The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2017-02-16 03:50:55

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Keywords: #getamej #vlg #Kotayq

Հավելված
ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի
ավագանու 2017 թվականի փետրվարի 27-ի

N 8-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԱՏՎԱԾ 1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(01/01/2016թ. - 31/12/2016թ. ժամանակահատվածի համար) (հազար դրամով)

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Եկամտատեսակները Հոդվածի Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում
N NN (u.5+u.6) (u.8+u.9)
վարչական ֆոնդային վարչական ֆոնդային (u.11+u.12) վարչական ֆոնդային
4 7
20779.0 մաս մաս 20779.0 մաս մաս մաս մաս
8658.3 8658.3
12 3 56 89 10 11 12
1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1100 7100
1100 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ (տող 1110 + 7131 20779.0 0.0 20779.0 0.0 20223.1 20223.1 0.0
1110 1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից
7136 8658.3 x 8658.3 x 7767.1 7767.1 x
(տող 1111 + տող 1112), այդ թվում`
1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական 7145 3260.0 3260.0 x 3260.0 3260.0 x 2765.1 2765.1 x
71452
տարածքներում գտնվող շենքերի և 0.0 0.0 x 0.0 0.0 x 477.0 477.0 x
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական
0.0 0.0 x 0.0 0.0 x 477.0 477.0 x
տարածքներում գտնվող շենքերի և
3260.0 3260.0 x 3260.0 3260.0 x 2288.0 2288.0 x
շինությունների համար (ֆիզիկական 5088.3 5088.3 x x
1530.3 1530.3 x 5088.3 5088.3 x 4694.5 4694.5 x
անձանցից) 3558.0 3558.0 x x
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական x 1530.3 1530.3 x 1101.8 1101.8 x
310.0 310.0 x x
տարածքներում գտնվող հողի համար 310.0 310.0 x 3558.0 3558.0 3592.8 3592.8
1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից, այդ 307.5 307.5
x 310.0 310.0
թվում`
x 310.0 310.0 307.5 307.5
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների
0.0 0.0 x 0.0 0.0 x 7.5 7.5 x
համար (իրավաբանական անձանցից)
1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների

համար (ֆիզիկական անձանցից)
1130 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ
1131 Տեղական տուրքեր, (տող 1132 + տող

1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138

+ տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 +
1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր

շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ

հիմնական) շինարարություն

1133 աա) Հիմնական շինությունների համար

0.0 0.0 x 0.0 0.0 x 7.5 7.5 x
0.0 0.0 x 0.0 0.0
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր x 7.5 7.5 x
մակերես ունեցող անհատական
բնակելի, այդ թվում այգեգործական 30.0 30.0 x 30.0 30.0 x 0.0 0.0 x

1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում 80.0 80.0 x 80.0 80.0 x 100.0 100.0 x
շենքերի, շինությունների,
քաղաքաշինական այլ օբյեկտների 80.0 80.0 x 80.0 80.0 x 70.0 70.0 x
քանդման թույլտվության համար
200.0 200.0 x 200.0 200.0 x 200.0 200.0 x
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից
խմիչքների և (կամ) ծխախոտի 7300 10432.7 10432.7 0.0 10432.7 10432.7 0.0 10432.7 10432.7 0.0
արտադրանքի վաճառքի, իսկ 7331 x 10432.7 10432.7 x
հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից 10432.7 10432.7 x 10432.7 10432.7
խմիչքների և (կամ) ծխախոտի 7400
արտադրանքի իրացման 7415 10432.7 10432.7 x 10432.7 10432.7 x 10432.7 10432.7 x

