, amikor az ablakok már nagyon

rosszul szigetelnek, és egyébként is fel kell

|| M atthias Nagat, a Roto Aluvision termékharmonizációs és -értékesítési vezetője meggyőző- || Guruló műhely: „Nem visszük el a szárnyakat. Az utólagos felszerelés és az újítani a homlokzatot. Nagyon sok kis felújítási
déssel vallja: „Egyre nagyobb szükség van olyan specialistákra, mint Karim Bouzrara és átszerelés egyaránt egyben zajlik. Gyorsan és gyakran üzemszünet nélkül – projektnél lesz szükség olyan szakemberekre,
munkatársai.” irodában, szállodában vagy kórházban.” mint Karim Bouzrara és munkatársai, amelyek-
nél a cél csak az ablakok biztonságos és

kényelmes működésének a helyreállítása

vagy a betörés ellen védő részegységek

utólagos felszerelése.

Bouzrara: Így van, nagy a kereslet a hozzánk
hasonló üzemek iránt. Az ágondolt vasalatrend-
szerek azonban ugyanilyen fontosak. A Roto AL
és a Roto AL Designo kialakításának köszönhe-
tően utólag nagyon könnyen fel tudjuk szerelni
a gombafejes zárócsapokat a tolórúdba.
Ugyanez érvényes egyébként a ma már nem
kapható Roto ALU 400i vasalatra is. Ezzel a
termékprogrammal szerelt ablakok esetében
olcsón tudom vállalni az utólagos felszerelést,
mert pillanatok alatt elintézhető. Alumínium ab-
lakok teljes vasalatcseréjekor szívesen szerelem
be a Roto AL program részegységeit – ha illenek
a profilrendszerhez –, mert biztosan tudom,
hogy jó a minősége. Ha már egyszer felújítunk,
akkor tegyük azt megfelelően és kiváló minő-
ségű vasalattal.

6|

|| E bben az iroda- és szállodakomplexumban
közel kétezer ablakot újítottak fel.

|| Az 1989-ban a Roto ALU 100 (fenti kép) rendszerű
vasalatokkal felszerelt ablakokat most a Roto AL
program garnitúráival újították fel. A legnagyobb
nyílószárnyak kb. 1495 mm szélesek és 1768 mm
magasak. Aszárnyak tömege egyenként kb. 110 kg.
A felújított szárnyak java része - kb. 70 kg tömeg
mellett - kb. 803 mm széles és 1768 mm magas.

Vasalatfelújítás Roto AL-lal

A hosszú életű ablakokért

■■ Alumínium A DO Deutsche Office AG közel 34 000 négyzetméter területet ad bérbe a ratingeni „Business || A z 1989-ben beépített Roto ALU 100 pántok mérete
In-West” nevű iroda- és szállodakomplexumában. Fontos számára a kiváló szolgáltatás és az alapos karbantartás, eltért a felújításkor használt Roto AL vasalatrendszer
hogy a bérlőknek hosszú távon kényelmes és biztonságos, prémium ingatlant kínálhasson. Így aztán közel 30 év pántjainak méretétől. Emiatt egyes szárnyakon a
után átfogó felújítást hajtott végre az épületek mintegy 2000 alumíniumablakán. peremmagasságon bemarással kellett garantálni a
szárnyak akadálytalan csukódását és illeszkedését.
Az 1980-as évek sok épületéhez hasonlóan az ablakok szerkezeti az ideiglenes ablak beszereléséhez, a szárny- és tokprofilok
elemként még rendben voltak. A Roto megkérdezett tanácsadó- megtisztításához, a vasalat cseréjéhez és a szárnyak vissza- || Az átalakítás óta minden ablakot a TiltFirst
ja szerint az új vasalatoknak és a profil és az üveg közé beszerelt, építéséhez. Maga a vasalatváltás alig vett igénybe időt. A régi technológia véd a hibás működtetéstől. A bronz
új tömítésnek köszönhetően – a kényelem és a biztonság csor- vasalat eltávolítása ablakonként alig 5 percig tartott. Bonyo- színű, zárható ablakkilincsek egyedi gyártással
bulása nélkül – további 25 évig megbízhatóan jó szolgálatot lultabb műveletnek bizonyult különösen a horonyalap meg- készültek a barnára festett alumíniumablakokhoz
fognak tenni. tisztítása, amit kézzel és körültekintően kellett elvégezni. megfelelően.

