The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

The official publication of normative legal acts vlg Getamej 26.02.2016

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2016-03-11 08:02:31

The official publication of normative legal acts vlg Getamej

The official publication of normative legal acts vlg Getamej 26.02.2016

Keywords: #Getamej #Byujet

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
ԳԵՏԱՄԵՋԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 5-Ն ԵՎ 9-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻέέήέ А А

АЗ А И ήЧХПНП ήЧХПНП x ήЧХПНП ήЧХПНП x έЩШФНФ έЩШФНФ x
x
έέίП έНίА А АА x
έέίέ x
έέίή АА ЧέФХ ίέПНП ίέПНП x ίέПНП ίέПНП x ίШШНП ίШШНП x
έέίί ЧέФХή x
А ǿА А Ê x
x
А ǿАЗ АέέίήАǾА А x
x
έέίХАǾА АέέίЦАǾА АέέίЧАǾА АέέίША ίέПНП ίέПНП x ίέПНП ίέПНП x ίШШНП ίШШНП x
ПНП
ǾА АέέίЩАǾА АέέФПАǾА АέέФέАǾА x
x
ИА А АА

ǿА АЗ А А ίПНП ίПНП x ίПНП ίПНП x έήПНП έήПНП

ИА А
ИА А А

ίПНП ίПНП x ίПНП ίПНП x έήПНП έήПНП

έέίί М АίППА НА НА А
έέίЦ
έέίЧ А АА А ίПНП ίПНП x ίПНП ίПНП x έήПНП έήПНП
έέίЧ
έέίЧ ǿА А А А
έέίЩ А
έήПП ИА А А
έήХП
έήХέ ǿА ǿА ПНП ПНП x ПНП ПНП x έШНП έШНП

АА А

ИА А АА

А АЗ ИА А ШПНП ШПНП x ШПНП ШПНП x ХПНП ХПНП

А ǿА А
А
МА А АА

А ÊА АА А ШПНП ШПНП x ШПНП ШПНП x ФПНП ФПНП

А НА А А

МА А НАА А

А ÊА АА А ПНП ПНП x ПНП ПНП x έПНП έПНП

А НА А А

ИА А АА

ǿА А ǿА ήППНП ήППНП x ήППНП ήППНП x ήППНП ήППНП

АА А
ήНА А А

З АέήέПАǾА АέήήПАǾА АέήίПАǾА ЧίПП ЩШίПНЧ ЩШίПНЧ ПНП ЩШίПНЧ ЩШίПНЧ ПНП ЩШήЩНШ ЩШήЩНШ
Чίίέ
АέήФПАǾА АέήХПАǾА АέήЦПИǿА А
ήНХА А А А

ÊА А ЩШίПНЧ ЩШίПНЧ x ЩШίПНЧ ЩШίПНЧ x ЩШήЩНШ ЩШήЩНШ

АА ǿА
ИА А А А

АА ЩШίПНЧ ЩШίПНЧ x ЩШίПНЧ ЩШίПНЧ x ЩШήЩНШ ЩШήЩНШ

А

έίПП ίНА А ǿАЗ АέίέПАǾА
έίίП
έίίέ АέίήПАǾА АέίίПАǾА АέίФПАǾА ЧФПП έЧФЦНП έЧФЦНП ПНП έЧФЦНП έЧФЦНП ПНП ήήФШНέ ήήФШНέ ПНП
ЧФέХ x
АέίХПАǾА АέίЦПАǾА АέίЧПАǾА x
ίНίА А А x
x
АЗ АέίίέАǾА АέίίήАǾА έЦЩЦНП έЦЩЦНП x έЦЩЦНП έЦЩЦНП x έХЧίНЦ έХЧίНЦ
ПНП
АέίίίАǾАέίίФИǿА А Ê А x
А А

АА έЦЩЦНП έЦЩЦНП x έЦЩЦНП έЦЩЦНП x έХЧίНЦ έХЧίНЦ

έίХП ίНХА А ǿАЗ АέίХέА
Ê ЧФήή
ǾА АέίХήИǿА А ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП x ПНП ПНП

