The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2015-10-19 03:57:28

THE 3RD QUARTER REPORT - 2015 BUDGET OF GETAMEJ

2015_3_ERAMSYAK

ААА ААА А А АА А Аή

АА А А
И
ЗА ЗА И

ЗПέОПέОήПέХ НАМАίПОПЩОήПέХ НА АИ

АА АА

М АА АА АА АА
‫ܥܥ‬
АА ǿА З НЧǾ НШИ А А З НέПǾ НέέИ А А З НέίǾ НέФИ АА
АА А

Ô ЬЭ։ Ú ÛÜ ֎ 9 ÔÓ ÔÔ ÔЬ ÔЭ Ô։

ήПППА  ▪ ▪ ▪ А АЗ АήέППАǾА А ФФήήήНή ίШППЧНП ЦήέХНή ήФήШήНή ήППЦЧНП ФήέХНή έХФЧПНП έήЦίЩНХ ήШίПНХ

ήέППА έ П П АА А ίЧЦХФНП ίХХПФНП ήέХПНП έШПέФНП έЧШЦФНП έХПНП έήЧήХНП έήЦέЩНХ έПХНХ

ήέέПА έ έ П АА А ǿА ίЧФίПНП ίХήШПНП ήέХПНП έЧЧЩПНП έЧЦФПНП έХПНП έήЧήХНП έήЦέЩНХ έПХНХ

ήέέέА έ έ έ АА А ǿА ίЧФίПНП ίХήШПНП ήέХПНП έЧЧЩПНП έЧЦФПНП έХПНП έήЧήХНП έήЦέЩНХ έПХНХ

ήέίПА έ ί П АА ǿА ήПФНП ήПФНП ПНП ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήέίέА έ ί έ АО ОА А ήПФНП ήПФНП ПНП ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήέЦПА έ Ц П АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήέЦέА έ Ц έ АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήППА ή П П АЗ А А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήέПА ή έ П А ǿА Ê έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήήПА ή ή П А ǿА έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήήέА ή ή έ А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήХПА ή Х П АЗ А А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήήХέА ή Х έ АЗ А А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήίППА ί П П А ǿА έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήίήПА ί ή П А ǿА Ê έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήίήέА ί ή έ А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήФППА Ф П П А А ήήέХНή ПНП ήήέХНή ήήέХНή ПНП ήήέХНή ШЧХНП ПНП ШЧХНП

ήФХПА Ф Х П ǿА Ê ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ПНП ШЧХНП

ήФХέА Ф Х έ А ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ПНП ШЧХНП

ήФЩПА Ф Щ П А АЗ А МХППНП ПНП МХППНП МХППНП ПНП МХППНП ПНП ПНП ПНП

ήФЩέА Ф Щ έ А АЗ А МХППНП ПНП МХППНП МХППНП ПНП МХППНП ПНП ПНП ПНП

ήХППА Х П П А А ήήПНП ήήПНП ПНП ήήПНП ήήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП

ήХέПА Х έ П ǿА Ê ήППНП ήППНП ПНП ήППНП ήППНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήХέέА Х έ έ ήППНП ήППНП ПНП ήППНП ήППНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήХЦПА Х Ц П АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП

ήХЦέА Х Ц έ АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП

ήЦППА Ц П П А А έХПНП έХПНП ПНП έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήЦФПА Ц Ф П А ǿА Ê έХПНП έХПНП ПНП έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήЦФέА Ц Ф έ А έХПНП έХПНП ПНП έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήШППА Ш П П ǿА АА АЗ А ήФХПНП ЦППНП έШХПНП ήέХПНП ίППНП έШХПНП έШХПНП ПНП έШХПНП

ήШήПА Ш ή П А ǿА Ê ήФХПНП ЦППНП έШХПНП ήέХПНП ίППНП έШХПНП έШХПНП ПНП έШХПНП

ήШήФА Ш ή Ф А А ήФХПНП ЦППНП έШХПНП ήέХПНП ίППНП έШХПНП έШХПНП ПНП έШХПНП

ίПППА έП П П А А ХППНП ХППНП ПНП ХППНП ХППНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ίПЧПА έП Ч П АА А ХППНП ХППНП ПНП ХППНП ХППНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ίПЧέА έП Ч έ АА А ХППНП ХППНП ПНП ХППНП ХППНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ίέППА έέ П П А А А έППίНП έППίНП ПНП έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ίέέПА έέ έ П А АА А έППίНП έППίНП ПНП έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ίέέήА έέ έ ή А А А έППίНП έППίНП ПНП έППίНП έППίНП ПНП ПНП ПНП ПНП

