The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sarunya Noonak, 2020-07-17 04:53:29

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ

รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลท่ีสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สานักงาน สกสค.) มีขึ้นเพ่ือยกย่องและผดุงเกียรติ บุคคลและหน่วยงาน ที่มี
ผลงานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ถือว่ามีส่วนสาคัญในการพัฒนาสวัสดิภาพ้ืนฐานให้กับบุคลากรทางศึกษาใน
องค์กร ในรูปแบบตา่ งๆ จนเปน็ ทปี่ ระจักษ์ เปน็ แบบอยา่ งท่ีดใี หแ้ ก่หนว่ ยงานอน่ื ๆ

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึ ษา กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ได้เลง็ เหน็ ความสาคัญ
การส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านดา้ นการศึกษา ต้งั แต่ในระดบั ผบู้ ริหาร ไปจนถงึ ในระดบั ปฏิบัตกิ าร ทั้งนไี้ ดเ้ ปิดให้บริการการเรียน
การสอนเมอื่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และได้ใหค้ วามสาคญั ในเรอื่ งดงั กล่าวตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา

ดังน้ัน จึงได้จัดทาผลงานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เสนอพิจารณารางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี
๒๕๖๓ เป็นรางวัลที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สานักงาน สกสค.) ซ่งึ จดั ข้ึน

กรกฎาคม ๒๕๖๓

ศูนย์การศกึ ษาจงั หวดั สมุทรสงคราม
มหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสุนนั ทา

สำรบัญ หน้ำ

เรื่อง

แบบใบเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสนุ นั ทา ๓
กองทนุ เพื่อพฒั นาศูนยก์ ารศกึ ษาจงั หวัดสมทุ รสงคราม มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสนุ นั ทา ๕
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ มหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสุนันทา ๖
การประกนั สุขภาพและการตรวจสุขภาพประจาปี ๖
สหกรณ์เครเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสนุ ันทา ๗
สินเช่อื เคหะแกพ่ นักงานมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สวนสนุ ันทา ๗
สวัสดิภาพของบุคลากรและนักศกึ ษาในการพักอาศัยหอพัก ๘
ผลงานส่งเสริมและสนบั สนนุ ระดบั จงั หวดั ๘
การจดั ทาแผนปฏบิ ัติการด้านการสรา้ งความสมั พันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี ๑๐
และแผนปฏิบตั ิการด้านการบรกิ ารวชิ าการ ประจาปี
การสง่ ตอ่ เทคนคิ สรา้ งองค์กรแห่งความสขุ เปลย่ี น Mindset ชีวติ เปล่ียน ยดึ หลกั มุมมอง ๑๕
อธิการบดีฯ การสรา้ งองคก์ รแห่งความผาสุก สกู่ ารเปน็ ราชภฏั อนั ดบั 1
ให้ความรู้ในหัวข้อ ให้ความร้แู ละสง่ เสริมสขุ ภาพ มหนั ตภัยจากโรคกระดกู พรนุ อัลไซเมอร์ ๑๖
และการใช้ยา ส่งต่อเทคนคิ การดูแลสุขภาพ
ใหค้ วามรหู้ วั ข้อ การดแู ลสขุ ภาพเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สงู อายุ ผนกึ ภาคีเครือข่าย ๑๗
สรา้ งสขุ ภาพ กายดี สขุ ภาพใจดี มีสุข
การสรา้ งความรู้เร่ืองสขุ ภาพและประชาสัมพันธ์ศูนยก์ ารศกึ ษาจงั หวัดสมทุ รสงครามลงพ้ืนท่ี ๑๗
ออกหน่วยพัฒนาคุณภาพด้านสขุ ภาพ
การจดั ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรศนู ย์การศึกษาจงั หวัดสมทุ รสงคราม มหาวิทยาลัย ๑๘
ราชภัฏสวนสนุ นั ทา

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวลั พระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๓

ผลงานดา้ นการส่งเสรมิ หรอื สนบั สนุนการจดั สวสั ดกิ ารและสวสั ดภิ าพ
ให้แกผ่ ้ปู ระกอบวิชาชพี ทางการศึกษาและผปู้ ฏบิ ัตงิ านด้านการศกึ ษา (ประเภทหนว่ ยงาน)

(๑) มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จน
ไดร้ ับการยกยอ่ งจากหนว่ ยงานทเี่ ช่ือถือได้ ในระดบั สถานศึกษา เขตพ้ืนท่กี ารศึกษา จงั หวัด หรือประเทศ

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายในการมุ่งเน้น
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของตนเอง เพื่อ
สร้างขวัญกาลังใจ และสร้างส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆให้แก่คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง การคัดเลือก
บุคคลและหนว่ ยงานเพอ่ื รับรางวัลพระพฤหัสบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศขอ้ ๙.๓ แบง่ เปน็ ๗ หัวข้อ ดงั นี้

๑.๑) กองทุนพัฒนาบคุ ลากรมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวนสุนนั ทา
๑.๒) กองทนุ เพื่อพฒั นาศูนยก์ ารศกึ ษาจังหวดั สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา
๑.๓) กองทนุ สารองเลยี้ งชพี มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑.๔) การประกันสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจาปี
๑.๕) สหกรณ์เครเครดติ ยูเน่ียนมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สวนสนุ ันทา
๑.๖) สินเชอ่ื เคหะแก่พนกั งานมหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสุนนั ทา
๑.๗) สวสั ดิภาพของบุคลากรและนกั ศึกษาในการพักอาศยั หอพัก

๑.๑ กองทุนพฒั นาบคุ ลากรมหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา

นโยบายดา้ นการพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นสาคัญ โดยได้มีประกาศ เร่ือง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความ การถูกอ้างอิงบทความ ผลงานดีเด่นด้านวิจัย
วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ขึ้น เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เพื่อดารงตาแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยมีอัตราเงินรางวัลแยกตามประเภทในการ
จัดทาผลงานทางวิชาการ โดยมี “กองทุนเพ่อื พฒั นาบคุ ลากรมหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา” มวี ตั ถปุ ระสงค์
ดังน้ี

๑.เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือนะดับปริญญาเอก หรือระดับหลัง
ปริญญาเอก ทงั้ ภายในประเทศและตา่ งประเทศ

๒.เพอ่ื สนับสนุนบุคลากร ในการไปนาเสนอผลงานวจิ ัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรฺภายในประเทศ
หรอื ต่างประเทศ ทมี่ ใิ ช่ผลงานวิจัยอนั เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา เพอ่ื รับปริญญา หรอื ประกาศนยี บัตร

๓.เพื่อสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาในการไปเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศหรือ
ตา่ งประเทศ ซึง่ เปน็ ส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอน และตอ้ งเป็นผลงนาท่ีได้รับการตอบรบั ของผู้จัดการประชุม
และมชี อ่ื อยู่ในเอกสารวาระการประชมุ น้ันๆ

๔.เพื่อเป็นรางวัลแก่บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาในการไปนาเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และต้องเป็นผลงนาท่ีได้รับการตอบรับของผู้จัดการ
ประชุม และมชี อื่ อยู่ในเอกสารวาระการประชมุ นน้ั ๆ

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๔

๕.เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปล่ียนบุคลากร ท้ังภายในประเทศ
หรอื ตา่ งประเทศ

๖.เพ่อื สนบั สนุนเงนิ รางวลั แก่บคุ ลากรทีไ่ ดร้ บั ตาแหน่ง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พเิ ศษ

