The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MLA Bhimrao Anna Tapkir
तुमचे मत, तुमचा अधिकार तुमच्या बरोबर आहे विकासाची साथ !

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by roshmiworld, 2019-10-14 12:26:11

आमदार भिमराव अण्णा तापकीर !

MLA Bhimrao Anna Tapkir
तुमचे मत, तुमचा अधिकार तुमच्या बरोबर आहे विकासाची साथ !

Keywords: #MLA Bhimrao Tapkir

ñdßZo Wmoam_moR>çm§Mr... Amnë`mM àJVrMr
~rOo Ë`m§Zr amodbr... Amnwë`mM g_¥ÕrMr

A{daV COmim

2

Ia§M, _moXr ho EH$ AO~ agm`Z!

    
   
 .  
   
     
     . 
    
   
 .   
.   
         .
     
   , 
         
     
       
   .

    
   
.       
     . 
 ,    
  
-    . 
    
 ,   ,  ,
     
     
.     
    ,  
       
  .               
 . -               .
           . 
    .      .     
           .

3

{ZYm©a n[adV©ZmMm, {ZíM` {dH$mgmMm

^maVr` OZVm nmQ>u, {edgoZm,
AmanrAm` (A), amgn, {edg§J«m_
d a`V H«$m§Vr _hm`wVrMo A{YH¥$V C_oXdma

4

_ZmoJV

IS>H$dmgbm _VXmag§KmVrb V_m_ _mVm-{nVm,
~§Yy-^{JZtZm gào_ Z_ñH$ma!

{^_amd (AmÊUm) VmnH$sa ho Zmd Vw_À`mgmR>r ZdrZ Zmhr. _VXmag§KmV {Xdg-amÌ EH$ H$aV OZVoÀ`m
àË`oH$ _yb^yV gmo`r-gw{dYm§Mm {dMma H$ê$Z àm_m{UH$nUo H$m_ H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. Ë`mMo \$i _bm OZVoÀ`m
ào_mVyZ {_iV Amho. gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_ Am{U CnH«$_mVrb gh^mJ VgoM g_mOmVrb àË`oH$ ZmJ[aH$m§À`m g_ñ`m
gmoS>{dÊ`m_Ü`o _r gX¡d AmJ«hr AgVmo, `mMm _bm {deof A{^_mZ Amho.

AmXaUr` n§VàYmZ Za|Ð _moXrOr `m§À`m "g~H$m gmW, g~H$m {dH$mg, g~H$m {dídmg' `m VÎdmZwgma _r
H$m_ H$arV AgyZ nwT>ohr H$arV amhrb. ~mobÊ`mnojm àË`j H¥$Vrda _mPm ^a AgVmo. Amnë`mnojm Amnbo H$m_
~mobbo nm{hOo. `m VÎdmda _r nwT>o MmbV Amho. _mÂ`m nmM dfmªÀ`m H$mbmdYrV _r Ho$boë`m {d{dY {dH$mgH$m_m§Mm
boImOmoIm `m H$m`©AhdmbmÛmao Amnë`mg_moa _m§S>Ê`mMm à`ËZ Ho$bm Amho. gJir
{dH$mgH$m_o _mÂ`m_wioM nyU© Pmbr Agm _mPm Xmdm A{O~mV ZgyZ ho EH$ Q>r_dH©$
Amho. Oo gdmªZr {_iyZ H$amd`mMo Amho. Ë`m_wio gdmªZm gmo~V KoD$ZM _r hr H$m_o
_mJu bmdV Amho. Ago åhUUo MwH$sMo R>aUma Zmhr.

H|$Ð gaH$ma Am{U amÁ` gaH$maÀ`m gd© `moOZm àË`oH$ H$mZmH$monè`mVrb
JaOd§Vm§n`ªV nmohmoMdyZ Ë`mMm bm^ {_idyZ XoÊ`mgmR>r à`ËZ H$arV Amho.
{dH$mgH$m_o hmoV AgVmZm IS>H$dmgbm _VXmag§KmVyZ AZoH$ _hÎdmMo Am{U
àb§{~V àíZ gmoS>{dÊ`mMm _r _ZmnmgyZ à`ËZ Ho$bm Am{U H$arV Amho.

_m. _w»`_§Ìr Xod|ÐOr \$S>Udrg, àXoemÜ`j M§ÐH$m§VXmXm nmQ>rb Am{U
_̧ r_S§ >imVrb ghH$mar _ͧ `mÀ§ `m H$m`j© _ ZVo Ë¥ dmImbr _VXmagK§ mV A{YH$m{YH$
{dH$mgH$m_o H$aÊ`m_Ü`o _r qghmMm dmQ>m CMby eH$bmo, `mMm _bm AmZ§X
Amho. Odinmg 1280 H$moQ>r én`m§nojm A{YH$ aH$_oÀ`m {d{dY {dH$mg
H$m_m§Mm boImOmoIm Amnë`mg_moa _m§S>VmZm _bm A{^_mZ dmQ>V Amho.

AmVm Amnë`mbm _hmamï´>mV {dH$mgmÀ`m ~m~VrV Amnbm IS>H$dmgbm
{dYmZg^m _VXmag§K "Aìdb' `mda {e¸$m_moV©~ H$aÊ`mgmR>r
EH$sMr _moQ> H$m`_ R>odm`Mr Amho.

`mgmR>rM... "H$_i'

{MÝhmg_moarb ~Q>U Xm~yZ
AmnU _bm Amerdm©X Úmdm,

hr Z_« {dZ§Vr.

Amnbm Z_«,

{^_amd (AmÊUm) Ym|{S>~m VmnH$sa

5

~hþ_Obr
Mm§XUr Mm¡H$
CÈ>mUnyb

gZ 2022 n`ªV àH$ën A§{V_ Q>ßß`mV

nwUo ehamÀ`m npíM_ àdoeÛma Agboë`m, IS>H$dmgbm Vrd« MT> Am{U Vrd« CVma 3 nQ>rV H$_r
{dYmZg^m _VXmag§KmVyZ OmUmè`m, _w§~B©-~|Jiya _hm_mJm©Vrb nmfmU,~mdYZ Vo H$moWê$S>gmR>r g~-do
Mm§XUr Mm¡H$mV dma§dma hmoUmao AnKmV, dmhVyH$ H$m|S>r Am{U
dmT>Vr ahXmar bjmV KoVm `m {R>H$mUr amÁ` Am{U H|$Ð Mm§XUr Mm¡H$mVrb g§nyU© dmhVyH$ {g¾b{da{hV
gaH$maÀ`m {ZYrVyZ Xþ_Obr CÈ>mUnybmMo Am{U é§XrH$aU d
gm¢X`uH$aUmH$[aVm dma§dma nmR>nwamdm gwê$ hmoVm. Ë`mg gZ nwbmMr é§Xr 60 _r.
2017 _Ü`o `e àmá Pmbo. Amdí`H$ ^yg§nmXZmMo H$m_ 90 Q>¸o$
nyU© Pmbo AgyZ àË`j CÈ>mUnybmMo H$m_ gwé Amho.

6

IS>H$dmgbm IS>H$dmgbm
_VXmag§KmVrb {dYmZg^m
añVo gwgmQ> _VXmag§KmVrb
añË`m§À`m
{dH$mgmgmR>r
hm`~«rS> A°Ý`wB©Q>r
àH$ënmV§J©V
{ZYr {_imbm
Amho. Q´>m`nmQ>u
A°{J«_|Q>Ûmao añË`mMr H$m_o gwê$ AgyZ Ë`mZ§Vahr H$m±H«$sQ>
d S>m§~arH$aUmMr nwT>rb 10 df} XoI^mb XþéñVr
H§$ÌmQ>Xmam_m\©$V H$aÊ`mV `oUma Agë`mZo añË`m§Mm
XOm© CÎm_ amhÊ`mg _XV hmoUma Amho.

Zm§XoS> Vo doëho ImZmnya Vo nmZeoV qghJS>-IoS> {edmnya
 amÁ` _hm_mJ© H«$_m§H$ - 133  à_wI {Oëhm _mJ© H«$_m§H$-37
 à_wI {Oëhm _mJ© H«$_m§H$-36
añË`mMo dU©Z añË`mMo dU©Z
añË`mMo dU©Z
 {H$aH$Q>dmS>r, H$moëhodmS>r,  _mbIoS>, daXmS>o, {ZJS>o, AmogmS>},
IS>H$dmgbm d ImZmnya `oWo  qghJS> KmQ> añVm,
10 _rQ>a é§X H$m±H«$sQ> añVm gmoZmnya d Am§~r `oWo g§nyU© dmKmo~mMr Xar, H$m|T>Unya
7 _rQ>a é§X S>m§~ar añVm AdgadmS>r, H$m|T>Unya Vo
{edmnya amï´>r` _hm_mJ© 4 n`ªV
 Zm§XoS> Vo {H$aH$Q>dmS>r \$mQ>m  nmZeoV_Ü`o 9 _rQ>a é§X añVo
4 nXar 16 _rQ>a H$m±H«$sQ> añVm  Jmdm§_Ü`o 7 _rQ>a é§XrMm
 EHy$U H$m±H«$sQ> añVm-10.1  nmZeoV `oWo 150 _r. H$m±H«$sQ> añVm
H$m±H«$sQ> añVm
{H$_r  H$m±H«$sQ> añË`mMr bm§~r
3.24 H$_r.

7

qghJS> KmQ>mVrb dmT>Vr dmhVyH$ 116
H$m|S>r H$_r H$aÊ`mgmR>r qghJS>
nm`Wm (AmVH$admS>r) Vo _mWm, nwUo EHy$U 32 Q´>m°br
XadmOm Aem 8 {H$_r bm§~rÀ`m KmQ> j_Vm Vmer 1000 n`©Q>H$
añË`mMo A§Va "amon-do' _wio 1800
_rQ>a hmoUma Amho. AZoH$ dfmªnmgyZ bm§~r 1800 _rQ>a
àb§{~V Agbobm qghJS>mdarb
"amon-do'Mm àH$ën dma§dma _mJ© AmVH$admS>r Vo nwUo XadmOm
nmR>nwamì`mZ§Va _mJu bmJbm AgyZ,
bdH$aM `m àH$ënmMo H$m_ àË`j 8
gwê$ hmoUma Amho. amÁ`mVrb hm Xþgam
"amon-do' àH$ën AgUma Amho.

3000

àñVm{dV

A§Va 6 {H$._r.
^w`mar _mJ©

Imbrb _oQ´>mo _mJmªgmR>r à`ËZerb

* S>o¸$Z Vo IS>H$dmgbm _oQ´>mo
* H$mÌO Vo Mm§XUr Mm¡H$ _oQ´>mo

9

H$mÌO Mm¡H$ (d§S>a{gQ>r) dS>Jm§d (Zdbo nyb) Vo H$mÌO
Vo amOg gmogm`Q>r hr bm§~r nwUo npíM_ ~mødiU
ghmnXar CÈ>mUnyb åhUyZ AmoiIbr OmVo. `m
^mJmV H$mÌO Mm¡H$m_Ü`o hmoUmar
126.69 dmhVyH$H$m|S>r Q>miÊ`mgmR>r H$mÌO
Mm¡H$ (d§S>a{gQ>r) Vo amOg
J«oS> gonoaQ>a ñQ´>ŠMa gmogm`Q>r ghmnXar CÈ>mUnyb d
1340 _r. bm§~ d 23.7 é§X dS>Jm§d (Zdbo nyb) Vo H$mÌO
añVm ghmnXarH$aU H$m_mg
ZwH$VrM _§Owar {_imbr AgyZ ho
H$m_ {Z{dXmñVa Amho.

10

dS>Jm§d (Zdbo nyb) Vo añË`m§_Yrb N>moQ>çm nwbmMo ~m§YH$m_
H$mÌO Mm¡H$ añVm nmXMmè`m§gmR>r ZdrZ g~do
ghmnXarH$aU
ApñVËdmVrb 4 nXar añVm 6 nXar hmoUma
97.66 XmoÝhr ~mOybm g_m§Va godm añVo hmoUma
dmhZm§gmR>r g~doMo é§XrH$aU
g§ajH$ H$R>S>o, _moè`m, q^Vr C^maUma
nmXMmè`m§gmR>r nXnW

godm dm{hÝ`m§gmR>r `w{Q>brQ>r H$m°[aS>ma

11

ZJa{dH$mg {d^mJ

12.65d nwUo _Znm

A§VJ©V H$m_o

1 H$moQ>r YZH$dS>r, _w§Jio AÊUm ZJa d 20 bj qghJS> amoS>, gmB©ZJa,
1 H$moQ>r gw_§Jb H$m`m©b` n[agamV añVm 10 bj _m{UH$ ~mJ S´>oZoO bmB©Z
35 bj Ym`ar n[agamV añVo H$m±H«$sQ>rH$aU 10 bj qghJS> amoS>, gmB©ZJa, _m{UH$ ~mJ
50 bj YZH$dS>r, lrZJa ßbm°Q> 1 H$moQ>r añVm H$m±H«$sQ>rH$aU
30 bj añVm H$m±H«$sQ>rH$aU Ym`ar `oWrb bmoH$_V àog
20 bj Zdbo nyb Vo qghJS> amoS> godm añVm añVm H$m±H«$sQ>rH$aU
15 bj gZ{gQ>r Vo H$d}ZJa ZXrdaMm nyb
30 bj
30 bj dS>Jm§d ~w& 24 _r. S>r.nr. añVm 50 bj Am§~oJmd Y~mS>r añVm {dH${gV
YZH$dS>r, lo`g JmS>©Z ~MV JQ> 50 bj dS>Jmd ~w& _{hbm ~MV JQ>
1 H$moQ>r hm°bMo ~m§YH$m_ d à{ejU H|$Ð B_maV
20 bj
20 bj YZH$dS>r, amD$V ~mJ g§ajU q^V 35 bj YZH$dS>r _Yrb IoimMo
50 bj _¡XmZ {dH${gV
10 bj ~mdYZ Iw& IoimMo _¡XmZ {dH${gV 50 bj dS>Jmd `oWrb añVo H$m±H«$sQ>rH$aU
25 bj
10 bj YZH$dS>r `oWrb g.Z§. 35 50 bj dmaOo, am‘ZJa `oWrb S´>oZoO bmB©Z
IoimMo _¡XmZ {dH${gV ~mdYZ,^wgmar H$m°bZr
20 bj qghJS> {H$„m, N>ÌnVr {edmOr `oWrb añVo H$m±H«$sQ>rH$aU
_hmamO, Z.VmZmOr _mbwgao {eën amOrd Jm§Yr ZJa `oWrb
añVo H$m±H«$sQ>rH$aU
dmaOo ~maQ>¸o$ é½Umb` {dH$mgH$m_o 25 bj {edUo `oWrb añVo S>m§~arH$aU
YZH$dS>r, Ho$ed H$m°ßboŠg
añVm H$m±H«$sQ>rH$aU 50 bj amOrd Jm§Yr ZJa S´>oZoO bmB©Z

{edUo `oWrb añVo H$m±H«$sQ>rH$aU 25 bj Ym`ar J„r~moimV S´>oZoO bmB©Z
{~~dodmS>r, amOrd Jm§Yr ZJa
^mJmV {dÚwV Vmam ^y_rJV 50 bj

dS>Jmd ~w& g.Z§.8 _Ü`o {da§Jwim H|$Ð 50 bj YZH$dS>r `oWrb añVo H$m±H«$sQ>rH$aU
qghJS> amoS>-ñdßZ ZJar dmaOo, am‘ZJa añVo H$m±H«$sQ>rH$aU
añVm H$m±H«$sQ>rH$aU 25 bj

darbà_mUo H$m_o nyU© Pmbr AgyZ, H$mhr H$m_o {Z{dXmñVa d àJVrnWmda AmhoV.

