The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

The official publication of normative legal acts vlg Getamej 11.04.2016

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2016-05-13 07:16:03

The official publication of normative legal acts vlg Getamej

The official publication of normative legal acts vlg Getamej 11.04.2016

Keywords: #Getamej #village #normative #legal #act

<u3uusul,h<ut nu4lbsnhr?)3qunLsl3ehuunQhqbsuuba
<uuu3LehuququLh

<uluumut[ <ulnuqbon!?juL qnmup[ dunqicbuurlh!hudulLp
<<,qnuujphdunq.q.sbrudbg,gdamej.kotayq@gomvraam

nnncnFu

ll uutnl'f20l6prluUunNhr3,L

<UlJU3L€nl.USb.IU\rUrh"l,€LU'rUOULlUliUUC!CrJU'rr,a!bnUh UUtUqSni.rd3U!

9Ufga<uususbLunut uh!

lbltutluftlhLn'l<utuuoulh <uhuulbrnFlur UuhdulutfrLpluir 183-n'.h1nqLluih,

(Sblurqutrhlpluquno{undub duuhlD<u]uuuulh <uhuqbonlBu! onblphlo.l-h!

hnrl{u6h1, 6-f'}hnr}4urhl-hLrluuh33,n4qbuh,2qiq hn+{u6h2-nt uuuh3.2nt qbuh,

30-n4hn'lqu6h3 n4duuh6.1'h!qbmh3, 3.1-hh! nrl'luthI hI!uuuh1-ht,2-fq,3 n+h 4 f4

qbobhf , .euquBu2hlntpjulruuuh!' <uluumulh <utll]uqbun'plulronblph 12,14,n4

hn+{u6!bnh(r, 'fu{u|]u! oqhbnir < ! J L u u o u l h< u l r n u u t b u n F J uo! f b t r p h2 7 . 1h t r

hnrl'luih 4-fq uuuh, (cnluqu"ruduhhlu!"'lojnh qru uq4bgnLgu! qluhumuut tr

+nnduptrlnLplu!duuh!' <utuumulh <ehuqE@nrcJu! orblph 26,nrl hnq4u6h

4nn!p!bnnLhl hh'Jp0b4nLlbrnS{ btuttutrlr!p!uqunuqun'iu! bqr.nutuquFr onDhu!,
(<utuuouitri' <el'nuqbu.tplrlr Fjnrlbuulh! huduqunqh uuhtr, <oluumuLh

<uhurqbunrpjLu! orblp& (Sbqbqum{.lnLpjuulqr uunLpju! Ju,uhtr, <uluuautrh

<ull|]uutbmntpluo!nb!!8,<uJuuou!h<utrnu!qbmnlPlquutrnu{unnLpju2lr0Jap{rqu!h

bnlb,iFb|1h9h .<uirnujh!A@lnLgUUu!ptrtrufLtnLUllbrrnhuqulugUu!!urq! udhUdlbrnL
uuuhlr'N1325-!rfn2n'd0h' uuull'phuququLh!,f,z,rirt

l. <uusuhbt (<urdullpnLoubluUu! hlrBlultunur{undu!p[ tul]h:trulnhuutuqsnLplutr
qunq!' hu'iurdulhtru4bL4u6h:

2. Un{ti nnn2nLdnrrLdhub2 t umlnLuqu2unluqutl hnuqunuqdu! oftlutr hulnr,+nq

u{uqutrnLurtr4udrrbn'

L qfhqnfsu! g{ricu olrL .}b .0
2.1U,1U03UU! ufrn'r
3.CU<h!3UU! f"ru.th //-t u.unhnu.}(luL
4,UUtqU3UUL!.}nU!h'r
5.UUnCU3UUTU,]JUU

un'

<e{bLqun
Irh<utrtulLtbrnLpJrjun!uutphuunqi
c b o u u b ! h u d u l t r puht l u q u l r n L

2016pququlrhu'{nhhll h
Nl3! nfn2ud!
qunq

<UUU3LenFUSb.luqut hLeUUqUBU.runUULFCl,UqhaLbnh
UUULUIrsnN?)3UL

t.cr,+<ur,nF.nlnnF3Grrbf

1. UnLt!qunqiLl ltorquqnf{ f tl, huuujlpnut obtuquh htploLlunu'lonuut,[
FtruLth:bhbLf iuuLuqgmpluh! bo quq{ul hul'uFblnLplnOt'bnU
2. UnULqunqh lraurollr h uLquhi{bl huuuJt'phFt'@tlhd,b|l€r,u4ulushulutl
huuunu!nq?lu! L LJuulu{nnhuuqudh ququuttbtulntqnLirlbrhn,: $nrdet fudFbnh
drutdbp h drdululth! UuulullgnLplillu nL I'bfqnn6nqnL!0 huUulLlulht'
puqupuqutntHnltrlbfh i2ultdul U nnn2irftbnh ltulugdu! qnnbdrPugtrbnnLf
bro2luuqnnbrn4hu!nulhtr mbqb!um'lrlBulr Lhulluuun pu+ulghqnLtaliLll nt

3. UnLlllo' tqlr fulrrlhfirbf!,'t'
1)humuqbglbhr udujlrphLluuluqsujh! lunu&f dur huuuqunqnuzt uhuqnqhn

Fitnnltnqdbn4hbrbn0Lrulunouqu!nLPlnLl't'qr[.
2) huJullpnd hhdlrELu qhnunbt Fluqh:lbnh uuuluqsntPlu! qnn6n0

llrnn$3u)qdulunLqLhn, n!qLhpduLgjuulqlpuhnqqubnnu,qqnunr td(!rpiurngnl,.phuUtduhphu.ghudbu nhbgnLdt'bn.
a) pLuqhri,"!nhhuLlun Mbt16bth]rufuqnnnLPlnt bLnt ' nL!hlulnL u!uhtl 4bn

huUullphquruLlunLtu!Lrquf qugLlu!qnn6iL'J.
5) qulLlulrlh uubrpbrhuduirpnLuun!u 2uhhh hu'luuur(!u!l.lrbnqulusitJl Lr

hu4uuunuq2nid! nnn2nldulbr fquJUgdulqrnf6cl,pusfLd.
6)hu'lujlpnLLulquhn{bt tnFquouhi LPlu!Llpt'iLnnu:

4. Sb[ulu! hlptu!utruLlufduln pluqhi,bnhdut!uL]gntFlu!ullq]nL!p!bnblr!'

1)duulbtin{"tnLt.

2){umuhnLpjn&.

3)pu\hulshqnqalnLIr.

4)hnuutunuttut!ntplnLtr.

s)uqmhqntPlnt'.
6)outbruoh{nejiLtrUuf uq unduqulpnd.

