The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TFAC Newsletter จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 98
ประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

TFAC Newsletter ฉบับที่ 98

TFAC Newsletter จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 98
ประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564

Keywords: Accounting,finance,Newsletter,academic,การเงิน,การบัญชี,บัญชี,สภาวิชาชีพบัญชี,วารสาร,วารสารทางวิชาการ

จดหมายข่าวสภาวิชาชพี บญั ชี ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ เมษายน - กรกฎาคม 2564

Soft Skills Sfcoar nDiQgRitaCl ofidlee

ท่ีนกั บัญชีในอนาคตตอ้ งมี

นกั บัญชีทีร่ ู้ภาษี

คอื เพ่อื นคคู่ ิด
คอร์ (Core) บัญชี 3

บัญชีสร้างพื้นฐาน

การทาำ งานตอ้ งมี Agility

ACCOUNTING

จดหมายข่าว TALK
โดยสภาวชิ าชพี บญั ชี ในพระบรมราชปู ถมั ภ์
ทำอ�้ ย ู่ เลขึ้ทำ �้ 133 ถูนี้นี้สขุ ึ้มุ ูวทิ ำ 21 (อโศก) สวัสดพ้ ื่� ้ ๆ สมูาชกิ ทำุกทำ่านี้คำรับั
แขึ้วงคำลองเต้ยเห้นี้อ่ เขึ้ต้วฒั นี้า กรงุ เทำพื่ฯ เป็น็ ี้คำรั�งแรกสาำ ห้รับัผู้มู “นี้้องคำดิ ” Mascot ขึ้องสภาวชิ าช้พื่บััญช ้ ทำไ�้ ดม้ ู้โอกาสเขึ้า้ เขึ้ย้ นี้
รห้สั ไป็รษณย้ ์ 10110 เป็ิดเล่มูเพื่่�อทำักทำายทำ่านี้สมูาชิก ขึ้อฝากเนี้่�อฝากต้ัวนี้ักบััญช้มู่อให้มู่ไฟแรงด้วยนี้ะ ในี้บัทำบัาทำ
ล่าสดุ ในี้ฐานี้ะนี้กั เขึ้้ยนี้ ดว้ ยนี้ะคำรับั
ทป่ี รึกษา สาำ ห้รบั ั TFAC Newsletter ฉบับั ันี้เ�้ ป็น็ ี้การป็รบั ัป็รงุ รปู ็แบับัและคำวามูถู้ใ� นี้การออกแบับั
• ปยิ ะพงศ์ แสงภทั ราชยั ให้มู ่ เพื่อ่� พื่ฒั นี้ารปู ็แบับัและวธิิ์ก้ ารนี้ำาเสนี้อให้ก้ บั ัทำา่ นี้สมูาชกิ ไดด้ ย้ ง�ิ ขึ้น�้ ี้ สอดคำลอ้ งกบั ัแนี้วคำดิ เรอ�่ ง
Agile Accounting ซึ่�้งพื่วกเรานี้ักบััญช้ต้้องมู้คำวามูคำล่องแคำล่วว่องไวเพื่่�อเต้ร้ยมูป็รับัต้ัว
กรรมูการสภาวชิ าชพ้ ื่บัญั ช้ ต้่อสภาวะการทำาำ งานี้และคำวามูต้้องการทำางธิ์ุรกิจัทำ้�มู้การป็รับัเป็ล�้ยนี้อยู่เสมูอ โดย Highlight
ดา้ นี้ป็ระชาสมั ูพื่นั ี้ธิ์์ Topics ในี้ Newsletter ฉบับั ันี้้ท� ำ้�สะทำอ้ นี้ภาพื่คำวามูต้อ้ งการ Agile Accounting ในี้ยคุ ำป็ัจัจัุบัันี้
วาระป็ี 2563-2566 ป็ระกอบัไป็ด้วย
• ภูษณา แจ่มแจง้
• Soft Skills ทำน�้ ี้กั บัญั ช้ในี้อนี้าคำต้ต้อ้ งมู้
ผูู้อ้ ำานี้วยการสภาวิชาชพ้ ื่บััญช้ • นี้กั บััญชท้ ำ�้รภู้ าษค้ ำอ่ เพื่่�อนี้คำคู่ ำิด
• รเู้ ทำา่ ทำันี้ต้วั วดั ผู้ลการดาำ เนี้นิ ี้งานี้ยุคำ COVID
คณะผจู้ ดั ทำา • ผู้ลกระทำบัจัากกฎห้มูาย e-services
• สาวติ า สวุ รรณกลู • คำอรบ์ ัญั ช ้ 3 “บัญั ช้สรา้ งพื่่�นี้ฐานี้ การทำาำ งานี้ต้อ้ งมู้ Agility”
ผู้จู้ ัดั การสว่ นี้สอ�่ สารองคำก์ ร นี้อกจัากนี้้� พื่้� ๆ ทำ้มูงานี้ขึ้องสภาวิชาช้พื่บััญช้ทำุกคำนี้มู้คำวามูมูุ่งมูั�นี้ทำ้�จัะพื่ัฒนี้างานี้
• วรวรี ์ แกว้ มณี ดา้ นี้ป็ระชาสมั ูพื่นั ี้ธิ์เพื่อ่� เป็น็ ี้การนี้าำ เสนี้อขึ้อ้ มูลู ทำเ้� ป็น็ ี้ป็ระโยชนี้ต์ ้อ่ การพื่ฒั นี้าวชิ าชพ้ ื่บัญั ชแ้ กส่ มูาชกิ
• จริ าวฒั น์ เพชรชู ทำกุ ทำา่ นี้ โดยไดม้ ูก้ ารจัดั ทำำา Survey อยา่ งต้อ่ เนี้อ�่ งเพื่อ�่ นี้ำา Feedback ขึ้องทำา่ นี้สมูาชกิ มูาป็รบั ัป็รงุ
• สขุ มุ าลย์ แกว้ สนน่ั การทำาำ งานี้ โดยลา่ สดุ ไดม้ ูก้ ารจัดั ทำาำ แบับัสาำ รวจั “คำวามูคำดิ เห้น็ ี้และคำวามูต้อ้ งการขึ้องผู้ใู้ ชบ้ ัรกิ าร
• ชยากรณ์ นกุ ลู เว็บัไซึ่ต้์สภาวิชาช้พื่บััญช้ ในี้พื่ระบัรมูราชูป็ถูัมูภ์ (www.tfac.or.th) เพื่่�อนี้ำามูาเป็็นี้ขึ้้อมููล
เจัา้ ห้นี้า้ ทำส�้ ว่ นี้สอ�่ สารองคำก์ ร ใช้วิเคำราะห้์ป็รับัป็รุงแก้ไขึ้เว็บัไซึ่ต้์ให้้ต้รงต้่อคำวามูต้้องการขึ้องผูู้้ใช้บัริการเว็บัไซึ่ต้์ในี้อนี้าคำต้
ซึ่�ง้ เป็็นี้ห้นี้ง�้ ในี้ช่องทำางส�อ่ สารห้ลกั ขึ้องสภาวชิ าชพ้ ื่บััญช้
วัตถุประสงค์ ทำงั� นี้ �้ ห้ากทำา่ นี้สมูาชกิ มูข้ ึ้อ้ แนี้ะนี้าำ ในี้การทำำางานี้สภาวชิ าชพ้ ื่บัญั ช ้ สามูารถูแจัง้ ให้น้ ี้อ้ งคำดิ
เอกสารฉบับั ันี้ ้� จัดั ทำำาขึ้น้� ี้เพื่อ่� เป็น็ ี้สอ่� กลาง และทำ้มูงานี้รับัทำราบั ผู้่านี้ช่องทำาง [email protected] ได้เลยนี้ะคำรับั พื่บักันี้ให้มู่ในี้ฉบัับัห้นี้้า
ในี้การนี้ำาเสนี้อขึ้้อมููลขึ้่าวสารทำ�้เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่ กบั ั TFAC Newsletter คำรับั
ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้ มูิใช่การให้้คำาำ แนี้ะนี้ำา
ห้ ร่ อ คำ ว า มู คำิ ด เ ห้็ นี้ ด้ า นี้ ก ฎ ห้ มู า ย ทำ�ั ง นี้้� นี้อ้ งคำิด
สภาวชิ าชพ้ ื่บัญั ชส้ งวนี้สทิ ำธิ์ไ�ิ มูร่ บั ัรองคำวามูถูกู ต้อ้ ง 1 เมูษายนี้ 2564
คำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ป็ัจัจัุบัันี้ขึ้องขึ้้อมููลเนี้่�อห้า
ต้ัวเลขึ้รายงานี้ห้ร่อขึ้้อคำิดเห้็นี้ใด ๆ และไมู่มู้
คำวามูรับัผู้ิดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด ๆ ไมู่ว่าเป็็นี้ผู้ล
โดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูทำ้�อาจัจัะเกิดขึ้�้นี้
จัากการนี้าำ ขึ้อ้ มูลู ไมูว่ า่ สว่ นี้ห้นี้ง�้ สว่ นี้ใดห้รอ่ ทำง�ั ห้มูด
ในี้เอกสารฉบับั ันี้ไ�้ ป็ใช้

กำาหนดเวลา
เผู้ยแพื่รเ่ ป็็นี้รายไต้รมูาส
ข้อมลู ติดตอ่
Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook
https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID
@tfac.family

หมายเหตุุ: การอ่่านวารสารวิชาการหรือ่
บทความต่่าง ๆ ให้นับจำำานวนชั�วโมงการพััฒนา
ความร้ต่่อ่เน�ือ่งทางวิชาชีพัท�ีไม่เป็็นทางการ
ได้้ต่ามจำรงิ แต่ไ่ มเ่ กนิ 2 ชัว� โมงต่่อ่ 1 หวั ข้อ้ ่

No.98 06

2เม5ษา6ย4น - กรกฎาคม series 3

TFAC UPDATE 04 บัญชสี ร้างพื้นฐาน
คอร์ (Core) บัญชี Series 3 06 การทาำ งานต้องมี
10
“บัญชีสรา้ งพ้นื ฐาน การทาำ งานต้องมี Agility” 14 Agility
Upskill และ Reskill ความท้าทายสำาหรบั CFO 17
และผู้ประกอบวิชาชีพบญั ชีในโลกที่เปล่ียนแปลงอยา่ งรวดเร็ว 20 10 17
22
Soft Skill ทกั ษะท่ีนกั บญั ชีในโลกอนาคตตอ้ งมี 25 Soft Skill 14
28
ผลกระทบจากกฏหมาย e-Service 30 ทกั ษะทน่ี กั บญั ชี 30
นักบญั ชที ี่ร้ภู าษีอากรคอื เพื่อนคูค่ ดิ 34
ของธุรกิจยคุ Digital 37 ในอนาคตตอ้ งมี
41
มาตรฐานการบริหารคณุ ภาพฉบับใหม่ International 42 QA& RFeonrt
Standard on Quality Management (ISQM) ทีก่ าำ ลังมา 43
กจิ การ NPAEs กบั COVID-19
คุณพร้อมรับวัคซีนเลยไหมครับ
37
การวางระบบบัญชี ตามหลักการ Agile
คาำ ถาม-คาำ ตอบ 42

กจิ การกับสถานการณ์ COVID-19

รเู้ ท่าทันตวั วัดผลการดำาเนินงาน
ในยคุ COVID-19
Finance Shared Services :
ทางรอดของธุรกิจที่ CFO ควรพิจารณา
เวทีแลกเปลี่ยนความร้ขู องคนร่นุ ใหม่
Computer Vision Syndrome

ปญั หาใกล้ตวั นกั บัญชีท่ีไม่ควรมองขา้ ม

สงกรานตแ์ บบ New Normal

สภาวชิ าชีพบัญชี เข้าพบผ้วู า่ การตรวจเงินแผน่ ดนิ ลงนามถวายพระพรสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า
เพอ่ื หารอื โครงการพฒั นาวชิ าชพี ผตู้ รวจสอบบญั ชภี าครฐั กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

เมื่่�อวัันที่�่ 15 มื่กราคมื่ 2564 สภาวัิชาช่พบััญช่ นำาโด้ย เมื่่�อวัันที่่� 19 มื่กราคมื่ 2564 นายวรวิทย์ เจนธนากุุล
ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ อุป็นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ คนที่่� 1 นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ ร่วัมื่ด้้วัยคณะกรรมื่การสภาวัิชาช่พบััญช่
และคณะอนุกรรมื่การด้้านการพัฒนาวัิชาช่พบััญช่ นางจารุวรรณ ผู้บ้ ัรหิ าร และเจ้า้ หนา้ ที่ �่ เป็น็ ผู้แ้ ที่นสภาวัชิ าชพ่ บัญั ช ่ รว่ ัมื่พธิ ีท่ ี่ล้ เกลา้ ฯ
เรืองสวัสดิพงศ์ และ ดร.พเยีย เสง�ียมวิบููล อนุกรรมื่การ ถวัายแจ้กันด้อกไมื่้สด้และลงนามื่ถวัายพระพร สมื่เด้็จ้พระกนิษฐา
ในคณะอนกุ รรมื่การด้า้ นพฒั นาวัชิ าชพ่ บัญั ช ่ รวัมื่ที่ง�ั ดร.ฐานร์ ตีี มขุ ดี ธีิราชเจ้้า กรมื่สมื่เด้็จ้พระเที่พรัตนราชสุด้าฯ สยามื่บัรมื่ราชกุมื่าร่
นักวัิชาการสภาวัิชาช่พบััญช่ ได้้เข้้าพบันายประจักุษ์์ บูุญยัง ณ ศาลาสหที่ยั สมื่าคมื่ ในพระบัรมื่มื่หาราชวััง
ผู้ว้ ัา่ การตรวัจ้เงนิ แผู้น่ ด้นิ และรองผู้ว้ ัา่ การตรวัจ้เงนิ แผู้น่ ด้นิ 2 ที่า่ น คอ่
นายสทุ ธพิ งษ์์บูญุ นธิ ิและนางเกุลด็ นทีมโนสนั ตี์พรอ้ มื่ด้ว้ ัยผู้บ้ ัรหิ ารระ
ด้บั ัสง้ ข้องสาำ นกั งานตรวัจ้เงนิ แผู้น่ ด้นิ ณ อาคารสำานกั งานการตรวัจ้เงนิ
แผู้่นด้นิ ซีอยอาร่ยส์ มั ื่พนั ธี์

สภาวชิ าชีพบญั ชีเข้าร่วมการเสวนา Panel Discussion
ในงาน SAFA / ICMAB International Conference

“Developing The Accountancy Profession
In The Digital Era: Role Of Regional Bodies”

เมื่่�อวัันที่�่ 5 กุมื่ภาพันธี์ 2564 สภาวัิชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่การเสวันา
Panel Discussion ในงาน SAFA / ICMAB International Conference
“Developing the Accountancy Profession in the Digital Era: Role of
Regional Bodies” โด้ย Mr. Kevin Dancey, CEO ข้อง IFAC เป็น็ ผู้้ด้าำ เนิน
รายการ สาำ หรับัผู้้ร่วัมื่เสวันาป็ระกอบัด้้วัย ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ
ด้าำ รงตาำ แหน่งรองป็ระธีานสหพันธี์นักบััญช่อาเซี่ยน ซี่�งเป็็นตัวัแที่นจ้าก
ป็ระเที่ศไที่ย ร่วัมื่ด้้วัยป็ระธีานสหพันธี์นักบััญช่เอเซี่ยใต้ ป็ระธีานสหพันธี์
นกั บัญั ชแ่ ละผู้ส้ อบับัญั ชส่ ำาหรบั ัธีรุ กจิ ้ข้นาด้กลางและข้นาด้ยอ่ มื่แหง่ ยโุ รป็ และ
ผู้้บัรหิ ารองคก์ รวัิชาช่พบัญั ช่ระหวั่างป็ระเที่ศชน�ั นำาอก่ หลายแหง่

4 Newsletter Issue 98

อบรมภายใน “เตรยี มพร้อม TFAC สู่ PDPA
อย่างมปี ระสิทธิภาพ”

เมื่่�อวัันที่ �่ 18 กุมื่ภาพนั ธี์ 2564 สภาวัชิ าช่พบัญั ช่จ้ัด้อบัรมื่
ภายในใหแ้ กค่ ณะกรรมื่การและเจ้า้ หนา้ ที่ส�่ ภาวัชิ าชพ่ บัญั ช ่ ในหวั ัข้อ้
“เตร่ยมื่พร้อมื่ TFAC ส่้ PDPA อย่างมื่่ป็ระสิที่ธีิภาพ” เพ�่อให้
การจ้ัด้การข้้อมื่้ลส่วันบัุคคลข้องสภาวัิชาช่พบััญช่ที่ันต่อกับั
การบังั คบั ัใช ้ “พระราชบัญั ญตั คิ มุ้ ื่ครองข้อ้ มื่ล้ สว่ ันบัคุ คล พ.ศ. 2562
อย่างเต็มื่ร้ป็แบับั ในวันั ที่� ่ 1 มื่ถิ ุนายน 2564” และเพ�อ่ ให้บัคุ ลากร
สภาวัิชาช่พบััญช่นำาที่ักษะและแนวัที่างที่่�ได้้รับัไป็ป็รับัใช้ในการ
ด้ำาเนินงานได้้อย่างเหมื่าะสมื่ ตลอด้จ้นเพ�่อเตร่ยมื่ควัามื่พร้อมื่
ในการควับัคมุ ื่ข้อ้ มื่ล้ ส่วันบัุคคลข้องสมื่าชกิ ให้มื่่ควัามื่ป็ลอด้ภัย

สภาวชิ าชพี บญั ชเี ข้าร่วมการประชมุ เสมือนจรงิ รว่ มกบั
Chartered Institute Of Management Accountants (CIMA)

เมื่่�อวัันที่ ่� 4 มื่น่ าคมื่ 2564 คุุณภััทรลดา สง่าแสง ป็ระธีาน ได้้อย่างรวัด้เร็วั ควัามื่เป็็นหุ้นส่วันข้องเราจ้ะเป็็นช่องที่างแลกเป็ล่�ยน
คณะกรรมื่การวัชิ าชพ่ บัญั ชด่ ้า้ นการบัญั ชบ่ ัรหิ าร รว่ ัมื่กบั ั ผศ. ดร.ธรี ชัยั ควัามื่ร้นวััตกรรมื่และส่งเสริมื่ข้่ด้ควัามื่สามื่ารถ รวัมื่ถ่งการสร้างแนวั
อรุณเรืองศิริเลิศ อุป็นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ คนที่่� 1 และป็ระธีาน ป็ฏิิบััตทิ ี่่�ด้ต่ อ่ วัชิ าชพ่ ต่อไป็ในระด้ับัสากล
คณะอนุกรรมื่การด้้านการพัฒนาวัิชาช่พบััญช่ และ ดร.สุวัจชััย
เมฆะอาำ นวยชััย กรรมื่การในคณะกรรมื่การวัิชาช่พบััญช่ นอกจ้ากนน�ั คุณุ ภัทั รลดา สงา่ แสง ป็ระธีานคณะกรรมื่การ
ด้้านการบััญช่บัริหาร เป็็นผู้้แที่นในการป็ระชุมื่เสมื่่อนจ้ริงร่วัมื่กับั วัชิ าชพ่ บัญั ชด่ ้า้ นการบัญั ชบ่ ัรหิ าร ในฐานะผู้แ้ ที่นจ้ากสภาวัชิ าชพ่ บัญั ช่
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) กล่าวัต้อนรับัและแสด้งควัามื่ยินด้่ที่�่ได้้มื่่ควัามื่ร่วัมื่มื่่อกันระหวั่าง
องค์กร ซี่ง� ที่าง CIMA ได้้ช่วัยใหแ้ นวัที่างการพฒั นาหลกั ส้ตรนกั บัญั ช่
โด้ยมื่่ คุุณจินนี� ลิม (ผู้้แที่นจ้าก CIMA) กล่าวัต้อนรับั บัริหารข้องไที่ย Thai Certified Management Accountants
และแสด้งควัามื่ยินด้่ที่่�สภาวัิชาช่พบััญช่ และ CIMA ได้้เป็็นหุ้นส่วัน (TCMA) ให้มื่่คุณภาพและมื่าตรฐานเที่่ยบัเที่่าระด้ับัสากล รวัมื่ที่�ัง
ผู้่านที่าง MOU ซี่�งถ่งเวัลาที่�่จ้ะต่ออายุอ่ก 5 ป็ี และมื่่ควัามื่ภ้มื่ิใจ้ ในป็นี ส�่ ภาวัชิ าชพ่ บัญั ชก่ ม็ ื่ค่ วัามื่ป็ระสงคจ์ ้ะพฒั นา CFO ใหส้ ามื่ารถเผู้ชญิ
ที่�่ได้้ส่งเสริมื่และพัฒนาวัิชาช่พในระด้ับัสากลส่้สภาวัิชาช่พบััญช่และ ควัามื่ที่า้ ที่ายในสถานการณ์ New Normal ได้้
ส่้สมื่าชิกในการเป็็นสมื่าชิกข้ององค์กรระด้ับัสากลอย่าง CIMA

Newsletter Issue 98 5

series 3

บัญชสี ร้างพื้นฐาน
การทำางานต้องมี

นายปยิ ะพงศ์ แสงภัทราชัย

กรั้รั้มการั้แลัะปรั้ะชิาสัมพันธ์์

สวััสดีีค่่ะ ท่่านสมาชิิกสภาวัิชิาชิีพบััญชิี กลัับัมา “บัญชี” คือื พนื้ ฐาน
พบักันอีีกค่รั้�ังสาำ หรั้ับั “ค่อีรั้์ (Core) บััญชิี ตอีนท่ี� 3”
โดียในตอีนนี�สภาวัิชิาชิีพบััญชิีนาำ เรั้�่อีงรั้าวัท่ี�น่าสนใจจาก ต้อีงเรั้ียกวั่าตัวัเอีงเป็นค่นโชิค่ดีีท่�ีไดี้รั้ับัพ�่นฐานท่างบััญชิี
คุุณปิิยะพงศ์์ แสงภััทราชััย หรือคุุณกวิ้�้น กรั้รั้มการั้ มาตั�งแต่เดี็กแลัะก็ไดี้ท่ำางานตรั้งกับัสายงานท่ี�เรั้ียนมาตั�งแต่แรั้ก โดียผ่ม
ดีา้ นงานปรั้ะชิาสมั พนั ธ์ค์ ่นลัา่ สดุ ี ท่ไี� ดีใ้ หเ้ กยี รั้ตมิ ารั้ว่ ัมแชิรั้์ เรั้ิ�มเรั้ียนบััญชิีมาตั�งแต่อียู่ ม.4 จากค่าำ แนะนำาขอีง “ป๋า” วั่าให้มาเรั้ียน
ปรั้ะสบัการั้ณ์ใ์ นบัท่บัาท่ต่าง ๆ ผ่่านมุมมอีง “บัญั ชัีสร้าง ท่ี� Assumption Commercial College หรั้่อี “ACC” เน่�อีงจาก
พื�นฐาน..การทำางานต้้องมีี Agility” ค่ะ่ ท่�ังป๋าแลัะพี�ชิายก็เรั้ียน ACC ดี้วัยเหม่อีนกัน จะไดี้ท่ั�ง Salesmanship
(ศััพท่์ Catch-word สมัยน�ัน) แลัะก็ยังไดี้ภาษาอีังกฤษอีีกดี้วัย แต่ส�ิง
Agility คือื อะไร ท่ี�จับัต้อีงไดี้สุดี ๆ จากการั้ท่�ีจบั ACC ค่่อี ค่วัามสามารั้ถ้ในการั้พิมพ์ดีีดี
(รุ่�่นต้้องกดแรุ่ง ๆ ให้้แป้้นมัันดีด ๆ ฝึึกความัแข็็งแรุ่งข็องน้�วนาง
“Agility” แปลัวั่า ค่วัามต้อีงการั้จะสรั้้าง ข็้างซ้้ายเน่�องจากต้้องพิ้มัพิ์ต้ัวอักษรุ่ ป้. เยอะเพิรุ่าะเป้็นชื่�่อต้ัวเอง)
แลัะเปิดีโลักท่ัศัน์ท่างดี้านบััญชิี หลัังจากจบั ACC มาก็สอีบัเข้า
ค่วัามค่ลั่อีงตัวั ซึ่�่งมาจากค่าำ วั่า Agile (อี่านวั่า เอีไจลั์ BBA มหาวัิท่ยาลััยธ์รั้รั้มศัาสตรั้์ แลัะไปเรั้ียนแลักเปลั�ียนต่อีท่ี�
หรั้่อี อีะจาลั์วั) ซึ่�่งปัจจุบัันเป็นค่ำายอีดีนิยมในแวัดีวัง The University of Texas at Austin แลัะเมอ่� ีเรั้ยี นจบักไ็ ดีม้ โี อีกาสเรั้มิ� งาน
ธ์ุรั้กิจท่�ีหลัายอีงค่์กรั้นำามาเป็นแนวัท่างปรั้ะยุกต์ใชิ้ในการั้ กับั Big 4 แห่งหนง่� ท่ี� Houston Office
ดีำาเนินงาน ถ้้าวั่ากันดี้วัยตัวัค่าำ ศััพท่์แลั้วั Agile แปลัวั่า
ค่ลั่อีงแค่ลั่วัหรั้่อีปรั้าดีเปรั้ียวั แต่ถ้้าพูดีถ้่งบัรั้ิบัท่ท่ี�เรั้าพูดี
ถ้่งกันบั่อีย ๆ ในปัจจุบััน Agile ค่่อี แนวัค่ิดีในการั้สรั้้าง
ค่วัามค่ลั่อีงตัวัในการั้ท่าำ งาน พอีอี่านมาถ้่งตรั้งนี�แลั้วั
ผ่อู้ ีา่ นหลัายท่า่ นค่งเกดิ ีค่าำ ถ้ามอียใู่ นหวั ัใชิไ่ หมค่ะ่ วัา่ “บัญั ชิี
กับั Agility” มันจะไปในท่ิศัท่างเดีียวักันไดี้อีย่างไรั้
“ค่อีรั้์ (Core) บััญชิี ตอีนท่�ี 3” เรั้ามีค่ำาตอีบัจาก
คุ่ณ์กวัน�ิ มาให้ค่่ะ

6 Newsletter Issue 98

คืรั้งแรกกับ Agility ตอนเรม่� งาน ฟองน�าำ แห้ง้ ๆ ทำีใ� ช้้ด้ดู ้ความรู้
จากัรน่� พี่มี� าให้ไ้ ด้ม้ ากัทำ�สี ่ด้
เราพูดไมเ่ ก่ง..แต่เราช่วยเกง่ นะ กัับโอกัาสได้เ้ ขีียน Column
ประสบกัารณ์์ทำำางานและกัารเด้นิ ทำาง
ตอีนท่เ�ี รั้ยี นจบัมาใหม่ ๆ กเ็ ปน็ ไปตาม Step ขอีงผ่สู้ อีบับัญั ชิที ่ว�ั ัไป ค่อ่ ี ตอ้ ีงสอีบั
US CPA ใหเ้ รั้ียบัรั้้อีย โดียค่วัามมงุ่ มน�ั ชิว่ ังแรั้ก ๆ ค่่อี เราต้อ้ งเปิ็นเหมีือนฟองนำ�าแห้ง ๆ ถ้า้ เราไม่ป่ รับตัวั
ที�ใชั้ดููดูคุวิ้ามีรู้จากร�ุนพ�ีมีาให้ไดู้มีากท�ีสุดู เพรั้าะในสมัยนั�นโอีกาสท่ำางานต่างปรั้ะเท่ศั ไม่ว่ ่าจะย้า้ ย้งาน
สำาหรั้ับัเดี็กจบัใหม่ “มีไม่เยอีะ” ท่ำางานไปซึ่ักพักเรั้�ิมมีค่วัามค่ิดีวั่า เรั้าต้อีงสรั้้าง ไปที่�ไ่ หนก็็คงจะ
Branding ขอีงตัวัเอีง เป็นต่างชิาติพูดีภาษาอีังกฤษท่ี�อีเมรั้ิกา ก็ค่งจะไปสู้ฝรั้�ังพูดี ไม่่ใช่่คำาตัอบ...
ภาษาอีังกฤษไม่ไดี้ จะไปอีวัดีเขาวั่า “แต่เรั้าพูดีภาษาไท่ยไดี้นะ” ฝรั้�ังก็ค่งงงวั่า
พูดีไท่ยไดี้ท่�ีอีเมรั้ิกามีปรั้ะโยชิน์ยังไง เลัยค่ิดีง่าย ๆ ถ้้าเป็นแบับัน�ันเรั้าต้อีงมีจุดีเดี่น Newsletter Issue 98
ซึ่ักดีา้ น เลัยเลั่อีกท่ีจ� ะเปน็ เจา้ พ่อี Technical Accounting แท่น จง่ ใหเ้ วัลัากบั ัการั้ศั่กษา
Technical Accounting จนเกิดีเป็น Passion แลัะค่วัามภาค่ภูมิใจเม�่อีเรั้าสามารั้ถ้
ชิว่ ัยเหลัอ่ ีลักู ค่้าแลัะท่ีมงานตา่ ง ๆ ขอีง Firm ไดี้

Agility คืรัง้ ที� 2 เราต้องปรับทงั้ ตัวและปรบั ท้ังใจ

ตอ้ งเปน็ ท้ังผูู้้รับและผูู้้ให้้

ท่าำ งานผ่่านไปไดี้ “2 Busy Seasons” กร็ ั้สู้ ก่ อียากกลัับับัา้ น เลัยย้ายกลัับัมา
ท่ี�เม่อีงไท่ย แลัะเรั้ิ�มงานกับั Bangkok Office ขอีง Big 4 เดีิม ท่ำางานไปไดี้ซึ่ักพัก
ก็เรั้ิ�มเกิดี “Reverse Culture Shock” แลัะเกิดีค่ำาถ้ามข่�นในใจวั่า “ค่ิดีถู้กไหมท่ี�ย้าย
กลัับัมาท่ำางานท่�ีเม่อีงไท่ย” เพรั้าะอีะไรั้ก็ดีูจะแตกต่างจากท่�ีค่าดีหวััง แต่โชิค่ดีีท่�ีจับั
ค่ำาพูดีขอีงเจ้านายมาไดี้ค่ำาหน�่งวั่า “ถ้้าเราไมี�ปิรับัต้ัวิ้ ไมี�วิ้�าจะย้ายงานไปิที�ไหนก็คุงจะ
ไมี�ใชั�คุำาต้อบั” เอีาจรั้ิง ๆ ตอีนนั�นฟัังพ�ีเขาพูดีแลั้วัก็ยังค่ิดีไม่ไดี้วั่า พ�ีเขาหมายถ้่งอีะไรั้?
แต่ก็ยังเชิ�่อีอียู่อีย่างวั่า พี�เขาพูดีเพรั้าะหวัังดีีกับัเรั้า ไม่ไดี้พูดีเพ�่อีอียากให้เรั้าท่ำางานต่อี
กับัเขา เลัยต้อีงปรั้ับัใจตัวัเอีงใหม่ แลัะตอีบัรั้ับัการั้ย้ายแผ่นกไปท่ำาในส่วันท่ี�เรั้ียกวั่า
ท่้าท่ายสุดี ๆ น�ันก็ค่่อี “ส่วันงาน Audit สายงาน Financial Services” ตอีนน�ัน
ค่ิดีง่าย ๆ วั่า ยังไงก็ตอ้ ีงปรั้บั ัตัวัปรั้บั ัใจอีย่แู ลัว้ ั ไปเรั้�ิมงานตรั้งจดุ ีท่ีเ� ขาบัอีกวัา่ มันยาก ๆ
เลัยลัะกัน จะไดี้ปรั้ับัมันท่ีเดีียวั พอีย้ายงานเรั้าก็ต้อีงเรั้ิ�มต้นดี้วัยการั้สอีบั Thai CPA
จากนน�ั ก็เข้าไปเป็นท่ีมงานสอีบับัญั ชิขี อีงธ์นาค่ารั้ชิั�นนาำ ขอีงปรั้ะเท่ศั