๗.เพ่ือสนบั สนุนเงนิ รางวลั แกบ่ ุคลากรท่ีมผี ลงานดเี ดน่ ท้ังด้านงานวจิ ัย วชิ าการ การสอนและวิชาชีพ
การอ้างอิงบทความวิจัย (Citation) การสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เงิน
รางวัลวทิ ยากรที่ปรกึ ษา เพ่อื พัฒนาอาจารย์ให้ดารงตาแหนง่ ทางวชิ าการ และเงินรางวลั อนื่ ๆ

ซึง่ อัตราการจ่ายเงินรางวลั ใหเ้ ป็นไปตามตาราง ท่ี ๑ ตาราง อัตราเงนิ รางวัลแยกตามประเภท

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๕

๑.๒ กองทนุ เพ่อื พัฒนาศนู ยก์ ารศกึ ษาจังหวัดสมทุ รสงคราม มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สวนสุนนั ทา มงุ่ เน้นการสรา้ งหลกั ประกันให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน จงึ ได้

มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร ตลอดจนมี

การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้การบริหาร

และการดาเนินงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดความเรียบร้อย บรรลุ ตามวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสทิ ธภิ าพตามท่ีมหาวทิ ยาลยั กาหนด

วัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือพฒั นาศูนยก์ ารศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

๑.เพอ่ื สนบั สนนุ ยทุ ธศาสตร์ โครงการ วาระสาคัญประจาปีของหนว่ ยงาน

๒.เพื่อใชใ้ นกรณสี ถานการณ์ฉุกเฉินอันก่อให้เกิดความเสยี หายต่อหน่วยงาน

๓. เพอื่ สง่ เสรมิ และสนับสนนุ กจิ กรรมต่างๆของบุคลากรและนักศึกษาในหนว่ ยงาน รวมทั้งการสารอง

เพอื่ การทอรองจา่ ยในกจิ กรรมตา่ งๆ ของหน่วยงาน

๔.เพอ่ื เปน็ เงนิ เดอื น คา่ จ้าง คา่ ตอบแทนและเงินประจาตาแหน่งของบุคลากรในหน่วยงาน

๕.เพ่ือเป็นทุนสาหรับการวิจัย การนาเสนอผลงานทางวิชาการ และการนาเสนอนวัตกรรมของ

บุคลากรและนกั ศึกษา

๖.เพ่ือเป็นคา่ ใชจ้ า่ ยในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลยั

๗.เพอื่ จัดสวัสดกิ าร หรอื สิทธปิ ระโยชนเ์ กอ้ื กลู อนื่ ๆ สาหรับบุคลากรและนักศกึ ษา

๘.เพื่อใช้ในการลงทนุ อันก่อให้เกดิ ผลประโยชนแ์ ละรายได้ของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลั ตามใหก้ ับบคุ ลากรตามกลุ่มคะแนน มี ๘ ระดบั ดังน้ี

๑) ระดบั ผลการประเมนิ ดเี ดน่ คะแนน ๙๖-๑๐๐

๒) ระดับผลการประเมนิ ดมี าก คะแนน ๙๑-๙๕

๓) ระดบั ผลการประเมิน ดี คะแนน ๘๖-๙๐

๔) ระดบั ผลการประเมิน คอ่ นข้างดี คะแนน ๘๑-๘๕

๕) ระดบั ผลการประเมนิ ปานกลาง คะแนน ๗๖-๘๐

๖) ระดบั ผลการประเมนิ พอใช้ คะแนน ๗๑-๗๕

๗) ระดบั ผลการประเมนิ น้อย คะแนน ๖๖-๗๐

๘) ระดบั ผลการประเมนิ ตอ้ งปรบั ปรุง คะแนน ตา่ กว่า ๖๕

ศูนย์การศึกษาจังหวดั สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสนุ ันทา มุ่งเน้นการสร้างขวัญกาลังใจ

ซ่ึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลแก่บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ท่ี

ปฏิบัติงานท่ีมีความรับผิดชอบ ทุ่มเท และมีส่วนร่วมในการผลักดันงานของศูนย์การ ศึกษาให้ประสบ

ความสาเร็จตามเป้าหมายและยทุ ธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหลักเกณ์และแผนการ

ดาเนินงาน ดังตารางที่ ๒

ตารางท่ี ๒ แผนการจ่ายเงินโบนัสประจาปี ศนู ย์การศกึ ษาจงั หวัดสมุทรสงคราม

แหล่งเงนิ จ่ายโบนสั 2560 2561 2562

1) แหล่งเงินหลัก มหาวทิ ยาลยั ราชภฎั กองทนุ เพ่ือพัฒนา กองทุนเพ่ือพฒั นา

สวนสุนนั ทา ศูนยก์ ารศึกษาจ.สส. ศูนยก์ ารศึกษาจ.สส.

2) แหลง่ เงนิ สารอง/ - เงนิ รายไดฝ้ ่ายธรุ กิจ เงนิ รายได้ฝ่ายธรุ กิจ

เสรมิ

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวลั พระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๖

๑.๓ กองทนุ สารองเลีย้ งชีพ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สวนสนุ ันทา

กองทุนสารองเล้ียงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างจัดตั้งขึ้น
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสมาชิกกองทุนสารองเล้ียงชีพสามารถปรับเปล่ียน (เพ่ิม-ลด) เงินสะสมของ
สมาชิกไดต้ งั้ แต่ 5-15% ท้งั นี้ มหาวทิ ยาลัยสมทบใหใ้ นอัตรา 5% โดยทส่ี ามรถปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุน
ของสมาชิกได้ในทกุ ปี

วตั ถปุ ระสงคข์ องกองทนุ สารองเลีย้ งชีพ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สวนสนุ นั ทา ดังนี้

๑.เพอ่ื เกบ็ ออมเงนิ ใหล้ กู จา้ งใช้จ่ายหลังเกษียณอายแุ ลว้
๒.เป็นสวสั ดกิ ารท่มี หาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวนสุนนั ทามีให้แกบ่ คุ ลากรทางการศึกษา
๓.เป็นหลักประกันให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เม่ือออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ถึงแก่
กรรม หรอื ลาออกจากงานมหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา ใช้ช่ือ กองทุนสารองเล้ียงชีพ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
สวนสนุ ันทา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เงนิ สะสมและเงินสมทบ
๑.บุคลากรของศนู ย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน เป็นราย
เดือน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะหักเงินสะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ตามที่
หลกั เกณฑก์ าหนด ตงั้ แต่ 5-15%
๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ในฐานะนายจ้างจะจ่ายเงินสมบทเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละ
รายในอตั รารอ้ ยละของค่าจ้าง ตามหลกั เกณฑท์ ีก่ าหนดของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั ในอตั รา 5%
๓.สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีสิทธิได้รับเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ทุดทอด อันเน่ืองมาจากเงินสะสมส่วนของตน เมื่อพ้นสภาพสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ตาม
หลกั เกณฑ์ทก่ี าหนด

๑.๔ การประกันสุขภาพ ได้แก่ ประกันภัยภัยคุ้มครองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus
(2019-nCoV) กลมุ่ และการตรวจสขุ ภาพประจาปี

สืบเน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแพร่
ระบาดของเชอ้ื โรค COVID-19 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาได้มีสวัสดิการให้จัดทาประกันภัยการ
คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Coronavirus
(2019 -nCoV)) กลุ่ม ให้กับบุคลากรทุ ก ค น ใ น
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
บุคลากร นอกจากนี้ยัง มีบริการการตรวจสุขภาพ
ประจาปีบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสวัสดิการ
ประจาปี ซ่ึงโรงพยาบาลจะเข้ามาออกหน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
การรู้ถึงภาวะสุขภาพร่างกายของตนเอง และการเลือก
รบั ประทานอาหารที่ถกู หลักโภชนาการ

