The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

slaid Kajian Kes dan Kajian Tindakan-converted

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Iqal Iqmal, 2019-05-08 16:11:33

slaid Kajian Kes dan Kajian Tindakan-converted

slaid Kajian Kes dan Kajian Tindakan-converted

BMR 3996
PROJEK TAHUN AKHIR

Kajian Kes dan Kajian
Tindakan

SAIDATUL IQAL IQMAL BINTI MOHD ROPIDI
D20161073484

NURUL IZZATI AFIQAH BINTI ZAIALI D20161073442

NOOR SHAHIRAH AFZAN BINTI JAMALUDDIN
D2016107483

PENSYARAH: DR. ZURAINI BINTI RAMLI

Kajian Kes

Kajian kes adalah satu pendekatan
yang biasa digunakan kerana ia

berkeupayaan menyokong siasatan
dengan lebih mendalam dan lebih
terperinci untuk setiap kes dan ia
adalah perlu untuk menjawab soalan

yang berbentuk bagaimana dan
mengapa

3 Fungsi utama kajian kes

1) Kajian 2) Kajian 3) Kajian
kes jenis kes jenis kes jenis
eksploratori penjelasan deskriptif

1) Kajian kes jenis eksploratori

dikenali juga sebagai
kajian rintis

data dikumpul daripada subjek
yang terdiri daripada sebilangan

kecil individu, iaitu sebelum
kajian sebenar dilakukan secara

besar-besaran.

Fungsi kajian kes jenis eksploratori adalah untuk
meneroka ciri-ciri subjek tertentu dan
menentukan sama ada kajian seterusnya boleh
dilakukan atau tidak.

Kajian ini juga dilakukan untuk mendapatkan
bukti tentang keupayaan kajian dijalankan secara
besar-besaran, terutamanya bagi kajian yang
memerlukan peruntukan daripada penaja
penyelidikan.

2) Kajian kes jenis penjelasan

Kajian kes jenis penjelasan biasanya dilakukan
untuk menyatakan sebab dan akibat sesuatu

fenomena yang telah berlaku.

Dalam kajian ini, beberapa jenis maklumat dari
perspektif yang berbeza mengenai kes yang sama

dikumpulkan dan dihubungkaitkan dengan
komponen-komponen dalam suatu teori.

Tujuannya adalah untuk mejelaskan fenomena
tersebut berdasarkan teori sedia ada berdasarkan

fenomena kajian.

3) Kajian kes jenis deskriptif

Dalam Teori Pengkaji Dalam kajian
kajian kes tersebut juga kes ini,
pengkaji
jenis akan menentukan biasanya
deskriptif, menjadi analisis data
pengkaji panduan menghuraikan
kepada sebelum fenomena
perlu pengkaji di kajian
merujuk sepanjang dilakukan. tertentu secara
kepada suatu kajian. terperinci.

teori
deskriptif
sebelum
memulakan

kajian.

Prosedur Kajian Kes

1. Prosedur
snapshot

5. Prosedur 2. Prosedur
perbandingan longitudinal

4. Prosedur 3. Prosedur pra
perca-perca dan pasca

kain

1. Prosedur snapshot

Kajian ini dilakukan Sebagai contoh,
ke atas beberapa kajian kes snapshot
entiti kajian pada
dilakukan untuk
satu masa membandingkan
tertentu.
keberkesanan
beberapa jabatan
dalam suatu agensi

yang dijadikan
sebagai kes kajian.

2. Prosedur longitudinal

Kajian dilakukan ke atas satu entiti
kajian pada beberapa masa yang

berlainan.

Sebagai contoh, kajian kes longitudinal
dilakukan untuk menyelidik tahap

kemahiran berfikir pelajar dalam satu
sela masa tertentu setelah didedahkan
dengan satu program khas kemahiran
berfikir, misalnya dalam jangka masa

lima tahun.

3. Prosedur pra dan pasca

Kajian diakukan untuk Sebagai contoh,
menyelidik satu entiti kajian dilakukan ke
kajian pada dua titik masa atas sikap dan nilai
yang berlainan, yang sebelum dan selepas
dipisahkan oleh satu
peristiwa kritikal yang seorang pemuda
memberi kesan ke atas mengikuti program
kes kajian (mengubah kes
yang diperhatikan). khidmat negara.

