The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2016-01-18 05:42:16

2016 budget of Getamej

2016 budget of Getamej

ЬÓÔÛ
Ô։Ч у ЭЧ

«
ЬÓÔÚ
Ô։Ч у ЭÚЧ

ЬÓÔÛ

АА А

З АА АА А АИ

А ААА А

АААААААААААЗ ǿА ǿА И

Ô

уу ή уу Í ШÚХ ШÛÎ ЗА И
ί Ф 
έ  Х
ÜÔÓÓ ήПЧЧЩНП ήПЧЧЩНП Ц
ÔÓÓÓ Ц Ц ÜÔЭÔ ШЦХШНί ШЦХШНί ПНП
Ц ФЧЩПНί
ÔÔÓÓ ÔШ  ÜÔЭÛ έХίПНί ФЧЩПНί ▪
АА А ίήЦПНП έХίПНί ▪
ÔÔÔÓ ÔШÔ А ίХХШНП ίήЦПНП ▪
А ίХХШНП ίХХШНП ▪
έέέέ А АА  ίХХШНП ▪
А АА ίέПНП ▪
Ц ίέПНП ίέПНП ▪
έέέή АА А ίПНП ίέПНП ▪
АА ίПНП ίПНП ▪
ίПНП ▪
ÔÔЬÓ ÔШЬ ПНП ▪
ПНП
έέήέ А ШПНП ▪
ШПНП
ÔÔЭÓ ÔШЭ Ц  ÜÔ։Ú ПНП ▪
ήППНП
έέίέ А ǿА А ÊААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ЧέФХή ήППНП ▪
ИА έПФίήНЧ
А АА ǿА А έПФίήНЧ έПФίήНЧ ПНП
έέίή З έПФίήНЧ ▪
А А ИАА АЗ ИА
έέίί ИА
έέίФ ИА А А ǿА ÊААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

АА

АА

ИА А А А А АЗ ИА А
έέίЧ А А ǿА А А
А А
ÊА А А АЗ ИА
А А

έέίШ ИА А А АА
АА

ИА А АА ǿА А
έέίЩ АА
АА А АА А
АА
А А АЗ ИА А
А
А А АА

АА А

ÔЬÓÓ ЬШ Ц  Í ÜЭÓÓ
ЬШÚ

ÔЬÚÓ
Ц ÜЭЭÔ

έήХέ ИА А А А А έПФίήНЧ έПФίήНЧ ▪
А А

ÔЭÓÓ ЭШ Ц Ü։ÓÓ έЦШШНП έЦШШНП ПНП
ÔЭЭÓ ЭШЭ
ЦÍ А ÔЭÔÓ ÊХАА Ü։ÔÚ έЦίШНП έЦίШНП ▪

Բյուջե 2016

ЗА Иуу уу Í ШÚХ ШÛÎ

έ ήί Ф Х Ц
έίίέ έЦίШНП έЦίШНП ▪
ÔЭÚÓ ЭШÚ А А А АА ▪
έίХέ ήПНП ήПНП ▪
А ПНП
έίХή ήПНП ▪
Ц Ü։ЬЬ ήПНП
ÔЭÛÓ ЭШÛ ПНП ▪
έίЩП ЭШ9 А ПНП ίПНП ПНП
έίЩέ ίПНП ▪
АА АА А ▪
έίЩή ПНП ίПНП
ǿА А АА
έίЩί ПНП
А
ίПНП
Ц Ц  Ü։ЭÔ

