The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

THE 4TH QUARTER REPORT - 2015 BUDGET OF GETAMEJ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2016-01-18 03:49:31

THE 4TH QUARTER REPORT - 2015 BUDGET OF GETAMEJ

THE 4TH QUARTER REPORT - 2015 BUDGET OF GETAMEJ

Հավելված
Գետամեջ համայնքի ավագանու

2016 թվականի հունվարի 14-ի

N 2-Ա որոշման

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՏՎԱԾ 1

(01/01/2015թ. - 31/12/2015թ. ժամանակահատվածի համար) (հազար դրամով)

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Եկամտատեսակները Հոդվածի Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում
N NN (u.5+u.6) (u.8+u.9) (u.11+u.12)
վարչական ֆոնդային վարչական ֆոնդային վարչական ֆոնդային
4 մաս մաս 7 10
20067.0 20067.0 մաս մաս 18954.7 մաս մաս
5 6
12 3 20067.0 0.0 89 11 12
1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1100 7100
1100 1+. տՀԱողՐԿ12Ե0Ր0 Ե+ՎտՏողՈՒ13Ր0Ք0Ե)Րա(յտդ ոթղվո11ւմ10՝ + 7131 20067.0 0.0 18954.7 0.0
1110 1տ.1ողԳո11ւյ2ք0ա+յիտն ոհղա1ր1կ3ե0ր+ատնշոաղր1ժ15գ0ո+ւյքտիցող
1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական 7136 8490.3 8490.3 x 8490.3 8490.3 x 6876.8 6876.8 x
7145
տարածքներում գտնվող շենքերի և 71452 5430.3 5430.3 x 5430.3 5430.3 x 4140.2 4140.2 x
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական
1530.3 1530.3 x 1530.3 1530.3 x 262.6 262.6 x
տարածքներում գտնվող շենքերի և
շինությունների համար (ֆիզիկական 1530.3 1530.3 x 1530.3 1530.3 x 262.6 262.6 x
անձանցից)
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական 3900.0 3900.0 x 3900.0 3900.0 x 3877.6 3877.6 x
տարածքներում գտնվող հողի համար 2750.0 2750.0 x 2750.0 2750.0 x 2348.6 2348.6 x
1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից, այդ 2750.0 2750.0 x 2750.0 2750.0 x 1984.4 1984.4 x
թվում` x 310.0 x 388.0 388.0 x
1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների 310.0 310.0 x 310.0 310.0 x 388.0 388.0 x
համար (ֆիզիկական անձանցից) 310.0 310.0 x 30.0 310.0 x 120.0 120.0 x
1130 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ 30.0 30.0 x 30.0 30.0 x 120.0 120.0 x
գործունեության իրականացման 30.0 30.0 30.0
1131 Տեղական տուրքեր, (տող 1132 + տող
1132 1ա13) 5Հա+մտաոյղնք1ի13տ6ա+րտաոծղքո1ւ1մ37նո+րտող 1138
շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար

1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր 30.0 30.0 x 30.0 30.0 x 120.0 120.0 x
մակերես ունեցող անհատական

1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից 7300 80.0 80.0 x 80.0 80.0 x 50.0 50.0 x
խմիչքների և (կամ) ծխախոտի 7331 80.0 80.0 x 80.0 80.0 x 40.0 40.0 x
200.0 200.0 x 200.0 200.0 x 200.0 200.0 x
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի 7400 9830.7 9830.7 0.0 9830.7 9830.7 0.0 9829.8 9829.8 0.0
թույլտվության համար` հիմնական և ոչ 7415 9830.7 9830.7 x 9830.7 9830.7 x 9829.8 9829.8 x
9830.7 9830.7 x 9830.7 9830.7 x 9829.8 9829.8 x
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ 7422 1746.0 1746.0 0.0 1746.0 1746.0 0.0 2248.1 2248.1 0.0
վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, 1696.0 1696.0 x 1696.0 1696.0 x 1573.6 1573.6 x
7451 1696.0 1696.0 x 1696.0 1696.0 x 1573.6 1573.6 x
1200 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 20.0 20.0 x 20.0 20.0 x 0.0 0.0 x
(տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + 20.0 20.0 x 20.0 20.0 x 0.0 0.0 x
30.0 0.0 x 30.0 0.0 x 674.6 0.0
1250 2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական x
դրամաշնորհներ` ստացված
30.0 30.0 x 30.0 30.0 x 674.6 674.6 x
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական
համահարթեցման սկզբունքով