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๗

๑.๕ สหกรณเ์ ครเครดติ ยูเน่ียนมหาวทิ ยาลัยราชภฏั สวนสนุ นั ทา
สหกรณ์เครเครดติ ยเู น่ยี นมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา จากัด เป็นสถาบนั การเงิน และสวสั ดิการ
ของนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยูเน่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน พ.ศ 2522 โดย อาจารย์
ภัทร วัฒนพฤกษา และดร.อารี โสตถิพันธ์ และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จากัด เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นับถึงปัจจุบันอายุครบ 5 ปี เป็นสหกรณ์ท่ีได้รับผล
การประเมินท่ีได้มาตรฐานในเกณฑ์ดีมากจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการดาเนินงานสหกรณ์ด้านฐานะทาง
การเงินนับว่ามีอัตราการเจริญเติบโตในทุกๆ ด้านมาตลอด ทั้งน้ีภายใต้การกาหนดนโยบายและบริหารการ
จัดการของคณะการดาเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากสมาชิก จานวน 6 ชุด แต่ละชุดมีจานวน 15 คน
และอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี มเี จา้ หนา้ ทสี่ หกรณ์ท้งั หมด 3 คน

การบริหารจัดการของสหกรณ์ มีนโยบายให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ันจึงได้จัดให้มีการส่งเสริมการออมในลักษณะของการสะสมเงินทุนเป็นหุ้นให้เพิ่มมาก
ข้ึนและในลักษณะของเงินฝาก ทั้งน้ีเพื่อให้สมาชิกได้เก็บออมเงินไว้ใช้ในยามท่ีจาเป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

วัตถุประสงคข์ องสหกรณเ์ ครดิตยเู นย่ี น
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเอง เพ่ือดาเนินธุรกิจร่วมกัน การผลิต การค้า
การบริการ และอุตสาหกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 5 ประการ
ไดแ้ ก่ ความซอ่ื สัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเหน็ ใจและความไวว้ างใจกัน รวมทงั้ จริยธรรมอนั
ดงี าม อนั เปน็ การประหยดั รวมท้งั ในขอ้ ต่อไปนี้
1. ส่งเสรมิ การออมทรัพย์ของสมาชิก
2. จัดหาทนุ และบรกิ ารสนิ เชือ่ เพื่อการประกอบอาชพี และการดารงชวี ติ
3. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรชุมชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐั เพ่ือสง่ เสรมิ และปรับปรงุ กิจการของสหกรณ์
4. สง่ เสรมิ การเรียนรทู้ ้ังในระบบและนอกระบบการจัดการแหล่งเรียนรแู้ ละการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชกิ และชมุ ชน

๑.๖ สินเชอ่ื เคหะแก่พนกั งานมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มีการจัดทาข้อตกลงการให้สินเชื่อระหวา่ งธนาคารออมสิน เพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยงานในการจัดหาท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือกรณ๊ทีเงินทุนสาหรับการ
อุปโภคที่จาเป็น ซ่ึงผู้กู้เป็นบุคลากรของมหาวทิ ยาลัย จะได้รับสิทธิพิเศษตามหลกั เกณฑ์การใหส้ ินเช่ือข้อตกลง
และหน่วยงานหักเงินเดอื นผูก้ ูน้ าส่งชาระหน้ีเปน็ รายเดือน ในอัตราดอกเบ้ียพิเศษ ซง่ึ มลี กั ษณะ ดังนี้
๑.สินเชอ่ื เคหะ Home Loan เพ่ือจดั หาท่อี ยอู่ าศยั ปลูกสรา้ ง ต่อเตมิ ซ่อมแซมบ้าน และไถถ่ อนจานอง
จากสถาบันการเงินอนื่ ในอตั ราดอกเบี้ยเงินกู้ เดือนที่ 1-6 เทา่ กบั ร้อยละ ๐ ต่อเดือน โดยตอ้ งจดั ทานิติกรรม
สัญญาหลักเกณฑต์ ามระยะเวลาข้อกาหนด
๒.สินเช่ือ Re-Finance สาหรับไถ่ถอนจานองจากาถาบันการเงินอ่ืน ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ และค่านิติ
กรรมสัญญา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ ๑ เท่ากับ ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี โดยต้องจัดทานิติกรรมสัญญาหลักเกณฑ์
ตามระยะเวลาข้อกาหนด
๓.สินเช่ือเคหะประชารัฐสร้างไทย เพื่อจัดหาท่ีอยู่อาศัยและไถ่ถอนจานองจากสถาบันการเงินอื่น
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ปีท่ี ๑-๓ เท่ากับ ร้อยละ ๒.๙๐ ต่อปี โดยต้องจัดทานิติกรรมสัญญาหลักเกณฑ์ตาม
ระยะเวลาขอ้ กาหนด

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๘

วตั ถุประสงค์
๑. ซื้อทด่ี นิ เพือ่ เตรียมปลูกสรา้ งอาคาร
๒. ซื้อที่ดนิ อาคาร หรอื หอ้ งชุด
๓. ซือ้ ทดี่ นิ และส่งิ ปลกู สร้างในอาคารชุดนัน้
๔. ซ้อื ที่ดินทีม่ ีอาคารของผู้กหู้ รอื คูส่ มรสปลุกสร้างอยู่แล้ว
๕. ปลูกสร้างอาคารในท่ดี นิ ซง่ึ เป็นของผ้กู ้แู ละคสู่ มรส
๖. ต่อเติมซ่อมแซมอาคารในทด่ี ิน ซง่ึ เป็นของผกู้ ู้และคู่สมรส

๗. ไถ่ถอนจานองท่ีดนิ ที่ดินและอาคาร หรอื ห้องชุดของผู้ก้แู ละค่สู มรส

๑.๗ สวัสดิภาพของบุคลากรและนกั ศกึ ษาในการพักอาศัยหอพกั

ศนู ย์การศึกษาจงั หวัดสมุทรสงคราม มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สวนสนุ นั ทา มีบรกิ ารหอ้ งพกั สาหรบั บริการ
เปน็ อาคารสงู ๕ ช้นั จานวน ๕ อาคาร รวม ๒๒๕ ห้อง รองรบั นกั ศึกษา หญงิ ๕๒๖ คน รองรับนักศกึ ษาชาย
๔๕ คน รวมรองรบั นักศึกษาท้งั หมด ๕๗๑ คน พร้อมด้วยห้องพักท่ีสนับสนนุ เพ่อื การจัดสวสั ดิการและสวสั ดิ
ภาพให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบตั ิงานดา้ นการศึกษา ทอ่ี ยใู่ นพน้ื ทต่ี ่างจังหวัดไดเ้ ข้าพัก
อาศยั พร้อมการบริการต่างๆ ซ่งึ บุคลากรของมหาวทิ ยาลยั สามารถเขา้ พกั อยู่อาศยั ไดใ้ นอัตราพิเศษ กรณีท่ีเปน็
คณะกรรมการอนุศาสกประจาหอพัก โดยภายในหอพกั มีบริการดังนี้