1137Ա -թոոգւյլետլիվցուխթմյաիչնքիհավմաաճրառքի 7422 1688.0 1688.0 0.0 1688.0 1688.0 0.0 2023.3 2023.3 0.0
թույլտվության համար` հիմնական և ոչ 1638.0 1638.0 x 1259.3 1259.3 x
հիմնական շին. ներսում վաճառքի 1638.0 1638.0 x 1638.0 1638.0 x 1259.3 1259.3 x
կազմակերպման դեպքում x 10.0 10.0 x
20.0 20.0 x 1638.0 1638.0 x 10.0 10.0 x
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ 20.0 20.0
վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, x 20.0 20.0
հեղուկացված գազերի մանրածախ
առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, x 20.0 20.0
տեխնիկական հեղուկների,
հեղուկացված գազերի վաճառքի

1200 թ2.ոՊւյլտԱՇվՏուՈթՆյաԱնԿհԱաՆմԴաՐրԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
(տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 +

1250 2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ` ստացված
կառավարման այլ մակարդակներից,

1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական
համահարթեցման սկզբունքով
տրամադրվող դոտացիաներ

1300 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, (տող 1310 +
1330 3.3 Գույքի վարձակալությունից

եկամուտներ (տող 1331 + տող 1332 +
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող

հողերի վարձավճարներ
1350 3.5 Վարչական գանձումներ, (տող 1351

+ տող 1352), այդ թվում`
1351 Տեղական վճարներ

1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության 20.0 20.0 x 20.0 20.0 x 10.0 10.0 x
ավարտը փաստագրելու համար x 30.0 0.0 x 30.0
7451 30.0 30.0 0.0 x 754.1 0.0
1390 3.9 Այլ եկամուտներ, (տող 1391 + տող 30.0 x 30.0
1393 Օրենքով և իրավական այլ ակտերով x 754.1 754.1 x

սահմանված` համայնքի բյուջեի

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԱՏՎԱԾ 2
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հազար դրամով)

(01/01/2016թ. - 31/12/2016թ. ժամանակահատվածի համար)

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Բա- Խումբ Դաս Բյուջետային ծախսերի Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում

NN ժին գործառնական դասակարգման բաժինների, (ս.7+ս.8) վարչական ֆոնդային (ս.10+ս.11) վարչական ֆոնդային (ս.13+ս.14) վարչական ֆոնդային
խմբերի և դասերի անվանումները
բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2000 X X 23185.7 20779.0 2406.7 23185.7 20779.0 2406.7 -3504.6 20203.1 -23707.8
X ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 2100 + տող
2200 + տող 2300 + տող 2400 + տող

2100 1 0 0 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 20055.7 18629.0 1426.7 38755.7 20329.0 18426.7 28517.6 19841.6 8676.0
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (այլ դասերին

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,

2110 1 1 0 պետական կառավարում, ֆինանսական և 19825.7 18399.0 1426.7 30475.7 20049.0 10426.7 28268.1 19592.1 8676.0
հարկաբյուջետային հարաբերություններ,

արտաքին հարաբերություններ որից`

2111 1 1 1 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 19825.7 18399.0 1426.7 30475.7 20049.0 10426.7 28268.1 19592.1 8676.0
պետական կառավարում 0.0

2130 1 3 0 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, 223.0 223.0 0.0 273.0 273.0 0.0 242.5 242.5
որից`

2131 1 3 1 Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով 223.0 223.0 0.0 273.0 273.0 0.0 242.5 242.5 0.0
ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

Ընդհանուր բնույթի հանրային 7.0 7.0 0.0 8007.0 7.0 8000.0 7.0 7.0 0.0
2160 1 6 0 ծառայություններ (այլ դասերին

չպատկանող), որից`

Ընդհանուր բնույթի հանրային 7.0 7.0 0.0 8007.0 7.0 8000.0 7.0 7.0 0.0
2161 1 6 1 ծառայություններ (այլ դասերին

չպատկանող)

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (այլ դասերին

2200 2 0 0 չպատկանող) (տող 2210+2220 + տող 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2230 + տող 2240 + տող 2250), այդ
0.0
թվում` 0.0

2210 2 1 0 Ռազմական պաշտպանություն, որից` 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0
10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0
2220 2 2 0 Քաղաքացիական պաշտպանություն,
որից`