A Roto AL a Roto ALU 100 helyébe lép Nyíló-bukó nyitás a Roto AL TiltFirsttel
A Roto AL-lel sikerült hamar meggyőző és egyben nagy teljesít- A felújított ablakok biztonságos és kényelmes kezeléséről a
ményű alternatív vasalatot találni a már nem kapható Roto ALU felújítás óta a Roto AL TiltFirst (nyíló-bukó) nyitási változata
100 helyett. Az ablak gyártója ezt a vasalatot használta. A vasa- gondoskodik. A felhasznált programok:
latfelújítás előnyös mellékhatása, hogy ma már minden ablakot
a korszerű TiltFirst technológia védi a hibás működtetéstől. §§ legfeljebb 130 kg-os szárnyakhoz való pántoldal,
Az irodák bérlői és a szálloda vendégei bukóra tudják nyitni az
ablakszárnyakat, de teljesen nem tudják őket kinyitni. §§ Nyíló-bukó központi zárás beépített
hibásműködtetés-gátlóval a felső sarokváltónál,
Régit újra fél óra alatt
A felújítási munkák gyors léptekben követték egymást. A mun- §§ nyíló-bukó zárható hajtóműves kilincs,
kálatok sem az iroda, sem a szálloda működésében nem okoztak
említésre méltó fennakadást. A rheinbergi Franz Brauer beépítő- §§ nyíló-bukó olló és
cég csapata rövid idő alatt belejött a munkába, és hamarosan
mindössze másfél órára volt szüksége ablakonként az ablakszár- §§ a szárny méreteihez igazodó számú zárási pont.
nyak leszereléséhez, a helyszíni műhelybe történő elszállításához,
A nagy nyílászárókba felül kiegészítőleg egy nyíló-bukó
másodolló került, amely 1300 mm szárnyszélességtől
alkalmazható.

&& További információk a TiltFirst ablakkilincs változatról:
www.roto-frank.com/en/roto-line/technology

|7

Roto Inside | 2018.12.

Roto NT E5 horonysarokpánt faablakokhoz

Acélkemény

■■ Fa A középületek faablakainak ugyanolyan hosszú élettartamúnak és működésbiztosnak kell lenniük, mint a családi
házak ablakainak. Ez a vevők és az eladók egybehangzó kívánsága. A Roto mostantól az új Roto NT E5 horonysarok-
pánttal segít az ablakgyártóknak kielégíteni ezt az igényt. A faablak az acélból készült horonysarokpántnak köszönhetően
az erőteljes mechanikai igénybevételnek is sokkal jobban ellenáll. A karbantartott ablak éveken át biztonságosan
működik.

A rendszeres karbantartás ellenére a vasalatok idő előtt elhaszná- Robusztus vasalat és alapos karbantartás
lódhatnak, és a horonysarokpántok akár meg is repedhetnek A folyamatos működési tesztek igazolták, hogy a nyíló- vagy
mindenütt, ahol tartani kell attól, hogy a nyitott ablakszárnyat bukó-nyíló szárny ellenálló képessége a Roto NT E5 horonysa-
gondatlanul vagy szándékosan a szokásosnál nagyobb szögben rokpánt használatával számottevően tovább növelhető. Ez jó hír
kitárják. A Roto NT használatával ez a kockázat a jövőben szinte mindazoknak, akik szeretnék nyíló ablakokon keresztül frissíteni
teljesen megszüntethető, a megfelelő szárnyakat Roto NT E5 a levegőt a középületek helyiségeiben, például osztálytermekben,
horonysarokpánttal felszerelve. Ennek geometriája megegyezik szállodai szobákban vagy irodákban – naponta akár többször.
az alapkivitelével, és egyszerűen felszerelhető a megrendelés ré-
szét képező, kritikus ablakokra a normál horonysarokpánt helyett. Nyitás, csukás, bukóra nyitás, nyitás, csukás – a nyilvánosság
A beépítési helyzettől függően a Roto NT E5 horonysarokpánt előtt nyitott középületekben beépített és különböző használók
pufferhatása tovább növelhető a véghelyzetben csillapított Roto által működtetett faablakoknál előnyös a különösen masszív
355 nyitáshatároló és a rugózott ütköző együttes használatával. vasalat, amilyen például a Roto NT E5 horonysarokpánttal érhető
el. Ennek ellenére a jövőre nézve is érvényes, hogy a nagy
&& T ovábbi információk a fa-, műanyag- és alumíniumablakokhoz kínált pántoldalakkal kapcsolatban: igénybevételnek kitett faablakokat és erkélyajtókat legalább
évente egyszer, iskolákban és szállodákban pedig félévente át
www.roto-frank.com/en/roto-nt/hinge-sides kell vizsgálni. Így idejekorán felismerhetők a kopásra utaló jelek,
és elkerülhetők a kockázatok az érintett alkatrészek cseréjével.

GlassBuild America 2018

Két kontinens
legjava

■■ Esemény Az épületelem-gyártó iparág több mint 8600
vállalata találkozott szeptember 12. és 14. között a Glass-
Build America alkalmából Las Vegasban (Nevada). A Roto
North America is részt vett kiállítóként és szponzorként
a nagy szakmai vásáron. Nagy figyelmet kapott a kiváló
tömítettségű Roto Patio Inowa tolórendszer az Ameriká-
ban még általánosságban ismeretlen zárómechanizmussal
és a Roto moduláris alkatrészeivel.