7)dn4r'lruqbmnLptnt.
8) qumuufuubum{nLPlnLL!rhu2tlbhqntuqu!nLPlnLl]:

5. SbtuLtul,hlpLuqunu{u|ruu!! FldLlhlbnh uuulruLlgntl"Juql,unq0 (uiun'hbo'
uoutuqsnlpju! qunq0)oundr{nLLlI huLJujlrlhPnLn$nhqiqullu! u hnu'luFuluq(n

uldulrsu n!+nfJurFJFbnLh.hu:

6. UnLl!!onqnrLoj qmuqnn6Llihl uuLlugnrptllirbnt E!'

έИА А ÊА А А ǿА А
А А А
АА АА А
ήИА А
А А АА ǿА А
М
ИА АА НА М
А
А А ÊА А А А ǿА А
ίИА АА А АЗ А
А А АА А А А
АА АА
ФИА А А АА АА А А
А
А А НА А
А А
А А А ÊА А А ǿА А
А
А А А АА А А А М ǿА А

ÊА ǿА ǿА А А А ǿА

АА АА АА А А М НА

А А А »А ÊА ǿА

А А АА А АА

А ǿА АА

А АА А А ЪА

АА А А А ǿА А А

А А А МА АА А

ÊА А А А А З ИА А

А ЪА

ооШ

ЧН А А А А А АА А ЪА

ШН А А А А А А А АА АА

А ЪА А АА АА А

АА АА ЪА

ЩН А А ǿА А АА

А А ǿА А А А А А

»А А ЪА А А АА А А

А АА АА А

А АА А АА АА

А АА АА ЪА

έПН  А А »А А АА А

А А АА АА А А А З ИА А

АА А АА А ЪА

έέН А А АА АА

А ЪА

έήН А А АА А АА А

ǿА А АА АА

АА А А А АА А МА

А АА А А А А ǿА
ǿА А ÊА

έИА А А А ÊА А
ήИА АА АА НА
ίИА А АА А НАА
ФИАА АА ИА ǿА АА А З ǿА ǿА
АА
ХИАА АА ÊА А ǿА АА НАА
ЦИА А АЗ А АА А А
А
ЧИА ǿА ǿА ИА А АА АА
А ǿА А А НАА
ШИАА АА А АА
έίН А А НАА АА
АА А А
А НАА
А ǿА АА
έФН
А ǿА А ǿА АА
έХН АА А АА А ǿА А
А
έЦН АА А А НА
А А А АА ЪА

έЧН А АА АА А АА А
έШН А
А А АА А А АА
ǿА
А ЪА А А АА А А

АА АА ǿА А А
АА
АА А АА АА
А
А ЪАА
А
АА АА А А
АА
АА ǿА А А
А
АА А ÊА А АА А
А
А АА М А А ЪА ǿА
А
А АА А ǿА
А
АА А А ǿА А
А
А А З ИА АА А А А А

А АА А

А АА А АА

А ЪАА

АА АА А А

А А АА А ǿА А АА

А ǿА ǿА А А А ǿА

АА АА А А ЪАА

А А А АА

АА А А А А ЪА

А АА А

А А АА А

АА А А АА АА А

έИ А АА А А АА А АА А
А АА
ǿА А А А А
А А
АА А А А НА ǿА ǿА

ήИ А МА А АА НА А
А А
ǿА ǿА ǿА А
АА
А АА А АА А А
АА
ίИ АА АА АА А
А АА
АА А А
А ÊА
АА АА А НА А А
А
ФИ А А А А А А
ǿА А
А АА ǿА
А А
ЪАА ИА
АА АА
έЩН А А А А
А А
А ЪА
А
ήПН А А А А АА
ǿА
АА А А АА
НА
А έИА А МА А
АА
ǿА ǿА ǿА
А
АА А АА

ήИА А А

АА АЗ

ǿА ǿА А ǿА

А А НА

ίИА А А НА

ФИА А НА

ХИА А НА

ЦИА А А А

АА ЪА

А

оооШ

А АА А А АА
ήέН А
А А ЪА А АА
АА
А А АА А А ǿА А А З ИА

ЪА М А АА А А АА
А
А А А А А »А А

ЪА А ǿА А А А АА А
А
АА А А АА
А
ǿА А АА А А А ǿА М А А

А АА А АА

А АА А А ЪА

ήήН А А АА А З ИА А А
ЪА АА
АА А АА
ήίН А
АА АА ǿА А
ήФН ЪА А
έИА АА А А АА А А
А
А АА А А АА НА АА
ǿА
А ǿА А АА
НА
НА А А А А
А А
З А М ИǿА А
НА
НА А МА А А А А А
А
А ǿА А

НА А А АА ǿА А
А А
АА АА ǿА ǿА А
А А
НА А А АА А
А
МА АА

НА А А А А НА

ήИАА А АА НА

ίИАА А ǿА А »А АА
НА
ФИАА АЗ ǿА А А ИА

ХИАА А А А »А НА

ЦИАА А ЪА

ήХН А М А А ǿА М А АА

АА А ЪА А ЪА

ήЦН А А АА АА АА
А
АА А А А НА
НА
έИА АА А АЗ ИА А
А
ήИА А А А АА
НА
НА
АА
ίИА А А А НА А
ǿА
ФИА А А НА
АЗ
ХИА А А А
А
ЦИА А АА А А А НА А

ЧИА А АА АА

АА А НА

ШИА А А АА

ЩИА А А АА ЪА

ήЧН АА А А З ИА АА

АА АА АА А

ЗА ǿА АА А

ǿА ǿА А А ИА А

ИА А А

ήШН А АА А АА

А АА АА АА А

А А АА АА А

АА АА ЪА А

АА А А АА А АЗ А А ИЪАА

ήЩН АА А А З ИА ǿА А А А

АА АА АА А

АА А АА А А А

А А АЗ ИА А А А А »ЪАА

ίПН А АА А АА АА АА

АА А АА АА А

А АА А АА АА А А

ЪАА

ίέН А АА А А А М ǿА А А

АА АА ЪА

ίήН М А А АА АА А А

А ÊА

έИ А АА А А А А А А

ÊА А АА А А НА

ήИ А АА АА ǿА А

АА ǿА А А З ÊА

ИǿА А А АА ǿА А А

НА

ίИ А А АА А ǿА

А АА А А Зњљ–“љьИА АА А

А А ЪА А АА АА

АА А МА А АА

А АА АА А А ǿА А АА

НА

ФИ А АА АА АА А

ǿА А А АА А А А

А НА

ХИ А А А А А ǿА

А А ǿА АА А А А ǿА

А ǿА А ЪА А

ίίН А А А АА А АА
А АА А А А
АА А ÊА АА А
ίФН А А А А
А А ǿА АА ЪА А
А А А ǿА АА
А ǿА АА АА АА
АА А А ЪА
А АА АА АА
А А А А
АА А А А
ИА А А ǿА А
АА АЗ АА
ǿА А А АА