Аί

ÍÎ

ЗПέОПέОήПέХ НАМАίПОПЩОήПέХ НА АИ ЗА И

АА АА АА

А А ‫ܥܥ‬ А А АА А
АА АА А З НέέǾ НέήИ
‫ ܥܥ‬А А
З НХǾ НЦИ А А З НШǾ НЩИ А А
ÔÔ
Ô Ь Э ։ Ú Û Ü ֎ 9 ÔÓ έήЦίЩНХ ÔЬ
ФППП x ФФήήήНή ίШППЧНП ЦήέХНή ήФήШήНή ήППЦЧНП ФήέХНή έХФЧПНП έήЦίЩНХ ήШίПНХ
ФПХП А АЗ АФПХПАǾА А x ίШППЧНП ίШППЧНП ήППЦЧНП ήППЦЧНП έήЦίЩНХ έέέПХНХ
ФέПП x ίПЦШПНП ίПЦШПНП x έХίФПНП έХίФПНП x έέέПХНХ έέέПХНХ x
ФέέП НА А АЗ АФέППАǾА x ίПЦШПНП ίПЦШПНП x έХίФПНП έХίФПНП x έέέПХНХ έέέПХНХ x
Фέέέ Фέέέ ίПЦШПНП ίПЦШПНП x έХίФПНП έХίФПНП x έέέПХНХ x
ФήПП έНέА А А x ХЧШФНП x ίέШФНП x έХέФНП x
ФήέП x έПЩПНП ХЧШФНП x ίέШФНП x έХέФНП ήίПНП x
Фήέέ АА А Фήέέ έПЩПНП x ЦήПНП ЦήПНП x ήίПНП x
Фήέή Фήέή ФПНП x ήПНП x ПНП x
ФήέФ МА А АА ФήέФ ЧЩПНП ФПНП x ήПНП x ПНП έШПНП x
ФήίП x ήЦПНП ЧЩПНП x ФЧПНП ФЧПНП x έШПНП ХПНП x
Фήίή έНήА А А Фήίή έίίПНП ήЦПНП x έίПНП έίПНП x ХПНП ήХФНП x
ФήίШ ФήίЩ ЦППНП έίίПНП x ЧШПНП ЧШПНП x ήХФНП έХЧНП x
ФήФП А АЗ АФήέέАǾА x ЧίПНП ЦППНП x ίППНП ίППНП x έХЧНП ЩЧНП x
ФήФέ ФήФέ ήПФНП ЧίПНП x ФШПНП ФШПНП x x
ФήЦП МА А А А x ήПФНП ήПФНП x ήПФНП ήПФНП x ЩЧНП ПНП x
ФήЦέ ФήЦέ ίέЦПНП ήПФНП x ήПФНП ήПФНП x ПНП ПНП x
ФήЦФ МА А ФήЦФ ХЦПНП ίέЦПНП x έХШПНП έХШПНП x ПНП έПίПНП x
ФήЦШ ФήЦЩ ήПППНП ХЦПНП x ήШПНП ήШПНП x ήίПНП x
ФЦПП МА А x ЦППНП ήПППНП x έПППНП έПППНП x έПίПНП ШППНП x
ФЦίП x ХППНП ЦППНП x ίППНП ίППНП x ήίПНП ПНП x
ФЦίФ АА ФЧήЩ ХППНП ХППНП x ХППНП ХППНП x ШППНП ПНП x
ФЧПП x ХППНП ХППНП x ХППНП ХППНП x ПНП x
ФЧέП МА А x έПФίНП ХППНП x ХППНП ХППНП x ПНП ПНП x
ФЧέή ФШέЩ έПФίНП ПНП έПФίНП έПФίНП ПНП ПНП ήПНП ПНП
ФЧήП МА А А А x ήПНП x ήПНП x ПНП ПНП x
ФЧήί ФШήί ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП x ПНП ПНП x
ФЧЧП АА x ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП x ήПНП ήПНП x
ФЧЧέ ФШЩέ ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ήПНП ПНП
ХППП МА А x έППίНП ήПНП x έППίНП ήПНП x ПНП ПНП x
ХέПП x έППίНП έППίНП ЦЧέХНή έППίНП έППίНП ФЧέХНή ήПНП ПНП ήШίПНХ
ХέέП АЗ АФήЦέАǾА АФήЦήАǾА А x ЦЧέХНή έППίНП ЦЧέХНή ФЧέХНή έППίНП ФЧέХНή ήПНП ήШίПНХ
Хέέί Хέέί ЦЧέХНή ФЦέХНή ФЧέХНή ίЦέХНή ПНП x έЧЧХНП
МА А А А ФЦέХНή x ФЦέХНή ίЦέХНή x ίЦέХНή ПНП x έЧЧХНП
ФЦέХНή x ίЦέХНή x ήШίПНХ ПНП
МА А ПНП ПНП ήШίПНХ x
x x έЧЧХНП
МА А АА έЧЧХНП