1300 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, (տող 1310 +
տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 +

1330 3.3 Գույքի վարձակալությունից
եկամուտներ (տող 1331 + տող 1332 +

1331 Համայնքի սեփականություն համարվող
հողերի վարձավճարներ

1350 3.5 Վարչական գանձումներ, (տող 1351
+ տող 1352), այդ թվում`

1352 Համայնքի վարչական տարածքում
ինքնակամ կառուցված շենքերի,

1390 3.9 Այլ եկամուտներ, (տող 1391 + տող
1392 + տող 1393), այդ թվում`

1393 Օրենքով և իրավական այլ ակտերով
սահմանված` համայնքի բյուջեի
մուտքագրման ենթակա այլ
եկամուտներ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԱՏՎԱԾ 2
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հազար դրամով)

(գործառնական դասակարգմամբ)

(01/01/2015թ. - 31/12/2015թ. ժամանակահատվածի համար)

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Բա- Խումբ Դաս Բյուջետային ծախսերի Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում

NN ժին գործառնական դասակարգման բաժինների, (ս.7+ս.8) վարչական ֆոնդային (ս.10+ս.11) վարչական ֆոնդային (ս.13+ս.14) վարչական ֆոնդային
խմբերի և դասերի անվանումները բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե
բյուջե բյուջե

1 234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2000  X X X ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 2100 + տող 24282.2 20067.0 4215.2 24282.2 20067.0 4215.2 20763.2 18954.7 1808.5
2Ը2Ն0Դ0Հ+ԱտՆոՈղՒ2Ր3Բ0Ն0 Ո+ՒտՅոԹղԻ24Հ0Ա0Ն+ՐտԱՅողԻՆ

2100 1 0 0 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (այլ դասերին 19864.0 17864.0 2000.0 19907.0 19757.0 150.0 18830.8 18725.3 105.5

չպատկանող) (տող 2110 + տող 2120 +

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,

2110 1 1 0 պետական կառավարում, ֆինանսական և 19640.0 17640.0 2000.0 19887.0 19737.0 150.0 18824.3 18718.8 105.5

հարկաբյուջետային հարաբերություններ,

Օարրետնասդքիիրն ևհագրոարծբաերդոիւրթյմոաւնրնմեիրնոնրեիրց, ` 19640.0 17640.0 2000.0 19887.0 19737.0 150.0 18824.3 18718.8 105.5
2111 1 1 1 պետական կառավարում

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, 204.0 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130 1 3 0 որից` 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 20.0 20.0 0.0 6.5 6.5 0.0
Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով 204.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 6.5 6.5 0.0
2131 1 3 1 ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդհանուր բնույթի հանրային 20.0 10.0
2160 1 6 0 ծառայություններ (այլ դասերին 20.0
20.0
Ըչպնադհտակնաոնւրողբ)ն, ոուրյթիից`հանրային 10.0
2161 1 6 1 ծառայություններ (այլ դասերին

չՊպԱաՇտՏկՊաԱնՆողՈ)ՒԹՅՈՒՆ (այլ դասերին
2200 2 0 0 չպատկանող) (տող 2210+2220 + տող
2210 2 1 0 2Ռ2ա3զ0մ+ատկաողն 2պ2ա40շտ+պտաոնղո2ւթ2յ5ո0ւն),, աորյդիցթ`վում`