Ц  Í ÔЭÛÔ Х Ü։ÚÔ

АА АА

А А А АА
АА А

АА ÊА
АА А А А

АА А АА

Ц

у А ЗА И
А
А АА
А А

έή ί

έ А АА А ФШПНέ ίХήНП ХФЦНХ

А АА А

ή АА А А А ήίХПНП ήίХПНП έХέХНХ
А
А

ίА А έФНХ ХШЦНП έШЩЧНП
ПНП ПНП ▪
ФА А

ХА А А

Բյուջե 2016

Ьуу Ь Э։ Ц Í ШÜ Х Ш֎Î ЗА И
Ô ” ”” ААААА А Ê
ήППП Ú Û А
А
ήίέШХНЧ Ü
֎
ήПЧЧЩНП
ήФПЦНЧ

ήέПП ÓÔ Ó Ó Ц А ήППХХНЧ έШЦήЩНП έФήЦНЧ
Ц
ήέέП ÓÔ Ô Ó Ц Ц А έЩШήХНЧ έШίЩЩНП έФήЦНЧ
Ц ǿ 
ήέέέ Пέ έ έ АА Ц АА έЩШήХНЧ έШίЩЩНП έФήЦНЧ
ήέίП ÓÔ Э Ó А А ήήίНП ήήίНП ПНП
ήέίέ Пέ ί έ А ήήίНП ήήίНП
АО ОА ПНП
А ПНП
ПНП
ήέЦП ÓÔ ÛÓ ÍЦ  ЧНП ЧНП
( АА
ήέЦέ Пέ А АЗ А ЧНП ЧНП
Цέ А ИА Ц
А
ήέЧП ÓÔ ÜÓ  АА ПНП
ήέЧέ Пέ Чέ А ПНП

ήέШП ÓÔ ֎ Ó Ц А АА ПНП ПНП ПНП
АА А ǿА
ήέШέ Пέ Ш έ АА ПНП ПНП ПНП
Ê АА
АА ПНП ήПНП ПНП
ήέШή Пέ Ш έ АМА ПНП έПНП ПНП
ПНП έПНП ПНП
ήέШί Пέ Ш έ АМА ААА А АА ήПНП έПНП ПНП
έПНП έПНП ПНП
ήέШФ Пέ Ш έ А ÊА А А А έПНП έПНП ПНП
Ц  έПНП
А έПНП

ήήПП ÓЬ Ó Ó έПНП

ήήήП ÓЬ Ь Ó Ц

ήήήέ Пή ή έ АА

ήήХП ÓЬ Ú Ó ( ÍЦήήХέ Пή Х έ АЗ А А И

Ц

ήίПП ÓЭ Ó Ó Ц

ήίήП ÓЭ Ь Ó Ц έПНП έПНП ПНП
ήίήέ Пί ή έ АА έПНП έПНП ПНП
ήФПП Ó։ Ó Ó ФШПНП ПНП ФШПНП
ήФХП Ó։ Ú Ó Ц  Ц ЩШПНП ПНП ЩШПНП
ήФХέ ПФ Х έ А А ЩШПНП ПНП ЩШПНП
ήФЩП Ó։ 9 Ó А МХППНП ПНП МХППНП
ÍЦ  (
ήФЩέ ПФ Щ έ А МХППНП ПНП МХППНП
И АЗ А

Բյուջե 2016

ААААА А Ê

Ц Í ШÜ Х Ш֎Î АА

уу

ÔЬ Э։ Ú Û Ü ֎

ήХПП ÓÚ Ó Ó Ц ήήПНП ήήПНП ПНП
ήХέП ÓÚ Ô Ó ήППНП ήППНП ПНП
 ήППНП ήППНП ПНП
ПНП
Ц ήПНП ήПНП
ПНП
ήХέέ ПХ έ έ ήПНП ήПНП ПНП
ФППНП ФППНП ПНП
ήХЦП ÓÚ Û Ó ( ФППНП ФППНП
ПНП
ÍЦ  ФППНП ФППНП

ήХЦέ ПХ Ц έ А А АЗ А А
И

ίППП ÔÓ Ó Ó Ц

ίПЧП ÔÓ Ü З ίПέПǾ ίПήПǾ ίПίПǾ ίПФПǾ ί(ПХПǾ ίПЦ
Ó ÍЦ 

ίПЧέ έП Ч έ АА АЗ А А
ИА

ίέПП ÔÔ Ó Ó Ц έПХПНП έПХПНП ПНП
А
έέ έ П Ц έПХПНП έПХПНП ПНП
ίέέП έПХПНП έПХПНП ПНП