12

{edUo Vo H$m|T>do-YmdS>o,
H$m|T>dm JoQ> {g_|Q>
H$m±H«$sQ> añVm

9.70

qghJS> añVmdarb
Zm§XoS> \$mQ>m
nyb

5

13

nwUo _hmnm{bH$m nwUo _ZnmÀ`m A§XmOnÌH$mV _mÂ`m d
A§XmOnÌH$ ZJagodH$m§À`m _mÜ`_mVyZ añVo, S´o>ZoO bmB©Z,
H$m_o JmS>©Z {dH${gV H$aUo, {dÚwV ì`dñWm, bmB©Q>
hmD$g d VXZwf§{JH$ H$m_m§gmR>r 200 H$moQ>r
200 én`m§Mr H$m_o Odinmg nyU©Ëdmg Ambr Amho.
{deof {ZYrVyZ nwUo _Znm_Ü`o Zì`mZo g_m{dï>
J«m_gS>H$ Pmboë`m {edUo, CÎm_ZJa, Ym`ar gh BVa
`moOZoA§VJ©V YZH$dS>r, ~mbmOrZJa, ^maVr` {dÚmnrR>,
H$m_o amOrd Jm§Yr ZJa, ~mdYZ, ^wgmar H$m°bZr,
dmaOo, dS>Jmd-qghJS> amoS> `m ^mJmV
H$moQ>çmdYr én`m§Mr {dH$mgH$m_o gwê$ AmhoV.

26.36

1.30 H$moQ>r Im_Jmd _mdi-_moJadmS>r añVm 2.76 H$moQ>r H$m|T>Unya Vo H$ë`mU añVm
1.93 H$moQ>r Ym`ar, Zm§Xmoer Vo gUgZJa añVm 3.70 H$moQ>r AJi§~o R>mH$admS>r añVm
1.67 H$moQ>r Ia_ar-XþéH$Xam añVm, 1.39 H$moQ>r Jmoèho Vo _midmS>r añVm

1.37 H$moQ>r Amdu-VmZmOr ZJa añVm 1.78 H$moQ>r _moaXar-{edVadmS>r Vo am_moer dñVr añVm
1.38 H$moQ>r JmD$S>Xam-am‘moer dñVr añVm 1.05 H$moQ>r Om§^br Vo {ZiH§$R>oída añVm,

2.61 H$moQ>r Am§~r-danodmS>r añVm 89 bj Jmoèho Iw. Vo PmiUdmS>r añVm

1.12 H$moQ>r _mbIoS> Vo ImQ>no dñVr añVm 54 bj ~hþbr Vo nmoQ>odmS>r añVm

1 H$moQ>r IS>H$dmgbm Vo H$moëhodmS>r añVm 1.87 H$moQ>r Im_Jmd _mdi Vo _moJadmS>r añË`mdarb nyb

darbà_mUo H$m_o nyU© Pmbr AgyZ, H$mhr H$m_o {Z{dXmñVa d àJVrnWmda AmhoV.

14

nrE_AmaS>rE d
{Oëhm dm{f©H$ `moOZo
A§VJ©V H$m_o

11.59 3 bj {O.n. emim Am§Ji~o ¶oWo H«$sS>m gm{h˶
5 bj {H$aH$Q>dmS>r ¶oWrb añVm

5 bj IS>H$dmgbm, H$moëhodmS>r añVm

4.44 H$moQ>r {H$aH$Q>dmS>r Vo Zm§Xmoer, 5 bj {H$aH$Q>dmS>r ¶oWrb nÌmMmi añVm H$aUo
gUgZJa, ‘w»¶ añVm 5 bj Zm§Xmoer A§VJ©V añVm H$aUo
20 bj {H$a{H$Q>dmS>r `oWrb añVm H$aUo
3.63 H$moQ>r Zèho Vo A{^Zd H$m°boO añVm 25 bj {edUo, Zm§XoS> Vo Ym¶ar `oWo añVm
25 bj ahmQ>dS>o Vo YZJa dñVr añVm H$aUo
81.38 bj H$moëhodmS>r Vo IS>H$dmgbm, añVm 20 bj Om§^br Vo YZJa dñVrH$S>o OmUmam añVm
30 bj gm§~aodmS>r ¶oWo gmH$d ~m§YUo
10 bj JmoJbdmS>r Vo qeXodmS>r añVm 12 bj
5.60 bj A§Ji~o ¶oWo J«m‘n§Mm¶V B‘maV ~m§YUo
10 bj Im‘Jmd ‘mdi Vo ‘moJadmS>r añVm 5.60 bj AmVH$admS>r ¶oWo ñ‘emZ^y‘r eoS> ~m§YUo
WmonQ>odmS>r ¶oWo ñ‘emZ^y‘r eoS> ~m§YUo
10 bj daXmS>o Vo dgdodmS>r añVm gm§~aodmS>r ¶oWo ñ‘emZ^y‘r eoS> ~m§YUo
H$moëhodmS>r A§VJ© añVm H$aUo
10 bj IS>H$dmS>r Vo AmJi§~o añVm

10 bj Zm§Xmoer Vo gUgdmS>r añVm

20 bj Im‘Jmd ‘mdi Vo ‘moJadmS>r añVm

5.60 bj {edmnya ¶oWo ñ‘emZ^y‘r A§VJ©V gwYmaUm 5.60 bj

5.60 bj H$m|T>Unya ¶oWo ñ‘emZ^y‘r A§VJ©V gwYmaUm 7.50 bj

3 bj {O. n. emim, ImZmnya ¶oWo H«$sS>m gm{h˶ 7.50 bj Zèho ¶oWrb nmar H§$nZrH$S>o OmUmam añVm

darbà_mUo H$m_o nyU© Pmbr AgyZ, H$mhr H$m_o {Z{dXmñVa d àJVrnWmda AmhoV.

15

_hmamï´> emgZ 10 bj am._m. H«$. 115 H$m|T>do YmdS>o dñVr
A§XmOnÌH$ 2 H$moQ>r añVm J«m._m. 108 gwYmaUm H$aUo.
A§VJ©V H$m_o 1 H$moQ>r 0/00 Vo 1/00
1 H$moQ>r S>moUOo, qghJS>, H$m|T>Unya, IoS>-
33.83 {edmnya, JamS>o H$mo{S>V añVm gwYmaUm
H$aUo. 0/00 Vo 1/500 d 14/00 Vo 15/100
60 bj S>moUOo, qghJS>, H$m|T>Unya, IoS>- 1 H$moQ>r IS>H$dmgbm S>moUOo ImZmnya añVm
60 bj {edmnya, JamS>o H$mo{S>V añVm gwYmaUm 10 bj am_m 133 gwYmaUm H$aUo.
1.5 H$moQ>r H$aUo. 16/900 Vo 17/950 1 H$moQ>r {H$_r 19/200 Vo 21/00
70 bj S>moUOo, qghJS>, H$m|T>Unya añVm>, 2 H$moQ>r IS>H$dmgbm S>moUOo ImZmnya añVm
1.3 H$moQ>r gwYmaUm H$aUo. 13/00 Vo 15/00 am_m 133 gwYmaUm H$aUo.
70 bj {H$_r 27/00 Vo 27/800
70 bj ~hþbr Hw$S>Oo dmaOo añVm H$aUo. ~hþbr, dmaOo añVm, am_m 115
30 bj 39/400 Vo 41/00 d 44/00 Vo 45/500 gwYmaUm H$aUo. {H$_r 54/800 Vo
10 bj 56/700
~hþbr Hw$S>Oo IS>H$dmgbm dmaOo ~hþbr, dmaOo añVm, am_m 115
añVm gwYmaUm H$aUo. 55/00 Vo {H$_r 38/800 `oWo N>moQ>çm
57/700 nwbmMo ~m§YH$m_ H$aUo.
ImZmnya-nmZeoV añVm gwYmaUm ~hþbr, dmaOo añVm, am_m 115
H$aUo. 0/00 Vo 1/500 d gwYmaUm H$aUo.
12/00 Vo 14/00 {H$_r 31/00 Vo 37/00
S>moUOo-qghJS>-H$m|T>Unya, IoS>, S>moUOo-qghJS>-H$m|T>Unya, IoS>,
{edmnya añVm gwYmaUo {edmnya añVm gwYmaUo. 0/00 Vo
15/500 Vo 16/500 1/500 d 10/00 Vo 11/400
S>moUOo-qghJS>-H$m|T>Unya, IoS>,
{edmnya añVm gwYmaUo. 16/500 Vo 16
16/900 d 11/00 Vo 11/400
am._m. H«$. 115 Vo IS>H$dmS>r J«m._m.
398 añVm gwYmaUm H$aUo.
0/500 Vo 1/500
am._m. H«$. 115 Vo IS>H$dmS>r J«m._m.
398 añVm gwYmaUm H$aUo.
0/500 Vo 1/500

2 H$moQ>r S>moUOo-qghJS>-H$m|T>Unya, IoS>,
2.30 H$moQ>r {edmnya añVm gwYmaUo.
{H$_r 7/500 Vo 9/500
ImZmnya-nmZeoV amoS>, à{O_m 37
añVm gwYmaUm H$aUo. {H$_r 5/00
Vo 6/00 d 10/600 Vo 12/900 Vo
14/00 d 14/600

1.12 H$moQ>r S>moUOo qghJS> H$m|T>Unya, IoS>-{edmnya
Vo am_m 131 bm {_iUmam _mJ©. {H$_r
1/500 Vo 18/800 d J«m_m 342 Mo
{H$_r 0/00 Vo 2/800 d ImZmnya-
nmZeoV añVm {H$_r 1/500 Vo
10/600 Mr gwYmaUm H$aUo.

1.92 H$moQ>r ~hþbr, Hw$S>Oo, IS>H$dmgbm, am_m 4.54 H$moQ>r Hw$S>Oo, AmJi§~o, IS>H$dmS>r, _m§S>dr
66 bj 115 N>moQ>çm nwbmMo ~m§YH$m_ H$aUo. 1.75 H$moQ>r ~w&, _m§S>dr Iw., gm§JéZ, ^JVdmS>r,
1.97 H$moQ>r {H$_r 54/800 ~hþbr, am._m. 115 {H$_r 37/00
4.85 H$moQ>r CÎm_ ZJa, {edUo, añVm am_m 115 Vo 41/00, 43/00 Vo 49/00
gwYmaUm H$aUo. {H$_r 41/00 Vo añVm {deof XþéñVr
44/00 d 46/500 Vo 48/00 IoS>-{edmnya- {edmnya añVm à{O_m
~hþbr, Hw$S>Oo, IS>H$dmgbm,dmaOo 41 {H$_r. 28/00 Vo 30/00 añVm
am_m 115 N>moQ>çm nwbmMo ~m§YH$m_ {deof XþéñVr
H$aUo. {H$_r 55/400
~hþbr, Om§^br añVm à{O_m 27 {H$_r darbà_mUo H$m_o nyU© Pmbr AgyZ, H$mhr H$m_o
30/00 Vo 35/00 XþéñVr {H$_r {Z{dXmñVa d àJVrnWmda AmhoV.
35/00 Vo 45/00 añVm gwYmaUm

17

dmaOo, _mB© _§JoeH$a
hm°pñnQ>bg_moarb
CÈ>mUnyb

dmaOo hm¶dodarb ‘mB© ‘§JoeH$a g‘moarb CÈ>mUnwbmMo ImgXma {Jare^mD$ ~mnQ> ¶m§Mo ew^hñVo bmoH$mn©U H$aʶmV
Ambo. ¶m nwbmMo H$m‘mgmR>r _mÂ`mg_doV ñWm{ZH$ nXm{YH$mar ¶m§Zr H|$Ðr` _§Ìr Zm‘Xma {ZVrZOr JS>H$ar gmho~

Am{U àemgZmH$S>o dma§dma nmR>nwamdm H$ê$Z {dH«$_r doioV hm nyb nyU© H$ê$Z dmhVwH$sg Iwbm Ho$bm.

18

J«m_rU no`Oob
`moOZoA§VJ©V
H$m_o

27.22

amÁ`mMo nmUrnwadR>m_§Ìr _m. ~~ZamdOr à`ËZ
bmoUrH$a `m§À`mH$S>o nmR>nwamdm
H$ê$Z IS>H$dmgbm _VXmag§KmVrb n[aUm_
Imbrb à_mUo Z_yX Jmdm§Mm J«m_rU
no`Ob `moOZoV g_mdoe H$ê$Z KoVbm 19
AgyZ, `mn¡H$s H$mhr Jmdm§_Ü`o nmUr
`moOZoMo H$m_ gwê$ Pmbo AgyZ H$mhr
H$m_o {Z{dXmñVa d àJVrnWmda AmhoV.

`moOZoVrb g_m{dï> Jmdo …

Am§~r, Amdu, Jm`H$dmS> dmS>r, _moaXar, JmoJbdmS>r,
{edWadmS>r, _moaXar, H$ë`mU, H$m|T>Unya,
IS>H$dmgbm, Im_Jmd _mdi, Ia_ar, _midmS>r,
_moJadmS>r, ImZmnya, _mbIoS>, _UoadmS>r, Zm§Xmoer,
Hw$S>Oo, ahmQ>dS>o, daXmS>o, AmJi§~o, {H$aH$Q>dmS>r,
ImS>odmS>r, Zm§XoS>, JmD$S>Xam B.

darb Jmdm§_Ü`o nmUr`moOZoMr H$m_o {Z{dXmñVa
d àJVrV d àñVm{dV AmhoV.

Ob`wŠV {edma Zmbm ImobrH$aU-Ob`wº$ {edma A{^`mZ 2015-16

5.3 JmoJbdmS>r (nmdUXam) - nm.V. Zmbm ImobrH$aU (H$m_ nyU©)

{Oëhm dm{f©H$ {Z`moOZ gZ 2015-16 bmoH$ gh^mJ

A{hao gmoZmadmS>r-Zmbm ImobrH$aU (H$m_ nyU©) JmoJbdmS>r (Jm§dR>mU) - nm.V. Zmbm ImobrH$aU (H$m_ nyU©)
Amdu (JmdR>mU) - H$mo.n.Zmbm ImobrH$aU (H$m_ nyU©)
bKw nmQ>~§Ymao XoI^mb XþéñVr {O.n. {ZYr Koam qghJS> (_moaXar) - nm.V.Zmbm H$mobrH$aU (H$m_ nyU©)

Amdu (AmIa dñVr) diU ~§Ymam Xþ. (H$m_ nyU©) gr.Eg.Ama.
Im_Jm§d _mdi (~m_U S>moh)-diU ~§Ymam Xþ. (H$m_ àJVrV)
JmoJbdmS>r (JmdR>mU) - nm.V. Jmi H$mT>Uo (H$m_ nyU©)
bKw nmQ>~§Ymao {~Ja Am{Xdmgr Ob`wº$ {edma A{^`mZ Amdu (JmdR>mU) - Zmbm ImobrH$aU (H$m_ nyU©)

Im_Jm§d _mdi (_moJadmS>r) - gmR>dU ~§Ymam (H$m_ nyU©) Ob`wº$ {edma A{^`mZ gZ 2016-17
H$ë`mU (_oKaOmB©Xam) nmPa Vbmd (H$m_ nyU©)
H$m|T>Unwa (Jmonmi~m~mMm AmoT>m) - diU ~§Ymam XþéñVr (H$m_ nyU©)
Ob`wº$ {edma A{^`mZ 2015-16 S>moUOo (gømÐrdmS>r) - H$mo.n. XþéñVr (gwé H$aUo Amho)
Am§~r (danodmS>r) amZ~mMr Vmb - gmR>dU ~§Ymam (H$m_ nyU©)
JmoJbdmS>r (åhgmo~mXam) - nm.V.XþéñVr (H$m_ àJVrV) JmoJbdmS>r (åhgmo~mXam) - nm.V.XþéñVr (àJVrV)
AmJi§~o (dS>mMrdmS>r) - gm.~§. (H$m_ nyU©)
Amdu (Am_Q>rMmXam) - nm.V. XþéñVr (H$m_ nyU©) Zmbm ImobrH$aU
Amdu JmdR>mU Z.nm.nw. {dhrarOdi - H$mo.n.Xþ. (H$m_ nyU©)
Amdu (_miì`mMm _im) - H$mo.n.Xþ. (H$m_ nyU©) H$m|T>Unwa (ñWm{ZH$ Zmbm) - Zmbm ImobrH$aU
H$ë`mU ({edVadmS>r) Zm`H$mS>m S>moh - gm.~§. (H$m_ nyU©)
KoamqghJS> (_moaXar) - nm.V.XþéñVr (H$m_ àJVrV) 2702 b.nm. {~Ja Am{Xdmgr
ahmQ>dS>o Z.nm.nw. {dhrarOdi - H$mo.n.Xþ. (H$m_ nyU©)
H$m|T>Unwa (H$miw~mB© _§{Xam_mJo) - gmR>dU ~§Ymam (H$m_ nyU©)
S>moUOo (MìhmUdmS>r) - gmR>dU ~§Ymam (H$m_ nyU©)
_mbIoS> (ñ_emZ^y_r Imbr) - gmR>dU ~§Ymam (H$m_ nyU©)

2702 H$mo.n. ~§Ymao

H$m|T>Unwa (({OaVmi) - H$mo.n.~§Ymam (H$m_ nyU©) 37.92

darbà_mUo H$m_o nyU© Pmbr AgyZ, H$mhr H$m_o
{Z{dXmñVa d àJVrnWmda AmhoV.