จากการั้ท่ี�ไดี้เข้ามาเป็นท่ีมสอีบับััญชิีขอีงธ์นาค่ารั้ ท่ำาให้ต้อีงใชิ้ Technical
Accounting Skills เป็นอีย่างมาก จนกรั้ะท่ัง� ไดี้รั้บั ั Wakeup Call จากพล�ี ักู ค่้าท่า่ นหน�ง่
บัอีกวั่า “พี�สังเกต้มีาหลายคุร�ังละ วิ้�าเราชัอบัมีาอ้างอ้งมีาต้รฐานบััญชัีให้พ�ีฟัง
พหี� วิ้งั ดูนี ะถ้งึ บัอก พวิ้กพอี� า� นหนงั สอื เองไดู้ สง�้ ทพี� ตี� ้อ้ งการจากพวิ้กเรา คุอื คุำาแนะนาำ วิ้า�
พี�จะสามีารถ้นำามีาต้รฐานบััญชัีมีาปิรับัใชั้กับัธุุรก้จของพี�ไดู้อย�างไร” ตอีนท่ี�ไดี้รั้ับั
Feedback มาค่รั้ั�งแรั้ก รัู้้ส่กเหม่อีนโลักจะแตก เรั้าสำาค่ัญตัวัผ่ิดีค่ิดีวั่าท่าำ ดีีอียู่แลั้วั
แต่จรั้ิง ๆ แลั้วัไม่ไดี้ตอีบัโจท่ย์ลัูกค่้าเลัยหรั้่อี? พอีต�ังสติไดี้ก็เรั้ิ�มปรั้ับัวัิธ์ีการั้ท่ำางาน
โดียเน้นเป็น Solution Orientated ไม่ใชิ่ Technical Reference ทุ่กค่รั้�ังท่ี�มี Case
เขา้ มา เรั้าตอ้ ีงท่อ่ ีงไวัใ้ นใจ “เขามีาหาเราเพอ�ื หาวิ้ธ้ ุแี กป้ ิญั หา ไมีใ� ชัไ� ปิยำา� วิ้า� เขามีปี ิญั หา”
เพ่�อีเป็นการั้เต่อีนตนเอีงอียู่เสมอี ซึ่�่งวัิธ์ีค่ิดีน�ีดีันบัังเอีิญไปสอีดีค่ลั้อีงกับัอีีกค่ำาสอีนหน่�ง
ท่�ีพ�ี Partner ไดี้เค่ยสอีนเอีาไวั้วัา่ “กวิ้�้น ทุกการนดั ูพบักบั ัลกู คุ้า เราคุวิ้รจะมีีของแถ้มี
ให้เขาเสมีอ ซึ่ึ�งของที�วิ้�านี�หมีายถ้ึง Value ที�เรามีอบัให้ไวิ้้กับัลูกคุ้า ให้เขารู้สึกวิ้�า
การพูดูคุุยกับัเรา เขาไดู้อะไรกลับัไปิ ไมี�ใชั� Regulatory Meeting ท�ีเขาจาำ เปิ็น
ต้้องพบัเรา เพราะเราเปิ็นผูู้้สอบับััญชัี” ซึ่่�งเรั้าใชิ้บัท่เรั้ียนท่ี�ไดี้รั้ับัดีังกลั่าวัเป็นพ่�นฐาน
ในการั้ท่ำางาน พรั้อ้ ีมท่งั� โอีกาสในการั้เปน็ วัทิ ่ยากรั้ในหลัาย ๆ บัท่บัาท่ ท่ำาใหส้ ามารั้ถ้สรั้า้ ง
Network ท่งั� ในอีงค่ก์ รั้ ลักู ค่า้ แลัะ Regulators ไดีม้ ากมาย ผ่มค่ดิ ีวัา่ ดีว้ ัยค่วัามจรั้งิ ใจแลัะ
Value ท่�เี รั้ามใี ห้ ในฐานะผ่ใู้ หแ้ ลัะผู่้รั้บั ั แถ้มยังไดี้ฝกึ ท่ักษะการั้สอ�่ ีสารั้ไปในตัวัอีีกดีว้ ัย

7

Agility คืรั้งที� 3 กลบั ไปทำางานเมืองนอกอีกคืรั้ง เราย้งั ไม่ร่ ้ในสื่ิ�งที่�่ควรร้
และก็็ย้ังไม่่ร้ว่า
และได้ทาำ งานส่วนงานท�ปี รึกษาด้วยนะ
ม่อ่ ่ก็เย้อะไหม่ที่่�ย้งั ไม่่ร้
แม้วั่าตอีนอียู่เม่อีงไท่ย จะไดี้มีโอีกาสไปท่ำา Advisory Project อียู่บั้าง ที่ง�ั ๆ ที่่�ควรร้
แตก่ ไ็ มไ่ ดี้ท่ำาเตม็ ตวั ั จนมีโอีกาสไดีไ้ ปท่าำ งานท่ี� Australia Office ขอีง Big 4 ในส่วันงาน หรอื ก็อ็ ย้าก็จะร้
CFO Advisory and Financial Risk Management ก็ท่ำาใหเ้ ปิดีโลักกวัา้ งอีีกค่รั้ง�ั หน่�ง
ค่วัามมนั� ใจท่เ�ี รั้าเค่ยมใี นฐานะ Leading Bank Auditor หายไปภายในสอีงเดีอ่ ีน นนั� เพรั้าะ รปู ต๊อนทำาำ งานทำี� Australia
เรั้าเรั้ิม� รัู้ต้ วั ัวั่า “เรายงั ไมีร� ใู้ นส้�งที�คุวิ้รรู้ และกย็ ังไมี�รวู้ ิ้า� มีอี ีกเยอะไหมีทย�ี งั ไมี�รู้ ทั�ง ๆ ท�ี
คุวิ้รรู้ หรือกอ็ ยากจะรู”้ ท่�งั ค่วัามท่้าท่ายท่างดีา้ นวััฒนธ์รั้รั้มขอีงท่ี�ท่าำ งานใหม่ ลัูกค่้าใหม่ ปรับตััว ปรับใจ
แลัะลักั ษณ์ะงานแบับัใหม่ เกดิ ีมาไมเ่ ค่ยค่ดิ ีเลัยวัา่ “ตอ้ ีงเดีนิ ไปท่ำางานเงยหนา้ ขน่� 45 อีงศัา ปรับก็ารที่าำ งาน
เพ�่อีให้นำ�าตามันไม่ไหลัอีอีกมา” โชิค่ยังดีีท่�ีกัลัยาณ์มิตรั้ท่�ัวัไท่ยแลัะท่ั�วัโลัก ให้กาำ ลัังใจ ปรบั วิธีส่ ื่่อสื่าร
อียา่ งลัน้ หลัาม โดียแรั้งผ่ลักั ดีนั สาำ ค่ญั ค่อ่ ี “ค่รั้อีบัค่รั้วั ั” ท่เ�ี ปรั้ยี บัเสมอ่ ีนลัมใตป้ กี ใหก้ ำาลังั ใจ สื่นกุ ็ก็บั งาน และโอก็าสื่
เรั้าเปน็ อียา่ งดีเี สมอีมา แลัะเพอ่� ีนท่ที� ่ำางานค่นหนง�่ ไดีใ้ หก้ ำาลังั ใจอียใู่ นวันั หนง่� วัา่ “It takes ที่�่เข้้าม่าเรอ่ ย้ ๆ
time, but when it clicks, it clicks /เราเหน็ นะวิ้�านายพยายามี เชั�อื ไหมีวิ้�าเดู�ียวิ้
พอมีันเข้าท�ี มีันกท็ ำาไดูเ้ อง” จากนั�นพอีท่าำ งานไปไดีส้ อีงปี Feedback ท่ีไ� ดีจ้ ากเจ้านาย
กอ่ ีนยา้ ยกลับั ัมาเมอ่ ีงไท่ยค่อ่ ี“Youareoneofthereliablemembersofourteam”
ซึ่�่งตอีนนั�นค่่อี “รัู้้ส่ก Peak มากวั่า “เรั้ารัู้้ตัวัมาตลัอีดีวั่า เรั้าไม่ใชิ่ค่นเก่งในท่ีม เพรั้าะ
ค่นอี�่น ๆ มีปรั้ะสบัการั้ณ์์แน่นแลัะเรั้ียกไดี้วั่าเป็นตัวั Top ขอีง Firm ในเรั้�่อีงท่�ีเขาท่าำ
ดีงั นน�ั การั้ท่ไ�ี ดีร้ั้บั ั Recognition จากตวั ั Top วัา่ เรั้านนั� เปน็ ท่ไ�ี ดีร้ั้บั ัค่วัามไวัว้ ัางใจ เรั้ยี กไดีว้ ัา่
เปน็ หน�่งในค่วัามภาค่ภมู ิใจในการั้ท่าำ งาน (ใค่รั้มอีงไงไมร่ ัู้้ เรั้าก็เลัอ่ ีกมอีงบัวักลัะกัน)

Agility คืรั้งท�ี 4 ตน้ ปีแต่งงาน..ปลายปีเปล�ียนงาน

หลัังจากนั�นกลัับัเม่อีงไท่ยมาไดี้ปรั้ะมาณ์หน่�งปี ก็เกิดีค่วัามเปลัี�ยนแปลัง
ค่รั้ั�งใหญ่ ค่่อี ต้นปีแต่งงานแลัะปลัายปีตัดีสินใจท่ี�จะเปลัี�ยนงานไปอียู่กับั
หอ้ ีงค่า้ เงนิ ธ์นาค่ารั้ การั้ตดั ีสนิ ใจเปลัีย� นงานไดีส้ รั้า้ งค่วัามไมส่ บัายใจใหก้ บั ัท่บ�ี ัา้ นอียา่ งสงู
เพรั้าะ Firm ท่ี�ท่าำ อียู่ ก็มีค่วัามมั�นค่งแลัะมี Career Path ท่�ีชิัดีเจน การั้ไปเรั้ิ�มต้นกับั
ท่ี�ใหม่ในห้อีงค่้าเงิน มีค่วัามไม่แน่นอีนสูง แลัะมีค่นท่ักวั่า “เขาจะเอานักบััญชัีไปิไวิ้้ใน
หอ้ งคุา้ เงน้ ทาำ ไมี”ค่าำ พดู ีจากค่นสอีงค่นท่ท�ี ่าำ ใหต้ ดั ีสนิ ใจเปลัย�ี นงานนน�ั ค่อ่ ีจากภรั้รั้เมยี สดุ ีท่ร�ีั้กั
“อียากท่ำาก็ท่ำาเลัย ม. สนับัสนุน” แลัะจากเจ้านายใหม่วั่า “ถ้้าผู้มีจะหานักการเง้น
เรามีีอยู�เต้็มีธุนาคุาร เต้็มีห้องคุ้าเง้นอย�ูแล้วิ้ แต้�ผู้มีอยากไดู้คุนอีกแบับัที�จะเข้ามีา
ร�วิ้มีงาน” ตอีนน�ันก็แอีบัค่ิดีวั่า ค่นอีีกแบับัค่่อีแบับัไหนนะ? แลั้วัเรั้าค่่อีค่นแบับัน�ันไหม
แต่ถ้้าไม่ลัอีงก็ไม่รัู้้ แลัะแน่นอีน “การั้เปลัี�ยนงานใหม่” ก็กดีดีันมาก ค่่อี ต้อีงเรั้ียนรัู้้
ท่กุ อียา่ งใหม่ อีะไรั้ท่เ�ี รั้าเค่ยรัู้้ เค่ยใชิ้ แท่บัไมค่ ่อ่ ียไดีใ้ ชิก้ บั ัท่ที� ่าำ งานใหม่ แลัะเพอ�่ ีนรั้ว่ ัมงาน
ไม่เข้าใจภาษา Debit /Credit ขอีงเรั้า แลัะเรั้าก็ไม่เข้าใจภาษา Bid/Offer ขอีงเขา
ก็เลัยต้อีงใชิ้เวัลัา “ปิรับัต้ัวิ้ ปิรับัใจ ปิรับัการทำางาน ปิรับัวิ้้ธุีสื�อสาร สนุกกับังานและ
โอกาสทีเ� ขา้ มีาเร�อื ย ๆ” จนตอีนนก�ี ็เข้าปีท่�ี 6 แลั้วักบั ังานในห้อีงค่า้ เงิน

“บทำบาทำกัารเปน็ วทิ ำยากัร” “โต๊๊ะทำำางานในห้้องค้าเงนิ ”

8 Newsletter Issue 98

Agility คืรัง้ ล่าสุดกับบทบาทกรรมการ เราจะสื่่อสื่ารอย้่างไร
ให้สื่ม่าช่ิก็เข้้าใจ
ดา้ นประชาสมั พนั ธ์ข์ องสภาวช่ าชพี บัญชี Challenge
และก็ารปรบั ตััว
เม่�อีปีท่ี�แลั้วัไดี้รั้ับัโอีกาสไดี้เข้ามาเป็นกรั้รั้มการั้ดี้านปรั้ะชิาสัมพันธ์์ขอีง ในฐานะผู้้ประก็อบ
สภาวัิชิาชิีพบััญชิี ซึ่�่งเป็นเรั้่�อีงท่�ีท่้าท่ายมากวั่า “เรั้าจะส่�อีสารั้อีย่างไรั้ให้สมาชิิกเข้าใจ วชิ ่าช่พ่ บัญช่่
Challenge แลัะการั้ปรั้ับัตัวัในฐานะผู่้ปรั้ะกอีบัวัิชิาชิีพบััญชิี” ก็ต้อีงขอีขอีบัคุ่ณ์
ท่่านสมาชิิก กรั้รั้มการั้ แลัะเจ้าหน้าท่ี�ในสภาวัิชิาชิีพบััญชิีทุ่กท่่านท่ี�ให้ค่วัามไวั้วัางใจ กัจิ กัรรม “TFAC Engagement
แลัะให้โอีกาสในการั้เข้ามาปรั้ับัเปลัี�ยนวัิธ์ีการั้แลัะงานท่างดี้านปรั้ะชิาสัมพันธ์์ขอีง Day 2020” ทำี�สภาวิช้าช้พี ี่บัญช้ี
สภาวัิชิาชิีพบััญชิี ให้ก้าวัท่ันกับั Disruptions ในดี้านต่าง ๆ ไม่วั่าจะจากมาตรั้ฐาน
ดี้านวัิชิาชิีพบััญชิีเอีง จากดี้าน Technology ดี้านกฎเกณ์ฑ์์ หรั้่อีแม้แต่ค่วัามค่าหวััง
จากสังค่มท่�ีมีต่อีผู่้ปรั้ะกอีบัวัิชิาชิีพบััญชิี “การั้ท่�ีไดี้รั้ับัโอีกาสเข้ามาท่าำ งาน
ในสภาวัชิ ิาชิพี บัญั ชิที ่าำ ใหไ้ ดีร้ ั้บั ัโอีกาสมากมาย” ไมว่ ัา่ จะเปน็ Board Room Experience
การั้ไดีร้ั้บั ัฟังั ขอ้ ีค่ดิ ีเหน็ จากสมาชิกิ ท่มี� อี ียกู่ วัา่ 8 หมน่� รั้ายท่วั� ัปรั้ะเท่ศั การั้ไดีม้ โี อีกาสพฒั นา
รัู้ปแบับัการั้ส่�อีสารั้เพ�่อีให้เป็นปรั้ะโยชิน์ต่อีสมาชิิกแลัะผู่้รั้่วัมตลัาดี เพ่�อีให้วัิชิาชิีพบััญชิี
ไดี้รั้บั ัการั้ตอ่ ียอีดีแลัะเป็นกลัไกสาำ ค่ญั ในการั้พัฒนาเศัรั้ษฐกจิ ขอีงปรั้ะเท่ศั

ผมมีความคิด้อยเ�ู สมอวา� ผม คือ คนพี่ันธ์์ A เพี่ราะเราเป็น
American Educated
Australian Experienced
Accountant/Auditor/Advisor

ตอีนนี�ต้อีง เพิ�ม Agility เข้าไปในพันธ์ุกรั้รั้มดี้วัย เพรั้าะถ้่อีเป็นอีงค่์ปรั้ะกอีบั
สาำ ค่ญั ต่อีการั้ปรั้ะกอีบัวัิชิาชิีพในโลักปัจจบุ ััน

น้้อง KID งานอบรมภายในให้ค้ วามรูเ้ รอ่ ง
“เต๊รยี มพี่รอ้ ม TFAC สู� PDPA อย�างมี
Knowledge
Innovation ประสทิ ำธ์ิภาพี่” ทำีส� ภาวชิ ้าช้ีพี่บัญช้ี
Dynamic

“คิด้ด้ี ทำำาด้ี เพี่อ่ พี่ฒั นาวิช้าช้ีพี่บญั ช้ี” กัารสัมมนาพี่จิ ารณ์์ TFRS 9 IBOR
Reformaion Phase 2 and Related
สุดูท้ายนี� ผู้มีฝากต้้ดูต้ามีงานทางดู้านปิระชัาสัมีพันธุ์ของทีมีส�ือสาร
องคุ์กรดู้วิ้ย ไมี�วิ้�าจะเปิ็น Mascot น้องคุ้ดู ท�ีออกมีาใหมี� การปิรับัปิรุงรูปิแบับั disclosure ผา� น Facebook Live
TFAC Newsletter และแผู้นงานการปิรับัปิรุง TFAC Website โดูยมีีน้อง ๆ
ทีมีงานสื�อสารองคุ์กร และเจ้าหน้าที�สภัาวิ้้ชัาชัีพบััญชัีทุกท�านทาำ หน้าที�กัน
อย�างเข้มีแข็ง และพร้อมีรับัฟังคุวิ้ามีเห็นเพื�อนำาไปิพัฒนาสภัาวิ้้ชัาชัีพบััญชัีของ
พวิ้กเราทกุ คุนดู้วิ้ยนะคุรบั ั

Newsletter Issue 98 9

Upskill และ Reskill

ความท้า้ ท้ายสำำาหรัับ CFO และผู้้ปรัะกอบวิชาชพี บญั ชี
ในโลกท้เี� ปลย�ี นแปลงอย่างรัวดเรัว็

บท้นาำ

ทุุกวัันน้�เราอยู่่�ในโลกมี้การเปล้�ยู่นแปลงเกิดขึ้้�น
อยู่่�ตลอดเวัลา และในอัตราทุ�้รวัดเร็วัขึ้้�น มี้การพััฒนา
ดา้ นวัทิ ุยู่าศาสตร์และเทุคโนโลยู่ใ้ หมี� ๆ มีาอยู่า� งไมี�หยู่ดุ นง�ิ อาทุิ
Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Robotic
Process Automation (RPA), Cloud Computing, Internet
of Things (IoT) และ Cognitive Technology เป็นต้น
จนทุำาให้เกดิ Disruption ในการเปล้ย� ู่นร่ปแบบการดำาเนินธุุรกิจ
การใช้้ช้้วัิตประจาำ วััน และวัิธุ้การทุาำ งานขึ้องแต�ละสายู่อาช้้พั
อยู่�างทุ�้ไมี�เคยู่เกิดขึ้�้นมีาก�อน ส�งผลให้ภู่มีิศาสตร์การแขึ้�งขึ้ัน
ในธุุรกิจมี้การเปล้�ยู่นร่ปแบบด้วัยู่เช้�นกัน การช้�้วััดควัามีสามีารถ
ในการแขึ้�งขึ้ันจะไมี�ได้ขึ้�้นอยู่�่กับ “ขึ้นาด” หรือ “เสถ้ยู่รภูาพั”
อ้กต�อไป แต�จะเป็นเร�ืองขึ้อง “ควัามีเร็วั” ในการปรับเปล�้ยู่น
โครงสร้างและกลยูุ่ทุธุ์ในการดำาเนินธุุรกิจ และวัิธุ้การทุำางาน
ให้เกิดประสิทุธุิภูาพัทุ้�ส่งขึ้้�น ทุ้�จะเป็นตัวัช้้�วััดสำาคัญในการรักษา
ควัามีสามีารถในการแขึ้�งขึ้ันต�อไปในอนาคต ดังน�ันการพััฒนา
ควัามีสามีารถในการแขึ้�งขึ้ันขึ้องบุคลากรในแต�กลุ�มีอาช้้พัจะเป็น
ประเด็นทุ�้องค์กรต�าง ๆ ให้ควัามีสำาคัญมีากขึ้�้น ส�งเสริมีและ
ขึ้ับเคลื�อนให้องค์กรมี้วััฒนธุรรมีการเร้ยู่นร้่อยู่�างไมี�หยูุ่ดน�ิง
เพั�อื เตรย้ ู่มีพัรอ้ มีต�อการเปล้�ยู่นแปลงทุเ�้ กดิ ขึ้้�นได้ต�อไป
ผ้่ทุ�้ประกอบวัิช้าช้้พัสายู่งานการเงินและบัญช้้เองน�ัน
เปน็ สายู่อาช้พ้ ัทุม�้ ีค้ วัามีจาำ เปน็ ตอ้ งเรย้ ู่นรพ้่ ัฒั นาทุกั ษะใหมีใ� นหนา้ ทุ�้ ในเทุคโนโลยู่้ใหมี�ควับค�่ไปกับการพััฒนาควัามีร้่และทุักษะขึ้องบุคลากรในการใช้้
การงานอยู่�างมีากทุ�้สุด เน�ืองจากเป็นสายู่งานทุ�้จะมี้แน้วัโน้มี เทุคโนโลยู่้ดังกล�าวั ด้วัยู่ประเด็นน�เ้ อง บุคลากรสายู่งานการเงินและบัญช้้ ซึ่�ง้ มีท้ ุักษะ
การทุดแทุนแรงงานดว้ ัยู่เทุคโนโลยู่แ้ ละนวัตั กรรมีใหมีเ� ปน็ อันดบั ในการรวับรวัมีและวัเิ คราะหข์ ึ้อ้ มีล่ เช้งิ ธุรุ กจิ จง้ มีค้ วัามีสาำ คญั อยู่า� งยู่ง�ิ ในการขึ้บั เคลอ�ื น
ตน้ ๆ ในอก้ 5 ปขี ึ้า้ งหนา้ ดว้ ัยู่ภูาพัลกั ษณ์ท์ ุเ�้ ปน็ งานทุต�้ อ้ งใช้ท้ ุกั ษะ องค์กรให้เป็น Data Driven Organization อยู่�างแทุ้จริง และมี้ควัามีจาำ เป็นทุ�้
เฉพัาะเจาะจง ส�วันใหญ�เป็นงานลักษณ์ะ Routine เพั�ือเป็นไป ตอ้ งพัฒั นาควัามีรแ้่ ละทุกั ษะการทุาำ งานใหมี � เพัอ�ื ยู่กระดบั ขึ้ด้ ควัามีสามีารถขึ้ององคก์ ร
ตามีระเบย้ ู่บกฎเกณ์ฑ์ห์ รอื เปน็ เพัย้ ู่งแคห� นว� ัยู่งานสนบั สนนุ ธุรุ กจิ ใหม้ ีค้ วัามีพัรอ้ มีทุจ�้ ะเตบิ โตตอ� ไป ทุา� มีกลางควัามีเปลย�้ ู่นแปลงทุเ�้ กดิ ขึ้น�้ อยู่ต�่ ลอดเวัลา

เทุา� นน�ั แมีแ้ ตผ� บ้่ รหิ ารระดบั สง่ สดุ ในสายู่งานการเงนิ อยู่า� ง CFO เอง อะไรัคอื การั Upskilling และ Reskilling ?
ต้องมี้การเปล�ย้ ู่นแปลงบทุบาทุในองค์กร ให้มี้ควัามีร้แ่ ละทุักษะ
ใหมีน� อกเหนอื จากบรหิ ารทุางการเงนิ วัางแผนการพัฒั นาเสน้ ทุาง
อาช้้พัและส�งเสริมีการเร้ยู่นร้่และฝึึกฝึนทุักษะใหมี�แก�บุคลากร การ Upskilling หรือ พััฒนาทุักษะโดยู่การเร้ยู่นร้่วัิธุ้การทุาำ งานใหมี� ๆ
ให้มี้ควัามีพัร้อมีต�อวัิธุ้การทุาำ งานในบทุบาทุใหมี�ทุ�้ช้�วัยู่เพั�มิ ีมี่ลค�า เพั�ือให้ดาำ เนินงานทุ�้ทุาำ อยู่�่ให้แตกต�างจากเดิมี เช้�นนักบัญช้้เร้ยู่นร้่วัิธุ้การ
ทุางธุรุ กจิ ตอ� ไปได้ นาำ กระบวันการ Robotics Process Automation เพั�อื จดั เตร้ยู่มีขึ้อ้ มี่ลทุางการเงนิ
ในช้ว� ัง 4-5 ปที ุผ�้ า� นมีา ประเดน็ เรอ�ื ง Big Data เปน็ สง�ิ ทุ�้ ลักษณ์ะ Real-time ให้แก�กล�ุมีบุคคลทุ�้เก�้ยู่วัขึ้้อง ทุ�ังภูายู่ในและนอกองค์กร
ทุุกองค์กรให้ควัามีสนใจเป็นอยู่�างมีาก และด้วัยู่ควัามีก้าวัหน้า ได้อยู่�างทุ�ัวัถ้ง ในขึ้ณ์ะทุ�้ Reskilling หรือ พััฒนาทุักษะใหมี�หรือทุักษะทุ�้ส่งขึ้�้น
ขึ้องเทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีสมีัยู่ใหมี� ปัจจุบันมี้เคร�ืองมีือ เพั�ือสามีารถทุาำ งานหรือรับบทุบาทุใหมี�ในองค์กรได้ เช้�น พันักงานบริษัทุ
ทุ�ส้ ามีารถเก็บขึ้้อมี่ลทุางธุุรกิจได้อยู่�างมีากมีายู่ในหลากหลายู่มีิติ ในสายู่งานบญั ช้ท้ ุม�้ ีห้ นา้ ทุท�้ ุาำ Data Entry เรย้ ู่นรท้่ ุกั ษะวัเิ คราะหข์ ึ้อ้ มีล่ เช้งิ Big Data หรอื
และมี้บริษัทุทุ�้พัยู่ายู่ามีแปลงสภูาพัองค์กรขึ้องตนให้เป็น Data เร้ยู่นร้่วัิธุ้การใช้้เคร�ืองมีือ AI เพั�ือตรวัจสอบและประเมีินควัามีเส�้ยู่งในการทุุจริต
Driven Organization มีากขึ้�้น โดยู่ทุ�้ต้องมี้กลยูุ่ทุธุ์การพััฒนา ทุางบญั ช้ไ้ ด ้ โดยู่พันกั งานทุผ�้ า� นการ Reskilling หรอื Upskilling สามีารถนาำ ควัามีร้่
ขึ้้ดควัามีสามีารถขึ้ององค์กรอยู่�างทุ�ัวัถ้ง มี้แผนการลงทุุน ดงั กลา� วัมีาพัฒั นาทุกั ษะขึ้องบคุ ลากรในองคก์ รไดด้ ว้ ัยู่เช้น� กนั
10 Newsletter Issue 98

อะไรัคือ Skillset ท้�จี ำาเปน็ สำำาหรัับ CFO และนกั บญั ชตี ่อไปในอนาคต ?

บทุบาทุขึ้อง CFO และนักบัญช้้ในโลกยูุ่คดิจิทุัล ได้ยู่กระดับจากผ้่บริหารการเงินขึ้องบริษัทุ มีาเป็นผ้่นาำ องค์กรในการขึ้ับเคล�ือนแผนกลยูุ่ทุธุ์
และเป็นผ้่นาำ และบริหารการเปล�ย้ ู่นแปลงวััฒนธุรรมีการทุาำ งานขึ้ององค์กร โดยู่นาำ เทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีใหมี�มีาใช้้ในการปฏิิบัติงาน สามีารถบริหาร
และวัเิ คราะหข์ ึ้อ้ มีล่ ทุางธุรุ กจิ ในลกั ษณ์ะ Real-time เพัอ�ื ประกอบการตดั สนิ ใจเช้งิ กลยู่ทุ ุธุอ์ ยู่า� งมีป้ ระสทิ ุธุภิ ูาพัยู่ง�ิ ขึ้น�้ ซึ่ง�้ ทุกั ษะหลกั ทุ �้ CFO จะตอ้ งมีต้ อ� ไป
ในอนาคต มีอ้ ยู่ �่ 8 ประเภูทุ

8 ท้ักษะท้ี� CFO และนักบญั ชีควรัมีในอนาคต

แรงงานดิจิ ิทิ ัลั CFO และนักบัญช้้จะต้องมี้ควัามีสามีารถในการบริหารจัดการ “แรงงานดิจิทุัล” ผ�านการทุาำ งาน
(Digital Labour) ขึ้อง AI, RPA และ Machine Learning เพัอ�ื เพัม�ิ ีประสทิ ุธุภิ ูาพัในการบรหิ ารองคก์ ร

ความมน�ั คงและ CFO และนักบัญช้้ต้องตระหนักถ้งภูัยู่คุกคามีทุางไซึ่เบอร์ทุ�้อาจสร้างควัามีเส้ยู่หายู่ทุางการเงิน
ปลอดิภัยั ทัางไซเบอร์ แก�องค์กร ทุ�งั ทุางตรงและทุางอ้อมี โดยู่จะต้องมี้การวัิเคราะห์ผลกระทุบต้นทุุนและผลประโยู่ช้น์
(Cybersecurity) และปลก่ ฝึงั จติ สาำ นก้ ดา้ น Cybersecurity ในองคก์ รเพัอ�ื บรหิ ารควัามีเสย�้ ู่งทุางไซึ่เบอรไ์ ดอ้ ยู่า� งยู่ง�ั ยู่นื

ผู้น�้ าำ การวเิ คราะห์ข์ ้อ� มล้ CFO และนักบัญช้้จะต้องสามีารถวัิเคราะห์ขึ้้อมี่ลเช้ิงธุุรกิจนอกเหนือจากการเงินได้ เช้�น ขึ้้อมี่ล
(Data Analysis พัฤตกิ รรมีและการตดั สนิ ใจขึ้องผบ้่ รโิ ภูค และคาดการณ์แ์ นวัโนม้ ีทุจ�้ ะเกดิ ขึ้น�้ ในอนาคตไดอ้ ยู่า� งแมีน� ยู่าำ
Leadership) โดยู่ใช้เ้ ครอ�ื งมีอื ดจิ ทิ ุลั ตา� ง ๆ ใหเ้ กดิ ประโยู่ช้นส์ ง่ สดุ
ความรว่ มมอื ระห์วา่ งสายงาน เทุคโนโลยู่แ้ ละนวัตั กรรมีสมียั ู่ใหมีจ� ะช้ว� ัยู่ใหข้ ึ้อ้ จาำ กดั ในการทุาำ งานระหวัา� งสายู่งานลดลง ดงั นน�ั CFO
(Cross-functional และนกั บญั ช้จ้ ะตอ้ งเปน็ ตวั ักลางในการเสรมิ ีสรา้ งควัามีรว� ัมีมีอื ระหวัา� งสายู่งานเปรย้ ู่บเสมีอื นทุป�้ รก้ ษา
Collaboration) ทุางธุรุ กจิ ขึ้ององคก์ ร เพัอ�ื ใหอ้ งคก์ รมีค้ วัามีพัรอ้ มีในการรบั มีอื ควัามีเปลย�้ ู่นแปลงทุจ�้ ะเกดิ ขึ้น�้ ได้

ทักั ษะดิา� นอารมณ์แ์ ละสงั คม CFO และนกั บญั ช้ต้ อ้ งมีค้ วัามีสามีารถในการสรา้ งควัามีสัมีพันั ธุท์ ุด�้ ้ สามีารถนาำ เสนอขึ้อ้ มีล่ ซึ่บั ซึ่อ้ น
(Soft Skills) ใหบ้ คุ คลจากตา� งสายู่งานเขึ้า้ ใจได ้ จง้ จาำ เปน็ ตอ้ งมีท้ ุกั ษะดา้ นมีนษุ ยู่ส์ มั ีพันั ธุเ์ ปน็ อยู่า� งมีาก ไมีว� ัา� จะเปน็
ทุกั ษะในการสอ�ื สาร การกระช้บั สมั ีพันั ธุไมีตรก้ บั ผม้่ ีส้ ว� ันไดเ้ สย้ ู่และการเจรจาตอ� รองกต็ ามี

ทักั ษะดิา� นบรรษทั ัภับิ าล ประเดน็ ESG จะเปน็ หวั ัขึ้อ้ ทุน�้ กั ลงทุนุ ใหค้ วัามีสนใจกบั บรษิ ทั ุมีากขึ้น�้ ในอนาคต บทุบาทุขึ้อง CFO
สงั คม และสง�ิ แวดิลอ� ม และนกั บญั ช้ซ้ ึ่ง�้ เปน็ ผข้่ ึ้บั เคลอ�ื นสว� ันงานนกั ลงทุนุ สมั ีพันั ธุม์ ีาโดยู่ตลอดจะตอ้ งเปน็ ผร้่ ว� ัมีกาำ หนดและ
(ESG Skills) พัฒั นากลยู่ทุ ุธุด์ า้ นควัามียู่ง�ั ยู่นื ขึ้ององคก์ ร ควับคไ�่ ปกบั คณ์ะกรรมีการดา้ นควัามียู่ง�ั ยู่นื

ความเข้�าใจิภัาพให์ญ่่องค์กร CFO และนักบัญช้้จะต้องเขึ้้าใจภูาพัใหญ�ขึ้องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมี รวัมีถ้งการเปล�ย้ ู่นแปลง
(Broader Picture) ต�าง ๆ ทุ�ส้ �งผลกระทุบต�อระบบนิเวัศการดาำ เนินธุุรกิจ เพั�อื เป็นแรงผลักดันในการศ้กษาหาโอกาส
การลงทุนุ ใหมีใ� หแ้ กอ� งคก์ รได้

ความเข้�าใจิดิ�านเทัคโนโลยี CFO และนักบัญช้้จะต้องมี้ไหวัพัริบในการเปล�้ยู่นแปลงขึ้องเทุคโนโลยู่้ในอนาคตทุ�้จะสามีารถ
ในปจั ิจิบุ นั และอนาคต รองรับขึ้นาดธุุรกิจทุ�้ใหญ�ขึ้�้น ลดภูาระการทุาำ งานด้วัยู่มีือ กระจายู่ทุรัพัยู่ากรไปในงานวัิเคราะห์
(Understanding Present และงานทุเ�้ พัม�ิ ีมีล่ คา� ขึ้องบรษิ ทั ุไดม้ ีากขึ้น�้ เพัอ�ื รกั ษาควัามีสามีารถในการแขึ้ง� ขึ้นั ตอ� ไปในระยู่ะยู่าวั
and Future Technologies)
ทุม�้ ีา: Economic Times CFO (ETCFO.com)

Newsletter Issue 98 11

จะดาำ เนินการั Upskilling และ Reskilling บุคลากรัอย่างไรัใหป้ รัะสำบผู้ลสำำาเรัจ็ ?

