The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

The official publication of normative legal acts vlg Getamej 14.12.2015

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2016-01-20 08:00:16

The official publication of normative legal acts vlg Getamej

The official publication of normative legal acts vlg Getamej 14.12.2015

Ô

ЗА И

уу ή уу Í ШÚХ ШÛÎ Х
ί Ф ήПЧЧЩНП Ц
έ  ПНП
ÜÔÓÓ ήПЧЧЩНП ШЦХШНί
ÔÓÓÓ Ц Ц ÜÔЭÔ ФЧЩПНί ▪
Ц ШЦХШНί έХίПНί ▪
ÔÔÓÓ ÔШ  ÜÔЭÛ ФЧЩПНί ▪
АА А ▪
ÔÔÔÓ ÔШÔ А έХίПНί ▪
А ▪
έέέέ А АА  ▪
А АА ▪
Ц ▪
έέέή АА А ίήЦПНП ίήЦПНП ▪
АА ▪
ίХХШНП ίХХШНП
ÔÔЬÓ ÔШЬ ίХХШНП ίХХШНП ▪

έέήέ А ▪

ÔÔЭÓ ÔШЭ Ц  ÜÔ։Ú ίέПНП ίέПНП ▪

έέίέ А ǿА А ÊААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ЧέФХή ίέПНП ίέПНП ПНП
ИА ▪
А АА ǿА А
έέίή З
А А ИАА АЗ ИА ίПНП ίПНП
έέίί ИА
έέίФ ИА А А ǿА ÊААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

АА ίПНП ίПНП
ПНП ПНП
АА

ИА А А А А АЗ ИА А ШПНП ШПНП
έέίЧ А А ǿА А А
А А
ÊА А А АЗ ИА
А А

έέίШ ИА А А АА ПНП
АА

ИА А АА ǿА А
έέίЩ АА
АА А АА А
АА
А А АЗ ИА А ήППНП ήППНП
А
А А АА

АА А

ÔЬÓÓ ЬШ Ц  Í ÜЭÓÓ έПФίήНЧ έПФίήНЧ
ЬШÚ έПФίήНЧ έПФίήНЧ

ÔЬÚÓ
Ц ÜЭЭÔ

έήХέ ИА А А А А έПФίήНЧ έПФίήНЧ ▪
А А

ÔЭÓÓ ЭШ Ц Ü։ÓÓ έЦШШНП έЦШШНП ПНП
ÔЭЭÓ ЭШЭ
ЦÍ А ÔЭÔÓ ÊХАА Ü։ÔÚ έЦίШНП έЦίШНП ▪

Բյուջե 2016

уу ή уу Í ШÚХ ШÛÎ ЗА И
ί Ф 
έ А А А АА Ü։ЬЬ Х
έίίέ έЦίШНП έЦίШНП Ц
ÔЭÚÓ ЭШÚ А Ü։ЭÔ ▪
έίХέ Ü։ÚÔ ήПНП ήПНП ▪
Ц ПНП ▪
έίХή
А
ÔЭÛÓ ЭШÛ
έίЩП ЭШ9 АА АА А
έίЩέ
ǿА А АА ήПНП ήПНП ▪
έίЩή
А
έίЩί
Ц Ц ПНП ПНП ▪
ίПНП ίПНП ПНП
Ц  Í ÔЭÛÔ Х ▪
ПНП
АА АА ▪
ПНП
А А А АА ίПНП
АА А ίПНП

