The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N N 47-Ն, 49-Ն, 50-Ն և 53-Ն որոշումների պաշտոնական հրապարակում

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2017-01-23 07:13:31

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ավագանու նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական հրապարակում

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N N 47-Ն, 49-Ն, 50-Ն և 53-Ն որոշումների պաշտոնական հրապարակում

Keywords: #,Getamej #Գետամեջ

<U3UUSUr<,hUr,ntl'rlbSnFO3qUnl,SU3PuhUnAhqbsUUba
<Uuu3l,Ph U.{UqULh

<quuuuLi <uufuurhmnFruq! iuurpf Lrullqci hodLJhh9ururL!
<< 'rnuurli 'lunq,q.cbuuLJh!s, ebmej.kobJ!@ftsovam

nrnfnFu

le 4bqub'lFhniz0Fr6quLrubNh47.r!

<uSuusurJ<hur'nu4tbsnFra€qunLsu3Pur'un2hcbsuLlb<Quuu3r,eh2017-2021

|a.lu'rU!!bnh zUngUSUUbLf'UqhnC<UUSUSbLnUFUUhr"

'IbquqdnLlbtn.SLbl [uqu! hLpLuqonu{unUuLtJuuh!<' ulrunulh <uI]noulbffLpiut'
onbtre1h6nq hna{unh1-h! duuh2 n4 qb uhnnq4,{"uh6nhult_tdhq! uJ!uuulrqlu-hbtn' hLlJbuouh(hFt,',
<uluumulh <utnuLlbo.tpjut ofbt'ph72n4

blpuqbrnq hurrulpt lruqdqunfnnq2m[ t.

1. <uurddhl <uluuoulh <uhuqbnnLBu! 'rnuuph unqf' CbouubrhudullPh
2017-202p14uqdtbnhqunqusJr! qruglin[ h@Uuiqr hutlbtLlu6h:
2. Unt! nnn2uutrnldh db, dolbFt utuhlrsnLd! qnnsnua6ularhl <quuudlh
<ulinuutb@nLpju'rln, uutph dutqi cbroUb2 huuultrlhuLluqutnL2013Ptluquth
6+|blumgnh{nuh!nuhluao-huo"cbbtnmJLouLujhb!2h' Nud9qLlpnlni n220n1L4L2j0c1: 8p{oqutlbfh qunqugdu! Punudlu

u4uquth!u!40&bn'

#
/4a,2.qufuabs3uur,nsnha

4 UUnqU3UrUJ rJrlaulf'

uunmuraur'
ryt@r"-

<uLlbdu6
rlb! hu'Jurleh u{uqu!i'
LFqunh4bqdhdpb0[rhs

N47rJ non2LIutr

<u3uusul,h<urJFu,nbsnFft}3nFU

qnsu3euhuna

qbsur,IbQ<ul,Iu3r,Ph

2017-2021ft).t|'It{U1,1b, Fh

a u n c l u s t r uu f ' u q h n

u2olt'lttt huJujlllhrbltu{unh!!h9q.nonq(huuujllhqufqusuut punudtuinuqflr
ourbltulrFlnLlbqhunuqunuullrunfhf'luqguqu! dundt'hq, n'ruh9
l,bnqulug4btr' huJultrph{b!u{un u{bolruunLnurrulhqnldhs

qbsuuba<uuuSLP2016r}.

ÔШ ШШШШШЬ
ЬШ ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ։
ЭШ ШШШШШШШШШШШШШШÔ֎
։Ш Ч
ÚШ Ч ШШШЬÚ
ÛШ ЬÜ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШЬ9
А