2220 2 2 0 Քաղաքացիական պաշտպանություն, 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2221 2 2 1 Քորաիղցա` քացիական պաշտպանություն 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2250 2 5 0 Պաշտպանություն (այլ դասերին 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2251 2 5 1 չՊպաաշտտկպաաննոողւ)թ, յոորւնից(ա` յլ դասերին 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ՀչպԱաՍտԱկՐաԱնԿոԱղԿ) ԱՆ ԿԱՐԳ, 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2300 3 0 0 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2310 + տող

2320 3 2 0 Փ23ր2կ0ա+րատրողծա23ռ3ա0յո+ւթտյոունղ,2ո3ր4ի0ց+` տող 2350 10.0 10.0

2321 3 2 1 Փրկարար ծառայություն 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2215.2 0.0 2215.2 2215.2 0.0 2215.2 -147.1 0.0 -147.1
2400 4 5 2715.2 0.0 2715.2 2715.2 0.0 0.0 875.0
5 0 2715.2 0.0 2715.2 2715.2 0.0 2715.2 875.0 0.0 875.0
2450 4 9 (տող 2410 + տող 2420 + տող 2430 + տող -500.0 0.0 -500.0 -500.0 0.0 2715.2 875.0 0.0 -1022.1
2451 4 9 -500.0 0.0 -500.0 -500.0 0.0 -500.0 -1022.1 0.0 -1022.1
2490 4 0 0 Տրանսպորտ, որից` 220.0 220.0 20.0 -500.0 -1022.1
2491 4 1 1 ճանապարհային տրանսպորտ 200.0 200.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0
1 0 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0
2500 5 1 դՏանտսեերսիանկչապնահտակրաանբոեղր)ո, ւոթրյոիւցն`ներ (այլ 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0
6 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0
2510 5 ՇդաՐՋսեԱրԿիԱն ՄչպԻաՋտԱՎկաԱնՅոՐղԻ) 150.0 0.0 20.0 0.0 0.0
2511 5 6 0 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510 + տող 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0
0 2Ա5ղ2բ0ա+հատնոողւմ2,5ո3ր0ից+` տող 2540 + տող 2550 150.0
2560 5 0 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0
1 Աղբահանում 300.0 0.0
2561 5 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 150.0 300.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0
150.0 300.0 0.0 0.0
2600 6 0 (այլ դասերին չպատկանող), որից` 300.0 500.0 0.0 2050.0 0.0 0.0 0.0 0.0
300.0 500.0 0.0 2050.0
2640 6 4 1 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 0.0 2050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 (ԲաՆյլԱդԿաԱսՐեԱրՆինԱչՅպԻաՆտՇկԻաՆնԱողՐ)ԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 500.0 60.0 0.0
2641 6 0 0.0 60.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 8 2 0 ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող 1003.0 200.0 1850.0 1999.4 149.4 1850.0
2820 8 2610 + տող 2620 + տող 2630 + տող 2640 0.0 60.0 1850.0 1999.4 149.4 1850.0
2 1003.0 200.0
0 0 Փողոցների լուսավորում, որից` 1003.0 0.0 0.0 60.0
0.0
7 1 Փողոցների լուսավորում 0.0 60.0
0.0
0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող

0 Մշակութային ծառայություններ, որից`

2824 8 4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 300.0 1850.0 1999.4 149.4 1850.0
3000 10 0 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 500.0 0.0 60.0 60.0 0.0
500.0
3070 10 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 0.0 60.0 60.0 0.0
0 (այլ դասերին չպատկանող) , որից`

3071 10 7 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 500.0 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0
1 (այլ դասերին չպատկանող)
3100 11 0 1003.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 1003.0
3110 11 1 0 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող 3110), 1003.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3112 11 1
այդ թվում` 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ՀՀ կառավարության և համայնքների
0 պահուստային ֆոնդ , որից`

2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԱՏՎԱԾ 3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(տնտեսագիտական դասակարգմամբ)

(01/01/2015թ. - 31/12/2015թ. ժամանակահատվածի համար) (հազար դրամով)