ǿА АА

А АА А МА А

А А АА А А ЪА

ίХН А А А А А МА А АА А

АА А А »А А А А

А А А АА А АА А

АА А АА А А АА

А А ХМέήА ЪА А А А АА А

АА А АА А А

З ИЪА

ίЦН А АА А АА А ÊА А

АА ǿА

ίЧН А А А А АА А ÊА

έИА А АА А А М А АА

А А А НА

ήИА А АА АА АА

А АА А А А МА АА

А НА

ίИА АА ААА А АА А

АА А А АА АА АА

А А НАА

ФИА АА А А АА АА А

АА ǿА АА А А А

АА А АА А АА

АА ЪА

ίШН А А АА А А МА А АА

АА АА А ǿА АА

А ЪА

ίЩН А АА АА АА

А А ǿА А А АА А ǿА

А АА АА А

АА АА ЪА А

А АА ǿА А А

АА АА А АА

АА А А ǿА А

АА А А А АА А

ЪА

ФПН А А А А А АА

А АА А АА А А

А А А АА АА

А А А »ЪА

ФέН А АЗ АА АА

А ǿА ǿА ǿА АА

ИА А А А А З АА АА

ǿА ǿА А А А ИА А А АА А

А А А А А ǿА А АА А
А ǿА А А А А АА А
ФήН ЪА АА
А АА А А А ǿА АА
А А А А А А
А А А А
АА А АМ А АА А
А А А ЪАА
А АА ÊА
А

έИА АА АА А АА АА А А
А ǿА А АА А А
НА А
ήИА А А А А А А А
АА А А АЗ ИА М ǿА А А ǿА А А
А А А А
А А А АА А А
АА А
ίИА М А НА АА АА ǿА АА А
ǿА ǿА АА А НА А
АА А
ФИА АА А АА А
А АА ЪА

ФίН А АА А А А А
АА А А А А ǿА
А А ǿА А
АФА А
ФФН ЪАА АА

А А АА А А А АА
А ХА А А ФίМ А
ФХН АА А А
А ǿА
А А АЗ А А ИЪА А АА

ФЦН АА АА А АА
А А
АА А А А АА А
А А ǿА ǿА
έИ А ǿА А
ǿА АА
ήИ ǿА А ǿА А А

ίИ ЪА А

А А АέМ ЪА

АА АА А А
А АЗ
АА А
ǿА А А
ИАА АА А А

А АА А А А

НА А А

АА А А А
А АЗ А
НА А АА
АА
А А А ǿА А АА А
ИНА
АА А А

А АА А

А АА

АА А

ФИ А АА ǿА ǿА А ǿА А ǿА
А ǿА ǿА
А ǿА А А
АА АА
АА АА АЗ А
АέМ ИЪА А
А А АА А
А
ФЧН АА А А А ίА А А

ФШН АА А АА А АА А А А
А
ФЩН А АА А ǿА А
А
АА АА А А АА А А
ХПН А
ЗА АА А ЪА
ХέН АА
А АЗ А А А ИА А А
ХήН
АА АА А А АА ǿА
ХίН А
А А А ǿА А А А АА А ÊА А А

А ǿА
А
А А АА АА ǿААА
А
АА ÊА А ǿА А А А
А
АА А ЪА А

А АА А АА А АА

А АА А АА ÊА А А
А
ИА А А А А ЪАА ǿА
А
МА АА А М АЗ А ǿА
А
АА АЗ ИА А ǿА А А ИА А А
АА
АА А ǿА А А А

А А АЪ

А АА А МА

ǿА ǿА ǿА А А А

А АА АА А АА

ǿА А А ǿА А АА

ǿА А А А ЪА

АМ А А А АА А А

АА А АА А ЪА М А

А АА

έИА  »А ǿА А ǿА А А
А А АА НА
З ИА А А А ǿА
А АА АА
ήИА А А А АА А АМ
А ААА А
А ǿА ǿА АА А
АА
А

А

ХФН А А А А А А
АА АА А ЪА
А ǿА ǿАА
ХХН М А А А А
А АА А А

АА МА А А ǿА А
А МА А А АА
АА
А АА ЪА А АА
ǿА АА АА А А
ХЦН
АА
А
НА

έИ А А АА А А А

ǿА А АА А А А АА А

АА АА А А НА

ήИ А А А АА АА А

А АА А

А АА А ǿА АА М А

АА А НА

ίИ А А А ǿА А А А
А АА АА
А А МА АА
А АА
А А ǿА АА АА ǿА
АА
А Зњљ–“љьИА А А А З ИА
А
А ǿА А
А
А А А ЪА
А
ХЧН А А АА А ǿА
А
АА А

έИ А А А А АА

АА А НА

ήИ А А А А А АА А НА
АА НА
ίИ А А А
А ǿА
ФИ А А АА АА А НА
А ǿА
А АА АА
А АА
ХИ А ǿА А АА
НА
А З ǿА ЪАА

ИА А А А

ЦИ А АА

А

о“Ш

А

ХШН А АА А АЗ ИА
АА А
А А А ǿА А А М А А
А
А АА А А ÊА А
А
έИА А А М А ǿА А М
А А АЗ ИА А
А МА АА НА
А А
АА АА А
А
ήИА А ǿА А А А НА

А АА А

АА АА

ίИА А А ǿА А А МА
ФИА А
А А НА АА МА
А А
ХИА А А ǿА А АА АА А
АА ǿА
ЦИА А НА АА А А
М
А АА ǿА А МА
ЧИА АА А
АА А
АА А
ǿА А А АА А

НА А АА

А АА А

АА

АА НА

А А МА

АА А

ǿА ǿА

ХЩН А А А АА АА

А АА А ЪАА А АА
АА А
ЦПН А ǿА А А А АА
ǿА А А
АА А А
А А А
А А АА ЪАА А А АА
А А ǿА А
А АА А А
А А А
АА А А АА
А А
ЦέН А А А А А
А А А
АА А
А АА
ǿАίА А АА

А АА

ЪАА

ЦήН А А ǿА А
АА А
АА А

ЪА

А

“Ш ÍÎ
Ц

ЦίН А А АА А АА

А АА АА

АА А А З ИА ǿА АА А

А А ЪА А АА

А А З ИА А ǿА А А А

АА А А А ÊА А А ǿА

АА ЪА

А

А

А

“оШ

ЦФН А А АА АА А
А
А АА АА ЪА А ǿА
АА
А А А А АА А А
ЪА
АА АА АА А А А АА
АА М
А А ǿА А А А ǿА
АА А
АА АА АА

ЦХН А АА А

АА А ǿА А М ǿА АА

А АА А АА А

А АА А А

А ЪАА

АА

А АА Ó
А А

чччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччА

ЗА ǿА А АА А ИА

А

А ǿА АА АА А
АА А

чччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччА
АААААЗ А
ИА

А

А

Щ ЦЦ ÍЦ АА
ЦÎ АА
АА А АА
АА А А
АА А А
А А

А Ц Ч
Ч
Щ Ц Í
Ц Ш
АА ÍЦ Ц Î
АА АА
АА Î АА
АА
АА АА А
АА АА А
АА АА А

Ô

Ч Ч ЧЧ Ч

А ▪А ▪А А АА А
А ▪А ▪А А А АА А
▪А ▪А А А АА А
АА А ▪А ▪А А А АА А
А ▪А ▪А А
А АА А
АА ▪А ▪А ▪А
▪А ▪А А
А Аί ▪А ▪А ▪А
▪А ▪А А
А ▪А ▪А ▪А А
▪А ▪А ▪А ▪А
А ▪А ▪А
▪А ▪А ▪А ▪А
А А »А ▪А
▪А ▪А ▪А
А ▪А ▪А ▪А
А
АА ▪А ▪А А А
АЗ ИА ▪А
▪А ▪А А ▪А
А ▪А А ▪А
А ▪А ▪А ▪А
ήАА ▪А ▪А ▪А

А ▪А ▪А ▪А
А
АА ▪А ▪А ▪А

А А А ▪А
А ▪А ▪А ▪А

А
АА А
АА
ίА

А
А

А
А

Аί
АА А

А

АА
АА

А

<u3uljsuth<ul,Fu4lbsnNi'3uq]n, su3PhttuFahqbsuuba
<Uuu3LehU'lucuth

<uluuhdtri <uhtruutbonlplU!!nrulph'lumh cbrutlbg huLlulirp
<<, qnoolp[ 'Junq,q.cbruLlbt. Ceraehj kobvq@mrgao! am

nnncnFu

rl uqrh,h20r6P{uqutNrh14-r!