А

1

А

ÔШ

А А А А А ήПέЧМήПήέ НА А А АЗ ÊА

ИА А АА ǿА А А ήПέХА А А ЦМ А АА

А έШέМ А ǿА М А А АА А ǿА

АА А А ǿА А ήέПМ А ǿА  А А »А

А А АА А АА А А А ήПέЧА А

А έМ ЪА А АА ÊА А А А АА А

ǿА А А ЪА

МА АА А А А А »А А А

АА АА АА А

АА АЗ ИǿА М А АА А

А А А ǿА А А А АА

А АА АА А А ЪА

А МА АА АА АА А А

АА А ЪА М А А АА

А А З ǿА ǿА ǿА А А ИА

ǿА А А АА АА

АА А АА А ЪА М А

А АА А А А А АА

ǿА А А АА А АА

А А ЪА М А АА АА А А

А ǿА А А А А

АА ǿА ААА А

ЗА А ǿА А А А АА ИА

ǿА А А ЪА А А

А ǿА А А А »А А А ǿА А

ÊА А АА А А А ήПέЦА

А А έέМ А ‫ܥ‬А ήЦМ А А АА АА А А

А А АА АА А А »АЗ ИА

А А АА А ήПέЧМήПήέ НА М ǿА А АА АА А

А А А АА А ЪАА

А ήПέЧМήПήέ НА М А АА А А АА

ÊА АА А АА А А

З ИА А ǿА А А АА А

ǿА АА А АА ǿА

АА АА А АА ǿА

АА А АА ЪА М А А

А А А А АА А А АА

ЪА А А А АА А ǿА А

2

А А АА АА А А А ǿА

А АА А А ЪА

М ǿА А ǿА А А А А А ǿА АА

А АА АА АА ǿА А А

А А А АА А А

ǿА А А А А А А

АА А МА АА АА А

А А А ЪА

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

3

ЬШ

ЬШÔ

АААА А А А А А А А А А АА

А А АέЦЩЩА ЪА АА АА АА АА ǿАА ǿАА

ǿАА АА АА АА ǿАА АА АА АА АА АА АА ЪА

АААА А А АА АА АА ÊАА ǿАА ǿАА

ЪА

ААА А А А ǿА А АЗ А ИǿА ǿА М

А АЗ ИЪА

ААА А А АА АА АА А А ǿА А А А А А έήХПА АА

АА АА ЪАА АА ÊААέХА ǿАА ÊААίХА

А ЪА АА А АШФХА ǿА А А АХЦПǿίЩА Ъ

АААА А А А ήППА ÊА ШФǿЧήА А А А ФЩЦА ÊА ЧέǿШЦА

А ЪА А А А ǿА А АА

А А А ЪА

ААААА А А А А ǿА А А АА

А ЪА

ААААА А А ǿА АА А А А АМФПЉЪА А АА ǿА А
АА А А А ǾήХПЉЪА А
АА А

А А АА АА АА А ЪА

ААААА АА А А А А ǿА А А

АА А АА ǿА А А

АА А АА А ǿА

А А А ЪА А А А А ǿА ǿА

АА А А А А А А ЪАА

А

А АА А АА А А А АέМ ЪА

А

А

ÔШ

Í  ÓÔШÓÜШЬÓÔÛ Ш Î

А


А Í ÎА

 ÚÛÓЦЭЭ

 ЬÜÚЦÚЭ

ÊА έέЩǿίЩА
ÊА ЩǿЩХА
А ÊА έФЦǿέЩА

 ЬÔ։ЦÓ֎

А ÊА έХЦǿЦША

4

А ÊААА А ИÊА ШФǿЧήА
ААААААААААААААААААА АЗ ЧέǿШЦА
ÊА ЦǿФЩА
А АА έέǿШЧА
А ÊА ÊА ίЩǿПФА

Ц ։ЭЦÔÓА
А
έХǿέА
ÊА ήШǿПА
ÊА
ÔÓЦÜÚ
Ц ЦЦ


ÊА ÊА ПǿЩέА
ÊА ЩǿЧЧА
А ПǿПЧА

 ։ЦÓÛ

А А ÊА ФǿПЦА
 ÔЬЦ֎Ü
ЦǿПША
ÊА ЦǿЧША
ПǿПέА
ÊА
А А А ШФХА
А А А ÊА

А А ήПέЦА А А έМ А А
АА

З АήИЪА
А

ЬШ

ÍÓÔШÓÔШЬÓÔÛ Ш Î

ЩА

έНА А ǿА А ֎։Ú

ήНА А А А ЬÓÓ

ίНА АА А Û

АА

А

А

А А ФЩА ЕА АА А А ХέЕА ЪА А А

АА А А А А АίМ ЪА 5

А

ЭШ ÍÓÔШÓÔШЬÓÔÛ Ш Î

А

Щ

έНА А А ǿА А ÊА ֎։Ú ։Э։ ։Ô֎

А АέА А ։ЭÔ

А έМήА А ÔЬ Ü ։

А ίМФА А ЬЬ Ô։ ֎

А ХМЦА А ЬЬ ÔÔ ÔÔ

А ЧМέПА А ÚЬ ЬÛ ЬÛ

А έέМέФА А Ь֎ ֎ ЬÓ

А έХМέЧА А ЬÔ Û ÔÚ

А έША А А А Û֎։ ЭÚ9 ЭЭЭ

ήНА ǿА ÊА ֎Э ÚÛ ЬÜ
ИА А А

А АА АА Û9։ ЭÚÚ ЭЭ9

ίНА А А АА Ь ÓЬ

ФНА А А АА Ó ÓÓ

ХНА А А Ь ЬÓ

ЦНА ААА Ó ÓÓ

ЧНА АА А АÓ ÓÓ

ШНА А А АА Ó ÓÓ

ЩНА А Э ÔЬ

έПНА АА Û֎ ЭÜ ЭÔ

έέНА А ÚЭЭ ЬÛÛ ЬÛÜ

έήНА А А А ֎
А А АА

έίНА А А А ÓÓ Ó
АА

А

А А А А ЪА А А АА

АА А ЪА

А

ЬШЬ

А

АА А ήПέХА А А έФМ А ‫ܥ‬А ίХМ А АА
А А ЬÓÜÜ9ШÓА
ήПέЦА АА А А А А ЬÓÜÜ9ШÓ А ǿА
АА
А ǿА А А АÓА ЪА А А АήПέЦА А АЬÓÜÜ9ШÓ

έФМ А ‫ܥ‬АίМ А А ήПέЦА А АЗ А ИА АА А ЪА ήПέЦА
А А ։9Ц֎ Ë
А ǿА А А ЬЭÔ֎ÚШÜА А ǿА А А А Ь։ÓÛШÜ

АА АА АА АА

ÔÓЭ։ÛШЭ А ЪАА

А АА А ǿА ǿА ǿА А А ǿА А ǿА

АА ЪА

АА А АА ǿА А АА

ЪА А А А А А А А ǿА А А

6

А А ǿА ǿА ǿА ǿА ЪА А А έέЩǿίЩА АА
ЪА
ǿА А А А А А АА АА
ЪА
А АА А А А А АА
А
А А АА А А АА

А З ИА ЪА АА А А А ǿА

ǿА А А ЪА АА АА А АА

А АА ЪА

А А А А А А ЪА

А

А А АίА ÊА

 »А ǿА А АА А АА А А

АМ А А А А А ША ЪА

АА АА А А НА

 »А ÊА АА А ǿА А А А НА

 А МήПέЦ»А ÊА А А А А

»А ǿА А А АА А А А А А АА

А А ЪА

АААА А А АέА А ǿА А АА А АА А

А ǿАέА А ǿА А А А А АέА А

А ЪА

ААА А АА А А ǿА А А АέЩЧША АЪАА

А А А ЧίА ЪА А А έήА А ǿА А А ήήА

ЪА А АА А ЪА А А А

АА А ЪА АА АА А
А
Ъ

ААА А А АА А ǿА А АА А ǿА

А А АА А А ЪА А А А А ǿА А

А А АА А ǿА ǿА А А

ЪАА

ААААА А АА АА ǿА А АЧίПХА ǿА А АА

АА ЪА АА А А А έФХА ǿА А А

А ЪА АА А А ǿА А

АА А ЪА

ААААА А А ША ÊА А ǿА έА А А

ǿАФА А А АήА А А ЪА

ААААА А АА А А ǿА А АА

А АА А АА АА А

А ǿА  А А »А А А А

АА А ǿА А МА

А АА АА А АА А

ЪА АА А А А АА

А ǿА А АА А А А А

АА ЪА

7

А А А АА А ЪА АА
А А А А ήА АА
АА А ЪА А
А А ЪАА А
А А ЪАА А А А

А АА А А А А А АА
А А А ЪА
А ЪА А А А ЩМ А А ǿА А
А έППМ А
А А А АА А А ЪА А
А А
А А А А ǿА А
А ǿА АА
ААέίέЦАА А ЪА
АήПέХА А
А А АА А
А
АА А АМ

АА А А А »А Ъ

А М А А А έЩША А

АА А АА

ЪА

А ФМ А АА А А А
А
АА ЪАА

։Ш

Щ А А »А ЬЬ ÜЭ
έНА  А

ЬШЭ

АА АА А А

ǿА А АА А АА А

А ЪА А А АА

ǿА А А АА А АА

А А ǿА А АА А АЗ ǿА

ǿА ǿА АА А ИǿА А А АА

АА А А А ЪАА

АА А А АА А АА А

ǿА А А А АА АА

А ЪА

АА А А А А
А А ǿА А ǿА ǿА
А АА А АА А
А ЪА
А ǿА А А А А

А АА

А

ЬШ։А

А А А ήПέήА А А ήХМ А А
А ήМ А А А ÊА А
έίХέМ А А έМ А А А
А А А А АА А А
ÊА

8

 АА АА А ÊА А

А ǿА А А ǿА А А ǿА А А

АА А ǿА ǿА А

А АА А А А

»А М А А ǿА АА А А ÊА

АА АА АА ЪА

 АА АА АА А ǿА А

А АА А А ÊА А

А А ЪА

 АА А А АА АА

А ǿА А А ǿА АА

АА АА А А АА

А ЪА

А А АА А АА А

А А А А ǿА А АА А

А А А ÊА А А А А

АА АА А А ЪА

А

А

ЬШÚ АА А АА А ЪАήПέήА А А

 АА А А ПǿХА А ЪА АА А

А А АА А АήА А ЪА

АА АА А АМ А

А А ήПέЦА А АА А έǿЧА А А

ЪА А А А έПА А А

А АА АА А ЪА ήПέίМήПέЦ НА

А АА А АА АА

А АА А ЪАА

АА А А АА А

А М ǿА А А А ЪА А

ÊА АА А А ÊА

АМА А А ǿА А ǿА А А
АМА А АА А АА ЪА
АМА
А АА А АА А
А ǿА
АМА АА АА

ЬШÛ

А АА А АА А А
АЗ
 А АЗ АА А ИǿА

А АА А АА АА

А ИЪА АА
АА
АА ǿА АА ǿА АА А
А ЪА А А А АА 9

А ǿА А АА А АА

ЪА А А А АА А ЗήПέЦ Н А ХПǿήЕǿА ήПέЧ Н А ХПǿήЕǿА

ήПέШ Н А ХέǿήЕǿА А ήПέЩ Н А ХέǿήЕǿА ήПήП НА ХήǿήЕǿА ήПήέ НА ХήǿίЕИА АА АА

ААА А А АЗ АХИЪА

АААААА АА А АА А АА

А АА АА А АА АА

АА А ЪАА

А

ÚШ ЬÓÔÚЧЬÓÔÛ Ш ЬÓÔÜЧЬÓЬÔ Ш

ЬÓÔÚ Ш ЬÓÔÛ Ш ЬÓÔÜ Ш ЬÓÔ֎ Ш ЬÓÔ9 Ш З А ИА

ЬÓЬÓ Ш ЬÓЬÔ Ш
Ш
Щ Ш ÓÔШÔÓШЬÓÔÛ Ш Ш Ш Ш
ЬÚ։։ÛШ֎
ÍоХооХоооÎÏ  ЬЭÔÜÓШÓ Ô։֎Ô9Ш֎ ЬЭÚЬÜШÓ Ь։ÓÓÜШ9 Ь։։Ü֎ШÔ Ь։9ÚÜШÛ ЬÚ։։ÛШ֎
ÔЬÔ։֎Ш։
оШ Ô֎9Ú։Ш֎ 14819.8 ЬЭÚЬÜШÓ Ь։ÓÓÜШ9 Ь։։Ü֎ШÔ Ь։9ÚÜШÛ ÚЬ։։ШÜ
ÍÔХЬХЭÎÏ ÔÔЬЬЭШЭ ÔÔ։։ÜШÜ ÔÔÛÜÛШÜ ÔÔ9ÔÓШЬ έЦЧίНША
Û֎Û֎Ш9 5643.3 ։֎։ÚШЭ ։9։ЬШЬ ÚÓ։ÔШÓ ÚÔ։ÔШ֎ ίХЧПНЩА
Ô ÜÓÛ֎ШÔ
ÔШÔ ։ÛÛ֎ШÜ Ь9Û։ШÓ ЧПЦШНέА