έίХή АА А ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП x ПНП ПНП
АА ǿА
έίЩП ίНЩА А А
έίЩήАǾА А А
ǿАЗ АέίЩέАǾА ЧФХέ x ίПНП ПНП x ίПНП ПНП x ЦЧФНЦ

АέίЩίИǿА А Ê

έίЩί АА АА А
ÊА А
А АА А ίПНП ίПНП x ίПНП ίПНП x ЦЧФНЦ ЦЧФНЦ

ААА ААА А А АА А Аή

АА А А А
И
ЗА И З
А
ЗПέОПέОήПέХ НАМАίέОέήОήПέХ НА А И А
Ô։
М АА А А АА А А έШПШНХ
‫ܥܥ‬ АА А АА А А З НέίǾ НέФИ
АА А ǿА З НЧǾ НШИ А А З НέПǾ НέέИ ÔЭ έПХНХ
А έШЩХФНЧ έПХНХ
Ô Ь Э ։ Ú Û Ü ֎ 9 ÔÔ ÔЬ έШЧήХНί έПХНХ
▪ ήФήШήНή ήППЦЧНП ФήέХНή ήФήШήНή ÔÓ ФήέХНή ήПЧЦίНή έШЧέШНШ
ήПППА  ▪ П ▪ А АЗ АήέППАǾА А έЩШЦФНП έЧШЦФНП ήПППНП έЩЩПЧНП ήППЦЧНП έХПНП έШШίПНШ έШЧέШНШ ПНП
ήέППА έ έ П έЩЦФПНП έЧЦФПНП ήПППНП έЩШШЧНП έЩЧХЧНП έХПНП έШШήФНί ПНП
ήέέПА έ έ П АА А έЩЦФПНП έЧЦФПНП ήПППНП έЩШШЧНП έЩЧίЧНП έХПНП έШШήФНί ПНП ПНП
ήέέέА έ ί έ έЩЧίЧНП ПНП ПНП
ήέίПА έ ί П АА А ǿА ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП ЦНХ ПНП
ήέίέА έ Ц έ ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ЦНХ ПНП
ήέЦПА έ Ц П АА А ǿА ПНП ήПНП ПНП ПНП ЦНХ ПНП ПНП
ήέЦέА έ П έ ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ЦНХ ПНП ПНП
ήήППА ή έ П АА ǿА ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήέПА ή ή П ήПНП ήПНП ПНП έПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήήПА ή ή П АО ОА А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήήέА ή Х έ έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήХПА ή Х П АА А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήХέА ή П έ έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП МέФЧНέ
ήίППА ί ή П АА А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ШЧХНП
ήίήПА ί ή П έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ШЧХНП
ήίήέА ί П έ АЗ А А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП МέПήήНέ
ήФППА Ф Х П έПНП έПНП ήήέХНή ήήέХНή έПНП ήήέХНή МέФЧНέ ПНП МέПήήНέ
ήФХПА Ф Х П А ǿА Ê ήήέХНή ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ПНП ПНП
ήФХέА Ф Щ έ ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ПНП ПНП
ήФЩПА Ф Щ П А ǿА ήЧέХНή ПНП МХППНП МХППНП ПНП МХППНП МέПήήНέ ήПНП ПНП
ήФЩέА Ф П έ МХППНП ПНП МХППНП МХППНП ПНП МХППНП МέПήήНέ ПНП ПНП
ήХППА Х έ П А МХППНП ПНП ПНП ήПНП ПНП ПНП ήПНП ПНП ПНП
ήХέПА Х έ П ήήПНП ПНП ПНП ПНП ήПНП ПНП ПНП ήПНП ПНП
ήХέέА Х Ц έ АЗ А А ήППНП ήήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ήПНП
ήХЦПА Х Ц П ήППНП ήППНП ПНП ήПНП ПНП ПНП ήПНП ПНП
ήХЦέА Х П έ АЗ А А ήПНП ήППНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП
ήЦППА Ц П ήПНП ήПНП ПНП ПНП ήПНП ПНП ПНП
А ǿА έХПНП ήПНП ПНП
έХПНП
А ǿА Ê