ίέέή έέ έ ή А А

Բյուջե 2016

Эуу уу Í ШÚХ ШÛÎ ЗА И

Ô Ш Ь  Э ։ А Ê
ФППП  А А
ФПХП Ц  x ήίέШХНЧ
Ц x ήПЧЧЩНП Ú Û
ФέПП ÔШÔ Ц
 x έХФХίНП ήПЧЧЩНП ήФПЦНЧ
ФέέП Ц  ήПЧЧЩНП ПНП
Фέέέ Ч ։ÔÔÔ έХФХίНП έХФХίНП
ÍЦ έХФХίНП ПНП
Фέέή Ч Ц ЮÚЭЮÍ ։ÔÔЬ έХФХίНП έХФХίНП
։ÔÔÚ А▪
ФέέФ Ч ПНП ПНП
x ПНП А▪
ФέήП Ц ։ÔЬÔ ПНП
Фέήέ Ч ПНП А▪
x ПНП ПНП А▪
ФέίП Ц ։ÔЭÔ ПНП
ПНП А▪
Фέίέ Ч x ПНП А▪
ÔШЬ x
։ЬÔÔ ίШФЩНП ПНП
ФήПП ։ЬÔЬ ШПЦНП
Ц ։ЬÔ։ ίШФЩНП А▪
ФήέП Ц x ήПНП ШПЦНП А▪
Фήέέ Ч ։ЬЬÔ ХίПНП
x ήХЦНП ήПНП А▪
Фήέή Ч ։ЬЭЬ ХίПНП А▪
ФήέФ Ч ։ЬЭÚ ПНП ήХЦНП А▪
։ЬЭ9 ПНП
ФήήП Ц x ПНП А▪
Фήήέ Ч ։Ь։Ô έέήПНП ПНП А▪
x ίФПНП
ФήίП Ц ։ЬÛÔ ίППНП έέήПНП А▪
։ЬÛ։ ФШПНП ίФПНП А▪
Фήίή Ч ։ЬÛ9 ίППНП А▪
ФήίХ Ч x ήήίНП ФШПНП А▪
ФήίШ Ч ήήίНП
x έЧППНП ήήίНП А▪
ФήФП Ц  ։ÜЬ9 ίППНП ήήίНП А▪
Ц έПППНП έЧППНП А▪
ФήФέ Ч x ФППНП ίППНП А▪
ФήЦП Ц  έПППНП А▪
ФήЦέ Ч ФППНП ФППНП А▪
ФήЦФ Ч
ФήЦШ Ч ФППНП ФППНП А▪
ФЦПП ÓШÚ ФППНП
έПЧЧНП
ФЦίП ЮÚЭÓÏ ЮÚЭÔÏ ( ФППНП А▪
Ц  ЮÚЭЭÏ ФППНП А▪
ФЦίФ Ч  ( έПЧЧНП
ФЧПП ÓШÛ

Բյուջե 2016

уу уу Í ШÚХ ШÛÎ А Ê
А А
ÔЬ Э ։
x Ú Û
ФЧέП ( ( Í Ц ЧНП
ФЧέή Ч ЮÛÓÓÏ ЮÛÓÔÍ Ц ։֎Ô9 ЧНП ЧНП А▪
ЧНП
 x А▪
Ц
 ։֎ЬЭ А▪
ФЧήП  x А▪

Ц ։֎9Ô ήПНП ήПНП ПНП
x ήПНП ήПНП ПНП
ФЧήί Ч Ц x έПХПНП έПХПНП ήЩПЦНЧ
ФЧЧП Ч Ц x έПХПНП έПХПНП ήЩПЦНЧ
ФЧЧέ ήήίПНП
ÚÔÔЭ ήЩПЦНЧ А▪
ХППП Ш ήЩПЦНЧ А▪ ήήίПНП
x ήήίПНП ЦЧЦНЧ
ХέПП ÔШÔШ Ц ÚÔЬЬ А▪ ЦЧЦНЧ
ХέέП ÚÔЭЬ ήήίПНП ПНП
Хέέί Ч Ц ЦЧЦНЧ А▪
x ЦЧЦНЧ А▪ МХППНП
Ц x ПНП
ШФέέ МХППНП
ХέήП Ц МХППНПА
АА
Хέήή Ч
Ц
Хέίή АМА А

