The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2018-02-16 13:10:56

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Keywords: #Getamej,#ANNUAL_WORK_PLAN,#Kotayq,#PLAN,#2018

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔ
Համայնքի 2018 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ավետիս Մուրադյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018 թվականի փետրվարի 12-ի N 8-Ա որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

Գետամեջ 2018թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.................................................................................................................. 3
1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.......................................... 4
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ
ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ..........................................................................................................................7
3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ..................................... 16
4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ.........................................................18
5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ................................ 21

Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները
և կապիտալները կառավարելու գործիք է, մի փաստաթուղթ, որտեղ հստակորեն ներկայացվում են
սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի
զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-ի ռազմավարությունը, ծրագրերը և միջոցառում-
ները։1
Գետամեջ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա գործառույթները,
սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի
ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել
համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառում-
ները ՀԶՀԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման
շուրջ,
շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների
հետ՝ կիրառելով ՀԶՀԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական
աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-
ի իրականացման ՄԳՊ-ը։
Գետամեջ համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.
1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։
2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական
հենքերը (ըստ ոլորտների)։
3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։
4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։
5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017

3

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Գետամեջը բնակչությանը որակյալ ծառայություններ մատուցող, բարեկարգ,
մաքուր և լուսավոր փողոցներով համայնք է:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

Ցուցանիշ Ելակետայի Թիրախային
ն արժեք արժեք
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 72 74
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 788 796
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 8500.0
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը 8000.0
(հատ) 4/25 6/35

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

Վերջնական արդյունքի՝

Ոլորտային նպատակ Ցուցանիշ Ելակետայի Թիրախայի
ն արժեք ն արժեք
Ոլորտ 1. Ընդհանուր 100
Համայնքի բնակիչների բավարա- 85
Ապահովել տեղական ինքնակառավարման վածությունը (հարցումների հիման 72 74
իրականացումը Գետամեջ համայնքում, վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, 70 80
ունենալ բնակչությանը համայնքային մատուցվող հանրային ծառայութ-
ծառայությունների մատուցման յուններից, % այո
արդյունավետ, մասնագիտացված, Սեփական եկամուտների
նպատակային և թափանցիկ համակարգ տեսակարար կշիռը համայնքի
բյուջեի ընդհանուր մուտքերի
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմում, %
կազմակերպում
Նպաստել երկրի պաշտպանունակության ՏԻՄ-երի գործունեության վերա-
բերյալ համայնքի բնակիչների
իրազեկվածության մակարդակը
(հարցումների հիման վրա), %

Համայնքում բնակվող զինա- այո

4

մակարդակի բարձրացմանը: պարտ քաղաքացիների գրանցա- 80 100
մատյանի վարումը, այո/ոչ
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից Զորակոչիկների բավարավածու- այո այո
բնակչության պաշտպանություն և թյունը մատուցված ծառայություն- 70 80
քաղաքացիական պաշտպանության ներից և համայնքի կողմից խրա- 95 100
կազմակերպում խուսումից (հարցումների հիման 85 90
Նպաստել արտակարգ իրավիճակների վրա), % 30 80
ժամանակ բնակչության պաշտպանության
և քաղաքացիական պաշտպանության Քաղպաշտպանության պլանի և 50 75
կազմակերպման ոլորտում ծրագրերի և պլան ժամանակացույցի կազմում, 4 8
միջոցառումների իրականացմանը թարմացում այո/ոչ
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն Գիշերային լուսավորված փողոց-
Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ների տեսակարար կշիռն ընդհա-
ծառայության բնագավառում համայնքի նուրի մեջ, %
բնակչությանը հանրային ծառայություն- Համայնքի բնակիչների բավարա-
ների մատուցումը և որակը։ վածությունը մատուցված ջրամա-
տակարման ծառայություններից
(հարցումների հիման վրա), %
Գազամատակարարված թաղա-
մասերի տեսակարար կշիռը
ընդհանուրի մեջ %

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում Գյուղատնտեսական նշանակու-
թյան հողերի ագրոքիմիական
Բարելավել համայնքի գյուղատնտեսական կազմի որոշում և որակական
հողերի բերրիության բարձրացմանը հատկանիշների բարձրացում

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Համայնքային ենթակայության
ճանապարհների և ինժեներական
Բարձրացնել համայնքային ենթակայու- կառույցների սպասարկման, շա-
թյան ճանապարհների և ինժեներական հագործման և պահպանման ծա-
կառույցների սպասարկման, շահագործ- ռայությունների որակից բնակչու-
ման և պահպանման ծառայությունների թյան բավարարվածության աստի-
որակը և ապահովել ճանապարհային ճանը (հարցումների հիման վրա)
անվտանգ երթևեկությունը: Ասֆալտապատված ներհամայն-