А

АА

ǿА Ê

А

А АЗ А

А АЗ А

АА

ǿА Ê

АА А
АА А

А А

ήЦФПА Ц Ф П А ǿА Ê έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
А А έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήЦФέА Ц Ф έ ǿА А АЗ А ίППНП ίППНП ПНП ήПХПНП ήППНП έШХПНП έЩЩЩНФ έФЩНФ έШХПНП
А ǿА Ê ίППНП ίППНП ПНП ήПХПНП ήППНП έШХПНП έЩЩЩНФ έФЩНФ έШХПНП
ήШППА Ш П П А А ίППНП ίППНП ПНП ήПХПНП ήППНП έШХПНП έЩЩЩНФ έФЩНФ έШХПНП
А АА А ХППНП ХППНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП
ήШήПА Ш ή П А ХППНП ХППНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП
А А ХППНП ХППНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП
ήШήФА Ш ή Ф А А έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
А АА έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ίПППА έП П П А А έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ίПЧПА έП Ч П А А

ίПЧέА έП Ч έ

ίέППА έέ П П

ίέέПА έέ έ П А

ίέέήА έέ έ ή А

Аί

ÍÎ

ЗПέОПέОήПέХ НАМАίέОέήОήПέХ НА АИ ЗА И

АА АА АА

А А ‫ܥܥ‬ А А АА А
АА АА А З НέέǾ НέήИ А
‫ ܥܥ‬А
З НХǾ НЦИ А А З НШǾ НЩИ А ÔÔ А
έШЩХФНЧ
Ô ЬЭ ։Ú Û Ü֎ 9 ÔÓ ÔЬ
ήФήШήНή ήППЦЧНП ФήέХНή ήФήШήНή ήППЦЧНП έШПШНХ
А АЗ АФПХПАǾА А
ФППП ХПППАǾА АЦПППИА А
Ê x ФήέХНή ήПЧЦίНή

ФПХП НА А АЗ АФέППАǾА
ФέПП
ФέέП АФήППАǾА АФίППАǾА АФФППАǾА А x ήППЦЧНП ήППЦЧНП x ήППЦЧНП ήППЦЧНП x έШЩХФНЧ έШЩХФНЧ x
Фέέέ x έХίФПНП έХίФПНП x έЧЧППНП έЧЧППНП
έФНХέАППАǾА АФЦППААǾА АФЧППИА А А Ê x έХίФПНП έХίФПНП x έЧЧППНП έЧЧППНП
Фέέέ έХίФПНП έХίФПНП x έХίФПНП έХίФПНП
З АФέέПАǾА АФέήПАǾА АФέίПИА А x έЦЧЦέНШ έЦЧЦέНШ x

ÊА А А

А АЗ АФέέέАǾА А x έЦЧЦέНШ έЦЧЦέНШ x

МФАέέή ǾА АФέέФИАА Ê АА

x έФЧέЧНЧ έФЧέЧНЧ x

МА ǿА А
Фέέή АА
А Фέέή ПНП ПНП x ήίЦПНП ήίЦПНП x ήПФФНή ήПФФНή x

ФήПП έНήА А А
ФήέП
Фήέέ А АЗ А x ίέШФНП ίέШФНП x ήήЦЧНП ήήЦЧНП x ήέПЦНФ ήέПЦНФ x
x
ФήέПАǾА АФήήПАǾАА АФήίПААЗǾА АФАήФέήέФАǾПАА Фήέέ