Բյուջետային ծախսերի Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի
տնտեսագիտական դասակարգման այդ թվում
Տողի NN Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը
NN հոդվածների անվանումները (ս.5+ս.6) (ս.8+ս.9) (ս.11+ս.12) վարչական ֆոնդային մաս
վարչական ֆոնդային վարչական ֆոնդային մաս
մաս մաս մաս մաս 10
11 12
1 2 3 4 56 789
4000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4050 + տող x
4050 5000 + տող 6000) այդ թվում` x 24282.2 20067.0 4215.2 24282.2 20067.0 4215.2 20763.2 18954.7 1808.5
4100 Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ (տող 4100 + x
4110 տող 4200 + տող 4300 + տող 4400 + տող x 20067.0 20067.0 x 20067.0 20067.0 x 18954.7 18954.7 x
4111 1.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 4111
4200 (տող 4110 + տող 4120 + տող 4130) այդ x 15340.0 15340.0 x 17700.0 17700.0 x 16761.8 16761.8 x
4210 ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ x
4211 ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4111 + տող 4211 15340.0 15340.0 x 17700.0 17700.0 x 16761.8 16761.8 x
- Աշխատողների աշխատավարձեր և 4212
հավելավճարներ 15340.0 15340.0 x 15340.0 15340.0 x 14717.7 14717.7 x
1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (տող 3184.0 3184.0 x 2267.0 2267.0 x 2106.4 2106.4 x
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4211 +
տող 4212 + տող 4213 + տող 4214 + տող 620.0 620.0 x 390.0 390.0 x 359.0 359.0 x
- Գործառնական և բանկային
ծառայությունների ծախսեր 20.0 20.0 x 20.0 20.0 x 0.0 0.0 x

4212 - Էներգետիկ ծառայություններ 470.0 470.0 x 320.0 320.0 x 309.0 309.0 x

4214 - Կապի ծառայություններ 4214 130.0 130.0 x 50.0 50.0 x 50.0 50.0 x
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ x 780.0 780.0 x 447.0 447.0 x 318.0 318.0 x
300.0 300.0 x 253.0 253.0 x 221.0 221.0 x
4230 4232
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

4232 - Համակարգչային ծառայություններ

4238 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 480.0 480.0 x 194.0 194.0 x 97.0 97.0 x
204.0 204.0 x 0.0 0.0 x 0.0 0.0 x
ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ x 204.0 204.0 x 0.0 0.0 x 0.0 0.0 x
4240 1580.0 1580.0 x 1430.0 1430.0 x 1429.4 x
280.0 280.0 x 280.0 280.0 x 280.0 1429.4 x
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 280.0

4241 - Մասնագիտական ծառայություններ 4241

ՆՅՈՒԹԵՐ (տող 4261 + տող 4262 + տող x
4260

4263 + տող 4264 + տող 4265 + տող 4266

4261 - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261

4264 - Տրանսպորտային նյութեր 4264 1000.0 1000.0 x 1000.0 1000.0 x 1000.0 1000.0 x

4268 - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 4269 300.0 300.0 x 150.0 150.0 x 149.4 149.4 x
500.0 500.0 x 60.0 60.0 x 60.0 60.0 x
4600 1.6 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ x 500.0 500.0 x 60.0 60.0 x 60.0 60.0 x
4630 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (տող 4610 + տող x 500.0 500.0 x 60.0 60.0 x 60.0 60.0 x
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 1043.0 1043.0 x 40.0 40.0 x 26.5 26.5 x
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0
20.0 20.0 x 20.0 20.0 x 6.5 6.5 x
4634 - Այլ նպաստներ բյուջեից 4729 20.0 20.0 x 20.0 20.0 x 6.5 6.5 x
20.0 20.0 x 20.0 20.0 x 20.0 20.0 x
4700 1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4710 + տող 4720 x 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0
4710 + տող 4730 + տող 4740 + տող 4750 + x 1003.0 1003.0 x 0.0 0.0 x 0.0 0.0 x
4712 ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ 4819 1003.0 1003.0 4715.2 0.0 0.0 4715.2 0.0 0.0 2830.5
4720 ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ) x 4715.2 4715.2 4715.2 4715.2 2830.5 2830.5
- Նվիրատվություններ այլ շահույթ 4715.2 x 3715.2 4715.2 x 3615.2 2830.5 x 1775.0
չհետապնդող կազմակերպություններին 3715.2 x 3715.2 3615.2 x 3615.2 1775.0 x 1775.0
ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ 3715.2 0.0 1000.0 3615.2 0.0 150.0 1775.0 0.0 105.5
ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 1000.0 x 1000.0 150.0 x 150.0 105.5 x 105.5
1000.0 x -500.0 150.0 x -500.0 105.5 x -1022.1
4723 - Պարտադիր վճարներ 4823 -500.0 x -500.0 -500.0 x -500.0 -1022.1 x -1022.1
-500.0 x -500.0 -500.0 x -500.0 -1022.1 x -1022.1
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 4771 x -500.0 x -500.0 x -1022.1 x
4770 x x x