การ Upskilling และ Reskilling บุคลากรในองค์กรน�ัน ช้้วัิตประจาำ วัันขึ้องพัวักเขึ้าได้ โดยู่องค์กรต้องมี้ระบบการติดตามี
สามีารถทุาำ ได้ทุันทุ้ ไมี�จาำ เป็นต้องใช้้งบประมีาณ์หรือการลงทุุนขึ้นาดใหญ� ควัามีคืบหน้าและทุดสอบส�งิ ทุ�้เร้ยู่นร้่มีาอยู่�างช้ัดเจน ทุ�ส้ าำ คัญกระบวันการ
ต�ังแต�แรก แต�จะต้องมี้การวัางแผนการฝึึกฝึนทุักษะการทุาำ งานและ ดังกล�าวัไมี�ใช้�การทุาำ คร�ังเด้ยู่วัจบ แต�จะต้องทุาำ ต�อไปเร�ือยู่ ๆ หล�อหลอมี
ควัามีรใ้่ หมีอ� ยู่า� งช้ดั เจน สรา้ ง Roadmap การพัฒั นาทุกั ษะและมีอบหมีายู่ วััฒนธุรรมีการเร้ยู่นร้่อยู่�างไมี�มี้ขึ้้ดจาำ กัด เพัราะทุุกวัันน�้มี้ควัามีร้่และ
บทุบาทุหนา้ ทุแ�้ ตกตา� งจากเดมิ ี ยู่ง�ิ ในยู่คุ หลงั COVID-19 ทุม�้ ีก้ ารปฏิบิ ตั งิ าน ทุกั ษะใหมีใ� หเ้ รย้ ู่นรอ้่ ยู่ต�่ ลอดเวัลา
จากนอกสถานทุ�้ทุาำ งานได้บุคลากรจะสามีารถเร้ยู่นร้่ทุักษะใหมี�
ได้ยู่ืดหยู่�ุนมีากขึ้�้น ผสมีผสานเวัลาทุาำ งานและการเร้ยู่นร้่ให้กลมีกลืนกับ

Ways to Upskill Your
Team and Prepare Them
for the Future of Work

Virtual Training Microlearning Mentoring

Scueprpttpiironfeoic-sradaetcetneicpotmotnahmpnolemdofdyoafueudcentaausettrewietootnrshopueolubeirrrsjseucet Nseewlfs-lmkebnauaorslnlw,yinlcesgodcnhgtsoeetodrbulusculetialistvmeuidpsotn Trasnausnbfaeedsjmerlcjekpotsnlbosmoywseaehxlteeatpesdde,rgorseeiweuxnicbpncheegetrwdtseen

P2P Learning Financial aid

owPoathaefnrebodetriawxnsskpnaheiernasorirtntreithgsoeseawenleaismtizaarheaimrinnntdaieoyrwonsofihinueoaglrdrt tScoueaprtcpiinfcoic-ordaatmetneipmodmtnohfpudoletoafudtyraeueecentrahseotewiltoeiornssppuoruberrsjseeucnett

12 Newsletter Issue 98

ปดิ ท้า้ ยบท้ความ

การ Upskilling และ Reskilling ขึ้องบุคลากรน�ัน นอกจาก
จะเป็นประโยู่ช้น์ต�อองค์กรในระยู่ะยู่าวัแล้วั ยู่ังสามีารถรักษาบุคลากร
ทุ�้มี้คุณ์ภูาพัให้อยู่�่กับองค์กรต�อไป และมี้ควัามีผ่กพัันกับองค์กรยู่�ิงขึ้�้น
โดยู่การทุอ�้ งคก์ รเปดิ โอกาสใหบ้ คุ ลากรเหลา� นน�ั ไดเ้ รย้ ู่นรส้่ ง�ิ ใหมี � ทุม�ุ ีเทุเวัลา
และลงทุุนในตัวัเขึ้าให้ฝึึกฝึนและทุดลองทุักษะทุ�้เร้ยู่นร้่มีาทุาำ ให้เขึ้าร้่ส้ก
วั�าองค์กรเห็นคุณ์ค�าขึ้องส�ิงทุ�้เขึ้าพัยู่ายู่ามีทุาำ เพั�ือสร้างควัามีแตกต�าง
จากเดมิ ีได ้ จง้ อยู่ากจะขึ้อฝึากประเดน็ เรอ�ื ง Upskilling และ Reskilling
ให้แก�ผ้่นาำ องค์กรสายู่งานการเงินและบัญช้้ทุุกทุ�านได้พัิจารณ์าและ
รเิ รม�ิ ีทุาำ เพัอ�ื สรา้ งบคุ ลากรทุม�้ ีค้ ณุ ์ภูาพัในสายู่งานนต�้ อ� ไปดว้ ัยู่คะ� ขึ้อบคณุ ์คะ�

เอกสารอ�างอิง
- World Economic Forum 2020: The Future of Jobs Report 2020

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
- How chief financial officers are reskilling in the digital world
https://cfo.economictimes.indiatimes.com/news/how-chief-financial-
officers-are-reskilling-in-the-digital-world/74116874
- Why Now Is the Right Time to Step Up Accounting Professional
Development https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/
why-now-is-the-right-time-to-step-up-accounting-professional-devel

opment
- Upskilling – what’s all the fuss about?
https://www.accountingweb.co.uk/community/industry-insights/
upskilling-whats-all-the-fuss-about
- Upskilling Management Accountants
https://sfmagazine.com/post-entry/april-2020-upskilling-manage
ment-accountants/
- Institute of Management Accountants (IMA): The Impact of Big Data
on Finance Now and in the Future
https://www.imanet.org/-/media/1b54d5e06b32462ea90e
61b7ad536bdd.ashx

โดย นางสาวนภารัตั น์ ศรัีวรัรัณวทิ ย์
กรรมีการในคณ์ะกรรมีการวัิช้าช้พ้ ับญั ช้ด้ ้านการบญั ช้บ้ ริหาร

Newsletter Issue 98 13

ทัักษะทั่�นัักบััญชี่ในัอนัาคตต้องมี่

ในยุคที่การเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้ังเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
รวมทง้ั เหตกุ ารณร์ ะบาดของ COVID-19 ทสี่ ง่ ผลกระทบอยา่ งรอบดา้ นและเปน็ วงกวา้ ง ชว่ งเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ิงใหญ่เหล่าน้ี นำาไปสู่การปรับตัวและความพยายามเปลี่ยนแปลง
ทง้ั ระดบั บคุ คลและองค์กรในหลายสาขาอาชพี และธุรกิจ

ทำำ�ไมต้้อง Soft Skill?

จากการทำาวิจัยด้านการสรรหาบุคลากรของ Randstad Financial & Professional ซึ่งเป็นบริษัท
ให้คำาปรึกษาด้านบุคลากรในยุโรปท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี พบว่าบริษัทในตลาดงานต้องการสรรหาบุคลากร
ที่มีความสามารถด้าน Soft Skill (ร้อยละ 76) ความสามารถด้านการส่ือสารและมีทักษะด้านการฟัง
(รอ้ ยละ 48) และทกั ษะในการสรา้ งความสมั พนั ธท์ ดี่ กี บั นายจา้ ง (รอ้ ยละ 44) ในขณะเดยี วกนั บคุ ลากรระดบั ผบู้ รหิ าร
ควรมคี วามสามารถในการทาำ งานภายใตส้ ภาพแวดลอ้ มทก่ี ดดนั รวมถงึ มมี มุ มองดา้ นธรุ กจิ ทเ่ี ฉยี บแหลม (รอ้ ยละ 24)
และมคี วามสามารถในการประสานงานและทำางานเป็นทีมกับผูอ้ ่นื ไดอ้ กี ด้วย
ในป ี 2563 World Economic Forum (WEF) ได้ทาำ วจิ ยั โดยประเมนิ ผลกระทบจาก COVID-19 เกีย่ วกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงั คม โดยสรปุ อย่างมนี ัยสำาคญั ว่าภายในปี 2568 ลกู จา้ งไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 50
ตอ้ งไดร้ บั การพฒั นาทกั ษะใหม ่ ๆ (Reskilling) ใหส้ อดรบั กบั ความตอ้ งการตลาดในอนาคต ทงั้ น ้ี 8 ใน 10 ของทกั ษะ
ในอนาคตนั้นเก่ียวขอ้ งกับทักษะด้าน Soft Skill

Soft Skill อะไรทำ่�นัักบััญชี่ในัอนั�คต้ควรม่?

จากผลการวิจัยเร่ืองทักษะของลูกจ้างในอนาคตซ่ึงจัดทำาโดย WEF และ
จากการรวบรวมขอ้ มลู จากหนว่ ยงานวชิ าชพี ในตา่ งประเทศทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั นกั บญั ช ี เชน่
สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Institute of
Certified Public Accountants หรือ AICPA) สถาบนั นกั บัญชีบรหิ าร (Chartered
Institute of Management Accountants หรือ CIMA) สถาบนั ผ้ตู รวจสอบภายใน
(The Institute of Internal Auditors หรือ IIA) โดยสามารถสรุปทักษะด้าน
Soft Skill 5 ด้าน ท่ีนักบญั ชีในอนาคตควรมีไว้ดังตอ่ ไปนี้

14 Newsletter Issue 98

01 ทัักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill)

คือ ทักษะการสังเกตการณ์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความประมวลผล และการสรุป
ความเพื่อนาำ ไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีระบบ ทั้งน้ี นักบัญชีต้องยกระดับจากผู้ให้ข้อสังเกตหรือ
ผชู้ ป้ี ระเดน็ ปญั หาใหก้ บั ผบู้ รหิ ารมาเปน็ ผใู้ หค้ ำาปรกึ ษา ผนู้ าำ เสนอทางออกในการแกป้ ญั หาพรอ้ มทางเลอื กใหผ้ บู้ รหิ าร
ในการตดั สนิ ใจ

02 ทัักษะการสื่่อสื่าร (Communication Skill)

คอื ทักษะในการส่งข้อความหรอื ส่ือสารใหก้ บั ผู้รับสาร เช่น ทกั ษะการเปน็ ผูฟ้ ังทดี่ ี ทกั ษะการสื่อข้อความ
ใหก้ บั ผรู้ ับสาร ทงั้ จากการเขียนหรือการพดู อย่างมีประสิทธิภาพ ทง้ั น้ ี นกั บญั ชมี กั จะมคี วามสามารถในเชิงวชิ าการ
สามารถจัดทาำ ข้อมูลทางบัญชีมากมาย แต่มีจุดอ่อนในการสื่อสารข้อมูลทางบัญชีเหล่านี้ให้กับคนท่ีไม่มีพ้ืนฐาน
ด้านบัญชีได้เข้าใจ ดังนั้นนักบัญชีควรได้รับการเสริมทักษะการสื่อสาร สามารถให้คนนอกวงการบัญชี
เชน่ ผบู้ รหิ ารนกั ลงทนุ นกั วเิ คราะห ์ หรอื บคุ คลอนื่ ทไ่ี มม่ พี น้ื ฐานดา้ นบญั ช ี เขา้ ใจและนาำ ขอ้ มลู จากนกั บญั ชไี ปตดั สนิ ใจ
ต่ออยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

03 ทัักษะการปรับตััว (Adaptability)

คือ ทักษะในปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความท้าทายใหม่ ๆ การเปล่ียนแปลง
ในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กรท่ีเปล่ียนแปลง ซงึ่ นกั บญั ชใี นอนาตตต้องพฒั นาทักษะดา้ นการปรบั ตวั
การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และมีความสามารถในการประยุกต์การทาำ งานตามรูปแบบธุรกิจที่เปล่ียนแปลง
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร การทำางานร่วมกับบุคลากรรุ่นใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กบั คนในองค์กร โดยพรอ้ มที่จะทาำ งานในสภาพแวดลอ้ มท่ีเปลย่ี นแปลงไป

04 ทัักษะด้้านธุุรกิจทั่�เฉี่ยบแหลม (Business Acumen)

คือ ทักษะในการเข้าใจธุรกิจขององค์กร และการประยุกต์ใช้ รวมถึงความเข้าใจกระบวนการทำางาน
ขององค์กร ความเช่ือมโยงการทำางานในองค์กร และความรู้ด้านธุรกิจในภาพกว้างท่ีมากกว่าความรู้ด้านบัญชี
ด้านเดียว เช่น การเชื่อมโยงความรู้ด้านบัญชีกับความรู้ทางภาษี กฎหมาย ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล
การตลาด การเงิน และการบรหิ ารความเสย่ี ง โดยนกั บญั ชใี นอนาคตควรจะมีทกั ษะในการเชือ่ มโยงประเด็นเหลา่ น้ี
เพอื่ ให้คาำ แนะนำาให้กบั ผู้บริหารไดอ้ ยา่ งบูรณาการและมคี วามเฉยี บแหลมทางธุรกจิ

05 ทัักษะความเป็นผู้้นำา (Leadership Skill)

คอื ทกั ษะทส่ี ามารถทำาใหอ้ งคก์ รทต่ี นรบั ผดิ ชอบบรรลเุ ปา้ หมายทอี่ งคก์ รตง้ั เปา้ เอาไว ้ ทง้ั น ้ี ทกั ษะความเปน็
ผู้นาำ อาจตอ้ งใชท้ กั ษะหลายดา้ นผสมผสานกนั ทง้ั ความสามารถในการตดั สนิ ใจทด่ี ี ความสามารถในการสรา้ งทมี งาน
การโนม้ นา้ วจติ ใจคน รวมถงึ การเปน็ ผมู้ คี วามฉลาดทางอารมณ ์ (Emotional intelligence) ทงั้ น ี้ นกั บญั ชใี นอนาคต
โดยเฉพาะระดับผู้บรหิ าร ควรไดร้ บั การฝึึกฝึนทกั ษะเหลา่ น้ีเพอ่ื นาำ พาให้องคก์ รบรรลเุ ป้าหมายได้

Newsletter Issue 98 15

Soft Skill ม่ทำ�งลััดสู่่�คว�มสู่ำ�เร็จหรือไม�?

การมีทักษะด้าน Soft Skill ต้องได้รับ กระบวนการ Benchmarking
การฝึึกฝึนแรมปี ท้ังการเรียนภาคทฤษฏีีการนำาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏีิบัติจริง และการนำากลับมา 01 เราอยทู ่ีไหน ตัวชี้วัด
ปรับเปล่ียนแก้ไข ทั้งนี้การฝึึกฝึนด้าน Soft Skill
อาจไม่มีทางลัดสำาหรับการพัฒนาส่วนบุคคล 02 ใครเกงทีส่ ดุ คา Benchmark
แต่การพัฒนา Soft Skill ในระดับองค์กรสามารถ
การใช้เทคนิค Benchmarking ในการพัฒนา 03 เขาทำอยางไร Best Practices
Soft Skill สำาหรับนักบัญชี โดยนำาสิ่งที่องค์กรอื่น เราจะทำใหดีกวา เขา ประยกุ ตใช Best Practices
ทาำ สำาเร็จแล้วมาประยุกต์ใช้กับบริบทขององค์กร
ตนเอง ซึ่งวิธีน้ีผู้ปฏีิบัติไม่ต้องเร่ิมจากศูนย์ 04 ไดอ ยา งไร
หรือเรียนรู้จากสิ่งท่ีคนอ่ืนเคยทาำ ผิดพลาดมาแล้ว
ซ่ึงองค์กรสามารถใช้เทคนิค Benchmarking น้ี
ไปพัฒนาแนวทางการพัฒนา ด้าน Soft Skill
ของนักบัญชีในองค์กรตนเองได้อย่างรวดเร็ว
มีประสทิ ธภิ าพ

บัทำสู่รุป

ในโลกธรุ กจิ ทม่ี กี ารเปลย่ี นแปลงอยา่ งรวดเรว็ ทงั้ ธรุ กจิ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ใหม ่ และธรุ กจิ เกา่
ท่ีหายไป จนเป็นเรื่องปกติวิถีใหม่ (New Normal) นักบัญชีนอกจากต้องปรับตัว
ในด้านเทคนิคและทักษะเชิงวิชาการแล้ว นักบัญชีต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองในด้าน
Soft Skill เพ่ือเป็นนักบัญชีในอนาคตท่ีมีคุณภาพและสามารถปรับตัวสอดรับกับกระแส
การเปลยี่ นแปลงที่เกิดขนึ้

โดย นายสุุกิจิ วงศ์์ถาวราวัฒน์
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบญั ชดี า้ นการทาำ บัญชี

16 Newsletter Issue 98

โดย นางสาวโนรา โพธิ์ม์� ััจฉา
กรรมีการในค่ณะกรรมีการวิชาชพ่ บััญชด่ ้้านการบัญั ชภ่ าษอ่ ากร

ผeล-กSระeทบrจvาiกcกฎeหมาย

จากการที่่�ได้้มี่การประกาศพระราชบััญญัติิ แก้ไขเพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร (ฉบัับัที่�่ 53) พ.ศ.2564 บันราชกิจจานุเบักษา
เมี่�อวันที่�่ 10 กุมีภาพันธ์์ 2564 พระราชบััญญัติิด้ังกล่าว กาำ หนด้ให้เร่ยกเก็บัภาษ่มีูลค่่าเพ�ิมีจากผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศ เฉพาะส่่วน
ที่�ไ่ ด้ร้ ับัจากการให้บัริการอเิ ลก็ ที่รอนกิ ส่์แก่ผู้ทู้ ี่�่มีิได้้จด้ที่ะเบัย่ นภาษม่ ีูลค่่าเพม�ิ ีในประเที่ศไที่ย
ก่อนที่�่ พระราชบััญญัติิฉบัับัน�่จะมี่ผู้ลบัังค่ับัใช้ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่�่ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์มีายังประเที่ศไที่ย จะติ้องเส่่ย
ภาษม่ ีูลค่า่ เพ�มิ ี โด้ยผูู้้ใช้บัรกิ ารในประเที่ศไที่ยจะมีห่ นา้ ที่น่� าำ ส่่งแที่น ซึ่ง�่ ผู้มู้ ี่หนา้ ที่น�่ ำาส่ง่ แที่นนนั� จะเปน็ ผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบัย่ นภาษ่มีลู ค่า่ เพม�ิ ี
ในประเที่ศไที่ย นาำ ส่่งโด้ยใช้แบับัแส่ด้งรายการภาษ่มีูลค่่าเพ�มิ ี ภ.พ.36
ติามีแนวที่างปฏิิบััติิเด้ิมีน�ัน จะเห็นได้้ว่าผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่�่ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์ในราชอาณาจักรไที่ย มี่รายได้้
ที่เ�่ ส่ย่ ภาษม่ ีลู ค่า่ เพม�ิ ีเพย่ งเฉพาะส่ว่ นที่ใ่� หบ้ ัรกิ ารแกผ่ ู้ปู้ ระกอบัการจด้ที่ะเบัย่ นภาษม่ ีลู ค่า่ เพม�ิ ีเที่า่ นนั� ส่ำาหรบั ัรายได้จ้ ากผู้ใู้ ชบ้ ัรกิ ารอเิ ลก็ ที่รอนกิ ส่์
ที่ม�่ ีไิ ด้้จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพ�มิ ี ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศจะมี่รายได้จ้ ากการใหบ้ ัรกิ ารอิเลก็ ที่รอนิกส่์ที่�ังจำานวน ไมีต่ ิอ้ งนำาส่่งภาษม่ ีลู ค่่าเพม�ิ ี

ผู้้ปู ระกอบัการติา่ งประเที่ศที่่ใ� ห้บัริการ
อเิ ลก็ ที่รอนิกส่ใ์ นราชอาณาจักรไที่ย

ให้บัรกิ ารที่างอิเลก็ ที่รอนกิ ส่์

ผูู้้ใชบ้ ัริการ

จด้ VAT ไมีจ่ ด้ VAT

นำาส่่ง VAT แที่น ติามีแบับั ภ.พ.36 มีไิ ด้้นำาส่ง่ VAT

จากปัญหาข้างติ้น ที่ำาให้เกิด้ค่วามีเส่่ยเปร่ยบัในการแข่งขันของผูู้้ประกอบัการที่�่เป็นผูู้้ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์ในประเที่ศไที่ย
ที่�่จะติ้องนำาส่่งภาษ่มีลู ค่า่ เพมิ� ี แติ่ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศมีร่ ายได้้บัางส่ว่ นที่่ม� ีิได้้นาำ ส่่งภาษ่มีูลค่า่ เพิ�มีใหแ้ ก่กรมีส่รรพากรประเที่ศไที่ย

Newsletter Issue 98 17

ด้งั นน�ั เพอ�่ ใหเ้ กดิ ้ค่วามีเปน็ ธ์รรมีระหวา่ งผู้ปู้ ระกอบัการในประเที่ศและติา่ งประเที่ศ และเพอ�่ เพม�ิ ีประส่ทิ ี่ธ์ภิ าพในการจดั ้เกบ็ ัภาษม่ ีลู ค่า่ เพม�ิ ี
ใหเ้ หมีาะส่มีจ่งมีก่ ารติราพระราชบัญั ญตั ิิ แกไ้ ขเพมิ� ีเติมิ ีประมีวลรษั ฎากร (ฉบับั ัที่ ่� 53) พ.ศ.2564 หร่อ เร่ยกกนั ได้้วา่ กฎหมีาย e-Service

กฎหมีาย e-Service ค่อ่ กฎหมีายที่่�ให้อาำ นาจกรมีส่รรพากร
จัด้เก็บัภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี จากผูู้้ให้บัริการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการที่าง
อิเล็กที่รอนกิ ส่ ์ และผูู้ใ้ หบ้ ัริการแพลติฟอร์มีติา่ งประเที่ศ ที่่ใ� หบ้ ัรกิ ารที่าง
Online แก่ผูู้้ใช้บัริการในประเที่ศไที่ยในส่่วนของผูู้้รับับัริการที่�่มีิได้้
จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิม� ี โด้ยผูู้้ให้บัริการและแพลติฟอร์มีติ่างประเที่ศ
นั�น มี่รายได้เ้ กนิ 1.8 ลา้ นบัาที่ ติ่อปี

ในขนั� แรก เราค่วรที่ราบัถึง่ ค่าำ นยิ ามีที่ส�่ ่ำาค่ญั ติามีพระราชบัญั ญตั ิิ
แกไ้ ขเพม�ิ ีเติิมีประมีวลรษั ฎากร (ฉบับั ัที่ �่ 53) พ.ศ.2564 เปน็ อนั ด้ับัแรก

“บริิการิทางอิิเล็็กทริอินิิกส์์” หมีายค่วามีว่า บัริการซึ่่�งรวมี
ถึ่งที่รัพย์ส่ินที่�่ไมี่มี่รูปร่างที่่�ส่่งมีอบัโด้ยผู้่านที่างเค่ร่อข่ายอินเที่อร์เน็ติ
หรอ่ เค่ร่อขา่ ยที่างอเิ ลก็ ที่รอนกิ ส่์อ�่นใด้ ซึ่ง่� ลักษณะของบัริการเปน็ ไปโด้ย
อัติโนมีัติิในส่าระส่าำ ค่ัญ โด้ยบัริการด้ังกล่าวไมี่ส่ามีารถึกระที่าำ ได้้หาก
ปราศจากเที่ค่โนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

“อิเิ ล็็กทริอินิิกส์์แพล็ตฟอิริ์ม” หมีายค่วามีวา่ ติลาด้ ชอ่ งที่าง
หร่อกระบัวนการอ�่นใด้ที่�่ผูู้้ให้บัริการหลายรายใช้ในการให้บัริการที่าง
อิเล็กที่รอนิกส่์แกผ่ ู้รู้ ับับัรกิ าร

ผู้มู้ ีห่ นา้ ที่เ�่ ส่ย่ ภาษม่ ีลู ค่า่ เพม�ิ ีติามีพระราชบัญั ญตั ิ ิ แกไ้ ขเพม�ิ ีเติมิ ี
ประมีวลรัษฎากร (ฉบับั ัที่ ่� 53) พ.ศ.2564 ได้้แก ่
1. ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่�่ให้บัริการด้าวน์โหลด้หร่อเล่นเกมี
ฟังเพลง ด้ภู าพยนติอ์ อนไลน์
2. ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการด้าวน์โหลด้ส่ติิ�กเกอร์
ใน Chat Application
3. ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการส่ติร่มีมี�ิง ค่่อ การรับัส่่ง
ส่ญั ญาณถึ่ายที่อด้ ไฟล์ มีลั ติิมี่เด้ย่ ที่ั�งภาพและเส่่ยงผู้่านเค่ร่อข่าย
อินเที่อร์เน็ติ เช่น การถึ่ายที่อด้ส่ด้ Concert Event เกมี
รายการติ่าง ๆ
4. ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการพ�่นที่�่โฆษณาบันเว็บัไซึ่ติ ์
หรอ่ Application เช่น Google, Facebook, Youtube, Line,
Joox และ Netflix

18 Newsletter Issue 98

ผม้ หี น้าทเ�ี สีียภาษีมี ล้ ค่่าเพิ่ม�ิ ผูู้้มี่หน้าที่่�เส่่ยภาษ่มีูลค่่าเพ�ิมีติามีพระราชบััญญัติิ แก้ไข
เพิม� ีเติิมีประมีวลรษั ฎากร (ฉบับั ัที่ ่� 53) พ.ศ.2564 ติ้องมีค่ ่ณุ ส่มีบัตั ิดิ ้งั น่�
ค่ณุ สมูบัต่ข่ องผู้้มู ูีหน้าท�ีเสยี ภาษีมี ููล้ค่า่ เพิ่ม�่ ู 1. มี่รายได้้เกนิ 1.8 ลา้ นบัาที่ติอ่ ปี
2. จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มีติามีกฎกระที่รวง ที่�่จะกาำ หนด้
1.8มรี ายได้้ หลักเกณฑ์์ วิธ์่การและเง�่อนไข เพ�่อกำาหนด้กระบัวนการ
จด้ที่ะเบั่ยนเป็นผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี
เกิน ที่างอเิ ล็กที่รอนกิ ส่ ์
ล้้านบาทต่่อปีี
ผูู้้มี่หน้าที่่�เส่่ยภาษ่มีูลค่่าเพ�ิมีติามีพระราชบััญญัติิ แก้ไข
จด้ทะเบียน เพิ�มีเติิมีประมีวลรษั ฎากร (ฉบับั ัที่ �่ 53) พ.ศ.2564 มี่หน้าที่ด�่ ้ังน�่
1. เส่่ยภาษ่มีลู ค่า่ เพ�มิ ีโด้ยค่ำานวณจากภาษ่ขาย โด้ยไมี่ให้หกั ภาษ่ซึ่่อ�
ภาษีมี ูลู ้ค่่าเพิ่ม�่ ู 2. ย�่นแบับัแส่ด้งรายการชำาระภาษ่มีูลค่่าเพ�ิมี ภายในวันที่�่ 15
ของเด้่อนถึัด้ไป
ต่ามูกฎกระทรวง 3. ห้ามีออกใบักำากับัภาษ่ ในกรณ่ให้บัริการแก่ผูู้้ใช้บัริการที่�่มีิใช่
ผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบัย่ นภาษ่มีลู ค่่าเพ�มิ ี
หนา้ ทีข� องผูู้้มูีหนา้ ทเ�ี สยี ภาษีมี ููล้ค่่าเพิ่�ม่ ู ในกรณ่ผูู้้ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส่์ผู้่านอิเล็กที่รอนิกส่์
แพลติฟอร์มี โด้ยมี่กระบัวนการติ่อเน่อ� งติั�งแติ่การนำาเส่นอการให้บัริการ
เสียี ภาษีีมล้ ค่า่ เพิ่ม�ิ การชำาระค่า่ บัรกิ าร การส่ง่ มีอบับัรกิ าร และการอน่� ใด้ติามีที่อ่� ธ์บิ ัด้ป่ ระกาศ
ค่าำ นวณจากภาษข่ าย กาำ หนด้ ให้ผูู้้ประกอบัการอิเล็กที่รอนิกส่์แพลติฟอร์มีมี่หน้าที่่�เส่่ยภาษ่
มีูลค่่าเพ�ิมีแที่นผูู้้ประกอบัการที่่�ได้้ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส่์ทีุ่กราย
โด้ยไมีใ่ ห้หกั ภาษ่ซึ่่อ� รวมีกัน โด้ยไมี่ติ้องแยกรายละเอย่ ด้การให้บัริการส่ำาหรับัผูู้้ประกอบัการ
แติ่ละราย และใหผ้ ูู้้ประกอบัการอเิ ลก็ ที่รอนิกส่์แพลติฟอรม์ ีมีห่ น้าที่แ่� ละ
ยน่ แบบแสีด้งรายการชำำาระภาษีีมล้ ค่่าเพิ่�มิ ค่วามีรับัผู้ดิ ้เช่นเด้่ยวกับัผูู้้ประกอบัการ
ภายในวันั ิท่� 15 ขอิงเดืือินิถัดั ืไป