๑.บรกิ ารหอพัก มีบริการ WIFI ภายในห้องพัก และสวนหย่อมสาหรบั ผอ่ นคลาย
๒.บรกิ ารอานวยความสะดวก เช่น มินิมาร์ท รา้ นอาหาร ตู้ ATM ต้เู ตมิ เงนิ ออนไลน์ เคร่ืองซักผ้า ต้นู า้
ดมื่ รถตปู้ รับอากาศระหว่างหอพักไปกลบั ศนู ย์การศกึ ษา
๓.พ้นื ทที่ ากจิ กรรมตา่ งๆภายในหอพัก
๔.มีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และห้องพยาบาลสาหรับความปลอดภัยของ
นักศึกษา ตลอดจนผปู้ ระกอบวิชาชพี ทางการศึกษาและผู้ปฏบิ ัตงิ านด้านการศกึ ษา

ผลงานสง่ เสริมและสนับสนนุ ระดับจงั หวดั ตามหลกั เกณฑ์การคัดเลอื ก (ประกาศฯขอ้ ๙.๓)

๑. ผลงานประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการดาเนินงานของ
กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปี 2562

วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อานวยการฯ ในฐานะ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นาทีมบุคลากรร่วม
จัดทรรศการเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกระทรวงศกึ ษาธิการ ในงานวันครู ประจาปี 2562 โดยภายในบูธ
กิจกรรมได้จัดการสาธิตการทาสบู่ การตรวจวัดค่ามวลกระดูก โดยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้มีผลงาน
เด่นเป็นที่ประจักษ์ ครูผู้เสียสละเพื่อสังคมและครูแสนดี ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และรางวัลสนับสนุนการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ประจาปี 2562

เอกสารประกอบการพิจารณา รางวลั พระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๙

๒. ผลงานประกาศเกยี รตคิ ณุ องค์กรคุณธรรมระดบั ต้นแบบ ประจาปี 2562
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อานวยการศูนย์

การศึกษาจงั หวัดสมทุ รสงคราม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหวั หนา้ สว่ นงานภายในศูนยฯ์ เขา้ พธิ รี บั
มอบเกียรติบัตร เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ ประจาปี 2562 โครงการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแหง่ ชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) ทีม่ ีผลงานโดดเด่นใน ระดบั จงั หวดั สมุทรสงคราม จากนาง
สุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับจงั หวดั

เอกสารประกอบการพิจารณา รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๐

(๒) มกี ารส่งเสริม หรือสนับสนนุ การจดั สวัสดกิ ารและสวัสดภิ าพ ให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชพี ทางการ
ศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในการวางแผนกาหน ด ระยะเวลา
ผรู้ ับผิดชอบ การตรวจสอบ และการติดตามทีช่ ดั เจนเปน็ ที่ประจกั ษป์ รากฏตอ่ สาธารณชน

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลงานท่ีส่งเสริม หรือ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของ
ตนเอง ต่อเนอ่ื งมาแลว้ ไมน่ ้อยกวา่ ๓ ปี ดังท่ีกล่าวมาแลว้ ในรายละเอยี กหวั ข้อท่ี ๑ ดงั นี้

๑.๑) กองทุนพฒั นาบคุ ลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา
๑.๒) กองทุนเพ่ือพฒั นาศนู ยก์ ารศกึ ษาจังหวดั สมุทรสงคราม มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสนุ ันทา
๑.๓) กองทุนสารองเลย้ี งชพี มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา
๑.๔) การประกนั สุขภาพและการตรวจสุขภาพประจาปี
๑.๕) สหกรณ์เครเครดิตยเู น่ยี นมหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสนุ ันทา
๑.๖) สนิ เช่อื เคหะแก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา
นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการดา้ นการสร้างความสมั พันธ์กบั เครือขา่ ย ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการด้านการบริการวชิ าการ
ประจาปี (ภาคผนวก) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกวา่ ๕ ปี ที่ได้มีการรเิ ร่ิมก่อต้ังศูนย์การศึกษาจังหวดั สมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือการส่งเสริมการดาเนินงานตามที่สานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามประกาศขอ้ ๙.๓ ดังนี้

๒.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ ย ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
การด้านการบริการวชิ าการ ประจาปี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจใหก้ ับบคุ ลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการของกลุ่มเครอื ข่ายกับหนว่ ยงานภาครัฐและเอกชน
ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงเกิดความรว่ มมืออันดตี ่อกัน รวมท้ังหน่วยงานทางการศึกษา
ตลอดจนสร้างความผูกพัน ความเช่ือม่ันในการจัดกิจกรรมท่ีได้จัดร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประโยชนก์ ับทัง้ ศูนย์การศึกษาและกบั ชุมชน จึงได้มกี ารจัดทาจัดทาแผนปฏบิ ัตกิ ารดา้ นการสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เน้นแนวทางการดาเนินการร่วมมือกับเครือข่ายเก่าและ
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายใหม่ โดยมีกิจกรรมบริการวชิ าการต่างๆ เพื่อการส่งเสริม หรือสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทั้งทางตรง
หรอื ทางอ้อมทไี่ ด้ดาเนินการตลอดระยะเวลา ทีผ่ ่านมา ดงั ต่อไปน้ี

ออกหนว่ ยใหบ้ ริการด้านคุณภาพชวี ติ ใหค้ วามรกู้ ารตรวจสขุ ภาพ พร้อมบริการด้านแพทย์แผนไทย
นวดเพอ่ื สขุ ภาพและบธู ตรวจวดั ความหนาแนน่ ของมวลกระดกู (Bone Mineral Density : BMD) อนื่ ๆท่ี
เก่ยี วขอ้ ง กบั การสง่ เสรมิ สุขภาพและคุณภาพชวี ติ ทีด่ ี

ตลอดระยเวลาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นาทีมออก
หน่วยบริการวิชาการร่วมกับคณาจารย์,นักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ความงาม
จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้ความรู้พร้อมบริการด้านแพทย์แผนไทยนวดเพื่อสุขภาพและบูธตรวจวัดความ
หนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density : BMD) แบ่งปัน สิ่งดีๆ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๑

สมุทรสงครามมาโดยตลอด โดยมีงานบริการทางวิชาการ ท่ีได้ออกหน่วยให้คาแนะนา เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง โดยมีรายละเอยี ด ดังตัวอยา่ งผลงาน ดงั ต่อไปน้ี

1. โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเภสัชกรและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้บริการสุขภาพ
เพ่ือส่งเสริมการพฒั นาบคุ ลากรทางการศกึ ษาให้เรียนรสู้ วัสดภิ าพทางด้านสขุ ภาพทด่ี ีวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ณ วดั ภมุ รนิ ทรก์ ุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.เมอื ง จังหวัดสมุทรสงคราม

๒.โครงการบริการสุขภาพเพ่ือท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตรส์ ุขภาพและความงาม จดั ทาโครงการบริการสุขภาพเพ่อื ท้องถ่ิน วนั ศุกร์ท่ี 8 ธันวาคม 2560 แก่
กลุ่มผู้สู่อายุ ณ วัดภุมรินทร์กุฏทิ อง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพ่ือการป้องกันตนเองและปจั จัย
ท่ีเกี่ยวข้องของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เรียนรู้สวัสดิภาพทางด้าน
สุขภาพทีด่ ี

๓. โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้บริการ
ตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ณ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จังหวัด
สมทุ รสงคราม เวลา 8.00-16.00 น.

๔. โครงการ "สร้างความรู้เรื่องสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น
วันท่ี 6 ธันวาคม2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 8.00-16.00
น.

๕. โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้บริการ
ตรวจวดั มวลกระดกู และตรวจสุขภาพเบื้องต้น วนั ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ อบต.บางนางล่ี อ.อัมพวา จงั หวัด
สมุทรสงคราม เวลา 8.00-16.00 น.