+ տող 4771Ա), որից`

4771 - Պահուստային միջոցներ (վարչական բյ.) 4891

5000 Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ x
5100 ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (տող 5100 + տող 5200 x
5110 1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 5110 + x
5113 տող 5120 + տող 5130), այդ թվում` 5113
5120 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող x
5111 + տող 5112 + տող 5113), որից`
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
(տող 5121 + տող 5122 + տող 5123), որից`

5122 - Վարչական սարքավորումներ 5122

6000 Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ x
6400 ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող 6100 + x
ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(տող 6410 + տող

6410 ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 8411

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏՎԱԾ 4

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ)

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հազար դրամով)

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի
այդ թվում
Տողի Եկամուտների անվանումները Ընդամենը( այդ թվում Ընդամենը(ս.7 այդ թվում Ընդամենը(ս.1
N
ս.4+ս.5) վարչական ֆոնդային +ս.8) վարչական ֆոնդային 0+ս.11) վարչական ֆոնդային
բյուջե բյուջե
բյուջե բյուջե բյուջե բյուջե
10 11
12 3 4 5 6 7 8 9 0.0 -1808.5
8000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ (դրական նշանով) -4215.2 0.0 -4215.2 -4215.2 0.0 -4215.2 -1808.5

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏՎԱԾ 5

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿԱՄՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հազար դրամներով)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի
NN այդ թվում
Տողի Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը
NN անվանումներ (ս.11+ս.12)
(ս.5+ս.6) վարչական ֆոնդային (ս.8+ս.9) վարչական ֆոնդային վարչական ֆոնդային
10 մաս մաս
մաս մաս մաս մաս
11 12
12 3 456 789
2850 - ստացված փոխատվությունների 6122
4215.2 0.0 4215.2 4215.2 0.0 4215.2 1808.5 0.0 1808.5
գումարի մարում 9111
6111 xxxx x
8010 ԸՆԴԱՄԵՆԸ` (տող 8100+տող 8200), xxxx x
այդ թվում` (տող 8000 հակառակ

8100 Անշ.աՆնԵոՐվՔ) ԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (տող
8110+տող 8160), (տող 8010-տող 8200),

8110 ա1. յՓդ ՈթԽվոԱւմՌ` ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող
8111+տող 8120), այդ թվում

8111 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ
բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ

8112 -մաթոսղնարկկցումթիյաց նև)(տտեողղա8բ1ա12շ+խտոումղի8ց113),
մուտքեր

8113 - հիմնական գումարի մարում

8120 1.2. Վարկեր և փոխատվություններ 9112 xxxx x
(ստացում և մարում) (տող xxxx x
xxxx x
8121 18.122.1.+Վտաողր8կ1ե4ր0()տ, աողյդ8թ12վ2ո+ւմտող8130),
որից`

8122 - վարկերի ստացում (տող 8123+ տող
8124), որից

8123 պետական բյուջեից

8124 այլ աղբյուրներից xxxx x

8130 - ստացված վարկերի հիմնական 6112 xxxx x
8131 գումարի մարում (տող 8131+ տող 8132), xxxx x
ՀորՀիպց ետական բյուջեին