2221 2 2 1 Քաղաքացիական պաշտպանություն 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2250 2 5 0 Պաշտպանություն (այլ դասերին 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
չպատկանող), որից`

2251 2 5 1 Պաշտպանություն (այլ դասերին 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
չպատկանող)

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,

2300 3 0 0 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2310 + տող 10.0 0.0 0.0
10.0 0.0 0.0
2320 3 2 0 Փրկարար ծառայություն, որից` 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 -32383.8
0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 980.0
2321 3 2 1 Փրկարար ծառայություն 10.0 0.0 480.0 -16520.0 0.0 -16520.0 -32383.8 0.0 980.0
0.0 980.0 14437.0 0.0 14437.0 980.0 0.0 -33363.8
2400 4 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 480.0 980.0 14437.0 0.0 14437.0 980.0
-500.0 -30957.0 0.0 -30957.0 -33363.8 0.0 -33363.8
2450 4 5 0 Տրանսպորտ, որից` 980.0

2451 4 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ 980.0

2490 4 9 0 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ -500.0

2491 4 9 1 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ -500.0 0.0 -500.0 -30957.0 0.0 -30957.0 -33363.8
դասերին չպատկանող)

2500 5 0 0 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 220.0 220.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510 + տող 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
2510 5 1 0 Աղբահանում, որից`
0.0 0.0 0.0
2511 5 1 1 Աղբահանում 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0
20.0 20.0 0.0
2560 5 6 0 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0
2561 5 6 1 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2600 6 0 0 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2640 6 4 0 Փողոցների լուսավորում, որից` 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0
141.5 141.5 0.0
2641 6 4 1 Փողոցների լուսավորում 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.5 141.5
2800 8 0 0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող 800.0 300.0 500.0 700.0 200.0 500.0
2820 8 2 0 Մշակութային ծառայություններ, որից` 800.0 300.0 500.0 700.0 200.0 500.0

2824 8 2 4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 800.0 300.0 500.0 700.0 200.0 500.0 141.5 141.5 0.0

3000 10 0 0 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 400.0 400.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0

3070 10 7 0 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 400.0 400.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0
(այլ դասերին չպատկանող) , որից`

3071 10 7 1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 400.0 400.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0
(այլ դասերին չպատկանող)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3100 11 0 0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 1050.0 1050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող 3110), 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3110 11 1 0 ՀՀ կառավարության և համայնքների 1050.0 1050.0
պահուստային ֆոնդ , որից`

3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ 1050.0 1050.0

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԱՏՎԱԾ 3
(հազար դրամով)
(01/01/2016թ. - 31/12/2016թ. ժամանակահատվածի համար)