ห้ามออกใบกำากบั ภาษีี
ใหก้ ับัผูู้้ใช้บัรกิ ารที่ม่� ีใิ ช่
ผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพ�มิ ี

จากเน่�อหาข้างติ้น จะเห็นได้้ว่า ไมี่มี่ผู้ลกระที่บัที่�่เกิด้ข่�นกับันักบััญช่
ในด้้านขั�นติอนการปฏิิบััติิงานของนักบััญช่แติ่อย่างใด้ หากที่่านเป็นนักบััญช่
ซึ่่�งปฏิิบััติิงานในกิจการที่่�จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพ�ิมี ใช้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส่์
จากผูู้้ให้บัริการในติ่างประเที่ศ ที่่านยังค่งติ้องปฏิิบััติิติามีวิธ์่การเด้ิมี ค่่อ
นาำ ส่ง่ ภาษม่ ีลู ค่า่ เพมิ� ีแที่นผู้ปู้ ระกอบัการติา่ งประเที่ศ ติามีแบับัแส่ด้งรายการ ภ.พ.36
และส่ำาหรับัผูู้้ที่�่มีิได้้จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพ�ิมี เมี�่อที่่านจ่ายค่่าบัริการให้แก่
ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่�่ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส่์ ผูู้้ประกอบัการ
ติา่ งประเที่ศจะเปน็ ผู้มู้ ีห่ นา้ ที่น่� ำาส่ง่ ภาษม่ ีลู ค่า่ เพม�ิ ีติอ่ กรมีส่รรพากรประเที่ศไที่ยเอง
เมีอ่� ที่า่ นได้ท้ ี่ราบัด้งั น ่� ค่งเบัาใจได้ว้ า่ พระราชบัญั ญตั ิ ิ แกไ้ ขเพมิ� ีเติมิ ีประมีวลรษั ฎากร
(ฉบัับัที่่� 53) พ.ศ.2564 หร่อ เร่ยกกันได้้ว่า กฎหมีาย e-Service ไมี่ได้้เพิ�มีงาน
ไมีไ่ ด้เ้ พิ�มีภาระหน้าที่่�ของนกั บััญช่

Newsletter Issue 98 19

โดย นางสาวเพชรา สงวนยวง
ที่่�ปร้กษาในคณ์ะกรรมีการวัิชีาชีพ่ บัญชีด่ า้ นการบัญชีภ่ าษ่อากร

นักบัญชที ่รี ู้ภาษอี ากร

ขคออื งเพธุร่ือกิจนยคคุ ูค่ ดิDigital

ในยุุค Digital Disruptive ที่่�มี่การเกิดขึ้้�นขึ้องนวััตกรรมีใหมี่ซึ่้�งส่่งผลกระที่บ
ต่อหลายุส่าขึ้าอาชี่พ รวัมีถึ้งงานบัญชี่ที่่�หน่ไมี่พ้นควัามีเปล่�ยุนแปลงน�่ ในโลกธุุรกิจวัันน่�
คงไมีม่ ีใ่ ครส่ามีารถึตา้ นที่านคลน�่ การเปลย่� ุนแปลงเที่คโนโลยุน่ ไ่� ดอ้ ก่ แลว้ ั มีก่ ารคาดการณ์ว์ ัา่
ผลกระที่บขึ้อง AI (Artificial Intelligence) ที่่�จะเขึ้้ามีาที่ำางานแที่นมีนุษยุ์จะมีากขึ้�้น
คาำ กลา่ วัที่ว�่ ัา่ “เรียี นบัญั ชีไี ม่ต่ กงานแนน่ อน” จึงึ อาจึไม่จ่ ึรีงิ อกี ตอ่ ไปแล้ว้ หากเรีาไม่ป่ รีบั ัตวั
เพื่�่อใหก้ า้ วทันั เทัคโนโล้ยีซึ่ึง� รีดุ หน้าไปอยา่ งรีวดเรีว็ แล้ะไม่ร่ ีจ้ ึกั ภาษีอี ากรีอยา่ งถ่่องแทั้
ปัจจุบันนักบัญชี่เป็นมีากกวั่าผ้รับผิดชีอบการจัดที่าำ บัญชี่และการจัดที่าำ รายุงาน
ตา่ ง ๆ ไปส่ก่้ ารเปน็ เพอ�่ นคค้่ ดิ นกั ธุรุ กจิ มีบ่ ที่บาที่ส่ำาคญั ที่ช�่ ีว่ ัยุเพม�ิ ีคณุ ์คา่ ใหก้ บั องคก์ รมีากขึ้น�้
เนอ�่ งจากนกั บญั ชีโ่ ดยุเฉพาะนกั บญั ชีท่ ี่ม่� ีค่ วัามีรค้ วัามีส่ามีารถึดา้ นภาษอ่ ากร ถึอ่ เปน็ บคุ ลากร
ที่ม่� ีค่ วัามีส่าำ คญั ตอ่ การขึ้บั เคลอ่� นธุรุ กจิ และการดาำ เนนิ งานตา่ ง ๆ การจดั ที่ำาบญั ชีใ่ หส้ ่อดคลอ้ ง
กับส่ภาพที่่�แที่้จริง รวัมีถึ้งการเป็นที่�่ปร้กษาด้านภาษ่อากรขึ้องกิจการ ด้วัยุเหตุน่� ส่�ิงส่ำาคัญ
ที่ผ�่ ้ประกอบวัิชีาชี่พบัญชี่ยุุคน�่ควัรตอ้ งมี่ ค่อ

ความสามาริถในการิส่อสาริ บรอิิหยา่ร่าิงจัเัดหมกาาระสิเวมลา ความซื่่อตริงและเที่�่ย่งธริริม

การส่�่อส่ารเป็นส่�ิงส่าำ คัญ จาำ เป็น การที่าำ งานที่�่แขึ้่งกับเวัลาและ ไมี่วั่าจะอาชี่พไหนควัามีซึ่�่อส่ัตยุ์
อยุา่ งมีากตอ่ นกั บญั ชี ่ เปน็ ควัามีส่ามีารถึ ควัามีพอใจขึ้องล้กค้า ส่ิ�งที่�่จาำ เป็นค่อ และซึ่�่อตรงในหน้าที่�่ ถึ่อเป็นปัจจัยุ
ในการถึ่ายุที่อดควัามีคิด ควัามีร้ การบรหิ ารจดั เวัลาใหต้ รงตามีเปา้ หมีายุ ที่ค่� วัรมีต่ ดิ ตวั ั โดยุเฉพาะอาชีพ่ นกั บญั ชี่
ควัามีเขึ้้าใจ ควัามีร้ส่้ก และที่ัศนะ ที่�่วัางไวั้ ควัรจัดระดับควัามีส่ำาคัญและ ที่�่ล้กค้าไวั้วัางใจและฝากให้เราด้แล
ขึ้องตนเอง เพ�่อแลกเปล่�ยุนขึ้้อมี้ล เวัลาที่ต่� อ้ งส่ง่ งาน ที่ส�่ ่าำ คญั ควัรเผอ�่ เวัลา ถึา้ ที่าำ งานดว้ ัยุควัามีไมีซ่ ึ่อ่� ส่ตั ยุร์ บั รองวัา่
ขึ้่าวัส่ารและประส่บการณ์์ รวัมีที่ั�ง ไวั้ก่อนกาำ หนดวัันจริง เพ�่อป้องกัน เกิดผลตามีมีาแน่นอน ไมี่เพ่ยุงตัวัเรา
การเจรจาต่อรอง เพ�่อขึ้จัดและ ขึ้้อมีล้ ผดิ พลาดและแก้ไขึ้ไดท้ ี่ันเวัลา แต่บริษัที่ก็เส่�่อมีเส่่ยุชี�่อเส่่ยุง บางรายุ
ล ด ปั ญ ห า ค วั า มี ขึ้ั ด แ ยุ้ ง ต่ า ง ๆ ต้องขึ้�้นศาลชีดใชี้ค่าเส่่ยุหายุ ที่างที่�่ด่
การเล่อกรับหร่อไมี่รับขึ้้อมี้ลขึ้่าวัส่าร ที่ำางานด้วัยุควัามีซึ่อ�่ ส่ัตยุส์ ุ่จริตดก่ วัา่
ตลอดจนการเล่อกใชี้วัิธุ่การส่่�อส่ารที่่�มี่
ประส่ิที่ธุิภาพ

20 Newsletter Issue 98

ที่กั ษะความริ�้ดา� นธุริกจิ ั ที่ักษะและความริ้�ดา� นภาษ่อากริ กา� วที่นั เที่คโนโลย่่ดิจัิที่ัล

ถึง้ เราจะมีน�ั ใจวัา่ ตวั ัเองเกง่ ตวั ัเลขึ้ นักบัญชี่ต้องที่ราบวั่า รายุการ ประเด็นส่าำ คัญขึ้องยุุคน�่ ค่อ
แ ค่ ไ ห น มี่ ค วั า มี ร้ แ ล ะ ที่ั ก ษ ะ ด้ า น รายุได ้ คา่ ใชีจ้ า่ ยุตา่ ง ๆ และจาำ นวันกำาไร การเขึ้้ามีาขึ้องเที่คโนโลยุ่ดิจิที่ัล ซึ่้�ง AI
การที่ำาบัญชี่มีากเพ่ยุงใด แต่ถึ้า หร่อขึ้าดทีุ่น ที่่�เก่�ยุวัขึ้้องกับประเด็น มีค่ วัามีส่ำาคญั ในการวัเิ คราะห ์ แยุกแยุะ
ขึ้าดที่ักษะควัามีร้ในด้านธุุริกจและ ที่างภาษ่อากรที่ั�งในระยุะส่�ันและ และรวับรวัมีอยุา่ งชีาญฉลาด จรงิ อยุว้่ ัา่
ธุุรกรรมีใหมี่ ๆ ในธุุรกิจยุุคปัจจุบัน ระยุะยุาวั ในอันที่�่จะป้องกันมีิให้เกิด นักบัญชี่ส่ามีารถึที่ำางานแบบเดิมีซึ่า�ำ ๆ
ก็อาจส่่งผลให้เราพลาดกลุ่มีเป้าหมีายุ ปัญหาภาษ่อากรไมี่วั่าประการใด ๆ ไดอ้ ยุา่ งด่ แตเ่ มีอ่� มี ่ AI เขึ้้ามีางานด้านน่�
อ่�นได้ อาที่ิ การวัางแผนกลยุุที่ธุ์ โดยุมีุ่งหมีายุให้การเส่่ยุภาษ่อากรและ จ ะ ที่ำา ใ ห้ ง า น ขึ้ อ ง นั ก บั ญ ชี่ เ บ า ล ง
การวัางแผนการตลาด รวัมีถึ้งการหา การปฏิิบัติการเก่�ยุวักับภาษ่อากรขึ้อง แต่ไมี่ได้หมีายุควัามีวั่างานจะง่ายุดายุ
ประส่บการณ์์ใหมี่ ๆ ให้ตัวัเองเส่มีอ องคก์ รเปน็ ไปโดยุถึก้ ตอ้ ง และครบถึว้ ัน และ AI ส่ามีารถึที่ดแที่นได้ หาก
ขึ้ยุนั หมีน�ั เพย่ ุรหาควัามีรใ้ หมี ่ ๆ อยุเ่้ ส่มีอ ตามีหลักเกณ์ฑ์์ วัิธุ่การ และเง่�อนไขึ้ นักบัญชี่เขึ้้าใจการที่าำ งานขึ้อง AI ก็
เพ�อ่ ตอ่ ยุอดต่อธุุรกิจในอนาคต ที่�่กฎหมีายุภาษ่อากรกำาหนดไวั้ และ ส่ามีารถึนาำ เที่คโนโลยุ่ดังกล่าวัมีาชี่วัยุ
เป็นผลให้จาำ นวันภาษ่อากรที่่�ต้อง ใหป้ ระส่ิที่ธุภิ าพการที่ำางานที่�่ด่ขึ้น�้
เส่่ยุนั�น เป็นจาำ นวันน้อยุที่�่สุ่ดหร่อ
ประหยุัดที่ส่� ่ดุ รวัมีที่ง�ั ใชีส้ ่ทิ ี่ธุิประโยุชีน์
ที่างภาษอ่ ากรส่้งสุ่ด ที่ั�งน่� โดยุไมี่อาศยั ุ
การทีุ่จริตหล่กเล่�ยุงภาษ่อากร ซึ่�้งอาจ
กอ่ ให้เกิดควัามีเส่่ย� ุงขึ้องธุรุ กจิ

ขึ้ณ์ะน่�เที่คโนโลยุ่หร่อ AI เริ�มีเขึ้้ามีามี่บที่บาที่ในทีุ่กธุุรกิจ โดยุเฉพาะงานที่�่ต้อง
ที่าำ เป็นกิจวััตรประจาำ หร่องานที่�่มี่ขึ้้อมี้ลมีหาศาลหร่องานที่�่ที่าำ ซึ่า�ำ ๆ จะมี่การนาำ AI
มีาที่ำางานแที่น เน�่องจากเจ้าขึ้องกิจการต้องการลดต้นทีุ่นค่าใชี้จ่ายุ ปัจจุบันส่ายุงานบัญชี่
เป็นส่ายุอาชี่พที่่�เที่คโนโลยุ่เขึ้้ามีามี่บที่บาที่มีาก นอกจากน่�ยุังมี่กระแส่ขึ้่าวัถึ้งอนาคตขึ้อง
นกั บญั ชีท่ ี่่�เส่่�ยุงถึก้ AI มีาแยุ่งงาน ดงั น�นั จง้ เกิดการตั�งคาำ ถึามีวั่าอะไรีค่อคุณค่าของนกั บััญชีี
ทัี�ตอ้ งม่ใี นอนาคต ณ์ วัันน่ � นักบัญชี่ตอ้ งเปดิ โลกที่ศั นใ์ หพ้ ร้อมีเรย่ ุนร้ ที่ัง� การบญั ชี่ การภาษ่
และที่ำางานควับค่้เที่คโนโลยุ่ ผ้ประกอบการมี่ควัามีต้องการนักบัญชี่ที่่�มี่ควัามีส่ามีารถึ
ด้านภาษ่และเที่คโนโลยุ่เขึ้้ามีาชี่วัยุกิจการ อยุ่างไรก็ตามี คนที่่�หมี�ันเร่ยุนร้เที่คโนโลยุ่และ
นาำ เที่คโนโลยุม่ ีาใชีใ้ หเ้ กิดประโยุชีน ์ จะที่าำ ให้มี่โอกาส่ในส่ายุอาชีพ่ มีากขึ้น�้
ส่ิ�งส่ำาคัญที่่�ทีุ่กอาชี่พควัรที่าำ ค่อ การพัฒนาตัวัเองอยุ่้เส่มีอ ซึ่�้งเป็นปัจจัยุส่าำ คัญ
ในการที่าำ งาน เที่คโนโลยุ่เป็นเพ่ยุงเคร่�องมี่อเที่่านั�นขึ้้�นอยุ้่กับคนที่�่นำาไปใชี้ ดังนั�น
คน คอ่ ทัรีัพื่ยากรีอนั ม่คี า่ ทัีจ� ึะทัำาใหธ้ ุุรีกิจึปรีะสบัความ่สาำ เรี็จึ

Newsletter Issue 98 21

รู้้�จักั โดย รศ. ดร.สมพงษ์์ พรอุุปถััมภ์์
ร่องคณบด้ฝ่ ่า่ ยกี่าร่เงนิ และบัญชี่

คณะพาณิชียศาสำตร่์และกี่าร่บัญชี ่ จุฬาลงกี่ร่ณม์ ื่หาวัิที่ยาลัย
กี่ร่ร่มื่กี่าร่ในคณะกี่ร่ร่มื่กี่าร่วัชิ ีาชี่พบญั ชี่ด้า้ นกี่าร่สำอบบัญชี่ สำภาวัชิ ีาชีพ่ บัญชี่

ม�ตรู้ฐ�นก�รู้บรู้หิ �รู้คุณุ ภ�พฉบับใหม่
International Standard on Quality Management (ISQM)

ที่่ก� ำ�ลังั จัะม�

เมื่่อ� วัันที่ �่ 17 ธันั วัาคมื่ 2563 International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) ได้้เผยแพร่่มื่าตร่ฐานเกี่่�ยวักี่ับกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพ
สำำานักี่งานสำอบบัญชี่ ซึ่�่งมื่่ 2 ฉบับที่�่สำำาคัญ ได้้แกี่่ ISQM1 กี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพ
สำำาหร่ับสำาำ นักี่งานที่�่ให้บร่ิกี่าร่ด้้านกี่าร่ตร่วัจสำอบ หร่่อกี่าร่สำอบที่านงบกี่าร่เงิน
หร่่องานให้ควัามื่เชี�่อมื่ั�นอ่�นตลอด้จนบร่ิกี่าร่เกี่่�ยวัเน่�อง และ ISQM2 กี่าร่สำอบที่าน
คุณภาพงาน ซึ่่�งจะมื่่ผลบังคับใชี้ในต่างปร่ะเที่ศวัันที่่� 15 ธัันวัาคมื่ 2565
(ยังไมื่่ได้้กี่าำ หนด้วัันบังคับใชี้ในปร่ะเที่ศไที่ย) แที่นที่่�มื่าตร่ฐานกี่าร่ควับคุมื่คุณภาพ
ฉบับที่�่ 1 ที่�่ใชี้อย่ในปัจจุบัน โด้ยมื่่วััตถุุปร่ะสำงค์ 2 ปร่ะกี่าร่เชี่นเด้ิมื่ ค่อเพ�่อให้
สำำานักี่งานและบุคลากี่ร่ของสำาำ นักี่งานปฏิิบัติตามื่มื่าตร่ฐานวัิชีาชี่พและข้อกี่าำ หนด้
ที่่�เกี่�่ยวัข้องและเสำนอร่ายงานผ่้สำอบบัญชี่ให้เหมื่าะสำมื่กี่ับสำถุานกี่าร่ณ์ นอกี่จากี่น่�
ยังมื่่มื่าตร่ฐานกี่าร่สำอบบัญชี่ ร่หัสำ 220 วั่าด้้วัยควัามื่ร่ับผิด้ชีอบของผ้่สำอบบัญชี่
ในกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพในร่ะด้ับของงานตร่วัจสำอบสำำาหร่ับกี่าร่ตร่วัจสำอบงบกี่าร่เงิน
ซึ่่�งมื่่สำาร่ะสำาำ คัญสำอด้คล้องกี่ับมื่าตร่ฐาน ISQM1 และ 2 ด้ังน�ันบที่ควัามื่น�่
จะกี่ล่าวัถุ่งสำาร่ะสำำาคัญเฉพาะของมื่าตร่ฐานกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพในร่ะด้ับสำำานักี่งาน
สำอบบญั ชีแ่ ต่ละฉบับ ด้ังน่�

ISQM1 การบรหิ ารคุุณภาพสำำานัักงานั มีี 8 องคุ์ประกอบ ได้้แก่

กี่ร่ะบวันกี่าร่ปร่ะเมื่ินควัามื่เสำ�่ยงของสำำานักี่งาน กี่าร่ปฏิบิ ัตงิ าน Engagement
Firm’s Risk Assessment Process Performance

กี่าร่กี่ำากี่บั ด้่แลและผ่น้ าำ ที่ร่ัพยากี่ร่ Resources
Governance and Leadership สำาร่สำนเที่ศและกี่าร่สำอ�่ สำาร่
ขอ้ กี่าำ หนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณ
ที่�เ่ กี่่�ยวัขอ้ ง Relevant Information and Communication
Ethical Requirements กี่ร่ะบวันกี่าร่ตดิ ้ตามื่ผล
กี่าร่ตอบร่ับและกี่าร่คงไวั้
ซึ่่ง� ควัามื่สำัมื่พนั ธั์กี่ับลก่ ี่คา้ และแกี่้ไข Monitoring and
และงานที่่ม� ื่่ลกั ี่ษณะเฉพาะ Remediation Process
Acceptance and
Continuance

22 Newsletter Issue 98

กระบวนัการประเมีินัคุวามีเสำยี� ง ภาพองคป์ ร่ะกี่อบของ ISQM1 ที่�ม่ ื่า: IAASB 2020
ข้องสำาำ นัักงานั
ข้อ้ กำาหนัด้ด้า้ นัจรรยาบรรณที่เ�ี กี�ยวข้้อง
กี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพโด้ยใชี้ Risk-Based Approach, สำำานักี่งาน บุคลากี่ร่และบุคคลอ�่นต้องมื่่
Principles-Based Approach สำำานกั ี่งานต้อง (1) กี่าำ หนด้ ควัามื่เข้าใจข้อกี่าำ หนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณของ
วััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพ (Quality Objectives: QO) ผส้่ ำอบบัญชีแ่ ละนาำ ไปปฏิิบตั ิอย่างถุก่ ี่ต้อง
ค่อ ผลลัพธั์ที่�่ต้องกี่าร่บร่ร่ลุในแต่ละองค์ปร่ะกี่อบจากี่
ร่ะบบบร่ิหาร่คุณภาพของสำำานักี่งาน ISQM1 อธัิบาย การติอบรับและการคุงไว้
Outcome-Based Quality Objectives ในองค์ปร่ะกี่อบ ซึ่่�งคุวามีสำัมีพันัธ์์กบั ลกู คุา้
สำาำ นักี่งานต้องกี่าำ หนด้วััตถุุปร่ะสำงค์คุณภาพเพิ�มื่เติมื่ สำำานกั ี่งานตอ้ งได้ข้ อ้ มื่ล่ เกี่ย่� วักี่บั ควัามื่ซึ่อ�่ สำตั ย์
ที่�่สำำานักี่งานพิจาร่ณาวั่ามื่่ควัามื่จาำ เป็นผ่านร่ะบบกี่าร่บร่ิหาร่ แ ล ะ จ ร่ิ ย ธั ร่ ร่ มื่ ข อ ง ล่ กี่ ค้ า ที่�่ จ ะ ใ ชี้ ตั ด้ สำิ น ใ จ
คุณภาพ System of Quality Management (SOQM) ในกี่าร่ร่บั งานหร่่อคงไวัซ้ ึ่�ง่ ควัามื่สำัมื่พนั ธั์กี่ับลก่ ี่ค้า
(2) สำาำ นักี่งานต้องร่ะบุและปร่ะเมื่ินควัามื่เสำ�่ยงด้้านคุณภาพ
(Quality Risks: QR) สำาำ นกั ี่งานเขา้ ใจเง�อ่ นไข เหตุกี่าร่ณ์หร่อ่ การปฏิิบตั ิิงานั
สำถุานกี่าร่ณ์ กี่าร่กี่ร่ะที่ำาหร่่อกี่าร่ไมื่่กี่ร่ะที่ำาที่่�จะมื่่ผลกี่ร่ะที่บ บคุ ลากี่ร่มื่ค่ วัามื่เขา้ ใจและมื่ค่ วัามื่ร่ับผดิ ้ชีอบ
ในที่างลบต่อกี่าร่บร่ร่ลุวััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพ สำำานักี่งาน ในงานของตน และกี่าร่บร่หิ าร่คณุ ภาพ กี่าร่ควับคมุ ื่
จะเน้นที่�่ลักี่ษณะและสำถุานกี่าร่ณ์ของสำำานักี่งานและ ด้่แลและกี่าร่สำอบที่านงานอย่างเหมื่าะสำมื่
งานตร่วัจสำอบที่่�ปฏิิบัติ (3) สำำานักี่งานต้องออกี่แบบและ
ตอบสำนอง (Responses) ควัามื่เสำย�่ งที่ส่� ำาำ นกั ี่งานได้ป้ ร่ะเมื่นิ ไวั้ ที่รัพยากร
ด้ังนั�น มื่าตร่ฐานฉบับน่�จะมื่่ลักี่ษณะที่่�เป็น Scalability ค่อ ตามื่ร่ะบบบร่ิหาร่คุณภาพสำำานักี่งาน
มื่่ควัามื่ย่ด้หยุ่นในกี่าร่ปร่ับใชี้ตามื่ขนาด้ของสำำานักี่งาน มื่่ควัามื่หมื่ายที่่�กี่วั้างข�่น ซึ่�่งร่วัมื่ 3 องค์ปร่ะกี่อบ
สำอบบัญชี่ไมื่่วั่าจะเป็นสำำานักี่งานขนาด้ใหญ่หร่่อสำำานักี่งาน ได้้แกี่่ ที่ร่ัพยากี่ร่บุคคล ที่ร่ัพยากี่ร่ที่างเที่คโนโลย ่
ขนาด้เล็กี่ที่�่มื่่ควัามื่เสำ�่ยงแตกี่ต่างกี่ันไปตามื่บร่ิบที่ของ และที่ร่ัพยากี่ร่ที่างปญั ญา
สำาำ นกั ี่งาน
Newsletter Issue 98 23
การกำากบั ด้แู ลและผูู้น้ ัำา
สำำานักี่งานโด้ยผ่้บร่ิหาร่สำำานักี่งานต้องมื่่ควัามื่มืุ่่งมื่�ัน
ต่อกี่าร่สำร่้างวััฒนธัร่ร่มื่ที่่�เน้นเร่�่องคุณภาพในสำำานักี่งาน
โด้ยอาศยั บคุ ลากี่ร่ของสำาำ นกั ี่งานเปน็ แร่งขบั เคลอ่� น นอกี่จากี่น�่
สำำานักี่งานควัร่ให้ควัามื่สำาำ คัญกี่ับคุณภาพในกี่าร่ตัด้สำินใจ
เชีิงกี่ลยุที่ธั์ของสำำานักี่งาน ร่วัมื่ถุ่งกี่าร่ด้ำาเนินงานและ
ด้้านกี่าร่เงิน กี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพเชีิงรุ่กี่นั�นต้องอาศัย
กี่ร่ะบวันกี่าร่ปร่ะเมื่ินควัามื่เสำ�่ยงกี่ับกี่าร่ติด้ตามื่ผลและ
กี่าร่แกี่ไ้ ขปญั หา

สำารสำนัเที่ศและการสำอ�่ สำาร ISQM2 การสำอบที่านัคุุณภาพงานั
ISQM1 เน้นเร่�่องกี่าร่ไหลของข้อมื่่ล กี่าร่เปล�่ยนแปลงที่ส�่ ำาำ คญั ค่อ กี่าร่ขยายควัามื่กี่าร่ปฏิบิ ตั งิ านใน ISQM1
อย่างต่อเน่�องที่�ังร่ะด้ับภายในสำาำ นักี่งานและ โด้ยเปน็ เร่อ่� งของกี่าร่สำอบที่านคณุ ภาพ และกี่ลา่ วัถุง่ เกี่ณฑ์ใ์ นกี่าร่เลอ่ กี่บคุ คล
ร่ะด้ับงานตร่วัจสำอบ และผลักี่ด้ันให้สำำานักี่งาน ที่่�จะเปน็ ผ้ส่ ำอบที่านคุณภาพ ซึ่่�งปร่ะกี่อบด้้วัย 3 สำ่วัน ได้้แกี่่
สำร่้างร่ะบบสำาร่สำนเที่ศ ซึ่่�งต้องสำร่้างวััฒนธัร่ร่มื่
องค์กี่ร่ในกี่าร่แลกี่เปล�่ยนข้อมื่่ลข่าวัสำาร่และ มื่ค่ วัามื่ร่ค้่ วัามื่สำามื่าร่ถุ มื่เ่ วัลาเพ่ยงพอในกี่าร่สำอบที่าน
สำำา นั กี่ ง า น ต้ อ ง มื่่ กี่ า ร่ สำ่� อ สำ า ร่ กี่ั บ ห น่ วั ย ง า น และมื่อ่ าำ นาจในกี่าร่ปฏิบิ ตั ิงานอย่างเพย่ งพอ
ภายนอกี่ ร่วัมื่ถุ่งผ้่มื่่หน้าที่่�กี่าำ กี่ับด้่แลในกี่ร่ณ่
ที่่�สำำานักี่งานตร่วัจสำอบงบกี่าร่เงินของบร่ิษัที่ ปฏิบิ ัติตามื่ข้อกี่ำาหนด้จร่ร่ยาบร่ร่ณที่�่เกี่ย�่ วัข้อง
จด้ที่ะเบ่ยน ร่วัมื่ถุง่ ควัามื่เป็นอสิ ำร่ะและควัามื่เที่่�ยงธัร่ร่มื่
ปฏิิบตั ติ ามื่ข้อกี่ำาหนด้ของกี่ฎหมื่ายที่่เ� กี่่�ยวัข้องกี่บั
กระบวนัการติดิ ้ติามีผู้ลและแก้ไข้ กี่าร่เลอ่ กี่ผส่้ ำอบที่านคณุ ภาพ มื่าตร่ฐานได้อ้ ธัิบาย
สำำานกั ี่งานตอ้ งตดิ ้ตามื่ร่ะบบบร่หิ าร่คณุ ภาพ ควัามื่ร่ับผดิ ้ชีอบของผ่ส้ ำอบที่านคุณภาพเกี่่�ยวักี่ับ
ที่�ังหมื่ด้ ปร่ับลักี่ษณะ ร่ะยะเวัลา และขอบเขต ลักี่ษณะ ขอบเขตและร่ะยะเวัลาของงานที่�ป่ ฏิิบัติ
ของกี่ิจกี่ร่ร่มื่กี่าร่ติด้ตามื่ ตามื่ปัจจัยที่่�กี่าำ หนด้ ที่ั�งน�่ กี่าร่ที่่�จะเป็นผ้่สำอบที่านคุณภาพในงานสำอบบัญชี่กี่ร่ณ่ที่�่
ไวั้ใน ISQM1 ปร่ะเมื่ินสำิ�งที่่�ตร่วัจพบ และร่ะบุ ตนเองเคยเป็นผ่้สำอบบัญชี่มื่ากี่่อน ต้องมื่่ Cooling-Off Period 2 ปี
ข้อบกี่พร่่อง และปร่ะเมื่ินควัามื่รุ่นแร่งของ หร่่อนานกี่วั่า ถุ้าเป็นไปตามื่ข้อกี่าำ หนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณ และมื่่เวัลา
ข้อบกี่พร่่อง โด้ยสำำานักี่งานต้องตร่วัจสำอบต้นตอ เพ่ยงพอที่�่จะเป็นผ้่สำอบที่านคุณภาพและชี่วังร่ะยะเวัลาที่�่สำอบที่านน�ัน
(Root Cause) ของข้อบกี่พร่่องและหาที่าง จะเร่�มิ ื่ตง�ั แตก่ ี่าร่วัางแผน กี่าร่ปฏิิบัตงิ าน และจนถุ่งกี่าร่ร่ายงาน
จั ด้ กี่ า ร่ แ กี่้ ไ ข ปั ญ ห า อ ย่ า ง เ ห มื่ า ะ สำ มื่ แ ล ะ
มื่่ปร่ะสำิที่ธัิภาพ โด้ยอาศัยภาวัะผ้่นำาของ
สำำานักี่งานเปน็ แร่งขับเคล�่อน ผ่้บร่ิหาร่สำำานักี่งาน
ควัร่ปร่ะเมื่นิ ร่ะบบกี่าร่บร่หิ าร่คณุ ภาพสำาำ นกั ี่งาน
อย่างน้อยปีละคร่ั�ง วั่าร่ะบบด้ังกี่ล่าวัชี่วัยให้
สำาำ นกั ี่งานบร่ร่ลวุ ัตั ถุปุ ร่ะสำงคด์ ้า้ นคณุ ภาพหร่อ่ ไมื่่
และตอ้ งมื่ก่ ี่าร่แกี่ไ้ ขหากี่ผลลพั ธัไ์ มื่เ่ ปน็ ที่น่� า่ พอใจ

เอกี่สำาร่อ้างองิ
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASBa) (2020). International Standard on Quality Management 1: Quality

Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements.
Available from: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-1-Quality-Manage

ment-for-Firms.pdf [1 February, 2021]
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASBb) (2020). International Standard on Quality Management 2:
Engagement Quality Reviews. Available from: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-IS

QM-2-Engagement-Quality-Reviews.pdf [1 February, 2021]
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASBc) (2020). Introduction to ISQM1. Available from:
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-Fact-Sheet.pdf [1 February, 2021]
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASBd) (2020). Introduction to ISQM2. Available from:
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-2-Fact-sheet.pdf [1 February, 2021]

24 Newsletter Issue 98

โดย นายชััคพัฒั น์ นสั การ
Chief Thinking Officer, ThinkMate
แลึะผื่กู้ ่อต่ง�ั หลึกั สีตู ่ร The Magic Number

พร้อมรบั วัคซนี เลยไหมครับ?