<U|rJrUU3C!U9nUNqJb<0U4rJlUluUE3'rhtJU! PlJUSSqLUUgnUFUU'rr'uJLlbqoCbhq<(U'rUUSlJUp) S!!UbLf nUqFUnLFIwhb! f r'

o(f<rtPrnubublqhnl;uunpup{+tq3.u{lb3uu2Erfth{hnhbt2LlnL,-hPtnn(pnlS{+ul+ubu!o{ldlruunuuu6bqu.hlu1p{h!'hhb2trhr,7<Jrht1uruhhpluuu!hhPuhuo3mnUl-4rnuu+{4lnunhqu6l<btqhr4uububfntn'nn}<'Idu5{'hjuuud4niluo1robhu-{ohIuhnlhqhlrLr!un''q<!42uqLr'o!nLulnuqluobtrmr2hbl3pfnu_hhl'ln3}huL4uuh3<luuluf4hntltFlhrnJ'bn<oun4uuun{llEoubL6frupnuunnqmbl6t'Prnuethl['lu-bhtlr0'
dqlbgnrplulrqbuhuFuu! [ qrndupwn{alutrJuuh!'
.cn!;qu Jhlutlutfh qlu ofblph26-n+hn4{uth1-h!duuc'2rq Ltuuh3-14qbtro'
<r1",,,th <,tnr"rb'^l"Jd!

huuullphu{uqul,hlmr,zniI4

1. <uumuubL .<uriullpnLd huhujhtr pus Lun'dlrbfhu (qu0 ptr!t!n!nLLjLbrh
ququuqbfqdulur ulgLlusd!uq! ufqn; hudodul!hutLuLqu6h:

2. unu! nnn2n!! ndh d!! t dolnuj qu2unluqu! hnuulunuqdutor n{utr hu2nn4nrl

U{uqutrndLtr+uUlbf'

L clii.qnn3u!9ahtu d",t/
2.nuaut3ul,uunhl'
d/s

3. CU<i'1J3UUrJfqu+b
4. UU|9U3UTUJ!']{|ulh9
5. UUr'cUOU1u,UlJUu

u, unFnu.l€)u]J

<utlbL'lu6
rh <uln0ulbo.Lpl0r\inuuphuuml'

cbnuJb! hudulLphuLluq0!n!

2016prlul.lutruhqfh$ 1l-h

qunc N14! nnn2,jutr

<Uuu3r,enF<Uur,nu3hrF, UgLUnFUr,bnbh.r(quu)Pl,LUnqnFuLbnh
qu2uuqbnquurb, 4 ur,squSuur,

r. cl,.I<ul,nFn .lFnF3fi'l,bf

1. UnLJtlrurqn'l qorqu{nf{nuJ btr dblultu! h!€l,ultunu{urdultr unlt{nt
huUullphqunqugdol irugfbnh U uunbqdl FlnLlbhh,udultrphltndhg dumnq'.lnq
hul,nuJh6!unujnqalnLtr!nbrtr.rhbrbnnohl uuutlphutluqu!nru tbqu{unhnnn2nuftbnh.
huuutlrph cluLlnn hu@uLtuqih, pu'lupu2hl'uuul', pluutuhqubuqu!,
ltbluuq.n6nLlbiL{adlohltu{ulnh lnuqn{nq+n4,nFn{atnLllb(nuhjunLhbuhnu'lultut
uqobnh)h, lrqbuluu hodujlphtlunu4undulrnlrLqunqusdulrlu' nlt{nrlqununnuqnut,
LufuudbnbnlpjndrlbLnrhhongbnh(ulunLhbdh'udulLpu.lhhLufgbn)hulnulh! Fug
runLdlbnLhr(quo ptLufqnLdlbn(hujunlhbuhulJruthtplLunqndlbfh)quq uqbnqUu!,
dlgltugde!, un4lnLtptqrhULl\hntLtutr hudultph u{uqulnL! 4no!g {bnuFbt'lut
@bqbquo{nLpJounlu, LiutfLid!hbr quul'luohnuquhunupbnfq"JnLlLbn[:

2. <uhulhlr ptrtrufqnLdtbthtrquouq! hru{uquu uqobnh lruFuqobth L
huLiulhpulhh!ungbrhuuuhlr2uhuqnqh$nhqiququ! u hnu4upululut utrdutrs
hnuqbquu!h, trtqbulruu trfulghg Ltun6hptrbhnuhtlopuqndutur 2fuumulrplhnh
hnuLtDtrusrfu: Jtr

3. <@IrnuJphW! utqnLLtEhnlrhLftuquFlrt,+hn!bfbtr!'
1) ptrlunttuuqun{uolulxuqbEnqhuLIhufsbnh4bnuFhrtuhtulrnuthqlruf6hplr
puguhulundo,ul]llmnulpulh! uotFbfu]tlbfh, hlunu'lnn iufuubfh,
oqnuLbrh hurluLuqun! huqbhf'lbnoFbruMutbqbqnLpJnL!lorutrgbnnLhu[.
2) h|uquuubd u hudutlpu4hqtrunqusuulur2luumutpt'blnhduuunuttnqalLr!

d(!ubuqsnL|alut,!tuhn{nuh:
4. <utrfulh! pltrunttnuDbfhquqLiu!bnquu!h hf(ttuirugUutruttqFn&ptrbbfb!'

l) uuut'uq9ut!ntPtnlll!.
2) UuutbLrhnLPl.dr!.
3) hnuquf uLlul!.Lp.JnLt'!.
a) pu+@!ghltnq"JnLL!:

qnstu. h<gDulbnluulqhulBrlirthr!upn!qunLLtu'nnqrubu{rqu!LnlLujtutd!brrrudthqhlnLurblugnqh('lSrgh{uit'bbnLhhI)urruJD'qUlpLthlbuqlnun'ql"uuJnuh
hu'i@ltrnpthutbtrputtunnu2gbh!pidLludhuuutupFhugoplunnulsunu8pnul:

ЦН А А АА А АА

АА А ǿА А А А АА

ЪА

ЧН А А АА АА А

А А А А ЪА

А

ооШ

А

ШНА А А АА А АА АА

А ЪА А АА АА А

А А А А ǿА А А

А АА А А АА ЪА А А

АА А АА А А АА

А АА ЪА

ЩНА А А АА АА А А
А А А
А АА ǿА А А А АА
А ǿА
А АА А ЪА АА
А А АА
АА А А З ИА А
ЪА
АА А А АА

А ǿА А А А АА А

έПНА А АА АА А
А А АА АА АА А
А ǿА АА А А
ЪАА А
ǿА ǿА ǿА АА А

А А АА А А
оооШ АА А

А

έέНА
НА

έИ А А АА А έХА А А
А
АА АА А А ǿА А
А
АА А М А АА А ǿА А
А
А ǿА А А А А АА А А
А
АА А АА А А НА А

ήИ А А ǿА А А

З ИА А А ǿА АА АА

ǿА АА АА АА А

ǿА А АА А

А АЗ ǿА А А АЗ₤‫ܤ‬₤М ИА А ИЪА
А А А А А А
А
А ǿА А АА А АА АА АέХА
АА АА А ЪААА
А

έήНА А А А АА А АА А

АА А АА

έИ А А А А А А

НАА

ήИ А А А АА НАА

ίИ А А АА А НАА

ФИ А А НАА

ХИ А А АА А АА

А АЗ А А А АА А

А А ИА А АЗ А А А А

ǿА А А АА А АέПА ИЪАА

έίНА А А АА А А АА

έИ А АА АА НАА

ήИ АА А НАА

ίИ А А АА А А ЪА

έФНА А А АА ǿА АА
А ЪА

έХНА А А ǿА А АА АА
А АА АА А А АА
А ЪА А ǿА АА АА
АА ǿА

1) А А АА НА
2) А
3) А АА НА
4) А
АА НА

ǿА А АА А А ЪА

έЦНА А А АА А АА АА А
А А АА АА А А
ЪАА

έЧНА А АА А А А А
А АА А
А ЪА ǿА ǿА А А А А
ǿА А ЪА ǿА
А АА А А А
АА А А
АА АА А А А
А
А АА А А
А ЪА
А ǿА А А А

А АА А АА

АА А АА

έШНА А А А АА А А А

АА А АА АА А ǿА
έЩНА
А АА А А А АА ЪАА
έИ
ήИ А ААА А А

ίИ А АА АА А НАА
ФИ АА А
ήПНА А А А АЗ А
А АА НАА
АА ИНА
А
А АА А
ήέНА
А АА А ЪА

А АА А АА А А
ήήНА А А
А АА А А А ǿА А
АА А А А
ήίНА АА А А А АА

έИ А ǿА А АА
ήИ
ίИ А А ЪА
ФИ
А А А А АА АА
ήФНА АА А А А АА
А АА А
ЪА
ήХНА
А А А АА А ǿА
АА АА ЪАА
ήЦНА
ήЧНА А АА

А АА А НА
А А НАА АА
А НАА А
АА
А ЪАА

А АА А А А⅜ А
А А ǿА
ЪА ǿА ǿА АА

А А А АА А АА
А А А АА А
А А АХА А
АА ЪА А ǿА А

А А А АА ЪА

А А ǿА АА А А

АА А АА А А

АА АА А АА А

ЪА

ήШНА А А А А έХМ А А МА

А А ǿА А А А А

АА АА

έИ А АА ǿА

ήИ А АА ЪА

ήЩНА А А А А А А А
ǿА
А АА А А А А А
А
АА А А АА А

АА А АА А АА

А ЪА

ίПНА А АА А АА А
А А АА А А А
А
А ЪАА

ίέНА А А А

έИАА А АЗ АА А А АЗ А А ǿА
А ИА НА А ИНА АА
ήИАА
ίИАА А АА НА А А НА
ФИА А АА А А А
А А
ХИАА А А А АЗ ИА ЪА
А

ίήНА АА А АА АА

АА ЪА А АА

А А А А АА ЪА

ίίНА АА А АА АА
А
А А АА АА А А А
А А
А »А ЪА АА ЪА
А
А А А А »А А А А

ίФНА АА А АА А АА
 АА АА А АЗ ИА
»А А А А АА
А
АА ЪАА

ίХНА А А А А АА А АА А
А АА АА ǿА А А А А
А А
А ЪАА

АА А АА АА
АА А АА АА А ЪА

ίЦНА А АА А А АА
А АА
А АА
ЪА
АА АА А ǿА

А А АА А А АА
АА А А
А А А А
АА
»А ЪА

ίЧНА А А А А АА А АА
А А А ǿА АА АА А АА

ЪА А А АА

ίШНА А АА АА АА
ÔЧ ЪА

ίЩНА А А АА А

А АА ЪА

А А ǿА А А АА
А А А
А А ǿА А А
А А ЪА
АА АА АА

ФПНА А А АА А АА А
А А АА А А А
А А АА А А
А А
АА А ЪА

АА АА А АА ǿА
А АА АА АА А А
А ǿА А А АА
ǿА
АА А ЪА

ФέНА А ААА АА А

έИ А А А А НА

ήИ А АА А А НА

ίИ А А ААА

А НА

ФИ А АА А А А

А АА АА

НА

ХИ АА А А А АА А

А ЪА

ФήНА ААА АА АА АА
А А А
АА АА ЪА
АА А А
АА А АА
АА
А А АА А ЪА А
А
ǿА А А А А А А ЪА
АА А
»А А А А

АА А А

ФίНА М А АА А А А А А
А АА А АА ЬЧ Ъ
А А
ФФНА А АА А А А А
А АА А А А
А А АА А А
А
έИ А А А А НА »А А
ήИ А А ЪА А А
А
ФХНА АА А ǿА А А А
А А АА ǿА АА