Բյուջետային ծախսերի Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի
տնտեսագիտական դասակարգման
Տողի NN Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում
NN հոդվածների անվանումները (ս.5+ս.6) վարչական ֆոնդային (ս.8+ս.9) (ս.11+ս.12)
վարչական ֆոնդային վարչական ֆոնդային
մաս մաս 10
մաս մաս -3504.6 մաս մաս
20203.1
1 2 3 4 567 8 9 17272.1 11 12
4000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4050 + տող x 17272.1
4050 Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ (տող 4100 + x 23185.7 20779.0 2406.7 23185.7 20779.0 2406.7 17272.1 20203.1 -23707.8
4100 1.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ x 2684.0
4110 ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ x 20779.0 20779.0 x 20779.0 20779.0 x 20203.1 x
4111 - Աշխատողների աշխատավարձեր և 4111 586.0
4200 1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ x 15453.0 15453.0 x 17273.0 17273.0 x 0.0 17272.1 x
4210 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4211 + x
4211 - Գործառնական և բանկային 4211 15453.0 15453.0 x 17273.0 17273.0 x 360.0 17272.1 x
4212 - Էներգետիկ ծառայություններ 4212 226.0
4214 - Կապի ծառայություններ 4214 15453.0 15453.0 x 17273.0 17273.0 x 601.0 17272.1 x
4230 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ x 264.0
4232 - Համակարգչային ծառայություններ 4232 3849.0 3849.0 x 3229.0 3229.0 x 300.0 2684.0 x
4235 - Կառավարչական ծառայություններ 4235
4238 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 806.0 806.0 x 636.0 636.0 x 37.0 586.0 x
4240 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ x 222.5
4241 - Մասնագիտական ծառայություններ 4241 20.0 20.0 x 0.0 0.0 x 222.5 0.0 x
4260 ՆՅՈՒԹԵՐ (տող 4261 + տող 4262 + տող x 1274.5
4261 - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261 530.0 530.0 x 380.0 380.0 x 270.0 360.0 x
4264 - Տրանսպորտային նյութեր 4264 883.0
4268 - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 4269 256.0 256.0 x 256.0 256.0 x 121.5 226.0 x
4600 1.6 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ x 200.0
4630 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ x 1120.0 1120.0 x 820.0 820.0 x 200.0 601.0 x
4634 - Այլ նպաստներ բյուջեից 4729 200.0
4700 1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4710 + տող 4720 x 340.0 340.0 x 340.0 340.0 x 47.0 264.0 x
4710 ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ x
4712 - Նվիրատվություններ այլ շահույթ 4819 300.0 300.0 x 300.0 300.0 x 7.0 300.0 x
4720 ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ x 7.0
4723 - Պարտադիր վճարներ 4823 480.0 480.0 x 180.0 180.0 x 40.0 37.0 x
4770 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 4771 x 40.0
4771 - Պահուստային միջոցներ (վարչական բյ.) 4891 223.0 223.0 x 223.0 223.0 x 0.0 222.5 x
0.0
223.0 223.0 x 223.0 223.0 x 222.5 x

1700.0 1700.0 x 1550.0 1550.0 x 1274.5 x

300.0 300.0 x 300.0 300.0 x 270.0 x

1000.0 1000.0 x 1000.0 1000.0 x 883.0 x

400.0 400.0 x 250.0 250.0 x 121.5 x

400.0 400.0 x 200.0 200.0 x 200.0 x

400.0 400.0 x 200.0 200.0 x 200.0 x

400.0 400.0 x 200.0 200.0 x 200.0 x

1077.0 1077.0 x 77.0 77.0 x 47.0 x

7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0

7.0 7.0 x 7.0 7.0 x 7.0 x

20.0 20.0 x 70.0 70.0 x 40.0 x

20.0 20.0 x 70.0 70.0 x 40.0 x

1050.0 1050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1050.0 1050.0 x 0.0 0.0 x 0.0 x

5000 Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ x 2906.7 x 2906.7 33363.7 x 33363.7 9656.0 x 9656.0
5100 1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 5110 + x 2906.7 x 33363.7 9656.0 x 9656.0
5110 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող x 2230.0 x 2906.7 33363.7 0.0 15687.0 0.0 980.0
5113 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ 5113 2230.0 x 15687.0 980.0 x 980.0
5120 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ x 0.0 2230.0 15687.0 x 9676.7 980.0 x 8676.0
5121 - Տրանսպորտային սարքավորումներ 5121 676.7 x 9000.0 8676.0 x 8676.0
5122 - Վարչական սարքավորումներ 5122 0.0 x 2230.0 15687.0 x 676.7 8676.0 x 0.0
5130 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 5131 x 0.0 8000.0 0.0 0.0
5133 - Գեոդեզիական քարտեզագրական 5133 676.7 x 676.7 9676.7 x 8000.0 0.0 x 0.0
6000 Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ x 0.0 x -30957.0 0.0 x -33363.8
6400 ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ x 0.0 x 0.0 9000.0 x -30957.0 0.0 x -33363.8
6410 ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 8411 x -30957.0 -33363.8 x -33363.8
-500.0 x 676.7 676.7 -33363.8
-500.0 -33363.8
-500.0 0.0 0.0 8000.0

x 0.0 8000.0

x -500.0 -30957.0

x -500.0 -30957.0

x -500.0 -30957.0

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏՎԱԾ 4
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ)