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ քային ճանապարհների և փողոց-

ների երկարությունը կմ

5

Խթանել համայնքում գործարար Համայնքում ձեռնարկատիրական 3 5
միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: գործունեությամբ զբաղվող սու-
բյեկտների (ձեռնարկությունների
և անհատ ձեռներեցների) թիվը

Ոլորտ 8. Կրթություն Համայնքի բնակիչների համար 70 95
Ապահովել համայնքի բնակչությանը կրթական ծառայությունների հա- 4 10
նախադպրոցական կրթության և սանելիության մակարդակի բարձ- --
արտադպրոցական դաստիարակության րացում, % 100 100
որակյալ ծառայությունների մատուցումը: 03
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության Գրադարանից օգտվողների թվի
հետ տարվող աշխատանքներ տարեկան աճը , % 70 80
50 80
Ոլորտ 10. Առողջապահություն -
2018 թվականին առողջապահության
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն Պետության կողմից տրամադրովղ
նախատեսվում, այդ պատճառով պարարտանյութերի, դիզելային
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել վառելիքի, սերմերի հասանելիու-
Ոլորտ 11. Գյուղատնտեսություն թյան աստիճանը համայնքի բնա-
կիչներին
Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսու-
թյան զարգացմանը Անասնապահության բնագա-
վառում զբաղվածության աճը
Ոլորտ 12. Անասնաբուժություն և նախորդ տարվա համեմատ, %
բուսասանիտարիա
Սանիտարական մաքրման
Նպաստել համայնքում ենթարկված տարածքների
անասնապահության զարգացմանը մակերեսի տեսակարար կշիռը
սանիտարական մաքրման
Ոլորտ 13. Շրջակա միջավայրի ենթակա տարածքների
պահպանություն ընդհանուր մակերեսի մեջ, %
Ապահովել համայնքի բնակիչների
առողջության և շրջակա միջավայրի վրա Տեղական ինքնակառավարմանը
աղբի բացասական ներգործության բնակչության մասնակցության
նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել աստիճանը, %
բնակության համար հարմարավետ և
էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ
Ոլորտ 14. Տեղական ինքնակառավար-
մանը բնակիչների մասնակցություն
Բարձրացնել բնակչության իրազեկության
և մասնակցության աստիճանը տեղական
ինքնակառավարման գործառույթներին

6

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ
(ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով

Հ/ Ծրագրի անվանումը Ծրագրի արժեքը ԲԲՀ-ի
հ
(հազ. դրամ) բնակավայրը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կա- 7380.0 Գետամեջ
ռավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում 7380.0 համայնք

Ընդամենը 20.0 -
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 20.0
Գետամեջ
1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն համայնք

Ընդամենը -
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում

1. Փրկարարական ծառայությունների մատուցում 10.0 Գետամեջ
10.0 համայնք
Ընդամենը
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 300.0 -
300.0
1. Փողոցների լուսավորության աշխատանքերի իրականացման հետ Գետամեջ
կապված՝ նախորդ տարիների պարտքի մարում համայնք

Ընդամենը --
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում -

2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ֆինանսական
միջոցներ չեն նախատեսվել

Ընդամենը

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 3000.0 ընդհանուր
Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և 3000.0 համայնքային

1. ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և - -
պահպանման ծառայությունների որակը -
-
Ընդամենը - -
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ -
Գետամեջ
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ֆինան- համայնք
սական միջոցներ չեն նախատեսվել
Ընդամենը -
Ոլորտ 8. Կրթություն

1. 2018 թվականին կրթության ոլորտում ֆինանսական միջոցներ
չեն նախատեսվել

Ընդամենը

7

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ

1. Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 50.0 ընդհանուր
50.0 համայնքային
Ընդամենը
-

Ոլորտ 10. Առողջապահություն

2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և --
--
միջոցառումներ չեն նախատեսվում

Ընդամենը

Ոլորտ 11. Գյուղատնտեսություն

2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ֆինանսական --
--
միջոցներ չեն նախատեսվել

Ընդամենը

Ոլորտ 12. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա

1. 2018 թվականին անասնաբուժության ոլորտում ֆինանսական - ընդհանուր
միջոցներ չեն նախատեսվել համայնքային

Ընդամենը -

Ոլորտ 13. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական 900.0 ընդհանուր
մաքրման աշխատանքների իրականացում 900.0 համայնքային

Ընդամենը -

Ոլորտ 14. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն

1. 2018 թվականին այս ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն - -
նախատեսվել 11660.0 -