“ขายดีีจนปิิ ดีกิิจกิาร” เปิ็ นไปิไดี้อย่างไร

คำ�ำ พููดนี้�้ เป็็นี้คำ�ำ ที่�้บ�ดลึึกไป็ถึึงใจหลึ�ยต่่อหลึ�ยคำนี้ เพูร�ะว่่�ดูเหมืือนี้ข�ยด้มื้ร�ยได้ แต่่ที่ำ�ไมืถึึงข�ดทีุ่นี้ไมื่เป็็นี้ที่่� ห�กคำุณต่้องต่้คำว่�มื
คำ�ำ พููดข้�งต่้นี้ คำุณจะต่้คำว่�มืว่่�อย่�งไรด้คำรับ? เอ�แบบนี้้�ลึะกันี้ ลึองที่�ำ แบบฝึึกหัด 1 ข้อเผื่ื�อจะช่่ว่ยให้คำุณได้เห็นี้ภ�พูมื�กขึ�นี้ ทีุ่กธุุรกิจต่่�งมืุ่งหมื�ย
เรื�องก�รข�ย เพู�ือให้เกดิ ผื่ลึกำ�ไร คำุณคำิดว่�่ ...

ทำำาไม “ธุุรกิิจส่่วนใหญ่่” หรอื “ธุุรกิิจของคุุณ” ยังไม่มีผลกิำาไร
(แปิลอย่างภาษาทำ่ีเขา้ ใจงา่ ยคุือเจง๊ หรอื ขาดีทำนุ ปิ่ นปิี้ )?

กิ ตั้้ังใจ ข หมดีใจ

คุ ไม่เขา้ ใจ ง ถููกิทำุกิขอ้

หากิคุุณตั้อบ กิ

คำณุ หรอื ธุรุ กจิ ของคำณุ อ�จต่ง�ั ใจใหเ้ กดิ ผื่ลึข�ดที่นุ ี้ เนี้อ�ื งจ�ก
ไมื่อย�กเสี้ยภ�ษี้ มืันี้คำือเสี้นี้บ�ง ๆ ระหว่่�งกำ�ไรที่้�ฉัันี้อย�กได้กับ
ภ�ษี้ที่้�ฉัันี้จะต่้องเสี้ยไป็ บ�งธุุรกิจข�ยได้ด้มื�กแลึะมื้ผื่ลึก�ำ ไร
แต่ส่ ีดุ ที่�้ ยกพ็ ูย�ย�มืห�ช่อ่ งว่�่ งที่�งภ�ษีเ้ พูอ�ื ใหเ้ สีย้ ภ�ษีน้ ี้อ้ ยลึงหรอื
ไมืเ่ สีย้ ภ�ษีเ้ ลึย ในี้ที่�งกลึบั กนั ี้คำณุ หรอื ธุรุ กจิ ของคำณุ อ�จพูลึ�ดโอก�สี
จ�กก�รต่่อยอดธุุรกิจ ไมื่ว่่�จะเป็็นี้ก�รขอว่งเงินี้กู้จ�กธุนี้�คำ�ร
ก�รซื้อ�ื ข�ยหรอื ก�รคำว่บรว่มืกจิ ก�ร ก�รผื่�่ นี้เกณฑ์ก์ �รที่�ำ ธุรุ กรรมืกบั
คำ่คู ำ้� หรอื ก�รรว่ ่มืมืือที่�งธุุรกิจในี้ลึกั ษีณะ Synergy เพูร�ะโอก�สีด้
เหลึ่�นี้้�ลึ้ว่นี้แลึ้ว่อย�กเห็นี้ผื่ลึป็ระกอบก�รของธุุรกิจที่้�ด้ แลึะ
ยังสีะที่้อนี้ให้เห็นี้ถึึงคำว่�มืสี�มื�รถึของผืู่้บริห�รต่่อก�รที่ำ�ธุุรกิจ
คำุณคำงไมื่อย�กให้ใคำรมื�ว่่�คำุณว่่�บริห�รง�นี้อย่�งไร? ที่�ำ ไมืถึึง
มื้ผื่ลึข�ดทีุ่นี้แนี้่ ๆ ทำางทำ่ี ดีี คุุณตั้้ องแยกิระหว่ างกิำาไร
ทธุำุร่ีหกาิจไมืด้คีำว้ ่�แมลืแะต่ภกตา่่�ษงีอกันอี้ กแิลจึ้วา่ไกปิ็กเริัน�ิมืว ่�เพงูแร�ผื่ะนีม้บืุมรืมิหือ�งรหภร�ือษีมื้กิต่ันีิใ้นดี้้กที่ว�่่�ง
ดงั คำำ�กลึ่�ว่ที่�ว้ ่่� “ทำำาไดี้มากิ กิ็ตั้้องให้มากิ” เช่่นี้กนั ี้

Newsletter Issue 98 25

หากิคุุณตั้อบ ข

คำุณหรือธุุรกิจของคำุณอ�จอยู่ในี้ช่่ว่งที่�้ก�ำ ลึังคำิดว่่�จะไป็ที่�งไหนี้ต่่อด้ ที่�้ผื่่�นี้มื�เคำยที่�ำ ก�ำ ไรได้ด้อยู่ แต่่แลึ้ว่ที่ำ�ไมืถึึงเป็ลึ�้ยนี้ไป็ หรือ
เพูร�ะเรื�องดังต่อ่ ไป็นี้�้

ยอดขายตก

โมืเดลึธุุรกิจเป็็นี้สีินี้คำ้�หรือบริก�รที่�้เป็็นี้แนี้ว่สีมืัยนี้ิยมื (Fashion) ช่่ว่งเริ�มืต่้นี้ลึูกคำ้�ซื้ื�อไว่เพูร�ะฮิิต่ที่ำ�ให้ธุุรกิจ
เลึยโต่ไว่ ร�ยได้แลึะเงินี้เข้�มื�เยอะในี้ช่่ว่งแรก แต่่พูอเร�ิมืไมื่ In Trend สีินี้คำ้�ที่�้เก็บสีต่๊อกไว่้กลึับข�ยไมื่ออก
เกดิ สีินี้คำ้�ลึ้�สีมืัยกลึ�ยเป็็นี้ร�ยจ�่ ยของธุุรกจิ

ลมื คดิ ตน้ ทุนุ

สีมืัยนี้�้ก�รข�ย Online เป็็นี้อ้กหนี้ึ�งช่่องที่�งในี้ก�รที่ำ�ธุุรกิจแลึะสีร้�งร�ยได้กันี้อย่�งคำึกคำัก ซื้ึ�งมืองดูแลึ้ว่
ไมืน่ ี้�่ จะมืต้ ่น้ ี้ที่นุ ี้ที่ส้� ีงู เลึยที่�ำ ใหเ้ จ�้ ของกจิ ก�รหนี้�้ ใหมืห่ ลึ�ยคำนี้ที่อ�้ ย�กจะเข�้ มื� แต่ห่ �รไู้ มืว่ ่�่ บ�งคำ�่ ใช่จ้ �่ ยกลึบั
ไมื่นี้ำ�มื�คำิดคำ�ำ นี้ว่ณเลึยคำิดว่่�มื้ผื่ลึก�ำ ไรที่�้ด้ (ลึองกลึับไป็เช่็คำดูว่่�คำ่�อินี้เต่อร์เนี้็ต่ คำ่�โฆษีณ�ออนี้ไลึนี้์ คำ่�บริก�ร
Cloud คำ่� Licenses ต่�่ ง ๆ หรือแมืก้ ระที่งั� เงินี้เดือนี้ของต่ัว่เองได้นี้�ำ มื�คำำ�นี้ว่ณเป็น็ ี้ต่น้ ี้ที่นุ ี้แลึ้ว่หรือยงั )

ไมไ่ ดใ้ ชค้ นละครง่ึ

ข้อนี้้� คำุยกับป็้�ข�ยข้�ว่แกงคำนี้หนี้ึ�ง แกพููดไว่้ด้มื�ก “ไอ้หนีู้ (ต่ัว่ใหญ่่มื�ก) ถึ้�ป็้�ไมื่ป็รับต่ัว่ ป็้�ก็ต่�ยแหลึะ
ร�้ นี้แถึว่นี้ ้� ใช่ก้ นั ี้หมืด ห�กป็�้ ไมืเ่ ข�้ รว่ ่มืป็�้ กย็ งิ� ข�ยไมืไ่ ด”้ ฟังั แลึว้ ่ป็�้ ดทู ี่นั ี้สีมืยั กว่�่ ผื่มืซื้ะอก้ ก�รไมืต่ ่�มืเที่คำโนี้โลึย้
หรอื ไมืป่ ็รับต่ัว่กับก�รเป็ลึ�ย้ นี้แป็ลึงใหมื ่ ๆ กอ็ �จนี้�ำ พู�มื�ซื้ง�ึ คำว่�มืลึ้มืเหลึว่ของธุุรกิจได้

ใหเ้ ครดติ ลูกค้านานเกนิ ไป

พูอที่�ำ ธุุรกิจก็อย�กกระตุ่้นี้ให้เกิดก�รข�ยแลึะดึงดูดลึูกคำ้� เจ้�ของธุุรกิจเลึยอนีุ้โลึมืก�รจ่�ยช่ำ�ระเงินี้
โดยไมื่ต่้องเป็็นี้เงินี้สีด แถึมืให้เว่ลึ�ในี้ก�รจ่�ยมื�กกว่่� 30 ว่ันี้ หรือ แบ่งช่ำ�ระได้ สี่งผื่ลึให้ก�รบริห�รเงินี้สีด
ในี้มืือที่�้มื้อยู่อ�จมื้ป็ัญ่ห�เพูร�ะว่่�ต่้องห�เงินี้ไป็จ่�ยช่ำ�ระหนี้้�ก่อนี้ ธุุรกิจเลึยข�ดสีภ�พูคำลึ่อง ซื้�ำ�ร้�ยบ�งร�ย
ลึูกหนี้้�ที่�้คำ้�งช่�ำ ระไมืจ่ ่�ยเงนิ ี้ แมืจ้ ะที่ว่งถึ�มืแลึ้ว่ ลึกู หนี้้น� ี้ั�นี้จึงกลึ�ยเป็น็ ี้หนี้�้สีูญ่

ไมแ่ ยกเร่องส่่วนตวั และเร่องธุุรกจิ ออกจากกัน

อ้กหนี้ึ�งป็ัญ่ห�ระดับช่�ต่ิ คำือก�รที่�้เจ้�ของนี้ำ�เงินี้บริษีัที่ไป็ใช่้ก่อนี้ ซื้ึ�งคำ่�ใช่้จ่�ยนี้ั�นี้อ�จเป็็นี้ของธุุรกิจหรือ
ของสี่ว่นี้ต่ัว่แลึ้ว่ไมื่ได้นี้ำ�มื�เคำลึ้ยร์ สี่งผื่ลึให้ไมื่ที่ร�บว่่�ผื่ลึป็ระกอบก�รที่�้แที่้จริงนี้ั�นี้มื้กำ�ไรหรือข�ดทีุ่นี้กันี้แนี้่
บ�งที่้�ที่ผ้� ื่มืเคำยเหน็ ี้เจ้�ของมื�ร้ตู ่ัว่อ้กที่้กก็ ลึ�ยเป็น็ ี้ลึูกหนี้้�ร�ยใหญ่ข่ องบรษิ ีัที่ซื้ะแลึว้ ่

บนั ทุึกบา้ งไม่บนั ทุึกบา้ ง

ป็๊�มื้�ให้เงินี้ทีุ่นี้ไป็ที่ำ�ธุุรกิจ แต่่เฮิ้ยคำนี้โต่ไมื่ได้มื้ก�รบันี้ที่ึกที่�้ไป็ที่�้มื� หมืว่ยนี้้อยก็ข�ดก�รต่ิดต่�มืเลึยที่ำ�ให้
ไมื่รู้ต่ัว่เลึขว่่�ผื่ลึต่อบแที่นี้ที่้�ได้รับนี้�ันี้คำุ้มืคำ่�หรือไมื่ จนี้กระที่�ังไมื่เหลึือเงินี้ให้บริห�รจัดก�ร สีุดที่้�ยก็ถึอดใจ
กลึับไป็ซื้บอกป็๊�มื�้ เหมืือนี้เดิมื

26 Newsletter Issue 98

หากิคุณุ ตั้อบ คุ กิำาไร

คุุณหรืือธุุรืกิิจของคุุณอาจยัังไม่่เข้าใจว่่าที่�่ม่าของกิำาไรืม่าจากิอะไรื รายไดี้ - (ตั้้นทำนุ + คุ่าใช้้จา่ ยธุุรกิิจ)
ทีุ่กคำนี้อย�กมืผ้ ื่ลึก�ำ ไร แต่่ก�รจะมื้อย่�งนี้ัน� ี้ได้ ต่้องเข�้ ใจกอ่ นี้ว่่� “กิำาไรืม่าได้้อยัา่ งไรื” หรอื
“กิำาไรืคุืออะไรื”

กิำาไรมาจากิ รายไดี้ลบตั้้นทำุน และคุ่าใช้้จา่ ยของธุุรกิิจ
กิำาไรซึ่่งเปิ็ นส่ิ่งทำี่ทำุกิธุุรกิิจคุาดีหวัง

ดังนี้�ันี้องคำ์ป็ระกอบข้�งต่้นี้จะเห็นี้ว่่� ร�ยได้คำว่รมื้มื�กกว่่�ต่้นี้ทีุ่นี้แลึะคำ่�ใช่้จ่�ย
จนี้มื้หลึ�ย ๆ คำำ�ที่้�เร�มืักคำุ้นี้หูกันี้ เช่่นี้ คำว่บคำุมืต่้นี้ทีุ่นี้ คำว่บคำุมืคำ่�ใช่้จ่�ย ป็รับป็รุงต่้นี้ทีุ่นี้
ให้ด้ข�นึ ี้ สีร�้ งร�ยไดห้ ลึกั ใหต้ ่่อเนี้อ�ื ง หรอื สีร้�งร�ยไดจ้ �กช่อ่ งที่�งหรือกลึมุ่ ืลึกู คำ้�ใหมื่
ดังนี้�ันี้จึงอยู่ที่�้เจ้�ของกิจก�รต่้องพูย�ย�มืที่ำ�คำว่�มืเข้�ใจเรื�องนี้้� โดยอ�จนี้ำ�
ก�รจดั ที่ำ�งบป็ระมื�ณมื�ช่ว่ ่ยในี้ก�รว่�งแผื่นี้ร�ยไดแ้ ลึะคำ่�ใช่จ้ ่�ยป็ระจ�ำ ป็ ี เพูอ�ื คำว่บคำุมืแลึะ
ต่ิดต่�มืร�ยก�รที่เ้� กดิ ขึ�นี้จริงได้

หากิคุณุ ตั้อบ ง

“คุณุ หรือื ธุรุ ืกิจิ ของคุณุ ต้อ้ งรืบั ว่คั ุซีน่ ไม่ใ่ ช่ ่ COVID - 19 นะคุรืบั แต้เ่ ป็น็ ว่คั ุซีน่
ธุุรืกิิจสัักิเข็ม่”
หลึ�ยคำนี้ในี้โลึกคำงก�ำ ลึังลึุ้นี้เรื�องว่ัคำซื้้นี้โคำว่ิดกันี้ว่่�จะได้ฉั้ดป็้องกันี้กันี้เมืื�อไหร่
เพูอื� ให้เร�ได้กลึับไป็ใช่้ช่้ว่ติ ่ป็ระจ�ำ ว่นั ี้ได้เหมือื นี้เดมิ ื

ถ้้าว่ัคุซี่นนนั� ใช่้เพื่ือ� ป็้องกินั หรือื สัรื้างภูมู ่คิ ุุ้ม่กิันโรืคุให้กิบั คุน
แล้ว้ ่ม่นั จะม่ว่ ่คั ุซีน่ ที่ใ�่ ช่เ้ พื่อ�ื ป็อ้ งกินั ธุรุ ืกิจิ ใหด้ ้าำ เนนิ กิจิ กิารือยัา่ งต้อ่ เนอ�ื งได้บ้ า้ งไหม่?
ผื่มืว่่�มื้อยู่แนี้่นี้อนี้ แลึะคำุณก็รู้ว่่� “กิารืบัญช่่” คำือ ว่ัคำซื้้นี้ธุุรกิจช่�ันี้ด้เลึยที่้เด้ยว่
เพูร�ะไมืเ่ พูย้ งช่่ว่ยใหก้ จิ ก�รหรอื ธุรุ กจิ ของคำุณที่�ำ ถึูกต่อ้ งต่�มืหลึกั ก�รบญั ่ช่ ้ หรอื ก�รป็ฏิบิ ตั ่ิ
ต่�มืกฎระเบ้ยบข้อบังคำับ โดยเฉัพู�ะหลึักก�รภ�ษี้ แต่่ “บัญ่ช่้” ยังช่่ว่ยเจ้�ของธุุรกิจได้
เห็นี้ภ�พูธุุรกิจของคำุณว่่�มื้ฐ�นี้ะที่�งก�รเงินี้ ผื่ลึก�รดำ�เนี้ินี้ง�นี้เป็็นี้อย่�งไร แลึะนี้ำ�มื�ใช่้
ในี้ก�รบริห�รง�นี้ด้�นี้ต่่�ง ๆ ต่�มืต่ัว่อย่�งข้�งต่้นี้ ที่�ังยังช่่ว่ยในี้ก�รต่ัดสีินี้ใจที่�งธุุรกิจ
ต่ลึอดจนี้ก�รขย�ยธุรุ กิจแลึะคำว่�มืยง�ั ยนื ี้
ยงิ� ไป็กว่�่ นี้นั� ี้ ก�รที่ำ�บญั ่ช่จ้ ะช่ว่ ่ยลึดคำว่�มืเสีย้� งของก�รเกดิ ก�รที่จุ รติ ่ที่อ้� �จเกดิ ขนึ� ี้
ย�ิงธุุรกจิ ในี้ยุคำที่ม้� ืค้ ำว่�มืซื้บั ซื้้อนี้ แลึะมืก้ �รเป็ลึย�้ นี้แป็ลึงอย�่ งรว่ดเรว็ ่
เร�ิมืกันี้ที่ำ�บัญ่ช่้นี้ะคำรับ เพูื�อคำุณจะได้มื้ภูมืิต่้�นี้ที่�นี้ด้ ๆ ในี้ก�รที่ำ�ธุุรกิจหรือ
แมืแ้ ต่เ่ รอ�ื งช่ว้ ่ติ ่ที่้�มืเ้ รือ� งต่วั ่เลึขแลึะก�รเงนิ ี้เข้�มื�เก้ย� ว่ขอ้ ง
สี�ำ หรบั ผื่มืต่อนี้นี้ว�้ ่คั ำซื้น้ ี้ที่�งธุรุ กจิ มืไ้ มืน่ ี้อ้ ยแลึว้ ่ เหลึอื รอแต่ว่ ่คั ำซื้น้ ี้ COVID - 19 คำรบั

รืกั ิษาสัขุ ภูาพื่ ใสั่หน้ากิากิอนาม่ัยั แล้ะกิารื์ด้อยัา่ ต้กินะคุรืับ

Newsletter Issue 98 27

โดย นางสาวศิิริิริฐั โชติิเวชการิ
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบัญั ชดี ้า้ นการวิางระบับับัญั ชี

การวางระบบบญั ชีี

ตามหลักั การ

ผู้้เขีียนในฐานะนักบััญชี ได้้ร้จัักคำาวิ่า Agile ที่ีมที่ำางานห้ล์ักขีอง Agile เรียกวิ่า Scrum ห้ร่อมีผู้้เปรียบัเที่ียบัวิ่าเห้ม่อนกับั
(เอไจัล์,์ อะจัาล์์วิ) เม�่อปล์ายปี 2562 จัากขี่าวิ “สรรพากร การ “ล่งแขก” ค่อมีคนจัากห้ล์ายฝ่่ายที่�ีเกี�ยวิขี้องมารุมช่วิยกันที่าำ งาน โด้ยจัะกาำ ห้นด้
ยกระดัับการทำำางานคร�ังใหญ่่ นาำ ระบบ Agile มาสร้าง เป้าห้มายให้ญ ่ เช่น ตั้อง Implement ที่ง�ั ระบับั ให้้เส่ร็จัภายใน 3 ส่ัปด้าห้์ จัากนน�ั ภายใน
นวัตั กรรมตอบโจทำยบ์ รกิ ารผู้เ้ สยี ภาษี”ี ที่เ�ี กยี� วิกบั ัวิชิ าชพี Scrum จัะมีการกำาห้นด้ขี�ันตัอนย่อยที่ี�เรียกวิ่า Sprint เพ่�อเล์่อกงานที่ี�คิด้วิ่าจัำาเป็นที่�ีสุ่ด้
ขีองเรา เล์ยคน้ จัาก Google คาำ ๆ น �ี แปล์วิา่ “แคล่ว่ ัคล่อ่ ง มาที่ำาโด้ยกำาห้นด้ระยะเวิล์าที่�ีงานตัอ้ งเส่รจ็ ัขีองแตั่ล์ะ Sprint
วั่องไวั” ส่่วิน ระบับั Agile ค่อแนวิคิด้การที่ำางาน
ในยุค Digital Transformation เพ่�อปรับัเปล์ี�ยน การลังแขกตามแนว ‘Scrum’ จะมีเพีียงแค่่ 3 ตาำ แหน่งสำำาค่ญั ค่อื

การที่าำ งาน ให้ส้ ่ามารถปรบั ัตัวั ิได้้ รวิด้เรว็ ิ แล์ะตัอบัส่นอง
ควิามตั้องการให้้ล์้กค้าพึงพอใจั เพ�่อรองรับักับัโล์กยุคนี�
ที่ม�ี กี ารเปล์ยี� นแปล์งเรว็ ิมาก จัาก Digital Disruption แล์ะ 1. Product Owner : ในที่นี� คี� อ่ CFO มหี ้นา้ ที่ป�ี ระเมนิ Values แล์ะจัดั ้ Priorities
มีควิามไม่แน่นอนส่้ง เช่น อย่้ ๆ คนที่ั�งโล์กก็ถ้กให้้ห้ยุด้ ขีอง Tasks ตัา่ ง ๆ ให้้กบั ัที่มี
อยบ่้ ั้านด้้วิย วิกิ ฤตัการณ ์ COVID-19 2. Scrum Master : เปน็ ผู้ท้ ี่าำ ให้ก้ ารที่าำ งานเปน็ ไปอยา่ งล์น�่ ไห้ล์ ซ้ำงึ� ไมไ่ ด้ห้ ้มายถงึ
การนาำ ห้ล์กั การขีอง Agile มาใชใ้ นการวิางระบับั การเป็นผู้้นำาที่ีม แตั่จัะคอยกำาจััด้อุปส่รรคที่ี�ขีัด้ขีวิางการที่ำางาน อาจัเป็น
บััญช ี จัะเนน้ การส่�่อส่าร ที่ำาควิามเขี้าใจักันระห้วิ่าง บัคุ คล์ ผู้้จัดั ้การฝ่่ายขีาย
ส่รา้ งผู้ล์งานที่ใ�ี ชง้ านได้จ้ ัรงิ มากกวิา่ การที่าำ งานด้ว้ ิยเอกส่าร 3. Team : จัะที่ำางานแบับั Self-Management ซ้ำ�ึงในห้น�ึงที่ีมประกอบัด้้วิย
ตัอบัส่นองผู้้ใช้งานมากกวิ่าแค่ที่ำาตัามส่ัญญาแล์ะเน้น คนประมาณ 3-5 คน แล์ะรวิมที่กุ ตัำาแห้น่งที่ง�ั IT, ฝ่่ายขีาย online , พนักงาน
การปรบั ัปรงุ พัฒนามากกวิ่าการที่าำ ตัามแผู้นที่ีว� ิางเอาไวิ้ Store, พนักงานบััญชีเขี้าด้้วิยกัน เพ�่อให้้ที่ีมห้น�ึงที่ีมส่ามารถที่ำางานตั�ังแตั่ตั้น
จันจับัได้้ด้้วิยตััวิเอง โด้ยไมต่ ัอ้ งขีา้ มแผู้นก
เพอ่� ให้เ้ ขีา้ ใจั เปน็ รป้ ธรรมมากขีนึ� ขีอยกตัวั ิอยา่ ง
วิ่าในยุคน�ีเป็นยุคขีอง Accounting Transformation
บัที่เรยี นจัาก COVID-19 ที่ที� ี่ำาให้ต้ ัอ้ ง WFH เกดิ ้แรงผู้ล์กั ด้นั วธิ ีกี ารทำำางานของ Scrum ประกอบด้ว้ ยสำิง� ทำนี� ่าสำนใจ ด้ังน�ี

ให้้ธุรกิจัตั่าง ๆ ตั้องปรับัตััวิด้้วิยการเพ�ิมช่องที่างการขีาย I.Backlog :
แบับั Online ฝ่่ายขีายจัึงตั้องนำาโปรแกรมการขีาย
ออนไล์น ์ มาใชใ้ นการเปดิ ้รา้ นคา้ ออนไล์น ์ โด้ยในระยะแรก เป็น Task งานที่�ีตั้องที่าำ ที่�ัง Requirement ขีองล์้กค้าแล์ะที่ีม ซ้ำ�ึง Product
จัะที่ด้ล์องด้้วิยการนำาส่ินค้าขีายด้ี 20 อันด้ับัแรก Owner จัะเปน็ คนตััด้ส่นิ ใจันาำ Task ตั่าง ๆ เห้ล์า่ น�ีเขี้าไปใน Sprint ตัามล์าำ ด้บั ัควิามส่ำาคัญ
มาล์องขีายก่อนแล์ะฝ่่ายบััญชีตั้องมาให้้ควิามช่วิยเห้ล์่อ (ส่ว่ ินให้ญ่จัะพจิ ัารณาด้ว้ ิย Value ขีอง Task นน�ั ๆ โด้ยเที่ยี บักับั Effort ที่�ีตัอ้ งใช)้ ในกรณีนี�
แล์ะตั้องการให้้ขี้อม้ล์การขีาย Online วิ�ิงมาเช�่อมโยงกับั คอ่ 1.เล์อ่ ก Platform การขีายออนไล์น ์ 2.อบัรมการใชง้ าน 3. Set up ขี้อมล้ ์พน�่ ฐาน ขีอง
โปรแกรมบัญั ชแี บับัออนไล์นท์ ี่มี� อี ย ่้ โด้ยไมม่ กี ารบันั ที่กึ งาน Online Store 4.เพม�ิ ผู้ล์ติ ัภัณฑ์์ที่ีต� ัอ้ งการขีาย 5.ตัรวิจัส่อบั “ก่อนเปิด้ตััวิ” 6.เปดิ ้การขีาย
ซ้ำา�ำ ซ้ำ้อนอีก แล์ะการปรับัตััวินี�ตั้องรวิด้เร็วิเพ�่อกระตัุ้น Online
ยอด้ขีายจัึงตั้องนำาวิิธีการที่าำ งานแบับั Agile มาใช้ ค่อ
ที่ยอย Implement ระบับังาน ที่ีล์ะส่่วิน โด้ยพิจัารณา
จัากส่่วินที่ี�จัำาเป็นที่ี�สุ่ด้ ห้ร่อมีปัญห้าที่ี�ตั้องได้้รับัการแก้ไขี
โด้ยด้่วินกอ่ น

28 Newsletter Issue 98

Scrum Process Overview

II.Sprint Phase : BPraocdkulocgt
1. เลอื ก Platform การขาย Online
อย่างที่�ีบัอกวิ่า Agile 2. อบรมการใชงาน
นั�น เน้นการส่่งงานให้้เร็วิแล์ะ 3. Set Up ขอ มูลพ้นื ฐานของ Online Store
บั่อย ซ้ำึ�ง Period น�ันจัะเรียกวิ่า 4. เพม่ิ ผลติ ภณั ฑทต่ี อ งการขาย
Sprint โด้ยเปา้ ห้มายขีอง Sprint 5. ตรวจสอบ "กอ นเปดตวั " 1 Week
คอ่ การ Deliver บัางส่งิ� บัางอยา่ ง 6. เปดรานคา ออนไลน POruotjpeuctt
ให้้ส่าำ เร็จั (Task ที่ี� Product SPpharisnet
Owner ได้้ประเมินวิ่าควิรที่าำ
ตัง�ั แตัก่ อ่ นเรม�ิ Sprint) ซ้ำง�ึ เมอ�่ จับั 1. เลือก Platform การขาย Online
Sprint ก็จัะมีการ Review • หาตวั เลือก 2-3 โปรแกรม
ผู้ล์งาน (Sprint Review) ให้ก้ ับั • นัดดู Demo พรอมซกั ถาม
คนอ�่น ๆ ที่ี�เกีย� วิขี้องอาจัจัะเป็น • ตัดสนิ ใจเลือก
IT เซ้ำล์ล์์ Store แล์ะฝ่่ายบััญชี
เพ่�อให้้รับัที่ราบัถึงควิามค่บัห้น้า
ขีองโปรเจักตัอ์ ย่เ้ ร่อ� ย ๆ