А АА ПНША έέПήНПА έХФЦНίА έХЧЧНίА έЦПШНЧА έЦФПНЩА ЭЭÚШÚ
АА ίШШЧНЧА έШЦήНПА ίήЩЩНПА ίίЦФНЩА ίФίήНίА ίХППНЩА
Ô֎ЬÓШÔ Ь։ЬÔШ9 ÛÚÛ֎ШÓ ÛÛ֎9ШЭ Û֎ÔЭШÔ Û9Э9Ш։
А АА

ÔШЬ

А А έШήПНέА ήФήέНЩА ЦХЦШНПА ЦЦШЩНίА ЦШέίНέА ЦЩίЩНФА
А

ÔШЭ

Э֎ÓШÓ ЬÚÜШÚ ЭÔÓШÓ ЭÔÛШЬ ЭЬЬШÚ ЭЬ֎Ш9

А АА ίШПНПА ήХЧНХА ίέПНПА ίέЦНήА ίήήНХА ίήШНЩА ίίХНХА
ÔШ։

АА

ÔШÚ АА А
А А А

А

10

А АА А
АА А

А А
А А
А
А А
А А

АА НА
АА АА
А
А
А

Ь 9֎Ь9Ш֎ Ü֎Ь։ШÚ ÔÓ։ЭЬШÜ ÔÓÛ։ÔШЭ ÔÓ֎Ú։ШÔ ÔÔÓÜÔШЬ ÔÔЬ9ЬШÛ

ЬШÔ

ЬШЬ

ЬШЭ
9֎Ь9Ш֎ Ü֎Ь։ШÚ ÔÓ։ЭЬШÜ ÔÓÛ։ÔШЭ ÔÓ֎Ú։ШÔ ÔÔÓÜÔШЬ ÔÔЬ9ЬШÛ

А ИА АА А ЩШήЩНША Ü֎Ь։ШÚА έПФίήНЧА έПЦФέНίА έПШХФНέА έέПЧέНήА έέήЩήНЦА
А А А А АА А А А
А ИА А А А АА А А А
А ИА А
А А А АА А А А
З А А А АА А А А
А ИА А
АА
ЬШ։ АА
А

АА
А
А
ИА

АА
АА

А
АА
А
А

А ИА А А

АА

А А А АА А А А
11
А

А

З ИА

А ИА А А А

АА

Э А ЬЬÚÛШÔ ÔЭÚЬШÓ Ô։ÔÔШÓ Ô։Э9ШЬ Ô։Û֎ШÓ Ô։9ÜШЭ ÔÚЬÜШЭ
ЭШÔ АА А А А А А А А
ЭШЬ А А А А А А А
ЭШЭ А
А ֎։ЬШÓ ÔЭÛÔШÓ Ô։Э9ШЬ Ô։Û֎ШÓ Ô։9ÜШЭ ÔÚЬÜШЭ
А
ЭШ։ Ï

ÔÚÜЭШÛ

А А А έХЧίНЦА ШФήНПА έίЦέНПА έФίЩНήА έФЦШНПА έФЩЧНίА έХήЧНίА
А А
А А АА А А
А
А А А
А А
А А
А А А
А
А А
А
АА А
А
А
А
А
А
А А
А

А

ША

А АМ

АА

А

АА А А

АА

АА

АА

ЭШÚ

АА А А АА А А А

АА

АА

А НА А А АА А А А
А

АА

А

АА

АА

ААА

12

АА А

А

АА

А

АА

АЗ ИА

А

ЭШÛ Ш ÓШÓ ÓШÓ ÓШÓ ÓШÓ ÓШÓ ÓШÓ ÓШÓ
А А АА А А А
ЭШÜ А А
ЭШ֎ АА ÚÔÓШÓ ЭÔШЬ ЭÔШ֎ ЭЬШ։
ЭШ9 АМ А А А А
А А
А А А ÚÔÓШÓА ЭÔШЬ ЭÔШ֎ ЭЬШ։
ооШ А
А А А А А А
Ô А А А А А А
А
Ь А 13
А А
А
А
А

Ï Û֎ЬШÚ ЭÓШÓ ЭÓШÛ
АА А А
А А
А А АА
А Û֎ЬШÚА
А ίПНПА ЭÓШÛ
АА А
А
А
АА АА
А ÊА

АА АА
А
АА

А
А

ÍÔХЬХЭХ։Î

АА А А АА
А АА
А

АА

АА

ААА

АА

Э

։

А АА А А А А А А А

АА А

АА

А

оооШ

ÍÎ

ÍХÎ

Ш

ÍÔХЬÎ

Ô

ÔШÔ

М АА

АМ АА
А АА

ÔШЬ А А АА А А А
АМ А А

АМ А А А А АА А А А
А АА

ÔШЭ А А АА А А А
АМ
А

А А А АА А А А

АМ А
А

А А А АА А А А

АА

Ь

ЬШÔ

А А АА А А А

МА

А

АА А А А АА А А А
А

АА

А

М АА

А

АА

ǿА А А А А А А А А

А

А АА

З А ИǿА А

14

ÊА А

АА

А

АА

АА

АА

М АА

АА А А А А А А А

АА

ЬШЬ А А А А А А А

МА А

А АА А А АА А А А
А

А

МА А А АА А А А
А

ЬШЭ

ФήέХНή Ь։ÓÛШÜ ÓШÓ ÓШÓ ÓШÓ ÓШÓ ÓШÓ

ЬШ։

А А АА А А А

ЬШÚ
А А АА А А А

ЬШÛ А АА А А
 А А АА А А А

Ш А А АА А А А

Ô А А АА А А А

ÔШÔ А А А А А А А

М АА А А АА А А А
АА

АМ А АА А А АА А А А

ÔШЬ А А А А А А А

АМ А А А А АА А А А

АМ А А А А АА А А А
А АА

ÔШЭ А А АА А А А
АМ А А А АА А А А

15

АМ А

А АА АА АА А
А АА

АА

Ï АА А А А АА А А
А А АА

ÛШ ЬÓÔÜЧЬÓЬÔ Ш
Í
ÎАА

З А ИА

ЬÓÔÚ Ш
ЬÓÔÜ Ш
Ш
ÔЪÓ։ Ш
ШÊ
ЬÓÔ֎ Ш
Ш
ÔЪÓ։ Ш
ШÊ
ЬÓÔ9 Ш
Ш
ÔЪÓ։ Ш
ШÊ
ЬÓЬÓ Ш
Ш
ÔЪÓ։ Ш
ШÊ
ЬÓЬÔ Ш
Ш
ÔЪÓ։ Ш
ШÊ

έШЩХФНША ήίХήЧНПА ЩШНПА ήίЩЩЧНЦА έППА ήФФЧЧНХА έПήА ήФЩЦЧНέА έПФА ήХФЦЦА έПЦА
ЧέЦФА έПЦА
А ЦФШШНША ЦЦέШНЦА ЩШНПА ЦЧХПНЩА έППА ЦШШЦНПА έПήА ЧПήίНЧА έПФА ФήШέА έПЦА
ǿА ЧФήПА έПЦА
ФήПА έПЦА
А έПШХίА έПЦА
ήФЩέА έПЦА
АА ίШЧЧНЦА ίЩХХНήА ЩШНПА ФПίФНίА έППА ФέέФНЩА έПήА ФέЩЧНήА έПФА ПА
ПА
А ήЦέέНήА ЦШХФНХА ЩШНПА ЦЩЩέНЦА έППА ЧέίέНФА έПήА ЧήЧФНέА έПФА έПЦА
А ίШПНПА ίШЧНЦА ЩШНПА ίЩХНФА έППА ФПίНίА έПήА ФέέНίА έПФА ФЦХФА έПЦА
А ήХХШήА έПЦА
ЩШήЩНША έППήЦНФА ЩШНПА έПήήЦНЩА έППА έПФίέНХА έПήА έПЦФПНέА έПФА ήХФЦЦА έПЦА
А ήίФЧίА
А έПЦА
ήПШПХА
А έПЦА
ήФФЧА
А А ήήХЦНήА ήίПέНίА ЩШНПА ήίФЧНФА έППА ήίЩФНίА έПήА ήФФήНήА έПФА 16
ПНПА А ПНПА ПА ПНПА ПА ПНПА ПА
АА έПήА έПФА
ФήЩЩНХА ЩШНПА ФίШХНХА έППА ФФЧίНήА ФХЦήНЧА
А А
А