20

AmonZ {O_ CX²KmQ>Z _VXmag§KmVrb YZH$dS>r,
~mbmOr ZJa, ^maVr` {dÚmnrR>,
dmaOo, H$moWê$S>, dS>Jmd ~w&, qghJS> amoS>, H$m|T>do-YmdS>o, IS>H$dmgbm, Jmoèho ~w& BË`m{X
gh {d{dY ^mJmV ZmJ[aH$m§gmR>r AmonZ {O_ gwê$ H$aÊ`mV Ambr.

21

Am_Xma ñWm{ZH$ {dH$mg {ZYr gZ 2015-16 - aŠH$_ 2 H$moQ>r 16 bj*

gZ 2014-15 - aŠH$_ 1 H$moQ>r 42 bj*  VmoaUm, kmZoœa, Zd Vê$U _§S>i, lr `moJramO OZmY©Z J«§Wmb`, kmZa§OZ
gmd©O{ZH$ dmMZmb` `oWo J«§Wmb`mV J«§W nwa{dUo
 _moJadmS>r, H$moR>maOmB© Vo dmi§OmB© OmZH$adñVr añVm H$aUo.
 ImZmnya, ^moB©Amir `oWo gm_{OH$ g^mJ¥hmMo dmT>rd H$m_ H$aUo.  IS>H$dmgbm, Ym`ar, IoS>-{edmnya, H$ë`mU, Koam qghJS> `oWo J«m_n§M`mV
 _m¡. H$m|T>do YmdSo> `oWrb ì`m`m_emioMo dmT>rd H$m_ H$aUo. hÚrV gm¡a {Xdo nmob g{hV ~g{dUo.
 Jmo-ho Iw. Vo PmiUdmS>r añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 CÎm_ZJa nmobrg Mm¡H$s _mJrb dñVrV gm_{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.  ImZmnya hÔrV VbmdmÀ`m ~mOyZo añVm V`ma H$aUo
 dS>Jmd, {dîUynwa_H$So> OmUmam añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  JUoe A§JU gmogm`Q>r, Zèho n[agamV añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 H$moWê$S>, YZbú_r nmH©$H$So> OmUmam añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  H$moëhodmS>r,lrZmW hmB©Q>gH$So> OmUmam añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 dmaOo `oWrb {JarYa A§JUH$So> OmUmam añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  Ho$ëhodmS>r, _mV¥N>m`m hmB©Q>gH$So> OmUmam añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 dS>Jmd gZ{gQ>rH$Sy>Z {edgmJa ao{g. añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  ~oZH$a _im, Ym`ar n[agamVrb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 d¥§XmdZ gmogm. emo^m nmH©$ Vo YZbú_r nmH©$añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  Am{e©dmX JmS©>Z, {edUo n[agamV añVm S>m§~arH$aU H$aUo
 dmaOo `oWrb B§ÐYZwî` ZJarH$So> OmUmam añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  ^moB©amO Vê$U _§S>i, ImZmnya ì`m`m_emiog ì`m`m_gm{hË` nwa{dUo.
 CÎm_ZJa Vo H$moT>do YmdSo> añVm ê$XrH$U d S>m§~arH$aU H$aUo.  {edUo `oWo _w»` añË`m bmJV nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo.
 JmoJbdmS>r (_m§S>dr IwX©) añVo H$m±H«$sQ>rH$aU, nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo.  {H$aH$sQ> dmS>r `oWrb A§VJ©V añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 _m¡. Koam qghJS> XþJ©Xam `oWo gm_{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.  dmS©> H«$.5 gd} Z§ 82/2 Xm§JQ> nmQ>rbZJa `oWo añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 _m¡. dmaOo, ê$Udmb gmogm`Q>r`À`m Odi gm_{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.  JmD$S>Xam `oWo {Oëhm n[afX emioÀ`m dJ©Imoë`m ~m§YUo.
 H$mH$So> Q>oaog JUnVr _mWm `oWo añVm S>m§~arH$aU H$aUo  H$m|T>do YmdSo> `oWrb JmdR>mU A§VJ©V añVm H$m±H«$sQ> H$aUo.
 dmaOo AmVyb ZJa, amhþb {ZgJ© Ho$.hm¡. gmogm.n`ªV añVm H$aUo.  nmobrg Am`wº$, A§VJ©V JwÝho à{V~§Y emIm `oWo 10 g§JUH$ nwa{dUo.
 YZH$dS>r gË`gmB©ZJa g.Z. 35 añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  dmaOo _midmS>r nmobrg Mm¡H$sg 2 g§JUH$ nwa{dUo.
 _m¡. {edmnya `oWo gm_{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.  qghJS> amoS> nmobrg ñQ>oeZ `oWo 2 g§JUH$ nwa{dUo.
 Ym`ar Jmd {dH$mgZJa, gmR>o g^mJ¥hOdi S´o>ZoO bmB©Z Q>mH$Uo.  ghH$maZJa nmobrg ñQ>oeZ `oWo 2 g§JUH$ nwa{dUo.
 Ym`ar Jmd `oWo S>rEgHo$ {dœ A§VJ©V añV S>m§~arH$aU H$aUo.  CÎm_ZJa nmobrg Mm¡H$sg `oWo 2 g§JUH$ nwa{dUo.
 H¥$îU{bbm Q>oaog _hmË_m gmo.,XÎm_§{Xa añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.  nwUo J«m_rU H$m`m©b` Am{W©H$ JwÝho emIm `oWo 2 g§JUH$ nwa{dUo.
 YZH$dS>r ~g Wm§ã`mOdi _{hbm d nwê$f ñdÀN>VmJ¥h ~m§YUo.  {edZJar gmogm. EH$bì` H$m°boO n[agamV añVo H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 _m¡. Amdu _w»` añVm H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  {edà^y gmogm. COdr ^wgmar H$m°bZr n[agamV añVo H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 COdr ^wgmar H$m°bZr,B§{Xam e§H$ZJa, `oWo g§ajH$ q^V ~m§YUo.  YZbú_r gmogm. ^wgmar H$m°bZr n[agam_Ü`o añVo H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 CnA{YjH$ ^y_r A{^boI , `m§Zm 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  _m¡Oo {edUo `oWrb amhþb ZJa `oWo ~g Wm§~m ~m§YUo.
 eobma àm.emim,amOrd Jm§Yr ZJa 3 g§JUH$, 3 `wnrEg nwa{dUo.  CÎm_ZJa `oWo _{hbm Apñ_Vm ^dZ n[agamV g^m_§S>n ~m§YH$m_ H$aUo.
 _mÜ`{_H$ {dÚmb`, {~~dodmS>r, `oWo 3 g§JUH$,3 `wnrEg nwa{dUo  g.Z§. 70 dS>Jmd ~w. g§VH¥$nm añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 Zmam`Uamd gUg emim,Ym`ar, `oWo 5 g§JUH$, 5 `wnrEg nwa{dUo.  Am|H$ma nmH©$, amO_wÐm, YZH$dS>r n[agamV añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim,~hþbr, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  _oKdfm© gmogm`Q>r, dmaOo hm`do n[aga A§VJ©V añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim, Hw$S>Oo, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  nyOm nmH©$, Amo_, Ab§H$ma gmogm. {~~dodmS>r añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim, _omH$admS>r, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  g.Z§.12 gZ{gQ>r amoS>, dS>Jmd ~w. n[agamV añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim, {edUo, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  nn©b H°gb, {~~dodmS>r n[agamV añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim, ImSo>dmS>r, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  dmaOo _midmS>r n[agamV {d{dY {R>H$mUr añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim, _m§S>dr ~w. `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  ê$Udmb gmogm. (n°Zmoa_m) dmaOo n[agamV añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim, AmJi§~o, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  ~r-\o$O AVwb ZJa, dmaOo n[agamV añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim, R>mH$admS>r, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  amD$V ~mJ YZH$dS>r, g_W© H$m°åßboŠg añVm H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo..
 {O.n.àm. emim, _m§S>dr IwX©, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  {gÜXH$bm,_oKdfm© gmogm. amOh§g H$m°. n[agamV añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {O.n.àm. emim, IS>H$dmS>r, `oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  YZH$dS>r, g_W© H$m°åßboŠg, XogmB© Mmi `oWo nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo.
 {O.n.àm. emim, ^JVdmS>r,`oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  g_W© H$m°åßboŠg Vo _w»` _b{ZgmaU dm{hZr dm{hZr Q>mH$Uo.
 {O.n.àm. emim, gm§Jê$U,`oWo 2 g§JUH$ d 2 `wnrEg nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V daXmSo> `oWo (dmMZmb`)Aä`m{gH$m ~m§YUo.
 {edUo Amerdm©X JmS©>Zbm OmoS>Umam añVm V`ma H$aUo.
 YZH$dS>r _w»` añVm Vo amD$V ~mJ- añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 YZH$dS>r amD$V ~mJ `oWrb A§VJ©V añVm H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.

22

gZ 2016-17 - aŠH$_ 2 H$moQ>r 9 bj* gZ 2017-18 - aŠH$_ 2 H$moQ>r 50 bj*

 H$m|T>do YmdSo> `oWrb JmdR>mU A§VJ©V añVm H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.  _UoadmS>r `oWrb _w»`añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.

 H$m|T>do YmdSo> Vo Í`§~H$amd _moH$mer añVm H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.  {ZdSw§>J gmogm`Q>r, ~oZH$a dñVr, Ym`ar `oWo S´o>ZoO bmB©Z Q>mH$Uo.

 Zèho Am§~oJmd añVm Vo ^y_H$a dñVrH$So> OmUmam añVm V`ma H$aUo.  _meo Amir CÎm_ZJa ^mJmVrb añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.

 _moJadmS>r Hw§$^madñVr, XmadQ>H$a Amir nmbIr añVm H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.  S>r Eg Ho$ {dœ Ym`ar `oWrb ndZ déU gmogm. añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 gm§Jê$Z VoWo J«m_n§Mm`V H$m`m©b` Vo Jm`amZ OmoS> añVm IS>rH$aU H$aUo.
 Ym`ar Jmd, ~oZH$a dñVr, g§H$ën ao{g.añVm H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.
 _m¡Oo H$ë`mU A§VJV© añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo. Vm.hdobr {O.nwUo
 AmZ§XZJa, qghJS> amoS> hf©b n°bogañVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 _m¡. ImZmnya, lrZmW åhñH$mo~m _§{Xa ^mJmVrb añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 AmZ§XZJa, qghJS> amoS>, `e AmMuS> añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 ImZmnya `oWrb dmK dmS>m Vo ImZmnya daMr Vmbr_, añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 kmZoe ghH$mar g§ñWm, dmaOo _midmS>r añVo S>m§~arH$aU H$aUo.
 {edgmJa {gQ>r Vo {edgmJa ao{g, gZ{gQ>r amoS> H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.  dmaOo _midmS>r `m à^mJmV H$Mam CMbÊ`mgmR>r dmhZ IaoXr H$aUo.
 dS>Jmd Ym`ar- dS>Jmd ~w. `m à^mJmV H$Mam CMbÊ`mgmR>r dmhZ IaoXr H$aUo.
 ImZmnya Vm.hdobr, ñ_emZ^y_rV AmoQ>m ì`dñWm H$aUo.  ~mbmOrZJa amOrd Jm§Yr ZJa à^mJmV H$Mam CMbÊ`mgmR>r dmhZ IaoXr H$aUo.
 AmZ§X ZJa he©b nbog Vo em§Vr {dhma añVm S>m§~arH$aU H$aUo.  YZH$dS>r-Am§~oJmd nR>ma à^mJmV H$Mam CMbÊ`mgmR>r dmhZ IaoXr H$aUo.
 AmZ§X ZJa e§VZy {~ëS>tJ Vo amO`moJ JmS©>Z añVm S>m§~arH$aU H$aUo.  gË` gmB© ZJa YZH$dS>r `oWrb añVm V`ma H$aUo.
 AmZ§X ZJa V¥ár JmS©>Z H$moQ>© H$So> OmUmam añVm S>m§~arH$aU H$aUo.  lram_ZJa, ZmdS>H$a dñVr _Yrb añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 ImZmnya J«m_n§Mm`V g§Mm{bV `oWo Aä`m{gH$m ~m§YUo.  _m¡Oo H$ë`mU _méVr _§{Xa bJVMm añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 H$mÌO gahX àembm, H$mÌO XþY So>Aar \w$Q>nmW H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.  H$ë`mU J«m_n§Mm`V B_maV bJVMm añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 ImZmnya Vm.hdobr, ñ_emZ^y_rV eoS> C^maUo.  lram_ZJa `oWrb ZmdS>H$a dñVr gmoZmdUo dñVr añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 EH$Vm {dhma ZJa, EZ.S>r.E.n[agamV gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo  lram_ZJa `oWrb ZmdS>H$a dñVr _méVr _§{Xa añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 ì`§H$Q>oe ao{g. g_W© J«wn ^wgmar H$m°bZr `oWo gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.  ahmQ>dSo> `oWrb ñ_emZ^y_rV doqQ>J eoS> gh {d{dY {dH$mgH$m_o H$aUo.

 {VénVrZJa, dmaOo nwUo - 58 `oWo gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.  Amdu `oWrb ñ_emZ^y_rV doqQ>J eoS> gh {d{dY {dH$mgH$m_o H$aUo.

 gd§JS>r ZmJ[aH$ g§K hm°b g_moa ^wgmar H$m°bZr `oWo {da§Jwim H|$Ð C^maUo.  {edmnya `oWrb ñ_emZ^y_r A§VJ©V doqQ>J eoS>gh {d{dY {dH$mgH$m_o H$aUo.
 gnZm gmogm`Q>r, YZH$dS>r H$So> OmUmam añVm H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.
 B§{Xam dgmhV, H$monao ñ_emZ^y_rH$So> OmUmam añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 J«m_n§Mm`V Ym`ar, A§VJ©V G$VwZJar gmogm. añVm S>m§~arH$aU H$aUo.  Vm. hdobr _m§S>dr ~wÐþH$ A§VJ©V añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 dmaOo,amhþb {ZgJ© gmogm`Q>r n[agamVrb añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 Vm. hdobr _m§S>dr ~wÐþH$ {dÇ>b _§{Xam_mJrb añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 _m¡Oo {edUo `oWrb gmd©O{ZH$ n[agamV nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo.
 S>r Eg Ho$ {dœ Ym`ar `oWrb ^mñH$a dgwYm {~ëS>tJ, añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 CÎm_ZJa ^mOr _§S>B© g_moa _meo Amir, añVm H$m±{H«$Q>rH$aU H$aUo.  CÎm_ZJa àmW. emionmgyZ-ñ_emZ^y_rH$So> OmUmam añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 AVwb ZJa dmaOo n[agamV añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 Vm.hdobr,Zèho , MìhmU dñVr `oWrb añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.

 Vm.hdobr Jmoèho ~wÐþH$ X{bVdñVr H«$. 2 `oWrb añVm H$aUo.  Vm.hdobr,Zèho , JmoHw$i ZJa añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.

 Mm§XZr dñVr, CÎm_ ZJa, `oWrb añVm V`ma H$aUo.  {à`X{e©Zr H«$sS>m à{Vð>mZ, YZH$dS>r, nwUo 43, `m ì`m`m_emiog dm°H$a, Mm§Jë`m
àVrMr gm`H$b, S>å~oëg, _°Q> Ago ì`m`m_ emim gm{hË` nwa{dUo.
 {Oëhm n[afX àmW{_H$ emim H$ë`mU `oWo 4 g§JUH$ nwa{dUo.  ^wgmar H$m°bZr `oWrb YZbú_r nmH©$ H$So> OmUmam añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 ZJa ^y_mnZ H$m`m©b` IS>H$dmgbm `oWo 2 g§JUH$ nwa{dUo.  ^wgmar H$m°bZr `oWrb {edà^y gmogm`Q>rH$So> OmUmam añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {O. nwZ.A{YH$mar, OwZr {O. n[afX 3 g§JUH$ 1 qàQ>a XoÊ`mV `mdo.  {dZm`H$ gmogm`Q>r, qeXo ZJa, ~mdYZ IwX© `oWrb añVm H$m°ÝH«$sQ>rH$aU H$aUo.
 Ym`ar, Zmam`Uamd gUg emim, `oWo B© b{ZªJ àUmbr nwa{dUo.  lr_§Jb gmogm. YZH$dS>r, AmonZ ñnog_Ü`o n¸²$`m ñdê$nmMo H«$sS>m gm{hË` nwa{dUo.
 IS>H$dmgbm _VXmag§KmV ßbmpñQ>H$À`m N>moQ>çm-_moR>çm ~Ho$Q> nwa{dUo.  dS>Jmd IwX©, H«$m°g Amoìha `oWrb ì`m`m_emioV ì`m`m_emim gm{hË` nwa{dUo.

