The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Գետամեջ համայնքի 2018-2023թթ. զարգացման հնգամյա ծրագրի նախագիծ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2018-09-28 03:30:52

Գետամեջ համայնքի 2018-2023թթ. զարգացման հնգամյա ծրագրի նախագիծ

Գետամեջ համայնքի 2018-2023թթ. զարգացման հնգամյա ծրագրի նախագիծ

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի

Գետամեջ համայնքի ավագանու 2018 թվականի
______________ _____ N___-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
2018-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից գործող «համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և
տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի» կողմից
Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Ավետիս Մուրադյանի կողմից

ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔ 2018Թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ………………………………………………...….……..2
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.....................................................................3

2.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ…………………..…………………………..3
2.2. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ………………………………………….….5
2.3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ………………………………..……………..8
2.4. ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ………………………………………………………….….9
2.5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ…………………………………………………………………………………………….10
2.6. ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ………………………………………………….….10
2.7. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ…………………………………………………………………………………...….11
2.8. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ…………………………….…..18
2.9. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ

ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ…………………………….………………..…..19
3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ...................20

3.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ………………………………………………………….20
3.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ………………………………..….21
4. ՀՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ………………………………………………………………………….…....28
5. ՀՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ………………………………………………………………………………..……30
6. ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ..........................................................................................................................32

1

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի 2018-2023թթ. հնգամյա զարգացման ծրագիրը (այսուհետ`
ՀՀԶԾ) մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով սահմանված՝
տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց
գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման վերաբերյալ
համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Կոտայքի մարզպետարանի կողմից
ներկայացված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական ուղեցույցը:
Ներկայացվող ՀՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Գետամեջ համայնքի
զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է
համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ)
հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման
համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀՀԶԾ-ում
հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և
հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ
ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀՀԶԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի
զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության
խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման
(հատկապես՝ արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի)
հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների
հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի պահանջներից, համայնքի
ղեկավարը` համայնքապետարանի աշխատակազմի և Գետամեջ համայնքի ավագանու 2016
թվականի հուլիսի 11-ի N 26-Ա որոշմամբ ստեղծված համայնքի ղեկավարին կից գործող «համայնքի
զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի» (ԽՄ)
հետ միասին մշակել է համայնքի 2018-2023թթ. ՀՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի
ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:
Համայնքի 2018-2023թթ. ՀՀԶԾ-ում ներառված են Գետամեջ համայնքի տարածական զարգացումը
սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման
(լրացման) մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող
միջոցառումներ, համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ,
աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ,
համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ: ՀՀԶԾ-ն
ներառում է նաև Գետամեջ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական
ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Գետամեջ համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման,
համայնքի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված
ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:
ԽՄ-ը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն
հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և
տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման
մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների
հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ
համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

2

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի մասին առաջին գրավոր հիշատակությունը պատմական
աղբյուրներում թվագրվում է 1699 թվականով: Համայնքը նախկինում կոչվել է Կենտրոն, Կեդրան,
Քիթիրան, Քեթրան և այլ անուններով, որոնք բոլորն էլ ծագել են Կենտրոն բառից:

Համայնքի բնակչության հիմնական մասի արմատները արևմտյան Հայաստանից են` Մուշ, Վան,
Բիթլիս:

Համայնքն ունի միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն (չի գործում), գրադարան, բուժակ-
մանկաբարձական կետ (ԲՄԿ):

Գետամեջ համայնքը գտնվում է նախալեռնային գոտում, ծովի մակերևույթից 1250 մետր
միջին բարձրության վրա: Հեռավորությունը Երևան քաղաքից` 15 կիլոմետր, մարզկենտրոնից` 35
կիլոմետր է: Բնակչության թիվը կազմում է 845 մարդ, համայնքի վարչական տարածքը՝ 560,39 հա:

Համայնքում առկա է 200 առանձնատուն` 84,72 հեկտար տարածքով և 496 այգետնակ` 71,86
հեկտար տարածքով: Կան բազմաթիվ կիսակառույց տներ, որոնք տնտեսական ճգնաժամի
պատճառով անգործության են մատնված:

Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ, որոշ մասը՝ անասնապահությամբ և
արտերկրյա աշխատանքներով:

Կլիման մեղմ է, հունվար ամսին միջին ջերմաստիճանը կազմում է -40C: Ամառը հով է լինում, հուլիս
ամսվա միջին ջերմաստիճանը կազմում է +250C: Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող
վարելահողերը ոռոգովի չեն և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից:

Ձնածածկույթը Գետամեջ համայնքի տարածքում տևական է լինում, ձմռան ամիսներին
ճանապարհների որոշակի հատվածներ դառնում են դժվարանցանելի, սակայն համայնքում
հաճախակի կատարվող ձյունածածկ ճանապարհների մաքրման աշխատանքների շնորհիվ,
ավտոմեքենաների շարժը չի դադարում: Գարնանը տեղում են հորդառատ անձրևներ, կարկուտ,
երբեմն կարկուտի պատճառով գյուղացին կորցնում է բերքի մի մասը:

Համայնքի հողերն ըստ նպատակային նշանակության և հողատեսքի ներկայացված է աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1. Համայնքի հողերն ըստ նպատակային նշանակության և հողատեսքի
(առ` 01.07.2018թ. դրությամբ)

Համայնքի հողերն ըստ նպատակային նշանակության և Տարածքը`
հողատեսքի (հա)

Համայնքի վարչական տարածքը` 560,39

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 275,53

վարելահող` 119,39
արոտ` 9,95
այլ հողատեսքեր` 146,19

բնակավայրերի նշանակության հողեր` 214,08

բնակելի կառուցապատման` 156,74

3

Այդ թվում` տնամերձ 84,78
այգեգործական (ամառանոցային)` 71,85
6,49
հասարակական կառուցապատման` 11,87
ընդհանուր օգտագործման` 38,98
այլ հողեր`
արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման 43,1
նշանակության հողեր`
արդյունաբերության` 15,1
գյուղատնտեսական` 28,0

էներգետաիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 10,75
ենթակառուցվածքների նշանակության հողեր`
0,91
էներգետիկայի` 9,77
տրանսպորտի` 0,07
կոմունալ ենթակառուցվածքների`
4,06
հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության`
4,06
պատմական և մշակութային` 12,87
ջրային նշանակության` 6,08
6,78
գետեր` 0,01
ջրանցքներ`
հիդրոտեխնիկական և ջրատնտեսական այլ`

Գետամեջ համայնքի բնակչությունը 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 788 մարդ
(աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2. Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների
ցուցանիշները (01.01.2018թ. դրությամբ)

Հ/Հ Ցուցանիշները Մարդ
788
1. Բնակչության թվաքանակը, մարդ 200

2. Տնային տնտեսությունների թվաքանակը 8

3. Ընտանեկան նպաստ ստացող
ընտանիքների քանակը

Համայնքի բնակչության 51 % կազմում են տղամարդիկ և 49% կանայք: Համայնքի բնակչության
տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:

4

Աղյուսակ 3. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները
(01.01.2018թ. դրությամբ)

Հ/Հ Ցուցանիշները Ընդամենը Կանայք Տղամարդիկ

1. Համայնքի բնակչության թիվը, այդ թվում` 788 391 397
4 22
մինչև 1 տարեկան 18 11 7
15 10 5
1-2 տարեկան 21 11 10
38
3-4 տարեկան 37 20 18
14 16 21
5-6 տարեկան 2 12
641 319 322
7-10 տարեկան
83 50 33
11-14 տարեկան
83 50 33
15-17 տարեկան 1 10
0 00
18 և ավելի տարեկան 2 20
0 00
2. Կենսաթոշակառուներ, ներառյալ` 0 00
հաշմանդամներ, այդ թվում՝ 0 00
3 12
Տարիքային և աշխատանքային 68
533 37 31
3. Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ 266 267
10
4. Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ 00
0
5. Հաշմանդամ երեխաներ