А

А А А ФήέХНήА

ЬЭÔÜÓШÓ ήίЦίίНФА ЩШНПА ήФέПЦНέА έППА ήФХШШНήА έПήА ήХПШПНПА έПФА

ήПЧЦίНή ήίХήЧНПА ЩШНПА ήίЩЩЧНЦА έППА ήФФЧЧНХА έПήА ήФЩЦЧНέА έПФА

А

ǿА А έШЩХФНЧА ήέЦШХНФА ЩШНПА ήήέέЩНέА έППА ήήХЦέНХА έПήА ήίПέήНЧА έПФА

ÊА

НА НА

ǿА А

М НА έЦЧЦέНША έЩήήПНЩА ЩШНПА έЩЦПХНίА έППА έЩЩЩЧНФА έПήА ήПίЩЧНФА έПФА

НА

А

НА

А А НА ήέίХНЩА ήήЦПНХА ЩШНПА ήίПХНЧА έППА ήίХέНША έПήА ήίЩШНЩА έПФА

НА А

А ПНПА ПНПА А ПНПА ПА ПНПА ПА ПНПА ПА ПА ПА
М ПНПА ПНПА А ПНПА ПА ПНПА ПА ПНПА ПА ПА ПА
ЦПНПА ήПФНПА ЩШНПА ήПШНέА έППА ήέήНήА έПήА ήέЦНХА έПФА ήήέА έПЦА
А έПЦА
А
ПНПА
А
ПНПА
АА έШПХНХА έШФέНЦА ЩШНПА έШЧШНФА έППА έЩέЦНПА έПήА έЩХФНίА έПФА έЩЩίА

АА

А ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА
А ǿА

АА

А ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА ПНПА
А

А

ЬШÜ А АА АА А А А НАА
АА ǿАА
А А АА ǿА А А А
А
έН А АА АА А
ήН А ǿА А
ǿА ǿА А
ίН
А А АА А А АА
А
АА А А А
А
А ЪА
А
АА А А АА
А А ЪАА

ЬШ֎ ÍÎ Ц
А А

А АА А

АА АА

 АА АА А А ǿА А А έЩША
 ǿА А А АА
МА ǿА А А ǿА А
 А НА ЪА
А АА
 АА А
АА АА А
А А
А АА А А ЪА АА
АА АА
А А А А ǿА А ǿА А 17
А АА А
А А А АА
АА А АА А НИǿА А
ÊА А έХА А А М ЪА
А А З’
А АЗ М НǿА А ÊА А ФА
А
АА ǿА НА
ИА

А АА НА
А
АА АА АЗ А А
ǿА АА
А ИЪА
ǿА
АА А АА

 АА АА

 А АА А А А А ǿАА

 А ǿА

 А А А А ǿА

 А ÊА А А А ǿА А

АА А АЗ АА АА ИǿА

А А А АА А ǿА

 А А АА АА ЪА

АА А А
А
АА АА
ЪА
А АА А

А АА А
АА
А АА
А
А АА А АЗ
А ǿА А А
ǿА А ИǿАА
Ч
 А А ǿА

 АА АА

А ЪА

А

ЭШ Ц

ЭШÔ

АА А АА А АА АА А А
ǿА А АА А А А
АА А
А А
А ЪАА А А

АА А А ÊА А А А
ǿА А А ǿА А АА ǿА
АА ÊА
А ÊА ЪА
АА А А А А
А А ǿА
АА АА
М ǿА А А ЪА АА
А А
АА
АА А АА А ǿА
А АА
А А

А А

А ǿА

 АА А А А АА А ЪА

А

18

АА А А АА АА
А ǿА А ǿА А ǿА
А А ǿА
АА А АА
АА АА А А

ЪА АА А АА

А А АА АА А А А
 А АЗ А ǿА ИА
А А А ИǿА АА
 А АА
 А ǿА А А ǿА АЧМ ЪАА
АА
А АА АЗ

А А ЪА
Щ
έНА А АА АА

ήНА ÜШ
ίНА ÍЬÓÔÜЧЬÓЬÔ ШÎ

ЭШÔ А АА А А ЬÓÔÜ ЬÓÔ֎ ЬÓÔ9 ЬÓЬÓ ЬÓЬÔ
А А А ÔÚË Ô։Ë ÔЬË ÔÔË ÔÓË
 А А ÔЦÚË ÔЦ֎Ë ÔЦ9Ë ЬË ЬЦЭË
 АЗ А А ÓЦÚË ÓЦÜË ÔË ÔЦÚË ЬË
 А А ИА
А ǿА
 А А А
 А
А АЗ А
А А ИА А А
А А
А ǿА А
А
А А
А
А АХА А АА А ÊА
А ǿАА
А А АА
А АА А
А АА ǿА А
АА
ǿА ǿАА АА А А ЪА АА
А АА
А А А ÊА
А А
А АА А А ǿА

А АА ЪА

19

֎Ш ÍЬÓÔÜЧЬÓЬÔ ШÎ

А

ЬÓÔÜ ЬÓÔ֎ ЬÓÔ9 ЬÓЬÓ ЬÓЬÔ

АА А А А

ÔШ

ÔÚË Ô։Ë ÔЬË ÔÔË ÔÓË

ÍÎ
ЬШ

Ц ÔЦÚË ÔЦ֎Ë ÔЦ9Ë ЬË ЬЦЭË

ЭШ

Ц ÓЦÚË ÓЦÜË ÔË ÔЦÚË ЬË
Ц

А АА АА

ÔШ ХА НА А ХǿХА НА ЦА НА А ЦǿХА НА ЧА НА А
ЬШ Ц А А А
ЭШ А
ήППА А ήППА А ίППА А ίППА А ФППА
А А А А А

ίА НА А ίǿХА НА ФА НА ФǿХА НА ХА НА
А

։Ш ήА НА А ήǿХА НА ίА НА ίǿХА НА ФА НА А
А
А
А А АА АА АА А
ЪА

20

уÔ

А

 А А ǿА »

ЗА ИА

А

А ǿА А А А А АА АА

АА А А А ЪАА

АА

А А АА А АА

А ǿА А АА

АА АА ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА

ПА А ХА НА ХǿХА НА ЦА НА ЦǿХА ЧА НА
НА

АА А ÓШ А

А А А АА
А А А
А

А ǿА А ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА

АА ίППА ίХПА ФППА ХППА ЦППА ЦХПА
ЪА
А
А
АА АА

АА

ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА

А А А АА А

АА έН А А А ǿА

А ήН А АА А ǿА

ίН А ǿА

ФН А ǿА

ХН А ЪА

А

АА А АПА А

А АίПА НА А

А АίПА НА А

А АА АА

АА А

А АА А АА

АА АА

АА

А АА АА ήПέЧМήПήέ НА

АА А А ААА

А А АА ЪА

21

уЬ

А

А А АА »

ЗА ИА

А

А ǿА А А А А А А АМ

АА А А А ЪАА

АА

А А АА А АА

АА АА

А ǿА ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА
АА А АА ПА А ήППА ήППА ίППА ίППА ФППА