АФήέήАǾА АФήέίАǾА АФήέФАǾА А ЦήПНП ЦήПНП x ίЩПНП ίЩПНП x ίХЩНП ίХЩНП x

МФАήέХАǾА АФήέЦААǾАА АФήέЧИǿАА Ê

А ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП x ПНП ПНП x

МА А
Фήέή
Фήέή ФЧПНП ФЧПНП x ίήПНП ίήПНП x ίПЩНП ίПЩНП x

МА А
ФήέФ
ФήέФ έίПНП έίПНП x ХПНП ХПНП x ХПНП ХПНП x

ФήίП АА Аx ЧШПНП ЧШПНП x ФФЧНП ФФЧНП x ίέШНП ίέШНП x
А

З АФήίέАǾА АФήίήАǾА АФήίίАǾА А

МА А
Фήίή
Фήίή ίППНП ίППНП x ήХίНП ήХίНП x ήήέНП ήήέНП x
x ЩЧНП ЩЧНП x
МА А АА x ПНП ПНП x
ФήίШ x ПНП ПНП x
ФήίЩ ФШПНП ФШПНП x έЩФНП έЩФНП x έФήЩНФ έФήЩНФ x
x ήШПНП ήШПНП x
ФήФП А А Аx ήПФНП ήПФНП x ПНП ПНП x έПППНП έПППНП x
ЗМА АФήФέИǿА А ФήФέ x έФЩНФ έФЩНФ x
x ЦПНП ЦПНП x
ФήФέ ÊА x ЦПНП ЦПНП x
x ЦПНП ЦПНП x
ήПФНП ήПФНП x ПНП ПНП x ήЦНХ ήЦНХ x
ПНП ЦНХ ЦНХ ПНП
ФήЦП АЗ АФήЦέАǾА АФήЦήАǾА А x έХШПНП έХШПНП x έФίПНП έФίПНП x ЦНХ ЦНХ x
ФήЦέ ФήЦίАǾА АФήЦФАǾА АФήЦХАǾА АФήЦЦА ФήЦέ x ήПНП ήПНП x
ǾМАА АФήЦЧАǾА ААФήЦШИǿАА А Ê x ήПНП ήПНП x
ПНП ПНП ПНП ПНП
ήШПНП ήШПНП x ήШПНП ήШПНП

МА А
ФήЦФ
ФήЦФ έПППНП έПППНП x έПППНП έПППНП

МА А АА
ФήЦШ
ФήЦЩ ίППНП ίППНП x έХПНП έХПНП

έНЦА А АА x ХППНП ХППНП x ЦПНП ЦПНП
ФЦПП АЗ АФЦέПАǾА А x
ФЧήЩ ХППНП ХППНП x ЦПНП ЦПНП
ФЦίПАǾА АФЦФА ПИǿА А ÊА
ФЦίП А А
АЗ А
МА А ИАЗ АФЦίέАǾА
ФЦίФ
ХППНП ХППНП x ЦПНП ЦПНП

ФЧПП έНЧА А АЗ АФЧέПАǾА АФЧήПА
ФЧέП
ФЧέή ǾА АФЧίПАǾА АФЧФПАǾА АФЧХПАǾА x έПФίНП έПФίНП x ФПНП ФПНП
x
АФЧЦПǾА АФЧЧПИǿА АА А Ê ФШέЩ

АЗ ИА ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП

МА А А АЗА А

А ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП

ФЧήП ǿА А АА x ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП
МА ǿА А А ФШήί
А
ФЧήί АА А

ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП
έППίНП έППίНП
ФЧЧП А АЗ АФЧЧέА x ПНП ПНП ПНП