6. Խնամակալության հանձնված երեխաներ

7. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ

8. Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ

9. Հաշմանդամներ

10. Զբաղվածներ

11. Գործազուրկներ

12. Ընտանեկան նպաստների պետական
համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը

13. Արցախյան պատերազմում զոհվածների
ընտանիքների թիվը

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Աշխատունակ տղամարդկանց զգալի մասը
զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

2.2. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Գետամեջ համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրությունների
արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքի ղեկավարն ու համայնքի
ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին, իր 5 անդամներով: Գետամեջի համայնքապետարանի
աշխատակազմը բաղկացած է 9 աշխատակցից:
Համայնքապետարանը գտնվում է համայնքի կենտրոնում` համայնք Գետամեջ 3-րդ փողոց 2-րդ
փակուղի թիվ 4 հասցեում: Շենքային պայմանները բավարար են, գույքն ամբողջությամբ նորացված
է, համալրված է համակարգչային տեխնիկայով:
Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և
պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են համայնքի ավագանու 2018 թվականի օգոստոսի 10-ի
N 36-Ա որոշմամբ (աղյուսակ 4, գծապատկեր 1):

5

Աղյուսակ 4. Գետամեջի համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների
թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը

Հ/Հ Հաստիքի անվանումը Պաշտոնի Հաստիքային Պաշտոնային Հավելումը Հավելավճարը Աշխատավարձի
ծածկագիրը միավորը դրույքաչափը չափը

12 34 5 6 7 8

Քաղաքական պաշտոններ

1. Համայնքի ղեկավար - 1 280 000 - - 280 000

2. Համայնքի ղեկավարի - 1 140 000 - - 140 000
տեղակալ
10 800 190 800
Համայնքային ծառայության հաստիքներ 10 500 185 500
10 500 185 500
1. Աշխատակազմի քարտուղար 1.2-1 1 180 000 - 5 100 90 100

2. Առաջատար մասնագետ 3.1-1 1 175 000 - - 130 000
- 110 000
3. Առաջատար մասնագետ 3.1-2 1 175 000 - 75 000
36 900 1 386 900
4. Առաջին կարգի մասնագետ 3.2-1 1 85 000 -

Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ

1. Վարորդ - 1 130 000 -

2. Գործավար - 1 110 000 -

3. Հավաքարար - 1 75 000 -

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9 1 350 000 -

6

Գծապատկեր 1. Գետամեջի համայնքապետարանի աշխատակազմի գծապատկերը.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՏԵՂԱԿԱԼ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

ԳՈՐԾԱՎԱՐ
ՎԱՐՈՐԴ

ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ

7

2.3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Գետամեջ համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 46-Ն որոշմամբ հաստատված
2018 թվականի բյուջեն եկամտային մասով կազմել է 25798.0 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 25798.0
հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ 0 դրամ: Գետամեջ համայնքի ավագանու 2018 թվականի հունվարի
16-ի N 4-Ն որոշմամբ 2018 թվականի բյուջեն (ճշտված բյուջե) եկամտային մասով կազմում է 36151.0
հազար դրամ` ներառյալ համայնքներին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիան
10432.7 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 36151.0 հազար դրամ:
Համայնքում գործում է ոռոգման համակարգ, որը, սակայն, ունի բարձր մաշվածություն, և ամենակարևորը,
չի ընդգրկում վարելահողերը:
Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ, որոշ մասն էլ
անասնապահությամբ: Հավաքված բերքից հիմնականում գերակշռող է ծիրանը և խնձորը, բավարար
բերքատվության առումով՝ դեղձը, բալը, կեռասը, տանձը, սալորը: Համայնքն ունի 119,39 հեկտար
վարելահող, որոնց մեծ մասը չի մշակվում անջրդի լինելու պատճառով: Գյուղատնտեսական արտադրանքը
հիմնականում իրացվում է Աբովյանի և Երևանի գյուղմթերքների շուկայում: Համայնքը գյուղատնտեսական
մասնագիտական աջակցությունը ստանում է Կոտայքի գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի
(ԳԶՀ) կողմից: Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսություններն արտադրում են կաթ, միս, ձու և
մեղր: Խոտի և խտացված կերի անբավարարության պատճառով դժվարանում է անասունների
մսուրային շրջանի կազմակերպումը:
Արոտավայրերը մեծամասամբ գտնվում են թեք լանջերի վրա:

Համայնքում գործում է 3 ձեռնարկություն`
1. «Կամուրջշին» ՓԲԸ, որը զբաղվում է կամուրջների կառուցման և վերանորոգման համար
անհրաժեշտ երկաթ-բետոնե կոնստրուկցիաների արտադրությամբ և ունի 8 աշխատակից:
Ձեռնարկությունը ձմռան ամիսներին ցրտի պատճառով չի գործում.
2. «Արծիվ» ՍՊԸ` հանդիսանում էր ռեստորանային համալիր, այն ներկայումս չի գործում.
3. Թռչնաֆաբրիկա «Գետամեջ-2016» ՍՊԸ զբաղվում է թռչնի մսի արտադրությամբ:

Համայնքում գործում է 1 առևտրի օբյեկտ, որտեղ իրականացվում է ոգելից խմիչքների և ծխախոտի
արտադրանքի վաճառք, 1 հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի կետ և 1 հանրային
սննդի օբյեկտ:

Համայնքում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, որը կառուցվել է 1978 թվականին:
Դպրոցում սովորում է 69 աշակերտ: Դպրոցական կրթությունը 12 ամյա է, դասավանդում են 18
ուսուցիչներ: Դպրոցում կազմակերպվում են տոնական միջոցառումներ: Անմխիթար վիճակում է
գտնվում դպրոցի ջեռուցման համակարգը: Դասարանները ձմռանը ջեռուցվում են փայտյա

վառարաններով և էլեկտրական ջեռուցիչներով:

Գետամեջ համայնքն ունի մեկ մշակույթի տուն, որը գտնվում է համայնքապետարանի շենքում,
սակայն չի գործում և ունի վերանորոգման կարիք: Այն կիսավթարային վիճակում է գտնվում, ինչի
հետևանքով համայնքը զրկվել է հասարակական միջոցառումներ, կինո, թատրոն կազմակերպելու
հնարավորությունից:

Համայնքապետարանի շենքում է գտնվում նաև գրադարանը, որն ունի 7305 գիրք, այն գտնվում է
ոչ բարվոք վիճակում: Ընթերցողների թիվը կազմում է մոտ 150 մարդ, որոնցից մեծամասնությունը
դպրոցականներ են: Գրադարանում հաճախակի կազմակերպվում են միջոցառումներ, փոքրահասակ
երեխաների համար՝ հեքիաթների ընթերցանություն:

8

Համայնքն ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարումով: Խողովակաշարի ներքին և
արտաքին ցանցերը գտնվում են բավարար վիճակում: Համայնքը գազաֆիկացված է` բացառությամբ
վարչական տարածքում գտնվող այգեգործական տարածքի որոշ հատվածների:

Համայնքում իրականացվում է աղբահանություն` շաբաթվա մեկ օրը: Աղբահանության
իրականացման կարգը հաստատվել է ավագանու 2018 թվականի փետրվարի 12-ի N 6-Ն որոշմամբ,
իսկ աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և
գանձման կարգը հաստատվել է ավագանու 2018 թվականի փետրվարի 12-ի N 7-Ն որոշմամբ:

Համայնքն ունի պարզեցված գլխավոր հատակագիծ:
Գետամեջի համայնքապետարանն ունի համացանցային պաշտոնական կայք, որը կառավարում է
համայնքապետարանի աշխատակազմը և դրա նպատակն է բնակչությանը համայնքի կառավարման
վերաբերյալ իրազեկումը, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով ամրագրված
հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովումը, տեղական իշխանություն-բնակչություն
կապի ամրապնդումը և բնակչության շրջանում տեղական իշխանության նկատմամբ վստահության
բարձրացումը: Համայնքապետարանում և համայնքի կենտրոնական հատվածներում տեղադրված են
տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որով ապահովվում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու
կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:
Գետամեջ համայնքի տարածքում առկա են պատմամշակութային հուշարձաններ: Բարձր է
բնակչության դերը համայնքի մշակութային ոլորտում: Համայնքում առկա է 2 պատմության և
մշակույթի անշարժ հուշարձան:
Համայնքում կառուցված է Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին հավերժացնող
հուշարձան կոթողը: Ամեն տարի մայիսի 9-ին համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ համայնքի
բնակիչները իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում զոհված նահատակների հիշատակին:
Համայնքում առկա են պատմամշակութային հուշարձաններ, եկեղեցի և մատուռ: Եկեղեցին կառուցվել
է 1316 թվականին:
2015 թվականին համայնքում տեղադրվել է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված
Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքար-հուշակոթող:
Համայնքի տարածքում է գտնվում նաև «Թուխ մանուկ» մատուռը:
Համայնքն ունի ԲՈՒՀ-երի ավելի քան 198 շրջանավարտ տարբեր մասնագիտություններով, որոնք
կարողանում են օգնել համայնքի կրթության ու դաստիարակության մշակույթին, շինարարական
աշխատանքներին:
Աղյուսակ 5-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատությունում աշխատողների և

սովորող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Աղյուսակ 5. Գետամեջ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերաբերյալ ցուցանիշներ

Հ/հ Հաստատության անվանումը Աշխատողների թիվը Սովորողների թիվը
18 69
1. «Գետամեջի միջնակարգ դպրոց»
ՊՈԱԿ

2.4. ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր
կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը
զուգահեռ, քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են
համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի,

9

տրանսպորտի, բժշկական, ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որի անհնար է
քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:

Գետամեջ համայնքի քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է համայնքի
ղեկավարը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են քաղպաշտպանության շտաբի
առանձին ծառայությունները:

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում
բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի, բնակելի,
հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ
մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ:

2.5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ
1351-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջների կատարման նպատակով` Գետամեջ
համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրում ներառել սեյսմիկ ռիսկերի նվազեցման հետևյալ
միջոցառումները`
1. Ուսումնասիրել Գետամեջ համայնքի հատուկ կարևորության օբյեկտները` համայնքապետարանի

վարչական շենք, Գետամեջի միջնակարգ դպրոց, էլեկտրաէներգիայով սնուցող բարձր, միջին և
ցածրավոլտ հզորության տրանսֆորմատորային կայաններ, կամուրջներ, արտակարգ
իրավիճակների պայմաններում համայնքի կենսագործունեությունն ապահովող «Գազպրոմ
Արմենիա» ՓԲԸ-ի տարածքային ծառայություն, վերհանել դրանց սեյսմիկ խոցելիության ռիսկերը`
հնարավորության դեպքում կիրառելով սեյսմիկ շինարարության նոր մեթոդներ:
2. Ստեղծված արագ արձագանքման ուժերի միջոցով մշակել նորմատիվ փաստաթղթեր, որոշել
համայնքի բազմաբնակարան շենքի սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը` ներգրավելով
սեյսմոլոգների և երկրաբանների:
3. Ուսումնասիրել և վերհանել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ապաստարանների և
թաքստոցների առկայությունը, նրանց տեխնիկական վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում
կազմել դրանց նկարագիրը և ներկայացնել առաջարկություններ՝ հայտնաբերված թերությունների
վերացման վերաբերյալ:
4. Մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել բնակչության իրազեկման և ազդարարման
միջոցների սարքին և գործուն վիճակը, համայնքի կազմակերպություններում և բնակչության
շրջանում պարբերաբար անցկացնել ուսուցումներ` երկրաշարժի և արտակարգ իրավիճակների
ժամանակ նրանց ճշգրիտ և արհեստավարժ գործողությունների վերաբերյալ:

2.6. ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ
1. Համայնքում ամեն տարի ընդլայնվում է լուսավորության ցանցը: 2012 թվականին համայնքում
անցկացվել է լուսավորության ցանցը 0,5 կմ երկարությամբ: 2017-2018թթ. համայնքի 1-5-րդ
փողոցներում կառուցվել է արտաքին լուսավորության ցանցը և նախատեսված է
լուսավորության ցանցն ընդլայնել նաև 1-ին, 2-րդ և 6-րդ փողոցների որոշակի հատվածներում:
2. Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող այգեգործական տարածքում՝ Պտղնի-Գետամեջ
տանող հատվածում 2016 թվականին կատարվել է 1,7 կմ երկարությամբ ասֆալտապատում:
Ներհամայնքային ճանապարհների մոտ 10 կմ երկարությամբ ճանապարհները կարիք ունեն
ընթացիկ և կապիտալ բարեկարգման: 2013-2016թթ. ընթացքում կատարվել են համայնքի
ներհամայնքային ճանապարհների հարթեցման՝ փոսալցման և խճապատման աշխատանքներ:
2017 թվականին համայնքի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ փողոցներում իրականացվել են ճանապարհների

10

վերանորոգման, իսկ 3-րդ փողոցում` կոպճապատման աշխատանքներ: 2018 թվականին
համայնքի 3-րդ փողոցում կատարվել են մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ:
3. Բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավվում է համայնքի
բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները: Բարեփոխումներ
կատարելով` նախատեսվում է հասնել հետևյալ նպատակներին`

1) Բնակիչներին ապահովվել աշխատատեղերով,
2) զարգացնել գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունը համայնքում,
3) կազմակերպել համայնքի բնակչության մշակութային կյանքը և հանգիստը աշխատանքից
ազատ ժամերին,
4) ապահովել բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների նորմալ և անվտանգ երթևեկությունը:

2.7. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի ֆինանսական իրավիճակը վերլուծելիս պետք է հստակ տարանջատել՝
1. Համայնքի բյուջեն (եկամտային և ծախսային մասերով),
2. Ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հասանելի այլ միջոցներ (աղբյուրներ և
ծախսային ուղղություններ):

Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական բյուջեի
միջոցների հաշվին: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով
եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների
հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մի մասը ձևավորվում են պետական
բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին
(աղյուսակ 6):

Պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն համայնքի
բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների և
տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին:

Աղյուսակ 6. Համայնքի 2017-2018թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2019-2023թթ.

բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը

(հազար դրամ)

Հ/հ Մուտքերի անվանումը 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 2022թ. 2023թ.
փաստ. փաստ. կանխ. կանխ. կանխ. կանխ. կանխ.