A vásár számos látogatója felismerte, hogy milyen óriási lehető-
ségeket tartogat a Roto Patio Inowa rendszer a vevők számára:
rejtett vasalattechnika, egyszerű és kényelmes kezelés, hurriká-
nállóság. A rendszer mindezeken felül „elsőosztályú védelmet
nyújt a skorpiókkal szemben”, mint azt egy vásári látogató meg-
állapította a körkörös tömítés láttán. A Roto Patio Inowa a Roto
North America vásári standján mutatkozott be az ESWINDOWS
nevű kolumbiai gyártó alumíniumablakán és a pittsburgh-i Sys-
tem Chelsea Building Products nevű gyártó „Smartslide Inowa”
ablakán. Az utóbbi egy vonzó megoldást mutatott be kisebb
gyártók részére, akik nem extrudálnak saját profilokat.

Növekvő érdeklődés a tolórendszerek iránt A Roto Frank of America kínálatában már ma szerepelnek olyan Vasalattechnológia nehéz szárnyakhoz
Az európai tolórendszerek eddig még nem nagyon terjedtek el vasalatmegoldások, amelyek iránt hamarosan sok amerikai „A Roto Frank of America ma különböző megoldásokat kínál,
Észak-Amerikában, mondja Jürgen Schairer a Roto Inside-dal gyártó részéről mutatkozik majd sürgős kereslet.” amelyek egyesítik az amerikai és európai konstrukciókban bevált
folytatott beszélgetésben. Schairer az európai Roto vasalatrend- részegységeket. Vevőink a magas anyagminőségnek, az átlagon
szerek amerikai piacon való technikai alkalmazásával foglalkozik. Amerika és Európa találkozása felüli korrózió elleni védelemnek és az ellenőrzött működésbiz-
Egy ideje viszont egyre nő az érdeklődés. A Roto 2019-ben az is- A Roto nemzetközi fejlesztőmunkájának előnyeit már ma is él- tonságnak, csakúgy mint az elegáns dizájnnak köszönhetően,
mert amerikai rendszerforgalmazók részéről a tolóablakok iránti vezhetik a Roto vasalattechnológia feldolgozói az észak-amerikai nagyra értékelik ezeket a megoldásokat. A Roto moduláris vasa-
kereslet ugrásszerű növekedésére, valamint számos gyártóspe- kontinensen, köztük például a kanadai Cascadia Windows & latrendszere révén például akár 150 kg szárnytömegű, kifelé nyíló
cifikus tolórendszer piaci bevezetésére számít. „A Roto ezért je- Doors nevű gyártócég. Jó példa erre a Cascadia ablak, amely ablakokat is le tudunk gyártani” – jelenti ki Dimou. „Ez lenyűgözi
lenleg nagyon keresett fejlesztési és beszélgetőpartner. A Roto egyesíti a kifelé nyíló ablakokhoz való Roto X-Drive vasalatrend- azokat a gyártókat, akik nagy formátumú és nehéz üveggel
Patio választék a minden profilanyaghoz kínált, innovatív toló szer részegységeit, a rúdzárakat és a rejtett vízszintes pántokat. szerelt ablakokkal szeretnék bővíteni a kínálatukat.”
vasalatokkal nem csak a kiállításokon élvez nagy figyelmet.”

Tetszetős új fejlesztések || Chris Dimou, vezérigazgató, || J ürgen Schairer, alkalmazásmenedzser,
A Roto Frank of America vásári standján ennek megfelelően Roto Frank of America, Inc. Roto Frank of America, Inc.
nagy közönséget vonzottak a nagyobb tolórendszerekhez kínált,
új ajtóveretek, számol be Chris Dimou, a Roto Frank of America
vezérigazgatója. „Las Vegasban megtapasztalhattuk, hogy a
Roto globális tevékenységet folytató vállalatként képes olyan
megoldásokat találni, amelyek tökéletesen illenek az amerikai
kontinens ablakgyártóinak követelményeihez. Példaként említhe-
tők az egyre nagyobb és nehezebb ablakszárnyakhoz kapható
Roto termékek.

8|

|| A közel 3000 sportoló és kísérőik távozása után
­megkezdődött a Buenos Aires-i olimpiai faluban
­található apartmanok értékesítése.

|| N yitás, bukóra nyitás, tolás, kifelé nyitás – minden
elem k­ ezelhető Roto Line Design ablakkilincsekkel.

|| A z iWin SA 2018-ban közel 3000 épületelemet szállított
a Buenos Aires-i olimpiai faluba.