๖. โครงการ“ศึกษาเรียนรู้ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”บรรยายและสาธิตการทาครีมทาผิว และสครับ
ขัดผิวจาก สารสกัดว่านนางคา วันท่ี 31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพ่ือ
อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้าบางน้อย ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 07.30-
17.00 น.

๗. โครงการ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
บรรยายให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น และให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบื้องต้น
วันที่ 20 มถิ นุ ายน2562 ณ วัดเทพประสทิ ธิค์ ณาวาส ตาบลทา่ คา อาเภออัมพวา จังหวัดสมทุ รสงคราม เวลา
07.00-18.00 น.

๘. โครงการ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
บรรยายให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ ตาบลบางพรม อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา 07.00-18.00 น.

๙. โครงการ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
บรรยายให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น
วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ณ วัดนางพิมพ์ ตาบลบางขันแตก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 07.00-
18.00 น.

๑๐. โครงการ “พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม” สาธิตการทาเกลือขัดผิวและสลปิ ป้ิงมารค์ จากสารสกัดแตงกวา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๒

ณ ศูนย์การเรียนรู้ วจิ ยั และบริการวิชาการเพ่ืออนรุ ักษว์ ิถีชีวิตชุมชนตลาดน้าบางน้อย ตาบลกระดังงา อาเภอ
บางคนที จงั หวัดสมุทรสงคราม เวลา 07.30-17.00 น.

๑๑. โครงการการมีสว่ นรว่ มของเครอื ข่ายและทอ้ งถิน่ ในการพัฒนาศูนย์การศึกษา บรรยายใหค้ วามรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ องค์การบรหิ ารส่วนจังหวดั สมุทรสงคราม เวลา 07.00-16.00 น.

1๒. โครงการสร้างความรู้เร่ืองสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังท่ี 1 บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการ
ตรวจวดั มวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ โดยแพทยแ์ ผนไทยประยุกต์ วนั ท่ี 14 กมุ ภาพันธ์ 2563 ณ วัด
ภุมรนิ ทร์กฎุ ที อง อาเภออมั พวา จังหวดั สมทุ รสงคราม เวลา 07.00-17.00 น.

1๓. โครงการสร้างความรู้เรื่องสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 บรรยายให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการ
ตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
โรงเรียนสกลวิสทุ ธิ อาเภอบางคนที จงั หวดั สมทุ รสงคราม เวลา 07.00-17.00 น.

1๔. โครงการ SSRU Your love ส่งต่อความรักและแบ่งปันสิ่งดีๆให้สังคม บรรยายให้ความรู้เร่ือง
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบื้องต้น วันท่ี 20 กุมภาพันธ์
2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพตาบลเหมอื งใหม่ จังหวดั สมทุ รสงคราม เวลา 07.00-17.00 น.

1๕. โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ การสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) บรรยายให้ความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น และให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกและตรวจสุขภาพเบื้องต้น วันท่ี 19 มี.ค.
2563 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 07.00-17.00 น.

1๖. โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ “มหันตภัยจากโรคกระดูกพรุน อัลไซเมอร์ และการ
ใช้ยา”บรรยายเรื่องมหันตภยั จากโรคกระดูกพรุน อัลไซเมอร์และการใช้ยา และให้บริการตรวจวัดมวลกระดูก
และตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ต.ลาด
ใหญ่ อ.เมือง จงั หวดั สมุทรสงคราม เวลา 07.30 - 12.00 น.

แนวทางการดาเนินการแผนปฏิบตั ิการด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้กาหนดกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านบริการ
วิชาการประจาปีงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน โดยต้ังอยู่บนหลักการที่จะพัฒนาศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปสู่การเป็นหน่วยงานท่ีมี
คุณภาพด้วยกระบวนการบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วม
เพอ่ื นามาใช้ในยกระดบั คุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถ่ิน สังคมและประเทศชาติ สาหรบั แผนปฏบิ ัติการ
ดา้ นการบรกิ ารวชิ าการ สามารถกาหนดวตั ถุประสงค์ของแผน ตัวชวี้ ดั และค่าเป้าหมาย ดงั นี้

วัตถปุ ระสงคข์ องแผนปฏิบัติการดา้ นการบรกิ ารวิชาการ

เพื่อพัฒนาพื้นที่สาหรับให้บริการองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการได้เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้จาก
กจิ กรรมการถ่ายทอดองคค์ วามร้ทู างวชิ าการ การแลกเปลย่ี นประสบการณ์ ตามเอกลักษณข์ องท้องถ่นิ

ตัวชว้ี ดั ความสาเรจ็ และค่าเป้าหมาย

จานวนศูนยก์ ารเรยี นรู้เพ่ือการบริการวิชาการ

เอกสารประกอบการพิจารณา รางวลั พระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๓

ในปจั จุบัน ศนู ยก์ ารศึกษา จังหวัดสมทุ รสงคราม ได้นาแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ
5 ปี เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ สามารถสรุป
โครงการ กจิ กรรมและงบประมาณทีจ่ ะดาเนินการ

แนวทางการนาแผนสกู่ ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การนาแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้
ความสาคัญต่อการบริหารจดั การเพ่ือให้เกิดการประสานความรว่ มมือในการจดั ทาโครงการ/กิจกรรมใหส้ าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่
กาหนดไว้ รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏบิ ัติไดอ้ ย่างเปน็ รปู ธรรม ซ่ึงไดก้ าหนดวัตถปุ ระสงค์ ดงั น้ี

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ เพื่อปรับกระบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการนาแผนปฏบิ ตั ิการด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ ไปสูก่ ารปฏิบัติไดอ้ ย่างมี
ประสิทธภิ าพ

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
อยา่ งเปน็ ระบบ

แนวทางการนาแผนปฏิบตั ิการด้านการบรกิ ารวชิ าการประจาปงี บประมาณ ไปสู่การปฏบิ ตั ิ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการบรกิ ารวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสกู่ ารปฏิบัติ ดงั น้ี

1. สร้างความเขา้ ใจรว่ มกันเก่ียวกบั แผนปฏบิ ตั ิการด้านการบรกิ ารวชิ าการประจาปงี บประมาณ โดย
จัดทาแนวทางการส่ือสารและประชาสัมพันธเ์ พ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการบริการวิชาการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ

2. ผลักดนั ระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้ อดคลอ้ งกบั แนวทางท่ีกาหนด

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรพั ยากรได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ ด้งา่ ย

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารประกอบการพิจารณา รางวลั พระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๔

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิ ารด้านการบริการวชิ าการประจาปี

การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของศูนย์การศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเปา้ หมายได้ โดยจดั ทาระบบการตดิ ตามและประเมินผล ดงั น้ี

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัดแก่
หนว่ ยงานทเี่ กย่ี วข้อง เพอ่ื สร้างทกั ษะในการตดิ ตามประเมนิ ผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอยา่ งเป็น
รูปธรรม

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วชิ าการ ประจาปงี บประมาณ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง

3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เพ่อื นาไปสกู่ ารตัดสนิ ใจของผบู้ รหิ าร

กล่าวโดยสรปุ ศูนย์การศึกษาจังหวดั สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสุนันทา ได้มีการจัดทา

แผนปฏบิ ตั กิ ารด้านการสร้างความสัมพนั ธ์กบั เครือขา่ ย ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการดา้ นการบริการวิชาการ
ประจาปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า ๕ ปี ท่ีได้มีการริเริ่ม
ก่อต้ังศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ท้ังในเร่ือง
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองทุนเพ่ือพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา กองทุนสารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา การ
ประกันสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจาปี สหกรณ์เครเครดิตยูเน่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สินเชื่อเคหะแก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง
ความสมั พันธก์ บั เครือขา่ ย ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการดา้ นการบริการวิชาการ ประจาปี เพ่อื ขบั เคลือ่ นการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับ
รางวัลพระพฤหสั บดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหส้ อดคล้องกัน ตามประกาศข้อ ๙.๓