А А А АА А

АА А ÓШ А

А АА АА

АА АА

А ǿА А ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА

АА ήХПА ίέПА ФШПА ХФПА ЦЧПА ЧήПА
ЪА
А
А
АА АА

АА

ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА

А ААААА

АА έН А А А ǿА

А ήН А АА А ǿА

ίН А ǿА

ФН А ǿА

ХН А ЪА

А

АА А АПА А

А АέǿФА НА А

А АέǿФА НА А

А АА АА

АА А

А АА А АА

АА АА

АА

А АА АА ήПέЧМήПήέ НА

АА А

А А А АА АА

ААА А АА

ǿА А А АА А А

АА А ЪА

22

уЭ

А

 А АА АА А А »А

ЗА ИА

А

А ǿА А А А А А АА ǿА

АА А А АА А АА

АА

А А А А А А
АА А
АА А ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА
ήПέЦА ίА НА ίǿХА НА ФА Н ФǿХА ήПήέА
А ПА А ХА НА
АА Н
АА

А

АА έН А АА А А АА

А А АА

АА АА
А АА
А
ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА
АА
ПА έА έА ήА ήА ήА
А А
А ήН А АА
А А
А А АА
А
А

ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА

ПА έПА έХА ήПА ίПА ФПА

А А έН А АА ǿА

А ήН А АА А ǿА

ίН А ǿА

ФН А ǿА

ХН А ЪА

АА А АПА А

А АήПА НА

А АήПА НА

АА АА

А АА

А

АА АА

А

АА АА

АА

А АА АА ήПέЧМήПήέ НА

АА А А АА АА ǿА

А АА А А ЪАА

23

у։

А

А А АА А А »А

ЗА ИА

А

А ǿА А А А ÊА А А АА

АА А А А А АА

А

А А А А А АА
А А А А ήПέЧА ήПέЩА ήПήПА
АА ήПέЦА
ήПέША ήПήέА
А

А

АА ПА А ήА НА ήǿХА НА ίА Н ίǿХА ФА НА
А Н

А

АА έН А А АА А

А А АА АА А

А А АА А А АА

А АА АА
А АА
А
АА ήПέЦА ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА ήПήέА
έФЦА έЩήА ήέХА ήШФА ίήПА ФШПА
А
А А А АА ήПήέА
А А
АА
АА А А
ήПέЦА
А ήПέЧА ήПέША ήПέЩА ήПήПА
А А А АА
АА

А

А А έН А АА ǿА

А ήН А АА А ǿА

ίН А ǿА

ФН А ǿА

ХН А ЪА

АА А АПА А

А АέХА НА

А АέХА НА

АА АА

А АА

А

АА АА

А

АА АА

АА

А АА АА ήПέЧМήПήέ НА

АА АА АА АА А

А А А ЪА А А АА

А АА АА А

А АА А АА АА

АА АА ЪА

24

։Ш Ч

А А АА АА А А МА

А

А АА А АА А А ǿА

А АА АА А А АА

ЪА ǿА М А А АА АЗ А

АА АА А ИА А А А

АА А

А А МА А А А АЩМ ЪАА

А
А
А
А

АÍÎ

АА ÍЬÓÔÜЧЬÓЬÔ ШÎ А А А
М А А А
А АА
АА

А А АА А А АА
А АА
А

А
А

А АА
А
А АА АА А

А
А

ήПέЧА ήПήέА А
ήПέША А
ήПέЩА
ήПήПА А

О
М

А А
А АА

А
М
А

έНА А ПА А А
А ХА А А
ХǿХА А А
А ЦА А А
АА ЦǿХА А А
ЧА А А
А έίА А А
А
А
АА έЧА А А
А
ίПА А А
έίА А А

А
А
έЧА А А
ААА

25

ФНА А ίН А ήНА А
А А
А АА А

А АА АА АА
А
А
АА

АА

0А А ПА А ПА А
ίА А ήППА
ήА А А ίǿХА А А ήППА А А
ФА А А ίППА А А
ήǿХА А А А А
А
ίА А А

ίǿХА А А ФǿХА А А ίППА АА

ФА А А ХА А А ФППА АА
А А
А А έǿФА А А
А
А А
А
А А
А

А АА
έХА А
А ήПА А АА

А АА

26 А А έǿФА А А
А А А
А
А А А
А А А
А ήПА А А έǿФА А
έХА А

ÔШ А

Í ÚШ Ч
Î
МА А
ЬШ А
Ц
МА
Í А
Î
ÔÓЧ
АА А
А

А ▪А А А АЗήПέЦИА ÔÓШ А
А А А А А А А А А А А А А А А А А ▪А А А АЗήПέЧИА А АА
А А АЗήПέЧИА А

А АЗήПέЧИА А
А А АЗήПέШИА АА
А А АЗήПέШИА
А
А АЗήПέШИА
А А АЗήПέЩИА ÍЬÓÔÜЧЬÓЬÔ АА
А А АЗήПέЩИА АА
АА
А АЗήПέЩИА
А А АЗήПήПИА ЪАА
А А АЗήПήПИА МА

А АЗήПήПИА А
А А АЗήПήέИА
А А АЗήПήέИА МА А

А АЗήПήέИА А
А
А АА А
А А

Î

А А АА АА
А

А АА

М А
А

М
А

А

А АА А МА
А
М
А АА
М
А

М
А
М
А

27

АА ФН А АА ίН А έНА А ЭШ
А
Ц
А Ц
АА
А АА
А
АА АА АА

А А А

ήНА А
А
АА
А

ПА ПА ПА ПА А
ήА А ίА А А
ήППА А ХА А А А А А А А А А А А А А А А А А ▪А
А А А
А А А А ХǿХА А
ήНХА А ίНХА А А А А
А А А А
А А ήППА А ЦА АА
ίА А ФА А А
А А А А
А А А ЦǿХА А
ίНХА А ФНХА А А
А А ίППА А
А А ЧА А
ФА А ХА А А А
А А А А
А А А
А А ίППА

А
А

ФППА

А
А
А

А ▪А ▪А ▪А

М
А

М М М М
А А А А

28 М М
А А
М М
А А

М
А
М
А

М
А
М
А

М
А
М
А

А

А

А МА АА А А А А А ЪА А А ήПέЧМήПήέА

НА А М А АА АА А А АМ

А АА А АА ǿА АА А

АА ЪА М А А АА АА А А

А АА А ǿА А АА А АА

А ЪА М А А А А АА А А ǿА А А

А АА А А А ЪАА

АА А А А МА АА АА А
АА А
А А ǿА А А

А АА А ЪАА

МА А А А А А А А
А А
АА А ЪА М А А А

А А А ЪА

А А АА А МА АА А А
А ЪА
ǿА ǿА А АА АА А

АА А АА А

АА А ЪАА

А А МА АА АА АА
АА
А А ǿА М А А А ǿА АА
АА
МА АА А А А А З ИА

А АА А АА

А А ЪА

А А А З ИА АА А АЗ ИА
А А
ǿА А АА МА А ǿА АА А

А АА А А А А

АА А АА ЪА

МА А А З ИА ǿА А А ǿА А

А А А А ЪА

29

<U3UUSUL<hULnUqbsnFfi}3tlrq,nsU3ehUUnQhgbSUUbA

<uuu:lr,eh U.lUqUr,h

<quuuulih aulnoqbdilpld, qnrqpi 'luNi qbdorJb!huLJullF
<< lrioutph Jonq. q.qbourJb!, gehmejk. obJ!@tu 8d.an

nnncnFu

1s4bqub'rFbr0rirsprLurruNu4hsrJ

q2b0S1rU7dUqub<qAuuUlhU<u3ulpunnN<SuJbo'utuu'siuurls,"<hnuMr"Pfbulnhbbs.ln.ll6.ru}3nur'"rbn"nsuhuh3ueuhL!Juuqlua!h

rlnni€PUlUObnUU<LJU!bLnUhUUhTJ
nbqu{unqhnq(SbquqrLh!p!uquno4unUuUt uuh!,<uluuou!h <utnoqbmftPlut'
onblph16114hn4qu6hI'htr Uuuh18n4qbun{ huJujttphu'luquLln nFa2nutt.
U@hUo!<huluuootrh<u!nu'4bmfBt U! lnhulph dufqh cbmuLjb!huuullpntu2017
p'luqulh hudun mbququ! unLnPbrhh 'l6untrbnhLJhuuloqa!4nnqpuru+bnn
hud0aul! N1UN2hurlbrrluatbljh:

U{uquLnLu!4ud!bn'