iWin SA, Argentína

A Roto Line és a Roto FS Kempton meggyőző ereje

■■ A Roto újdonsága 2018. október 6. és 18. között kerültek megrendezésre a 3. nyári ifjúsági olimpiai játékok Buenos Roto Line MK2 Cockspur ablakkilincs
Airesben. 206 országból több mint 3000 fiatal sportoló küzdött az érmekért 28 sportágban, közel 200 versenyszámban. A kifelé nyíló ablakokhoz való, porszórt Roto Line MK2 Cockspur
Egy újonnan épített olimpiai faluban szállásolták el őket. Az olimpiai faluban épült lakások – a sportolók és kísérőik ablakkilincset a DIN EN 13126-2 szerinti, 10 000 ciklusú tartóssági
távozása után – modern, központi fekvésű lakótereket kínálnak az argentin fővárosban. Az – ugyancsak Buenos vizsgálatnak vetették alá. A DIN 1670 szerinti 5-ös korrózióállósági
Aires-i székhelyű – iWin ablakgyártó az ablakok és fix üvegezések tetszetős formavilágával győzte meg a felelős osztályba tartozik. A tokrészek moduláris felépítése többféle
tervezőirodát. Ebben nem elhanyagolható szerepe volt a Roto FS Kempton program frikciós ollóinak és a Roto peremmagasságot tesz lehetővé. Az ablakkilincs a két csavar-
által újonnan kifejlesztett ablakkilincsnek. tengelynek köszönhetően már beépített ablakokra, utólagosan
is felszerelhető.
Számos nagy bekötőúton és tömegközlekedéssel is könnyen el- „Jelenleg 80 munkatárssal két műszakban havonta kb. 3500 ele-
érhető az a Buenos Aires szívében fekvő, mintegy 100 hektáros met tudunk legyártani” – magyarázza L’Abbate a megrendelés A Roto Line a három Roto kilincsdizájn egyike. A harmonikus
terület, amelyen az olimpiai falu mellett az elkövetkező években jelentőségét. ­vonalvezetés a kiváló minőségű részegységekkel egybekötve
sok új lakóház és ipari objektum, valamint vonzó zöldterületek kényelmes kilincsműködtetésről gondoskodik.
létesülnek. Belátható időn belül egy modern, új városrész fog „Vagyis az olimpiai falu elemei csaknem egy teljes havi munkát A Roto Line ablakkilincsek megfelelőek:
létrejönni az olimpiai falu körül. jelentettek. Emiatt nagyon hálásak vagyunk a Rotónak, hogy §§ nyíló-/bukó-nyíló ablakokhoz és ajtókhoz,
ilyen gyorsan reagált a kérésünkre. Az új kilincset mostantól §§ speciális kivitelű bukó-toló/emelő-toló és
Santiago David L’Abbate nagy örömére szolgál, hogy az édesapja mindig raktáron tartjuk, mert a gyártásunk közel öt százalékát
által 2013-ban alapított iWin vállalat, amelyet ma már fivéreivel a kifelé nyíló ablakok adják.” harmonika-tolórendszerekhez,
közösen vezet, mindjárt a városrész fejlesztésének kezdetén §§ k ifelé nyíló, hajlított és nem hajlított
elnyert egy ígéretes megrendelést: „A Criba SA építész csapata Robusztus és magától értetődően kezelhető
tervezte az olimpiai falu épületeit, és sikerült meggyőző ajánlatot A profi ablakgyártó véleménye szerint az új Roto Line MK2 kivitelű ablakokhoz és
tennünk a közel 3000 műanyag ablakra. Azonban a kifelé nyíló Cockspur kilincs minősége nem kérdéses. A Roto-kínálat új §§ fa, műanyag és alumínium tokalapanyagokhoz.
ablakokhoz általunk elsőként javasolt ablakkilincset kifogásolták.” e­ lemének minősége minden tekintetben egyenértékű az iWin
által tolórendszerekhez és bukó-nyíló ablakokhoz korábban már || S antiago L’Abbate fivéreivel, Emanuellel
Tetszetős formájú kilincs minden ablakra használt, és ugyancsak biztonságosan kezelhető, Roto Line és Juannal együtt dolgozik azon, hogy
A Roto gyorsan a segítségünkre sietett. A Roto Fermax dél-ame- kilincsekével. Az ablaktípusokat nyilvánvalóan könnyedén tudta az édesapjuk által alapított iWin vállala-
rikai csapata a legnagyobb prioritásként kezelte az iWin által kezelni a sok fiatal, akik különböző országokból és kultúrákból tot Argentína kiváló minőségű műanyag
használt műanyag profilokhoz igazított, kifelé nyíló ablakokhoz érkezetek, teszi hozzá L’Abbate. Az olimpiai játékok és az ablakokat gyártó nagyvállalatai közé
való Roto Line MK2 Cockspur ablakkilincsek alkalmazását. Az utánuk következő hetek során mindenesetre nem voltak olyan emeljék.
iWin végül minden ablaktípushoz egységes és harmonikus kivi- működési hibák, amelyek az iWin részéről szervizelést igényel-
telű kilincseket tudott kínálni a Roto Line család modeljeiből. A tek volna.
Criba SA építészeit sikerült meggyőzni, az iWin elnyerte a meg-
rendelést. Mintegy 840 tolóberendezést gyártottak le Roto Inline Új megrendelések a minőség és a Roto révén
vasalattal és 900 fix üvegezéssel. 90 nyílóablakot és 180 bukóab- Ha valaki beválik egy Buenos Aires számára ekkora jelentőség-
lakot szereltek fel Roto NT és 990 kifelé nyíló ablakot Roto FS gel bíró projektben, az további megbízásokra is számíthat, nem
Kempton vasalattal, továbbá minden elemre Roto Line ablakki- igaz? L’Abbate mosolyog: „Nagyon reméljük. Mindenesetre
lincs került. jelenleg azon dolgozunk – egyébként a Roto támogatásával –
hogy a termelési kapacitásunkat 2019-ig lehetőség szerint havi
&& Roto ablakkilincs – az ablak 6000 elemre bővítsük. Az iWin 2013-es alapítása óta sok lehe-
szembetűnő eleme: tőséget kaptunk, amelyekkel éltünk is. Családi vállalkozásként
különösen rugalmasak és teherbírók vagyunk. Apám, fivéreim
és én mindent megteszünk azért, hogy sikeresen haladjunk
tovább a Rotóval megkezdett úton.”