Ընդհանուրը

8

Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հե

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տ
ա
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ Ո

Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Գետամեջ
համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների
մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և
թափանցիկ համակարգ

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կա

Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական

Բարելավել արդյունքի) ցուցանիշ

բնակչությանը Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայու-

մատուցվող հանրային թյունների որակը՝ լավ

ծառայությունների

որակը

Միջանկյալ արդյունք 1 Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, տ
Ապահովվել է աշխա- ժամկետ) ր
տակազմի
Բնականոն 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների
գործունեությունը թիվը, 9

2.Աշխատակիցների գործունեության
արդյունավետության բարձրացում, 3%

3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային
օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 251 օր

4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային
կայքի առկայությունը` այո

5. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի
օգտագործման մակարդակը, 100%

6. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին ժամանակը, 2 օր

9

ենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Տեղեկատվության Պատասխանատու Ժամկետ Ռիսկեր
աղբյուրներ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ

Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը (հարցումների հիման վրա)

ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից,

100%

Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհա-

նուր մուտքերի կազմում, 74 %

ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկ-

վածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), 80%

առավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում

Ծրագրի գնահատ- Համայնքի ղեկա- 2018թ. Համապատաս

ման համակարգ, վար, աշխատա- հունվար- խան մարդկա-

ՄԳ կիսամյակային, կազմի քարտուղար դեկտեմբ յին, նյութական

տարեկան հաշվետ- եր և ֆինանսա-

վություններ կան ռեսուրս-

ների առկայութ

Աշխատակազմ, ՄԳ Համայնքի ղեկա- 2018թ. Համապատասխ
կիսամյակային, վար, աշխատա- հունվար– ան մարդկային
կազմի քարտուղար դեկտեմբ
տարեկան հաշվետվու- և
թյուններ, եր ֆինանսական
ռեսուրսների
քաղաքացիական առկայություն
հասարակության
կազմակերպություննե
ր և խմբեր, բնակիչներ

Միջոցառումներ Մ
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
4. Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռք բերում
5. Համայնքապետարանում «Մեկ պատուհանի» սկզբունքի ներդրման

աշխատանքների ձեռք բերում

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում Ո
Ոլորտային նպատակ

Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը:

Ծրագիր 1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն կազմակերպում

Ծրագրի նպատակը՝ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական

Համայնքի իրավասու- արդյունքի) ցուցանիշներ

թյան սահմաններում Երկրի պաշտպանության ոլորտում համայնքի

աջակցել երկրի պաշտ- աջակցության ապահովում, երիտասարդների

պանության կազմա- մեջ ռազմահայրենասիրական ոգու սերմանում:

կերպման գործընթա-

ցին:

Միջանկյալ արդյունք 1 Ելքային ցուցանիշներ

Ապահովվել է համայնքի (քանակ, որակ, ժամկետ)

աջակցությունը երկրի Քաղաքացիական պաշտպանության

քաղպաշտպանության ոլորտում գիտելիքների, ունակությունների և

ոլորտում հմտությունների ավելացում,5%-ով,

Զորահավաքների կազմակերպման

արդյունավետության բարձրացում,5%-ով

10

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝
7380.0 հազ. դրամ

2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 9
3. ՏՀԶՎԿ-ի և «Վեկտոր Պլյուս» ՍՊԸ-ի կողմից համակարգչային

ավտոմատացված համակարգեր՝ 2
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և

սարքավորումների թիվը 7
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք http://www.getamej.am/

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ

Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի

վարումը՝ այո

Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից

և համայնքի կողմից խրախուսումից (հարցումների հիման վրա), 100 %

մ

Ծրագրի գնահատ- Համայնքի ղեկավար, 2018թ. Համապատաս

ման համակարգ, աշխատակազմի հունվար- խան մարդկա-

ՄԳ կիսամյակային, քարտուղար դեկտեմբ յին, նյութական

տարեկան հաշվետ- եր և ֆինանսա-

վություններ կան ռեսուրս-

ների առկայու-

թյուն

Աշխատակազմ, ՄԳ Գետամեջի 2018թ. Համապատաս
կիսամյակային, համայնքապետարան հունվար- խան մարդկա-
դեկտեմբ
տարեկան հաշվետ- յին, տեխնի-
վություններ, եր կական և ֆի-

քաղաքացիական նանսական
հասարակության ռեսուրսների
կազմակերպությունն առկայություն

եր և խմբեր,

բնակիչներ

0

Միջոցառումներ Մ
1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանության բնագավառում
անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռք բերում