А АА А А
А А »А А

ЪА

о“Ш Í Î

ФЦНА А А АЗ ИА АА А
А АА А АА А АА А ֍֍֍А

А А ЪА

ФЧНА А А Ц
а

ФШНА А А А А А ǿА
АА А АА А
АА А А А
А АА А
А АА А А

ЪА

ФЩНА А АА А ǿА А А ǿА
А А АА А АА А ǿА А
А А А
АА А А А А
А ǿА АА

έИА А А А А А АА
А
АА А ÊА А АА А

А АА А ǿА

ήИА А А АА АА
ЪА
АА А

ХПНА А А АА А А А
АА АА АА А А
А АА АА ÊА
А АА А
А А
έИ А А А АА
НА А
А НА
ήИ А

ίИ АА А АА
А
А АА А АА А А А
ǿА АА ǿА АА А А А
А А А ǿА А А А
А АА А А АА А
ǿА А ЪА

ХέНА А ǿА А АА АА А
аА ǿА А АА АА
А А
ЪА А ǿА А А А А
АА А А
АА ЪА
А

ХήНА А А А А А
АА А АА АА АА
А А ЪА
А А

ХίНА аА А
А А
А А А АА А А А
А А А А
А А А АА А ǿА А
А А
А А АА А ǿА А АА А

А А ЪА

А АА А А А ǿА А
АА А ǿА
А АА А А АА А А ǿА
АА А
АА АА
АА
А ЪА

ХФНА А А А ААА
А НАА

έИА АА А А А А А ǿА
АА А ЪА
ǿА А ǿА А А А А АА
А АА
ήИ А А АЗ А А ИЪА
АА
АА А А

ǿА А А

ХХНА А А А АА АА
А ЪА

ХЦНА А А А А ǿА А А А

έИ  »А А »А А АА »А НА
ήИ А ǿА АА А ЪА

ХЧНА АА А ǿА А А А АА
А А АА А А А АА

ЪАА

ХШНА АА АА А АА АА А
А А АЗ ИА ǿА А ЪА А
ХЩНА АА
АА А А А А А
έИ АА А
А А
А
А АА А А А
АА А
А АА А А А

АА НАА А
А
ήИ А АА АА
ίИ АА А НА

АА А А А АА

АА А А АА А
А А
А ЪА А А
НА
А АА АА

А АА

ФИ АА АА АА А
ЪАА
ЦПНА
έИ А АА
ήИ
ίИ АА А НА А
ФИ А НАА АА
А НАА
ЦέНА АА
ЪА
А
А АА АА АА
АА А АА ЪА

“Ш

ЦήНА АА ǿА ǿА А
А А АА
ǿА А АА А АА
А А АА
А АА АА А АήШМ А№АЦЦПА
»А А
А АА А А
ЪА
А АέЩЩША

АА А

А АέίА АέФМ А А

ЦίНА А АА А АА А А
А
ǿА А АА ǿА А А
А
АА А АА А
АА
АА А А АА А ЩМ А

А А ήПέФА А А έЩМ А №А έίήХМ А

АА А А АА А

А »А А А А ήЦМ А

А ЪА

Ô

Щ ÍÎ А
ÍÎ ÍÎ

Ц ÍÎ

Ô Ь Э ։
έНА А А А ЪА А
έНААίМ А АХМ А А
ǿА ǿА АА А ЪАА
ПίНПЩНήПέХ НА НАέХА А…АЪА ЪА

А ФН ЧМ А А АА
ήНА А А А…АЪА А

А ǿА АА
ПХНПЩНήПέХ НА НАέЩА А

А НА
Ь…ЮЪА
ίНА А ХН ЩМ А АήМ А А ЪА
А ǿА А ǿА А
А…ЪА А…А
ПЧНПЩНήПέХ НА НАήήА
А З ИЪА

ФНА …А АА А
ХНА …А АА А

Ь

Ч

А
Щ

έНА АА
ήНА
ίНА А АА А А
ФНА А А
ХНА А »А А А А
А
АА А А

А А А АА АА А А
АА ЪА
А А ЪА
А А
А АА
А
А А А АА А А

А А А АА А А АЗ ИА А
А А АА А ЪА
А ǿА А
А ǿА А АА А АА
 АА АА АА

А З ИА А ЪА АА А
А АА АА А А АА
А
А А А А
А А АА А АА
А
АЗ ǿА А
А А ИА АА А ЪА

А

А

<u3uusul,h<ul,t'u4lbsnhB3uqrnr susPhuuFlh cbsuuba
<uttu3Lehu{uquLh

<uluuuuLh<uLnuurbonlFluiLrrnouipllJunqc\bruLlb! huLroilp
<<,qiru,ph dunq q.qbrudbt getamekoi ravq@miaa'gmoY

nnncnFU

11u'!nlrh2016PquLruuNrl5-l

<UUU3!eh.tbqqunqtuunnhF! !qbhngi,i!Gnf3<unq! 'uiuiq'qscu<9uUurs'UuUsfbLjLhn!L]FJrbufuhhA!bquqnfUUl'ttq
-qll "b.""iq"-r'iu-.r,L-1lrr,iu,ier,n,i"'n"i"L",,irLl,,,ir"r"\S'"hlJL'r-iprtrpru,nl uirlrhr!.Lnrh,,dr'l-rpliulaunrr"u.qqlrS4quEn{nquqruaulqhlntu-ndh!lrhu-LJlLpJutr5lJL[4qnruIr-0unn?"!u<-h{!nu,rrr41uuu{rrru!r't6l rnhcn!l hru<! h3ulL3rL"1r3<u--hduf nh!o!!Jnioru+uFLq!latiu'rhdn

hulfujrrphu{uqulrhh ,Ir'2,'., t
l. <uumuobt.<uLlullPhlbrlu{unhlrqhs Fnnhfr}uqsuqutLiuldhhtrbldhhu{nfdot' h
qnf6n&bntHuq! unq0;hududul!hu{bitludh:
2. unu! nnnznLdn!dh b! t dmlntLuj lu2mnluqurhr roqunutlLJu!on{utr huznn+nt

U{oqu!nLuhluLl!br'

f/'tf1.qrrhqnn3uq! thdu u.unhnu€ur,

2,iLU,?UrBUU]"ufhq Uc-;:'
3.cu<h!3uru" r'qu'lh

!uacu3uru" !rltu!hq

5.UUnqU3U

<uu

?,YYJZ*

<u4br{ui

nuqbmnLplDql'nruJphUutql
cbmudb! huLjulLphu{uqu!nL

2016pLluqulhuulnhlhl1 h
N15! nrnZ'IuL

uutq

<UuU31,Ph'lbqU.{UnqhhLgtunn<n'}UrisuquuLulul'Uubnh
eb.rU.lnFUUbl,4 qnfun hr,bnbft'3Ul,

l. cr,'I<uLnFF'llrnN3raLbn

L Un!! qumn{ uuhuulqnLbd! b! huuullphlbttuqunh!qhg,huJujtphmunu8Pnul
dhuuu!oLnlnu|luruuq!r,ulf!u!tursnqsnn'nl dqnnLnltbnir!€tulunh!fhurlr4luLqiusunLLtjhuul!lubfndhuhtlu,+rbundhu(LullsubnLLnhh'bbomt'uqUuq-t{ruE6nh)
honuFbnnlplnirl'bhnhnhd!utt@u1l,dhut'tt'bn!l
2. UrLtlrunqhlruluuuqut' buu4nnbhLuuujLphlbqu{unh! lrhg,hudullphounudPnuJ
hqunnrlounnLulrbqnu{rqLuht'!urq!m'uun!q,unf{4qJnnLf8Lnur{EFLunlbnFhunl+huqqdslbufqu' uu!t@uuhnnu{hbttrn+lb{nnbhud4trounqdnqnufqu!lrnuL
huJuqnnbuqgnLqii,0,Llh tlnldhg, huUult'ph ptrutt:nLPlutrp, urrupughutlutl
huuufuqnrplu! h 'luubu{nn huoLlu6hLluq'JolbnLrlnLqnLlrulr,hlurlnLuqnl'Ihs,
huuullpnLlt putupuqulnFlnl! U2uqnq U nnnznLLln!+n&.rl obqdLlutr
h!p!ulunu{unuu! dunuhrrlbtihshu brh)uhlLrl
3. UnLtqtrunqhlut'qhflrbfb! n.
l) huouqbstrtbuLU-!bnhqnn6nL!bn{a!JqeuLoulltbr!, FIr4hfIrbfh! qnnaunnLJPt'bn!.
2) uuhdotbLhrulbnhpuluttl, n,u!{u!nLLjlbt!.
3) uuhdulbr hJU-LbnhdhutlnnLlu!,d!+udlbnh llunnFtutr dnubgnuJtrbnL[t

gnn6nt'bn|ptuq!ufqC.
4) huuulbgtbrLtuU-lhnhqnn6nLlrbn{aju'lnlrltrrqnnqn+Ibfh4bfbnlt! qnn6runiqplbn!.
5) ouhdulbLolruundhlrtrbhnbhurhrulrbnhhufupbfnlpjnLltrln0.
6) uuh ulbLtutttrbrhqnf6nLlbnLpjtulu! qunbgLluulrn, 'ltlrunqnluqhn+nfuntqnLtrhtrbnh