АА ÊА
АА А А А

АА А АА

Ц

ЗА И

А А АА

у АА А

έή ί

έ А АА А ФШПНέ ίХήНП ХФЦНХ

А АА А

ή АА А А А ήίХПНП ήίХПНП έХέХНХ
А
А

ίА А έФНХ ХШЦНП έШЩЧНП
ПНП ПНП ▪
ФА А

ХА А А

Բյուջե 2016

ЬЦ Í ШÜ Х Ш֎Î ЗА И
ААААА А Ê
Ú А
А
уу Ь Э։ ÛÜ ֎
Ô ” ”” έίШФНЧ
ήППП ήήέЦίНЧ ήПЧЧЩНП ХίФНЧ

ήέПП ÓÔ Ó Ó Ц  А έЩέЦίНЧ έШЦήЩНП ХίФНЧ
Ц
ήέέП ÓÔ Ô Ó Ц Ц έШЩίίНЧ έШίЩЩНП ХίФНЧ
Ц ǿ ПНП
ήέέέ Пέ έ έ АА Ц А έШЩίίНЧ έШίЩЩНП
ήέίП ÓÔ Э Ó А А  ήήίНП ήήίНП ПНП
ήέίέ Пέ ί έ А АА ήήίНП ήήίНП ПНП
ήέЦП ÓÔ Û Ó АО ОА ПНП
ήέЦέ Пέ Ц έ А (
ήέЧП ÓÔ Ü Ó АЗ А
ήέЧέ Пέ Ч έ ÍЦ  ЧНП ЧНП
Ц
АА А А ЧНП ЧНП

А ИА

А АА ПНП
ПНП

ήέШП ÓÔ ֎ Ó Ц ПНП ПНП ПНП

 АА ПНП ПНП ПНП
ǿА
ήέШέ Пέ Ш έ АА А ПНП ήПНП ПНП
Ê АА А АА ПНП έПНП ПНП
ПНП έПНП ПНП
ήέШή Пέ Ш έ АМА АА ήПНП έПНП ПНП
έПНП έПНП ПНП
ήέШί Пέ Ш έ АМА ААА А АА έПНП έПНП ПНП
έПНП
ήέШФ Пέ Ш έ А ÊА А А А έПНП
Ц 
А έПНП

ήήПП ÓЬ Ó Ó

ήήήП ÓЬ Ь Ó Ц

ήήήέ Пή ή έ АА

ήήХП ÓЬ Ú Ó ( ÍЦ 

ήήХέ Пή Х έ АЗ А А И
ήίПП ÓЭ Ó Ó Ц Ц

ήίήП ÓЭ Ь Ó Ц έПНП έПНП ПНП
ήίήέ Пί ή έ АА έПНП έПНП ПНП
ήФПП Ó։ Ó Ó ίХПНП ПНП ίХПНП
ήФХП Ó։ Ú Ó Ц  Ц ШХПНП ПНП ШХПНП
ήФХέ ПФ Х έ А А ШХПНП ПНП ШХПНП
ήФЩП Ó։ 9 Ó А МХППНП ПНП МХППНП
ÍЦ  (
ήФЩέ ПФ Щ έ А МХППНП ПНП МХППНП
И АЗ А

Բյուջե 2016

ААААА А Ê

Ц Í ШÜ Х Ш֎Î АА

уу

ÔЬ Э։ Ú Û Ü ֎

ήХПП ÓÚ Ó Ó Ц ήήПНП ήήПНП ПНП
ήХέП ÓÚ Ô Ó ήППНП ήППНП ПНП
 ήППНП ήППНП ПНП
ПНП
Ц ήПНП ήПНП
ПНП
ήХέέ ПХ έ έ ήПНП ήПНП ПНП
ФППНП ФППНП ПНП
ήХЦП ÓÚ Û Ó ( ФППНП ФППНП

ÍЦ 

ήХЦέ ПХ Ц έ А А АЗ А А
И

ίППП ÔÓ Ó Ó Ц

ίПЧП ÔÓ Ü Ó З ίПέПǾ ίПήПǾ ίПίПǾ ίПФПǾ ί(ПХПǾ ίПЦ

ÍЦ 

ίПЧέ έП Ч έ АА АЗ А А ФППНП ФППНП ПНП
ИА

ίέПП ÔÔ Ó Ó Ц έПХПНП έПХПНП ПНП
А
έέ έ П Ц έПХПНП έПХПНП ПНП
ίέέП έПХПНП έПХПНП ПНП