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ք

Ոլորտային նպատակ Ո

Նպաստել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչության

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման

ոլորտում ծրագրերի և միջոցառումների իրականացմանը

Ծրագիր 1. Փրկարարական ծառայություննրի մատուցում

Ծրագրի նպատակը՝ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Արտակարգ իրավիճակ- արդյունքի) ցուցանիշներ
ների ժամանակ համա- Համայնքում անվտանգության երաշխիքների
կարգված և մասնագի- առկայություն՝ բնակչության կանոնակարգված
տական ծառայություն- գործունեության ապահովում:
ներ մատուցում:

Միջանկյալ արդյունք 1 Ելքային ցուցանիշներ
Համայնքի բնակիչներին (քանակ, որակ, ժամկետ)
անվտանգության Փրկարար ծառայությունների որակի
ապահովում բարելավում 25%-ով

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ո
Ոլորտային նպատակ
Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում
համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և
որակը։

11

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝

20.0 հազ. դրամ

2. Երկրի պաշտպանության ոլորտում համայնքի աջակցության

ապահովում, երիտասարդների մեջ ռազմահայրենասիրական ոգու
սերմանում:
քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Քաղպաշտպանության պլանի և պլան ժամանակացույցի կազմում,
թարմացում՝ այո

Ծրագրի գնահատ- Համայնքի ղեկա- 2018թ. Համապատաս
ման համակարգ, վար, աշխատա- հունվար- խան մարդկա-
ՄԳ կիսամյակային, կազմի քարտուղար դեկտեմբե յին, նյութական
տարեկան հաշվետ- և ֆինանսա-
ր կան ռեսուրս-
վություններ ների առկայու-
2018թ.
Աշխատակազմ, ՄԳ Գետամեջի հունվար- թյուն
կիսամյակային, համայնքապետարա դեկտեմբե
Համապատաս
տարեկան հաշվետ- ն ր խան մարդկա-
վություններ,
յին, տեխնի-
քաղաքացիական կական և ֆի-
հասարակության
կազմակերպությունն նանսական
ռեսուրսների
եր և խմբեր, առկայություն
բնակիչներ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
մեջ, 100%
Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների
մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր

1

Ծրագիր 1. Գետամեջ համայնքի նոր կառուցվող թաղամասերի գազաֆիկա

Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական

Գետամեջ համայնքի արդյունքի) ցուցանիշներ

բնակչությանը Գազամատակարարված տնային

կոմունալ ենթակա- տնտեսությունների տեսակարար կշիռը

ռուցվածքներով ապա- ընդհանուրի մեջ 100%

հովում և

կենսամակարդակի

բարձրացում

Ծրագիր 2. Փողոցային լուսավորության իրականացում

Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծ

Բարձրացնել Գետամեջ արդյունքի) ցուցանիշներ գ

համայնքի փողոցների Փողոցների երթևեկության հ

երթևեկության անվ- անվտանգության մակարդակը Մ

տանգության մակար- տրանսպորտային միջոցների և տ

դակը և դրանք դարձնել հետիոտների համար՝ բավարար հ

հարմարավետ տրանս-

պորտային միջոցների և

հետիոտների համար

Միջանկյալ արդյունք 1 Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, Ա
Գետամեջ համայնքի ժամկետ) կ
փողոցների կլինեն տ
հարմարավետ և Գիշերային լուսավորված փողոցների հ
անվտանգ տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 100% ք
տրանսպորտային Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը հ
միջոցների և օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ կ
հետիոտների համար Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը ր
օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ
Բնակիչների բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային լուսավորվածու-
թյունից, 70%

12

մակերեսի մեջ՝ 100 %

Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատա-

կարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 100%

Գազամատակարարված թաղամասերի տեսակարար կշիռը

ընդհանուրի մեջ, 100%

ացման աշխատանքների իրականացում

Ծրագրի 2018թ. Համապատաս

գնահատման հունվար- խան

համակարգ, դեկտեմբ մարդկային,

ՄԳ կիսամյակային, Համայնքի եր տեխնիկական

տարեկան ղեկավար և

հաշվետվություններ ֆինանսական

ռեսուրսների

առկայություն

Ծրագրի Համայնքի 2018թ. Համապատաս
գնահատման ղեկավար, հունվար- խան
համակարգ, Համայնքապետարա դեկտեմբ մարդկային,
ՄԳ կիսամյակային, նի աշխատակազմ եր տեխնիկական
տարեկան և
հաշվետվություններ, ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Աշխատակազմ, ՄԳ Համապատաս
կիսամյակային, խան մարդկա-
տարեկան յին, տեխնի-
հաշվետվություններ, կական և ֆի-
քաղաքացիական նանսական
հասարակության ռեսուրսները
կազմակերպություննե առկա են եղել
ր և խմբեր, բնակիչներ