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հազար դրամով)

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Եկամուտների անվանումները Ընդամենը(ս.4 այդ թվում Ընդամենը(ս. այդ թվում Ընդամենը(ս.1 այդ թվում
N 0+ս.11)
2 +ս.5) վարչական ֆոնդային 7+ս.8) վարչական ֆոնդային վարչական ֆոնդային
1 9
բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե

345 6 78 10 11

8000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ (դրական նշանով) -2406.7 0.0 -2406.7 -2406.7 0.0 -2406.7 23727.8 20.0 23707.8
ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ (բացասական նշանով)*

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏՎԱԾ 5
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿԱՄՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հազար դրամներով)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի
NN
Տողի Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում
NN անվանումներ
(ս.5+ս.6) վարչական ֆոնդային (ս.8+ս.9) վարչական ֆոնդային (ս.11+ս.12) վարչական ֆոնդային

մաս մաս մաս մաս մաս մաս

12 3 456 789 10 11 12
8010 ԸՆԴԱՄԵՆԸ` (տող 8100+տող 8200),
2406.7 0.0 2406.7 2406.7 0.0 2406.7 -23727.8 -20.0 -23707.8

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Հատված 6
(հազար դրամով)
(01/01/2016թ. - 31/12/2016թ. ժամանակահատվածի համար)

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Բաժին Խումբ Դաս Բյուջետային ծախսերի գործառնական Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում
N
1 2 3 դասակարգման բաժինների, խմբերի, դասերի, (ս.7+ս.8) վարչական ֆոնդային (ս.10+ս.11) վարչական ֆոնդային (ս.13+ս.14) վարչական ֆոնդային
X X
2000 1 0 ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե
2100 1 1
2110 1 1 45 67 8 9 10 11 12 13 14
2111 X ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 2100 + տող 23185.7 20779.0 2406.7 23185.7 20779.0 2406.7 -3504.6 20203.1 -23707.8
1 3
2130 1 3 0 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 20055.7 18629.0 1426.7 38755.7 20329.0 18426.7 28517.6 19841.6 8676.0
2131 0 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 19825.7 18399.0 1426.7 30475.7 20049.0 10426.7 28268.1 19592.1 8676.0
1 6
2160 1 6 1 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 19825.7 18399.0 1426.7 30475.7 20049.0 10426.7 28268.1 19592.1 8676.0
2161
2 0 - Աշխատողների աշխատավարձեր և 15453.0 15453.0 0.0 17273.0 17273.0 0.0 17272.1 17272.1 0.0
2200 2 1
2210 2 2 - Գործառնական և բանկային 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2220 2 2
2221 2 5 - Էներգետիկ ծառայություններ (4212) 380.0 380.0 0.0 380.0 380.0 0.0 360.0 360.0 0.0
2250
- Կապի ծառայություններ (4214) 256.0 256.0 0.0 256.0 256.0 0.0 226.0 226.0 0.0

- Համակարգչային ծառայություններ 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 264.0 264.0 0.0

- Կառավարչական ծառայություններ 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 200.0 200.0 0.0 100.0 100.0 0.0 17.0 17.0 0.0

- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 270.0 270.0 0.0

- Տրանսպորտային նյութեր (4264) 1000.0 1000.0 0.0 1000.0 1000.0 0.0 883.0 883.0 0.0

- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 150.0 150.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Շենքերի և շինությունների կապիտալ 750.0 0.0 750.0 750.0 0.0 750.0 0.0 0.0 0.0

- Վարչական սարքավորումներ (5122) 676.7 0.0 676.7 676.7 0.0 676.7 0.0 0.0 0.0

0 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, 223.0 223.0 0.0 273.0 273.0 0.0 242.5 242.5 0.0
1 Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով 223.0 223.0 0.0 273.0 273.0 0.0 242.5 242.5 0.0

- Մասնագիտական ծառայություններ 223.0 223.0 0.0 223.0 223.0 0.0 222.5 222.5 0.0

- Պարտադիր վճարներ (4823) 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 20.0 20.0 0.0