4. Prosedur perca-perca kain

Kajian kes perca-perca kain Prosedur kajian pelbagai ini
(patchwork) merupakan satu bertujuan memberi
siri atau satu kajian pelbagai
yang dilakukan ke atas entiti pandangan yang lebih
holistik dan menyeluruh ke
kajian yang sama, dengan
menggunakan prosedur atas subjek kajian.
snapshot, longitudinal, pra
dan pasca atau prosedur

lain.

5. Prosedur perbandingan

Prosedur perbandingan
digunakan dalam kajian kes
pelbagai ke atas beberapa
entiti kajian dengan tujuan
membuat perbandingan ke
atas ciri-ciri dalam entiti-entiti
tersebut.

Dalam prosedur kajian kes ini,
kedua-dua kajian kualitatif atau
kuantitatif boleh digunakan
secara bersama.

KAJIAN TINDAKAN

Menurut Elliot dan Ebbutt (dalam Gabel,
Adelman (1976), kajian 1995) menyatakan bahawa
tindakan dalam bidang
pendidikan didefinisikan kajian tindakan
sebagai satu pendekatan merupakan kajian yang
dilakukan oleh individu
penyelidikan yang
berusaha mempertingkat atau golongan yang
mutu profesionalisme para merupakan pengamal
kepada amalan harian
pendidik dengan cara dalam sesuatu sosial.
menyelidik situasi sosial di

institusi-institusi
pendidikan.

Fasa kajian tindakan terbahagi kepada empat, iaitu
merancang, bertindak, memerhati dan melakukan refleksi.

Berkaitan
praktis
sosial

Berkaitan Membaiki
keadaan keadaan
tingkah laku semasa

sosial

Ditentukan Kajian untuk Satu proses
oleh menyelesaikan reflektif

pengamal masalah

Dilakukan Satu proses
secara berulangan

sistematik

CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN

Kajian untuk Menyelesaikan Masalah

Situasi 1 :

Seorang guru menghadapi masalah kawalan kelas. Beliau
mendapati bahawa beliau sendiri merupakan sebahagian
daripada punca masalah disiplin kerana terlalu banyak
membincangkan perkara yang kurang diminati murid-murid.
Guru tersebut kemudian menggunakan beberapa teknik
mengajar berbeza untuk mengenal pasti teknik mengajar
paling sesuai. Akhirnya beliau mendapati tahap disiplin
murid-muridnya di dalam kelas bertambah baik.

Situasi 2 :

Seorang guru baru merancang untuk mengkaji cara paling
baik untuk memulakan pengajaran kerana beliau mendapati
bahawa murid-muridnya kurang berminat dengan
pengajarannya. Dengan berfokuskan beberapa minit
pertama dalam pengajaran, guru tersebut menggunakan
cara-cara berbeza untuk memulakan pengajarannya pada
sesi pengajaran berlainan.

Berkaitan Praktis Sosial

Satu masalah Memfokuskan Merujuk
timbul dan literatur

(pernyataan memerhatikan
masalah) masalah
tersebut

Menganalisis Merancang Memerhatikan
dan dan perbezaan
yang wujud
melaporkan melaksanakan
hasil kajian tindakan

Membaiki Keadaan Semasa

Situasi :
Guru mendapati murid-murid tidak menumpukan perhatian ketika sesi
pengajaran berlangsung.

Kumpulan Tindakan

Kumpulan 1 Diberi kaunseling individu

Kumpulan 2 Digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti
Kumpulan 3 kumpulan

Diajar dengan menggunakan bahan maujud

Kumpulan 4 Tidak diberi apa-apa aktiviti tambahan
(pengajaran berjalan seperti biasa)

Guru mendapati bahawa tahap penumpuan perhatian murid kumpulan 1
dan 3 meningkat.

Satu Proses Reflektif

• Pengkaji menggunakan pemikiran reflektifnya untuk menentukan
tindakan-tindakan yang sesuai digunakan dalam kajiannya.

• Refleksi dilakukan semasa dan selepas kajian tindakan untuk menilai
kesan kajian tindakannya.