ЦППП Ш

ЦФПП Ц МХППНПА АААААААА▪
ЦФέП
МХППНПА АААААААА▪
МХППНПА АААААААА▪

Բյուջե 2016

։

ÍÎ

ЗА Иуу Í Ш։Х ШÚÎ

Ô Ь Э ։Ú
ШППП
Í Î МήФПЦНЧ ПНП МήФПЦНЧ

Ú

ÍÎ

ЗА И

Í ШÚХ ШÛÎ 

уу

Ô Ь уу ։ Ú Û
ШПέП
ШέПП Ц Э Ь։ÓÛШÜ ÓШÓ Ь։ÓÛШÜ
ШέЦП Ь։ÓÛШÜ ПНП ήФПЦНЧ
֎Ô9Ó Ш Ц ЩίήП ήФПЦНЧ ПНП ήФПЦНЧ

ШέЩέ ÔШ Ц  ЩίίП ήФПЦНЧ ÓШÓ Ь։ÓÛШÜ
ЬШЭШ
ШέЩή ПНП ПНП ▪
Ц
ШέЩί
ШέЩФ АÍήНίНέН֎А Ô9ÔХ ֎А Ô9։Ч А ֎Ô9ЭÎ А А

ШέЩХ А АА ǿА

ÊА

АίА А А А АА

АА АА

А ήА А ААААА▪

ÉА

АА ПНП
ПНП
АίА А А А АА ήФПЦНЧ ПНП ▪
ААААА▪ ήФПЦНЧ
АА ААААА ήФПЦНЧ

АСНТНСНА АА АА

А А ήА ÉАА

АЗАίА АШРЩХААКА АШРЩЦА И А А

АА А АА ААААА▪

А ААА ήФПЦНЧ

Բյուջե 2016

Û

А АА А ÊА А А АА АА

АА ААААААА

ЗА И

ААААА А Ê

ЦЦ

уу Í ШÜ Х Ш֎Î АА

Ô Ь Э։ Ú Û Ü ֎
ήППП ” ””
ÓÓ Ц  ήίέШХНЧ ήПЧЧЩНП ήФПЦНЧ
ήέПП ÓÔ
ÔÓ Ц А ήППХХНЧ έШЦήЩНП έФήЦНЧ
А
ήέέП ÓÔ έέ Ц Ц έЩШήХНЧ έШίЩЩНП έФήЦНЧ
ήέέέ Пέ Ц А
АА ǿА έЩШήХНЧ έШίЩЩНП
А А

АА А ÊА А έЩШήХНЧ έФήЦНЧ
А А έФήЦНЧ
έХФХίНП
։ÔÔÔ Ч έШίЩЩНП ЧХПНП
ПНП ЦЧЦНЧ
։ÔÔЬ Ч Ц έХФХίНП
։ЬÔÔ Ч ήПНП ПНП
ίШПНП ПНП ПНП
։ЬÔЬ Ч ήХЦНП ПНП
։ЬÔ։ Ч ίФПНП ήПНП ПНП
։ЬЭЬ Ч ίППНП ίШПНП ПНП
։ЬЭÚ -γé³í³ñã³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ήППНП ήХЦНП
։ЬЭ9 Ч ίППНП ίФПНП ПНП
։ЬÛÔ Ч έПППНП ίППНП ПНП
։ЬÛ։ Ч έХПНП ήППНП ПНП
։ЬÛ9 Ч ЧХПНП ίППНП
ÚÔÔЭ Ч ЦЧЦНЧ έПППНП
ήήίНП έХПНП
ήέίП ÓÔ ÚÔЬЬ Ч Ц ήήίНП
ήέίέ Пέ ЭÓ ήήίНП ήήίНП
ίέ АО ОА А АА
ήήίНП
ФήФέ Ч А ήήίНП

ήέЦП ÓÔ ÛÓ ( ЧНП
ЧНП
ÍЦ 
ЧНП ЧНП
ήέЦέ Пέ Цέ АА А АЗ А

А ИА

АА А ÊА А А

А АА ЧНП

։֎Ô9 Ч ЧНП ЧНП
ПНП
НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН ήПНП ЧНП
έПНП
ήήПП ÓЬ ÓÓ Ц  έПНП ήПНП
ήήήП ÓЬ έПНП
ήήήέ Пή ЬÓ Ц  έПНП