จัาก Backlog ด้า้ นบัน เรามาแบัง่ งานเปน็ Sprint ยอ่ ย ๆ ตัามล์าำ ด้บั ัควิาม III.Daily Scrum Meeting :
ส่ำาคัญ ด้้วิยห้น้ากระด้าษที่ี�จัำากัด้จัึงขีอยกตััวิอย่างเพียง บัาง Sprint ด้ังตั่อไปน�ี
ในที่กุ ๆ เชา้ ที่มี จัะมกี ารประชมุ ส่นั� ๆ 10-15 นาที่ี
1.เล่อื กโปรแกรมทำีเ� หมาะสมกบั กิจการ ใช้้เวัล่า 1 Week ทำีมงานจาก ฝ่า่ ยขาย เพอ�่ บัอกวิา่ เมอ�่ วิานที่ำาอะไร วินั นจี� ัะที่าำ อะไร ขีน�ั ตัอนตัอ่ ไป
บัญ่ช้ี Store คอ่ อะไร แล์ะมีปัญห้าอะไรบั้าง เพ�อ่ ให้ก้ ารที่ำางานในทีุ่ก ๆ
วิันเป็นไปอย่างราบัร่�น ร้วิ่ากาำ ล์ังเด้ินเขี้าส่้่เป้าห้มาย
• ห้าตััวิเล์อ่ ก 2-3 โปรแกรม ห้ร่อยงั แล์ะมกี ารแก้ไขีปัญห้าอย่างตั่อเน่อ� ง
• นดั ้ด้้ Demo พรอ้ มซ้ำักถาม
• ตััด้ส่นิ ใจัเล์่อก บทำควัามน�ี เพ�อื จุดัประกายให้ผู้้สนใจแนวัคิดั
2.อบรมการใช้้งาน 2 วััน ใหท้ ำกุ ฝ่่ายทำ�เี ก�ยี วัข้อง Agile ไดั้ศึึกษีาเพิ�มเติม จาก สื�อ Social ต่าง ๆ ทำ�ีมี
3.Set Up ข้อม้ล่พื�นฐาน ของ Online Store ใช้้เวัล่า 3 วััน โดัยตัวัแทำน ผู้เ้ ผู้ยแพรไ่ วัก้ วัา้ งขวัางหล่ายมมุ มองอยา่ งนา่ สนใจ เพอื�
ไดั้เข้าใจ แล่ะนาำ ไปปรับใช้้ให้เกิดัประโยช้น์กับองค์กร
จากฝ่า่ ย IT ฝ่่ายขาย Store แล่ะบญั ่ช้ี ไดั้อย่างเปน็ ร้ปธิรรม
• ชอ�่ รา้ นค้า ที่�อี ย้ ่ แล์ะการออกแบับัให้้ส่วิยงาม
• ผู้้ให้บ้ ัริการชำาระเงิน - วิิธกี ารรบั ัชาำ ระเงนิ จัากล์้กคา้ (เงนิ ส่ด้/บััตัรเครด้ติ ั)
เกตัเวิย์
• การส่่งส่ินค้า –ตัวั ิเล์่อกในการจัดั ้ส่ง่ ไปรษณยี ์ Kerry ฯล์ฯ
• ภาษ ี – อตั ัราภาษี ร้ปแบับั ใบักาำ กับัภาษีกรณีล์ก้ ค้าขีอใบักำากบั ัเตัม็ ร้ป
4.เพิ�มผู้ล่ิตภัณฑ์์ทำ�ีต้องการขายใน Online Store ใช้้เวัล่า 2 วััน โดัยฝ่่าย

IT แล่ะฝ่่ายขาย ระบุช้�ือ คำาอธิิบาย ร้ปภาพ รหัสสินค้า ราคาสินค้า
สว่ ันล่ดั ภาษีี นำา� หนกั (แล่ะรายล่ะเอยี ดัการจัดัสง่ อืน� ๆ )

Newsletter Issue 98 29

Q& A กกบิัจกสาถรานNกาPรAณE์ CsOVID-19

สืืบเนื่ื�องจากทั่�่วโลก ณ ตอนื่นื่�้ยั่งคงได้้รั่บผลกรัะทั่บจาก ดังั นั้น�ั ั้ คณะกรรมการกำาหนั้ดัมาตรฐานั้การบัญั ชี ี สภาวิชิ ีาชีพี บัญั ชีี
สืถานื่การัณ์การัแพรั่รัะบาด้ของโรัคติด้เชื้�ือไวรั่สืโคโรันื่า 2019 ในั้พระบัรมราชีูปถััมภ์ จึึงไดั้จึัดัทำาำ คาำ ถัาม-คาำ ตอบัในั้แต่ละประเดั็นั้
(COVID-19) แม้้ว่าปััจจุบ่นื่สืถานื่การัณ์ COVID-19 จะยั่งม้้ความ้ เพอ�่ ใหก้ จิ ึการทำไ�ี มม่ สี ว่ ินั้ไดัเ้ สยี สาธารณะ (“กจิ ึการ”) สามารถันั้ำาไปถัอ่ ปฏิบิ ัตั ิ
ไม้่แนื่่นื่อนื่ต่อเศรัษฐกิจและการัด้าำ เนื่ินื่ธุุรักิจ ทั่�่งนื่้�ธุุรักิจต่าง ๆ ภายใต้สถัานั้การณ์ COVID-19 ไดั้อย่างเหมาะสมและมีควิามชีัดัเจึนั้
ทั่่�งในื่ปัรัะเทั่ศและทั่่�วโลกเรั�ิม้ปัรั่บเปัล�้ยันื่กลยัุทั่ธุ์ในื่การัด้าำ เนื่ินื่ธุุรักิจ มากยงิ� ขึ้�ึนั้ในั้การจึดั ัทำำารายงานั้ทำางการเงนิ ั้ ดังั นั้ี�
ให้้เห้ม้าะสืม้ก่บสืถานื่การัณ์ทั่�้เปั็นื่อยั่ ด้้วยัสืถานื่การัณ์ด้่งกล่าวทั่�้ยั่งคงม้้
ความ้ไม้แ่ นื่น่ ื่อนื่จงึ อาจสืง่ ผลกรัะทั่บตอ่ การัจด่ ้ทั่าำ รัายังานื่ทั่างการัเงนิ ื่ของ Q1 สถานการณ์์ COVID-19 ถอื ได้้ว่า่ เป็น็ ข้้อบ่ง่ ชี้�้
กิจการัทั่�้ไม้่ม้้สื่วนื่ได้้เสื้ยัสืาธุารัณะ (NPAEs) ได้้ โด้ยัเฉพาะผลกรัะทั่บ ที่้�กิจการต้้องนาำ มาใชี้้ในการป็ระเมินค่่าเผื่่อ
จากสืถานื่การัณ์ COVID-19 ทั่้�ม้้ต่อธุุรักรัรัม้การัค้าว่าต้องถือปัฏิิบ่ติ การลด้ลงข้องมูลค่่าข้องสินที่รัพย์์หรือไม่
อยัา่ งไรัในื่สื่วนื่ของการัรัายังานื่ทั่างการัเงินื่ โด้ยัเฉพาะในื่เรั�อื งของ อย์่างไร

01 การประเมิินข้้อบง่ ชี้�้ค่า่ เผื่อ่ การลดลงข้องมิลู ค่่า ค่าำ ตัอบ: ตามหลักการขึ้อง TFRS for NPAEs
ข้องสนิ ทรพั ย์์ (ไดแ้ ก่ เงนิ ลงทนุ , ทด�้ นิ อาค่ารและอปุ กรณ,์
อสงั หาริมิทรัพย์์เพอ่ การลงทนุ , สนิ ทรพั ย์์ไมิม่ ิ้ตััวตัน) หากผูู้้บัริหารขึ้องกิจึการไดั้ประเมินั้แล้วิวิ่า สืถานื่การัณ์
COVID-19 นื่�่นื่เปั็นื่สืถานื่การัณ์เพ้ยังชื้�่วครัาวทั่�้
02 การย์ินย์อมิลดค่า่ เชี้่า สื่งผลกรัะทั่บต่อการัด้ำาเนื่ินื่ธุุรักิจของกิจการั ผูู้้บัริหาร
(ทง�ั ด้านผืู่้เชี้า่ และผื่ใู้ ห้เชี้่า) ไม่จึำาเป็นั้ต้องนั้ำาสถัานั้การณ์ดัังกล่าวิมาใชี้เป็นั้ขึ้้อบั่งชี�ี
ขึ้องการลดัลงขึ้องมูลค่าขึ้องสินั้ทำรัพย์ (ไดั้แก่ เงินั้ลงทำุนั้
03 การพิจารณาการกลับราย์การสินทรัพย์์ ทำี�ดันิ ั้ อาคารและอปุ กรณ์ อสงั หาริมทำรพั ยเ์ พ่อ� การลงทำุนั้
ภาษีเ้ งินไดร้ อตััดบัญชี้้ และสินั้ทำรัพย์ไม่มีตัวิตนั้) เนั้่�องดั้วิยหลักการขึ้อง TFRS
(สาำ หรับกิจการท้ถ� อื ปฏิิบัตัิตัามิ TAS 12) for NPAEs ค่อกิจึการต้องรับัรู้ผู้ลขึ้าดัทำุนั้จึากการลดัลง
ขึ้องมูลค่าในั้กรณีทำ�ีมีขึ้้อบั่งชี�ีวิ่าสินั้ทำรัพย์นั้ั�นั้มีมูลค่า
04 การประมิาณการหนส้� นิ ลดัลงอยา่ งถัาวิร แตใ่ นั้ทำางกลบั ักนั ั้หากผูู้บ้ ัริหารประเมินั้
วิ่าสถัานั้การณ์ COVID-19 นั้ั�นั้เป็นั้ขึ้้อบั่งชี�ีวิ่าสินั้ทำรัพย์
นั้�ันั้มีมูลค่าลดัลงอย่างถัาวิร เชี่นั้ มีการเปล�ียนั้แผู้นั้
การดัาำ เนั้นิ ั้ธรุ กจิ ึซึ่ง�ึ สง่ ผู้ลใหม้ กี ารปดิ ักจิ ึการอยา่ งถัาวิรหรอ่
มีการเปลี�ยนั้แปลงการใชี้งานั้ขึ้องสินั้ทำรัพย์จึนั้ทำำาให้
สินั้ทำรัพย์ไม่ไดั้ถัูกใชี้งานั้อีกต่อไป เป็นั้ต้นั้ กิจึการต้องนั้าำ
สถัานั้การณด์ ัังกลา่ วิมาถัอ่ ปฏิบิ ัตั ติ าม TFRS for NPAEs
ในั้เร�อ่ งนั้ัน� ั้ ๆ ทำ�ีเกยี� วิขึ้้อง

อ้างองิ : บัทำทำี � 9 เร�่อง เงนิ ั้ลงทำนุ ั้, บัทำทำี � 10 เร่�อง ทำี�ดัินั้

อาคารและอปุ กรณ,์ บัทำทำี � 11 เรอ�่ ง สินั้ทำรัพยไ์ ม่มตี วั ิตนั้
และบัทำทำี � 12 เร่�อง อสังหารมิ ทำรัพย์เพ่อ� การลงทำนุ ั้

RFeonrt

30 Newsletter Issue 98

ตััวอย์า่ งข้อ้ บ่งชี้�้วา่ สินทรพั ย์น์ ั�นมิม้ ิูลค่่าลดลงอย์่างถาวรข้อง TFRS for NPAEs

- (1 ค่าเผู้�่อการลดัมูลค่าขึ้องเงินั้ลงทำุนั้) ดััชีนั้ีตลาดัหลักทำรัพย์ลดัลงอย่างมีสาระสาำ คัญและติดัต่อกันั้เป็นั้ระยะเวิลายาวินั้านั้หรอ่ มีหลักฐานั้
ทำแี� สดังให้เห็นั้วิ่าควิามนั้่าเชี�อ่ ถั่อขึ้องผูู้้ออกตราสารลดัลงอย่างเป็นั้สาระสาำ คัญ
- (2 ค่าเผู้่�อการลดัมูลค่าขึ้องทำี�ดัินั้ อาคารและอุปกรณ์) มีหลักฐานั้แสดังให้เห็นั้วิ่าสินั้ทำรัพย์ล้าสมัยหร่อชีำารุดัเสียหายมีการเปลี�ยนั้แปลง
อย่างมีนั้ัยสาำ คัญเกี�ยวิกับัลักษณะทำี�กิจึการใชี้หร่อคาดัวิ่าจึะใชี้สินั้ทำรัพย์ ซึ่�ึงส่งผู้ลกระทำบัทำางลบัต่อกิจึการในั้ระหวิ่างงวิดัหร่อคาดัวิ่า
จึะเกิดัขึ้ึ�นั้ในั้อนั้าคตอันั้ใกล้ รวิมถัึงการทำี�สินั้ทำรัพย์ไม่ไดั้ถัูกใชี้งานั้อีกต่อไป เกิดัภาวิะซึ่บัเซึ่าขึ้องตลาดัอสังหาริมทำรัพย์อย่างรุนั้แรง
ตดิ ัต่อกนั ั้เปน็ ั้ระยะเวิลายาวินั้านั้ ซึ่ึง� ไม่สามารถัคาดัการณ์ไดัว้ ิา่ ภาวิะดังั กลา่ วิจึะหมดัไปเมอ่� ไร

Q2 ด้ว้ ่ย์สถานการณ์์ COVID-19 สง่ ผื่ลใหผ้ ื่เู้ ชี้า่ ได้ร้ บั ่การย์นิ ย์อมลด้ค่า่ เชี้า่ จากผื่ใู้ หเ้ ชี้า่ ผื่เู้ ชี้า่ และผื่ใู้ หเ้ ชี้า่ จะต้อ้ งถอื ป็ฏิบิ ่ตั ้ิ
อย์า่ งไรในงบ่การเงนิ เก้ย� ์ว่กบั ่การย์ินย์อมลด้ค่า่ เชี้่าด้งั กลา่ ว่

ค่ำาตัอบ: “การยนิ ั้ยอมลดัคา่ เชีา่ ” ถัอ่ ไดัว้ ิา่ เปน็ ั้ “การเปล�ยี นั้แปลงสญั ญาเชีา่ (Lease Modification) 3” เนั้อ่� งจึากมกี ารเปล�ยี นั้แปลง

สิง� ตอบัแทำนั้ (จึำานั้วินั้เงนิ ั้) สาำ หรบั ัสญั ญาเชี่า โดัยทำี�ไม่ไดั้เป็นั้สว่ ินั้หนั้ึ�งขึ้องเงอ่� นั้ไขึ้และขึ้้อกาำ หนั้ดัเดัมิ ในั้สัญญาเชี่า แต่ดัว้ ิย TFRS for
NPAEs ไมไ่ ดั้มกี ารระบัุถังึ วิธิ กี ารทำางบัญั ชีีในั้กรณที ำ�มี ี “การเปลีย� นั้แปลงสัญญาเชีา่ ” ไวิจ้ ึึงส่งผู้ลใหเ้ กดิ ัควิามหลากหลายในั้การนั้ำาไป
ถั่อปฏิิบััติ ทำั�งนั้�ีดั้วิยสถัานั้การณ์ COVID-19 เป็นั้สถัานั้การณ์ทำี�เกิดัผู้ลกระทำบักับัทำุกภาคธุรกิจึ อีกทำั�งเป็นั้สถัานั้การณ์ทำ�ีเกิดัขึ้�ึนั้
เพียงชี�วั ิคราวิเทำ่านั้น�ั ั้ โดัยกจิ ึการในั้ฐานั้ะผู้เู้ ชี่าจึะไดัร้ ับัการยนิ ั้ยอมลดัค่าเชีา่ จึากผูู้้ใหเ้ ชี่า ซึ่ึ�งการลดัค่าเชี่าทำี�เป็นั้ผู้ลมาจึากสถัานั้การณ ์
COVID-19 ในั้ชีว่ ิงเวิลาหนั้ง�ึ เปน็ ั้เพยี งระยะเวิลาขึ้องการจึา่ ยชีาำ ระทำไ�ี ดัร้ บั ัการลดัเทำา่ นั้นั� ั้ แตก่ จิ ึการในั้ฐานั้ะผู้เู้ ชีา่ ยงั คงตอ้ งมภี าระผู้กู พนั ั้
ในั้คา่ เชีา่ ตามระยะเวิลาทำเี� หล่ออยู่ทำี�ผู้เู้ ชีา่ ไม่ไดั้รบั ัการลดัค่าเชี่า

ดัังนั้�ันั้เม่�ออ้างถัึงบัทำทำ�ี 3 เร�่อง กรอบัแนั้วิคิดั กรณีการยินั้ยอมลดัค่าเชี่าทำ�ีเกิดัจึากสถัานั้การณ์ดัังกล่าวิ ผูู้้เชี่า/ผูู้้ให้เชี่า
ต้องยกเลิกการรับัรู้รายการขึ้องสินั้ทำรัพย์และหนั้�ีสินั้จึากสัญญาเชี่า อีกทำ�ังการยอมลดัค่าเชี่าทำาำ ให้เกิดัรายไดั้และค่าใชี้จึ่ายตามนั้ิยาม
โดัยทำัง� ผู้เู้ ชีา่ และผู้ใู้ ห้เชี่าอาจึเล่อกถั่อปฏิบิ ัตั ิ ดัังนั้ี�

ทางด้านผื่เู้ ชี้่า

สัญญาเชี้า่ การเงิน สญั ญาเชี้า่ ดำาเนินงาน

ปรับัลดัมูลค่า “หนั้�ีสินั้ตามสัญญาเชี่าการเงินั้” รับัรู้ผู้ลกระทำบัขึ้องการลดัค่าเชี่าดัังกล่าวิโดัยรับัรู้ค่าเชี่า
ทำี�ครบักำาหนั้ดัชีำาระในั้แต่ละงวิดัตามสัดัส่วินั้ทำ�ีไดั้รับัการลดั ในั้งบักำาไรขึ้าดัทำนุ ั้ ดัว้ ิย
ค่าเชี่าจึากหนั้�ีสินั้ทำี�มีอยู่เดัิมในั้งบักาำ ไรขึ้าดัทำุนั้ โดัยสามารถั • จึาำ นั้วินั้เงินั้หลงั หักส่วินั้ลดัคา่ เชี่าขึ้องงวิดันั้น�ั ั้ ๆ หรอ่
เลอ่ กไดัร้ ะหวิ่าง • จึำานั้วินั้เงินั้คงเหล่อหลังหักส่วินั้ลดัค่าเชี่า ตามวิิธี
• ตลอดัชี่วิงเวิลาทำ�ไี ดัร้ ับัการลดัค่าเชี่า หร่อ เสน้ ั้ตรงตลอดัอายุสญั ญาเชีา่ ทำเี� หลอ่ อยู่
• ตลอดัชีว่ ิงเวิลาขึ้องอายสุ ัญญาเชีา่ ทำ�ีเหลอ่ อยู่

1 ดูยู ่อ่ หน้า้ ที่�่ 117 ของ TFRS for NPAEs บที่ที่� ่ 9 เรื่่�อง เงิน้ลงทีุ่น้
2 ดููย่่อหน้้าที่�่ 136 ของ TFRS for NPAEs บที่ที่� ่ 10 เรื่�่อง ที่�ด่ ูิน้ อาคารื่และอุปกรื่ณ์์
3 ใช้้สำาำ หรื่ับการื่อ้างอิงใน้บที่ความเที่่าน้ั�น้ โดูย่อ้างอิงมาจากน้ิย่าม “การื่เปล�่ย่น้แปลงสำัญญาเช้่า” ของมาตรื่ฐาน้การื่รื่าย่งาน้ที่างการื่เงิน้ ฉบับที่่� 16 เรื่�่อง สำัญญาเช้่า
ซึ่ง่� เป็น้มาตรื่ฐาน้การื่าย่งาน้ที่างการื่เงิน้ที่ใ่� ช้้สำำาหรื่บั กิจการื่ที่�่มส่ ำว่ น้ไดูเ้ สำย่ ่สำาธารื่ณ์ะ (PAEs) เที่่าน้ั�น้

Newsletter Issue 98 31

ทางด้านผืู่้ใหเ้ ชี้่า สญั ญสญั าเชญี้า่ ดาเาำชีเ้่านดินาำ งเนานินงาน

สญั ญาเชี้า่ การเงิน รับัรู้ผู้ลกระทำบัขึ้องการยินั้ยอมลดัค่าเชี่าให้ดัังกล่าวิ
โดัยรับัรู้รายไดัค้ ่าเชีา่ ในั้งบักำาไรขึ้าดัทำนุ ั้ ดั้วิย
ปรับัลดัมูลค่า “ลูกหนั้�ีตามสัญญาเชี่าการเงินั้” • จึาำ นั้วินั้เงนิ ั้หลงั หกั สว่ ินั้ลดัคา่ เชีา่ ทำใ�ี หข้ ึ้องงวิดันั้น�ั ั้ ๆ หรอ่
ทำ�ีครบักำาหนั้ดัรับัชีาำ ระในั้แต่ละงวิดัตามสัดัส่วินั้ทำี�ผูู้้ให้เชี่า • จึาำ นั้วินั้เงินั้คงเหล่อหลังหักส่วินั้ลดัค่าเชี่าทำ�ีให้
ยินั้ยอมลดัค่าเชี่าให้จึากลูกหนั้�ีทำ�ีมีอยู่เดัิมในั้งบักาำ ไรขึ้าดัทำุนั้ ตามวิิธีเสน้ ั้ตรงตลอดัอายสุ ญั ญาเชีา่ ทำเ�ี หลอ่ อยู่
โดัยสามารถัเล่อกไดั้ระหวิ่าง
• ตลอดัชี่วิงเวิลาทำี�ยนิ ั้ยอมลดัค่าเชีา่ ให ้ หรอ่
• ตลอดัชี่วิงเวิลาขึ้องอายุสัญญาเชี่าทำีเ� หล่ออยู่

ผู้เู้ ชีา่ และผู้ใู้ หเ้ ชีา่ ตอ้ งเปดิ ัเผู้ยขึ้อ้ มลู ถังึ การยนิ ั้ยอมลดัคา่ เชีา่ ไดัแ้ ก ่ วิธิ กี ารทำก�ี จิ ึการเลอ่ กใชี ้ จึำานั้วินั้เงนิ ั้ทำรี� บั ัรใู้ นั้งบักาำ ไรขึ้าดัทำนุ ั้
ระยะเวิลาขึ้องการยนิ ั้ยอมลดัคา่ เชีา่ ในั้หมายเหตปุ ระกอบังบัการเงนิ ั้ เพอ่� ใหผ้ ู้ใู้ ชีง้ บัการเงนิ ั้สามารถันั้าำ ขึ้อ้ มลู ไปใชีใ้ นั้การตดั ัสนิ ั้ใจึและ
การเปรียบัเทำยี บักนั ั้ไดั้ (ตามลักษณะเชีงิ คุณภาพขึ้องขึ้้อมูลในั้งบัการเงนิ ั้)

ข้้อค่วรระวัง: ผูู้้เชี่าและผูู้้ให้เชี่าต้องถั่อปฏิิบััติกับัทำุกสัญญาทำ�ีไดั้รับัการลดัค่าเชี่าหร่อยินั้ยอมลดัค่าเชี่าให้ และต้องมีการย่นั้ยันั้

การลดัค่าเชี่าเป็นั้ลายลกั ษณ์อกั ษร

อา้ งองิ : บัทำทำ� ี 3 เร�อ่ ง กรอบัแนั้วิคดิ ั และบัทำทำี � 14 เร่�อง สัญญาเชีา่

ทำ�งั นั้�สี ภาวิิชีาชีีพบัญั ชี ี ไดั้เผู้ยแพร่ตัวิอย่างกรณีการยนิ ั้ยมิ ลดัค่าเชีา่ (ทำั�งฝั่ง�่ ผูู้เ้ ชี่าและผูู้ใ้ ห้เชีา่ )
ไดัท้ ำี � QR Code หรอ่ https://www.tfac.or.th/upload/9414/u8aKmPfVZR.pdf

Q3 หากกิจการถือป็ฏิิบ่ัต้ิต้ามย์่อหน้าที่�้ 300 ข้อง TFRS for NPAEs4 กิจการสามารถใชี้้ข้้อผื่่อนป็รนเร่อง
“การกลบั ่ราย์การสนิ ที่รพั ย์ภ์ าษีเ้ งนิ ได้ร้ อต้ดั ้บ่ญั ชี้้ ต้ามมาต้รฐานการบ่ญั ชี้้ ฉบ่บั ่ที่้� 12 เรอ่ ง ภาษีเ้ งนิ ได้”้ ที่ก้� าำ หนด้ไว่้
ใน “แนว่ป็ฏิิบ่ัต้ิที่างการบ่ัญชี้้ เร่อง มาต้รการผื่่อนป็รนชี้�ัว่ค่ราว่สาำ หรับ่ที่างเลือกเพ�ิมเต้ิมที่างบ่ัญชี้้เพ่อรองรับ่
ผื่ลกระที่บ่จากสถานการณ์์การแพร่ระบ่าด้ข้องโรค่ต้ิด้เชี้�ือไว่รัสโค่โรนา 2019 (COVID-19)5” (“แนว่ป็ฏิิบ่ัต้ิ
ที่างการบ่ญั ชี้้”) ได้้หรอื ไม่ อย์า่ งไร

ค่ำาตัอบ: หากกิจึการถั่อปฏิิบััติตามย่อหนั้้าทำ�ี 300 ขึ้อง TFRS for NPAEs กิจการัสืาม้ารัถเลือกถือปัฏิิบ่ติตาม้ข้อผ่อนื่ปัรันื่เรั�ือง

“การักลบ่ รัายัการัสืนิ ื่ทั่รัพ่ ยัภ์ าษเ้ งนิ ื่ได้ร้ ัอตด่ ้บญ่ ชื้ ้ ตาม้ม้าตรัฐานื่การับญ่ ชื้ ้ ฉบบ่ ทั่ ้� 12 เรัอ�ื ง ภาษเ้ งนิ ื่ได้ ้ (TAS 12)” ขึ้องแนั้วิปฏิบิ ัตั ิ
ทำางการบััญชีีไดั้ ถังึ แมว้ ิา่ ขึ้อบัเขึ้ตขึ้องแนั้วิปฏิบิ ัตั ิทำางการบััญชีกี ำาหนั้ดัไวิ้วิา่ “แนั้วิปฏิิบัตั ิทำางการบััญชีฉี บับั ันั้ใ�ี หเ้ ปน็ ั้ทำางเล่อกสำาหรับั
ทำุกกิจึการทำีถ� ัอ่ ปฏิบิ ัตั ติ ามมาตรฐานั้การรายงานั้ทำางการเงนิ ั้สำาหรบั ักจิ ึการทำีม� ีส่วินั้ไดั้เสียสาธารณะ” กต็ าม ทำง�ั นั้ี� กจิ ึการตอ้ งเปิดัเผู้ย
ขึ้อ้ มลู เกย�ี วิกบั ัการใชีท้ ำางเลอ่ กดังั กลา่ วิ ขึ้อ้ เทำจ็ ึจึรงิ และสถัานั้การณท์ ำก�ี จิ ึการปฏิบิ ัตั ติ ามแนั้วิปฏิบิ ัตั ทิ ำางการบัญั ชีดี ังั กลา่ วิในั้หมายเหตุ
ประกอบังบัการเงนิ ั้ รวิมถังึ การเปดิ ัเผู้ยขึ้อ้ มลู ทำเ�ี กยี� วิขึ้อ้ งตาม TAS 12 อยา่ งไรกต็ าม ห้ากสืถานื่การัณ ์ COVID-19 นื่น�่ ื่เปัน็ ื่สืถานื่การัณ์
เพย้ ังชื้ว�่ ครัาวทั่ส�้ ืง่ ผลกรัะทั่บตอ่ การัด้าำ เนื่นิ ื่ธุรุ ักจิ ของกจิ การั ผู้บู้ ัรหิ ารไมจ่ ึาำ เปน็ ั้ตอ้ งนั้าำ สถัานั้การณด์ ังั กลา่ วิหรอ่ ใหน้ ั้าำ� หนั้กั ทำน�ี ั้อ้ ยสาำ หรบั ั
สถัานั้การณด์ ังั กลา่ วิ เพ�่อใชี้ในั้การพิจึารณาการกลบั ัรายการสนิ ั้ทำรัพยภ์ าษีเงินั้ไดั้รอตดั ับัญั ชีี

อา้ งอิง: บัทำทำ ี� 15 เร่�อง ภาษีเงินั้ไดั ้ และย่อหนั้้าทำ� ี 2.6 ขึ้องแนั้วิปฏิิบััติทำางการบััญชีี

4 ย่่อหน้้าที่�่ 300 ของ TFRS for NPAEs รื่ะบุไว้ว่า “อย่่างไรื่ก็ตาม หากกิจการื่ปรื่ะสำงค์จะเล่อกรื่ับรืู่้ค่าใช้้จ่าย่ภาษี่เงิน้ไดู้หรื่่อรื่าย่ไดู้ภาษี่เงิน้ไดู้ และสำิน้ที่รื่ัพย่์หรื่่อหน้่�สำิน้
ภาษี่เงิน้ไดู้รื่อการื่ตัดูบัญช้่โดูย่ใช้้วิธ่หน้่�สำิน้ตามงบแสำดูงฐาน้ะการื่เงิน้ (Balance Sheet Liability Method) ให้ถื่อปฏิิบัติตามข้อกำาหน้ดูทีุ่กข้อใน้มาตรื่ฐาน้การื่รื่าย่งาน้
ที่างการื่เงิน้ของไที่ย่ (TFRSs) อย่่างสำมำ�าเสำมอ”
5 แน้วปฏิิบัติที่างการื่บัญช้่ฉบับดูังกล่าว ปรื่ะกาศลงรื่าช้กิจจานุ้เบกษีาเม่�อวัน้ที่�่ 22 เมษีาย่น้ 2563 โดูย่ที่่าน้สำามารื่ถืศ่กษีาไดู้เพิ�มเติมที่�่เว็บไซึ่ต์สำภาวิช้าช้่พบัญช้่ ตามลิงค์ >>
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612

32 Newsletter Issue 98

Q4 ด้ว้ ่ย์สถานการณ์์ COVID-19 จึงอาจสง่ ผื่ลใหก้ จิ การเกดิ ้ภาระผืู่กพนั ในป็ัจจุบ่นั ซึ่ึ�งเป็็นผื่ลจากเหต้กุ ารณ์์ในอด้้ต้
โด้ย์สาเหตุ้เกิด้จากการที่�้กิจการไม่สามารถป็ฏิิบ่ัต้ิต้ามข้้อกำาหนด้หรือเง่อนไข้ที่้�ระบุ่ไว่้กับ่ผืู่้ที่�้เก้�ย์ว่ข้้องได้้ กิจการ
ต้อ้ งถือป็ฏิบิ ่ตั ้ิอย์่างไรกับ่ราย์การด้งั กลา่ ว่น�้

ค่ำาตัอบ: ตามหลักการขึ้อง TFRS for NPAEs ย่อหนั้้าทำี� 309 เม�่อกิจึการเกิดั “ภาระผูู้กพันั้ในั้ป่จึจึุบัันั้ซึ่ึ�งเป็นั้ผู้ลจึากเหตุการณ์

ในั้อดัีต” ขึ้�ึนั้ กิจึการต้องประเมินั้วิ่าควิามนั้่าจึะเป็นั้ทำ�ีกิจึการจึะต้องสูญเสียทำรัพยากรทำี�มีประโยชีนั้์เชีิงเศรษฐกิจึเพ�่อจึ่ายชีาำ ระ
ภาระผู้กู พนั ั้ดังั กลา่ วิอยใู่ นั้ระดับั ัใดั โดัยหากอยใู่ นั้ระดับั ั “มคี วิามเปน็ ั้ไปไดัค้ อ่ นั้ขึ้า้ งแนั้”่ กลา่ วิคอ่ มคี วิามเปน็ ั้ไปไดัท้ ำจ�ี ึะเกดิ ัขึ้น�ึ ั้มากกวิา่
ไมน่ ั้่าจึะเกิดัขึ้ึ�นั้ จึะถั่อวิ่ารายการดังั กล่าวิสามารถัรบั ัรรู้ ายการ/เปดิ ัเผู้ยรายการ ดัังนั้ี�

abb__qq ประมิาณการหน�้สิน หรือ หนส้� ินทอ้� าจเกดิ ข้น้�

จึะรับัรู้รายการเป็นั้ “ประมิาณการหน�้สิน” เม�่อมีควิามไม่แนั้่นั้อนั้เกี�ยวิกับั

จึังหวิะเวิลาหรอ่ จึาำ นั้วินั้ทำ�ตี ้องจึ่ายชีำาระ และเปิดัเผู้ยขึ้้อมูลทำ�ีเกยี� วิขึ้อ้ ง