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` 65445.9 36151.0 36331.8 36440.2 36513.0 36695.7 36879.1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)*

I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 23107.2 25798.0 25927.0 26004.0 26056.0 26187.0 26317.5
(1+2+3)*

1 ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ 11430.7 13308.7 13375.0 13415.0 13442.0 13509.0 13576.7

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ 4753.2 7006.7 6830.9 6619.5 6639.3 6694.9 6741.1
գույքից

Գույքահարկ շենքերի և 1992.7 2556.7 2358.6 2133.9 2144.7 2177.9 2201.5
շինությունների համար

Հողի հարկ 2760.5 4450.0 4472.3 4485.6 4494.6 4517.0 4539.6

1.2 Գույքային հարկեր այլ 6250.0 6022.0 6262.9 6513.4 6520.0 6530.1 6550.0
գույքից

Գույքահարկ 6250.0 6022.0 6262.9 6513.4 6520.0 6530.1 6550.0
փոխադրամիջոցների համար

1.3 Ապրանքների 427.5 280.0 281.4 282.2 282.8 284.2 285.6
օգտագործման կամ

11

գործունեության 427.5 280.0 281.4 282.2 282.8 284.2 285.6
իրականացման
թույլտվության վճարներ 10432.7 10432.7 10484.9 10516.2 10537.0 10589.9 10642.8
10589.9 10642.8
Տեղական տուրքեր 10432.7 10432.7 10484.9 10516.2 10537.0 10589.9 10642.8
10432.7 10432.7 10484.9 10516.2 10537.0
1.4 Ապրանքների 12
մատակարարումից և
ծառայությունների
մատուցումից այլ
պարտադիր վճարներ

Պետական տուրքեր

1.5 Այլ հարկային եկամուտներ
Այլ հարկերից և պարտադիր
վճարներից կատարվող
մասհանումներ
Հողի հարկի և գույքահարկի
գծով համայնքի բյուջե
վճարումների բնագավառում
բացահայտված հարկային
օրենսդրության խախտումների
համար հարկատուներից
գանձվող տույժեր և
տուգանքներ. որոնք չեն
հաշվարկվում այդ հարկերի
գումարների նկատմամբ

2 ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

2.1 Ընթացիկ արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ

2.2 Կապիտալ արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ

2.3 Ընթացիկ ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ

ա) Պետական բյուջեից
ֆինանսական
համահարթեցման
սկզբունքով տրամադրվող
դոտացիաներ

բ) Պետական բյուջեից
տրամադրվող այլ
դոտացիաներ

գ) Պետական բյուջեից
տրամադրվող նպատակային
հատկացումներ
(սուբվենցիաներ)

դ) ՀՀ այլ համայնքների
բյուջեներից ընթացիկ
ծախսերի ֆինանսավորման
նպատակով ստացվող
պաշտոնական
դրամաշնորհներ

2.4 Կապիտալ ներքին

պաշտոնական

դրամաշնորհներ

ա) Պետական բյուջեից կապիտալ
ծախսերի ֆինանսավորման

նպատակային հատկացումներ

(սուբվենցիաներ)

բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ
ծախսերի ֆինանսավորման

նպատակով ստացվող

պաշտոնական դրամաշնորհներ

3 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ* 1243.8 2056.6 2066.9 2073.1 2077.2 2087.6 2098.0
1106.6 1123.2
3.1 Տոկոսներ 1106.6 1123.2

3.2 Շահաբաժիններ 920.0 938.3
20.0 24.3
3.3 Գույքի վարձակալությունից 973.1 1108.9 1111.1 1112.0 1117.1
եկամուտներ 13

Համայնքի սեփականություն

համարվող հողերի 973.1 1108.9 1111.1 1112.0 1117.1
վարձակալության

վարձավճարներ

Համայնքի վարչական
տարածքում գտնվող պետական
սեփականություն համարվող
հողերի վարձակալության
վարձավճարներ

Համայնքի վարչական
տարածքում գտնվող պետության
և համայնքի սեփականությանը
պատկանող հողամասերի
կառուցապատման իրավունքի
դիմաց գանձվող
վարձավճարներ

Այլ գույքի

վարձակալությունից մուտքեր

3.4 Համայնքի բյուջեի

եկամուտներ ապրանքների

մատակարարումից և

ծառայությունների
մատուցումից. այդ թվում

Պետության կողմից ՏԻՄ-

երին պատվիրակված

լիազորությունների

իրականացման ծախսերի

ֆինանսավորման համար

պետական բյուջեից

ստացվող միջոցներ

3.5 Վարչական գանձումներ 926.8 926.6 932.5 935.4

Տեղական վճարներ

Համայնքի վարչական

տարածքում ինքնակամ

կառուցված շենքերի. 20.8 21.6 22.5 23.4

շինությունների

օրինականացման համար

վճարներ

Տեղական 900.0 906.0 908.0 910.0 912.0 914.0
ինքնակառավարման 0.0 0.0
3.6 մարմինների կողմից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
աղբահանությունը 35.1 36.5
3.7 կազմակերպելու համար` 270.7 30.0 31.2 32.4 32.7 35.1 36.5
3.8 աղբահանույան վճար 270.7
3.9 30.0 31.2 32.4 32.7 14
Մուտքեր տույժերից.
II. տուգանքներից
1 Վարչական
իրավախախտումների համար
2 ՏԻՄ-երի կողմից
3 պատասխանատվության
4 միջոցների կիրառումից
եկամուտներ
Մուտքեր համայնքի բյուջեի
նկատմամբ ստանձնած
պայմանագրային
պարտավորությունների
չկատարման դիմաց գանձվող
տույժերից

Ընթացիկ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ

Կապիտալ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ

Այլ եկամուտներ*
Համայնքի գույքին պատճառած
վնասների փոխհատուցումից
մուտքեր
Վարչական բյուջեի
պահուստային ֆոնդից
ֆոնդային բյուջե կատարվող
հատկացումներից մուտքեր

Օրենքով և իրավական այլ
ակտերով սահմանված`
համայնքի բյուջեի
մուտքագրման ենթակա այլ
եկամուտներ

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ
ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)

Հիմնական միջոցների
իրացումից մուտքեր

Անշարժ գույքի իրացումից
մուտքեր

Շարժական գույքի
իրացումից մուտքեր

Այլ հիմնական միջոցների
իրացումից մուտքեր

Պաշարների իրացումից
մուտքեր

Բարձրարժեք ակտիվների
իրացումից մուտքեր

Չարտադրված ակտիվների

իրացումից մուտքեր 28964.0

III. Հողի իրացումից մուտքեր

Ա. Ոչ նյութական չարտադրված
1 ակտիվների իրացումից
մուտքեր
1.1
1.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ
1.3 ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
2 ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ
2.1 ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ
(ԴԵՖԻՑԻՏԻ)
2.2 ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)

ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
(1+2)

ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Արժեթղթեր

-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր

-հիմնական գումարի մարում

Վարկեր

-վարկերի ստացում

-ստացված վարկերի
հիմնական գումարի մարում

Փոխատվություններ

-բյուջետային
փոխատվությունների
ստացում

-ստացված
փոխատվությունների
գումարի մարում

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Բաժնետոմսեր և
կապիտալում այլ
մասնակցություն

-համայնքային սեփականության
բաժնետոմսերի և կապիտալում
համայնքի մասնակցության
իրացումից մուտքեր
-իրավաբանական անձանց
կանոնադրական կապիտալում
պետական մասնակցության,
պետական սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի
(բացառությամբ հողերի), այդ թվում`
անավարտ շինարարության
օբյեկտների մասնավորեցումից
առաջացած միջոցներից համայնքի
բյուջե մասհանումից մուտքեր
-բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ
մասնակցություն ձեռքբերում

Փոխատվություններ

-նախկինում տրամադրված
փոխատվությունների դիմաց

15

2.3 ստացվող մարումներից 23727.7 10353.0 10404.8 10435.8 10457.0 10509.0 10561.5
2.4 մուտքեր
-փոխատվությունների
2.5 տրամադրում