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๕

(๓) มีหน่วยงานอ่ืนนาผลงาน กิจกรรม แนวคิด หรือแนวปฏิบัติไปใช้เป็นแบบอย่าง หรือเป็น
ต้นแบบในการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวสัดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการศกึ ษา ตั้งแต่ ๑ หน่วยงานขึ้นไป

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ล้วนเป็นต้นแบบในการ
โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมต่างๆ โดยยึดหลัก “องค์กรแห่งความผาสุก”เพ่ือสรา้ งคุณภาพชีวติ ที่ดี
ใหก้ บั ครู และบคุ ลากรของหนว่ ยงานของตนและประชาชนในท้องถ่นิ ท้ังนี้ หน่วยงานทางดา้ นการจัดการศึกษา
ยังได้เชิญวิทยากร และนาแนวคิด “องค์กรแห่งความผาสุก” จากศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีได้บรรยายใหค้ วามรู้ในการการสง่ เสริม หรือสนับสนุนการจัดสวสัดิการและ
สวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นาไปประยุกใช้ได้จริง และเป็นต้นแบบการบริการด้านสุขภาพของศูนย์การศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นาเป็นแบบอย่างในการจัดทาโครงการต่างๆ เพ่ือ
สร้างคณุ ภาพชีวิตทดี่ ใี ห้กับเจ้าหน้าทข่ี องหน่วยงานของตนและประชาชนในท้องถนิ่ ดงั ตัวอย่าง ต่อไปนี้

๓.๑ การส่งต่อเทคนิคสร้างองค์กรแห่งความสุข เปล่ียน Mindset ชีวิตเปล่ียน ยึดหลักมุมมอง
อธิการบดีฯ การสร้างองค์กรแห่งความผาสุก สู่การเป็น ราชภัฏอันดับ 1 แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์
ใหก้ ับบคุ ลากรทางการศกึ ษาให้กบั สานกั งาน กศน.จงั หวดั สมทุ รสงคราม

วันที่ 25 กันยายน ๒๕62 เวลา 09.00 -12.000 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผูอ้ านวยการ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับได้รับเกียรติจาก สานักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส ๓-๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตาบล บรรณารักษ์ และบุคลากร สังกัดสานักงาน
กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังส้ิน ๗๐ คน บรรยายในหัวข้อ “ เรื่อง แนวทางการวางแผนงานที่เน้น
ผลสาเร็จของงานตามเป้าหมายเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน” โดยผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
จังหวัดสมุทรสงครามฯ ได้ส่งต่อเทคนิคการบริหารงานบริหารคน และแนะวิธีสร้างสุขในสถานท่ีทางาน
(Happy Workplace) ด้วยการเปลี่ยน Mindset ชีวิตเปล่ียน (ยึดหลักมุมมอง อธิการบดีฯ การสร้างองค์กร

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวลั พระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๖

แห่งความผาสุก สู่การเป็น ราชภัฏอันดับ 1) แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ เพ่ือเรียนรู้ความแตกต่างและ
สร้างจุดร่วมทางความคิด เพิ่มประสิทธิภาพคุณค่างาน โดยบรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้
ทศั นะคตเิ ชิงบวก ณ โรงแรมรเิ วอร์ตนั อาเภอเมืองๆ จังหวัดสมุทรสงคราม

๓.๒ ให้ความร้ใู นหวั ข้อ ให้ความร้แู ละส่งเสริมสุขภาพ มหันตภัยจากโรคกระดกู พรนุ อัลไซเมอร์
และการใช้ยา ส่งต่อเทคนคิ การดูแลสุขภาพ ให้แกเ่ หล่ากาชาดจังหวดั ภาค 4

วันท่ี 9 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมทุ รสงคราม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา นาทีมออกหนว่ ยบริการวิชาการและบรรยายให้ความรภู้ ายใต้
“โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ "มหันตภัยจากโรคกระดูกพรุน อัลไซเมอร์ และการใช้ยา" ” ซ่ึง
ดาเนินการจัดขน้ึ โดย เหล่ากาชาดจังหวดั สมุทรสงคราม ในคราวการประชุมเหล่ากาชาดจงั หวัด ภาค 4 คร้ังที่
158 (1/2563) ร่วมกับคณาจารย์,นักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้
ความรู้พร้อมบริการด้านแพทย์แผนไทยนวดเพ่ือสุขภาพและบูธตรวจวดั ความหนาแน่นของมวลกระดูก(Bone
Mineral Density : BMD. การประชมุ คร้ังนจี้ ัดขึ้น เพื่อให้นายกเหลา่ กาชาดจังหวดั และสมาชกิ เหลา่ กาชาด ใน
ภาค 4 ได้มโี อกาสพบปะแลกเปล่ยี นความคดิ เหน็ ประสบการณ์ในการทางานซึ่งกันและกัน และร่วมกันส่งเสริม
งานด้านสุขภาพแก่ชุมชน สังคม ด้าน ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อานวยการฯ ได้บรรยายให้ความรู้ใน
หัวข้อ โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ "มหันตภัยจากโรคกระดูกพรุน อัลไซเมอร์ และการใช้ยา ส่งต่อ
เทคนิคการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดนาความรู้ไปเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะชน

๓.๓ ให้ความรู้หัวข้อ การดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ผนึกภาคี
เครอื ขา่ ยสร้างสขุ ภาพกายดี สุขภาพใจดี มสี ุข”

วันท่ี 8 ตลุ าคม ๒๕๖๒ เวลา 08.oo น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมอื ง ผอู้ านวยการศนู ย์การศกึ ษา
จังหวัดสมทุ รสงคราม มหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสุนันทา นาทมี ออกหน่วยบริการวิชาการ ภายใต้ “โครงการให้
ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ออกบูธ
ให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยร่วมกับคณาจารย์,นักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากวิทยาลัย

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวลั พระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๗

สหเวชศาสตร์ , ผู้อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (หลักสตู รนวดไทยเพ่ือ
สขุ ภาพ 150 ชัว่ โมง) และบูธตรวจวดั ความหนาแน่นของมวลกระดกู

๓.๔ การสร้างความรู้เร่ืองสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศนู ย์การศกึ ษาจังหวัดสมุทรสงครามลง
พนื้ ทีอ่ อกหน่วยพฒั นาคณุ ภาพดา้ นสขุ ภาพใหแ้ กว่ ทิ ยาลัยเทคนคิ สมทุ รสงคราม

วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕61 เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราช
ภฏั สวนสนุ ันทา นาโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมอื ง ผู้อานวยการฯ ร่วมกบั วิทยาลยั เทคนคิ สมทุ รสงคราม ได้
จัด“โครงการสร้างความรู้เรื่องสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยให้บริการ
คัดกรองภาวะสุขภาพเบ้ืองต้น ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจวัดมวลกระดูก ประเมินภาวะโภชนาการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกิน โดยมีนายนิรันดร์ วงษ์จ๋ิว ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
สมทุ รสงคราม ให้การต้อนรับและจดั เตรยี มสถานท่ีเพ่อื บรรยายเกีย่ วกบั ความรูด้ ้านสุขภาพ