έНЦА А А А

АА

МА А А

έНЧА А АЗ АФЧέПАǾА АФЧήПА

АА

МА А А А

ǿА А А А

МА А

А АЗ АФЧЧέА

МА А АЗ А НИ

НА А АА

έНέНА А АЗ АХέέПАǾА

АА АЗ А

МА А А АА

ХέήП МА АА АЗ А x έέХПНП x έέХПНП έХПНП x έХПНП έПХНХ x έПХНХ
Хέήή А А А АХέίέА Хέήή έέХПНП x έέХПНП έХПНП x έХПНП έПХНХ x έПХНХ
ХέίП А ЩХПНП ПНП ЩХПНП ЩХПНП ПНП ЩХПНП ЩХПНП ПНП ЩХПНП
Хέίή МА А А А x ЩХПНП x ЩХПНП ЩХПНП x ЩХПНП ЩХПНП x ЩХПНП
ЦППП НА А А Хέίή МХППНП x МХППНП МХППНП x МХППНП x ПНП
ЦФПП МХППНП x МХППНП МХППНП x МХППНП ПНП x ПНП
ЦФέП А А x МХППНП x МХППНП МХППНП x МХППНП ПНП x ПНП
А x ПНП
ШФέέ
А

АФ

ÍÎ

ЗА И

АА АА

А ЗА З НЧ А ЗА

‫ܥ‬ НФǾ НХИ А А Ǿ НШИ А А НέПǾ НέέИ АА

Ô Ь Э։ Ú Û Ü ֎ 9 ÔÓ ÔÔ
ШППП
А АЗ А ИА МήФέХХНή МέЧЩФПНП МЦήέХНή МФήέХНή ПНП МФήέХНή МήЧФίНХ ШЧНП МήШίПНХ

АХ

ÍÎ

ЗА И

АА АА А А АА
А АА А
‫ܥܥ‬ З НХǾ НЦИ А А З НШǾ НЩИ А А А
А З НέέǾ НέήИ А
‫ܥܥ‬ ֎ А
ПНП 9 ÔÓ ÔÔ
Ô Ь Э ։ ÚÛ Ü МήЧНП ÔЬ
Цέήή x ФήέХНή ήШПίНХ ήШίПНХ
ήШХП АМА АА ήФέХХНή έЧЩФПНП ЦήέХНή ФήέХНή x
ШПέП ÊААЗ АШέППǾ АШήППИǿА Щέέέ x
ШέПП НА А ААЗ А Цέέέ xx x x x
ШέέП έНА А ААЗ А xx x x x
Шέέέ έНέНА Щέέή x
Шέέή МА АЗ А xx x x x
Шέέί МА АА А Цέέή xx x x x
ШέήП έНήНА АА xx x x x
Шέήέ έНήНέНА АА А Щέέή xx x x
Шέήή МА АЗ АШέήήǾА ШέίПИǿА xx x x x
Шέήί А АЗ АШέήίǾА А Цέέή xx x x x
ШέήФ А А xx x x x
ШέίП МА Щήέί x
Шέίέ АА АА Щήέί xx
Шέίή А Цήέί
ШέФП А А Щήέή xx
ШέФέ έНήНήНА Цήέή
ШέФή АМА АА ЩίήП x
ШέФί А x
ШέХП АА АЗ АШέФέǾА x
ШέХέ АМА x
ШέХή А АА
ШέЦП АА
ШέЦέ ήНА А АА
ШέЦή ήНέНА
ШέЦί АМА А
ШέЦФ АМА
ШέЧП АМА АА
ШέЧέ ήНήНА
ШέЧή АМА А АА
ШέЩП АМА
ШέЩέ ήНίНА А
ШέЩή АήНίНέНА
МА А АЗ А