W

2.qunu4rbs3uun! snFa

a ut.*+,)3uu.,n, (.t!.n,J/faz'1

Eun' 14 /h,,/uun.rureur'

1. <ujuurullr <ulnu'qbmn'I,julonbirdmnLqurulpuhLjrlllu6 q[nqn{ huurrhLlud
6undunuqbmu2hnununuquLnrluq6ht huJuquhuuFrL rnn zbLpbnhz,hLnlplnllLbnh
fobnunluni : hliJiruqoL)2ohnt unnlFlob(ubqo4nrJuF!)nltoqnLplrht u'Jundb'luqrLdn'tp

1)hhLrLuquo!Fjbqhbbnhhudun'
u. dhltLr300pdndqnLuL[ ibunoltlrhulnLdnuqbnbun'bhgnnoLhuhuqdi]pluqbh,dn
pllnld utqbq.n6uqu!(urlunulnsurhliu) i,bnh,lrllLqbu!u[ dhlru 200 lunuqnLu[dhun
d,'thuLfttrduqbnbunLlbsnnhuurn4uquL L ondollluquL L2ululn'plutropjbqdrqlnh

2)unlr!lrbml1rlrtrblpuqErnq,Luluudbuquoi pjhqulbnhlieLlun'
u. 201hs Uhtdr500 punulnulr UE@dn4hubn+ JuqbnbunLlbsnloF]bqulbnhhu'lun'

p. 501-hd9htrtt1L000punuqntrhrlbon[!+uLftn 'lulrbnbuntubgnoqplbqulbnhudun'

q l00l-ligrrhllu3000potuqnLuhdbon0lqhulnLnJuqbnbunLlbgno4Flbqrlbnh urjun'

ll, 3001hs tr uqbfr punuqnluljbun oLddlnLn'JuqbnbnuLtbsnnosbqnLhlrhuLJrn'

3)n1hh'idqd! 2hLntPjnLLLubbt4[ u4]ltloh! urjun'
u. Llhlrt2u0punuqnuhLJbrnnb4hrlnf JuqbfbunLlbgno[ F]bltdLLhnrhLJunl 500mu'l
p 20 U u'lbh punulrnuh'lbun dr4hulnLn'Jdqbtbunltbsn'1oplbqutrbnhhurJun2 500

2 <u'Jujlph qunruqur mdl[6pnL'J 2b!pbnl', 2hLnFlnLblbnlrp, unupu2hLuquL on
opjbqrLbnh {bnultunnLgdul, nldb\ug'lub, qbnuqulqlLJr!, un+huqulusrJu!,
u2FurullpLbn(hpusunnLplod<Cquuuuqi <uLnuutbhn'rajorLnblu4nnLpjruLuJhFd@LLlu6'
2hlununn'pju!pn{LmqnLpln!q&uhu!2n'14burpbnhh)udun. 6pU uuhdurr{u6qunqn{
huuuusrlua6unuufoutbou2h!unutruqu!u! Fuq6n,1

r) $ UuFddbullnLq'lsuLrunntlgi'bnqlbi,ni'uqunnugbb2nbhl,phqupunhmullr,tr+bnt,
[!4tujrni ult qrdnljgrbnlhur4pqnd umnngbmi'hlub)uLui'pno{ Fjbqrh0Ldulnn LJuLtbnboh
utlb|Ugnljqu'Jublpbnhqnn6unuqu!LzrLuqnpjui' lhn+nFnlplnLlli 500inu'J

ήИА А А ǿА ǿА АА А

ǿА АА А ǿА ǿА А

АА АА АЗ А А ИА А

А АА АА А А А

ǿА ǿА А А АέМ А А А ǿА А

А АА А АА АέМ А А А АА

АА АА А А АА

НАА

ίИА А А А ǿА ǿА А А

А АА АЗ А А ИА АА А

А А ǿА ǿА А А ǿА А АА

А ǿА А А АА А А АА

АέМ А А А ЪА

ίНА А А А ǿА ǿА АА

АА АА АА ÊАήАХППА АА

ФНА А А АА АА

έИА А А АА А А ÊА АА

А

НА А ήЦА АА А АА АА А А

АА А А АХАПППА ǿА

НАήЦМ А А ХПА АА А АА АА А А

АА А А АХАПППА ǿА

НАХέМ А АέППА АА А АА АА А А

АА А А АЧАПППА ǿА

НА έПέМ А А ήППА АА А АА АА А

А АА А А АέПАППППА ǿА

НА ήПέМ А А ХППА АА А АА АА А

А АА А А АήПАПППА ǿА

НА ХПέА А А АА А АА АА А А

АА А А АХПАПППА ЪА

ήИА А АА А ÊА АА

А

НА А ήЦА АА А АА АА А А

АА А А АХАПППА ǿА

НАήЦМ А А ХПА АА А АА АА А А

АА А А АХАПППА ǿА

НАХέМ А АέППА АА А АА АА А А

АА А А АЧАПППА ǿА

НА έПέМ А А ήППА АА А АА АА А

А АА А А АέПАПППА ǿА

НА ήПέМ А А ХППА АА А АА АА А

А АА А А АήПАПППА ǿА

НА ХПέА А А АА А АА АА А А

АА А А АХПАПППА А

ХНА А А АА АА

έИА А А А А АА А ХПА ÊА

А АА ЪА

ήИА А ǿА А А А А АА А

А АА А А З ИА А АА АА

А А А А А А А А ÊАήППАПППА

НА

ίИА ǿА ǿА А ǿА А А А А

АА АА АА АА

АА А А А А АА

А А А ÊАίПАПППА НА

ФИА А А АА А А А

А А ÊАХПАПППА НА

ЦНА А А АА АА А А

А АА А АА ÊАА

έИА А А ÊА

НА АήЦА АА А АА АА АА

ήАПППА ǿА

НА ήЦМ А А ХПА АА А АА АА А

АίАПППА ǿА

НАХέМ А А έППА АА А АА АА А

ААХАПППА ǿА

НАέПέМ А АήППА АА А АА АА А

АЧАПППА ǿА

НАήПέМ А АХППА АА А АА АА А
А
АέПАПППА ǿА
А
НА ХПέА А А АА А АА АА А
А
АήПАПППА ǿА А
А
АήИА А А А ÊА А
АА
А НА А ήЦА АА А АА АА А
А
АХППА ǿА
А
НА ήЦМ А А ХПА АА А АА АА А
ИА
ААέАПППА ǿА