23

Am_Xma ñWm{ZH$ {dH$mg {ZYr  Vm.hdobr `ed§V _mÜ`{_H$ d Cƒ _mÜ`{_H$ {dÚmb`,IS>H$dmgbm `m
emiog AÜ`mnZ gm{hË` nwa{dUo. (à`moJemim gm{hË` )

gZ 2018-19 - aŠH$_ 1 H$moQ>r 98 bj*  Vm.hdobr AéUm Mm¡Yar _mÜ`{_H$ {dÚmb`, IS>H$dmgbm `m emiog

AÜ`mnZ gm{hË` nwa{dUo.(à`moJemim gm{hË` )

 Ama.qeXo àm`_ar ñH$y b, ZÝho Jmd§ , nUw o `m emigo AÜ`mnZ gm{hË` naw {dU.o
 Vm. hdobr, _m¡Oo IoS> {edmnya, `oWrb lram_ZJa dZ joÌ JQ> Z§. 309 `m  Zm_Xodamd _mohmoi {dÚm d H«$sS>m à{Vð>mZ nwUo, g§M{bV qghJS> _mÜ`{_H$
amIrd dZ joÌmV C§M amonm§Mr bmJdS> H$aUo.
{dÚmb`,gm§Jê$Z emiog AÜ`mnZ gm{hË` nwa{dUo.
 danodmS>r ñ_emZ^y_r Vo lr.~~Zamd gmiw§Ho$ `m§À`m eoVmn`©VMm añVm H$aUo.  Vm.hdobr gm§Jê$Z, qghJS> {dÚmb`, (_mÜ`{_H$) `m emiog {S>OrQ>b
 {~~dodmS>r amo{hSo>œa gmogm`Q>r n[agamV S´o>ZoO bmB©Z Q>mH$Uo.
B© - b{Z©J àUmbr ~g{dUo.
 qghJS> amoS>, he©b gmogm`Q>r n[agamV S´o>ZoO bmB©Z Q>mH$Uo.
 Vm.hdobr , YZH$dS>r, lr dm_Zamd AmoVyaH$a {dÚmb` (_mÜ`{_H$) `m
 YZH$dS>r lr._§Jb ghH$mar g§ñWm, gìh} Z§.32 {~ëS>tJ H«$_m§H$ E n[aga emiog {S>OrQ>b B© - b{Z©J àUmbr ~g{dUo.
nmoñQ> Am°{\$g Odirb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 Vm.hdobr dmaOo,_mÜ`{_H$ d Cƒ _mÜ`{_H$ {dÚmb`, Zm_Xodamd _mohmoi
 YZH$dS>r lr._§Jb ghH$mar g§ñWm, gìh} Z§.32 {~ëS>tJ H«$_m§H$ gr n[aga {dÚm à{Vð>mZ `m emiog {S>OrQ>b B© - b{Z©J àUmbr ~g{dUo.
nmoñQ> Am°{\$g Odirb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 Vm.hdobr {H$aH$Q>dmS>r, kmZXm àembm(_mÜ`{_H$) `m emioV {S>OrQ>b B©
 AmZ§XdZ, _hmË_m gmogm`Q>r S>rnr amoS> añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
b{Z©J àUmbr ~g{dUo.
 {Ì_yVu nmH©$, _§JbYm_, H$moWê$S> `oWrb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
 {à`X{eZ© r H$« sS>m à{Vð>mZ (ì`m`m_ emim) H$¥ îUH$w Q>r,Xmb¡ VZJa, YZH$dS>r,
 ^wgmar H$m°bZr YZbú_r nmH©$H$So> OmUmam añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
nwUo 43, `m ì`m`m_emiog \«$s doQ> (S§>~oëg, 4 ) AWdm ñQ>oeZ _eZar,
 Vm.hdobr {edUo amhþb ZJa ~g ñQ>m°n g_moarb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo. gm`H$b Ago ì`m`m_ emim gm{hË` nwa{dUo.
 ~mbmOr ZJa BWo Jwb_mohmoa ^mJmVrb dñVr_Ü`o añVm H$m±H«$sQ>H$aU H$aUo.  S>m`Zm{_H$ goë\$ {S>\o$Ýg IS>H$dmgbm `oWo Á`wXmo _°Q> d gm{hË` nwa{dUo.
 B§{Xam e§H$a ZJar, COdr ^wgmar H$m°bZr `oWo gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.  YZH$dS>r (H$mÌO), ^maVr {dhma n[agamVrb \w$Q>nmW V`ma H$aUo.
 _m¡`© JmS©>Z, gìh} Z§.52/26, H$moWê$S> Zmbm ^mJmVrb gr_mq^V ~m§YUo.  h°ßnr H$m°ånboŠg, E qdJ {H$aH$Q>dmS>r `oWrb añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 h°ßnr H$m°åßboŠg H$saH$Q>dmS>r `m ^mJmVrb añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 h°ßnr H$m°ånboŠg {H$aH$Q>dmS>r `m ^mJmVrb añVm S>m§~arH$aU H$aUo.
 ^m½`lr ZJa {~~dodmS>r ^mJmV S´o>ZoO bmB©Z Q>mH$Uo.
 Vm.hdobr H$mÌO nwUo `oWrb d§S>a {gQ>r `oWo gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.
 JmCS>Xam Vm hdobr `oWrb emioÀ`m dJ© Imoë`m ~m§YUo.
 ViOmB© nR>ma, gìh} Z§.7 `oWo gwb^ em¡Mmb` ~m§YUo.
 JUoe àoñQ>rO YZH$dS>r `oWrb _w»` OmoS>Umam añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.  _m¡Oo Jmoèho ~w. `oWrb {dÇ>b _§{Xa eoOmar gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo.
 Vm. hdobr, Ym`ar, nmoH$io dñVr n[agamVrb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo  {dœH$_m© ZJa, H$mÌO Jmd `oWrb ApñVËdmV Agboë`m gm_m{OH$
 Vm. hdobr, Ym`ar nmgmoS>r n[agamVrb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.
g^mJ¥hmÀ`m n{hë`m _Oë`mda ì`m`m_emioMm hm°b ~m§YUo.

 Vm. hdobr, Ym`ar, gw`©J§Jm gmogm. ^mJmVrb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.  V.hdobr, dmaOo, amO`moJ n[agamV gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo

 Ama EZ gmogm`Q>r dmaOo `oWrb añVm H$aUo  Zèho, _mZmOr ZJa, Hw$Q>o ZJa `oWrb añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.

 Ama EZ gmogm`Q>r dmaOo `m ^mJmVrb añVm S>m§~arH$aU H$aUo.  Zèho, _mZmOr ZJa, ~mbmOr ao{gSo>Ýgr OmUmam añVm H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.

 Vm. hdobr, J«m_n§Mm`V Hw$S>Oo `oWrb ñ_emZ^y_rV doqQ>J eoS> ~m§YUo  YZH$dS>r,lr.gX² Jwé e§H$a _hmamO _§{Xa, M¡VÝ` ZJa n[agamVrb añVm

 Vm. hdobr, J«m_n§Mm`V Hw$S>Oo `oWrb ñ_emZ^y_rV AmgZ ì`dñWm ~m§YUo H$m°H«$sQ>rH$aU H$aUo.

 Vm. hdobr, J«m_n§Mm`V daXmSo> `oWrb ñ_emZ^y_rV doqQ>J eoS> ~m§YUo

 Vm. hdobr, J«m_n§Mm`V daXmSo> `oWrb ñ_emZ^y_rV AmgZ ì`dñWm H$aUo.

 Vm.hdobr, J«m_n§Mm`V lram_ZJa ñ_emZ^y_rV doqQ>J eoS> ~m§YUo

 Vm.hdobr, J«m_n§Mm`V lram_ZJa ñ_emZ^y_rV AmgZ ì`dñWm H$aUo.

 Vm.hdobr, J«m_n§Mm`V ImZmnya ñ_emZ^y_rV AmgZ ì`dñWm H$aUo.

 Vm.hdobr, J«m_n§Mm`V ImZmnya ñ_emZ^y_rV doqQ>J eoS> ~m§YUo

 Vm.hdobr, J«m_n§Mm`V Jmoh} IwX© ñ_emZ^y_rV AmgZ ì`dñWm H$aUo.

 Vm.hdobr, J«m_n§Mm`V Jmoh} IwX© ñ_emZ^y_rV doqQ>J eoS> ~m§YUo.

 Vm.hdobr, J«m_n§Mm`V ImZmnya ñ_emZ^y_rV gwYmaUm {df`H$ H$m_o H$aUo.

 J«m_n§Mm`V _aUodmS>r (WmonQ>odmS>r) ñ_emZ^y_rV doqQ>J eoS> ~m§YUo

 J«m_n§Mm`V _aUodmS>r (WmonQ>odmS>r) ñ_emZ^y_rV AmgZ ì`dñWm H$aUo.

 Vm.hdbo r Zmam`UJmd gUg {dÚmb`, dS>Jmd IwX,© nwUo `m emigo AÜ`mnZ

gm{hË` nwa{dUo.(à`moJemim gm{hË` )

24

gZ 2019-20 - aŠH$_ 2 H$moQ>r 12 bj*  à^mJ H«$.10 `oWoem§Vr~Z gmogm..~mdYZ n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 aoUwH$m ZJar, dS>Jmd ~wÐH$ n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 _m¡`© JmS©>Z, gìh} Z§. 52/26, H$moWéS> Vo d¥§XmdZ H$m°ånboŠg n`ªV Zmbm  \$S>Vao {~pëS§>J, dS>Jmd ~wÐH$ n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
^mJmVrb gr_q^V ~m§YUo.  MadS> dmS>r-em§VmB© ZJa, dS>Jmd ~wÐþH$ añVm {dH${gV H$aUo.
 OmYd ZJa-dmñVw{eën, dS>Jmd ~wÐþH$ añVm {dH${gV H$aUo.
 dm_Zamd AmoVwaH$a _mÜ`{_H$ {dÚmb`, YZH$dS>r `m emiog à`moJemim  åhgmo~m ZJa, dS>Jmd ~wÐþH$ n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
gm{hË` nwa{dUo.  H$aU nmë_ gmogm., dmaOo n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 H$aU J«rZ gmogm., dmaOo n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 H$_©dra ^mD$amd nmQ>rb {dÚm _§{Xa, YZH$dS>r `m emiog à`moJemim  {JarYa Am§JU., dmaOo n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
gm{hË` nwa{dUo.  gwJ_ {dœ gmogm., dmaOo n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 AmH$me ZJa gmogm., dmaOo n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 àoaUm _mÜ`{_H$ {dÚmb`, Am§~oJmd nR>ma, YZH$dS>r `m emiog à`moJemim  AmZ§X ZJa gmogm., YZH$dS>r n[aga añVm {dH${gV H$aUo.
gm{hË` nwa{dUo.  Xod|Ð H$m`m©b`, AmZ§XZJa n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 ñdmVr gmogm., (AmZ§X ZJa)YZH$dS>r n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 {à`Xe©Zr _mÜ`{_H$ {dÚm_§{Xa, dZamB© H$m°bZr, YZH$dS>r `m emiog  d¥Zdmb n°Zmoa_m., dmaOo n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
4 _m`H«$moñH$mon nwa{dUo.  nmoi hmB©Q>g., hm`do gpìhg añVm dmaOo `oWo añVm {dH${gV H$aUo.
 B©emÝ` ZJar, dmaOo ì`m`m_emioV ì`m`m_ gm{hË` nwa{dUo,
 ~mbmOr _mÜ`{_H$ {dÚmb`, YZH$dS>r `m emiog 4 _m`H«$moñH$mon nwa{dUo.  amhþb ZJa, dmaOo `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.
 Zmam`Uamd gUg {dÚmb`, dS>Jmd IwX© `m emiog 4 _m`H«$moñH$mon nwa{dUo.  nm°ß`wba ZJa, dmaOo `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.
 AmZ§X ZJa, YZH$dS>r ^mJmV AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V IS>H$_mi, H$m|T>do-YmdSo> `oWo AmonZ {O_ gm{hË` na{dUo.
 goaoZ H$mC§Q>r, bJS> _im, Ym`ar ^mJmV AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V {H$aH$Q>dmS>r `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.
 ~«åhM¡VÝ`, {VénVr ZJa, dmaOo ^mJmV AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V {H$aH$Q>dmS>r dmS©> H«$.2.h°nr H$m°åßboŠg añVm {dH${gV H$aUo.
 éUdmb {_S>moO, dmaOo ^mJmV AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V {H$aH$Q>dmS>r h°nr H$m°åßboŠg añVm {dH${gV H$aUo.
 Jmoèho ~wÐþH$ J«m_n§Mm`V A§VJ©V AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V {H$aH$Q>dmS>r h°nr H$m°.E' {~pëS§>J añVm {dH${gV H$aUo
 IS>H$dmgbm J«m_n§Mm`V A§VJ©V AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  lram_ gmogm.. dmaOo `oWo AmonZ {O_ gm{hË` na{dUo.
 AVwb ZJa, dmaOo `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  {edgmJa \o$O-2._m{UH$ ~mJ `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.
 Am|H$ma JmS©>Z, qghJS> amoS> `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V ZÝho `oWo goë\$s nm°BªQ>AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.
 gw§Xa JmS©>Z, qghJS> amoS>, `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  _Z_mohZ nmœ©ZmW gmogm., {~~dodmS>r `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.
 amD$V ~mJ, YZH$dS>r `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  ñQ>oQ> ~±H$ ZJa gmogm., {~~odmS>r `oWo AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.
 JUoe H$m°ånboŠg, _m{UH$~mJ, qghJS> amoS> `oWo nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo d  bw§{~Zr ~m¡Õ {dhma, M¡Ì~Z gmogm. {~~dodmS>r añVm {dH${gV H$aUo.
 Zm§XoS> `oWo Oo. nr. ZJa A§VJ©V J„r~moimV S´o>ZoO {df`H$ H$m_o H$aUo.
H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  Zm§XoS> `oWo Oo. nr. ZJa A§VJ©V J„r~moimV añVm H$aUo.
 gw§Xa JmS©>Z, _m{UH$~mJ `oWo nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo d H$m±H«$sQ>rH$aU H$aUo.  J«m_n§Mm`V AmJi§~o-YZJadmS>r A§VJ©V J„r~moimV añVm H$aUo.
 Ym`ar, AmH$meXrn gmgo m`Q>r, JUeo ZJa Odi Amno Z {O_ gm{hË` naw {dU.o  J«m_n§Mm`V H$m|T>do-YmdSo>, ^r_ZJa A§VJ©V J„r~moimV añVm H$aUo.
 dS>Jmd ~wÐþH$, gìh} Z§. 71, à`oOm {gQ>r Odi AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V ImZmnya X{bVdñVr A§VJ©V J„r~moimV añVm H$aUo.
 dS>Jmd ~wÐþH$, amO`moJ gmogm., VwH$mB© ZJa AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  J«m_n§Mm`V Zm§XoS> `oWo Oo. nr. ZJa - am_oœa _§{Xa n[agamV añVm H$aUo.
 dS>Jmd ~wÐþH$, OmYd ZJa Odi AmonZ {O_ gm{hË` nwa{dUo.  {edUo `oWo ñZohm {dhma, `oWo J„r~moimV nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo.
 dmaOo, N>ÌnVr {edmOr _hmamO _§{Xa n[agamV am_ZJa dmaOo _midmS>r  {edUo `oWo aKwd§e gmogm`Q>r `oWo J„r~moimV nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo.