МА А АЗ А НИ
ФЧЧέ ФШЩέ
έППίНП έППίНП x ПНП ПНП x ПНП ПНП x

ХППП НА А А А x ФЧέХНή x ФЧέХНή ФЧέХНή x ФЧέХНή ήШίПНХ x ήШίПНХ
АЗ АХέППАǾА АХήППА x ήШίПНХ
А АХÊέέПАǾА x ФЧέХНή x ФЧέХНή ФЧέХНή x ФЧέХНή ήШίПНХ ПНП έЧЧХНП
АЗ А x ίЧέХНή ПНП ίЧέХНή ίЦέХНή ПНП ίЦέХНή έЧЧХНП x έЧЧХНП
ХέПП ǾέНАέНА АХίППАǾА А АХФППИǿА АЗА
А Хέέί ίЧέХНή x ίЧέХНή ίЦέХНή x ίЦέХНή έЧЧХНП x έПХНХ
ХέέП АА
x έПХНХ
МА АА А ПНП ЩХПНП
Хέέί
x ЩХПНП
ХέήП З АА АХέήίИǿА А έПППНП x έПППНП έХПНП x έХПНП έПХНХ x МέПήήНέ
МА АХέήέАǾА АХέήήАǾА Êx x МέПήήНέ

Хέήή А Хέήή x МέПήήНέ

ХέίП А А АЗ АХέίέА x έПППНП x έПППНП έХПНП x έХПНП έПХНХ
АХέίФИǿА Хέίή ПНП ПНП ПНП ЩХПНП ПНП ЩХПНП ЩХПНП
МǾАА А АХέίήАǾА А АХέίίАǾА А ПНП ЩХПНП ЩХПНП
Хέίή x ПНП МХППНП x ЩХПНП МέПήήНέ
МХППНП x МХППНП МХППНП x МХППНП МέПήήНέ
ЦППП НА А АА x МХППНП x МХППНП x МХППНП
А АЗ АЦέППАǾА Аx МХППНП МέПήήНέ
ЦФПП МХППНП x МХППНП x МХППНП
ЦФήПАǾАА АА ШФέέ
А З АЦФέПАǾА
ЦФέП АЦФίПАǾА А АЦФФПИǿА А

АФ

ÍÎ

ЗА И

АА АА

А ЗА З НЧ А З Нέ А

‫ܥ‬ НФǾ НХИ А А Ǿ НШИ А А ПǾ НέέИ АА

Ô Ь Э։Ú Û Ü ֎ 9 ÔÓ ÔÔ
ШППП
А АЗ А ИА МФήέХНή ПНП МФήέХНή МФήέХНή ПНП МФήέХНή МέШПШНХ ПНП МέШПШНХ

АХ

ÍÎ

ЗА И

АА А А А А А А
‫ܥܥ‬ А А А
‫ܥܥ‬ А А З НШǾ НЩИ А А А
Э З НХǾ НЦИ А А А З НέέǾ НέήИ А
Цέήή ÔЬ
Ô Ь ։ Ú Û Ü ֎ 9 ÔÓ ÔÔ έШПШНХ
ПНП
ήШХП АМА АА ФήέХНή ПНП ФήέХНή ФήέХНή ПНП ФήέХНή έШПШНХ
ШПέП ÊААЗ АШέППǾ АШήППИǿА
ШέПП НА А ААЗ А Щέέέ x xxx x
ШέέП έНА А ААЗ А Цέέέ x xxx x
Шέέέ έНέНА
Шέέή МА АЗ А Щέέή x xxx x
Шέέί МА АА А x xxx x
ШέήП έНήНА АА Цέέή x xxx x
Шέήέ έНήНέНА АА А x xxx x
Шέήή МА АЗ АШέήήǾА ШέίПИǿА Щέέή x xxx x
Шέήί А АЗ АШέήίǾА А x xxx x
ШέήФ А А Цέέή x xxx x
ШέίП МА
Шέίέ АА АА Щήέί x x
Шέίή А Щήέί
ШέФП А А Цήέί x x
ШέФέ έНήНήНА Щήέή
ШέФή АМА АА Цήέή x xxx x
ШέФί А ЩίήП x xxx x
ШέХП АА АЗ АШέФέǾА x xxx x
ШέХέ АМА x xxx x
ШέХή А АА
ШέЦП АА x
ШέЦέ ήНА А АА
ШέЦή ήНέНА
ШέЦί АМА А
ШέЦФ АМА
ШέЧП АМА АА
ШέЧέ ήНήНА
ШέЧή АМА А АА
ШέЩП АМА
ШέЩέ ήНίНА А
АήНίНέНА
А АЗ А