ίέέή έέ έ ή А А

Բյուջե 2016

Эуу уу Í ШÚХ ШÛÎ ЗА И

Ô Ш Ь  Э ։ А Ê
ФППП  А А
ФПХП Ц  x ήήέЦίНЧ
Ц x ήПЧЧЩНП Ú Û
ФέПП ÔШÔ Ц
 x έХФХίНП ήПЧЧЩНП έίШФНЧ
ФέέП Ц  ήПЧЧЩНП ПНП
Фέέέ Ч ։ÔÔÔ έХФХίНП έХФХίНП
ÍЦ έХФХίНП ПНП
Фέέή Ч Ц ЮÚЭЮÍ ։ÔÔЬ έХФХίНП έХФХίНП
։ÔÔÚ А▪
ФέέФ Ч ПНП ПНП
x ПНП А▪
ФέήП Ц ։ÔЬÔ ПНП
Фέήέ Ч ПНП А▪
x ПНП ПНП А▪
ФέίП Ц ։ÔЭÔ ПНП
ПНП А▪
Фέίέ Ч x ПНП А▪
ÔШЬ
x ίШФЩНП ПНП
ФήПП ։ЬÔÔ ШПЦНП
Ц ։ЬÔЬ ίШФЩНП А▪
ФήέП Ц ։ЬÔ։ ήПНП ШПЦНП А▪
Фήέέ Ч ХίПНП
x ήХЦНП ήПНП А▪
Фήέή Ч ։ЬЬÔ ХίПНП А▪
ФήέФ Ч ПНП ήХЦНП А▪
x ПНП
ФήήП Ц ։ЬЭЬ ПНП А▪
Фήήέ Ч ։ЬЭÚ έέήПНП ПНП А▪
։ЬЭ9 ίФПНП
ФήίП Ц ίППНП έέήПНП А▪
x ФШПНП ίФПНП А▪
Фήίή Ч ։Ь։Ô ίППНП А▪
ФήίХ Ч ήήίНП ФШПНП А▪
ФήίШ Ч x ήήίНП
։ЬÛÔ έЧППНП ήήίНП А▪
ФήФП Ц  ։ЬÛ։ ίППНП ήήίНП А▪
Ц ։ЬÛ9 έПППНП έЧППНП А▪
ФήФέ Ч ФППНП ίППНП А▪
ФήЦП Ц  x έПППНП А▪
ФήЦέ Ч ФППНП ФППНП А▪
ФήЦФ Ч x
ФήЦШ Ч ։ÜЬ9 ФППНП ФППНП А▪
ФЦПП ÓШÚ ФППНП
x έПЧЧНП
ФЦίП ЮÚЭÓÏ ЮÚЭÔÏ ( ФППНП А▪
Ц  ЮÚЭЭÏ ФППНП А▪
ФЦίФ Ч  ( έПЧЧНП
ФЧПП ÓШÛ

Բյուջե 2016

уу уу Í ШÚХ ШÛÎ А Ê
А А
ÔЬ Э ։
x Ú Û
ФЧέП ( ( Í Ц ЧНП
ФЧέή Ч ЮÛÓÓÏ ЮÛÓÔÍ Ц ։֎Ô9 ЧНП ЧНП А▪
ЧНП А▪
 x
Ц
 ։֎ЬЭ
ФЧήП  x

Ц ։֎9Ô ήПНП ήПНП А▪
x ήПНП ήПНП А▪
ФЧήί Ч Ц x έПХПНП έПХПНП
ФЧЧП Ч Ц x έПХПНП έПХПНП ПНП
ФЧЧέ ПНП
ÚÔÔЭ έШШФНЧ А▪
ХППП Ш έШШФНЧ А▪ έШШФНЧ
x έίХПНП
ХέПП ÔШÔШ Ц ÚÔЬЬ А▪ έШШФНЧ
ХέέП ÚÔЭЬ έίХПНП έίХПНП
Хέέί Ч Ц ХίФНЧ А▪
x ХίФНЧ А▪ έίХПНП
Ц x ПНП ХίФНЧ
ШФέέ ХίФНЧ
ХέήП Ц ПНП
АА
Хέήή Ч МХППНП
Ц
Хέίή АМА А МХППНП
МХППНПА
ЦППП Ш