2

Միջոցառումներ Մ
Ներհամայնքային փողոցների լուսավորում և լուսավորության
համակարգերի ընթացիկ մակարդակների պահպանություն:

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում

2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նա

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նա

Ոլորտային նպատակ Ո

Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և

ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և

պահպանման ծառայությունների որակը

Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատ

Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծ

Բարձրացնել համայն- արդյունքի) ցուցանիշ տ

քային ենթակայության Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող Մ

ճանապարհների և ին- ճանապարհների և ինժեներական տ

ժեներական կառույց- կառույցների սպասարկման, տեղադրման, վ

ների սպասարկման, շահագործման և պահպանման

շահագործման և պահ- ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ

պանման ծառայու-

թյունների որակը և

ապահովել ճանապար-

հային անվտանգ երթև-

եկությունը:

Միջանկյալ արդյունք 1 Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, Ա

Ունենալ բարեկեցիկ և ժամկետ) կ

անվտանգ ու ապահով Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տ

համայնք 12 ամիս վ

Փոսային նորոգվող փողոցների թիվը 3 ք

հ

կ

ր

13

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 300,0
հազ. դրամ
Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 4 կմ

ախատեսվել

ախատեսվել
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ

Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոց-
ների երկարությունը 8 կմ

տանքներ 2018թ. Համապատաս
Ծրագրի գնահա- հունվար- խան մարդ-
տման համակարգ, դեկտեմբ կային, տեխնի-
ՄԳ կիսամյակային, եր կական և ֆի-
տարեկան հաշվետ- նանսական
վություններ ռեսուրսների
առկայություն

Համայնքի ղեկա- Համապատասխ
վար ան մարդկային,
տեխնիկական
Աշխատակազմ, ՄԳ և ֆինանսական
կիսամյակային, ռեսուրսների
տարեկան հաշվետ- առկայություն
վություններ,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություննե
ր և խմբեր, բնակիչներ

3

Միջոցառումներ Մ

Ասֆալտապատման և փոսային նորոգման աշխատանքների

իրականացում

Իրականացված աշխատանքների համար սպասարկման

ծառայությունների ձեռք բերում

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ

2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ֆինանսական միջոցն

Ոլորտ 8. Կրթություն

2018 թվականին կրթության ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատես

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

Ոլորտային նպատակ Ո

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և

երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների

մատուցումը

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում

Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծ
գ
Ակտիվացնել արդյունքի) ցուցանիշներ հ
Մ
համայնքի Ակտիվ մշակութային կյանք տ
հ
մշակութային կյանքը

Միջանկյալ արդյունք 1 Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, Ա
Ակտիվացել է ժամկետ) կ
համայնքի տ
մշակութային կյանքը Տարվա ընթացքում կազմակերպված հ
մշակութային միջոցառումների թիվը 8 ք
Գրքային ֆոնդի ծավալը, 7305 կտոր գիրք հ
Գրադարանից օգտվողների թիվը 150 կ
Գրադարանային ծառայությունների ր
մատուցման օրերի թիվը տարվա
ընթացքում, 251 օր
Միջոցառումների կազմակերպման
ժամանակահատվածը՝ 1 տարի

14

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3000.0 հազար դրամ

ներ չեն նախատեսվել

սվել

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը հա-
մայնքի բնակիչներին 75%
Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 4%

Ծրագրի 2018թ. Համապատաս
գնահատման հունվար- խան մարդկա-
համակարգ, դեկտեմբ յին, տեխնիկա-
ՄԳ կիսամյակային, եր կան և ֆինան-
տարեկան սական ռեսուր-
հաշվետվություններ սների առկայու-
թյուն

Աշխատակազմ, ՄԳ

կիսամյակային, Համայնքի Համապատասխ
տարեկան ղեկավար ան մարդկային,
հաշվետվություններ, տեխնիկական
և ֆինանսական
քաղաքացիական ռեսուրսների
առկայություն
հասարակության

կազմակերպություննե

ր և խմբեր, բնակիչներ

4

Միջոցառումներ (գործողություններ) Մ
Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում

Ոլորտ 10. Առողջապահություն

2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

Ոլորտ 11. Գյուղատնտեսություն

2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ֆինանսական միջոցառումներ

Ոլորտ 12. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա

2018 թվականին անասնաբուժության ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն ն