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๘

(๔) มีการพฒั นารูปแบบด้านการส่งเสริม หรอื สนบั สนนุ การจดั สวัสดกิ าร และสวัสดิภาพ ใหแ้ ก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้ดีย่ิงขึ้น จากการวางแผน กาหนด
วิธีการขั้นตอน ติดตามและประเมินผล และมีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของยุค
สมยั

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้คัดเลือกรูปแบบการ
ส่งเสริม หรอื สนบั สนุนการจดั สวสั ดกิ าร และสวัสดภิ าพ ให้แก่ผปู้ ระกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษา และผปู้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการศึกษา ของมหาวิทยาลัยท่ีโดดเด่น ซึ่งมีการวางแผน กาหนดวิธีการข้ันตอน ติดตามและประเมินผล
และมีความคิดในการพัฒนารูปแบบกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความครอบคลุม และเปล่ียนแปลงของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ุ่งเนน้ องคก์ รแห่งความผาสุก จานวน ๑ รูปแบบ ตามประกาศของสานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพร ะ
พฤหัสบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหส้ อดคลอ้ งกัน ตามประกาศข้อ ๙.๓ ดงั น้ี

๔.๑ การจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสนุ ันทา

ม่งุ เน้นนโยบายดา้ นการพฒั นาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยได้มีประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความ การถูกอ้างอิงบทความ ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การ
สอนและวิชาชีพ และวิทยากรท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ข้ึน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เพ่ือดารงตาแหน่งท่ีสูงขึ้น โดยมีอัตราเงินรางวัลแยกตามประเภทในการจัดทา
ผลงานทางวชิ าการ

นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีริเร่ิมจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่เรมิ่ กอ่ ตง้ั เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มกี ารผลักดนั และพฒั นาอยา่ งเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น
เพ่ือช่วยให้การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายได้ โดยดาเนินการตามแผนที่
วางไว้อย่างครอบคลุม ให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่าง
จนกระท่ังกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการตามแต่ละประเภทขององค์การ ซึ่งนาไปสู่ความสาเร็จและการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์การโดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้าน ความรู้
ทกั ษะ ทัศนคติ ซ่งึ จะเปน็ องคป์ ระกอบท่ีทาหนา้ ทีใ่ นการปฏบิ ัตภิ ารกิจต่างๆ ใหอ้ งค์การบรรลุเป้าหมาย

ดังน้ัน ผู้บริหารองค์กรจึงความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ถึงหลักการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนา
บุคลากรในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร โดยแผนพัฒนาบุคลากร ฉบับ
ปัจจุบัน ทางศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กาหนด แผนพัฒนา
บคุ ลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ขึน้

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๑๙

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งให้มีการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาลเพ่ือเป็นองค์กรที่มีสุขภาวะมี่ดี มีระบบบริหารงานท่ีมีความคล่องตัว รวมท้ังสร้างแรงจูงใจ
และความผาสุกใหบ้ คุ ลากร จงึ ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิ ัติ ดังน้ี

1. เรง่ รัดและสร้างกระบวนการให้องค์กรใหเ้ ปน็ องค์กรโดยใชห้ ลักธรรมมาภบิ าล หลกั องค์กรแหง่ การ
เรียนรู้

2. กาหนดแนวทาง และมาตรการให้การดาเนินการตามภารกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม ทสี่ อดคลอ้ งกบั ศักยภาพทิศทางการพฒั นาศูนยก์ ารศึกษาจังหวดั สมุทรสงคราม และทศิ ทางการ
พฒั นาประเทศ

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่ือสารของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบคุ คลทุกระดับ และสามารถรองรับการ
เปล่ยี นแปลงในอนาคต

4. สร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

วตั ถปุ ระสงค์ของแผนพัฒนาบุคลกร

๑.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรโดยการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาต่อ ซึ่งมี
ทนุ การศึกษาในการเรยี นต่อในการพัฒนา ท้ังของมหาวิทยาลยั และส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศ ตลอดจน
การฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีงบประมาณการพัฒนารองรับ นอกจากนี้ ยังมีพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาโดย
มีการดาเนนิ งาน ดงั น้ี

๑. กองทุนพัฒนาบุคลากร บริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการโดยดาเนินการตาม
ระเบียบ และประกาศของ กองทุนพัฒนาบุคลากร เช่น การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการและการ แลกเปล่ียนบุคลากร การฝึกอบรม การศึกษาระยะส้ัน และการศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการ การประชุมสัมมนา นานาชาติ การนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้
รางวลั ในการเขยี นบทความทางวิชาการ และการพัฒนางานประจาส่งู านวจิ ยั R2R (Routine to Research)

๒. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ท้ังตาแหน่งวิชาการและสนับสนุนวิชาการ โดยให้บุคลากร
พัฒนาตนเองตามความสนใจและสอดคล้องกับบทบาทและภาระหน้าท่ีงานที่รับผิดชอบ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั ตาแหน่ง วิชาการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ปีงบประมาณ ตาแหน่งสนบั สนุนวิชาการ จานวน
๕,๐๐๐ บาท/คน/ปีงบประมาณ

๓. มหาวทิ ยาลัยเป็นผ้จู ัดการฝกึ อบรมและพัฒนาให้กบั บุคลากร มหาวทิ ยาลยั จะสารวจความ
ตอ้ งการของ บุคลากรท่จี ะฝกึ อบรมเก่ยี วกับเรอื่ งใด และมหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคลากรควรจะฝกึ อบรมในเรื่องใด
ซ่ึงกองบริหารงาน บุคคล ซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ดาเนินการจัดทาแผนตามความ
ต้องการของบุคลากรและของ มหาวิทยาลัยเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
เกิดผลดตี ่อมหาวิทยาลยั

เอกสารประกอบการพิจารณา รางวลั พระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒๐

๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน มีการพัฒนา
ตาแหนง่ ทางวิชาการท่ีสูงขนึ้ สอดคลอ้ งกบั นโยบายเร่ืองความก้าวหน้าในหนา้ ทกี่ ารงาน ทางมหาวทิ ยาลยั ได้มี
โครงการพัฒนาผลงานและเพ่ิมตาแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ
คณาจารย์ และบุคลากรในการพัฒนาให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยดา้ นการพฒั นาบคุ ลากรตอ่ ไป

ยทุ ธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตวั ช้ีวดั ความสาเรจ็ และคา่ เป้าหมายของมหาวทิ ยาลัย
ยุทธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 พฒั นามหาวทิ ยาลยั ให้เปน็ เอตทัคคะอย่างย่งั ยนื
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิ ัตงิ าน

ตารางท่ี ๓ ตัวช้ีวดั ความสาเรจ็ และค่าเปา้ หมาย

ตัวชีว้ ดั ค่าเปา้ หมาย 2564
2560 2561 2562 2563 ≥ 95
1.รอ้ ยละของบุคลากรทไี่ ด้รับการพฒั นา
สมรรถนะประจาสายงาน ≥ 80 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95

ผลการดาเนนิ งานตามแผนพฒั นาบคุ ลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
สืบเนอ่ื งจากศูนยก์ ารศกึ ษาจงั หวัดสมุทรสงคราม มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สวนสุนันทา เป็นศนู ย์ไดเ้ ร่ิมเปิด
การเรียนการสอนเม่ือ ปี พ.ศ. 2558 ครั้งนั้น ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนในการบริหารงาน ซึ่งใน
ช่วงแรกบุคคลากรทุกคนในหน่วยงานต่าง ทุ่มเท เสียสละ และช่วยกันผลักดันให้ศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม สามารถขับเคลื่อนใหก้ ารศกึ ษาอยา่ งสมบูรณ์แบบ สอดคลอ้ งกบั โยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาอย่างเตม็ ความสามารถ