• Tujuan refleksi :

Memikir jenis tindakan Membuat renungan Menilai kekuatan dan
yang sesuai mengenai kelemahan tindakan

digunakan dalam keberkesanan yang dilakukan
kajian tindakan tindakan berdasarkan dalam kajian
tindakan
data yang dikumpul

Membuat analisis dan menilai Merancang tindakan baru
semula tindakannya dalam yang akan digunakan
dalam kajian tindakan
kajian tindakan untuk mencari yang seterusnya
sebab mengapa tindakan itu

kurang berkesan

Proses yang Berulangan

Dilakukan Secara Sistematik

Penyataan Melaksanakan Dapatan kajian /
masalah tindakan Pemehatian

Fokus Perancangan Refleksi
kajian tindakan

Objektif Reka bentuk
kajian kajian

Ditentukan oleh Pengamal

• Topik dan kaedah kajian tindakan ditentukan oleh pengamal

• Titoupsiekndidrai.n kaedah kajian tindakan ditentukan oleh
• pPeernkgaaram-paelriktaursaesnedmiaris.a yang diselidik:
• Perkaraa. -pMearskaalarah sseemmaassaayaynagngdihdaisdealpidi.ik:

ab.. KMeabsearklaehsasneamn aamsaalyaannkgindi dihaandaampail.an lama.
bc.. PKeerbkaerrakkehsuasnuasnyaanmgainlagninkdinikiedtaahnuai.malan lama.
cd.. KPeesrilkaapraankyhaunsgusdiyaawnagsi insugpinaydaikteidtaakhumi.engulang
d. Kkeessiillaappaannsaymanag. diawasi supaya tidak mengulang

kesilapan sama.

Berkaitan Keadaan Tingkah Laku Sosial

• Kajian tindakan dilakukan untuk membaiki keadaan atau tingkah
laku sosial yang kurang sesuai.

• Contoh-contoh masalah kajian tindakan:
a. Bagaimana saya dapat memotivasikan sekumpulan
pekerja dalam organisasi yang kurang semangat untuk
bekerja?
b. Bagaimana saya menggunakan teknologi baharu untuk
mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1?
c.Bagaimana saya meningkatkan budaya membaca dalam
kalangan murid sekolah menengah?

Model-Model Kajian
Tindakan

APA ITU MODEL KAJIAN TINDAKAN?

Setiap kajian tindakan akan Model-model kajian
melibatkan dua unsur iaitu tindakan menggunakan
menyelidik dan bertindak. konsep yang sama iaitu
konsep kitaran berterusan
yang melibatkan langkah-
langkah yang sistematik

Model-Model Model Kajian
Kajian Tindakan Tindakan Lewin

Model Tindakan
Elliot

Model Kajian
Ebbutt

Model Kajian
Tindakan Kemmis

dan Taggert

Model Kajian
Tindakan McNiff
dan Whitehead

Model Kajian Tindakan Lewin

• Kurt Lewin (1947) orang pertama
memperkenalkan istilah penelitian
tindakan (action rearch).

• Kajian tindakan memperlihatkan
suatu kitaran langkah-langkah (a
spiral of steps). Suatu kitaran kajian
tindakan mempunyai empat
langkah iaitu merancang, bertindak,
memerhati dan mereflek.





Model Kajian Tindakan Elliot

• John Elliot telah memperincikan
langkah-langkah dalam model
Lewin untuk membentuk model
kajian tindakan yang baru yang
mengandungi kitaran-kitaran yang
bersambungan dan berterusan.



Model Kajian Tindakan Ebbutt

• Ebbutt berpendapat bahawa proses
kajian tindakan lebih sesuai
dijelaskan dengan menggunakan
satu siri langkah-langkah pusingan
atau berterusan.

• Dalam kaedah ini, satu masalah
kajian tindakan boleh dilaksanakan
mengikut beberapa alternatif
berdasarkan keperluan kajian.



Model Kajian Tindakan Kemmis dan
Taggart

• Model ini mengandungi empat
langkah dalam setiap kitaran iaitu
merancang (plan), bertindak (act),
memerhati (observe) dan mereflek
(reflect).

• Kajian tindakan ini dilaksana
mengikut urutan keempat-empat
langkah tersebut dalam kitaran-
kitaran yang berterusan.





Model Kajian Tindakan McNiff dan
Whitehead

• Terdapat empat langkah dalam model
ini iaitu merancang (plan), bertindak
(act), memerhati (observe) dan
mereflek (reflect).

• Model tersebut untuk membina model
baru berbentuk ‘spiral of spiral’

• Kajian tindakan tidak berlaku dalam
satu arah ataupun mengikut turutan
yang tertentu sahaja.



Sekian


Click to View FlipBook Version