ήέ АА

Բյուջե 2016

ААААА А Ê

ЦЦ

уу Í ШÜ Х Ш֎Î АА
ÔЬ
Э։ Ú Û Ü֎
АА А ÊА А
А А ПНП
А А
έПНП
ήήХП ÓЬ ФήίЩ Ч ( А ÍЦ  έПНП έПНП ПНП
ήήХέ Пή ÊА έПНП ПНП
ÚÓ АЗ А А И έПНП
А А ПНП έПНП
Хέ
АА А А έПНП
А ПНП
έПНП
ФήίЩ Ч έПНП έПНП
έПНП
НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН έПНП
ПНП έПНП
ήίПП ÓЭ ÓÓ Ц  έПНП ПНП
Ц έПНП
ήίήП ÓЭ А ПНП ПНП
ήίήέ Пί ЬÓ Ц А ФШПНП ПНП
ЩШПНП
ήέ А А ЩШПНП
А
АА ÊА А ЩШПНП
А
А ЩШПНП
МХППНП
ФήίЩ Ч МХППНП έПНП

НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН МХППНП ПНП ФШПНП
ПНП ЩШПНП
ήФПП Ó։ ÓÓ Ц  ПНП ЩШПНП

ήФХП Ó։ ÚÓ Ц ПНП ЩШПНП
ήФХέ ПФ ЩШПНП
Хέ А А
ÊА ПНП МХППНП
АА А А А ПНП МХППНП
А А А
МХППНП
Хέέί Ч

ήФЩП Ó։ 9Ó (
ήФЩέ ПФ
ÍЦ 

Щέ А АЗ А А
И
А
АА А ÊА А А
А
А

Шέέέ
Шέήέ

ШФέέ А А МХППНП МХППНП
ПНП
НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
ήήПНП
ήХПП ÓÚ ÓÓ  Ц ήППНП ήήПНП ПНП
ήППНП
ήХέП ÓÚ ÔÓ Ц А ήППНП ПНП
ήХέέ ПХ А ήППНП ήППНП ПНП
έέ
ήППНП
АА А ÊА А ПНП
А А ПНП

ήППНП ПНП
ήППНП
։ЬЭ9 Ч
։ЬÔÚ Ч ПНП
։ЬÛ։ Ч

Բյուջե 2016

ААААА А Ê

ЦЦ

уу Í ШÜ Х Ш֎Î АА

Ô Ь Э։ Ú Û Ü ֎
ήХЦП ÓÚ ÛÓ
ÍЦ  ( ήПНП ήПНП ПНП
Цέ А АЗ А ПНП
ήХЦέ ПХ А А ήПНП ήПНП
И ПНП
А ÊА А А ήПНП ήПНП
АА ПНП
А АА ПНП ήПНП ПНП
ήПНП έХПНП ПНП
։ЬЭ9 Ч έХПНП έХПНП ПНП
։֎ЬЭ Ч έХПНП έХПНП
έХПНП έХПНП ХППНП
ήЦПП ÓÛ ÓÓ Ц  έХПНП ХППНП
ήЦФП ÓÛ Ц έХПНП ХППНП
ήЦФέ ПЦ ։Ó А ПНП ХППНП
А А έХПНП ίППНП
Фέ А А ÊА А ПНП ίППНП ХППНП
ίППНП ПНП
АА А ШППНП ίППНП ПНП
ШППНП
А ШППНП ХПНП ПНП
ШППНП ήХПНП ПНП
Фήέή А
ХПНП ПНП ПНП
ήШПП Ó֎ ։ЬЭ9 Ч Ц Ц  ήХПНП ПНП
ήШήП Ó֎ ÓÓ Ц ФППНП ПНП
ήШήФ ПШ ЬÓ А ХППНП ПНП
А ФППНП
ή ФА А ФППНП ФППНП
ПНП
АА А ÊА А ФППНП
А ФППНП ФППНП
А ФППНП έПХПНП

։ЬЭ9 Ч ФППНП έПХПНП
έПХПНП
։ЬÛ9 Ч ФППНП
ÚÔÔЭ Ч έПХПНП έПХПНП
έПХПНП
ÚÔЭЬ Ч έПХПНП

ίППП ÔÓ ÓÓ Ц ПНП

НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН έПХПНП

ίПЧП ÔÓ ÜÓ (

ÍЦ 

ίПЧέ έП Чέ АА АЗ А А
ИА

АА А ÊА А А

А АА

ίέПП ÔÔ ФЧήЩ Ц  Í ЭÔÔÓÎ
ίέέП έέ ÓÓ
ίέέή έέ
έП Ц

έ ήА А А
ÊА
АА А А А А
А
А

ФШЩέ А А А

Բյուջե 2016


Click to View FlipBook Version