จึะเปดิ ัเผู้ยเปน็ ั้ “หนส�้ นิ ทอ้� าจเกดิ ข้น�้ ” เมอ�่ จึำานั้วินั้ขึ้องภาระผู้กู พนั ั้ไมส่ ามารถั

วิัดัมูลค่าไดั้อย่างนั้่าเชี่�อถั่อเพียงพอ แต่มีระดัับัควิามนั้่าจึะเป็นั้ขึ้องภาระผูู้กพันั้

ในั้ระดัับัอ�่นั้ทำ�ไี ม่ใชี ่ “ระดบั ไมิน่ า่ เป็นไปได้”

ดังั นั้นั� ั้ดัว้ ิยสถัานั้การณ ์ COVID-19 หากผู้บู้ ัรหิ ารยงั ไมส่ ามารถัประเมนิ ั้ถังึ ควิามนั้า่ จึะเปน็ ั้ทำก�ี จิ ึการจึะตอ้ งสญู เสยี ทำรพั ยากร
ทำม�ี ปี ระโยชีนั้เ์ ชีงิ เศรษฐกจิ ึไดั ้ (จึนั้ถังึ วินั ั้ทำอ�ี นั้มุ ตั งิ บัการเงนิ ั้) ผู้บู้ ัรหิ ารกไ็ มต่ อ้ งนั้าำ สถัานั้การณด์ ังั กลา่ วิมาพจิ ึารณาเปน็ ั้เหตกุ ารณท์ ำม�ี ผี ู้ล
ทำำาใหเ้ กิดัภาระผู้กู พนั ั้ในั้ปจ่ ึจึุบันั ั้ซึ่�งึ เปน็ ั้ผู้ลจึากเหตุการณใ์ นั้อดัีต

อา้ งอิง: บัทำทำ �ี 16 เรอ่� ง ประมาณการหนั้ีส� นิ ั้และหนั้�ีสินั้ทำีอ� าจึเกิดัขึ้�ึนั้

อยั่างไรัก็ตาม้ นื่อกจากปัรัะเด้็นื่ด้่งกล่าวข้างต้นื่ กิจการัยั่งคงต้องถือปัฏิิบ่ติในื่เรัื�องอื�นื่ทั่้�เก้�ยัวข้องในื่บทั่นื่่�นื่ รัวม้ถึง
บทั่อนื� ื่ทั่เ้� กย้� ัวขอ้ งซึ่ง�ึ กาำ ห้นื่ด้ไวใ้ นื่ TFRS for NPAEs โด้ยัปัฏิบิ ต่ อิ ยัา่ งสืม้�ำาเสืม้อ สืงิ� สืำาคญ่ ของสืถานื่การัณ ์ COVID-19 คอื กจิ การั
ต้องกล่บม้าให้้ความ้สืำาค่ญและเพิ�ม้ความ้เข้ม้งวด้ก่บการัเปัิด้เผยัข้อม้่ลและการัจ่ด้ทั่ำารัายังานื่ทั่างการัเงินื่ด้้วยัความ้โปัรั่งใสื
เกิด้ความ้ชื้่ด้เจนื่ในื่การัเล่าเรั�อื งรัาวตาม้ทั่�้เปัน็ ื่อยั่และเนื่น้ ื่ถึงสืงิ� ทั่เ�้ ปัล�ย้ ันื่แปัลงไปัจากปักี ่อนื่ เพ�ือให้้เปัน็ ื่ไปัตาม้วต่ ถุปัรัะสืงค์ของ
งบการัเงินื่คือการันื่าำ เสืนื่อข้อม้่ลทั่้�เก้�ยัวข้องก่บฐานื่ะการัเงินื่และผลการัด้ำาเนื่ินื่งานื่ของกิจการัทั่้�ม้้ปัรัะโยัชื้นื่์ต่อการัต่ด้สืินื่ใจ
เชื้ิงเศรัษฐกิจกบ่ ผใ้่ ชื้้งบการัเงนิ ื่

โดูย่ คณ์ะกรื่รื่มการื่กาำ หน้ดูมาตรื่ฐาน้การื่บัญช้่
สำภาวชิ ้าช้พ่ บัญช้ ่ ใน้พรื่ะบรื่มรื่าชู้ปภัมถื์

Newsletter Issue 98 33

รเู้ ท่าทนั EBITDAC : Earnings before Interest, Tax, Depreciation,
Amortisation and Coronavirus
ตัววัดผล
Coronavirus หรืือ COVID-19 ได้้ส่่งผลกรืะทบต่่อการืด้าำ เนิินิงานิของกิจการื
การดาำ เนินงาน ในิวงกว้าง ไม่่เวน้ ิแม่ก้ รืะท�่งมุ่ม่ม่องด้า้ นิการืรืายงานิทางการืเงินิ ผลกรืะทบด้ง่ กล่าวนิอกจาก
จะทำาใหเ้ กดิ ้ปรืะเด้น็ ิด้า้ นิการืวด่ ้ม่ลู ค่า่ รืายการืต่า่ ง ๆ ต่าม่ขอ้ กำาหนิด้ของม่าต่รืฐานิการืรืายงานิ
ในยุค COVID-19 ทางการืเงินิแล้ว (หรืือท่�เรื่ยกก่นิว่า GAAP – Financial Measure) COVID-19 ก็ย่งก่อ
ให้เกิด้ปรืะเด้็นิและข้อถกเถ่ยงด้้านิค่วาม่เหม่าะส่ม่ของการืรืายงานิผลการืด้าำ เนิินิงานิแบบ
34 Newsletter Issue 98 Non-GAAP Financial Measure (หรืือ Alternative Performance Measures: APMs)
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการืค่ิด้ค่้นิ Non-GAAP Financial Measure ส่ำาหรื่บการืรืายงานิ
ผลการืด้ำาเนิินิงานิทไ่� ม่่รืวม่ผลกรืะทบของ COVID-19
Non-GAAP Financial Measure ด้ง่ กล่าว ค่อื EBITDAC ซึ่่ง� ย่อม่าจาก Earnings
before Interest, Tax, Depreciation, Amortisation and Coronavirus
ช่่วงต่้นิปี 2563 ซึ่�่งเป็นิช่่วงการืเรืิ�ม่ต่้นิการืแพรื่รืะบาด้ของ COVID-19 หลาย ๆ
ทา่ นิอาจเค่ยเหน็ ิการืขายแกว้ กาแฟในิ Amazon.com ทม่� ่่เนิือ� ค่วาม่บนิแกว้ วา่ “EBITDAC:
Earnings before Interest, Tax, Depreciation, Amortisation and Coronavirus”
ในิโลก Social ณ ขณะนิ่�นิ ต่่างก็ม่องว่าค่งเป็นิข้อค่วาม่เช่ิงมุ่กต่ลกขาำ ข่นิท่�เข้า
ก่บส่ถานิการืณ์ท่�ทุกค่นิท่�วโลกกาำ ล่งเผช่ิญก่บปัญหาด้่งกล่าวอยู่ แต่่ในิค่วาม่ขาำ ข่นินิ่�นิเอง
ผู้เข่ยนิก็เช่ื�อว่าหลาย ๆ ท่านิ (โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ปรืะกอบวิช่าช่่พด้้านิบ่ญช่่และการืเงินิ)
ก็ค่งพยายาม่จินิต่นิาการืต่่อไปว่า จะเป็นิไปได้้หรืือไม่่ (และอย่างไรื) ท่�เรืาจะแยกผลกรืะทบ
ของ COVID-19 ในิการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิของบรืษิ ัท่
แต่่แล้วการืใช่้ EBITDAC ก็ปรืากฏข�่นิจรืิงในิการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิของ
บางบรืิษั่ทในิต่่างปรืะเทศ จนิทาำ ให้เกิด้กรืะแส่การืถกเถ่ยงก่นิอย่างแพรื่หลายในิด้้านิ
ค่วาม่เหม่าะส่ม่ของการืใช่้ EBITDAC เพือ� การืรืายงานิผลการืด้าำ เนินิ ิงานิ
หากย้อนิกล่บไปท�่แนิวค่ิด้เบื�องต่้นิ EBITDAC ก็ค่ือ ส่่วนิต่่อขยายของต่่วว่ด้ผล
การืด้าำ เนิินิงานิท่�นิยิ ม่ใช่ก้ น่ ิ อย่าง EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation
and Amortisation) ซึ่�ง่ เม่อื� Addback ผลกรืะทบของ COVID-19 (ต่่วย่อ : C) จาก EBITDA
ก็จะได้เ้ ป็นิ EBITDAC นิ่�นิเอง
แต่ก่ ารืรืะบรุ ืายการื (Identification) และการืค่าำ นิวณผลกรืะทบ (Quantification)
ท�่เกิด้ข่�นิโด้ยต่รืงจาก COVID-19 ต่่อผลการืด้ำาเนิินิงานิของบรืิษั่ท เพ�ือนิำาม่าค่ำานิวณ
EBITDAC นิ่�นิกล่บไม่ง่ า่ ยและไม่ต่ ่รืงไปต่รืงม่าอย่างท่ค� ่ดิ ้
กรืณ่ท่�ง่ายและช่่ด้เจนิ เช่่นิ ค่่าใช่้จ่ายในิการืต่่ด้จำาหนิ่ายส่ินิค่้าท่�หม่ด้อายุค่่าใช่้จ่าย
ในิปลด้พนิ่กงานิอ่นิเนิื�องจากการื Lockdown หรืือแม่้กรืะท�่งค่่าใช่้จ่ายท่�เก�่ยวข้องก่บ
การืรื่กษัาค่วาม่ส่ะอาด้ในิรืะด้่บท่�ม่ากกว่าปกต่ิ ล้วนิเป็นิรืายการืท่�กิจการืได้้รื่บรืู้รืายการื
ต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงินิและส่าม่ารืถรืะบุได้้อย่างช่่ด้เจนิว่าม่่ส่าเหตุ่อ่นิเนิ�ือง
ม่าจาก COVID-19 โด้ยต่รืง
อย่่างไรก็็ดีกี ็ารระบุุราย่ก็าร Addback ไม่ไ่ ดี้ม่เี พีีย่งเท่า่ นี้ี�
ในิทางปฏบิ ่ต่ ิ รืายการื Addback ย่งได้้รืวม่ถง่ “ราย่ไดีแ้ ละก็าำ ไรท่บ�ี ุรษิ ัทั ่ควรไดีร้ บั ุ
หาก็ไม่ม่ ่ ี COVID-19” ซึ่�่งม่่ข้อส่่งเกต่ว่ารืายการื Addback เช่่นิว่านิ่�ไม่่ได้้ม่่การืรื่บรืู้รืายการื
ต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงินิ รืวม่ไปถ่งต่้องใช่้ข้อส่ม่ม่ต่ิต่่าง ๆ ในิการืหาจำานิวนิ
ผลกรืะทบ

การ Addback ผลกระทบของ Coronavirus ดังั กล่าวจึงึ กอ่ ให้เ้ กดิ ั
คำาำ ถามต่่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงคำวามไม่เห้มาะสมของ EBITDAC สาำ ห้รับ
การอธิิบายผลการดัำาเนิินิงานิของกิจึการ ดังั นิ�้

1. The Pure Impact of COVID-19

จะม่�่นิใจได้้อย่างไรืว่าบรืิษั่ทส่าม่ารืถแยกผลกรืะทบโด้ยต่รืงจาก COVID-19
ออกจากผลกรืะทบเรื�อื งอนื� ิ ๆ ได้้จรืงิ ยกต่่วอย่างเช่่นิ ยอด้ขายท่ล� ด้ลง เป็นิผลจาก COVID-19
เพ่ยงอยา่ งเด้่ยว หรือื เปน็ ิผลจากปจั จย่ อ�ืนิ ๆ รืว่ ม่ด้้วย เช่น่ ิ การืแขง่ ข่นิอ่นิเนิ�อื งจากบรืษิ ั่ทคู่่แขง่
การืปรื่บเปลย่� นิขอ้ กำาหนิด้หรืือกฎหม่ายต่่าง ๆ เปน็ ิต่น้ ิ

2. The Assumption of Hypothetical Sales
and profit : “New Normal” Challenge

การืค่ำานิวณ “ราย่ไดี้และก็ำาไรท่�ีบุริษััท่ควรไดี้รับุ หาก็ไม่่ม่ี COVID-19”
นิ�่นิอาจม่่ข้อส่ม่ม่ต่ิว่าพฤต่ิกรืรืม่ของผู้บรืิโภค่ย่งค่งเป็นิเหม่ือนิในิช่่วงเวลาก่อนิการืเกิด้
COVID-19 อย่างไรืก็ด้พ่ ฤต่ิกรืรืม่ของผู้บรืิโภค่ในิปจั จุบ่นิ รืวม่ไปถ่งช่่วงหล่งจากท�่ส่ถานิการืณ์
COVID-19 ค่ล่�ค่ลาย ก็อาจเปล่�ยนิไปจากรืูปแบบเด้ิม่ท�่เค่ยเป็นิ หรืือเกิด้ New Normal
ด้่งนิ�่นิต่่วเลข “ราย่ไดี้และก็าำ ไรท่ี�บุริษััท่ควรไดี้รับุ หาก็ไม่่ม่ี COVID-19” บนิข้อส่ม่ม่ต่ิเด้ิม่
อาจไม่ม่ ่ค่ ่วาม่เหม่าะส่ม่ในิการือธิบิ ายผลการืด้ำาเนินิ ิงานิในิภาวะ New Normal ทบ่� รืษิ ัท่ เผช่ญิ อยู่
ในิปัจจบุ น่ ิและจะเผช่ญิ ต่่อไปในิอนิาค่ต่

3. COVID-19 = Non-recurring Items?

ว่ต่ถุปรืะส่งค่์หล่กของ Non-GAAP Financial Measure ค่ือ การืให้ข้อมู่ลเช่ิงล่ก
ก่บผู้ใช่้งบการืเงินิในิมุ่ม่ม่องของผู้บรืิหารืเพิ�ม่เต่ิม่จากข้อมู่ลท�่จ่ด้ทำาต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิ
ทางการืเงนิ ิ ต่ว่ อยา่ งเช่น่ ิ การืแยก Non-recurring Items ออกจากผลการืด้าำ เนินิ ิงานิต่าม่ปกต่ิ
ก็เพ�ือให้ผู้ใช่้งบการืเงินิทรืาบถ่งล่กษัณะของรืายการืด้่งกล่าวว่าเป็นิรืายการืท�่ไม่่ปกต่ิและ
ไม่่นิ่าจะเกิด้ข�่นิอ่กในิอนิาค่ต่ ซึ่่�งข้อมู่ลด้่งกล่าวม่่ปรืะโยช่นิ์เม่�ือต่้องใช่้ปรืะม่าณแนิวโนิ้ม่
ผลการืด้าำ เนิินิงานิของบรืิษั่ท อย่างไรืก็ต่าม่ผลกรืะทบของ COVID-19 ในิหลายกรืณ่
ม่่ค่วาม่แต่กต่่างจาก Non-recurring Items ต่าม่ปกต่ิ เนิื�องจากย่งไม่่ส่าม่ารืถรืะบุได้้ว่า
ส่ถานิการืณ์นิ่�จะจบลงเม่�ือใด้ (หรืือกรืณ่ท่�เลวรื้ายท�่สุ่ด้ ค่ือ COVID-19 จะอยู่ก่บเรืา
ไปอ่กนิานิ จ่งกล่บกลายเป็นิ Recurring Item) ด้่งนิ่�นิ EBITDAC จ่งอาจไม่่ใช่่ต่่วว่ด้ผล
การืด้าำ เนิินิงานิท�่ส่ะทอ้ นิ Forward-looking ได้้อย่างส่ม่เหตุ่ส่ม่ผลในิส่ถานิการืณ์ปัจจุบน่ ิ

Newsletter Issue 98 35

นิอกจากนิ �่ในิเด้อื นิพฤษัภาค่ม่ 2563 The International จากข้อมู่ลท่�จ่ด้ทำาต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงินิ
Organization of Securities Commissions (IOSCO) และหลาย ๆ กรืณ่ก็เป็นิข้อมู่ลท�่ม่่ปรืะโยช่นิ์อย่างยิ�ง
ได้เ้ ผยแพรื ่ IOSCO Statement on Importance of Disclosure ต่่อการืปรืะม่าณแนิวโนิ้ม่ผลการืด้าำ เนิินิงานิของบรืิษั่ท
about COVID-19 ซึ่่�งได้้แส่ด้งค่วาม่ก่งวลเก�่ยวก่บการืใช่้ ในิอนิาค่ต่เส่่ยด้้วยซึ่�าำ เพ่ยงแต่่ ณ ว่นินิ่ � Non-GAAP Financial
Non-GAAP Financial Measure ทไ่� ม่เ่ หม่าะส่ม่ เช่น่ ิ การืนิาำ เส่นิอ Measure อย่าง EBITDAC ย่งค่งม่่ค่วาม่ยากท่ง� การืรืะบุรืายการื
ในิรืปู แบบทไ่� ม่ส่ ่ม่�ำาเส่ม่อ การือธิบิ ายนิยิ าม่ต่า่ ง ๆ อยา่ งไม่เ่ พย่ งพอ และการืค่ำานิวณผลกรืะทบท่�เกิด้ข�่นิโด้ยต่รืงจาก COVID-19
รืวม่ไปถ่งการืใช่้ Non-GAAP Financial Measure เพ�ือปิด้บ่ง จนิทำาให้ม่่ข้อก่งวลด้้านิค่วาม่เหม่าะส่ม่และค่วาม่นิ่าเช่�ือถือ
ข้อมู่ลทางการืเงินิ โด้ยเฉพาะอย่างย�ิงในิส่ถานิการืณ์ ของข้อม่ลู ด้่งกลา่ ว
ค่วาม่ไม่่แนิน่ ิอนิอน่ ิเนิือ� งจาก COVID-19 นิ่น� ิ IOSCO กไ็ ด้้กำาช่บ่ ส่ำาหรื่บการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิต่่อส่าธิารืณะ
ใหบ้ รืษิ ัท่ ต่า่ ง ๆ ปรืะเม่นิ ิค่วาม่เหม่าะส่ม่ของรืายการื Alternative ของกิจการืในิปรืะเทศไทย เท่าท�่ผู้เข่ยนิทรืาบ เรื่ยกได้้ว่า
Performance Measures เช่น่ ิ ผลกรืะทบอน่ ิเนิอ�ื งจาก COVID-19 ย่งไม่่เห็นิบรืิษั่ทใด้พยายาม่ท่�จะรืายงานิ Hypothetical Sales
ไม่ไ่ ด้เ้ ปน็ ิ Non-recurring Items ไปเส่ย่ ในิทกุ กรืณ ่ การืจะรืะบวุ า่ and/or Profit Measure อ่นิเนิ�ืองจาก COVID-19 หรืือ
รืายการืด้้อยค่่านิ่�นิเก�่ยวข้องก่บ COVID-19 ได้้ ก็จะต่้องม่�่นิใจ ม่ก่ ารืการืใช่ ้ EBITDAC ในิการืรืายงานิผลการืด้าำ เนินิ ิงานินิะค่รืบ่
ว่าข้อบ่งช่่�ของการืด้้อยค่่าด้่งกล่าวไม่่ได้้เกิด้ข่�นิก่อนิการืแพรื่ หากท่านิใด้ได้้พบเจอ Case จรืิงในิปรืะเทศไทยก็ม่าเล่าสู่่ก่นิฟัง
รืะบาด้ของ COVID-19 นิอกจากนิ่� IOSCO ย่งม่่ค่วาม่เห็นิว่า ได้้ค่รืบ่
การืใช่้แนิวค่ิด้ “ราย่ไดี้และก็าำ ไรท่�ีบุริษััท่ควรไดี้รับุ หาก็ไม่่ม่ี ม่่ผู้เปรื่ยบเปรืยไว้ว่า ในิช่่วงนิ่� หากท่านิได้้พบก่บ
Coronavirus” (ซึ่ง่� IOSCO เรืย่ กวา่ Hypothetical Sales and/ บรืิษั่ทท�่อธิิบายผลการืด้าำ เนิินิงานิด้้วย EBITDAC ก็ขอให้ท่านิ
or profit measure) เป็นิ Non-GAAP Financial Measure นิ�่นิ ม่่ ค่ ว า ม่ รื ะ แ ว ด้ รื ะ ว่ ง เ ห ม่ื อ นิ ก่ บ ต่ อ นิ ท�่ ท่ า นิ รื ะ แ ว ด้ รื ะ ว่ ง
ไม่่เหม่าะส่ม่ COVID-19 ยาม่ออกจากบ้านิ นิ�่นิหม่ายถ่งท่านิจะต่้องเข้าใจ
อา่ นิม่าจนิถง่ ต่รืงนิ �่ ผเู้ ขย่ นิค่งต่อ้ งขอบอกวา่ อยา่ เพง�ิ กลว่ และม่่�นิใจว่าบรืิษัท่ ส่าม่ารืถรืะบุรืายการื (Identify) และค่าำ นิวณ
Non-GAAP Financial Measure ม่ากจนิเกนิ ิไป ในิทางต่รืงกน่ ิขา้ ม่ ผลกรืะทบ (Quantify) ท�่เกิด้ข�่นิโด้ยต่รืงจาก COVID-19
ต่้องต่รืะหนิ่กว่ารืูปแบบข้อมู่ลเหล่านิ่� ค่ือ การืให้ข้อมู่ลเช่ิงล่ก ได้้อยา่ งเหม่าะส่ม่และนิ่าเช่อื� ถอื นิ่�นิเองค่รื่บ
ในิมุ่ม่ม่องของผู้บรืิหารืและการืด้าำ เนิินิงานิของธิุรืกิจเพิ�ม่เต่ิม่

โดีย่ Facebook Page “Accounting Analysis”

บทความนี้้จ� ัดั ทาำ ขึ้้น� ี้จัากการรวบรวมขึ้้อมูลจัากแหล่งต่า่ ง ๆ และเป็็นี้ขึ้อ้ คดิ เหน็ ี้ส่ว่ นี้บคุ คล จัง้ ไม่จัำาเป็็นี้ต่้องส่อดคลอ้ งกับความเห็นี้ขึ้อง
ส่ภาวชิ าชพ้ บัญช้ และบทความนี้�ไ้ ม่ได้ช�น้ ี้าำ หรอื ให้คาำ แนี้ะนี้าำ การซื้ือ� ขึ้ายหลักทรพั ย์ โป็รดศึก้ ษาขึ้้อมลู จัากบรษิ ัทอยา่ งละเอ้ยดกอ่ นี้การต่ัดส่นิ ี้ใจัลงทนุ ี้

36 Newsletter Issue 98

โดย นางกญั ญา นวิ ัฒนสกลุ
กรรมการใน่ค์ณะกรรมการวิชิาชิ่พื่บัญชิ่ด้าน่การบัญชิ่บริห้าร

ทางรอดของธุรกิจที่ ควรพจิ ารณา

ในสถานการณป์ จั จบุ นั การระบาดของ COVID-19 ไดก้ อ่ ใหเ้ กดิ ผลกระทบไปทว่ั ทกุ วงการ
ไมว่ า่ จะเปน็ ธรุ กจิ การคา้ การเงนิ การธนาคาร การลงทนุ ธรุ กจิ การบนิ ฯลฯ ทาำ ใหร้ ะบบเศรษฐกจิ
เกิดความปั่นป่วน ส่งผลกระทบโดยรวมเป็นลูกโซ่ ผลสำารวจของหลายสำานักได้มีการ
ประมาณการฟืน้ ตวั ของกิจกรรมทางธุรกิจน่าจะอยใู่ นช่วงครึง่ หลงั ของป ี 2564

ถ้าขอ 3 คาำ เพอื่ ให้คาำ จาำ กัดความของปีทีผ่ ่านมา กน็ า่ จะเป็น

การปรับตััวขององค์์กรที่�่ตั้องเผชิิญกับค์วามไม่แน่่น่อน่ที่างเศรษฐกิจซึ่่�งม่ค์วามกดดัน่
อย่่างมากใน่การลดค์่าใชิ้จ่าย่ การจัดองค์์กรให้้อย่่ใน่ร่ปแบบของ Shared Services Operation
เพื่�่อให้้ม่การบริห้ารงาน่อย่่างม่ประสิิที่ธิิภาพื่ที่�่ CFO ห้ลาย่ที่่าน่ขององค์์กรชิ�ัน่น่ำาได้น่าำ มาปฏิิบัตัิและ
เห้็น่ผลไดจ้ ริง กน็ ่่าจะเปน็ ่ที่างเล่อกที่�่ CFO ค์วรน่ำามาพื่จิ ารณา

Shared Services Operation (SSO) คืออะไร และมีประโยชน์อยา่ งไร

ห้ลกั การของ SSO เริม� ตั้น่จากการที่�่ Business Unit (BU) ตั้องการที่่�จะที่่มเที่ค์วามสิน่ใจ ‘SSO
ไปใน่การบรหิ ้ารงาน่ที่เ่� กย่� ่วขอ้ งกบั กลย่ท่ ี่ธิต์ ัา่ ง ๆ ขององค์ก์ รเพื่อ�่ เพื่ม�ิ กาำ ไรโดย่มก่ ารโอน่งาน่ที่เ่� กย่� ่วขอ้ ง without
กบั งาน่ Transactional ห้รอ่ งาน่ที่เ่� ปน็ ่งาน่ Routine ออกมาจาก BUs แล้วไปรวมกนั ่ไว้ที่ �่ Shared IT support
Services Operation การที่ำาเชิ่น่น่่�จะที่ำาให้้เรารวบรวม Resources ได้จาำ น่วน่ห้น่�่งที่�่จะที่ำางาน่ is unthinkable’
Support BUs ตั่าง ๆ โดย่ม่ตั้น่ที่่น่ของการให้้บริการที่่�ลดลง ใน่ขณะเด่ย่วกัน่จะม่บริการที่่�ด่ข�่น่
เม่�อเรารวมศ่น่ย่์ไว้ที่่� SSO แล้วก็จะเป็น่การสิะดวกมากข�่น่ใน่การน่าำ เที่ค์โน่โลย่่ให้ม่ ๆ เข้ามาใชิ้
ใน่การปรับปร่งกระบวน่การการที่ำางาน่ การจัดให้้ม่การที่ำา Process Improvement ภาย่ใน่ SSO
ถื่อเปน็ ่ห้วั ใจสิาำ ค์ัญใน่การบริห้ารงาน่ของ Shared Services
แห้ลง่ ที่ม่� าของ Saving ของ SSO ไดแ้ ก ่ การที่าำ Re-engineering, การที่าำ Standardization,
การ Consolidation, การTransformation ของกระบวน่การการที่ำางาน่ รวมไปถื่งการน่าำ เอา
Best Practices มาประย่่กตั์ใชิ้ให้้เข้ากับวัฒน่ธิรรมขององค์์กร เม่�อเราย่้าย่งาน่มาอย่่ที่�่เด่ย่วกัน่
ที่ำาโดย่กล่มค์น่เด่ย่วกัน่ก็จะตั้องม่การเปล่�ย่น่แปลงงาน่ให้้เป็น่ Process เด่ย่วกัน่ที่่�เราเร่ย่กว่า
การที่าำ Standardization Processes โดย่เป้าห้มาย่ค์่อที่าำ ให้้ม่ประสิิที่ธิิภาพื่มากข�่น่และม่การ
ค์วบค์ม่ ภาย่ใน่ที่ด่� ่

Newsletter Issue 98 37

Scope of Work — ขอบเขตงานของ Finance Shared Services

ห้น่่วย่งาน่การเงิน่และบัญชิ่ (Finance & Accounting) เป็น่ห้น่่วย่งาน่ที่�่ได้รับค์วามน่ิย่มสิ่งสิ่ดที่�่จัดให้้ม่การที่าำ งาน่แบบ Shared Services
เพื่ราะว่าม่กระบวน่การที่าำ งาน่ที่่�ม่กฏิเกณฑ์์ชิัดเจน่เป็น่ไปตัามมาตัรฐาน่การบัญชิ่ที่่�เป็น่ที่�่ย่อมรับโดย่ที่ั�วไป Scope งาน่โดย่รวมของ Finance &
Accounting แบง่ ออกเปน็ ่ 2 สิ่วน่ ค์อ่ Transactional F&A และ Strategic F&A จะเห้น็ ่ไดว้ ่างาน่ที่เ่� ก�ย่ ่วกับ Transactional F&A จะเปน็ ่งาน่ที่�่สิามารถื
น่าำ มาเปน็ ่ Scope of Work ใน่ค์วามรับผิดชิอบของ SSO ได้

Transactional F&A:

Potential Scope for Shared Service Operations (SSO)

OTC PTP RTR คำาถาม

Order To Cash Procure To Pay Record To Report ที่เรานำามาพิจารณาในรายละเอยี ด
Customer Master, Vendor Master, General Accounting ว่างานประเภทใด/ช�นิ ใดทพ่ี รอ้ มและสามารถ
Billing/ Invoicing, Accounts Payable (AP) or General Ledger (GL), นาำ มารวมไวท้ ี่ Shared Services
Vouchering, AP In/Out of Scope Considerations
Collection Fixed Asset, 1. Does the process use defined rules?
Accounts Receivable Payments, Inter-company 2. Does the process use standardized
Travel & Entertainment Accounting, Taxes, policies and procedures?
(AR) Application, Cost Accounting 3. Does the process follow routine steps?
AR Audit, Advertising Expense Audit 4. Is the process repeatable or
& Promotion Expenses, and Payments consistent?
Bad Debt Provision (Employee Advance) 5. Is the process transactional?
6. Can the process perform by other site?
Strategic F&A: 7. Is the process stable(does not change
frequently)?
Center of Excellence (COE) 8. Is this primarily a clerical activity?

Treasury Strategy Finance Planning Yes = Move to Shared Services
(Finance) & Analysis (FP&A) No = Review for opportunity to break
into Sub Processes
Liquidity and Cash Cost Center/
Management, Fund Center Master,
Finance Planning,
Funding Management, Budgeting, Forecasting,
Investment Portfolio,
Performance
Financial Risk Monitoring,
Management, Feasibility Study,
Hedging Plan Management Reporting

การตัอบค์าำ ถืามที่�ัง 8 เป็น่การที่บที่วน่
ให้้แน่่ใจว่าเม่�อเราย่้าย่งาน่น่ั�น่ ๆ มาที่�่ Shared
Services แล้วจะม่ปัญห้าน่้อย่ที่่�สิ่ด ค์วามงดงามของ
8 ค์ำาถืามน่่�อย่่ตัรงที่ว�่ ่าเม�่อค์ำาตัอบของบางค์ำาถืามเป็น่
No (ไม่) เราจะไม่ห้ย่่ดเพื่่ย่งแค์่น่�ัน่ เราจะมองห้า
โอกาสิของค์วามเป็น่ไปได้โดย่การมองล่กลงไป
ใน่กระบวน่การที่ำางาน่ย่อ่ ย่ ๆ เพื่อ่� ที่�่จะโอน่งาน่ย่อ่ ย่ ๆ
น่ั�น่มาด้วย่เม�่อม่ค์วามเป็น่ไปได้ แสิดงให้้เห้็น่ถื่ง
ค์วามม่งม�ัน่และกล้าห้าญที่่�จะย่้าย่งาน่มาที่�่ Shared
Services ตัามที่่�ได้ตัั�งเปา้ ห้มาย่ไว้

38 Newsletter Issue 98

Success Factors/ Lessons Learnt

Top 10 List to Do When Starting or Running Shared Services Operations

1. Executive support for SSO and all initiatives

SSO จะตั้องด�ิน่รน่ตั่อสิ่้และเห้น่�่อย่ย่ากอย่่างมาก ห้ากไม่ได้รับการสิน่ับสิน่่น่จากผ้่บริห้ารระดับสิ่งสิ่ด
ขององค์์กร การสิน่ับสิน่่น่จากผ่้บริห้ารน่�่ตั้องไล่เร่ย่งลงมาถื่งแผน่กตั่าง ๆ ที่่�เก่�ย่วข้องกับการที่าำ งาน่ของ F&A
ซึ่�่งกห็ ้มาย่ถืง่ ที่ั�งองค์์กร

2. Measure everything from day one

SSO ตั้องม่การวัดผลการดาำ เน่ิน่งาน่เป็น่ราย่วัน่เพื่�่อด่ว่าการปฏิิบัตัิห้น่้าที่่�ที่�่รับผิดชิอบม่ปัญห้าอะไรห้ร่อไม่
ถื้าที่่กวัน่ไม่ม่ปัญห้า แน่่น่อน่ว่าราย่สิัปดาห้์ ราย่เด่อน่ ราย่ปีก็จะสิำาเร็จล่ล่วงไปได้ การวัดผลงาน่อย่่างตั่อเน่่�อง
ถื่อเป็น่เร่�องสิำาค์ัญซึ่่�งเราสิามารถืน่าำ Key Metrics เห้ล่าน่่�ไปที่าำ การ Benchmark กับ SSO อ่�น่เพื่�่อการพื่ัฒน่าและ
ปรับปรง่ กระบวน่การที่ำางาน่ตั่อไปได้ดว้ ย่

3. Configure automation from day one whether you will have
compliance or not

ย่กตัวั อย่า่ งเชิน่ ่ วนั ่น่ถ่� ืา้ ห้ากวา่ Vendors ของเราย่งั ไมพ่ ื่รอ้ มที่จ่� ะใชิง้ าน่ EDI ( Electronic Data Interchange)
กไ็ ม่เปน็ ่ไร แตั ่ SSO เราเองตั้องเตัร่ย่มตัวั เองให้้พื่รอ้ มเพื่่อ� ว่าเม�่อ Vendors น่ัน� ่ ๆ พื่ร้อมจะไดใ้ ชิ้งาน่ได้เลย่ เราจะใชิ ้
SSO เปน็ ่ห้น่ท่ ี่ดลองใน่การที่าำ Automation Processes.