`oWo nopìh§J ãbm°H$ ~g{dUo. darbà_mUo Am_Xma ñWm{ZH$ {dH$mg H$m`©H«$_A§VJ©V
 dmaOo, _moVram_ ZJa gmogm`Q>r n[agamVrb _¡XmZmbJV Om°qJJ Q´>°H$ H$m_o nyU© Pmbr AgyZ, H$mhr H$m_o {Z{dXmñVa
d àJVrnWmda AmhoV.
{dH${gV H$aUo.
 am_ZJa H$m°bZr, ~mdYZ n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 am_ZJa H$m°bZr, ~mdYZ Vo _w»` añVm {dH${gV H$aUo.
 gmJa hm¡qgJ gmogm., ~mdYZ IwX©, n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 gmJa gmogm., gìh} Z§.13/2, ~mdYZ, n[aga añVm {dH${gV H$aUo.
 à^mJ H«$.10 `oWo {edVrW© gmogm., ~mdYZ n[aga añVm {dH${gV H$aUo.
 {d_b Hw§$O gmogm., ~mdYZ n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 gmo~m {dhma gmogm., ~mdYZ n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.
 B§Ðm`Ur gmogm., ~mdYZ n[agamVrb añVm {dH${gV H$aUo.

25

_w»`_§Ìr 1.84
d¡ÚH$s` ghmæ`Vm
{ZYr

Jar~ d JaOy é½Um§Zm _w»`_§Ìr d¡ÚH$s` ghmæ`Vm {ZYrVyZ...

noe§Q>Mo Zmd a¸$_ noe§Q>Mo Zmd a¸$_
~|S>Imbo hf© ^maV 150000 {eVb g§{Xn Vob§Jr 50000
(~o~r) lo`m amHo$e CXoJ 100000 {eVb g§{Xn Vob§Jr 50000
g§O` S>r. nmoQ>oH$a 170000 JmoS>dbo XÎmmÌ` kmZmo~m 75000
qS>~io ^mZwXmg lrhar 75000 hm§S>Jo Mm§JXod H$m|{S>~m 75000
VoOpñdZr gw{Zb A§{~Ho$ 30000 H$m_wZr Zmam`U {dR>mo~m 100000
gmiw§Ho$ _hoe a_oe 100000 AnUm© gr. Zm`Jm§dH$a 62500
H¡$bmg H$m§~io 100000 JmaX gw_Z~mB© {díd§^a 100000
A{^{OV H$m{eZmW gy`©d§er 100000 Amem gwbmIo 150000
JmJ} d¡embr {H$VuHw$_ma 100000 OmYd énmbr gw{Zb 150000
Jm`H$dmS> gw{ebm gmonmZ 100000 amo{hUr am_amd dm~io 50000
dJmao A{^foH$ g§Vmof 80000 _m. gwbjUm J§YmS>o 150000
OmYd Améfr g§O` 75000 ^ñ_o VoOg g§{Xn 50000
^mD$gmho~ Zm_Xod Jm`H$dmS> 200000 Amem JmoqdX bm§S>Jo 150000
qeXo g{dVm lrH$m§V 100000 H¡$dë` g_ra gwVma 100000
H$X_ am_M§Ð g§Vw 100000 gw^mf _mYdamd Hw$bH$Uu 100000
{d^wVo Vwfma e§H$a 100000 q^Jma{Xdo gmJa ^mD$gmho~ 150000
gwOmVm A{^_mZ åhñHo$ 150000 amUo J§Jmam_ Ym|Sy> 100000
~m|~bo {dR>m~mB© _YwH$a 50000 Xþ~mb gwaoIm XÎmmÌ` 25000
AWd© ZdZmW Jm`H$dmS> 150000 ZmB©H$Yé àH$me {edmOr 100000
gmR>o A{^OrV à^mH$a 80000 em_amd Q>r. PS>mUo 100000
MìhmU b{bVm ~mimgmho~ 100000 {H$aU Tw>_Ho$ 150000
AemoH$ amdOr Xoenm§S>o 50000 gmB©amO JUoe ZmZJwS>o 150000
gwaoe nm§Sw>a§J gmoZmdUo 300000 d¡embr nm§Sw>a§J dmKXao 50000
gwaoe {H$gZ n§{S>V 100000 _mZH$a à\w$„ OZmX©Z 75000
àH$me _mYdamd Y_} 100000 qeXo g{Vf g§nVamd 150000
ZwVZ g§O` {hado 150000 _m. lramO {H$aU H$moino 100000
eoQ>o _§Jbm Xodam_ 150000 _mZH$a Amem ^mD$ 50800
{Xì`m g§{Xn KmQ>o 82500 g§{Xn H$mÝhþ nS>di 100000
embZ ehmOr Ho$H$mS>o 150000 OJVmn Amo_ `moJoe 150000
amo{hUr Hw§$S>{bH$ MìhmU 150000 A{Zb JmoqdX hþë`miH$a 75000
åhoÌo d¡îUdr ^mJdV 200000 M§Ð^mJm eoQ>o 75000
^m{JaWr _méVr _hm_wZr 150000 {dO` Hw$bH$Uu 100000

26

noe§Q>Mo Zmd a¸$_ noe§Q>Mo Zmd a¸$_
KmoS>oH$a nwînbVm {XnH$ 100000 H$moH$mQ>o ApÝdV {ddoH$ 50000
WmoamV l¥{VH$m JOmZZ 200000 Hw$bH$Uu lrH$m§V 100000
Xoenm§S>o A{OV hoa§~ 150000 H$S>br d{ZVm {dbmg 30000
dgdo g_a A_a 47500 H$moH$ao g§J«m_ {edmOr 150000
A{^foH$ A{dZme bH$S> 100000 H|$Ðo {XnH$ h[aü§Ð 300000
Hw$S>r aoIm _mohZ 100000 H$m|S>o gwZ§Xm Zm_Xod 150000
CÎm_ aKwZmW MmoaKo 80000 ({Q‰>Z 1 ) n„dr _ZmoO MmH$UH$a 25000
hmVH$a XÎmmÌ` bú_U 100000 ({Q‰>Z 2) n„dr _ZmoO MmH$UH$a 25000
AOJm§dH$a {Jarf Jw§Sy> 200000 gmoZHo$ gm[aH$m gmJa 110000
~moaS>o gwaoe dg§X 30000 qeÌo AemoH$ e§H$a 300000
OmYd _{Zfm VwH$mam_ 30000 _mZH$a JUoe am_^mD$ 30000
e¡boe ^¡æ`mbmb naXoer 25000 nm`JwS>o {d{ZVm 40000
_°Ï`w eHw§$Vbm Wm°_g 100000 kmZXod Jm`H$dmS> 150000
H$moR>mdio gwYra a§JZmW 100000 ew^m§Jr H¥$îUmOr JoPo 150000
hþbmdio lmdU g§Vmof 200000 ^JV _méVr bú_U 100000
qeÌo H$m§Vm~mB© AemoH$ 40000 Jmoio bú_r 160000
ndma em§Vm~mB© JUoe 100000 _§Joe H$m|T>ao 5000
`oS>Jo bú_U ~m~y 50000 _§Xm{H$Zr JmoaI _hm_wZr 75000
AWd© g§O` ^mQ>o 300000 OJVmn _YwH$a gmYw 100000
OJVmn gmoZ_ g§{Xn 30000 ~m~wamd M§XZ gmoZmdUo 170000
nmQ>rb JmoXmdar am_M§Ð 35000 d¡embr ZmB©H$ 100000
daKS>o gw_Z AOw©Z 40000 Jm¡aeoQ>o ew^m§Jr gw{OVHw$_ma 75000
^mJdV àUd {dZm`H$ 30000 g§{Xn am_Xmg Amé 100000
_§Xm gwYra ^mH$ao 150000 EHy$U 1,18,83,300

gZ 2014 Vo 2019 Xaå`mZ EHy$U Am{W©H$ _XV é. 1 H$moQ>r 18 bj 83 hOma 300
HA$mmdJíX`nHÌ$o
_w»`_§Ìr d¡ÚH$s` ghm`Îmm {ZYr A§VJ©V H$H©$amoJ, öX`,
{H$S>Zr CnMma, AnKmV d eó{H«$`mH$[aVm Am{W©H$ ghmæ`

 Am_Xmam§Mo {e\$mag nÌ ehar, Jar~ d¡ÚH$s` ghmæ` `moOZm, nwUo _.Z.nm.

 é½UmMm AWdm ZmVodmB©H$mMm _XV _mJUr AO© amOrd Jm§Yr OrdZXm`r Amamo½` `moOZm
 {eYmn{ÌH$m  AmYmaH$mS>©
 VhgrbXmam§Mm 1 bmIm§À`m AmVrb CËnÞmMm XmIbm (_yi àV) g§nH©$- OZg§nH©$ H$m`m©b`,
 d¡ÚH$s` IMm©Mo à_mUnÌ (_yi àV)
 é½UmMo [anmoQ>©g² lrZJa ßbm°Q>, YZH$dS>r eodQ>À`m ~g
 nmgnmoQ>© gmB©O XmoZ \$moQ>mo ñQ>m°nOdi, YZH$dS>r, nwUo-411 043,
 é½Umb`mMo ~±H$ Vnerb \$moZ … 020-24369696

 d¡ÚH$s` IMm©À`m à_mUnÌmMr Xþæ`_ nÌ {gìhrb gO©Z `m§À`mH$Sy>Z à_m{UV H$aUo.

27

^y_rnyOZ

IS>H$dmgbm {dYmZg^m _VXmag§KmVrb {d{dY à^mJ d Jmdm§_Ü`o {dH$mgH$m_m§À`m ^y_rnOyZàg§Jr.

28

bmdVm
H$Mè`mMr
`mo½`
{dëhodmQ>,
ídmgmMr
hmoB©b
ewÕ hdoer
JmR>
dmaOo _midmS>r, dS>Jmd Ym`ar- dS>Jmd ~w., ~mbmOrZJa amOrd Jm§Yr ZJa, YZH$dS>r-Am§~oJmd nR>ma
`m à^mJmV H$Mam CMbÊ`mgmR>r K§Q>mJmS>r CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV Ambr.

29

njH$m`©

30

OZVoMm àM§S> {dídmg d à{VgmX hrM `emMr Jwê${H$„r...

31

gm§ñH¥${VH$ CnH«$_

nwUo hr
gm§ñH¥${VH$
amOYmZr Amho.
hm bm¡{H$H$
AgÊ`m_mJMo
EH$ _moR>o H$maU
gm§ñH¥${VH$
H$m`©H«$_m§Zm
{_iUmar
XmX d Ë`mV
a_Umao nwUoH$a.

Amnë`m
_Xmag§KmVrb

ZmJ[aH$m§Zm
gm§ñH¥${VH$
H$m`©H«$_mVyZ
_Zgmoº$ AmZ§X
{_idyZ XoÊ`mMo
Am¡{MË` gmYyZ
`m {Z{_ÎmmZo
g_mOmVrb
AZoH$m§Zm EH$Ì
AmUÊ`mMo
H$m_ H$aÊ`mMm
EH$ N>moQ>mgm

à`ËZ...

32

33

gm_m{OH$ CnH«$_ amOH$maUmV g_mOH$maUmMm gh^mJ Iyn _moR>m d
_hÎdmMmM AgVmo, åhUyZ 80 Q>¸o$ g_mOH$maU Am{U
20 Q>¸o$ amOH$maU hoM gyÌ H$m`_ R>oD$Z H$m_ H$amdo bmJVo.

34

35

gr. E_. MfH$ IS>H$dmgbm
‘VXmag§KmV
{MÌH$bm gr.E_. MfH$,
ñnY}Xaå`mZ H«$sS>m _hmoËgd
{MÌ H$mT>Ê`mV A§VJ©V ìhm°br~m°b,
V„rZ Pmbobo Imo-Imo, {MÌH$bm,
{H«$Ho$Q>, H$~È>r,
{dÚmWu Jm`Z, am§Jmoir
`mgma»`m {d{dY
ñnYmªMo Am`moOZ
H$aÊ`mV Ambo
hmoVo. hr ñnYm©
A{Ve` CËgmhnyU©
dmVmdaUmV
nma nS>br.

36

37

e¡j{UH$ CnH«$_ kmZXmZ ho n{dÌ H$m_ Amho...

B©-b{ZªJ àUmbr

Ym`ar, Zmam`Uamd gUg emim, `ed§V _mÜ`{_H$ d Cƒ _mÜ`{_H$ {dÚmb`, IS>H$dmgbm, AéUm Mm¡Yar _mÜ`{_H$
{dÚmb`, IS>H$dmgbm, Ama.qeXo àm`_ar ñHy$b, ZÝho Jm§d, qghJS> _mÜ`{_H$ {dÚmb`, gm§Jê$Z,

lr dm_Zamd AmoVyaH$a {dÚmb` (_mÜ`{_H$), YZH$dS>r, kmZXm àembm(_mÜ`{_H$), {H$aH$Q>dmS>r, H$_©dra ^mD$amd nmQ>rb
{dÚm _§{Xa, YZH$dS>r, àoaUm _mÜ`{_H$ {dÚmb`, Am§~oJmd nR>ma, YZH$dS>r, {à`Xe©Zr _mÜ`{_H$ {dÚm_§{Xa,

dZamB© H$m°bZr, YZH$dS>r, ~mbmOr _mÜ`{_H$ {dÚmb`, YZH$dS>r `m emim§_Ü`o {dÚmÏ`mªgmR>r "B©-b{ZªJ àUmbr',
g§JUH$, _m`H«$moñH$mon-à`moJemim gm{hË` CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV Ambo.

38

AQ>b {dídH$_m© gÝ_mZ `moOZm

Am`wî`_mZ ^maV `moOZm

Am¶wmZ ^maV ¶moOZoVrb bm^m϶mªZm à‘mUnÌ dmQ>n..!!!
àYmZ‘§Ìr OZ Amamo½¶ ¶moOZm - Am¶wmZ ^maV ¶m
¶moOZoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ YZH$dS>r, Am§~oJmd nR>ma, Am§~r,
_mbIoS>, daXmS>o, gmoZmnya ^mJmV bm^m϶mªZm
Am¶wmZ ^maV ¶moOZoMo à‘mUnÌm§Mo dmQ>n.
39

{edma g§dmX n`m©daUmMo ajU Am{U g§dY©Z hoM
Amnbo Am`wî` d Amamo½` ~iH$Q> H$aVo.