วธิ กี ารจดั ทาแผนการพัฒนาบคุ ลากร ระยะ 5 ปี (ฉบับปจั จุบนั )
1 แตง่ ตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพฒั นาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2 ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
3 จดั ทารา่ งแผนแผนพฒั นาบคุ ลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2563
4 เสนอแผนแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมอานวยการศูนยก์ ารศกึ ษาจังหวดั สมุทรสงคราม เพ่ือพิจารณา
5 จัดส่งแผนแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้กองบริหารงานบคุ คล มหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสนุ นั ทา
6 เผยแพรแ่ ผนแผนพฒั นาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
7 ดาเนินงานตามแผนแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
8 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนพฒั นาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวลั พระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒๑

วิธีการนาแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ประจาปีงบประมาณ
ไปสกู่ ารปฏิบตั ิ

เพ่อื ใหบ้ รรลุวตั ถปุ ระสงคด์ งั กล่าว จงึ กาหนดทางการนาแผนการพัฒนาบุคลากรไปส่กู ารปฏิบัติ ดังน้ี
๑. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ โดยจัดทาแนว
ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
บุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๒.ผลกั ดันระบบงบประมาณ และการพฒั นาสมรรถภาพบคุ ลากรใหส้ อดคลอ้ งกับแนวทางท่ีกาหนด
๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีกาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรพั ยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
๕.ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถ
ประเมนิ ผลได้อยา่ งเป็นรูปธรรม

ประกาศและหลกั เกณฑ์ทป่ี รบั ปรงุ เปล่ยี นแปลงสวสั ดิการดา้ นการพัฒนาบคุ ลากร
๑. คาส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๕๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กองทนุ เพอื่ พัฒนา ศนู ยก์ ารศึกษาจงั หวดั สมทุ รสงคราม
๒.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสุนนั ทา เรื่อง หลกั เกณฑ์และวธิ จี ัดสรรเงินรางวลั เขยี นบทความ
การถูกอ้างอิง ผลงานดีเด่นวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษา ฉบับลงวันท่ี ๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีจัดสรรเงินสนันสนุนเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศหรอื ต่างประเทศ ฉบบั ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๔.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสนุ ันทา เรอ่ื ง การจัดตัง้ และบริหารกองทนุ เพือ่ พัฒนาหนว่ ยงาน
๕.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก ฉบับลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๖.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินเงินสนับสนุน
บคุ ลากรเพื่อนาเสนอผลงานนวตั กรรมภายในประเทศหรอื ต่างประเทศ
๗.ระเบียบสภามหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสุนันทา ว่าดว้ ย กองทนุ พฒั นาบคุ ลากร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินรางวัลบุคลากรท่ีสร้างช่ือเสียง
ใหก้ บั มหาวทิ ยาลัย ลงวนั ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก และระดับปริญญาโท (สาขาขาดแคลน) ฉบับลงวันท่ี
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการพิจารณา รางวลั พระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒๒

๙.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวับผลงานทาง
วชิ าการ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.๒๕60

๑๐.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนการ
ประชมุ สมั มนานานาชาติ

๑๑.หลักเกณฑเ์ งินรางวลั การจดสิทธบิ ตั ร อนุสทิ ธบิ ัตร มหาวทิ ยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๑๒.ประกาศ เร่อื ง แนวปฏิบตั กิ ารขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ
๑๓.ประกาศเงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปล่ียนบุคลากร
ภายในประเทศ และตา่ งประเทศ

หลักสตู รโครงการอบรมทีด่ าเนินการท่ีผา่ นมา

๑. โครงการอบรมหลักสูตร Happy Workplace and Work Life Balance สร้างสุขให้บุคลากร ยุค
4.0 เสริม สุขภาพกาย สุขภาพใจ เสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน หรือสังคม และทัศนคติในการทางาน
เพอ่ื “องคก์ รแห่งความผาสุก”

๒. โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร เน้นสร้างความม่ันใจการสื่อสาร เสริมทักษะเพื่อ
นาไปใช้ในชวี ิตประจาวัน

๓.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างส่ือมัลติมีเดีย เพื่องานพัฒนาองค์กร” ให้แก่
บุคลากร เสริมทักษะการสือ่ สารอย่างมอื อาชพี

๔.โครงการฝกึ อบรมหลักสตู ร “การดบั เพลิงขัน้ ตน้ และฝกึ ซ้อมอพยพหนไี ฟ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

๕.อบรมสง่ เสริมพัฒนา บุคลากร ตอบโจทย์การปฏิบตั งิ าน และการใชช้ ีวติ รปู แบบใหม่ สง่ ตอ่ “เทคนิค
การใชโ้ ปรแกรม Microsoft office อยา่ งมีประสิทธิภาพ”

๖.อบรมการผลิตเกลือขดั ผิว และสลปิ ปิ้งมาร์ค(มาร์คหนา้ ใสก่อนนอน)
๗.โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร พฒั นาบคุ ลิกภาพส่งู านบริการท่ีมปี ระสิทธภิ าพ
๘.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการใชภ้ าษาอังกฤษเพอื่ เพิ่มประสทิ ธภิ าพในการ
ให้บริการ” ให้แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และการเติมพลังสร้างสรรค์
โดยนาประสบการณแ์ ละการเรยี นรู้จากการฝึกอบรม มาปรบั ใช้ให้สามารถปฏบิ ัตหิ น้าท่ีได้อยา่ งมีประสิทธภิ าพ
๙.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เร่ือง “ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในยุค AEC สาหรับบุคลากรของ
องคก์ รภาครฐั ”

เอกสารประกอบการพิจารณา รางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒๓

ภาคผนวก

เอกสารประกอบการพิจารณา รางวลั พระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒๔

ผลงานประกาศเกียรตคิ ุณส่งเสริมและสนับสนุนระดับจังหวดั ตามหลักเกณฑก์ ารคัดเลอื ก ข้อ (๑)
(ประกาศฯขอ้ ๙.๓)

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวลั พระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒๕

ผลงานการสง่ เสรมิ หรือสนับสนนุ การจดั สวัสดิการและสวัสดภิ าพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชพี ทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัตงิ านดา้ นการศึกษาทง้ั ทางตรงหรือทางออ้ มเปน็ ท่ปี ระจักษป์ รากฏตอ่ สารณชน
ตามหลักเกณฑ์การคดั เลอื ก ข้อ (๒)

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวลั พระพฤหัสบดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒๖

ผลงานการสง่ เสรมิ หรอื สนับสนุนการจัดสวสั ดกิ ารและสวัสดภิ าพ ให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา
และผู้ปฏิบตั งิ านดา้ นการศึกษาทง้ั ทางตรงหรือทางออ้ มเป็นทป่ี ระจักษ์ปรากฏต่อสารณชน
ตามหลกั เกณฑ์การคัดเลอื ก ขอ้ (๒)

แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแผนการพัฒนาบคุ ลากร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการพจิ ารณา รางวัลพระพฤหสั บดี ประจาปี ๒๕๖๓ ๒๗

คาส่งั แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาแผนบรหิ ารทรพั ยากรบุคคล และแผนพฒั นาบุคลากร
ศนู ยก์ ารศกึ ษาจงั หวดั สมทุ รสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ นั ทา
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Eventos de Verão 2020
Next Book
Majlis Kunjung Hormat MGB bersama PPD & Majlis Perpisahan En. Aminuddin b Khalit Pen PPD Bagan Datuk