(!u0 |IlusnLftbnqhuDunuu!LlnobgnLrftbf!:

ll. tuu-l,bl'CL, nULAl,nUSUqLbl0,tui,+hnLbnCb{ qnnUUnnF3ft}LbnC

4. U-!bf! hu"ujlph lblto{unh! qhg,huuufu!u!u! qufqn{ qnf6nqLJunuhllbbnrr,
nnntgdhlngn{uutuhn{qnLtLhl udujlrphplruLth&hb,fsutupughdllul huuunu!.qajurir
h uuulu{nf huutlu6h quqLiuqbrqnqntrLbnlbhnLlujugnqhtlbndhuuluqsntq.on
phuuriuulprrupshhU@uLntuuq!huunuuu!!nunrlLnqtpulnuq!uusfduullru!tuuqun'!nbhnu[,on{nuqihbuhquudquu]uir!pbhnPqlnuFqhln&'tbrlnrbhn, h
!bnqulusnLshirbunhhuqnfquiFnLLjqpu, rnI b! Fnfhn4uo{nLr"JnbLq!],rDLlusnLr"lnLtrt'b
h enurunqnLHnl,Lbtn !bnqulugt,br huLlullph qbqu{unh! ul'}qhun{ ullohtl

А А А А ǿА А
АА А А А АА А

ЪА

ХН М А АА А А А А
А А
ЦН М А АА А А А А
έИ А А А
ήИ ǿА А А

ίИ А
ЧН М
έИ ЪА
ήИ
А А НАА
ίИ
ФИ А А А АА А
А НА
А АА А А ǿА А
ХИ АА А А А А
АА
ЦИ АА А АЗ А М НА А
ЧИ А ИА М А
ЪА
ШИ
ЩИ А А НАА
έПИ
έέИ А АА А МА А
НАА
А А А АА ǿА А А А
АА А ǿА ǿА АА ǿА
А А НА
ǿА АА А А АА
АА АА АА А НАА
А А А АА АА
А А А НАА А
А А А А
АА АА ǿА АА
А АА А А А
А АА А А А
АА А АЗ НАА
А ИА МА АА
А
А А ǿА
А
А А
НАА ǿА
А ǿА А ǿА А ǿА А ǿА А
А ǿА А АА А
А А
А А А А А АА А НАА
А А А А А ǿА А А
АМ А
А А НАА А НА
А А АА А НА
»А А АА А ЪАА
А
АА

оооШ Ч

А А АА АА А А А А М ЪА А НАА
ШН А
έИ А А АА А А А НА А
ήИ ǿА ǿА А ǿА А ǿА
ǿА АА А ǿА
ίИ А А А А НА ИА
А ЪА ǿА АЗ А А
А ǿА А А
ǿА
о“Ш
ЧЦ Ц