www.roto-frank.com/en/handles

|9

Körkörös tömítés

Aktív zárási pontok
a középső tokosztóban is

Innovatív záró mozgás
a tokprofilra merőlegesen

LR DIN 18040 szerinti akadály-
mentesség komfort küszöbbel

A Roto Patio Inowa technológiai partnersége

Jó bizonyítványa az ipari együttműködésnek
az első felhasználótól

■■ Fa A Gutmann, a Leitz, a Roto, a Deventer és a Homag vállalatok együttműködése megkönnyíti a fa-alumínium ablakok és ajtók gyártóinak a kiváló tömítettségű,
legfeljebb 250 kg szárnytömegű tolórendszerek gyártásába történő belépést. A tolóablakokhoz és -ajtókhoz kínált kiváló tömítettségű és azonnal működőképes
Patio Inowa megoldás a felsorolt gyártók közötti intenzív műszaki egyeztetésen alapul. A termelési részről hatékony gyakorlati megvalósítást az Erich Schillinger
ablakgyártó vállalat specialistáinak know-how-ja segíti. A Roto Inside Wilhelm Schillinger ügyvezetővel beszélgetett, aki a júliusi sikeres „nullszériás” termeléskez-
dést idézi fel.

„Meggyőzőnek találtam azt, hogy az öt gyártó pontosan összehangolta a tömítést, a vasa- sen nyithatók, tolhatók és csukhatók. A rejtett vasalattechnikának köszönhetően keskeny
latot, a profilt, a küszöböt, az alumínium borítást és a gyártáshoz szükséges maróegysé- faprofilok is alkalmazhatók. A rendszer részét képező komfort küszöb a DIN 18040 szerinti
get” – emlékezik vissza Schillinger a 2017-ben folytatott első megbeszélésekre. „Így aztán akadálymentességet tesz lehetővé.
vállaltam, hogy legyártok egy kiállítási darabot a 2018-as ‚Fensterbau Frontale’ vásárra, és
elsőként készítem elő a sorozatgyártást.” Megítélése szerint a faablak-gyártók ténylegesen Döntés és gyártás egyik napról a másikra
a legrövidebb időn belül megkezdhetik az Inowa tolórendszerekkel történő gyártást A Patio Inowa tolórendszer engedélyezéséhez szükséges vizsgálati bizonyítványok rendel-
és értékesítést, amennyiben a Rotón keresztül hozzájutnak az együttműködő iparágak kezésre állnak – teszi hozzá Aleksander Vukovic, aki a Roto részéről az együttműködési
részegységeihez és szerszámaihoz. projektért felel. A vasalat 2018 novemberétől szállítható. A szükséges szerszámok és
részegységek rendelkezésre állása is biztosított, erősíti meg Schillinger. „Így aztán ha egy
A jobb alternatíva ablakgyártó innovatív tolótechnikával szeretné bővíteni a kínálatát, akkor könnyebb a
„A rendelkezésre bocsátott részegységekkel legfeljebb 1500 mm szárnyszélességű és dolga, mint valaha. Döntés és gyártás egyik napról a másikra. Ebben természetesen van
2500 mm szárnymagasságú rendszerek gyárthatók. A maximális tokkülszélesség az A némi túlzás, de úgy vélem, hogy egy gyártó a Rotóval történő projektindítás után nyolc-tíz
séma esetén 3000 mm, a tokkülmagasság 2600 mm” – foglalja össze Schillinger. „Ezzel héten belül megkezdheti a gyártást.” A Roto aktívan támogatja az új, kiváló tömítettségű
a tolórendszerek iránti kereslet nagy részét lefedjük. Ráadásul egy kimagasló termékkel. Patio Inowa tolóablakok és -ajtók értékesítését magyarázza Vukovic: „Mindenekelőtt az
A Patio Inowa számomra egyértelműen jobb alternatíva a hagyományos emelő-toló rend- építészek megszólításával és tájékoztatásával fogunk kitartóan foglalkozni.”
szerekkel szemben. Ha különösen nagy és nehéz, 250 és 400 kg közötti tömegű szárnyak
szükségesek, akkor továbbra is a Roto Patio Life-ot használjuk.”