АА А А

АА

АА

АА А А

АЗ АШέЧέǾА

АА

А

АА А

АА А x

ШέЩή МА АА А АА xx
ШέЩί МА АА А АА
ШέЩФ ήНίНήНА xx
ШέЩХ АМА АА А
ШέЩЦ АМА А АА А ЩίίП x xxx x
ШέЩЧ ήНФНА
ШέЩШ ήНХНА АА А Щέήέ x xxx x
ШέЩЩ ήНЦНА АА АА Цέήέ
ШέЩЩ АА АА Щέήή x xxx x
ШήПП ÊА АА Цέήή
ШήέП А НА А А Щέήή xx
Шήέέ έНА А А
Шήέή АέНέНА А АЗ xx
Шήέί АМА АЗ АЗ А
ШήήП АМА АА АШήέέАǾА x xxx x
Шήήέ έНήНА А
Шήήή έНήНέНА АА А x xxx x
ШήίП АМА АА x xxx x
ШήФП АМА А x xxx x
ШήФέ έНήНήНА АЗ АШήήήǾА А
МА А x xxx x
АА А x xxx x
АШήФέǾА x xxx x
АЗ
А

ААА ААА А А АА А А АЦ

АА А А

З АА А И

ЗПέОПέОήПέХ НАМАίέОέήОήПέХ НА АИ ЗА И

АА АА

АА А АА А АА А АА

‫ܥ‬ А ǿА ǿА ǿА З НЧǾ НШИ А А З НέПǾ НέέИ А А З НέίǾ НέФИ АА

АА АА

АМ А

Ô Ь Э։ Ú Û Ü ֎ 9 ÔÓ ÔÔ ÔЬ ÔЭ Ô։
АЗ ήФήШήНή ήППЦЧНП ФήέХНή ήФήШήНή ήППЦЧНП ФήέХНή ήПЧЦίНή έШЩХФНЧ έШПШНХ
ήПППА  ▪ ▪ ▪ А А АήέППАǾА А έЩШЦФНП έЧШЦФНП ήПППНП έЩЩПЧНП έЩЧХЧНП έХПНП έШШίПНШ έШЧήХНί
А А А έЩЦФПНП έЧЦФПНП ήПППНП έЩШШЧНП έЩЧίЧНП έХПНП έШШήФНί έШЧέШНШ έПХНХ
ήέППА έ ПП А ǿА έЩЦФПНП έЧЦФПНП ήПППНП έЩШШЧНП έЩЧίЧНП έХПНП έШШήФНί έШЧέШНШ έПХНХ
АА ǿА έПХНХ
ήέέПА έ έП АА

ήέέέА έ έέ

МА А АА έХίФПНП έХίФПНП ПНП έХίФПНП έХίФПНП ПНП έФЧέЧНЧ έФЧέЧНЧ ПНП

МА ǿА А ПНП ПНП ПНП ήίЦПНП ήίЦПНП ПНП ήПФФНή ήПФФНή ПНП

МА А А А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А АЗФήέήИ ίήПНП ίήПНП ПНП ίήПНП ίήПНП ПНП ίПЩНП ίПЩНП ПНП

МА А АЗФήέФИ έίПНП έίПНП ПНП ХПНП ХПНП ПНП ХПНП ХПНП ПНП

МА А А ίППНП ίППНП ПНП ήХίНП ήХίНП ПНП ήήέНП ήήέНП ПНП

МА А А ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А А А А ήППНП ήППНП ПНП έέФНП έέФНП ПНП ЩЧНП ЩЧНП ПНП

МА А АА А ήШПНП ήШПНП ПНП ήШПНП ήШПНП ПНП ήШПНП ήШПНП ПНП

МА А АЗФήЦФИ έПППНП έПППНП ПНП έПППНП έПППНП ПНП έПППНП έПППНП ПНП

МА А АА А ХПНП ХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А А А А έПППНП ПНП έПППНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήέίПА έ МА А АЗХέήήИ έПППНП ПНП έПППНП έХПНП ПНП έХПНП έПХНХ ПНП έПХНХ
ήέίέА έ ίП АА ǿА ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ίέ ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
АО ОА А