2.6 Համայնքի բյուջեի
միջոցների տարեսկզբի
Բ. ազատ մնացորդը
1 Համայնքի բյուջեի
ֆոնդային մասի
1.1 ժամանակավոր ազատ
1.2 միջոցների տրամադրում
1.3 վարչական մաս
Համայնքի բյուջեի
ֆոնդային մասի
ժամանակավոր ազատ
միջոցներից վարչական մաս
տրամադրված միջոցների
վերադարձ ֆոնդային մաս
Համայնքի բյուջեի հաշվում
միջոցների մնացորդները
հաշվետու
ժամանակահատվածում
որից` ծախսերի
ֆինանսավորմանը
չուղղված համայնքի բյուջեի
միջոցների տարեսկզբի
ազատ մնացորդի գումարը
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր
-հիմնական գումարի մարում

Վարկեր
-վարկերի ստացում
-ստացված վարկերի
հիմնական գումարի մարում

Փոխատվություններ
-փոխատվությունների
ստացում
-ստացված
փոխատվությունների
գումարի մարում

* Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային
ընդհանուր եկամուտների մեջ

16

Աղյուսակ 7. Համայնքի 2018-2023թթ. բյուջեն
(եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը)

(հազար դրամ)

Եկամտի և 2018թ.
ծախսի տեսակը տարեկան պլան

2019թ.
կանխ.
2018թ.
փաստ.նկատ %
2020թ.
կանխ.
2018թ.
փաստ.նկատ %
2021թ.
կանխ.
2018թ.
փաստ.նկատ %
2022թ.
կանխ.
2018թ.
փաստ.նկատ %
2023թ.
կանխ.
2018թ.
փաստ.նկատ %

Ընդամենը 36151 36331.8 0.5 36440.2 0.8 36513 1.0 36695.7 1.5 36879.1 2
եկամուտներ 13029 13093.8 0.5 13132.9 0.8 13159 1.0 13225.0 1.5 13291.1 2
Հարկային 4450 4472.3 0.5 4485.6 0.8 4494.6 1.0 4517.0 1.5 4539.63 2
եկամուտներ,
որից

Հողի հարկ

Գույքահարկ 8579 8621.6 0.5 8647.3 0.8 8664.6 1.0 8707.9 1.5 8751.49 2

Տեղական 280 281.4 0.5 282.2 0.8 282.8 1.0 284.2 1.5 285.64 2
տուրքեր 1.0 10589.9 1.5 10642.8 2

Պաշտոնական

ընթացիկ 10433 10484.9 0.5 10516.2 0.8 10537

դրամաշնորհներ

Այլ եկամուտներ 2057 2066.9 0.5 2073.1 0.8 2077.2 1.0 2087.6 1.5 2098.02 2

Ոչ

ֆինանսական

ակտիվների 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

իրացումից

մուտքեր

Տարեսկզբի 10353 10404.8 0.5 10435.8 0.8 10457 1.0 10509.0 1.5 10561.5 2
ազատ մնացորդ

Ընդամենը 36151 36331.8 0.5 36440.2 0.8 36513 1.0 36695.7 1.5 36879.1 2

Ընդամենը 36151 36331.8 0.5 36440.2 0.8 36513 1.0 36695.7 1.5 36879.1 2
ծախսեր 2

Ընթացիկ 2

ծախսեր, այդ 23868 23987.3 0.5 24058.9 0.8 24107 1.0 24227.6 1.5 24348.7 2
0
թվում`

Տեղ. ինքնակառ.

մարմնի, դրանց

ենթ-հիմն. 18871 18965.4 0.5 19022.0 0.8 19060 1.0 19155.3 1.5 19251.1

աշխատ.

աշխատավարձ

Ապրանքն.

գնման և ծառ. 4997 5022.0 0.5 5037.0 0.8 5047 1.0 5072.3 1.5 5097.65

վճ. ծախս

Սուբսիդիաներ 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0

17

Դրամա- 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
շնորհներ
Սոցիալական 200 201.0 0.5 201.6 0.8 202 1.0 203.0 1.5 204.028 2
նպաստներ
12447 12509.2 0.5 12546.6 0.8 12572 1.0 12634.5 1.5 12697.7 2
Այլ ծախսեր
0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ոչ
ֆինանսական 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
ակտիվների
գծով ծախսեր,
այդ թվում

Հիմնական
միջոցներ

2.7 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համայնքի զարգացման առկա դժվարությունները հետևյալն են.
1. Համայնքում կոյուղու ցանցի բացակայությունը,
2. Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը,
3. Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստող, սպորտային
հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացումը, հանգստի
գոտիների ստեղծումը:
4. Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը
և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև
համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը:
Վերը նշված՝ զարգացման ծրագրերի իրականացման հիմնական խոչընդոտ է հանդիսանում
համայնքի ֆոնդային բյուջեի միջոցների սահմանափակ լինելը, ներքին և արտաքին դրամաշնորհային
ծրագրերի բացակայությունը: Համայնքի ֆոնդային մասի ֆինանսական միջոցները գոյանում են
հիմնականում հողերի նպատակային նշանակության փոփոխություններից համայնքի բյուջե
մուտքագրվող կադաստրային արժեքի տարբերության գումարից, երբեմն աճուրդով հողամասերի
վաճառքից բյուջե մուտքագրվող հողի արժեքից և վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից
ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներից: Սակայն համայնքի առջև ծառացած հիմնախնդիրների
լուծումը գրեթե ամբողջությամբ պահանջում են կապիտալ ներդրումներ:
Համայնքի կարևորագույն հիմնախնդիրներից է հանդիսանում նաև աղբահանության և
սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպումը, քանի որ համայնքը չունի աղբավայր և
այդ իսկ պատճառով նախատեսվում է աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայությունների իրականացումը պայմանագրային հիմունքներով:

18

2.8 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝
1. Երևան քաղաքին մոտ լինելը, երիտասարդության՝ կրթական համակարգերից օգտվելու
հնարավորությունը,
2. Համայնքում բարձրագույն և միջնակարգ կրթությամբ աշխատուժի առկայությունը,
3. Համայնքի գազաֆիկացումը (բացառությամբ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող
այգետնակների),
4. Համայնքի զերծ լինելը արտադրական թափոններից և մթնոլորտի աղտոտվածությունից,
5. Համայնքի բարենպաստ կլիմայական պայմանները,
6. Երևան և Աբովյան քաղաքների հետ կապի առկայությունը (համայնքը մոտ է գտնվում
մայրաքաղաքին` մոտ 15 կմ., իսկ Աբովյան քաղաքին` մոտ 4 կմ.), որը նպաստում է շուկաներում
գյուղատնտեսական մթերքների սպառմանը,
7. Համայնքի տարածքով անցնող խմելու ջրի ջրագծերի առկայությունը (Արզնի-Երևան և Արզական-
Երևան),
8. Ոռոգման ներհամայնքային համակարգի առկայությունը,
9. Համայնքի տարածքով հոսող Հրազդան գետի առկայությունը, որը նպաստավոր է հանգստյան
գոտիների ստեղծման և ձկնաբուծության զարգացման համար:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի թույլ կողմերն են՝
1. Գործազրկության առկայությունը և արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի աճը,
2. Աշխատատեղերի պակասը,
3. Ազգաբնակչության անվճարունակությունը, սոցիալ-տնտեսական պայմանների ոչ
բարձր մակարդակը.
4. Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարեկարգ վիճակը,
5. Ձմռան ամիսների ցրտաշունչ եղանակը, որը ազդում է համայնքի բնակիչների եկամուտների վրա
(գազի և էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախս),
6. Հողերի անջրդիության պատճառով համայնքի բնակիչների եկամուտների նվազումը,
7. Ձնհալի ժամանակ Հրազդան գետի վարարումների վտանգի առկայությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝

1. Մեծ քանակի և որակի աշխատուժի առկայությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ
Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝

2. Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ,
հեղեղումներ, սողանքների առաջացում),

3. Գործազրկության մակարդակի աճը,
4. Համայնքի որոշակի տարածքում սահող հողերի առկայությունը, որի հետևանքով փլուզված են

որոշ այգետնակներ:

19

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Գետամեջ համայնքի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել

համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային

զարգացման հնարավորություններից:

Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի
հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների
սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ:
Բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության
սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել գեղեցիկ,
բարեկարգ և ամենաբարեկեցիկ բնակավայրերից մեկը: Բարեփոխումներ կատարելով`
նախատեսվում է հասնել հետևյալ նպատակներին`

1. զարգացնել գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունը համայնքում,

2. կազմակերպել համայնքի բնակչության մշակութային կյանքը և հանգիստը աշխատանքից

ազատ ժամերին,

3. ապահովել բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների նորմալ և անվտանգ երթևեկությունը:

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է
տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության,
լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև
համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների
հետ:
Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝
1. Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների

ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),
2. Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճը, արտահայտված տոկոսով,
3. Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով)

նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 8-ում:

Աղյուսակ 8. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ

տարիների համար (2018-2023թթ)

Հ/Հ Ցուցանիշները 2018 2019 2020 2021 2022 2023
փաստացի

1. Աղքատության շեմից ցածր գտնվող 15% 14% 12% 11% 10%
ընտանիքների հարաբերությունը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր

թվին (արտահայտված տոկոսով)

2. Համայնքի սեփական եկամուտների

տարեկան աճ, արտահայտված 0,5% 0,8% 1% 1,5% 2%
տոկոսով

3. Համայնքում գրանցված բնակիչների

թվի փոփոխությունը

(չպայմանավորված բնական աճով) 0,5% 0,7% 1% 1,5% 2%

նախորդ տարվա համեմատ,

արտահայտված տոկոսով

20

3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`
1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում,
2. Համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում,
3. Համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում: Համայնքը դարձնել ավելի

հետաքրքիր, հրապուրիչ և հարմարավետ բնակիչների համար` ավելի ակտիվացնելով համայնքի
մշակութային կյանքը,
4. Համայնքի գրադարանի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում,
5. Համայնքի գերեզմանատան տարածքի ընդլայնում և ցանկապատում:

Աղյուսակ 9. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների
կանխատեսվող արժեքներ (2018-2023թթ.)

Տրամաբանական մոդելի 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15%
բաղադրիչ փաստացի 0,5%

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 0,5%

1.Աղքատության շեմից ցածր 5 մլն.
5 մլն.
գտնվող ընտանիքների 3 մլն.

հարաբերությունը համայնքի 14% 12% 11% 10%

ընտանիքների ընդհանուր թվին

(արտահայտված տոկոսով)

2. Համայնքի սեփական

եկամուտների տարեկան աճ, 0,8% 1% 1,5% 2%

արտահայտված տոկոսով

3. Համայնքում գրանցված

բնակիչների թվի

փոփոխությունը նախորդ

տարվա համեմատ, 0,7% 1% 1,5% 2%

արտահայտված տոկոսով,

չհաշված համայնքի

բնակչության փոփոխությունը

բնական աճի պատճառով

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

1. Ներհամայնքային

ճանապարհների բարեկարգում, 5,5 մլն. 6 մլն. 6,5 մլն. 7 մլն.

ասֆալտապատում

2. Համայնքի փողոցային

լուսավորության ցանցի 5 մլն. 5 մլն. 5 մլն. 5 մլն.

ընդլայնում

3. Համայնքի մշակույթի տան

վերանորոգում և գույքի ձեռք 3,5 մլն. 4 մլն. 4,5 մլն. 5 մլն.

բերում

4. Համայնքի գրադարանի 2 մլն. 2,5 մլն. 3 մլն. 3,5 մլն. 4 մլն.
վերանորոգում և գույքի ձեռք
բերում 10 մլն. 10 մլն. 20 մլն. 30 մլն. 30 մլն.
5. Մանկապարտեզի շենքի 1 մլն. 1 մլն. 1 մլն.
կառուցում 1 մլն. 1 մլն.
6. Մարզադաշտի վերանորոգում նախատեսվող ծրագրերը ծրագրի
և կառուցում ներկայացված են

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով

անձնագրերում:

21

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N1

«Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում»

(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի միջոցներ հայթայթել ներհամայնքային փողոցների բարեկարգման և
լուծմանն է միտված ծրագիրը ասֆալտապատման համար:

Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ելակետային Թիրախային արժեքներ
Ունենալ բարեկարգ, անվտանգ
և մաքուր փողոցներ Ցուցանիշներ արժեք

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7 մլն.
Ապահովել բնակչությանը 0 դրամ 5 մլն. 5,5 մլն. 6 մլն. 6,5
անվտանգ փողոցներով, որից մլն. 2023
կօգտվի համայնքի 650
բնակչությունը: 1. Ասֆալտապատ ճանապարհից օգտվող բնակչության թիվը
2023
Ելակետային Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ արժեք

2018 2019 2020 2021 2022

350 400 450 500 600

Ցուցանիշներ Ելակետային Թիրախային արժեքներ
արժեք 2020 2021 2022
2018 2019

Ծրագրի հիմնական 1. Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում,
գործողությունները 2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպությունների փնտրում,
3. Մրցույթի հայտարարություն,
4. Պայմանագրի կնքում,
5. Աշխատանքների կատարում:

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 30 մլն. դրամ
Ծրագրի իրականացման համար Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 մլն. դրամ
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Դոնոր կազմակերպություններ
Ծրագրի հիմնական
շահառուները Տարերային աղետներ
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Համայնքի բնակիչներ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն 2018-2023թթ.
Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգումը կնպաստի համայնքի
բնակիչների ավտոմեքենաների անվտանգ երթևեկությանը:

22

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N2

«Համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում»

(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի միջոցներ հայթայթել փողոցային լուսավորության աշխատանքների իրա-
լուծմանն է միտված ծրագիրը կանացման համար:

Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ելակետային Թիրախային արժեքներ
Ունենալ արտաքին
լուսավորությունով ապահովված, Ցուցանիշներ արժեք
անվտանգ և մաքուր փողոցներ
Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 2018 2019 2020 2021 2021 2023
5 մլն.
Ապահովել բնակչությանը 0 դրամ 5 մլն. 5 մլն. 5 մլն. 5 մլն.
լուսավոր փողոցներով, որից 2023
կօգտվի համայնքի 1. Լուսավորությունից օգտվող բնակչության թիվը 800
բնակչությունը:
Ելակետային Թիրախային արժեքներ 2023

Ցուցանիշներ արժեք

2018 2019 2020 2021 2021

600 630 680 700 750

Ելակետային Թիրախային արժեքներ
արժեք
Ցուցանիշներ 2018

2019 2020 2021 2021

Ծրագրի հիմնական 1. Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում,
գործողությունները 2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպությունների փնտրում,
3. Մրցույթի հայտարարություն,
4. Պայմանագրի կնքում,
5. Աշխատանքների կատարում:

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 25 մլն. դրամ
Ծրագրի իրականացման համար Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 մլն. դրամ
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Դոնոր կազմակերպություններ
Ծրագրի հիմնական
շահառուները Տարերային աղետներ
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Համայնքի բնակիչներ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն 2018-2023թթ.
Համայնքի լուսավորության ցանցի ընդլայնումը կնպաստի համայնքի
բնակիչների ավտոմեքենաների անվտանգ երթևեկությանը, ինչպես նաև
համայնքի բոլոր բնակելի թաղամասերում փողոցային լուսավորության
աշխատանքների իրականացում:

23

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N3

«Համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում»

(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի Ներգրավել ներդրողների համայնքի մշակույթի տունը վերանորոգելու,
լուծմանն է միտված համապատասխան գույքով և մասնագիտական սարքավորումներով ապահովելու
ծրագիրը համար

Ծրագրի անմիջական Ելակետային Թիրախային արժեքներ
նպատակ արժեք
Ցուցանիշներ 2018
Երեխաների կրթական 0 դրամ
մակարդակի բարձրացում 2019 2020 2021 2022 2023
3 մլն. 3,5 մլն. 4 մլն. 4,5 5 մլն.
Ծրագրի միջանկյալ մլն.
արդյունքներ 2023
1. Համայնքի մշակույթի տանը տարբեր խմբակների բացում և 2
Երեխաներին
մասնագիտական աշխատատեղերի ստեղծում 2023
կողմնորոշման համար 40
առավել իրատեսական Ելակետային Թիրախային արժեքներ
պայմանների ստեղծում
Ցուցանիշներ արժեք
Ծրագրի հիմնական
գործողությունները 2018 2019 2020 2021 2022

Ծրագրի բյուջեն 0 1 1 22

Ծրագրի իրականացման 2. Երեխաների ներգրավում խմբակներում
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ Ելակետային Թիրախային արժեքներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը Ցուցանիշներ արժեք
Ծրագրի հիմնական
շահառուները 2018 2019 2020 2021 2022
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ 0 10 15 20 30
նկարագրություն
1. Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում,

2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպությունների փնտրում,

3. Մրցույթի հայտարարություն,

4. Պայմանագրի կնքում,

5. Աշխատանքների կատարում:

Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ

Կապիտալ ծախսեր՝ 20 մլն.

Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 մլն.

Դոնոր կազմակերպություններ

Ծրագրի իրականացման հիմնական ռիսկը ֆինանսական միջոցների
բացակայությունն է
Համայնքի բնակիչներ

2018-2023թթ. ունի վերանորոգման,

Գետամեջ համայնքի մշակույթի տունը կարիք
համապատասխան գույքի ձեռքբերման և ջեռուցման:

24

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N4

«Համայնքի գրադարանի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում»

(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի Միջոցներ հավաքագրել համայնքի գրադարանի վերանորոգման և գույքով
լուծմանն է միտված ապահովման աշխատանքների իրականացման համար
ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական Ելակետային Թիրախային արժեքներ
նպատակ արժեք
Ցուցանիշներ 2018

Համայնքի բնակչության 0 դրամ 2019 2020 2021 2022 2023
կրթական մակարդակի 2 մլն. 2,5 մլն. 3 մլն. 4 մլն.
բարձրացում 3,5
մլն.

Ծրագրի միջանկյալ 1. Համայնքի գրադարանում ընթերցողների համար նպաստավոր
արդյունքներ
պայմանների ստեղծում և համապատասխան գույքով համալրված
Երեխաների
մասնագիտական ընթերցասրահի պարագայում ակնկալվող ընթերցողների թվի աճ
գիտելիքների
կողմնորոշման և Ելակետային Թիրախային արժեքներ
ուսանողների
մասնագիտական Ցուցանիշներ արժեք
գիտելիքների զարգացման
համար առավել 2018 2019 2020 2021 2022 2023
իրատեսական 250
պայմանների ստեղծում 152 172 185 194 210

Ցուցանիշներ Ելակետային Թիրախային արժեքներ
արժեք 2020 2021 2022
2018 2019 2023

Ծրագրի հիմնական 1. Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում,
գործողությունները 2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպությունների փնտրում,
3. Մրցույթի հայտարարություն,
Ծրագրի բյուջեն 4. Պայմանագրի կնքում,
5. Աշխատանքների կատարում:
Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ
ռեսուրսներ Կապիտալ ծախսեր՝ 15 մլն.
Ծրագրի հիմնական Ընդհանուր բյուջեն՝ 15 մլն.
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Դոնոր կազմակերպություններ
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Ծրագրի իրականացման հիմնական ռիսկը ֆինանսական միջոցների
Ծրագրի համառոտ բացակայությունն է
նկարագրություն
Համայնքի բնակիչներ

2018-2023թթ.
Գետամեջ համայնքի գրադարանը ունի վերանորոգման և համապատասխան
գույքով համալրման կարիք: Համայնքի գրադարանում ընթերցողների համար
նպաստավոր պայմանների և համապատասխան գույքով համալրված
ընթերցասրահի ստեղծումը խթան կհանդիսանա ընթերցողների թվի աճին և
համայնքի բնակիչների մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը:

25

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N5

«Մանկապարտեզի շենքի կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի Միջոցների հայթայթում՝ պետական միջամտությամբ, համայնքի
լուծմանն է միտված մասնակցությամբ և դոնոր կազմակերպությունների կողմից ներդրումով
ծրագիրը
Ցուցանիշներ Ելակետային Թիրախային արժեքներ
Ծրագրի անմիջական արժեք 2020 2021 2022
նպատակ 2018 2019 2023
Նախադպրոցական
տարիքի երեխաների 0 դրամ 10 մլն. 10 մլն. 20 մլն. 30 մլն. 30 մլն.
դաստիարակություն,
բանավոր խոսքի 1. Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ակնկալվող թիվը
զարգացում
Ծրագրի միջանկյալ Ելակետային Թիրախային արժեքներ
արդյունքներ
Ցուցանիշներ արժեք
Նախադպրոցական
տարիքի երեխաների 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ներգրավվում 30
նախակրթական 0 0 0 00
համակարգ 2023
Ցուցանիշներ Ելակետային Թիրախային արժեքներ
արժեք 2020 2021 2022
2018 2019

Ծրագրի հիմնական 1. Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում,
գործողությունները 2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպությունների փնտրում,
3. Մրցույթի հայտարարություն,
Ծրագրի բյուջեն 4. Պայմանագրի կնքում,
5. Աշխատանքների կատարում:
Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ
ռեսուրսներ Կապիտալ ծախսեր՝ 100 մլն.
Ծրագրի հիմնական Ընդհանուր բյուջեն՝ 100 մլն.
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Դոնոր կազմակերպություններ
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Ծրագրի իրականացման հիմնական ռիսկը ֆինանսական միջոցների
Ծրագրի համառոտ բացակայությունն է
նկարագրություն
Համայնքի բնակիչներ

2018-2023թթ.
Համայնքի մանկապարտեզի շենքի կառուցումը հնարավորություն կտա
նախադպրոցական տարիքի երեխաներին ներգրավվել խմբերում, ստանալ
դաստիարակություն, զարգացնել բանավոր խոսքը, մասնակից դառնալ խմբային
աշխատանքներում:

26

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N6

«Մարզադաշտի վերանորոգում և կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի Միջոցների հայթայթում՝ պետական միջամտությամբ, համայնքի
լուծմանն է միտված մասնակցությամբ և դոնոր կազմակերպությունների կողմից ներդրումով
ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական Ելակետային Թիրախային արժեքներ
նպատակ արժեք
Ցուցանիշներ 2018
Համայնքում առողջ
ապրելակերպի զարգացում 2019 2020 2021 2022 2023
Ծրագրի միջանկյալ 1 մլն. 1 մլն. 1 մլն. 1 մլն.
արդյունքներ 0 դրամ 1 մլն.
2023
Համայնքում սպորտային 1. Սպորտով զբաղվողների թիվը 50
միջոցառումների
կազմակերպում և Ելակետային Թիրախային արժեքներ 2023
անցկացում, առողջ
ապրելակերպի զարգացում Ցուցանիշներ արժեք