Nagy igénybevételnél is tömített && A Roto Patio Inowa vasalattal kapcsolatos információk
Miben áll a Patio Inowa rendszer előnye az építtető számára? „Az egyes részegységek itt érhetők el:
pontos összehangolásának köszönhetően még nagyobb tömítettség valósítható meg –
annak ellenére, hogy a zárónyomás a kényelmes kezelhetőség javára csökkent” – magya- www.roto-frank.com/en/roto-patio-inowa
rázza Schillinger. „Ezt a technológiai sajátosságot a vasalat tokprofilra merőleges, innovatív
záró mozgása teszi lehetővé, amely ezenfelül szükségtelenné teszi a szárny megemelését.
Minden zárási pont, a középső tokosztóban is, aktívan vezérelt.” A könnyű járású futógör-
gőknek köszönhetően az elemek szinte erőkifejtés nélkül, hangtalanul és súrlódásmente-

|| A z Erich Schillinger Fensterbau GmbH 2016-ban egy új, CNC-vezérelt megmunkálóközpontot helyezett üzembe. || Ma Edith Chrobok és Wilhelm Schillinger vezeti
Ezen készülnek a profilok a kiváló tömítettségű Patio Inowa tolórendszerhez. az 1911-ben nagyapjuk által alapított üzemet,
amelyben 1980 óta kizárólag fa és fa-alumínium
ablakok, homlokzatok, bejárati és tolóajtók,
valamint télikertek készülnek.

10 |

|| A noginszki Roto gyár építése
2009-ben kezdődött.

Az erős márka segít a válság idején

Beszélgetés Viktor Melikovval

■■ Mi szól a Roto mellett? Az orosz piac az elmúlt néhány év során az európai kontinensen sehol másutt nem tapasztalt,
nagy változáson ment keresztül. Az ország ablakgyártói is nagy nehézségekkel kénytelenek szembenézni. Sok vállalko-
zás kivonult a piacról. A Roto Frank AG ennek ellenére úgy döntött, hogy az orosz vevők kiszolgálását korlátozások
nélkül fenntartja, sőt, bővíti. Viktor Melikov, Oroszország, Belarusz és Közép-Ázsia felelős ügyvezetője magyarázta el
a Roto Inside-nak, hogy miként támogatta a szervezet az egyes vevők egyéni sikerstratégiáját.

Roto Inside: Melikov úr, az ablakgyártók száma Oroszor- Az erős részegységmárkák növekvő jelentőségét nem lehet Roto Inside: Hogyan értékelik a vevők azt a tényt, hogy
szágban 2010 óta a becslések szerint 1200–1500-ra csök- nem észrevenni a bonyolult és visszaesőben lévő orosz piacon. a Roto sok év piaci gyengélkedés után is saját gyártással
kent. Ki marad, és mitől lesz érdekes a Roto a gyártók A Roto pedig az elmúlt évtizedekben sikeresen terjesztette ki képviselteti magát Oroszországban? Milyen hasznot vár
számára? ismertségét és jelenlétét az egész országban. A Roto a különösen a termelés Noginszkban?
erős márkák közé tartozik Oroszországban.
Melikov: Az orosz piac valójában évek óta visszaesőben van. Melikov: A Roto az egyetlen ablakvasalat-gyártó az orosz piacon,
Sajnos ez 2018-ban sem változott. Az ideiglenes szakértői becs- Roto Inside: Hogyan tudta a Roto támogatni amely saját gyártólétesítménnyel rendelkezik az országban.
lések szerint a piac volumenének visszaesése 2019-ben tovább a vevőket a minőségbiztosításban? A vevők értékelik ezt. A noginszki gyártásnak köszönhetően
folytatódik. Ennek következményeként a piacon nagyszabású ugyanis a Roto szállítási teljesítménye elsőosztályú. Az itt gyártott
konszolidáció zajlik. A nagyvállalatok még nagyobbra nőnek. Melikov: Azt tesszük, amit másoknak is javasolunk. A minőség- termékek a megrendeléstől számított két napon belül megérkez-
Személy szerint én arra számítok, hogy ez a fejlődési irány a biztosítás a Roto filozófiájában gyökerezik. A minőséggel kapcso- nek a vevőkhöz. Röviden szólva: Az orosz ablakgyártók szem-
következő két-három évben kitart. latos kérdésekben nem engedünk. A Roto tehát a legjobb minő- szögéből számos jó ok szól a Rotóval való együttműködés mel-
séget szállítja, amely minden egyes munkahelyen teljesül – lett. A nehéz piaci körülmények idején is, vagy főként ilyenkor.
Elsősorban azok a gyártók tudnak fennmaradni a piacon, akik úgy a Moszkvától keletre 50 kilométerre fekvő noginszki gyárban,
stratégiailag biztos alapokon állnak, és hatékony gyártási tech- mint a vevőnél helyben, szolgáltatás és értékesítés formájában.
nológiát alkalmaznak. A vállalkozások hosszú távra terveznek,
úgy, mint a Roto. Az oroszországi Roto jelenleg is arra összpon- Azáltal, hogy a Roto szaktanácsadói az egész országban jelen
tosít, hogy tovább javítsa a termék- és gyártási minőséget. vannak, már kezdettől fogva helyes irányban haladhatunk az
A folyamatok biztonságosabbá és stabilabbá tételével felkészül- optimális kiszállítás és együttműködés felé. A Roto műszaki és
hetünk a piac újjáéledésére. értékesítési szakértői jelen vannak minden nagyvárosban és ré-
gióban nyugattól keletig. Ennek köszönhetően magas minőségű
Az ország nagy ablakgyártói egyidejűleg törekednek arra, hogy támogatást tudunk nyújtani, amire a jövőben is nagy figyelmet
egységes egészként tekintsenek a termékre és a szolgáltatásra. fordítunk. Közel a vevőhöz – ezt a mottót követi a Roto ma és a
Napjainkban átfogó támogatást nyújtanak a vevőknek az első jövőben is Oroszországban.
ajánlatkéréstől a karbantartásig. A szolgáltatás minősége a
garanciális idő lejárta után is nőtt. Roto Inside: Milyen trendtől várják az ablakgyártók az
orosz piac újjáéledését? Melyik Roto termékek játsszák
Természetesen jelenleg nagyon árérzékenyek a beszerzések úgy ebben a főszerepet?
az ablakgyártók, mint az ő vevőik részéről. Érzékelhető azonban
egyfajta, inkább a hosszú távú költségértékelés felé mutató Melikov: Sajnos a vevőink függenek az általános makrogazda-
irányzat. Végül mindig a jó minőség a kedvezőbb alternatíva. Így sági fejleményektől. Az építőipar és az ingatlanhitelezés terüle-
aztán sok gyártó hasonló gondolkodású partnerként tekint a Ro- tén indított állami programok befolyásolják a piacot. A lakosság
tóra, elsősorban akkor, ha hosszú élettartamú, minőségi ablakok vásárlóereje központi jelentőséggel bír. Ezekre a tényezőkre
gyártásáról van szó. A Roto ebben a szegmensben messze a nincs befolyásunk.
legnagyobb piaci részesedéssel bír. A Roto egyébként minden
termékszegmensben megvédte a vezető pozícióját Oroszország- Mindazonáltal intelligens és vonzó termékekkel ösztönözhetjük
ban, stabil piaci részesedés mellett. a vásárlásokat. Az elsősorban alumíniumból készült, nagy és ne-
héz bejárati ajtók, bukó-toló szerkezetek, emelő-tolórendszerek
Roto Inside: A Roto mely jellemzőit és tulajdonságait iránt van kereslet Oroszországban. A nagy vásárlóerejű vevők
méltányolják különösen az orosz ablakgyártók? továbbra is szívesen költenek a rendkívüli megoldásokra.