8132 այլ աղբյուրներին xxxx x

8140 1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8141+ 9112 x x
տող 8150)որից`
x x
8141 - բյուջետային փոխատվությունների
ստացում (տող 8142+ տող 8143) xxxx x
xxxx x
8142 ՀՀ պետական բյուջեից xxxx x
xxxx x
8143 ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից

8150 - ստացված փոխատվությունների 6112
8151 գումարի մարում (տող 8151+ տող
8Հ1Հ52պ)ոերտիաց`կան բյուջեին

8152 ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին

8160 2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (տող 9213
8161 8161 + տող 8170 + տող 8190-տող 8197 9213
8162 +2.1տ. ոԲղա8ժ1ն9ե8տ+ոմտսոեղր 8և1կ9ա9)պաիյդտթավլում`այլ 6213
8163 մասնակցություն (տող 8162+ տող 8163
8164 +- տհաողմա8յ1ն6ք4ա)ոյիրնիցս`եփականության 9212
8170 բաժնետոմսերի և կապիտալում 6212
8171 հ-աիմրաայվնաքիբամանասնկաակնցաունթձյանցիրացումից
8172 կանոնադրական կապիտալում
պ- եբտաաժնկեատնոմմասեսրնաևկկցաոպւթիյատնա,լպուեմտաայլկան
մասնակցության ձեռքբերում

2.2. Փոխատվություններ (տող 8171+
տող 8172)որից

- նախկինում տրամադրված
փոխատվությունների դիմաց ստացվող
մ-ափրոոխւմանետրվիոցւթմյոոււտննքերի տրամադրում

8190 2.3. Համայնքի բյուջեի միջոցների 9320 xx
8191 տարեսկզբի ազատ մնացորդը` (տող xx
8192 821.931.1+. Հտաոմղա8յ1ն9ք4ի-տբյոողւջ8եի19վ3ա)արյչդաթկավոնւմ`
մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ
մ- նեանթցաորկդաոէրիոցւղ` ղման համայնքի բյուջեի
վարչական մասից նախորդ տարում
ֆինանսավորման ենթակա, սակայն

8193 - ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի xx
ֆոնդային մաս (տող 8191 - տող 8192)
9330 xxxx x
8194 2.3.2. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային
մասի միջոցների տարեսկզբի մնացորդ 9121 xxxx x
6121
8195 (-տաողռա8ն19ց5վ+արտչոաղկ8ա1ն96մ)աորսիցմ`իջոցների xxxx x
տարեսկզբի ազատ մնացորդից
xx
8196 ֆ-ովնադրաչյաինկաման սմամոսւիտմքիաջոգցրնմեարնիենթակա
տարեսկզբի ազատ մնացորդից xx

8197 ֆ2.ո4ն.դՀաայիմնայմնաքիս բմյոոււտջեքիաֆգորնմդաանյիենթմաակսաի xxxx x
ժամանակավոր ազատ միջոցների
xxxx x
8198 տ2.ր5ա. Հմամդարոյնւմքիվաբյրոչւաջեկիաֆնոմնադաս յին մասի xxxx x
ժամանակավոր ազատ միջոցներից xxxx x

8199 վ2.ա6ր. չՀաակմաանյնմքաիսբտյորւջաեմիահդարշվվաուծմ xxxx x
միջոցների մնացորդները հաշվետու xxxx x
xxxx x
8199ա ոժրաիմցա` ծնաախկասեհրաիտֆվիանածոնւմսա(տվորղմ8ա0ն1ը0-
չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների

8200 տԲա. ԱրեՐսՏկԱզՔբիԻՆազԱաՂտԲՅմնՈաՒցՐոՆրԵդՐի գ(տուոմղարը
8210)այդ թվում`

8210 1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 8211 +
տող 8220)այդ թվում`

8211 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ
բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ
մասնակցության) տող 8212+ տող 8213