Ոլորտ 13. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ոլորտային նպատակ Ո

Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի

վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը,

ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ

պայմաններ

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մա

Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծ

Համայնքը դարձնել արդյունքի) ցուցանիշ գ

մաքուր և հրապուրիչ Մաքուր և բարեկարգ համայնք, կանաչ հ

տարածքներով: Մ

տ

հ

Միջանկյալ արդյունք 1 Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, Ա
Մաքուր բնակավայրեր, ժամկետ) կ
սանիտարահիգիենիկ տ
բավարար պայմանների Աղբահանության ծառայության վ
և կանաչապատ մատուցման հաճախականությունը ք
այգիների ու տարածք- (շաբաթվա կտրվածքով), 1 օր կ
ների առկայություն Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 պ
տարի բ
Կանաչապատման աշխատանքների
իրականացման ամիսների թիվը՝ 6

15

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 50,0 հազար դրամ
Գրքային ֆոնդի ծավալը, 7305 կտոր գիրք

ն նախատեսվում

ր չեն նախատեսվել

նախատեսվել

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի
տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների
ընդհանուր մակերեսի մեջ, 80%

աքրման աշխատանքների իրականացում 2018թ. Համապատաս
Ծրագրի հունվար- խան մարդկա-
գնահատման դեկտեմբ յին, տեխնիկա-
համակարգ, եր կան և ֆինան-
ՄԳ կիսամյակային, սական ռեսուր-
տարեկան սների առկա-
հաշվետվություններ յություն

Աշխատակազմ, ՄԳ Համայնքի Համապատասխ
կիսամյակային, ղեկավար ան մարդկային,
տարեկան հաշվետ- տեխնիկական
վություններ,քաղա- և ֆինանսական
քացիական հասարա- ռեսուրսների
կության կազմակեր- առկայություն
պություննր և խմբեր,
բնակիչներ

5

Միջոցառումներ (գործողություններ) Մ
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական
մաքրման աշխատանքների իրականացում
Կանաչապատ տարածքների պահպանում և ավելացում

Ոլորտ 14. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցությա
ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել

2. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը
Աղյուսակ 5․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառա

Հ/հ Գույքի անվանումը Հասցեն կամ ծածկագիրը

Գետամեջի

համայնքապետարանի

վարչական շենք` ներառյալ գ. Գետամեջ, 3-րդ փողոց 2-րդ

1 մշակույթի տուն, գրադարան և փակուղի թիվ 4

բուժակ-մանկաբարձական կետ

(ԲՄԿ)

2 Հուշահամալիր գ. Գետամեջ, 3-րդ փողոց թիվ

Ներհամայնքային գ. Գետամեջ
3 նշանակության ճանապարհներ

4 Ներհամայնքային կամուրջ գ. Գետամեջ

16

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 900.0հազ.

դրամ
Ձյան մաքրման ամիսների թիվը 4
Աղբատար մեքենաների թիվը 1

ան ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումների իրականացման համար

ավարման 2018թ. ծրագիրը

Զբաղեցրած Վիճակի Գույքի Այլ
տարածքը/ գնահատում կառավարման բնութագրիչնե
մակերեսը (մ2) գործառույթը
ը ր

դ լավ Համայնքի
700 սեփականություն

1 բավարար Համայնքի
8կմ բավարար սեփականություն

2 հատ լավ Համայնքի
սեփականություն
6
Համայնքի

5 գերեզմանատուն գ. Գետամեջ, 3-րդ փողոց 7
6 գերեզմանատուն գ. Գետամեջ, 3-րդ փողոց 4

17

1,623հա սեփականություն
0,438հա
լավ Համայնքի
սեփականություն

լավ Համայնքի
սեփականություն

7

3. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 6․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների
ոլորտների

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

Հ/հ Ծրագրի անվանումը Ծրագրի Պետա Դոնոր Համայնք Այլ
արժեքը կան կազմա -ՔՀՄՀ աղբյուրն
Համայնք բյուջե կերպու համագո եր
(հազ. ի բյուջե թյուննե րծակցու
դրամ) ր թյուն

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

Համայնքային ծառայությունների

արդյունավետ, թափանցիկ կա- - - - -
- - - -
1. ռավարում, 7380.0 7380.0 - - -
7380.0
ենթակառուցվածքների -
20.0
գործունեության պահպանում -
-
Ընդամենը 7380.0

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում

1. Քաղաքացիական և ռազմական 20.0
պաշտպանություն

Ընդամենը 20.0 20.0

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական

պաշտպանության կազմակերպում

2. Փրկարարական 10.0 10.0 - - -
ծառայությունների մատուցում

Ընդամենը 10.0 10.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Փողոցների լուսավորության աշ-

խատանքերի իրականացման

հետ կապված՝ նախորդ տարի-

1. ների պարտքի մարում, նորա- 300.0 300.0 - - -
կառույց թաղամասի փողոցների - - -

լուսավորում և էներգիախնայո-

ղատար ներդրումային ծրագրի

իրականացում

2. Ընդամենը 300.0 300.0

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում

18

Հողերի ագրոքիմիական կառուց- - -- - - -
վածքի որոշման ծառայություն- - -
ների մատուցում - - -
- - -
Ընդամենը - - -