Melikov: A Roto rendszerforgalmazóként teljes termékválaszté- Ennek sok ablakgyártó tudatában van, és ezzel ellensúlyozza az || V iktor Melikov, a Roto oroszországi,
kot kínál mindenféle nyitásmódú ablakhoz és rendszerhez. Min- egyszerű bukó-nyíló ablakok kiélezett verseny által uralt piacán belaruszi és közép-ázsiai ügyvezetője
den vasalatmegoldás beszerezhető egyetlen forrásból – ez sok elérhető, rendkívül alacsony árrést. A Roto az exkluzív termékek
gyártó számára nagyon fontos. Jelentős szerepet játszik azon- szakavatott fejlesztési partnerének számít. Ez pontosan azoknál
ban a márka ereje is. Az orosz ablakgyártók a részegységek a Roto vasalatprogramoknál és részegységeknél generál növe-
beszállítóinak minőségével érvelve győzik meg a vevőiket. kedést, amelyekkel az egyedi megoldások megvalósíthatók.
Ha a vevő kellően ismeri a márkát és a beszállítót, az növeli Ebben a szegmensben nő az építészekkel, mérnökökkel és
az ablakgyártó üzletkötési esélyeit. ingatlanfejlesztőkkel való együttműködés jelentősége is.

| 11

Roto Inside | 2018.12.

Meggyőző értéktöbblet a feldolgozó szakiparosoknak

Az okos tetőfedők körében
egyre gyakrabban hallatszik

„katt!”

■■ Tetőablakok „A tetőablak elsődlegesen európai termék, amelynek nagy piacai Németország, Franciaország és
Nagy-Britannia. Itt többnyire a tetőablakot beépítő szakiparos, vagyis a tetőfedő, az ács és az épületasztalos dönt
a márkáról. A döntéshozók emberek, akik számára az idő pénz. Biztosnak kell lenniük abban, hogy támogatjuk őket
a gyors, hibátlan és megbízható munkavégzésben.” Így jellemzi Stephan Hettwer a piaci adottságokat, amelyek
következtében a Roto csapata Bad Mergentheimben új termékkoncepciót keresett, amelyet négy éve meg is talált
a RotoQ képében. Hettwer a Roto ügyfél- és tető- és napelem-technológiai (DST) piaci igazgatójaként felelős a
Roto tetőablakok globális termékmenedzsmentjéért és marketingjéért, valamint értékesítéséért.

|| A kivitelezők szorosan kézben tartják a Designo R6/R8
Quadro tetőablakot, amiben „Kurt” és „Karl” is a
s­ egítségükre van: „Kurt” egy gyárilag előszerelt ­
daru- és tartófül, „Karl” pedig egy tökéletesen hozzá
illő, újonnan kifejlesztett heveder.

|| R áhelyezés, csúsztatás, „katt”: a burkolókeret minden eleme hallhatóan || F elhelyezés, bepattintás, „katt”: a RotoQ intelligens tokos kötésű rendszer
visszajelzi a hibamentes szerelést. burkolókeretek, szárnylemezek és ablakkilincsek szerszám nélküli szereléséhez.