8212 - թողարկումից և տեղաբաշխումից
մուտքեր

8213 - հիմնական գումարի մարում

8220 1.2. Վարկեր և փոխատվություններ 9122
(ստացում և մարում) տող 8221 + տող

8221 18.24.10. Վաայդրթկեվրու(մտ` ող 8222+ տող
8230)որից`

8222 - վարկերի ստացում

8230 - ստացված վարկերի հիմնական 6122
գումարի մարում 9122

8240 1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8241+
տող 8250)որից`

8241 - փոխատվությունների ստացում

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Հատված 6
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հազար դրամով)

(գործառնական և տնտեսագիտական դասակարգմամբ)

(01/01/2015թ. - 31/12/2015թ. ժամանակահատվածի համար)

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի
այդ թվում
Տողի Բաժին Խումբ Դաս Բյուջետային ծախսերի գործառնական Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը
N (ս.13+ս.14)
23 4 դասակարգման բաժինների, խմբերի, դասերի, (ս.7+ս.8) վարչական ֆոնդային (ս.10+ս.11) վարչական ֆոնդային վարչական ֆոնդային
1  X X X ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի 6 բյուջե բյուջե 12 բյուջե բյուջե
2000 10 0 տնտեսագիտական դասա-կարգման 7 8 բյուջե բյուջե 13 14
2100 11 0 5
2110 11 1 9 10 11
2111
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 2100 + տող 24282.2 20067.0 4215.2 24282.2 20067.0 4215.2 20763.2 18954.7 1808.5
2200 + տող 2300 + տող 2400 + տող

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 19864.0 17864.0 2000.0 19907.0 19757.0 150.0 18830.8 18725.3 105.5
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (այլ դասերին

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 17640.0 2000.0 19887.0 19737.0 150.0 18824.3 18718.8 105.5
19640.0

պետական կառավարում, ֆինանսական և

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 19640.0 17640.0 2000.0 19887.0 19737.0 150.0 18824.3 18718.8 105.5
պետական կառավարում

- Աշխատողների աշխատավարձեր և 15340.0 15340.0 0.0 15340.0 15340.0 0.0 14717.7 14717.7 0.0
հավելավճարներ (4111)

- Գործառնական և բանկային 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ծառայությունների ծախսեր (4211)

- Էներգետիկ ծառայություններ (4212) 320.0 320.0 0.0 320.0 320.0 0.0 309.0 309.0 0.0

- Կապի ծառայություններ (4214) 130.0 130.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0

- Համակարգչային ծառայություններ 300.0 300.0 0.0 253.0 253.0 0.0 221.0 221.0 0.0
(4232) 200.0 200.0 0.0
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 280.0 280.0 0.0 114.0 114.0 0.0 97.0 97.0 0.0
(4239) 1000.0 1000.0 0.0
- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 0.0 280.0 280.0 0.0 280.0 280.0
(4261)
- Տրանսպորտային նյութեր (4264) 0.0 1000.0 1000.0 0.0 1000.0 1000.0

- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(4269) 1000.0 0.0 1000.0 0.0 0.0 0.0
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ 1000.0 0.0 1000.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.5
վերանորոգում (5113)
- Վարչական սարքավորումներ (5122) 0.0 150.0 105.5

2130 1 3 0 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, 204.0 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
որից`

2131 1 3 1 Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով 204.0 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 204.0 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Մասնագիտական ծառայություններ 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 6.5 0.0
(4241) 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 6.5 0.0
2160 1 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 6.5 6.5 0.0
2161 1 6 0 Ընդհանուր բնույթի հանրային 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0
ծառայություններ (այլ դասերին 20.0 20.0 0.0 10.0 10.0 0.0 6.5 0.0 0.0
10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0
6 1 Ընդհանուր բնույթի հանրային 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 6.5 0.0 0.0
ծառայություններ (այլ դասերին 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0
2200 2 - Նվիրատվություններ այլ շահույթ 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210 2 չհետապնդող կազմակերպություններին 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0
2220 2 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2221 2 0 0 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (այլ դասերին 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0
չպատկանող) (տող 2210+2220 + տող 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0
10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0
1 0 Ռազմական պաշտպանություն, որից` 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0
10.0 2215.2 2215.2 0.0 0.0 -147.1
2 0 Քաղաքացիական պաշտպանություն, 10.0 2715.2 2715.2 0.0 0.0 0.0 0.0 875.0
որից` 10.0 0.0 2715.2 2715.2 0.0 0.0 875.0
0.0 2715.2 2715.2 0.0 0.0 0.0 0.0 875.0
2 1 Քաղաքացիական պաշտպանություն 0.0 -500.0 -500.0 0.0 0.0 -1022.1
0.0
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 10.0 0.0 0.0 0.0
10.0
(4239) 10.0
10.0
2250 2 5 0 Պաշտպանություն (այլ դասերին 10.0 0.0 0.0
2251 2 չպատկանող), որից` 10.0