0 Ընդհանուր բնույթի հանրային 7.0 7.0 0.0 8007.0 7.0 8000.0 7.0 7.0 0.0

1 Ընդհանուր բնույթի հանրային 7.0 7.0 0.0 8007.0 7.0 8000.0 7.0 7.0 0.0

- Նվիրատվություններ այլ շահույթ 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0

- Գեոդեզիական քարտեզագրական 0.0 0.0 0.0 8000.0 0.0 8000.0 0.0 0.0 0.0

0 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (այլ դասերին 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 Ռազմական պաշտպանություն, որից` 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 Քաղաքացիական պաշտպանություն, 0.0 0.0
10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0

1 Քաղաքացիական պաշտպանություն 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 Պաշտպանություն (այլ դասերին 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2251 2 5 1 Պաշտպանություն (այլ դասերին 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2300 3 0 0 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2320 3 2 0 Փրկարար ծառայություն, որից` 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 -16520.0 -32383.8 0.0 -32383.8
0.0 14437.0 980.0 0.0 980.0
2321 3 2 1 Փրկարար ծառայություն 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 14437.0 980.0 0.0 980.0
0.0 14437.0 980.0 0.0 980.0
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 -30957.0 -33363.8 0.0 -33363.8
0.0 -30957.0 -33363.8 0.0 -33363.8
2400 4 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 480.0 0.0 480.0 -16520.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2450 4 5 0 Տրանսպորտ, որից` 980.0 0.0 980.0 14437.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2451 4 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ 980.0 0.0 980.0 14437.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0
20.0 0.0 20.0 20.0 0.0
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ 980.0 0.0 980.0 14437.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2490 4 9 0 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ -500.0 0.0 -500.0 -30957.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2491 4 9 1 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ -500.0 0.0 -500.0 -30957.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200.0 500.0 141.5 141.5 0.0
2500 5 0 0 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 220.0 220.0 0.0 20.0 200.0 500.0 141.5 141.5 0.0
200.0 500.0 141.5 141.5 0.0
2510 5 1 0 Աղբահանում, որից` 200.0 200.0 0.0 0.0 50.0 0.0 20.0 20.0 0.0
150.0 0.0 121.5 121.5 0.0
2511 5 1 1 Աղբահանում 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0
200.0 0.0 200.0 200.0 0.0
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0
200.0 0.0 200.0 200.0 0.0
2560 5 6 0 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 20.0 20.0 0.0 20.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2561 5 6 1 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Պարտադիր վճարներ (4823) 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2600 6 0 0 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 150.0 150.0 0.0 0.0

2640 6 4 0 Փողոցների լուսավորում, որից` 150.0 150.0 0.0 0.0

2641 6 4 1 Փողոցների լուսավորում 150.0 150.0 0.0 0.0

- Էներգետիկ ծառայություններ (4212) 150.0 150.0 0.0 0.0

2800 8 0 0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող 800.0 300.0 500.0 700.0

2820 8 2 0 Մշակութային ծառայություններ, որից` 800.0 300.0 500.0 700.0

2824 8 2 4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 800.0 300.0 500.0 700.0

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 50.0 50.0 0.0 50.0

- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 250.0 250.0 0.0 150.0

- Շենքերի և շինությունների կապիտալ 500.0 0.0 500.0 500.0

3000 10 0 0 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 400.0 400.0 0.0 200.0

3070 10 7 0 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 400.0 400.0 0.0 200.0

3071 10 7 1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 400.0 400.0 0.0 200.0

- Այլ նպաստներ բյուջեից (4729) 400.0 400.0 0.0 200.0

3100 11 0 0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 1050.0 1050.0 0.0 0.0

3110 11 1 0 ՀՀ կառավարության և համայնքների 1050.0 1050.0 0.0 0.0

3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ 1050.0 1050.0 0.0 0.0

- Պահուստային միջոցներ (վարչական 1050.0 1050.0 0.0 0.0


Click to View FlipBook Version