The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ղեկավարի 2016 թվականի մայիսի 23-ի N 52-Ն որոշման պաշտոնական հրապարակում

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2016-06-21 08:51:11

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ղեկավարի նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական հրապարակում

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ղեկավարի 2016 թվականի մայիսի 23-ի N 52-Ն որոշման պաշտոնական հրապարակում

Keywords: #Getamej #Kotayq #village

ήПέЦА АА А
А АήίМ А‫ܥ‬АХήМ А АА
А
А

АА А А АА
А

А А ǿА А АА А

АА

А А
А
АέНА А ֍Н А А А
А
А АА А

А АА АЗ А ИА ǿА

А АА А ЪАА

ήНА АА АА А А А А

»ǿА  А А »ǿА  А А »А А

А ǿА А ǿА А А АА

А АА А А ЪАА

ίНА А А А А А А А ίА

АЗ А А ǿА А ИЪА А

АА А А АА А А ЪАА

ФНА А А АА А АА

А А А А А »А А

АА АА АА А А

А ЪАА

ХНА А АА А АА А А

А А А⅞⅞⅞Н‘ь⅛ш—ь”Нш—ЪАА

ЦНА А А АА А А

АА А А ЪАА

А

А

А

֍֍Н А ǿА АА А

АА

ЧНА А А АА А А АА

ШНА А ЪАА

ЩНА А АА А А АА ǿА
έИА
ήИА А АА АА ǿА А А ЪАА
ίИА А
А А А АА
ФИА
АА А А А НАА
А
АА А АА АА А НАА
έПНА
АА АА А АА А
έέНА
А НА
έήНА
έИА АА А АА А А АА АА
ήИА
ίИА ЪАА
ФИА
֍֍֍Н АА АА
έίНА
А

А А АА А А А
А
А А АА А ǿА ǿА
А
ǿА А А А ЪА АА
А
А А έПМ А А А А АА

А А А ЪАА

А АА АА АА

АА ǿА

АА А ǿАА

А А А А ǿАА

А А ǿА А

А А ЪА

А АА АА А

ЪАА

έФНА АА АА А А А έХМ А ЪА

АА АА А АА

А АА ǿА А А ǿА А А А ЪАА

έХНА А А А А А АА

АА А АА А А

ЪА АА А АА А А έФМ А

АА ЪАА

έЦНА А А А АА А АА

А ǿА А А А АА АА АА А

А АА ǿА А А А АА АА

ЪА А АА А έФМ А А А А

АА А А А ЪА

АέЧНА АА АА А А А АА А

ǿА А А АА АА ЪАА

έШНА АА А АА АА А ǿА

А А ЪАА

έЩНА А А А А έЧМ А А έШМ А АА А

А АА А АА А АА А

АА А А ЪА

А

֍оН А А А АА

А

ήПНА А А А А А А ЪАА

ήέНА АА АА А А А ЪА

ήήНА АА А А А ǿА А А АА А

А АА АА АА ЪА

ήίНА АА АА А ААА А

А ЪАА

ήФНА А АА АА А А АА А
АА
АА А АА АА А

АА А А ЪА

АήХНА АА А А АА А А А
АА А
ǿА АА А ǿА А А

АА АА ЪАА

ήЦНА А АήХМ А АА АА А А АА
А ЪАА
АА ǿА А А А АА А

ήЧНА АА А А А

А А ЪАА

ήШНА А А

έИА А А А НА

ήИА А А А НАА

ίИА А А АА ǿА А А А АА
НА
НАА
А АА
ФИА А А А АА А
ǿА А А
ХИА А А АА А НАА НАА

ЦИА А АА АА А НАА АА А А А А
АА
ЧИА А А А АА А АА
НАА
ЪАА А АА

ήЩНА А АА

έИА А А А ǿА ǿА

ǿА А А АА А А

ήИА А ǿА А ǿА А А

АА А ǿА А ήА А А АА

ǿА АА А НАА

ίИА А А А АА А

ФИА А А АА НАА

ХИА А А А АА А АА

ЪА

АίПНА АА

έИА А А А А А А АА

А НАА

ήИА А А А НАА

ίИА АА А АА АА НАА

ФИА А А АА АА НАА

ХИА А А АА НАА

ЦИА А А А АА А А АА АА

ЪАА

ίέНА А А А АА А А А

АА

έИА А А А НАА

ήИА АА А АА А А НА

ίИА А А А НАА

ФИА А АА А А НА

ХИА А А А А АА

А ЪАА

А

оН А А А А

А

АίήНА А АА А А А АА А

ЪА

АίίНА А А АА А АА А

А АА А АА ЪАА

ίФНА А А А А АА АА

АА А ЪАА

ίХНА А АА А АА А

АА А А АА ЪА

А АА АА А А А АА

ЪАА

ίЦНА А ǿА А А ǿА А А А
АА А
ίЧНА АА А ǿА А А АА А А А А А
АίШНА А
ίЩНА ǿА АА А АА А

А А АА А ЪАА

А АА АА А А ǿА А А

АА А АА ЪА

А А АА А А

АА А ЪАА

А А АА А
А
АА А АА А

А ЪАА


Click to View FlipBook Version