ЦФПП Ц МХППНПА АААААААА▪
ЦФέП
МХППНПА АААААААА▪
МХППНПА АААААААА▪

Բյուջե 2016

։

ÍÎ

ЗА Иуу Í Ш։Х ШÚÎ

Ô Ь Э։Ú
ШППП
Í Î МέίШФНЧ ПНП МέίШФНЧ

Ú

ÍÎ

ЗА И

Í ШÚХ ШÛÎ 

уу

Ô Ь уу ։ Ú Û
ШПέП
ШέПП Ц Э ÔЭ֎։ШÜ ÓШÓ ÔЭ֎։ШÜ
ШέЦП ÔЭ֎։ШÜ ПНП έίШФНЧ
֎Ô9Ó Ш Ц ЩίήП έίШФНЧ ПНП έίШФНЧ

ШέЩέ ÔШ Ц  ЩίίП έίШФНЧ ÓШÓ ÔЭ֎։ШÜ

ШέЩή ЬШЭШ ПНП ПНП ▪

ШέЩί Ц
ШέЩФ
АÍήНίНέН֎А Ô9ÔХ ֎А Ô9։Ч А ֎Ô9ЭÎ А А
ШέЩХ
А АА ǿА

ÊА

АίА А А А АА

АА АА

А ήА А ААААА▪

ÉА

АА ПНП
ПНП
АίА А А А АА έίШФНЧ ПНП ▪
ААААА▪ έίШФНЧ
АА ААААА έίШФНЧ

АСНТНСНА АА АА

А А ήА ÉАА

АЗАίА АШРЩХААКА АШРЩЦА И А А

АА А АА ААААА▪

А ААА έίШФНЧ

Բյուջե 2016

Û

А АА А ÊА А А АА АА

АА ААААААА

ЗА И
ААААА А Ê

ЦЦ АА

уу Í ШÜ Х Ш֎Î

Ô Ь Э։ Ú Û Ü ֎
ήППП ” ””
ήήέЦίНЧ ήПЧЧЩНП έίШФНЧ
ήέПП ÓÔ Ó Ó Ц 
έЩέЦίНЧ έШЦήЩНП ХίФНЧ
Ц
Ц А

ήέέП ÓÔ Ô Ó Ц А έШЩίίНЧ έШίЩЩНП ХίФНЧ
А
Цήέέέ Пέ έ έ АА А ǿА έШЩίίНЧ έШίЩЩНП

А ХίФНЧ
ХίФНЧ
АА А ÊА А
ПНП
АА έШЩίίНЧ ХίФНЧ

։ÔÔÔ Ч έХФХίНП έШίЩЩНП ПНП
ПНП
։ÔÔЬ Ч Ц ПНП έХФХίНП ПНП
։ЬÔÔ Ч ПНП
ήПНП ПНП ПНП
։ЬÔЬ Ч ίШПНП
։ЬÔ։ Ч ήХЦНП ήПНП ПНП
։ЬЭЬ Ч ίФПНП ίШПНП ПНП
։ЬЭÚ -γé³í³ñã³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ίППНП ήХЦНП ПНП
։ЬЭ9 Ч ήППНП ίФПНП
։ЬÛÔ Ч ίППНП ίППНП
։ЬÛ։ Ч έПППНП ήППНП
։ЬÛ9 Ч έХПНП ίППНП
ÚÔÔЭ Ч έПППНП
ПНП έХПНП
ήέίП ÓÔ ÚÔЬЬ Ч Ц  ХίФНЧ
ήέίέ Пέ ЭÓ АО ОА А АА ήήίНП ήήίНП
ίέ А ήήίНП
( ήήίНП ήήίНП
ФήФέ Ч АЗ А ήήίНП
ЧНП
ήέЦП ÓÔ ÛÓ ÍЦ  А ЧНП
Цέ А А А ЧНП
ήέЦέ Пέ А ЧНП
А ИА
АА А ÊА А
А А
ЧНП
։֎Ô9 Ч ЧНП
ЧНП
НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН ПНП ЧНП
ήПНП
ήήПП ÓЬ ÓÓ Ц  έПНП ήПНП
ήήήП ÓЬ έПНП έПНП
ήήήέ Пή ЬÓ Ц  έПНП

ήέ АА

Բյուջե 2016
Click to View FlipBook Version