„A Roto több mint hat éve végez véleményfelméréseket a ve- Dupla biztonság Impresszum
vők és mások körében, hogy pontosan megtudja, hogy melyik A RotoQ tetőablak szerszám nélküli, beugrasztással történő
piacon milyen tényezők befolyásolják döntően a tetőablakok szerelése biztonságot ad a kivitelezőknek – mégpedig a szó Kiadó
vásárlását” – számol be. „Ennek nyomán úgy tűnik, hogy kettős értelmében. Egyrészt a tetőfedő számára nem túl Roto Frank AG
az említett nagy piacokon egy szempont messze az élen jár, ­vonzó a gondolat, hogy a félnyeregtetőn szerszámmal kelljen Wilhelm-Frank-Platz 1
éspedig a könnyű szerelhetőség.” ­külső csavarokat rögzítenie, mondja Hettwer. Másrészt a 70771 Leinfelden-Echterdingen
­garantáltan hibamentes szerelés közismerten döntő szerepet [email protected]
A RotoQ a mérce játszik az ablak hosszú távon biztonságos működésében.
Érthető. A szakiparosok szempontjából ugyanis a biztonság „Ha reklamáció érkezik, akkor az általában beépítési hiba Szerkesztőségi tanács
többek között attól függ, hogy az eladott tetőablakot gyorsan m­ iatt van. A RotoQ ezért visszajelzi a szerelőkeret és a szárny- Sabine Barbie,
és hibátlanul be lehet-e építeni. „A profik kíváncsiságát felkelti lemezek alkatrészeinek helyes felszerelését. Ha nem hallható Fabian Maier,
a szerszám nélkül, beugrasztással történő szerelés” – foglalja ‚kattanás’, akkor a munka folytatása előtt azonnal ellenőriz­ Eberhard Mammel
össze Hettwer a DST értékesítése által a RotoQ piaci bevezetése hető, hogy mi a probléma.”
óta tett megfigyeléseket. A Roto 2014-ben vezette be a termék- Szerkesztőség
család első billenő ablakát a piacra. „Akkoriban a könnyű sze- Tökélyre vitt, könnyű szerelhetőség Comm’n Sense GmbH
relhetőség új dimenzióját teremtettük meg. A RotoQ ma már A RotoQ sikeres bevezetése nyomán a Roto Bad Mergent­ [email protected]
mércét jelent, és azon vagyunk, hogy további modelleket is heimben további szerelési segédeszközöket fejlesztett ki az
egyre vonzóbbá tegyünk a profik számára a könnyű szerelhető- új  Designo Quadro-hoz is. A hordozást és a szállítást meg- Nyomdai előkészítés és gyártás
ség révén.” könnyítő „Kurt” és „Karl” névre keresztelt segédeszközökkel Fő csapat
a nagy formátumú tetőablakok könnyebben kezelhetők az Bild Text Kommunikation GmbH
A gyakorlat fontosabb az elméletnél építkezésen. „Vevőkkel és másokkal közösen rendszeresen [email protected]
A termékkoncepció teljes ereje megmutatkozik abban, amikor teszteljük a modellek optimalizálási lehetőségeit, kiváltképpen
sikerül egy kivitelezőt megnyerni a RotoQ mintaszerelésére. a könnyű szerelhetőség tekintetében” – számol be végül Nyomda
Habár a szakipari kivitelezők a megvásárolt épületelemek kivá- ­Hettwer. „Ez ideális partnerré tesz bennünket a profi vevők Offizin Scheufele
lasztásakor legszívesebben a már ismert utat választják, nem szemében. Ma már tudjuk, hogy a szerelési költséget abla- Druck und Medien GmbH + Co. KG
zárkóznak el a beugrasztással történő szerelés előnyeitől. Így konként pontosan kiszámító szakipari cégek egyértelműen [email protected]
aztán a DST specialistáinak meggyőződése szerint a piacon a tudják értékelni a RotoQ erősségeit.”
„legkönnyebben szerelhető tetőablak” különösen sok örömet A Roto Inside megjelenik angol, francia,
okoz a feltalálóinak. „Amint egy szakiparos egyszer megta- lengyel, magyar, német, olasz, orosz,
pasztalta, hogy mennyire kevés kockázattal jár, és milyen (brazíliai) portugál, román és spanyol
gyorsan megy a RotoQ beépítése, rögtön lelkes vevővé válik. nyelven.
A legfontosabb szempont ugyanis a beszerzésnél továbbra
is a könnyű szerelhetőség.”

&& „ Kattintson rá” még ma – RotoQ szerelési videó:
youtu.be/NdU3FrV8RuI

|| Stephan Hettwer, a Roto ügyfél-,
valamint tető- és napelem-tech-
nológiai (DST) piaci igazgatója

12 |


Click to View FlipBook Version