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ - - -
- - -
Համայնքային ենթակայության - - -
- - -
ճանապարհների և ինժեներական - - -
- - -
1. կառույցների սպասարկման, 3000.0 3000.0 - - - -
շահագործման և պահպանման - - -
- - -
ծրագրի իրականացման ապա- - - -
- - -
հովում

Ընդամենը 3000.0 3000.0 -

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ

2018 թվականին առևտրի և

ծառայությունների ոլորտում - --
ֆինանսական միջոցներ չեն

նախատեսվել

Ոլորտ 8. Կրթություն

Նախադպրոցական և

1. արտադպրոցական կրթության - --

կազմակերպում

Ընդամենը - --

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

1. Մշակութային, մարզական և 50.0 50.0 -
հոգևոր կյանքի բարելավում

Ընդամենը 50.0 50.0 -

Ոլորտ 10. Առողջապահություն

2018 թվականին

առողջապահության ոլորտում - --
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվել

Ընդամենը - --

Ոլորտ 11. Գյուղատնտեսություն

2018 թվականին

գյուղատնտեսության ոլորտում - --
ֆինանսական միջոցներ չեն

նախատեսվել

Ընդամենը - --

Ոլորտ 12. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա

2018 թվականին

անասնաբուժության ոլորտում - --
ֆինանսական միջոցներ չեն

նախատեսվել

Ընդամենը - --

Ոլորտ 13. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Համայնքի տարածքում աղբա-

1. հանության և սանիտարական 900.0 900.0 -

մաքրման աշխատանքների իրա-

19

կանացում

Ընդամենը 900.0 900.0 - - - -
- -
Ոլորտ 14. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն - -

2018 թվականին տեղական

ինքնակառավարմանը

բնակիչների մասնակցության - - --
ոլորտում ծրագրեր և

միջոցառումներ չեն

նախատեսվել

Ընդհանուրը 11660.0 11660.0 - -

20

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 7․ Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում,

ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանությու
արժեքը արժեքը ն

Մուտքային Համայնքի 9
աշխատակազմի
աշխատակիցների
թիվը

Ելքային Աշխատակիցների 3
(քանակական) գործունեության
արդյունավետության
բարձրացում, %

Ելքային (որակական) Աշխատակազմում 100
առկա տեղեկատվական
և հեռահաղորդակցու-
թյան համակարգերի
օգտագործման
մակարդակը, %

Աշխատակազմում

Ելքային ստացված մեկ դիմու- 2
(ժամկետայնության) մին պատասխանելու

միջին ժամանակը, օր

Բնակչությանը

մատուցվող հանրային

Վերջնական ծառայությունների լավ
արդյունքի որակը՝ շատ վատ,

վատ, բավարար, լավ,

գերազանց

Ծախսեր, հազ. դրամ 18871.0 18871.0

21

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում

Ծրագիր 1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն կազմակերպում

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանությու
արժեքը արժեքը ն

Զորակոչիկների բավա-

րավածությունը մա-

տուցված ծառայու-

Մուտքային թյուններից և 100

համայնքի

կողմիցխրախուսումից՝

%

Ելքային Քաղաքացիական պաշ- 5
(քանակական) տպանության ոլորտում 5
գիտելիքների, ունակո-
Ելքային (որակական) ւթյունների և հմտու-
թյունների ավելացում, %
Զորահավաքների
կազմակերպման
արդյունավետության
բարձրացում, %

Երկրի պաշտպանու-

թյան ոլորտում համայն-

Վերջնական քի աջակցության ապա- լավ
արդյունքի հովում, երիտասար-
դների մեջ ռազմա-

հայրենասիրական ոգու

սերմանում:

Ծախսեր, հազ. դրամ 20.0 20.0

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական

պաշտպանության կազմակերպում

Ծրագիր 1. Փրկարարական ծառայություննրի մատուցում

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանությու
արժեքը արժեքը ն

Փրկարար ծառայու-

Ելքային (որակական) թյունների որակի 25
բարելավում, %

Վերջնական Համայնքում անվտան- լավ
արդյունքի գության երաշխիքների
առկայություն՝ բնակ- 10.0
Ծախսեր, հազ. դրամ չության կանոնակարգ-
ված գործունեության 22
ապահովում:

10.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության իրականացում

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը արժեք

ը

Մուտքային Առկա լուսավորության 5
համակարգի երկարու-
թյունը՝ կմ

Ելքային Գիշերային լուսավոր- 70
(քանակական) ված փողոցների տե- 95
սակարար կշիռն ընդ- 6
Ելքային (որակական) հանուրի մեջ, % 4
Բնակիչների բավա-
Ելքային րարվածությունը հա-
(ժամկետայնության) մայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից,
%
Գիշերային լուսավորու-
թյան ժամերի թիվը
օրվա կտրվածքով՝
ձմռանը, ժամ
Գիշերային լուսավո-
րության ժամերի թիվը
օրվա կտրվածքով՝
ամռանը, ժամ

Վերջնական Փողոցների երթևեկու- բավարար
արդյունքի թյան անվտանգության 300,0
մակարդակը տրան-
Ծախսեր, հազ. դրամ սպորտային միջոցների
և հետիոտների հա-
մար՝ բավարար ՝ շատ
վատ, վատ, բավարար,
լավ, գերազանց

300,0

23

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում

Ծրագիր 1. Ագրոքիմիական ծառայությունների մատուցում

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը արժեք

ը

Մուտքային Գյուղատնտեսական 80
նշանակության հողերի
ագրոքիմիական կազ-
մի որոշում և որակա-
կան հատկանիշների
բարձրացում, %

Ելքային (որակական) բնակչության գիտելի- 20
քների, հմտությունների
և ունակությունների
բարձրացում՝ %

Ելքային Աշխատանքների 3
(ժամկետայնության) իրականացման
ժամկետը, ամիս

Վերջնական Համայնքի գյուղնշա- լավ
արդյունքի նակության հողերի 0.0
բերրիության բարձ-
Ծախսեր, հազ. դրամ րացում, որն էլ կնպաս-
տի բերքատվության
ավելացմանը և գյուղա-
տնտեսության
զարգացմանը,

0.0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը արժեք

ը

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը

ճանապարհների և

Ելքային (որակական) ինժեներական կառույց- 75
ների սպասարկման,

տեղադրման, շահա-

գործման և պահպան-

ման ծառայությունից, %

Ելքային Ասֆալտապատման 90
(ժամկետայնության) աշխատանքների
իրականացում՝ օր

24

Վերջնական Համայնքի ենթակայու- լավ
արդյունքի թյան տակ գտնվող ճա- 3000.0
նապարհների և ինժե-
Ծախսեր, հազ. դրամ ներական կառույցների
սպասարկման, տեղադր-
ման, շահագործման և
պահպանման ծառա-
յությունների մատուցման
որակը ՝ շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ,
գերազանց

3000.0

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը արժեք

ը

Մուտքային Գրքային ֆոնդի ծավալը, 7305
կտոր գիրք
Ելքային Տարվա ընթացքում 8
(քանակական) կազմակերպված
մշակութային 150
Ելքային (որակական) միջոցառումների թիվը
Գրադարանից 90
օգտվողների թիվը
Բնակիչների բավարար-
վածությունը մատուցվող
մշակութային ծառայու-
թյուններից, %
Գրադարանային ծառա-

Ելքային յությունների մատուցման 251
(ժամկետայնության) օրերի թիվը տարվա ըն-
թացքում, օր

Վերջնական Որակյալ մշակութային այո
արդյունքի ծառայությունների 50,0
մատուցում, ակտիվ
Ծախսեր, հազ. դրամ մշակութային կյանք ՝
այո, ոչ

50,0

25

Ոլորտ 10. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա

Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը արժեք

ը

Աշխատակազմում գյու-

Մուտքային ղատնտեսության հար- 1
ցերով զբաղվող աշխա-

տակիցների թիվը

Ելքային (որակական) Գյուղատնտեսությամբ 80 - - -
զբաղվածների թվի տե-
Ելքային սակարար կշիռը 1
(ժամկետայնության) համայնքի բնակչության այո
ընդհանուր թվի մեջ % 0.0
Վերջնական
արդյունքի Գյուղատնտեսության
Ծախսեր, հազ. դրամ ոլորտում կազմակերպ-
ված սեմինարների թիվը

Մթերվող մսի որակի
համապատասխանությու
նը սահմանված նորմե-
րին՝ այո, ոչ

0.0

Ոլորտ 11. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների

իրականացում

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանությու
արժեքը արժեքը ն

Աղբահանության ծառա-

Ելքային յության մատուցման 1
(ժամկետայնության) հաճախականությունը
(շաբաթվա կտրվածքով),

օր

Մաքուր և բարեկարգ հա-

Վերջնական մայնք, կանաչ տարած- այո
արդյունքի քներով, զբոսայգիներով և
խաղահրապարակներով:՝

այո,ոչ

Ծախսեր, հազ. դրամ 900.0 900.0

26


Click to View FlipBook Version