5 1 Պաշտպանություն (այլ դասերին 0.0 0.0
չպատկանող)

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 0.0 0.0

(4239)

2300 3 0 0 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 0.0 0.0
2320 3 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ
2321 3
2 0 Փրկարար ծառայություն, որից` 0.0 0.0

2 1 Փրկարար ծառայություն 10.0 0.0 0.0

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 10.0 0.0 0.0
(4239)

2400 4 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2215.2 2215.2 -147.1
2450 4 (տող 2410 + տող 2420 + տող 2430 + տող
2451 4
5 0 Տրանսպորտ, որից` 2715.2 2715.2 875.0

5 1 ճանապարհային տրանսպորտ 2715.2 2715.2 875.0

- Շենքերի և շինությունների կապիտալ 2715.2 2715.2 875.0
վերանորոգում (5113) -500.0
2490 4 9 0 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ -500.0 -1022.1
դասերին չպատկանող), որից`

2491 4 9 1 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ -500.0 0.0 -500.0 -500.0 0.0 -500.0 -1022.1 0.0 -1022.1
2500 5 դասերին չպատկանող) 220.0 220.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0
2510 5 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0
0 0 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 0.0
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510 + տող 0.0 0.0

1 0 Աղբահանում, որից`

2511 5 1 1 Աղբահանում 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(4239) 20.0 0.0 20.0
20.0 0.0 20.0
2560 5 6 0 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0
2561 5 (այլ դասերին չպատկանող), որից`

6 1 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0
(այլ դասերին չպատկանող)

- Պարտադիր վճարներ (4823) 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0

2600 6 0 0 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող

2640 6 4 0 Փողոցների լուսավորում, որից` 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2641 6 4 1 Փողոցների լուսավորում 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Էներգետիկ ծառայություններ (4212) 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2800 8 0 0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող 300.0 300.0 0.0 2050.0 200.0 1850.0 1999.4 149.4 1850.0
2820 8 2810 + տող 2820 + տող 2830 + տող 300.0 300.0 0.0 2050.0 200.0 1850.0 1999.4

2 0 Մշակութային ծառայություններ, որից` 149.4 1850.0

2824 8 2 4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 300.0 300.0 0.0 2050.0 200.0 1850.0 1999.4 149.4 1850.0

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(4239) 250.0 0.0 149.4
500.0 0.0 60.0
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 250.0 500.0 0.0 150.0 150.0 0.0 60.0 149.4 0.0
(4269) 500.0 0.0 60.0
500.0 0.0 60.0
3000 10 0 0 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 500.0 0.0 60.0 60.0 60.0 0.0
(տող 3010 + տող 3020 + տող 3030 +

3070 10 7 0 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 500.0 0.0 60.0 60.0 60.0 0.0
(այլ դասերին չպատկանող) , որից`

3071 10 7 1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 500.0 0.0 60.0 60.0 60.0 0.0
(այլ դասերին չպատկանող)

- Այլ նպաստներ բյուջեից (4729) 500.0 0.0 60.0 60.0 60.0 0.0

3100 11 0 0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 1003.0 1003.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող 3110),

3110 11 1 0 ՀՀ կառավարության և համայնքների 1003.0 1003.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
պահուստային ֆոնդ , որից`

3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ 1003.0 1003.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Պահուստային միջոցներ (վարչական բյ.) 1003.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1003.0
(4891)


Click to View FlipBook Version