МА А А ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ЦП АА А
ήέЦПА έ ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ЦНХ ЦНХ ПНП

ήέЦέА έ Цέ АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ЦНХ ЦНХ ПНП

МА АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ЦНХ ЦНХ ПНП

ήήППА ή ПП АЗ А А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήέПА ή έП А ǿА Ê έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήήПА ή ήП А ǿА έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήήέА ή ή έ А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А АА А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήХПА ή ХП АЗ А А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήХέА ή Х έ АЗ А А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А АА А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
А ǿА έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήίППА ί ПП έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
А ǿА
ήίήПА ί ήП Ê

ήίήέА ί ή έ А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
МА А А А А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП МέФЧНέ
ПНП ШЧХНП
ήФППА Ф ПП А А ήήέХНή ПНП ήήέХНή ήήέХНή ПНП ήήέХНή МέФЧНέ ПНП ШЧХНП
ПНП ШЧХНП
ήФХПА Ф ХП ǿА Ê ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ПНП МέПήήНέ
ПНП МέПήήНέ
ήФХέА Ф Х έ А ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ήПНП ПНП
ПНП ПНП
МА А А А А ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
ήФЩПА Ф ЩП А АЗ А МХППНП ПНП МХППНП МХППНП ПНП МХППНП МέПήήНέ ήПНП ПНП
ήПНП ПНП
ήФЩέА Ф Щ έ А АЗ А МХППНП ПНП МХППНП МХППНП ПНП МХППНП МέПήήНέ ήПНП ПНП
ПНП ПНП
ήХППА Х ПП А А ήήПНП ήήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
ήХέПА Х έП ǿА Ê ήППНП ήППНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
έФЩНФ έШХПНП
ήХέέА Х έ έ ήППНП ήППНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП έФЩНФ έШХПНП
έФЩНФ έШХПНП
МА А А А А ήППНП ήППНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
έФЩНФ ПНП
ήХЦПА Х ЦП АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ПНП ЩХПНП
ЦПНП ПНП
ήХЦέА Х Ц έ АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ЦПНП ПНП
ЦПНП ПНП
МА А АЗФШήίИ ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ЦПНП ПНП
ПНП ПНП
ήЦППА Ц ПП А А έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
ήЦФПА Ц ФП А ǿА Ê έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήЦФέА Ц Ф έ А έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А АЗФήέήИ έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήШППА Ш ПП ǿА АА АЗ А ίППНП ίППНП ПНП ήПХПНП ήППНП έШХПНП έЩЩЩНФ

ήШήПА Ш ήП А ǿА Ê ίППНП ίППНП ПНП ήПХПНП ήППНП έШХПНП έЩЩЩНФ

ήШήФА Ш ή Ф А А ίППНП ίППНП ПНП ήПХПНП ήППНП έШХПНП έЩЩЩНФ

МА А А А А ХПНП ХПНП ПНП ХПНП ХПНП ПНП ПНП

МА А АА А ήХПНП ήХПНП ПНП έХПНП έХПНП ПНП έФЩНФ

МА А А А А ПНП ПНП ПНП ЩХПНП ПНП ЩХПНП ЩХПНП

ίПППА έП П П А А ХППНП ХППНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП ЦПНП

ίПЧПА έП Ч П АА А ХППНП ХППНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП ЦПНП

ίПЧέА έП Ч έ АА А ХППНП ХППНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП ЦПНП

МА А А АЗФЧήЩИ ХППНП ХППНП ПНП ЦПНП ЦПНП ПНП ЦПНП

ίέППА έέ П П А А А έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ίέέПА έέ έ П А АА А έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ίέέήА έέ έ ή А А А έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А АЗ А НИА έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП


Click to View FlipBook Version