40

d¥j bmJdS> A{^`mZmV§J©V d¥jd„r Amåhm§ gmo`ao, dZMao

41

42

43

44

45

{d{dY H$ë`mUH$mar Am{U {dH$mg `moOZm

n§VàYmZ OZYZ `moOZm OmñV Pmë`mg ZwH$gmZ^anmB© {_iVo.
d¡{eîQ>ço- 1. eoVr joÌmVrb CËnmXZ
n§VàYmZ OZYZ `moOZoMr KmofUm n§VàYmZ _moXtZr 15 {Za§Va Mmby amhÊ`mgmR>r H$mhr AZno{jV
Am°JñQ> 2014 amoOr bmb {H$ëë`mdéZ Ho$br Am{U H$maUm_wio eoVrVrb {nH$m§À`m CËnmXZmV
28 Am°JñQ> 2014 nmgyZ gd© Xoe^a gwé H$aÊ`mV ZwH$gmZ Pmë`mg qH$dm {nH$mM§ r ZmgmS>r Pmë`mg eVo H$è`mZ§ m Am{WH© $ _XV
Ambr. `moOZoMr d¡{eîQ>ço- 1) XoemVrb Jar~ bmoH$m§Mr XoUo. 2. eoVH$è`m§À`m CËnÞmV ñW¡`© àmá H$éZ XoUo, OoUoH$éZ Vo eoVr
~±H$ ì`dhma H$aÊ`mMr j_Vm dmT>mdr d AË`§V H$_r IMm©V {då`mMr godm joÌm_Ü`o gVV H$m`©aV amhVrb. 3. AmYw{ZH$ V§ÌkmZ d eoVr nÕVrMm
CnbãY ìhmdr. 2. XoemVrb Jar~ Hw$Qw>§~mbm ~±H$ godm d H$O©nwadR>çmMr dmna H$aÊ`mgmR>r eoVH$è`m§Zm àmoËgmhZ XoUo. 4. eoVr CËnmXZmVrb
godm CnbãY H$éZ XoUo. 3. XoemVrb Xþ~©b KQ>H$m§Mo ImOJr gmdH$mardarb YmoŠ`mnmgyZ eoVH$è`m§Mo g§ajU H$aUo. 5. AÞ gwa{jVVm àñWm{nV H$aUo.
Adb§{~Ëd H$_r H$aUo d gmdH$mamnmgyZ emofU Wm§~{dUo. 4. ImVoXmambm 6. {d{dY nrH$ nÕVrMm dmna H$éZ eoVrMr CËnmXZ dmT> d ñnYm©Ë_H$Vm
S>o{~Q> H$mS>©Ûmao 1 bmI én`mMm AnKmVr {d_m {Xbm OmUma Amho. 5. àñWm{nV H$aUo.
ImVoXmambm S>o{~Q> H$mS>©Ûmao 1 bmI én`mMm AnKmVr {d_m {Xbm OmUma
Amho. 6. ~±Ho$Mo ImVo eyÝ` {ebH$s ImVo Agob. åhUOoM ImË`mda H$mhr n§VàYmZ _wÐm `moOZm
a¸$_ R>odÊ`mMo ~§YZ Zmhr. `m `moOZV| J©V 28.52 H$moQ>r ~H± $ ImVr CKS>br
Jobr AmhoV d 41 hOma H$moQ>r én`m§hÿZ A{YH$ a¸$_ O_m Pmbr Amho. ^maV gaH$maZo 1 Am°ŠQ>mo~a 2015 amoOr
_wÐm ~±Ho$Mr ñWmnZm Ho$br. _wÐm
n§VàYmZ CÁdbm J°g ¶moOZm - `moOZoV OmJ{VH$ XOm©À`m CËH¥$ï> {dÎmr` godm, BVa ~±H$m§_m\©$V qH$dm
{dÎmr` g§ñWm§_m\©$V nwadyZ VimJmimVrb bmoH$m§Mm Am{W©H$ d gm_m{OH$
10 ‘mM© 2016 nmgyZ H$m¶m©pÝdV. ¶moOZm d¡{eï²>¶o - {dH$mg KS>dyZ AmUUo. VgoM bKw CÚmoJmÀ`m {dH$mgmbm MmbZm XoUo,
XoemVrb Aën CËnÞ JQ>mVrb (BPL) ‘{hbm; CÚmoJmÛmao amoOJma {Z{_©Vr hm à_wI CÔoe Amho. `m `moOZoV J°a§Q>a qH$dm
Á¶m§Zm na§namJV Mwbrda AÞ {eOdmdo bmJVo d Om_rZXmam{edm` N>moQ>çm CÚmoOH$m§Zm 50 hOma Vo 10 bmIm§n`ªV H$O©
hmoUmè¶m Ywam‘wio ˶m§À¶m Amamo½¶mg hmZr nmohMVo, {Xbo OmVo. _wÐm `moOZoA§VJ©V 3 loUr AgVrb. 1. {eey loUr A§VJ©V
Aem ‘{hbm§Zm ñd¶§nmH$ J°g (LPG H$ZoŠeZ) 50000 é. Mo H$O.© 2. {H$emao lUo r AV§ JV© 50000 é. nmgZy 5 bmImn§ `Vª
‘mo’$V XoʶmMr ¶moOZm Amho. ¶m‘ܶo à˶oH$ H$O©. 3. VéU loUr A§VJ©V 5 bmIm§nmgyZ 10 bmIm§n`ªV H$O©. _wÐm ~±H$
H$ZoŠeZgmR>r é.1600 AZwXmZ {Xbo OmVo. - ¶m ¶moOZogmR>r 2019 À¶m `moOZ|VJ©V AmVmn`ªV 7.64 H$moQ>r bmoH$m§Zm é. 75000 H$moQ>tMo dmQ>n Pmbo
~OoQ>‘ܶo 5 H$moQ>r OmoS>UrgmR>r é. 8 hOma H$moQ>r Mr VaVyX Pmbr AgyZ Amho. J°a§Q>a qH$dm Om_rZXmam{edm` N>moQ>çm CÚmoOH$m§Zm H$Om©Mr gw{dYm.
AmÎmmn¶ªV 2 H$moQ>r ‘{hbm§Zm ‘mo’$V ñd¶§nmH$ J°g (LPG H$ZoŠeZ)
n§VàYmZ Amdmg `moOZm
àYmZ‘§Ìr H$m¡eë¶ {dH$mg ¶moOZm -
n§VàYmZ Za|Ð _moXtZr hr `moOZm 25 OyZ 2015 amoOr
15 Owb¡ 2015 nmgyZ H$m¶m©pÝdV. ¶moOZm d¡{eï²>¶o - géw H$o br. Pmno Q>nÅ>rdmgr`mM§ o nZw dg© Z d Ë`mZ§ m OmJm
^maVr¶ ¶wdH$m§Mm H$m¡eë¶ {dH$mg àYmZ‘§Ìr CnbãY H$éZ XoUo d ImOJr ~m§YH$m_YmaH$m§H$Sy>Z
H$m¡eë¶ {dH$mg ¶moOZoMo à‘wI C{Ôï> AgyZ XoemVrb 24 bj ¶wdH$m§Zm Kao ~m§YyZ XoUo VgoM Jar~ bmoH$m§Zm nadS>Vrb Aer
H$m¡eë¶ {dH$mgmMo à{ejU XoUo hm hoVy Agy ¶wdH$m§Zm amoOJmanyd©H$ H$m¡eë¶ Kao ImOJr d gaH$mar joÌmÀ`m ^mJrXmar_Ü`o ~m§YUo Am{U darb gdmªgmR>r
XoD$Z ˶m§Mo OrdZ gwYmê$Z 4 dfm©V 1 H$moQ>r ¶wdH$m§Zm H$m¡eë¶ {dH$mgmMo H$O© nwadR>m d AZwXmZ XoUo hm _w»` CÔoe Amho. H|$Ð gaH$maH$Sy>Z àË`oH$
C{Ôï> - gaH$maZo øm ¶moOZogmR>r é. 1500 H$moQ>tMr VaVyX Ho$br AgyZ KamgmR>r 1 bmI Vo 2.3 bmI AZwXmZ {_iob. `m `moOZ|VJ©V XoemVrb
Mmby dfm©‘ܶo 600 {Oëøm§‘ܶo H$m¡eë¶ {dH$mg H|$Ð gwé hmoUma AmhoV. 4041 eham§Mr {ZdS> Ho$br Amho d AmJm_r 2 dfmªV 100 eham§Vrb Kao
~m§YUo ho C{Ôï> Amho. àË`oH$ J[a~mbm Ka XoÊ`mMm g§H$ën eham_Ü`o 2
àYmZ‘§Ìr gwajm {d‘m ¶moOZm -

9 ‘o 2015 nmgyZ H$m¶m©pÝdV. ¶moOZm d¡{eï²>¶o - XoemVrb H$moQ>r Am{U J«m_rU ^mJmV 1 H$moQ>r Kam§Mr {Z{_©Vr H$aÊ`mMm g§H$ën. 1.
Jar~ d ‘mJmgboë¶m bmoH$m§Zm gm‘m{OH$ gwajm Am{W©H$ Xþ~©b KQ>H$mVrb bm^mWvgmR>r d¡`{º$H$[aË`m Ka ~m§YUma Agob
bm^mdr ¶m H$[aVm AnKmVr {då¶mMo g§ajU hm hoVy Va Ë`mg AZwXmZ {_iob. _mÌ ho joÌ gdmªgmR>r Ka `m `moOZoMm ^mJ
AgyZ ¶m ¶moOZo‘ܶo gh^mJr hmoUmè¶m ZmJ[aH$mbm nm{hOo. 2. Am{W©H$ Xþ~©b/bm^mWvgmR>r ~°±Ho$H$Sy>Z 3 bmI én`o, Aën
12 é. àVrdf} ^ê$Z df©^a {d‘m g§ajU {‘iob. CËnÞ JQ>mVrb bm^mWvgmR>r 15 dfmªgmR>r 6 bmIm§À`m H$Om©da 6.5%
{d‘Xo mamMm AnKmVr ‘Ë¥ ¶y Pmë¶mg 2 bj é. d AnKmVmZo AnJ§ Ëd Amë¶mg BVHo$ ì`mO AZwXmZ {_iob.
1 bmI é. {d‘m g§ajU {‘iVo. hr ¶moOZm -gaH$maZo øm ¶moOZogmR>r é.
1500 H$moQ>tMr VaVyX Ho$br AgyZ Mmby dfm©‘ܶo 600 {Oëøm§‘ܶo H$m¡eë¶ n«YmZ_§Ìr OrdZ Á`moVr {d_m `moOZm
{dH$mg H|$Ð gwé - hmoUma AmhoV.
9 _o 2015 nmgyZ H$m`m©pÝdV. hr `moOZm 1 dfm©Mr
n§VàYmZ nrH$ {d_m `moOZm Agob. {à{_`_ dm{f©H$ 330 én`o Amho. `moOZoV gh^mJr hmoÊ`mgmR>r
ì`º$sMo d` {H$_mZ 18 df} d H$_mb 50 df} Agbo nm{hOo VgoM Ë`m
n§VàYmZ Za|Ð _moXr `m§Zr 13 OmZodmar 2016 amoOr `m `moOZoMr KmofUm Ho$br. ì`º$sMo ~±Ho$V ~MV ImVo AgUo Amdí`H$ Amho. H$moUË`mhr H$maUmZo
eoVH$è`mÀ`m {nH$m§Mo ZwH$gmZ gd©gm_mÝ` CËnmXZmÀ`m 50 Q>ŠŠ`m§nojm {d_mYmaH$mMm _¥Ë`y Pmë`mg Ë`mbm 2 bmI én`m§Mo {d_m g§ajU {_iob.

46

N>ÌnVr {edmOr _hmamO
eoVH$ar gÝ_mZ `moOZm
Eo{Vhm{gH$, nmaXeu
gdmªV _moR>r H$O©_m\$s

 50.27 bmI eoVH$è`m§Mr
H$O©ImVr _§Oya

 24,102 H$moQ>r én`o
~±H$m§Zm _§Oya

 43.92 bmI eoVH$è`m§À`m ~±H$
ImË`m§_Ü`o 18,613 H$moQ>r én`o O_m

AQ>b noÝeZ `moOZm {_iob. 8. J«m_rU ~oamoOJmar g_ñ`m gmoS>{dÊ`mgmR>r à{ejU H|$ÐmMr
ñWmnZm H$aUo. 9. OrdZmoÞVr H$m¡eë` H$m`©H«$_mV
9 _o 2015 nmgyZ H$m`m©pÝdV. bm^mWvgmR>r d`mo_`m©Xm bm^mÏ`m©Mo d` 15 df} Vo 18 df} Agob.
{H$_mZ d` 18 df}, H$_mb d` 40 df} Agob. hr
`moOZm Ag§K{Q>V joÌmVrb ZmJ[aH$m§da ^a XoUmar ~oQ>r ~MmAmo, ~oQ>r nT>mAmo `moOZm
Amho. `m `moOZoV gaH$ma {Xë`m OmUmè`m aH$_on¡H$s 50 Q>¸o$ qH$dm 1000
é. `mn¡H$s Or a¸$_ H$_r Agob Vr dJ©UrXmam§À`m ImË`mda 5 df} n`ªV 22 OmZodmar 2015 amoOr H$m`m©pÝdV. d¡{eîQ>ço--
O_m H$aob. ì`º$sbm Xa _{hÝ`mbm noÝeZ {_iob. Ë`mÀ`mZ§Va Ë`mÀ`m 1. ~mb qbJ JwUmoÎma gwYmaUo Am{U {ejUmÀ`m
OmoS>rXmambm d Ë`mÀ`m _¥Ë`yZ§Va `moOZoV gm_rb ì`º$sMo d` 60 df} nyU© _mÜ`_mVyZ _wbtÀ`m g~brH$aUmbm àmoËgmhZ XoUo.
Pmë`mZ§Va `m \§$S>mMr _yi a¸$_ dmagmbm {Xbr OmVo. gh^mJr ì`º$sbm 2. XoemVrb XahOmar _wbm_mJo _wbtÀ`m OZg§»`oV dmT> H$aUo. 3.
Xa _{hÝ`mbm 1000 én`mnmgyZ Vo 5000 é. n`ªV d`mÀ`m 60 dfm©Z§Va "~oQ>m-~oQ>r EH$ g_mZ' Ago gm§JV, qbJ ^oX^md g§nwï>mV AmUUo. 4. ór
noÝeZ {_iob. ^«yUhË`m Wm§~{dÊ`mgmo~V {ó`m§Mo Amamo½`, nmofU, Amhma, {ejU, gw{dYm
`m _wÚm§da ^a. 5. `m _mo{h_oÀ`m A§_b~OmdUrgmR>r H|$Ð gaH$maH$Sy>Z
XrZX`mi CnmÜ`m` J«m_Á`moVr `moOZm 100 H$moQ>r {ZYrMr VaVyX

25 gßQ>|~a 2014 nmgyZ H$m`m©pÝdV. C{ÔîQ>ço- 1. 1 _o gwH$Ý`m g_¥Õr `moOZm
2018 n`ªV gd© IoS>çm§Zm drOnwadR>m H$aUo. 2.
drOnwadR>m {\$S>aMo {d^mOZ H$éZ eoVr d KaJwVr 22 OmZodmar amoOr H$m`m©pÝdV. d¡{eîQ>ço- 1. `m
dmnamgmR>rMm {dÚwV nwadR>m doJdoJim H$aUo. 3. `moOZoÀ`m _mÜ`_mVyZ nmbH$ 10 dfmªImbrb
{dÚwV nwadR>çmMo CndhZ d drO dmQ>nmÀ`m H$m`©àUmbr_Ü`o gwYma_m _wbtMo nmoñQ> Am°{\$g qH$dm ~±Ho$_Ü`o ImVo
H$éZ drO nwadR>çmV gwYmaUm H$aUo. 4. {dOoMr JiVr Wm§~{dUogmR>r CKS>Vrb. 2. OÝ_mbm Amboë`m _wbmnmgyZ 10 df} d`mÀ`m _wbrn`ªV
gd©Ì _rQ>a ~g{dUo. àË`oH$ JmdmV drO nmohmoMdÊ`mMm g§H$ën. `m `moOZoV H$_rV H$_r 1000 é. R>od a¸$_ Agbobo ImVo CKS>Vm `oUo eŠ` Amho.
2019 n`ªV àË`oH$ KamV drO XoÊ`mMo C{ÔîQ>ç Amho. 3. `m ImË`mda 9.1 Q>¸o$ ì`mO {Xbo OmUma Amho. ì`mO CËnÞ H$amVyZ
dJibo OmUma. 4. EH$m Am{W©H$ dfm©V OmñVrV OmñV 1.5 bmI é.
XrZX`mi CnmÜ`m` A§Ë`moX` `moOZm Jw§VdVm `oD$ eH$VmV. 5. ho ImVo CKS>ë`mnmgyZ 21 dfmªn`ªV qH$dm 18
df} nyU© Pmboë`m _wbtMo b¾ Pmboë`m VmaIon`ªV ho ImVo ~§X hmoB©b. 6.
25 gßQ>|~a 2014 amoOr _wbtMo Cƒ {ejUmgmR>r `m ImË`mVyZ 50 Q>¸o$ a¸$_ H$mT>Vm `oD$ eH$Vo.
H$m`m©pÝdV. C{XîQ>ço - 1.
2017 n`ªV 10 bmI J«m_rU àYmZ_§Ìr OZAm¡fYr `moOZm
`wdH$m§Zm à{ejU XoD$Z
Ë`m§À`m_Ü`o H$m¡eë` {Z_m©U H$aUo. 2. emar[aH$ An§J ì`º$s¨Zmhr à{ejU 1 Owb¡, 2015 nmgyZ H$m`m©pÝdV. Am¡Yfm§À`m dmT>Ë`m
XoUo. 3. ehar ^mJm§_Ü`o ñd`§ghmæ`Vm JQ>m§Zm àmoËgmhZ XoUogmR>r {H$_VrZo ÌñV AgUmè`m é½Um§Zm {Xbmgm XoUo.
à{V JQ> é. 10000 Mr Am{W©H$ _XV CnbãY H$aUo. 4. H$m¡eë` d¡{eîQ>ço- 1. gaH$ma ImOJr Am{U gmd©O{ZH$
àmá bm^mÏ`mªg JQ>mÛmao ñdV…Mm CÚmoJ C^maÊ`mgmR>r 10 bmIm§n`ªV H§$nÝ`m§H$Sy>Z R>moH$ ^mdmV Am¡fYo IaoXr H$aUma
AZwXmZ CnbãY H$aUo. 5. ñdV…Mm CÚmoJ C^maÊ`mgmR>r ì`{º$JV Amho. Ë`mZ§Va Vr {H$aH$moi ~mOmamV OZAm¡fYr
bm^mÏ`mªg é. 2 bmIm§n`ªV AZwXmZ nwa{dUo. 6. àË`oH$ à{ejUmÏ`mªda `m ~±«S>Zo {dH$Uma. 2. OZAm¡fYr {àñH«$mB©~ H$aÊ`mgmR>r S>m°ŠQ>am§Zm AmJ«h
à{V 15 Vo 18 hOma é. IM© H$aUo. 7. XoemVrb 4041 ehar ^mJ `m H$aUma. 3. gaH$mar hm°pñnQ>b_Ü`o hm ~°«§S> dmnaUo gº$sMo H$aUma. 4.
`moOZ|VJ©V g_m{dï> AgVrb. Ë`mM~amo~a 5 bmI ehar `wdH$m§Zm bm^ 3000 OZAm¡fYm§Mr XþH$mZo 2016-17 _Ü`o CKS>Uma.