АА А А xx x
xx x
АА xx x
xx x
АА

АА А А

АЗ АШέЧέǾА

АА

А

АА А

АА А xx
xx
АА А АА

ШέЩί МА АА А АА xx
ШέЩФ ήНίНήНА АА А
ШέЩХ АМА А ЩίίП xx x x x
ШέЩЦ АМА А АА
ШέЩЧ ήНФНА АА А Щέήέ xx x x x
ШέЩШ ήНХНА АА АА Цέήέ
ШέЩЩ ήНЦНА АА АА Щέήή xx x x x
ШέЩЩ АА Цέήή
ШήПП ÊА А А Щέήή xx
ШήέП А НА А А
Шήέέ έНА А АЗ xx
Шήέή АέНέНА АЗ АЗ А
Шήέί АМА АА АШήέέАǾА xx x x x
ШήήП АМА АА А
Шήήέ έНήНА АА А xx x x x
Шήήή έНήНέНА АЗ АШήήήǾА xx x x x
ШήίП АМА А xx x x x
ШήФП АМА А А
ШήФέ έНήНήНА АА xx x x x
МА А xx x x x
АЗ АШήФέǾА xx x x x
А

ААА ААА А А АА А А АЦ

АА А А

З АА А И

ЗПέОПέОήПέХ НАМАίПОПЩОήПέХ НА АИ ЗА И

АА АА

АА А АА А АА А АА

‫ܥ‬ А ǿА ǿА ǿА З НЧǾ НШИ А А З НέПǾ НέέИ А А З НέίǾ НέФИ А А

АА АА

Ô Ь Э։ ÚА М А Û Ü ֎ 9 ÔÓ ÔÔ ÔЬ ÔЭ Ô։
ФФήήήНή ίШППЧНП ЦήέХНή ήФήШήНή ήППЦЧНП ФήέХНή έХФЧПНП έήЦίЩНХ ήШίПНХ
ήПППА  ▪ ▪ ▪ А АЗ АήέППАǾА А ίЧЦХФНП ίХХПФНП ήέХПНП έШПέФНП έЧШЦФНП έХПНП έήЧήХНП έήЦέЩНХ
А ίЧФίПНП ίХήШПНП ήέХПНП έЧЧЩПНП έЧЦФПНП έХПНП έήЧήХНП έήЦέЩНХ έПХНХ
ήέППА έ ПП АА ίЧФίПНП ίХήШПНП ήέХПНП έЧЧЩПНП έЧЦФПНП έХПНП έήЧήХНП έήЦέЩНХ έПХНХ
АА έПХНХ
ήέέПА έ έП АА А ǿА

ήέέέА έ έέ А ǿА

МА А А А ίПЦШПНП ίПЦШПНП ПНП έХίФПНП έХίФПНП ПНП έέέПХНХ έέέПХНХ ПНП

МА А А А ФПНП ФПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А АЗФήέήИ ЦФПНП ЦФПНП ПНП ίήПНП ίήПНП ПНП έШПНП έШПНП ПНП

МА А АЗФήέФИ ήЦПНП ήЦПНП ПНП έίПНП έίПНП ПНП ХПНП ХПНП ПНП

МА А А ЦППНП ЦППНП ПНП ίППНП ίППНП ПНП έХЧНП έХЧНП ПНП

МА А А А А ФППНП ФППНП ПНП ήППНП ήППНП ПНП ЩЧНП ЩЧНП ПНП

МА А АА А ХЦПНП ХЦПНП ПНП ήШПНП ήШПНП ПНП ήίПНП ήίПНП ПНП

МА А АЗФήЦФИ ήПППНП ήПППНП ПНП έПППНП έПППНП ПНП ШППНП ШППНП ПНП

МА А АА А έППНП έППНП ПНП ХПНП ХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А А А А έПППНП ПНП έПППНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήέίПА έ МА А АЗХέήήИ έέХПНП ПНП έέХПНП έХПНП ПНП έХПНП έПХНХ ПНП έПХНХ
ήέίέА έ ίП АА ǿА ήПФНП ήПФНП ПНП ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ίέ ήПФНП ήПФНП ПНП ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП
АО ОА А

ήέЦПА έ МА А А ήПФНП ήПФНП ПНП ήПФНП ήПФНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήέЦέА έ ЦП АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
Цέ АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
АЗ А А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήППА ή ПП