4. Location does not matter as much as People

สิว่ น่ประกอบที่ส่� ิาำ ค์ญั ของการจดั ตัง�ั และค์งไวข้ อง Shared Services Organization ค์อ่ ค์ณ่ ภาพื่ของค์น่/ที่ม่ งาน่
ซึ่่�งที่่มงาน่ที่่�ม่ค์่ณภาพื่ม่อย่่พื่ร้อมที่ั�วไป ข�่น่อย่่กับว่าเราจะสิามารถื Recruit และ Maintain ค์น่ที่่�ม่ค์่ณภาพื่เห้ล่าน่�่
ไว้กบั องค์ก์ รได้อย่่างไร การให้ค้ ์วามรแ้่ ละการพื่ฒั น่าบค่ ์ลากรเป็น่ห้ัวใจสิาำ ค์ญั ของการบริห้ารงาน่ของ SSO

5. Leaders should be someone with Shared Services experience

Leaders ของ SSO ของสิาย่งาน่การเงิน่และการบัญชิ่ ค์วรเป็น่ผ้่ที่่�ม่ประสิบการณ์ที่ำางาน่จริงกับ
การบริห้ารงาน่ Shared Services มากอ่ น่ การดาำ เน่นิ ่งาน่ของ SSO ม่ค์วามย่ากลาำ บากกว่าการที่ำางาน่ของห้น่่วย่งาน่
F&A ที่�ัวไป กระบวน่การที่าำ งาน่ของ Finance Shared Services ห้ากเปรย่ ่บเที่ย่ ่บไปกค็ ์ล้าย่กับเปน็ ่ Manufacturing
เอกสิารห้ร่อข้อม่ลตั่าง ๆ ค์อ่ Raw Material ที่�่ตัอ้ งได้รบั การ Process ห้รอ่ ที่ำาการผลิตัเพื่อ�่ ให้้ได ้ Final Products/
Services กระบวน่การที่ำางาน่ดังกล่าวจะตัอ้ งที่าำ ออกมาให้ไ้ ดป้ ระสิิที่ธิิภาพื่ด่ที่�่สิด่

6. Form Process Steering Team from day one

Process Steering Team ชิ่วย่เก่�ย่วกับการ Standardization Processes แตั่ที่่�สิำาค์ัญที่�่สิ่ดค์่อ
เป็น่การสิร้างการย่อมรับห้ร่อการ Buy-in จาก Stake-holders วิธิ่ที่�่ด่ที่�่สิ่ดของการที่าำ ให้้เกิดการ Buy-in ค์่อ
การม่จำาน่วน่ค์น่ที่�่เป็น่ Process Steering Team ที่ม�่ าจากแผน่กตั่าง ๆ มากพื่อและมากกวา่ จำาน่วน่ที่่มที่�่มาจาก SSO

Newsletter Issue 98 39

7. Get buy-in from all divisions prior to implementing

Process Steering Team จะชิว่ ย่ใน่เร�่องของการ Buy-in ที่�่เกย่� ่วกบั การเปลย�่ ่น่แปลงกระบวน่การที่าำ งาน่
เม�่อเราได้เริ�มก่อตัั�ง SSO แล้ว แตั่ก่อน่ห้น่้าน่ั�น่สิิ�งที่�่สิำาค์ัญค์่อการได้รับการย่อมรับห้ร่อการไว้วางใจจากที่่กแผน่ก/
ที่ก่ ห้น่ว่ ย่งาน่ก่อน่ที่่�จะเร�มิ ม ่ Shared Services Center ซึ่�ง่ การไดร้ ับการสิน่ับสิน่น่ ่จาก Executives (จากข้อ 1 ของ
List น่่�) จะเป็น่แรงผลกั ดนั ่ที่ย�่ ่ิ�งให้ญ่ให้ป้ ระสิบค์วามสิาำ เรจ็

8. Do not outsource a broken process

ห้ากเราจะ Outsource บาง Process ไปให้ ้ Service Providers เราค์วรตั้องปรับปรง่ กระบวน่การที่ำางาน่
น่ั�น่ ๆ ให้้ด่ก่อน่ มัน่เป็น่เร่�องค์่อน่ข้างย่ากที่่�ค์น่ข้างน่อก (Outsourcer) จะเข้าใจปัญห้าและแก้ไขปัญห้าเห้ล่าน่ั�น่ได้
อย่า่ งรวดเรว็ ที่นั ่ใจโดย่เฉพื่าะอย่่างย่�งิ ห้ากการแกป้ ญั ห้าน่ัน� ่เกย่� ่วข้องกับการเปล่�ย่น่แปลงวัฒน่ธิรรมขององค์์กร

9. Do not chase cheap labor-chase automation

ค์่าแรงที่�่ม่ราค์าถื่กใน่วัน่น่่�อาจจะกลาย่เป็น่แพื่งได้ใน่อน่าค์ตั เม�่ออัตัราเงิน่เฟ้้อเพื่�ิมข�่น่ห้ร่อเศรษฐกิจ
เปล่ย� ่น่แปลงไป แตั่การที่าำ Automation Process จะไมแ่ พื่งข่�น่ใน่อน่าค์ตั กล่าวค์อ่ เม�่อเราใชิง้ าน่ Automation แลว้
Process จะที่ำางาน่ไดม้ ากขน�่ ่และเรว็ ข�น่ ่

10. Survey your customers immediately

โดย่ปกตัิแล้วเม�่อเราเร�ิมการดำาเน่ิน่การ SSO ไปได้ระย่ะห้น่�่งเชิ่น่ 3 เด่อน่/ 6 เด่อน่ เราค์วรม่การ
สิำารวจค์วามค์ิดเห้็น่ของ Internal Customers โดย่ใชิ้ค์าำ ถืามง่าย่ ๆ เพื่�่อด่ค์ะแน่น่ Rating ใน่ประเด็น่ตั่าง ๆ
เชิ่น่ Timeliness, Accuracy, Customer Services, Business Knowledge, Management, เป็น่ตัน้ ่ เพื่อ่� น่ำาผล
การประเมิน่น่�ัน่มาปรับปร่งการที่าำ งาน่และการให้้บริการ ใน่บางค์รั�งการที่าำ งาน่ของ SSO อาจม่ข้อผิดพื่ลาดบ้าง
แตั่ SSO ก็ตัั�งใจที่่�จะปรับปร่งแก้ไขเพื่่�อจะให้้การบริการที่�่ด่ข�่น่ ห้น่่วย่งาน่ตั่าง ๆ จะเห้็น่ถื่งค์วามตัั�งใจน่่�และพื่วกเขา
จะให้้ค์วามสิน่บั สิน่น่ ่และค์วามย่อมรบั ใน่การที่าำ งาน่ที่�่มก่ ารพื่ฒั น่าให้ด้ ข่ ่น� ่

‘Processes, Technology, People’

Conclusion

ผลสิำาเรจ็ ที่่ย� ่�งิ ให้ญข่ องการจดั ตััง� Finance Shared Services ค์่อค์วามภ่มิใจที่่เ� ราได้พื่ฒั น่า ‘Difficult Roads
บค่ ์ลากร/ ที่ม่ งาน่ของ F&A ใน่สิว่ น่ที่่ท� ี่าำ ห้น่า้ ที่ ่� Shared Services ให้ม้ ่ Specialization Skills และ often lead
เปน็ ่ Process Experts มก่ ารปรบั ปรง่ กระบวน่การที่าำ งาน่อย่่างตั่อเน่่�อง…เพื่่อ� ให้ห้ ้น่่วย่งาน่ F&A อ่ก to Beautiful
สิ่วน่ห้น่�่งได้ม่เวลาและโอกาสิปรับเปล่�ย่น่บที่บาที่มาเป็น่ Business Partners กับ Business Units Destinations’
ตั่าง ๆ เพื่อ�่ รบั มอ่ กับโลกธิ่รกิจที่�ม่ ่การเปล่ย� ่น่แปลงอย่่างมากใน่ปจั จ่บนั ่

เอกสิารอ้างองิ
- Shared Services in Finance and Accounting by Tom Olavi Bangemann
- Shared Services: Adding Value To The Business Units , PriceWaterHouseCoopers by Donnie S. Schulman, John R. Dunleavy, Martin J. Harmer
and James S. Lusk
- Shared Services: Mining for Corporate Gold by BarbaraQuinn, Robert Cooke and Andrew Kris
- Shared Services: A Manager’s Journey by Daniel Melchior Jr.
- CFO Insights: Achieving High Performance Through Finance Business Process Outsourcing by Stewart Clements, Michael Donnellan and Cedric Read

40 Newsletter Issue 98

โดย รศ. ดร.สมนึกึ เอื้อ้� ื้จิริ ะพงษ์์พันึธ์์ TTAPa-Nlket
ปรัะธีานคณีะที่ำางิานโครังิการัเครั่อขีา่ ยหลูกั สู่ตู รัที่างิการับัญชื่่
ในปรัะเที่ศึไที่ย (Thailand Accounting Program Network : TAP-Net)

“เวทีแลกเปลี่ยนความร้ขู องคนร่นุ ใหม”่

TAP-Net Talk เป็นกิจุกรัรัมีที่่�จุัดขีึ�นโดย คณีะที่าำ งิานโครังิการัเครั่อขี่ายหลูักสูู่ตรัที่างิการับัญชื่่ในปรัะเที่ศึไที่ย (Thailand Accounting
Program Network : TAP-Net) ซึ่ึ�งิเป็นคณีะที่าำ งิาน ภายใต้คณีะกรัรัมีการัวัิชื่าชื่่พบัญชื่่ด้านการัศึึกษาแลูะเที่คโนโลูย่การับัญชื่่ โดยกิจุกรัรัมีน�่
เป็นการัแลูกเปลู�่ยนควัามีรัู้แลูะปรัะสู่บการัณี์ที่างิปฏิิบัติ จุากวัิที่ยากรัผูู้้ที่รังิคุณีวัุฒิด้านบัญชื่่ ดำาเนินรัายการัโดยคณีะที่ำางิานฯ เผู้ยแพรั่ผู้่านชื่่องิที่างิ
Facebook Live สู่ภาวัิชื่าชื่่พบญั ชื่่ (https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY) ปรัะมีาณี 1-2 ชื่ัว� ัโมีงิ/ตอน ผูู้้รับั ชื่มีสู่ามีารัถมี่ปฏิิสู่มั ีพนั ธี์ถามี-ตอบ
ได้รัะหวั่างิการัดาำ เนนิ รัายการั โดยมีร่ ัายลูะเอ่ยดวันั แลูะเวัลูาถา่ ยที่อดสู่ด ดงั ิน่�

1. สำ�ำ หรับั อ�จ�รัย์์บัญชีี ชี่อรั�ย์ก�รั “TAP-Net Talk for Instructors” มีกี �ำ หนดก�รั ดงั น�ี

คร้ังที่ วันั เดือื นปีี เวัลา หััวัข้อ้ เรอ่ ง ผู้้ดืำาเนินรายการ

1 พ. ที่�่ 24 มี่นาคมี 13.30 น. - เงิินค้างิรัับ/ลููกหน�่การัค้า: การัรัับรัู้แลูะการัวััดมีูลูค่า เน้น Looking Forward Concept
2564 15.30 น. นำาไปสูู่่ Expected Credit Loss เป็นการัเชื่่�อมีโยงิ TFRS15 แลูะ TFRS9 แลูะชื่�่ให้เห็น ผศ. ดร.นิ่�่มนิ่วล ว่เศษสรรพ์์
จุุดแตกต่างิ NPAEs

2 พฤ. ที่่� 20 13.30 น. - การัพัฒนากรัณีศ่ ึึกษาที่างิบญั ชื่่บรัิหารั แลูะการัสู่อนโดยใชื่ก้ รัณีศ่ ึึกษารัะดับปรัิญญาตรั่ แลูะ อาจารย์์สุรยี ์พ์ ์ร เกียี ์รติเ่ ฉลม่ พ์ร
พฤษภาคมี 2564 15.30 น. การันาำ ไปใชื่ใ้ นการัสู่อนรัวัมีที่ัง� ิการัเชื่่�อมีโยงิไปสูู่ง่ ิานวัจิ ุัยเชื่ิงิคุณีภาพ

3 พฤ. ที่่� 29 13.30 น. - สู่ินค้าคงิเหลู่อ การัรัับรัู้แลูะการัวััดมีูลูค่า วัิธี่การัต่รัาคา แลูะการันาำ เสู่นอในงิบการัเงิิน
กรักฎาคมี 2564 15.30 น. เน้นลูักษณีะสู่ินค้าที่่�หลูากหลูาย เชื่่น สู่ินค้าอุปโภคบรัิโภค สู่ินค้าเกษตรั (หลูังิจุุดเก็บเก่�ยวั) รศ.ชฎาพ์ร ฑีฆี าอตุ ิมากีร
สู่ินค้าอุตสู่าหกรัรัมี สู่นิ คา้ ที่รัพั ยากรัธีรัรัมีชื่าติ เปน็ ตน้

4 พฤ. ที่่� 30 13.30 น. - กลูยทุ ี่ธี์แลูะเที่คนคิ เขีย่ นแลูะต่พิมีพบ์ ที่ควัามีวัิจุยั ที่างิบัญชื่่ ผศ. ดร.บุษุ ย์า วงษ์ชวล่ติกีุล
กนั ยายน 2564 15.30 น.

5 พฤ. ที่�่ 25 13.30 น. - การัรัับรัู้รัายได้ตามีสู่ัญญาที่่�ที่ำากับลููกค้า: หลูักการัรัับรัู้รัายได้ 5 ขีั�นตอน สู่ินที่รััพย์หรั่อ ดร.ลมลุ เกีย์ุรน่ ิ่ทร์
พฤศึจุกิ ายน 2564 15.30 น. หนส่� ู่นิ ตามีสู่ญั ญาที่ท่� ี่ำากบั ลูกู คา้ เชื่อ่� มีโยงิไปยงั ิการัปรัะมีาณีการัหนส่� ู่นิ ควัามีแตกตา่ งิรัะหวัา่ งิ
PAE แลูะ NPAEs

ผศ. ดร.นิ่�่มนิ่วล ว่เศษสรรพ์์ ปรัะธีานจุัดกิจุกรัรัมีฯ ได้กลู่าวัวั่า กิจุกรัรัมีน่�จุะชื่่วัยสู่่งิเสู่รัิมีสู่รั้างิควัามีเป็นเลูิศึที่างิวัิชื่าชื่่พบัญชื่่ให้กับอาจุารัย์
ในเครั่อขี่ายหลูักสูู่ตรับัญชื่่ในปรัะเที่ศึไที่ย นอกจุากน่� เพ�่อเป็นการัเปิดโอกาสู่ให้มี่การัแลูกเปลู่�ยนควัามีคิดเห็นรัะหวั่างิคณีาจุารัย์กับวัิที่ยากรั ตลูอดจุน
เพ่�อเพ�มิ ีเวัที่่การัแลูกเปลู่�ยนเรั่ยนรัู้ที่างิวัชิ ื่าชื่่พที่�่อาจุารัยท์ ีุ่กที่า่ นสู่ามีารัถเขีา้ ถึงิโดยไมีจ่ ุาำ กัดเวัลูา

2. สำ�ำ หรัับนกั ศึึกษ� ชี่อรั�ย์ก�รั “TAP-Net Talk for Students” มีกี �ำ หนดก�รั ดงั นี�

ครั้งท่ี วัันเดืือนปีี เวัลา หััวัข้้อเรอ่ ง ผู้้ดืาำ เนินรายการ

1 ศึ. ที่�่ 26 มีน่ าคมี 2564 14.00 น. - 15.00 น. กา้ วัสู่วู่ ัิชื่าชื่พ่ บญั ชื่อ่ ย่างิมี�นั ใจุในยคุ ดิจุิที่ัลู ผศ. ดร.ปาร่ชาติ่ มณีีมัย์

2 ศึ. ที่่� 30 เมีษายน 2564 14.00 น. - 15.00 น. กา้ วัสู่วู่ ัิชื่าชื่พ่ “สู่อบบัญชื่่” อย่างิมี�นั ใจุ ในยคุ Disruption” อาจารย์์นิ่ฎั สวัญจ์ กีต่ ิติ่ลาภานิ่นิ่ท์

3 ศึ. ที่�่ 18 มีถิ นุ ายน 2564 14.00 น. - 15.00 น. Case Method สู่รัา้ งิวัธิ ีค่ ดิ ขีองิ “ผูู้น้ าำ ” ฉบับนักบัญชื่่ อาจารย์์ธเรศ สนั ิ่ติติว่ งศ์ไชย์

4 ศึ. ที่�่ 30 กรักฎาคมี 2564 14.00 น. - 15.00 น. Up - Skills ผู้า่ นการัวัิเครัาะหแ์ ลูะนาำ เสู่นอกรัณีศ่ ึึกษา รศ. ดร.เกีรยี ์งไกีร บุุญเลศ่ อุทัย์

รศ. ดร.เกีรยี ์งไกีร บุญุ เลศ่ อทุ ัย์ ปรัะธีานจุดั กจิ ุกรัรัมีฯ กลูา่ วัวัา่ กจิ ุกรัรัมีน่ม� ีว่ ััตถปุ รัะสู่งิค์ เพ�่อเป็นการัแลูกเปลู่�ยนการัเรัย่ นรัูส้ ู่ำาหรับั นักศึกึ ษา
เป็นกิจุกรัรัมีให้ควัามีรัู้ควัามีเขี้าใจุเก�่ยวักับการัเตรั่ยมีควัามีพรั้อมีขีองินักศึึกษาก่อนเขี้าสูู่่วัิชื่าชื่่พบัญชื่่แลูะการัพัฒนาที่ักษะ เที่คนิคการัวัิเครัาะห์ แลูะ
เสู่นอแนวัที่างิแก้ไขีกรัณี่ศึึกษาที่�่เป็นปรัะโยชื่น์ต่อนักศึึกษา แลูะเปิดโอกาสู่ให้มี่การัแลูกเปลู�่ยนควัามีคิดเห็นรัะหวั่างินักศึึกษากับผูู้้มี่ปรัะสู่บการัณี์
ที่างิวัชิ ื่าชื่พ่ บญั ชื่่

สำาหรับุผ�ท้ ีม� ีความสนิ่ใจกีจ่ กีรรมดงั กีลา่ ว สามารถด้ย์อ� นิ่หลงั ได�ฟร!ี ไมม่ คี า่ ใช�จ่าย์ใด ๆ ทง�ั ส�น่ ิ่ Issue 98 41
ผ่านิ่ชอ่ งทางประชาสัมพ์ันิ่ธ์ติา่ ง ๆ ของสภาวช่ าชพี ์บุัญชี

Newsletter

Computer Vision

Syndrome

ปญั หาใกล้ตัวนกั บัญชี
“ที่ ไมค่ วรมองขา้ ม”

เชื่่อว่่านัักบัญั ชื่ใี นัยุคุ นั�ี ทุุกทุา่ นัจะต้้องใชื่ค้ อมพิวิ ่เต้อร์์ โนั๊ต้บักุ๊ ร์ว่มไปถึึงอุปกร์ณ์อ์ เิ ล็ก็ ทุร์อนักิ ส์ต์ ้่าง ๆ ในัการ์ทุำางานัเป็นัปร์ะจาำ แต้่
ทุกุ ทุา่ นัทุร์าบัหร์อื ไมว่ ่า่ คอมพิวิ ่เต้อร์แ์ ล็ะอปุ กร์ณ์อ์ เิ ล็ก็ ทุร์อนักิ ส์ต์ ้า่ ง ๆ ทุม�ี หี นัา้ จอแส์ดงผล็ ส์ามาร์ถึอำานัว่ยุคว่ามส์ะดว่กใหเ้ ร์า
อยุา่ งหล็ากหล็ายุ แต้ใ่ นัขณ์ะเดยี ุว่กันัอุปกร์ณ์์เหล็่านััน� ัยุังก่อให้เกิดโทุษต้อ่ ผ้ใชื่้งานัได้เชื่่นักันั โดยุเฉพิาะเปน็ ัส์าเหตุ้หล็ักของปัญหาทุางดา้ นัส์ายุต้า
แล็ะอาการ์ผิดปกต้ิทุางต้า อันัได้แก่ อาการ์ปว่ดต้าเม่อยุล็้าบัร์ิเว่ณ์ต้า การ์ร์ะคายุเคืองต้า การ์มองเห็นัภาพิมัว่ แล็ะการ์แพิ้แส์ง โดยุกล็ุ่มอาการ์
ผิดปกต้ิทุางต้าหร์ือส์ายุต้าเหล็่านั�ีทุี�เกิดจากการ์ใชื่้อุปกร์ณ์์อิเล็็กทุร์อนัิกส์์ต้่าง ๆ เร์ียุกว่่า “โร์คคอมพิิว่เต้อร์์ว่ิชื่ันัซิินัโคม หร์ือ CVS” โร์คนั�ี
มีส์าเหต้หุ ล็กั มาจากการ์ใชื่้ส์ายุต้าจ้องหนั้าจอคอมพิวิ ่เต้อร์์ โนัต๊ ้บักุ๊ แทุบ็ ัเล็็ต้ ส์มาร์ท์ ุโฟนั เป็นัร์ะยุะเว่ล็ายุาว่นัานั ในั Newsletter ฉบับั ัทุ�ี 98 นั�ี
ทุางส์ภาว่ชิ ื่าชื่พี ิบัญั ชื่จี ะขอหยุบิ ัยุกบัทุคว่ามเร์อ่ ง “คอมพิวิ ่เต้อร์ว์ ่ชิ ื่น�ั ัซินิ ัโดร์ม” ของโร์งพิยุาบัาล็ส์มติ ้เิ ว่ชื่ มาเผยุแพิร์เ่ พิอ่ ใหน้ ักั บัญั ชื่ไี ดต้ ้ร์ว่จส์อบั
พิฤต้ิกร์ร์มการ์ใชื่ส้ ์ายุต้าของต้นัเอง แล็ะให้คว่ามส์ำาคญั กบั ัการ์ด้แล็ส์ขุ ภาพิห่างไกล็จากโร์คคอมพิิว่เต้อร์์ซิินัโดร์มกันัคะ่ ..

ลกั ษณะของอาการ วิธีีการปอ้ งกนั

โรคคอมพิิวเตอร์วิชั่่�นซิินโดรมที่�่ปรากฎชั่่ดเจนที่่�สุุดคือ 1. เล้ือกใชั่้แว�นสุายตาให้เหมาะสุมก่บค�าสุายตาของเรา
อาการเมื�อยล้้าบริเวณตา ซิ่�งเป็นกล้�ุมอาการที่างดวงตาที่่�เกิดจาก ใครที่�่ใชั่้อุปกรณ์อิเล้็กที่รอนิกสุ์บ�อยควรสุวมแว�นที่่�เล้นสุ์
การใชั่ส้ ุายตาในการที่ำางานเปน็ ระยะเวล้านาน เชั่น� การจอ้ งเอกสุารหรอื สุามารถกรองแสุงสุฟ่ ้้าได้ เพิ�ือชั่�วยให้มองหน้าจอได้สุบาย
จอคอมพิิวเตอรอ์ ยต�่ ล้อดเวล้า โดยสุ�วนใหญ่�นก่ บญ่ ่ชั่อ่ ย�างเรา ๆ ที่า� น ๆ ตามากข�่น ต่ดแว�นให้ค�าสุายตาเหมาะสุมโดยจ่กษุุแพิที่ย ์
น�่แหล้ะที่�่ต้องอย่�ก่บเอกสุารแล้ะหน้าจอคอมพิิวเตอร์เป็นเวล้านานโดย โดยเฉพิาะวย่ 40 ปขี น่� ไป ควรเล้อื กแวน� ที่ม�่ เ่ ล้นสุท์ ี่ส่� ุามารถ
ไม�หยุดพิก่ แล้ะม่กมอ่ าการ ด่งน�่ มองในระยะใกล้ไ้ ด้ด้วย
1. อาการปวดตา (eye strain) 2. ใชั่้แผิ�นกรองแสุงวางที่่บหน้าจอคอมพิิวเตอร์ รวมถ่ง
2. อาการตาแห้้ง ห้รอื เคืืองตา (day and irritated eyes) แผิ�นฟ้ิล้์มติดอปุ กรณท์ ี่ม่� ห่ นา้ จอที่�ง่ หมด เพิอื� ชั่ว� งกรองแสุง
3. อาการตามััว (blurred vision) ที่ส่� ุวา� งจา้ ออกไปบา้ ง หรอื สุามารถเล้อื กโหมดถนอมสุายตา
4. อาการเห้็นภาพซ้้อน (diplopia) บนหน้าจอมือถอื แล้ะแที่็บเล้็ตได้
5. อาการแพแ้ สง (light sensitivity) 3. กระพิริบตาให้บ�อยข่�น ป้องก่นอาการตาแห้ง หรือใชั่้
6. อาการปวดห้วั (headaches) กฎ 20-20-20
7. อาการปวดคือห้รือปวดห้ลััง (neck or backaches)
• ทีุ่ก ๆ 20 นาที่่ ใหล้ ้ะสุายตาออกจากหนา้ จอ
สาเหตุของการเกิดโรค • ใชั่้สุายตาก่นมองสุ�ิงของที่�่อย่�ไกล้ ๆ มากกว�า
20 ฟ้ตุ (เป็นต้นไมส้ ุเ่ ขย่ วไดย้ งิ� ด)่
นอกจากจะเกิดจากการใชั่้สุายตา • ใชั่เ้ วล้ามองคา้ งไว้นาน 20 วินาที่่
ก่บหน้าจอคอมพิิวเตอร์เป็นเวล้านานแล้้ว
ยง่ พิบว�า ตำาแหน�งการจ่ดวางจอคอมพิิวเตอร์ โดยจะเห้็นได้ว่าคือมัพิวเตอร์วิชััน
ที่่�ไม�เหมาะสุม แสุงสุว�างหรือแสุงสุะที่้อน ซ้ินโดรมัสามัารถป้องกันได้ง่าย เพียงแคื่
จากจอคอมพิิวเตอร์ที่่�มากเกินไป ระยะห�าง นักบััญชัีอย่างเรา ๆ ท่่าน ๆ ปรับัเปลั�ียน
ระหว�างดวงตาก่บจอคอมพิิวเตอร์ที่�่ไม� พฤติกรรมัการท่ำางาน ห้มัั�นห้ยุดพักสายตา
เหมาะสุม ความผิิดปกติของสุายตาของผิ่้ใชั่้ กะพริบัตาบั่อย ๆ แลัะตรวจสุขภาพตาเป็น
คอมพิิวเตอร์ที่่�ย่งไม�ได้ร่บการแก้ไข ตล้อดจน ประจาำ รวมัท่ัง� ปรับัสภาพแวดลัอ้ มัแลัะท่่าท่าง
ที่�าน�่งที่ำางานที่่�ไม�เหมาะสุม ล้้วนแล้้วแต�เป็น ให้เ้ ห้มัาะสมั กจ็ ะท่าำ ให้ไ้ มัเ่ กดิ โรคืแลัะมัคี ืวามัสขุ
สุาเหตุของการเกิดคอมพิิวเตอร์วิชั่่นซิินโดรม ในการท่าำ งานห้นา้ จอคือมัพวิ เตอรไ์ ด้ในท่�ีสุด..
ได้ที่ง่� สุน�ิ
โดย ส่ว่ นงานส่อ่� ส่ารองค์์กร
42 Newsletter Issue 98

Newsletter Issue 98 43

"นกั บัญชขีบอรเชิหญิ าเขร้ารรกว่ ะามดรโทคบั ดรสสงกงูอาบ"ร

จััดอบรมและจัดั ทดสอบหัวั ข้้อ หลักั สูตู รนี้้�เหมาะสำ�ำ หรับั ปรเนมืั่ยัอ่ แผ่ล่าะนกกราณรีทีศึดกึ สษอาแบล้้ว
Strategic Management
นัักบัญั ชีบี ริิหาร ระดับั สูงูนัทัก่า่ นบจััญะได้ร้ชัับีบีวุุฒริิบิิหััตารร
(การจัดั การเชิิงกลยุทุ ธ์์) ผู้้�สอบบััญชีี สภราัับวิรชิ าอชีงพี โดบัยัญชีี
นักั บััญชีีที่่�สนใจ Scan Qr Code to
Risk Management พััฒนาตนเองสู่� CFO RDeogiwstenr&loBarodchure
ผู้้ส� นใจทั่่�วไป
(การบริหิ ารความเสี่ย่� ง) นัักบััญชีีและการเงิินทั่่�วไป

Financial Strategy

(กลยุุทธ์ท์ างการเงินิ )

เอกสารฉบบั นี้ จดั ทาำ ขึ้นเพื่อเปน็ สอื่ กลางในการนำาเสนอขอ้ มลู ขา่ วสารทเ่ี ป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบญั ชี มิใชก่ ารให้คาำ แนะนำาหรือความคิดเหน็ ดา้ นกฎหมาย
ท้ังน้ี สภาวชิ าชีพบัญชีสงวนสทิ ธ์ิไม่รบั รองความถกู ต้องครบถว้ นและเป็นปจั จบุ ันของข้อมลู เนอ้ื หา ตัวเลข รายงานหรอื ข้อคดิ เห็นใด ๆ และไมม่ คี วามรบั ผดิ

ในความเสยี หายใด ๆ ไม่ว่าเปน็ ผลโดยทางตรงหรอื ทางอ้อมท่อี าจจะเกิดข้ึนจากการนาำ ข้อมลู ไมว่ ่าส่วนหนงึ่ สว่ นใดหรอื ท้งั หมดในเอกสารฉบับน้ีไปใช้

จดหมายขา่ ว/TFAC Newsletter ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552
สภาวิชาชพี บญั ชี ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501
(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)
Website : www.tfac.or.th , @TFAC.FAMILY


Click to View FlipBook Version