47

{dYr_§S>imVrb H$m_H$mO

{dYmZ_§S>imVrb bjdoYr gyMZm, Vmam§{H$V àíZ, AYm©
Vmg MMm©, Am¡{MË`mMo _wÔo `m à_wI Am`wYm§_m\©$V emgZmMo
bj doYyZ Ë`m àíZm§Zm dmMm \$moS>Ê`mMm à`ËZ

{hdmir A{YdoeZ 2015

nwUo {OëømVrb nr.E‘.nr.À¶m gw‘mao 130 ~gbm CËnmXH$ H§$nZr gwQ>o ^mJ doioda dmS>çm§Zm JmdR>mUmMm XOm© Xoʶm~m~V.
{_iV Zgë`mZo ~«oH$ S>mD$ZMo à‘mU dmT>bo Agë¶m~m~V..
nwUo {OëømVrb Zèho, dS>Jmd Ym¶ar, dmaOo, {edUo, CÎm‘ZJa Am¡Úmo{JH$
‘w§~B©-~§Jiyê$ ‘hm‘mJm©darb Om§^yidmS>r XmarnwbmImbrb añ˶mda Agbobm nyb dgmhVrVrb agm¶Z¶wº$ nmUr g^modVmbÀ¶m a{hdmgr dñVr‘ܶo gmoS>bo OmV
IMbobm AgyZ nwbmMr XþéñVr H$aUo~m~V. Agë¶m~m~V.

nwUo {OëømVrb ‘m¡Oo A{hao, Vm.hdobr ¶oWrb J«m‘ñWm§À¶m nwZd©gZmMm àý Joë¶m åhmÌo nyb Vo amOmam‘ nyb, nwUo ¶oWrb ZXrnmÌmbJV ‘moR>çmà‘mUmV AZ{YH¥$V
25 dfmªnmgyZ àb§{~V Agë`m~m~V. ì¶dgm¶ d BVa ñdénmMr A{VH«$‘Uo gwé Agë¶m~m~V.

nUw o ehamVrb Odinmg gdM© dZ Q>Ho $S>çm Mmho m~o mOZ§y r A{VH$« ‘UmZ§ r dTo >ë¶m AgZy nwUo {OëømVrb dmaOo Sw>¸$a qIS>rVrb diUmMm añVm dmhZMmbH$m§gmR>r ‘¥Ë¶yMm
dZm§Mr gwa{jVVmhr YmoŠ¶mV Ambr Agë¶m~m~V. gmnim ~ZV AgyZ, ¶m {R>H$mUr dma§dma AnKmV hmoV Agë¶m~m~V.

nwUo ‘hmnm{bHo$À¶m {d{dY é½Ubm¶mV {h‘mo½bmo~rZ VnmgUrH$[aVm ~g{dʶmV ggyZÀ¶m YVudaM nwʶmV ~mbodmS>r n[agam‘ܶo lr‘§V N>ÌnVr emhÿ ‘hmamO
Amboë¶m 40 ‘{eZ ~§X nS>ë¶m Agë`m~m~V. hm°pñnQ>b C^maʶmg ‘mݶVm {‘iyZ {ZYr CnbãY AgVm§Zm H$m`©dmhr Pmbr
nwUo {OëømVrb AZoH$ Jmdm§‘ܶo XodñWmZÀ¶m O{‘Zr A{VH«$‘UmÀ¶m {diImV Zgë`m~m~V.
Agë¶m~m~V nwUo-YZH$dS>rVrb M¡VݶZJa ¶oWrb gw‘mao EH$ EH$aÀ¶m ^yI§S>mda CÚmZmMo
nwUo {OëømVrb JwOa-qZ~miH$admS>r, ‘m§JS>odmS>r, Om§^yidmS>r, H$moiodmS>r ¶m AmajUmÀ`m à{H«$`o~m~V.

AW©g§H$ën A{YdoeZ 2016

Vm. hdbo r.,{O.nUw o ¶Wo rb ~mdYZ, am‘ ZXrÀ¶m nmÌmV d nmÌmbJV ‘mRo >çm à‘mUmV nmgog Xoʶm~m~V.
amS>mamoS>m d ^amd Q>mH$bm OmV Agë¶m~m~V.
nwUo ehamV n¶m¶© r añ˶mM§ m A^md d CÈ>mUnbw m§À¶m aIS>bëo ¶m H$m‘m‘§ iw o ehamVrb
nwUo {OëømV ‘wim-‘wR>m ZXrÀ¶m nmÌmV ObnUu ‘moR>çm à‘mUmda dmT>br AgyZ, dmhVwH$sMr g‘ñ¶m Vrd« ~Zbr Agë¶m~m~V.
¶m‘wio àXÿfUmgmh nmUr Xÿ{fV hmoV Agë¶m~m~V.
nUw o {OëømVrb bdmgm {gQ>r àH$ën gmH$maV AgVmZ§ m ‘mRo >çmà‘mUmV n¶md© aUmÀ¶m
dmaOo, nwUo Sw>¸$a qIS>rVrb diUmMm añVm dmhZMmbH$m§gmR>r ‘¥Ë¶yMm gmnim ~ZV {Z¶‘m§Mo C„§KZ Pmbo Agë`m~m~V.
AgyZ, ¶m {R>H$mUr dma§dma AnKmV hmoV Agë`m~m~V.
Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zm gÝ‘mZmMo OrdZ OJVm ¶mdo ¶mgmR>r Á¶oð>m§gmR>rMo YmoaUm§À`m
nwUo ‘hmnm{bHo$V g‘m{dï> Pmboë¶m 23 Jmdm§À¶m {gQ>r gìh}Mo H$m‘ Joë¶m gmV A§_b~OmdUr~m~V.
dfmªnmgyZ g§W JVrZo gwê$ Agë¶m~m~V.
nwUo ehamVrb H$moWê$S> ^mJmV {Z¶mo{OV {edg¥ï>rMo H$m‘ àb§{~V Agë¶m~m~V.
H$a‘UHy $ H$a ‘m’$ AgVmZm nUw o ehamVrb ghm ‘pëQ>ßbŠo g {MÌnQ>Jh¥ mÀ¶m ‘mbH$mZ§ r
68 H$moQ>r 65 bmI én¶m§Mm ~oH$m¶Xm H$a àojH$m§H$Sy>Z AmH$maë¶m~m~V. nwUo {OëømVrb amoO hOmamo n¶©Q>H$m§Mr dX©i AgUmè¶m qghJS> {H$ëë¶mMo ~wéO,
VQ>~§Xr A{Ve¶ YmoH$mXm¶H$ Pmbo Agë`m~m~V.
nwUo eha hÔrnmgyZ 10 Vo 15 {H$‘r A§Vamdarb IoS> {edmnya Q>mobZmŠ¶mda gdbV
H$amaZmå¶mVrb VaVwXrZwgma ñWm{ZH$ ZmJarH$m§Zm {~Ja ì¶mdgm{¶H$ dmhZm§Zm nwUo {OëømVrb IS>H$dmgbm XmQ> bmoH$dñVr Agbobm qghJS> añVm n[agamV
n¶m©¶r añVo Zgë¶mZo n`m©`r añË`m§À`m {dH$gZm~m~V.

nmdgmir A{YdoeZ 2016

nwUo ehamV Amobm Am{U C~oa ¶m ImgJr Q>°Šgr àdmgr godm XoUmè¶m H§$nݶm§Zr nwUo {OëømV {dhra, ‘mJob ˶mbm eoVVio ¶moOZ|VJ©V H$m‘ nyU© Pmë¶mZ§Va VgoM
"gO© àmBqgJ"À¶m ZmdmImbr nwUoH$am§Mr Ajae… byQ> H$aV Agë¶m~m~V. àJVrnWmda Amë¶mZ§Va AZwXmZ Xoʶm~m~V.

nwʶmVrb qghJS> {ejU g§ñWoÀ¶m nwʶmgh amÁ¶mVrb {ejH$, {ejHo$Va H$‘©Mmar nwUo eham‘ܶo ‘mo~mBb ZoQ>dH©$ H§$nݶm§H$Sy>Z ~oH$m¶XoeranUo ImoXmB© hmoV Agë¶mMo
‘mZYZmnmgyZ d§{MV Agë`m~m~V. ‘hmnm{bH$m àemgZmZo ‘mݶ Ho$bo AgyZ AOyZhr H$m‘m§Zm nadmZr {Xbr Amho
Ago AgVm§Zm ‘hmnm{bHo$À¶m ‘w»¶ g^oV H$m‘o Wm§~{dʶmÀ¶m ‘hmnm¡a ¶m§Zr
A{Y{Z¶‘ 1950 A§VJ©V ‘mo’$V VgoM {Zå¶m XamV d¡ÚH$s¶ godm XoʶmMo> {ZX}e {Xboë¶m AmXoemMr A§_b~OmdUr hmoV Zgë`m~m~V.
AgVmZ§ m ZmX| UrH$¥ V é½Umb¶mV§ é½UmZ§ m dÚ¡ H$s¶ CnMma {_iV Zgë`m~m~V.

48

nUw -o ‘hmZJanm{bH$o À¶m dmaOo ¶Wo rb ObeÜw XrH$aU H$| Ðm‘Yo ‘o 2016 À¶m edo Q>À¶m nwUo ehamV {eYmn{ÌH$mYmaH$m§Zm {dV[aV H$aʶmgmR>rMm ‘moR>çmà‘mUmV Jhÿ Am{U
AmR>dS>çmV ‘moR>çm à‘mUmV Šbmo[aZ dm¶yMr JiVr Pmë¶m~m~V. Vm§Xÿi ImUrV ’o$Hy$Z {Xë¶mMm àH$ma CKS>H$sg Amë`m~m~V.

nwUo, H$d} añ˶mdarb gôµ¶mÐr é½Umb¶mVrb OZg§nH©$ A{YH$mè¶mZo S>m°ŠQ>a nwUo, H$mÌO ¶oWrb ‘hmnm{bHo$À¶m amOrd Jm§Yr àm{Ug§J«hmb¶mV Kw~S>mMr Mmoar
Agë¶mMo ^mg{dë¶m Mo ^mgdyZ é½Umb¶mV H$m¶©aV Agë¶mMm J§^ra àH$ma Pmë¶mZo àm{Ug§J«hmb¶mVrb dݶOrd d njm§Mr gwajm EoaUrda Amë`m~m~V.
OyZ 2016 Xaå¶mZ {ZînÞ Pmë¶m~m~V.
nwUo {Oëh¶mVrb {H$„o qghJS> H$[aVm nmUrnwadR>m ¶moOZm gwé H$aʶm~m~V.

{hdmir A{YdoeZ 2016

nwUo, ggyZ gdm}nMma é½Umb¶mV {Xì¶m§Jm§Zm à‘mUnÌmgmR>r AVmoZmV hmb ghZ nwʶmVyZ dmhUmè¶m n§Yam {H$bmo‘rQ>a nojm A{YH$ Zmë¶m§À¶m àdmhmV g§nyU©
H$amdo bJV Agë¶m~m~V. AS>Wio AgyZ, nÞmg {H$bmo‘rQ>a A§VamV A§eV… AS>Wio Agë¶mMr J§^ra
Vm.hdobr, {O.nwUo, IS>H$dmgbm A§VJ©V CÎm‘ZJa, {edUo, H$m|T>do-YmdS>o, ݶy- ~m~ Agë`m~m~V.
H$monao JmdmVrb a{hdmem§H$Sy>Z AmH$maʶmV ¶oUmao KaJwVr dmnamMo nmUr Xa nwUo ehamVrb {dÚm϶mªMr dmhVyH$ H$aUmè¶m gw‘mao EH$ hOma ñHy$b~g
Aݶm¶H$maH$ Agë¶m~m~V. nadmݶm{edm¶ YmdV Agë¶m~m~V.

Vm. hdbo r, {O.nUw .o ‘mO¡ o IamS>r JQ> Z.§ 74, dZjÌo mV AZ{YH$¥ VnUo ImXo H$m‘ H$ê$Z {O.nwUo, nmZeoV nyaJ«ñV dgmhVrVrb a{hdmer ‘mbH$s h¸$mnmgyZ (~m§YH$m‘
Jm¡U I{ZOo H$mTy>Z dZjoÌmMr ZmgYyg hmoV Agë¶m~m~V. {Z¶{‘VrH$aU) nmgyZ d§{MV Agë`m~m~V.

{O.nUw ,o bdmgm {gQ>r H$mn° ma} eo Z {b.H$S>yZ ZmJ[aH$mH§ $S>yZ àdeo Ûmamda nm{H$ª J eëw H$ nUw ,o ggZy gdmn} Mma é½Umb¶mÀ¶m EAmaQ>r gQ| >a ‘ܶo Amf¡ YmM§ m VQw >dS>m Agë¶m~m~V.
åhUyZ Vã~b nmMeo é. AmH$mabo OmV Agë¶m~m~V.
nwUo, B©S>ãë¶yEg, Ama goìhZ A§VJ©V Á¶m gX{ZH$m nwUo ‘hmnm{bHo$À¶m Vmã¶mV
Vm.hdobr, {O.nwUo, IS>H$dmgbm A§VJ©V qghJS>-ImZmnya ^mJmV a°~rnya ¶m AmhoV ˶mVrb gw‘mao 1100 gX{ZH$m gX{ZH$m Am{U 290 Jmio dmQ>nmÀ¶m
à{V~§YmË‘H$ bgrMm ‘moR>çmà‘mUmV VwQ>dS>m Agë`m~m~V. àVrjoV Agë¶m~m~V.

nwUo ehamV BQ§ >aZQo >À¶m ‘mܶ‘mVZy hmUo mè¶m Am°ZbmBZ Amf¡ Y {dH«$sda ~X§ r AgVmZmhr nwUo ehamV {d{dY godm EH$mM {R>H$mUr {‘imì¶mV ¶mgmR>r gwé Ho$bobo 150 ZmJar
ehamVrb é½Um§À¶m Kamn¶ªV hr Am¡fYo {Z¶‘VnUo nmoMV Agë¶m~m~V. gw{dYm H|$Ð ({H$Am°Šg) n¡H$s 110 H|$Ð ~§X AdñWoV Agë`m~m~V.