ήήέПА ή έП А ǿА Ê έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήήПА ή ήП А ǿА έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήήέА ή ήέ А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

МА А АА А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
АЗ А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήήХПА ή ХП АЗ А А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
А
ήήХέА ή Х έ

МА А АА А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
А ǿА έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήίППА ί ПП

ήίήПА ί ήП А ǿА Ê έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ήίήέА ί ή έ А

МА А А А А έПНП έПНП ПНП έПНП έПНП ПНП ПНП ПНП ПНП

ήФППА Ф ПП А А ήήέХНή ПНП ήήέХНή ήήέХНή ПНП ήήέХНή ШЧХНП ПНП ШЧХНП
ПНП ШЧХНП
ήФХПА Ф ХП ǿА Ê ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ПНП ШЧХНП
ПНП ШЧХНП
ήФХέА Ф Х έ А ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ПНП
ПНП ПНП
МА А А А А ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ήЧέХНή ПНП ήЧέХНή ШЧХНП ήПНП ПНП
ПНП ПНП
ήФЩПА Ф ЩП А АЗ А МХППНП ПНП МХППНП МХППНП ПНП МХППНП ПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
ήФЩέА Ф Щ έ А АЗ А МХППНП ПНП МХППНП МХППНП ПНП МХППНП ПНП ήПНП ПНП
ήПНП ПНП
ήХППА Х ПП А А ήήПНП ήήПНП ПНП ήήПНП ήήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП
ПНП ПНП
ήХέПА Х έП ǿА Ê ήППНП ήППНП ПНП ήППНП ήППНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
ήХέέА Х έ έ ήППНП ήППНП ПНП ήППНП ήППНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
МА А А А А ήППНП ήППНП ПНП ήППНП ήППНП ПНП ПНП ПНП έШХПНП
ПНП έШХПНП
ήХЦПА Х ЦП АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ПНП έШХПНП
ПНП ПНП
ήХЦέА Х Ц έ АА А ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ПНП ПНП
ПНП ЩППНП
МА А АЗФШήίИ ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ήПНП ПНП ήПНП ПНП ЩХПНП
ПНП ПНП
ήЦППА Ц ПП А А έХПНП έХПНП ПНП έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
ήЦФПА Ц ФП А ǿА Ê έХПНП έХПНП ПНП έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
ήЦФέА Ц Ф έ А έХПНП έХПНП ПНП έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП ПНП
ПНП ПНП
МА А АЗФήέήИ έХПНП έХПНП ПНП έХПНП έХПНП ПНП ПНП ПНП

ήШППА Ш ПП ǿА АА АЗ А ήФХПНП ЦППНП έШХПНП ήέХПНП ίППНП έШХПНП έШХПНП

ήШήПА Ш ήП А ǿА Ê ήФХПНП ЦППНП έШХПНП ήέХПНП ίППНП έШХПНП έШХПНП

ήШήФА Ш ή Ф А А ήФХПНП ЦППНП έШХПНП ήέХПНП ίППНП έШХПНП έШХПНП

МА А А А А έППНП έППНП ПНП ХПНП ХПНП ПНП ПНП

МА А АА А ХППНП ХППНП ПНП ήХПНП ήХПНП ПНП ПНП

МА А А А А ЩППНП ПНП ЩППНП ЩППНП ПНП ЩППНП ЩППНП

МА А А А А ЩХПНП ПНП ЩХПНП ЩХПНП ПНП ЩХПНП ЩХПНП

ίПППА έП П П А А ХППНП ХППНП ПНП ХППНП ХППНП ПНП ПНП

ίПЧПА έП Ч П АА А ХППНП ХППНП ПНП ХППНП ХППНП ПНП ПНП

ίПЧέА έП Ч έ АА А ХППНП ХППНП ПНП ХППНП ХППНП ПНП ПНП

МА А А АЗФЧήЩИ ХППНП ХППНП ПНП ХППНП ХППНП ПНП ПНП

ίέППА έέ П П А А А έППίНП έППίНП ПНП έППίНП έППίНП ПНП ПНП

ίέέПА έέ έ П А АА А έППίНП έППίНП ПНП έППίНП έППίНП ПНП ПНП

ίέέήА έέ έ ή А А А έППίНП έППίНП ПНП έППίНП έППίНП ПНП ПНП

МА А АЗ А НИА έППίНП έППίНП ПНП έППίНП έППίНП ПНП ПНП


Click to View FlipBook Version