НАХέМ А А έППА АА А АА АА

АήАПППА ǿА

НАέПέМ А АήППА АА А АА АА

АФАПППА ǿА

НАήПέМ А АХППА АА А АА АА

АЧАПППА ǿА

НА ХПέА А А АА А АА АА

АέПАПППА ЪА

ЧНА А ÊА ǿА А ǿА ǿА А

А А ǿА А З ИǿА А

ήФЪППМ А А А АА АА АА

А

έИА А А ÊАίПАПППА НА

ήИА А А А А А АЦПАПППА НА

ίИА АЗ ИА ÊАήХПАПППА НА

ФИА А А ÊАХППАПППА НА

ХИА А А А АίППАПППА НА

ЦИА А А АέППАПППА НА

ААААААШНА А А ААА АА

А АА АА АА А

έИА А А А А ήПА АА

А А А АέАПППА НА

ήИА А АЗ А А ήПА А А А

А А А А АήАХППА НА

ίИА А А А АЧППА НА

ФИА А А АПА ЪА

ЩНА А А ААА А АА

А АА ААА АА А έЧХА

ЪА

έПНА А А А АА АА

А АА А АА ÊАέАПППА НА

έέНА А А АА А АА

АА А А АА АА

А АА ÊАХПАППП НА

έήНА А А А А З АА ИА

А А АА АА А АА

ÊАХАПППА НА

έίНА А А А А З ИА А

А А А З ИА А АА АА

А АА ÊАХПАПППА НА

έФНА А АА А А АА

АА А АА АА

έИА ίА А А ХА А АА А А ήА ХППА ПППА

А А НА

ήИА ХА А А ЧА А АА А А ХА ПППА ПППА

А А НА

ίИА ЧА А А έПА А АА А А ЧА ПППА ПППА

А А НА

ФИА έПА АА АА А АέПАПППАПППА А

А ЪА

А

А

АА
А

l. <udutLplur unu6pnrd2lrlununftBu! q@dzh!ropju!unmuph!mbum+n+nFnt
4bnuqonitsLJ@u2t tuudul]ltibnqo6onbrnLhbo qaq{u6 oblu!hqu6!obuuqutl
ulujudtilbn J2uqbrnLh huuuddbrnL,2htrununn'plu! u{rnuuqu! uqmh
bhdtbnqu@h! adun,htrrqbulruU2uhuqnn6JuF! nlruqnlplnlh! nudu4nblnhL@dun'
mbququL hlpluqutru'lunJut Jundlh LJuunqub lu@lnLplnLi,lbnh4hu@s
tntuhuonLgUu{6! un uuh dtrhl0 0004!ud:
2. sbququt hLpiiuqunu{unLjurLJunhtlbnli ulonhtftpluL I oqo@qn].6do!uq
qulqn4 hnqbnohumqugltlnr,hbn qbngtibFtr1 {dnduqurnLplutmnuLju4nbrn,
4bLqpbdn ulhl.udb2olurf'trqnultuLI un lJul u2lurnulrplbnhhoduF ubququ!
lilpluqunu'lunrjuii dun'l!h dumftsu6 6dnujnLpjntuLb4nhhUus+nFhuunq'Iutl

1) 'Jh!! 1000punuqnruhdbun lt4huLq Juqbnbunrlbsnqhn[aduubnhhudon'
tnLnupuLlnprrurulnuh Jbunduqbnbuhlruuut 204rreJ.
2)l00l tr dtlllli punuqnLuLhJbd0n!4hu!n$'luqbnhunrlrbgnhqntu uubnhhuLJun20
0 0 04 n u u ,l i l i q b u t u h 1 0 0 0 p u n u l n l u hL j b m l lq! b t u q u l g n q t n L f u l u L l n t np u n r q n r u h
ubmndoqbnbuhhrdun Fugn'ghtl0 tnou:
3. Sbauqa! htrploqonuqund@d! un'JhlLbnhqnq'lhgdngnqptrbnr u6nln4lbn
quqJuqbnqbrnhLbD quqqud 6ufuubfhLinFhuunLgJuhtruJun uuluqhstbnhg

qulrdqnrLl6unluliLl uuhdutr"!2i 000qnurl:
4. sbroqo! hlduluno{unuutr uun hllbnh qnqdhs @qFuholnlptrn!
q u q r i u q b n q b thneLd u nu | , I P o h u ! n r p t u4t6r 0 l 'u @ h U o ! b i
l) qblsurujh! u[Fh hudun [uo huugbh(|uumushFt]o!{nqJiLnupulitnrpr luqlh
hrrJunoriuuqo!0 4nud,
2)nrqblsuulht UFn2nnbqlluru+hr4rh huLjunouu6u'lu , rJbqFnnulunarlbun
ol]Flihu'iun uJuuqur 0 4nud:

ХНА А А А АА А АА

ААА АА А АА А

А А АПА А

<u3uusur,<huLnunbsnFo3uq!nsu3Puhunahqbsuuba

<uuu3!eh uququlJh

<uruuoulh <uLnuLqhr|!?lU!qfmurll' dunqi cbmu,i,'!hu,rqLp
<<, linujlh LJum q qbn0'Jbe

nnncnFu

rs 4bqob,rpb2r0hr6pLlu!dLhN50.!

2017rdqU'rUrJ<hUUUn<U3UUSU!h<U!aU4lbSnhra3Ugrb! SUUbR<ULJU3]"Ph
!in'iUhSLJUSnN3qn.'"Ur OU3nNadSnFr,l,bql.rUh USgU!aqn1 q6Un!blh
1f n[SeUQUObnUCU<UUI,bLnLNJUUT.L

'tqu'lunqbrn{ .Sbtoqo! h!p!@qunuLlonJrdlruuh!, <otuuootrh<otrnuulbunLpto!
onui,p1h6n4hn4Llo6Ihh! duuhl9'n4qbun{ hurjujtphu{uqutrh! ,r,2d f.

1.UuhdulrhCbuud,'! h@rJujlipnhruuusbbt nlrunuu@4nda6!anujnLpt@tl6! dn 3 000

2. Uuh{ulh c,'ru b! huLjollpnldhbdblibnuqob! lrpuqunntgrLu6d,bLnjnhluudutr
qud eLquLJnlnudu0ulr2bunulptbnlr hoJuaujLnLplou!nadu4ndutrhbmltor4rl@6
6u@jnrFlut{i6untrbn4hnnLlpuru+bnhnoduduj!N1huqbLqa6h.

3. Uuhdulbr sbmuJbghu ujlpli uh+uqulnLplftt hut4lruusnq o!2und qftiph
ouundu! {auuuFl]pbnh quqdd@tihoLjun nonolnrpju! rl6un huLJuduj! N2

lb+uqutntPtnL! ha!4huugn4 d!2ond
qnLlph oguuqnn6LJ0!unudu4ndul +uumupnpbnhqqddu! [email protected]!
q 6 u n 2 00 0 04 n u u .

5. uuhdulq qbmuJb! hudujlph {unluqu! uunuapnd qm!4nqu!2und qnLtph
qnnnunuqu! L2utuqftptu! Lhn+nlun,qdtnr unulftBuL Ll6un ho utuj! N3

6. UuhUul,brCbouLlbghouultrpi Lluruuqut' nuno6lnL'l +nlngulh! LnLuu{nrn'rdlutr
hEtruulnllbnohqsugnnlUu!dnuuu4nuUua! unulnLBu!46unoduullu! 500anu'l:

U{uqu! u!4ud!bn

2, \UnU4lbS3U! Unsnhf

3.1tr2uf3ut Uuf'hrr

4. UUnqU3ULUL+nULhq
5.UUt'l{J3U!ULluUtt

*' Wlfu\'u.unnnun"uu

qub4suuuumbt,<suuldtullsur,!u€cntNujuhsldubr,l,gbLabuqn<uhuru, blur,rru}u3qlnunnooh3su.st!unuuPul,ub4nuu<l bsqu44uu
UUnU3nFr€ur,']lurubrh'lrm€aueuobrc

2fi7 |},rUqUr,F<UUUn

2. lorligdhuru500rJhdn4libutpnL'J

501h uLlbl. 'lbmnh4bdlpn'LJ

.}|;souultubsru<Guu/rlGBlberhFquUabuouuuttrU,<LllnltuFnEu3unl<FuUr3,n!i}FhoU3Uut34n6U'Iur,aChu'lFnnqdHnBeeuhruOoSbfUcnUur,

2fi7 o{UqU]/F <UUUn

). hupuuquq'ruinqg!bnof drtruqlLDg'luhLouurLJuhl,uLJun
3 , pLuqqiLrn:puuqbLmi unuldNbnoFuunLJuht!d!0

cbSUUtt<ultu3lPn,lur?Uqu! SurutseOFuqsr,qn'l
lcurJuqnnG3ulonontunrn}3urUJuru3oFG3ur,'r6un"brh
2017O{UrrUr,<l' UUUn

r) $hqiququ! uLduLshurJul5 0004rur, qilrJqiuaFq'upulliro I
p u . L . n u h, t u t r - ' 1 1 _

zl l.fuLluAu!uquuLLduts hu'lur'
Fl'upuLunr r punuqntlbtI!91!

r) $hql{uqd ulldutighu'lutr' 5 000mu'i qndunudln'ouluilrnln r
prnJq ..hJL,rf hu'JJ'

2) hno'lupulluqui, ut,dol4 huLJun'
rn{rulut:rmnI PUuqnLub'lbnnf

<U3UUSUl,<hur,nU4lbsnFfiB[rqr nSU3PhUUnChCbSUUbA
<UUU3l,Ph Uq.UClUUh

<<<u,rqunuutururpu<h,tru'uunnquq. .'q4hbDmrqUfutJu6Lr.riburpldorql +bnu'lhrhuLJurLp

nfncnhu

1s4bqoh'Jrb,r0i r6pLLurruNLh53r"