AW©g§H$ën A{YdoeZ 2017

Vm.hdobr, dmaOo, nwUo ^mJmV gmH$maV Agboë¶m Am§Vaamï´>r¶ {H«$Ho$Q>À¶m ‘¡XmZmÀ¶m nUw o {d^mJmV Jm¶rÀ¶m gmS>no mM hOma {bQ>a XYþ m‘ܶo [a’$mBZ© Vbo mMr ^go i Pmë¶mMr
H$m‘mV 90 bj én¶m§Mr {dÚwV {df¶H$ H$m_m§Vrb A{Z¶{‘Vo~m~V. ~m~ à¶moJemioÀ¶m AhdmbmV CKS>H$sg Amë`m~m~V.

nwUo, nwUo {ejU ‘§S>imZo Mm¡H$er AhdmbmZwgma A§XmOo 3500 {dÚm϶mªZm {ZH¥$ï> ‘w§~B©-nwUogh amÁ¶mVrb XþH$mZ, ‘m°b, ‘pëQ>ßboŠg ‘ܶo N>mnrb {H$‘Vrnojm OmXm
Xáao dmQ>n Ho$ë¶mMo CKS> Pmë`m~m~V. n¡go AmH$méZ dñVy§Mr {dH«$s hmoV Agë¶m~m~V.

nwUo, qhOdS>r ¶oWrb amOrd Jm§Yr ‘m{hVr V§ÌkmZ CÚmZ A§VJ©V gm°âQ>doAa nwUo ehamÀ¶m {d{dY ^mJmV JUoemoËgd, ZdamÌmoËgd, gh {d{dY CËgd gmOao
H§$nݶm§Vrb H$‘©Mmè¶m§À¶m gwajoMm J§^ra àý {Z‘m©U Pmbm Agë¶m~m~V. H$aUmè¶m Zm|XUrH¥$V gmd©O{ZH$ ‘§S>im§gmR>r EH$ pIS>H$s ¶moOZm bmJy
amÁ¶mVrb ghH$mar nVgñ§ WmÀ§ ¶m H$ma^mamda {Z¶Ì§ U R>do ʶmgmR>r nVgñ§ Wm {Z¶m‘H$ H$aÊ`m~m~V.
‘§S>i ñWmnZ H$aʶm~m~V nwUo eha d hÔrV 51 ImOJr é½Umb¶m§À¶m nmhUrV 25 é½Umb¶m§Zr AZ{YH¥$V
Vm.hdobr, {O.nwUo dS>Jmd ~w.g.Z§.43 d 49 ‘Yrb 266 J«m‘ñW Zmdo àm°nQ>uH$mS>©da A{VH«$‘Uo AmT>iyZ Amë`m~m~V.
XmIb hmoʶmnmgyZ AZoH$ dfmªnmgyZ àb§{~V Agë`m~m~V. nwUo ‘hmnm{bH$m {ejU ‘§S>imH$Sy>Z ImD$ dmQ>nm‘ܶo Pmboë¶m J¡aì¶dhmam~m~V.

nmdgmir A{YdoeZ 2017

nwUo eha d {OëømV ^ogi¶wº$ XþYmMo à‘mU dmT>V Agë¶mMr ~m~ OyZ 2017 ‘m§JS>odmS>r, JwOadmS>r ^mJmV Ad¡Y Q>oH$S>r’$moS> H$ê$Z Jm¡U I{ZOm§Mo CËIZZ
‘ܶo {ZXe©Zmg Amë¶m~m~V hmoV Agë¶m~m~V.

öX¶ eó{H«$¶m‘ܶo dmnaʶmV ¶oUm-¶m g|Q>, H°$WoQ>a, ~byÝggma»¶m d¡ÚH$s¶ ‘m¡Oo Ho$gZ§X, Vm.hdobr, {O.nwUo ¶oWrb JQ> Z§. 59 d 60 ‘ܶo ~m§YH$m‘
gm‘wJ«rgmR>r é½Um§H$Sy>Z CËnmXZ {H$‘Vrnojm XhmnQ> A{YH$ a¸$‘ AmH$mabr ì¶mdgm{¶H$mH$Sy>Z ‘moR>çmà‘mUmV dZg§nXm Zï> H$aʶmV ¶oV Agë¶m~m~V.
OmV Agë¶m~m~V
nUw ,o {X.11 gßQ>~| a 1997 amOo r nUw o ‘hmZJanm{bH$o ‘ܶo g‘m{dï> H$aʶmV Ambëo ¶m
nwUo, ggyZ é½Umb¶mV OmJmoOmJr nmUrJiVr hmoV AgyZ ~r. Oo. d¡ÚH$s¶ 23 Jmdm§À`m {dH$mgm~m~V
‘hm{dÚmb¶mVrb ‘bw tÀ¶m dg{VJh¥ mVrb Imëo ¶m nmUr JiVr‘iw o H$m¶‘ñdê$nr
~§X R>odʶmV Amë¶m Agë¶m~m~V nwUo, YZH$dS>r, {H$aH$sQ>dmS>r, Zm§XoS>, dmaOo, H$d}ZJa, H$moWê$S>, AmXr ^mJmVrb
‘hm{dVaUmMo {dÚwV ~m°Šg Am{U â¶Ow ~m°Šg, Q´>mÝñ’$a‘a CKS>çm AdñWo‘ܶo
Vm. hdobr, {O.nwUo., Im‘Jmd ‘mdi, ‘moJadmS>r‘Yrb nwb A˶§V YmoH$mXm¶H$ Agë`m~m~V.
pñWVrV AgZy H$w R>ë¶mhr jUr H$mgo iZy AnKmV hmÊo ¶mMr eŠ¶Vm Agë¶m~m~V nwUo, àmXo{eH$ n[adhZ H$m¶m©b¶mMm Amdma (AmaQ>rAmo) EO§Q>{JarÀ¶m {di»¶mV
Vm.hdobr, {O.nwUo., énr ~±Ho$Mo gd© ì¶dhma ~§X R>ßn Pmbo AgyZ R>odrXmam§À¶m R>odr gmnS>ë¶m~m~V
(aH$‘m) YmoŠ¶mV Amë¶m Agë¶m~m~V
nUw o ‘hmZJa n[adhZ ‘S§ >imÀ¶m Vmâ¶mVrb 2055 grEZOr ~ggo nH¡ $s 412 ~ggo Mo
Vm. hdobr, {O.nwUo., A§VJ©V H$moWê$S>, Mm§XUr Mm¡H$, dmaOo, H$mÌO, {~~dodmS>r, Am¶w‘m©Z g§nbo Agë¶m~m~V

49

{hdmir A{YdoeZ 2017

nwUo, gmVmam-‘w§~B© ‘hm‘mJm©da em¡¶©lr bm°Ýg g‘moa AZ{YH¥$V ~g Wm§~m, ImgJr ‘m¡.dmaOo (Vm.hdobr, {O.nwUo ) ¶oWrb O‘rZ g.Z§.35 ‘Yrb 1 ho.76.5 Ama,
{VH$sQ> {dH$« s eSo > gh A{VH$« ‘Um‘§ iw o AnKmVm‘§ ܶo bjUr¶ dmT> hmVo Agë¶m~m~V 200 H$moQ>tÀ¶m O‘rZ J¡aì¶dõmam~m~V

nwUo, Zdbo nwb Vo H$mÌO Mm¡H$ añVm é§XrH$aUmMo H$m‘ àb§{~V Agë¶m~m~V nwUo ehamV gm¶~a JwÝøm§Mm "ìhm¶ag' {Xdg|{Xdg ‘moR>çm à‘mUmV ngaV AgyZ
gZ 2017 ‘ܶo ZD$ ‘{hݶmV gm¶~a JwÝh¶mV Odinmg XþnQ>rZo dmT> Pmbr
nwUo, S>rEgHo$ CÚmoJ g‘yhmH$Sy>Z R>odrXmam§À¶m R>odtMm ‘moR>çmà‘mUmV Am{W©H$ Agë¶m~m~V
J¡aì¶dhma Pmbm Agë¶m~m~V
nwUo, nwUo ehamV {d{dY H§$nݶm§H$Sy>Z hmoV Agboë¶m dmT>˶m ImoXmB©À¶m H$m‘m§‘wio
nwUo-gmVmam añ˶mdarb ñdmaJoQ> Vo H$mÌO ‘mJm©‘ܶo gm¶H$b ‘mJ©, ’w$Q>nmW, añVm drOdm{hZr, Obdm{hZr, J°gdm{hݶm§Zm YmoH$m g§^dV Agë¶m~m~V
gwemo{^H$aUmMo 74 H$moQ>tMr H$m‘o A{Z¶{‘V gh {ZH¥$ï> XOm©Mo hmoV Agë¶m~m~V
‘w§~B©-nwUo EŠgàog do Q>mob ZmH$m ~§X H$aʶmÀ¶m {e’$magr Mm Ahdmb AÚmn
nwUo, ‘hmZJanm{bH$m hÔrVrb ‘wim-‘wR>m ZXrÀ¶m nmÌmOdiyZ OmUmè¶m gw‘mao 17 àb§{~V Agë¶m~m~V
{H$.‘r. {edUo-IamS>r añ˶mMo H$m‘ Joë¶m 6 dfmªnmgyZ aIS>bo Agë¶m~m~V

AW©g§H$ënH$s` A{YdoeZ 2018

{O.nwUo, Zèho ¶oWrb ~±H$ Am°’$ ‘hmamï´> Vo nmar H§$nZr Mm¡H$ añ˶mMr A˶§V nwUo, ehamVrb Zm_m§{H$V hm°pñnQ>b_Ü`o Y‘m©Xm¶ é½Umb¶m§Vrb Jar~ é½Um§gmR>r
XþadñWm Pmbr Agë¶m~m~V drg Q>¸o$ ~oS> Ama{jV R>odbo OmV Zgë¶m~m~V

nwUo ehamVrb H$mÌO ^mJmV EH$m ‘{hboMm 2 OmZodmar 2018 amoOr {dOoÀ¶m amÁ¶mV Ze° Zb ñQ>mH° $, ~må° ~o ñQ>mH° $ EŠñMO| H$S>rb {S>‘Q° > YmaH$ Jm« hH$mM§ o ImOJr ‘m~o mBb©
CKS>çm VmaoMm Y¸$m bmJyZ ‘¥Ë¶y Pmë¶m~m~V H«$‘m§H$mgh H$mJXnÌo ~moJg ñQ>m°H$ ~«moH$a H§$nݶm§Zm nwa{dbo OmV Agë¶m~m~V

nwUo, H$moWê$S> ¶oWrb EH$bì¶ {ejU g§ñWoÀ¶m V§Ì{ZHo$VZÀ¶m H$m‘H$mOmV J§^ra IS>H$dmgbm A§VJ©V Ym¶ar ^mJmV YmoH$mXm¶H$ amo{hÌ d AmOy~mOyMr OmJm
ÌwQ>r AmT>iyZ Amë¶m~m~V gwa{jV H$aʶmgmR>r Omir, Hw§$nU d nͶmMo AmÀN>mXZ ¶m Cnm¶¶moOZm
Am{W©H$Ñï²>¶m Xþ~©b KQ>H$m§Vrb {dÚm϶mªZm ZmdrݶnyU© Ádobar {S>Pm¶qZJ hmoV Zgë¶m~m~V
à{ejUmgmR>r nwUo ‘hmZJanm{bHo$Zo IaoXr Ho$bobr ‘{eZar Vã~b Xhm nwUo, Zì¶mZo g‘m{dï> Jmdm§‘Yrb H$m‘m§À¶m {Z¶moOZmH$S>o nm{bH$m àemgZmMo Xþb©j
dfmªnmgyZ dmnam{dZm nSy>Z Agë¶m~m~V hmoV AgyZ H$Mam, gm§S>nmUr ì¶dñWmnZ hmoV Zgë¶mZo ZmJ[aH$m§Mo gmd©O{ZH$
nwʶmVrb àXÿfUmV bjUr¶ dmT> Pmë¶mMr ~m~ g’$a ¶m g§ñWoÀ¶m gd}jUm‘ܶo Amamo½¶ YmoŠ¶mV Ambo Agë¶m~m~V
{ZXe©Zmg Amë¶m~m~V gZ 2016-2017 À¶m IamS>r, {O.nwUo ¶oWrb Am§Vaamï´>r¶ Hw$ñVr ñnY}V Am{W©H$
J¡aì¶dhma Pmbm Agë¶m~m~V
nwUo, ñdmaJoQ> Vo H$mÌO ‘oQ´>mo àH$ën H$m¶m©pÝdV H$aʶm~m~V

{hdmir A{YdoeZ 2018

nwUo ¶oWrb IS>H$dmgbm YaU Vo nmZeoV YaU n[agamVrb aoñQ>m°a§Q>, [agm°Q>© Mo Agbobo {edUo-IamS>r añVm, ~mb^maVr-nm¡S> añVm Am{U H$d}ZJa‘Yrb
Xþ{fV gm§S>nmUr YaUmV VgoM ZmJar dñVrV gmoS>bo OmV Agë¶m~m~V nmU§X añVo aIS>bo Agë¶m~m~V

nwUo ehamV ‘mo~mB©bdarb A°ndê$Z Am°ZbmBZ ñdénmV ‘mJ{dbobo ’y$S> AñdÀN> nwUo, ‘wim-‘wR>m ZXrÀ¶m nmʶmV gw‘mao n§Mdrg àH$maMo KmVH$ OrdmUy AmT>ibo
{R>H$mUr ~ZdyZ ¶m H§$nݶm ZmJarH$m§n¶ªV nmohmoMdV Agë¶m~m~V Agë¶m~m~V

nwUo ehamV Am°JñQ> 2018 Vo Am°ŠQ>m|~a 2018 Xaå¶mZ ñdmB©Z âbyZo 20 OUm§Mm nwUo, H$mÌO ¶oWrb ‘m‘mgmho~ ‘mohmoi Hw$ñVr g§Hw$b AZoH$ g‘ñ¶m§À¶m {di»¶mV
‘¥Ë¶y Pmbm AgyZ 37 é½Um§Mr àH¥$Vr qMVmOZH$ Agë¶m~m~V Agë¶m~m~V

nwUo ehaVrb IS>H$dmgbm, H$mÌO, {~~dodmS>r, Ym¶ar, qghJS> añVm, H$moWê$S>, nwUo, Vm.hdobr, Mm§XUr Mm¡H$, ~mdYZ, dmaOo ^mJmV ~oH$m¶Xm Q>oH$S>r’$moS> gwé
~mdYZ, Ea§S>dUo ^mJmV AZoH$ {R>H$mUr YmoH$mXm¶H$ Am{U AZ{YH¥$V hmo{Sª>J Agë¶m~m~V
Agë¶m~m~V
nwUo ¶oWrb dmaOo Mm¡H$ Vo JUnVr ‘mWm ahXmarÀ¶m añ˶mV ‘moR>çmà‘mUmV
H$moWê$S>-H$d}ZJa, qghJS> amoS> ‘Yrb dmhVwH$sMr H$m|S>r gmoS>{dʶmgmR>r àñVm{dV A{VH«$‘Uo Pmbr Agë¶m~m~V

nmdgmir A{YdoeZ 2019

nwUo ‘hmnm{bH$m hÔrV Zì¶mZo g‘m{dï> Pmboë¶m Ym¶ar, {edUo, CÎm‘ZJa ¶m nwUo ¶oWrb Im‘Jmd ‘mdi ¶oWo ^rfU nmUr Q>§MmB© Agë¶m~m~V
Jmdm§‘ܶo {nʶmÀ¶m nmʶmMr ^rfU n[apñWVr CØdbr Agë¶m~m~V
nwUo, åhmÌo nwb Vo amOmam‘ nwb ZXrnmÌmV Zì¶mZo AmIʶmV Amboë¶m {ZfoYH$
nwUo, ~r.Ama.Q>r.‘mJ©-gmVmam añ˶mdarb añ˶mÀ¶m H$m‘mV AZoH$ ÌwQ>r AgyZ nwaaofoV AZ{YH¥$V ~m§YH$m‘o Pmë¶m~m~V
~hþVm§e H$m‘o hr AnyU© Am{U {ZH¥$ï> XOm©Mr Pmbr Agë¶m~m~V
nwUo ¶oWrb Zm§XoS> Jmd Vo {H$aH$Q>dmS>r n¶ªVÀ¶m añ˶mbJV, añ˶mda Xþ{fV
nwUo, Vm.hdobr, 50 hOma nojm A{YH$ bmoH$g§»¶oMo H$m|T>do-YmdS>o d ݶy H$monao Jmd gm§S>nmUr, ßbmpñQ>H$, H$Mam-amS>mamoS>m nS>bm Agë¶mZo ZmJ[aH$m§Mo Amamo½¶
àmW{‘H$ Amamo½¶ H|$Ð{dZm Agë¶m~m~V YmoŠ¶mV Ambo Agë¶m~m~V

Ym¶ar (Vm.hdobr, {O.nwUo) ¶oWo ‘moR>çm J«mhH$m§À¶m ‘mܶ‘mVyZ g§JZ‘VmZo drO Zèho, (nwUo, Vm.hdobr) ¶oWo bmoH$dñVr‘ܶo Ho${‘H$b Mo H$maImZo gwé Agë¶mZo
Mmoar hmoV Agë¶m~m~V ZmJ[aH$m§Mo OrdZ‘mZ YmoŠ¶mV Ambo Agë¶m~m~V

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หลักสูตรการมีงานทำประถมศึกษา
Next Book
Preview_Majalah WARTA PERTANIAN Edisi SEPTEMBER