2018 2019 2020 2021 2022
35 40 45
0 30

Ելակետային Թիրախային արժեքներ
արժեք
Ցուցանիշներ 2018

2019 2020 2021 2022

Ծրագրի հիմնական 1. Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում,
գործողությունները 2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպությունների փնտրում,
3. Մրցույթի հայտարարություն,
Ծրագրի բյուջեն 4. Պայմանագրի կնքում,
5. Աշխատանքների կատարում:
Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ
ռեսուրսներ Կապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն.
Ծրագրի հիմնական Ընդհանուր բյուջեն՝ 5 մլն.
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Դոնոր կազմակերպություններ
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Ծրագրի իրականացման հիմնական ռիսկը ֆինանսական միջոցների
Ծրագրի համառոտ բացակայությունն է
նկարագրություն
Համայնքի բնակիչներ

2018-2023թթ.
Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա 800քմ մակերեսով
ֆուտբոլի մարզադաշտ, որը կծառայի ոչ միայն ֆուտբոլի զարգացմանը, այլև
համայնքային տարատեսակ միջոցառումների անցկացմանը։

27

4. ՀՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀՀԶԾ-ում
համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են,
որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և
ծախսեր: Գործնականում, ՀՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված
ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ
տարիների բյուջեների կատարմանը։
Գետամեջ համայնքի ՀՀԶԾ-ի ֆինանսավորումն ամփոփված է աղյուսակ 10-ում:

Աղյուսակ 10. ՀՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
(Գետամեջ համայնք)
(2018-2023թթ.)

Պարտադիր խնդիր

Ծրագրի կատարումն ըստ Ֆինանսավորման Ծախսերի Ֆինանսավորման
տարիների աղբյուրներ
դասեր կարգավիճակ

Բյուջետա-վորված միջոցներ
2018 փաստացի
2019
2020
2021
2022
2023

Համայնքի սեփական եկամուտներ
Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

Բարեգործություն/նվիրատվություն
Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված

համագործակցություն
Այլ աղբյուրներ

Ընթացիկ ծախսեր
Կապիտալ ծախսեր
Ֆինանսավորումն առկա է
Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են
բանակցություններ
Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ
Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ

1. Ներհամայնքային 0 դրամ
ճանապարհների 5 մլն դրամ
բարեկարգում 5,5 մլն դրամ
ասֆալտապատում և 6 մլն դրամ
փողոցային 6,5 մլն դրամ
լուսավորության 7 մլն դրամ
ցանցի ընդլայնում 13 մլն դրամ
17 մլն դրամ

30 մլն դրամ
13 մլն դրամ
17 մլն դրամ

28

2. Համայնքի
փողոցային
լուսավորության
ցանցի ընդլայնում

3.Համայնքի
մշակույթի տան
վերանորոգում և
գույքի ձեռք բերում

4. Համայնքի
գրադարանի
վերանորոգում և
գույքի ձեռք բերում

5. Մանկապարտեզի
շենքի կառուցում

6. Մարզադաշտի
կառուցում

0 դրամ 0 դրամ 0 դրամ 0 դրամ 0 դրամ

1 մլն դրամ 10 մլն դրամ 2 մլն դրամ 3 մլն դրամ 5 մլն դրամ
1 մլն դրամ 10 մլն դրամ 2,5 մլն դրամ 3,5 մլն դրամ 5 մլն դրամ
1 մլն դրամ 20 մլն դրամ 3 մլն դրամ 4 մլն դրամ 5 մլն դրամ
1 մլն դրամ 5 մլն դրամ
1 մլն դրամ 30 մլն դրամ 3,5 մլն դրամ 4,5 մլն դրամ
5 մլն դրամ
30 մլն դրամ 4 մլն դրամ 5 մլն դրամ 5 մլն դրամ
25 մլն դրամ

100 մլն դրամ 15 մլն դրամ 20 մլն դրամ

5 մլն դրամ 25 մլն դրամ

29

5 մլն դրամ 100 մլն դրամ 15 լն դրամ 20 մլն դրամ 25 մլն դրամ

5. ՀՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով
ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։
ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների
աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Աղյուսակ 11-ում ներկայացված է ՀՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

Աղյուսակ 11. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔ
(2018-2023 թվականներ)

Տրամաբանական մոդելի Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) Ցուցանիշի կատարողական (2019) Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) Ցուցանիշի կատարողական (2020 Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) Ցուցանիշի կատարողական (2021) Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) Ցուցանիշի կատարողական (2022) Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2023) Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2023) Ցուցանիշի կատարողական (2023) Տվյալների հավաքագրման Ցուցանիշի ստացման աղբյուր Ցուցանիշի ստացման մեթոդ
բաղադրիչ պարբերականությունը

Կիսամյակային
Տարեկան

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ X Համայնքա- Փաստա-
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ պետարան թղթային
1.Աղքատության շեմից ուսումնա-
ցածր գտնվող սիրություն
ընտանիքների
հարաբերությունը X Համայնքա- Փաստա-
համայնքի պետարան թղթային
ընտանիքների ուսումնա-
ընդհանուր թվին սիրություն
(արտահայտված
տոկոսով)

2.Համայնքի սեփական
եկամուտների
տարեկան աճ,
(արտահայտված
տոկոսով)

30

3.Համայնքում X Համայնքա- Փաստա-
գրանցված պետարան թղթային
բնակիչների թվի ուսումնա-
փոփոխությունը սիրություն
նախորդ տարվա
համեմատ, 0 5,5 մլն 6 մլն 6,5 մլն 7 մլն X Համայնքա- Փաստա-
արտահայտված 5 մլն պետարան թղթային
տոկոսով, չհաշված ուսումնա-
համայնքի սիրություն
բնակչության
փոփոխությունը 0 1 մլն 10 մլն 2.5 մլն 3.5 մլն 5 մլն 5 մլն 1 մլն 30 մլն 3.5 մլն 4.5 մլն 5 մլն 5 մլն X Համայնքա- Փաստա-
բնական աճի 5 մլն պետարան թղթային
պատճառով ուսումնա-
սիրություն
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ 0 4 մլն 5 մլն X Համայնքա- Փաստա-
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 3 մլն պետարան թղթային
1. Ներհամայնքային ուսումնա-
ճանապարհների 0 1 մլն 20 մլն 3 մլն 1 մլն 30 մլն 4 մլն X Համայնքա- սիրություն
բարեկարգում 2 մլն պետարան
ասֆալտապատում և Փաստա-
փողոցային 0 X Համայնքա- թղթային
լուսավորության ցանցի 10 մլն պետարան ուսումնա-
ընդլայնում սիրություն
2. Համայնքի 0 X Համայնքա-
փողոցային 1 մլն պետարան Փաստա-
լուսավորության ցանցի թղթային
ընդլայնում ուսումնա-
սիրություն
3.Համայնքի Փաստա-
մշակույթի տան թղթային
վերանորոգում և ուսումնա-
գույքի ձեռք բերում սիրություն
4.Համայնքի
գրադարանի
վերանորոգում և
գույքի ձեռք բերում
5. Մանկապարտեզի
շենքի կառուցում

6. Մարզադաշտի
կառուցում

31

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

ՀՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2018-2023
թթ. ընթացքում ՀՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի
ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինանսական, մարդկային և
նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ
քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել
համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային
հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:
Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ
համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ
շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:
ՀՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի
ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները
կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների
ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում:
Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ
կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:
Հիմնվելով ՀՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու
կայացրած որոշման վրա, ՀՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը
ՀՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու
անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու
քննարկմանը և հաստատմանը:
Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ)
լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու
որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու
նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
ՀՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում
են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

32


Click to View FlipBook Version