<U3UUSU!<hUr"rnaUqnubqSunr,Nphr3AnA[qUanrbS"l<Uu3L9hJLsJuUsnbALqhubnuShuUhUrb" A<UUU3]"P2h017

onnbbqlprh{u1n6qnbqrnhq(nSnb{oqoulqilubthii tpu!uuquuhn3u-nlla4nqUb@mdn!u{uLhr (!,<<qauluumumuLuhtih<<authinuouul,tldbnulnpLtuptlu, L
FlnL2brdlhh!uduqurqhLj@uh<lru, loumutrh<uLnuutbunLpjuoLnblph32-n4hnruLo6h
quhutdrbnnqhuLjutLpuh{ogubli! 4t,2,tt f.

l. <uuruubr <utuuuulh <utrtdqbhtuplu!qnuulphUunqi cbourJbh! u'lqtph 2017

prluLtullFr lrLlbLhu udujl huqbt{u6b: qu{ unhqn4dhg
2 . < u d u l l p h2 0 1 7F { u q u l h Fln{bhqumundut[tpuspnrdhaLJu]tpqhb
!umurqnqhlufu{nn {bfuFu2funLd!b,noh(hupuloqI uohUu!bl201p7Lloqulhp]nrlhh
ELahunn6Lrnqu$ 20unqnuhrutn{:

Uq0qu!nLuti4@utibn'

2.qununbs3uurn, snM

3.'lLlpua3urU, Ufh\ a-/

a LtLLrc'r,rt,rt,.'ttt,t u c'@" b

5. UUnqLtSUr"

(il( ,lr\' u.unn.u''uuu

l'!h u'luquL 2016F4u\utl'
*'leb rgh N5'l nF2uut

<<qnsu3ehuun2b

qbsuuba<uuu3r,eh

2016lil.lUqULhF3nFAb

<< srr +nft)UnLUqUl!,lUnQnhrd3nFrr

<uuu3r"P.hIbqurrun' u{bshuunFnu+3uL

Ô

ЗА И

уу ή уу Í ШÚХ ШÛÎ Х
ί Ф ήίХЦЧНП Ц
έ  ПНП
ÜÔÓÓ ήίХЦЧНП έέЧήίНί
ÔÓÓÓ Ц Ц ÜÔЭÔ ФШФХНί ▪
Ц έέЧήίНί έХФЦНί ▪
ÔÔÓÓ ÔШ  ÜÔЭÛ ФШФХНί ▪
АА А ▪
ÔÔÔÓ ÔШÔ А έХФЦНί ▪
А ▪
έέέέ А АА  ▪
А АА ▪
Ц ▪
έέέή АА А ίήЩЩНП ίήЩЩНП ▪
АА ▪
ЦХЦШНП ЦХЦШНП
ÔÔЬÓ ÔШЬ ЦХЦШНП ЦХЦШНП ▪

έέήέ А ▪

ÔÔЭÓ ÔШЭ Ц  ÜÔ։Ú ίέПНП ίέПНП ▪

έέίέ А ǿА А ÊААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ЧέФХή ίέПНП ίέПНП ПНП
ИА ▪
А АА ǿА А
έέίή З
А А ИАА АЗ ИА ίПНП ίПНП
έέίί ИА
έέίФ ИА А А ǿА ÊААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

АА ίПНП ίПНП
ПНП ПНП
АА

ИА А А А А АЗ ИА А ШПНП ШПНП
έέίЧ А А ǿА А А
А А
ÊА А А АЗ ИА
А А

ИА А А АА ПНП
έέίШ АА

ИА А АА ǿА А
έέίЩ АА
АА А АА А
АА
А А АЗ ИА А ήППНП ήППНП
А
А А АА

АА А

ÔЬÓÓ ЬШ Ц  Í ÜЭÓÓ έПФίήНЧ έПФίήНЧ
ЬШÚ έПФίήНЧ έПФίήНЧ

ÔЬÚÓ
Ц ÜЭЭÔ

έήХέ ИА А А А А έПФίήНЧ έПФίήНЧ ▪
А А

ÔЭÓÓ ЭШ Ц Ü։ÓÓ έФέέНП έФέέНП ПНП
ÔЭЭÓ ЭШЭ
ЦÍ А ÔЭÔÓ ÊХАА Ü։ÔÚ έίЦέНП έίЦέНП ▪

Բյուջե 2017

уу ή уу Í ШÚХ ШÛÎ ЗА И
ί Ф 
έ А А А АА Ü։ЬЬ Х
έίίέ έίЦέНП έίЦέНП Ц
ÔЭÚÓ ЭШÚ А Ü։ЭÔ ▪
έίХέ Ü։ÚÔ ήПНП ήПНП ▪
Ц ПНП ▪
έίХή
А
ÔЭÛÓ ЭШÛ
έίЩП ЭШ9 АА АА А
έίЩέ
ǿА А АА ήПНП ήПНП ▪
έίЩή
А
έίЩί
Ц Ц ПНП ПНП ▪
ίПНП ίПНП ПНП
Ц  Í ÔЭÛÔ Х ▪
ПНП
АА АА ▪
ПНП
А А А АА ίПНП
АА А ίПНП

АА ÊА
АА А А А

АА А АА

Ц

ЗА И

А А АА

у АА А

έή ί

έ А АА А ФШПНέ ίХήНП ХФЦНХ

А АА А

ή АА А А А ήίХПНП ήίХПНП έХέХНХ
А
А

ίА А έФНХ ХШЦНП ίШЩЧНП
ПНП ПНП ▪
ФА А

ХА А А

Բյուջե 2017

ЬЦ Í ШÜ Х Ш֎Î ЗА И
ААААА А Ê
Ú А
А
уу Ь Э։ ÛÜ ֎
Ô ” ”” МίППНП
ήППП ήίήЦЧНП ήίХЦЧНП
ПНП
ήέПП ÓÔ Ó Ó Ц  А ήέЦФέНП ήέЦФέНП
Ц ПНП
ήέέП ÓÔ Ô Ó Ц Ц ήέήШШНП ήέήШШНП
Ц ǿ ПНП
ήέέέ Пέ έ έ АА Ц А ήέήШШНП ήέήШШНП ПНП
ήέίП ÓÔ Э Ó А А  ίФЦНП ίФЦНП
ήέίέ Пέ ί έ А АА ПНП ПНП ПНП
ήέЦП ÓÔ Û Ó АО ОА ПНП
ήέЦέ Пέ Ц έ А ( ПНП
ήέЧП ÓÔ Ü Ó АЗ А
ήέЧέ Пέ Ч έ ÍЦ  ЧНП ЧНП
Ц
АА А А ЧНП ЧНП

А ИА

А АА ПНП
ПНП

ήέШП ÓÔ ֎ Ó Ц ПНП ПНП ПНП

 АА ПНП ПНП ПНП
ǿА
ήέШέ Пέ Ш έ АА А ПНП ήПНП ПНП
Ê АА А АА ПНП έПНП ПНП
ПНП έПНП ПНП
ήέШή Пέ Ш έ АМА АА ήПНП έПНП ПНП
έПНП έПНП ПНП
ήέШί Пέ Ш έ АМА ААА А АА έПНП έПНП ПНП
έПНП
ήέШФ Пέ Ш έ А ÊА А А А έПНП
Ц 
А έПНП

ήήПП ÓЬ Ó Ó

ήήήП ÓЬ Ь Ó Ц

ήήήέ Пή ή έ АА

ήήХП ÓЬ Ú Ó ( ÍЦ 

ήήХέ Пή Х έ АЗ А А И
ήίПП ÓЭ Ó Ó Ц Ц

ήίήП ÓЭ Ь Ó Ц έПНП έПНП ПНП
ήίήέ Пί ή έ АА έПНП έПНП ПНП
ήФПП Ó։ Ó Ó МίППНП ПНП МίППНП
ήФХП Ó։ Ú Ó Ц  Ц ПНП ПНП ПНП
ήФХέ ПФ Х έ А А ПНП ПНП ПНП
ήФЩП Ó։ 9 Ó А МίППНП ПНП МίППНП
ÍЦ  (
ήФЩέ ПФ Щ έ А МίППНП ПНП МίППНП
И АЗ А

Բյուջե 2017


Click to View FlipBook Version