ЦЦ

ЩН М А А А А А НА

έИ М А АА А ААήХАА НАА

ήИ М А АА ǿА А А МА А А АА
НАА МА
АА НА

ίИ М А А АА ЪА АА А

А ЪАА

έПН М А ǿА А ǿА А А

έИ АА АА НА
ήИ А
ίИ А НА
А
ФИ НА А АА А
ХИ НАА
ЦИ АА АА А
ЧИ А НА
έέН НАА
АА
А ЪА АА А АА АА ЪАА
А

έήН М А АА А А А А А АА

АА ААА А ЪА

έίН М А АА А А А АА
ЪА

έФН А А А А ААА А
А АА А А М ЪАА

έХН М А АА А НА

έИ А А АА А А А НА

ήИ АА А ǿА А А А АА

А НА

ίИ А А А ЪА А АА
έЦН М А А А АА

А НА

έИ М А А ǿА А А А
АА А А
А ǿА

А НА

ήИ М А А А МА А АА А А А

А А НА

ίИ А АА А А А АА А
М А А А А А
А АМ А А ЪАА
А АА АА
έЧН М А АА А М А

АА А НАА

έИ А А А А АА А АА

АЗ А ИНА АА

ήИ А А А А А
А
А АЗ А ИНА

ίИ М А А А А АА М А

А АА АА А

А А А ЪАА

έШН А М А АЗ АА А АА

А А ИА АА

АА А А АА А А

А ЪА А АА А А А А

А А А А А А έХА А ЪА А

АА М А ǿА А А А ǿА А АА

А АА А А АА А АА

А А ЪА А А АЗ ИА А

АА А АА АА А

ǿА АА АА АА АА

ǿА А АА А А

А АЗ ǿА А З₤‫ܤ‬₤ИА А А ИЪА

АА А ǿА А А М А А АА А

ǿА ǿА АА А А А А ЪА АА АА

АέМ ЪА

έЩН А М А АЗ А А А А АА
А А А А А А
А ЪА А
А А АА ǿА А АА АА
ЪА А А АА А
А А ЪАА ЪА А АА А
АА А
А

ήПНА М А АЗ А А А АА
А АА А ИА АА

А АА А НА

έИ А А НАА

ήИ А А АА А А З ǿА

ǿА А ǿА А ǿА А

А А А А ИА А

НА

ίИ АА А А А НА

ФИ А ЪА

ήέН А А АА ǿА А А АМ А АА
ǿА АА А АА ЪАА

ήήН А М А А АА А А АА
ЪА

ήίНА М А А А А ǿА А А
А ǿА А НА
А ǿА А М А

έИ А А А А МА ААА НАА

ήИ АА АА АА А НААА

ίИ А А А А А А АА А А

АА А А А АА А НА А

ФИ А А А НА МА
АА
ХИ А А ǿА А АА А МА
А
НА А

ЦИ А ЪА

ήФН А А МА А А А АА

А А А А ǿА А М А А А А

А АА А ǿА А А А ǿА А έХА

АА А А АА А А

ЪА

ήХНА А АА А А АА АА АА
МА А А А ЪАА
А

ήЦНА А А МА А АА АА АА
А ǿА А А А А А
А
АА А М ЪАА

ήЧН А М А А А А ЪА АА А А
ǿА М А А А АА А
ЪА

ήШНА М А А А А АА А А
А А А А ЪАА

А

“Ш Ч

А А А А А АА ǿА
ήЩНА М А ЪАА

ίПН М А А АА А А
АА А
А АА А
ǿА
А А АА А

А АА ЪА

ίέН А А А А А А АЗ А ǿА

ǿА ǿА А А А ИА М ÊА А

А А А АА А АА

А ǿА А А М А А ǿА

А ǿА АА А А АА

А А ЪАА

ίήНА М А А А ÊА

έИ АА АА НА

ήИ А ǿА А А А А ЪА

ίίНА А А А АА М А ЪА

ίФНА М А А А АА МА ЪА

ίХНА М А АА АА А МА А АА А
А А АА
А АήПА А ЪА

ίЦНА М А А АА АА А МА АА
А А А АА ЪА

ίЧНА М А А ǿА АА А АА А
А А А А
АА АА АА ЪА А
МА ǿА А
А А А АА А АА ǿА
А
АА А ЪА А АА

АА

ίШНА А А АА А ǿА А

А АА АА А ǿА АА АА

АА А А ǿА А

АА А АА А

З ǿА АЗ₤‫ܤ‬₤ИА А А ИЪА

ίЩНА М А А А ǿА А А А А А МА АА А
ЪА

ФПНА А А А АА АА А ǿА А
А
АА А МА АА А А ǿА А А А
А
А АА ǿА А А А М ÊА

ЪА

ФέН А М А А АА А А ЪА

ФήН А М А А А ЪА А М А А АА АА А
А А А АА ǿА А
А
А ЪАА
А
ФίНА М А А МА А А АА А МА А А
А ЪААА А
А А

ФФН А М А А А А АА АА А НА А

έИ М А А А А АА А НА ИА
А МА М
ήИ М А А А АА А А А
АА А ЪА А
АА А АА А А М
А А
АА МА МА А НА МА А А

ίИ М А А А ǿА А А

А А АА

АА А А ЪА

ФХНА М А А А А НАА

έИ А А ǿА А А НАА

ήИ А А НАА

ίИ А АА А АА ЪА
А МА
ФЦНА М А А АА МА А А А

АА ЪА

ФЧН А М А АА АА ЪА

ФШНА М А А АА М А А АЗ
ЪА
А ǿА А АА А

ФЩНА М А А А А А АА А ЪА
А А АА А
А А АА

ЪА

ХПНА М А А АА А АА А
АА ǿА А А А
А ЪА А А А А АААА

ХέН А М А А А АА А ЪА

ХήНА М А АА А АА ЪА

ХίНА М А АА АА А А ǿА А А А
МА А АА ЪА

ХФНА М А А А А МА АА ЪАА

ХХНА М А А А АА ЪНА

ХЦНА М А А АА М А А ЪА

ХЧНА А А А НАА

έИ А А АА НА
ǿА
ήИ А А МА АА А

НА

ίИ А НА АА НА
ФИ А ǿА А А
ХИ А ǿА А А А А НА
ЦИ А АА
АА ЗА А
ИЪА ǿА
ХШНА А А АА А МА АА
ǿА ǿА
А А ЪАА

ХЩНА М А А А АА М А ЪА М
А А А АА ЪА

А

“оШ Ч А А АА АА А
АА АА А А ǿА
ЦПН М А А А А
А А ǿА АА А
А АА А
А АА А
А ЪА

ЦέН А М А А АА А А АА

З А М ИА ǿА А АА АА А АА

АА АЗ ИА А А ЪА М А

АА А А А А МА ЪА М А А

А АА А А А АА А А

А А М ǿА А АА АА А МА

А ЪА М А АА АА А

АА А МА ЪА МА А А А

А АА А А ǿА

А А А А М ǿА А АА А ЪА М А

А ǿА АА А АА

А МА А А АА А

А ЪААА

А А А НАА

“ооШ Ч

А
ЦήНА А А М А

έИ А АА А А А НАА
А ИА А
ήИ А А А А З ИА А АА
А АЗ ЪА
МА

А

А

А

“оооШ Ч

А

ЦίНА М А АА А А А НА

έИ А А ǿА АА А НА

ήИ А А ǿА А А З ИА АА

АА АА А АА А А НАА

ίИ А А А ǿА А А М А

НА

ФИ А А А ǿА А А М А

А НА

ХИ А А ǿА АА МА

ǿА А А А НА

ЦИ А А ǿА М А АА

АА А А АА АА НА

ЧИ А А А АА АА А

АМ А А ЪА

ЦФНА М А АА А А А НА

έИ АА АА ÊА А АА

А А АА АА А

НА

ήИ АА АА А А А З ИА

А АА АА АА А НА

ίИ А А М А А А НАА

ФИ АА АА АМ А А А

НА

ХИ АА АА А МА А

А А НА

ЦИ ǿА А А АА М А НА

ЧИ А АА А М ÊА А А А

А ǿА А А А А НА

ШИ А А АА М А НАА

ЩИ А А М А А А А НА

έПИ А АА М А А А НА

έέИ АА МА ǿА А А

НА

έήИ М А АА А АА АА

А ǿА А А АА АА

АА А А АА

НА

έίИ А АА М А НА

έФИ А АА А А А А МА А

ЪА

ЦХНА А А А АА ǿА А М А

А А А А А ЪА

ЦЦН М А А А АА
А А НА

έИ АА М А А АА А
ǿА А А ǿА А АА
ήИ НА М А
ЦЧНА М А А А АА АА МА
АА МА А НА
ЪА

А

έИ А А А МА А МА А А
А
А А НА А

ήИ АА МА МА А

НА

ίИ АА М А АА А АА

А А ǿА ǿА АА А А НАА

ФИ А А М А НА

ХИ А А АА М А А НА

ЦИ АА МА ǿА А

ЪАА

ЦШН М А А А НА

έИ АА М А НА

ήИ А А АМ А А А А А
А
НА
А
ίИ АА А А А АМА А

АА НА

ФИ АА М А А АА НА

ХИ АА М А НА

ЦИ АА М А А НА

ЧИ А А М А А А АМ А АА

НА

ШИ АА М А ЪАА

А

А

А

А

А

А

оэШ ÍÎ

ЦЩН А А Ц А А ЪА А А
А АА АА А АА А
А А З ИА А АА
ЪАА А А АА
А

ЧПНА А АА А АЗ ИА А ǿА А
А ǿА АА А
ǿА А ЪАА А
А
А АА

АА

Ô

А

 Ш ШШ ШШ

ЦЦ

ШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШ ШШШШШШШШШШШШШШ

а  а ШШШ а ШШШ

Ш




ÔШ Ш ЬШ ШШ
Ц

ШШ

АААААА А А АА А
А
А А
АА АА А А

А А ÊА А А
А А

А

АА

АА

Щ

ШШШ

Ц ÍЦ
Î



ШШШ

Ц
Ц

ШШ


ШШШ

Ц


 

ШШШ
Ц





ШШШШ

ÍЦ Ц Î

«ШШ «ШШ «ЬÓШ ША


Click to View FlipBook Version