The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 31565, 2021-03-17 02:55:15

รสชาติ

รสชาติ

รสชาติ “อาหารไทย”

Cook book

จดั ทำโดย

นำย ภีมเดชำ พ่มุ วงษ์

เสนอ
อำจำรย์ ธิดำรตั น์ แสนพรม

รำยงำนฉบบั นีเ้ ป็นส่วนหนง่ึ ของกำรเรียนวิชำ HEC1204
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ มหำลยั สวนสนุ นั ทำ
ภำคเรยี นท่ี 2 ปีกำรศกึ ษำ 2564

แกงจดื ลกู รอก

ส่วนผสมทใ่ี ช้ทำแกงจดื ลกู รอก

หมหู ่นั เป็นชิน้ ๆ 1/2 กโิ ลกรมั

นำ้ ตม้ กระดกู ไก่ 15 ถว้ ย นำ้ ปลำ 1/2 ถว้ ย

ตน้ หอม 100 กรมั หวั ไชเทำ้ ห่นั ตำมขวำง 1/2 ซม. 1/2 กโิ ลกรมั

ลกู ชนิ้ ปลำลวก 50 ลกู พรกิ ไทยป่น 1 ชอ้ นชำ

ผกั ชี 50 กรมั รำกผกั ชโี ขลก 1 ชอ้ นโต๊ะ

กงุ้ สดแกะเปลอื กผ่ำหลงั 300 กรมั ไข่ไก่ 10 ฟอง

หอมใหญ่ห่นั 1 ถว้ ย กระเทยี มโขลก 1 ชอ้ นโตะ๊

เห็ดหอม 3 ดอก กระเทยี มเจียว 2 ชอ้ นโต๊ะ

แครอทห่นั ขวำง 1/2 ซม. 2 หวั ไสห้ มยู ำว 1 เมตร

ข้นั ตอนและวิธที ำลกู รอก

1. ตอ่ ยไขแ่ ลว้ คนไข่ขำวไขแ่ ดงใหเ้ ขำ้ กนั แตอ่ ยำ่ ตี

2. กรอกไข่ใส่ในไสห้ มู แลว้ มดั หวั ทำ้ ยใหแ้ นน่

วำงใส่ในหมอ้ ใส่นำ้ ยกขึน้ ตงั้ ไฟอ่อนๆ

3. อยำ่ ใหน้ ำ้ เดือดจนไขส่ กุ ทงิ้ ไวใ้ หเ้ ยน็

แลว้ ตดั เป็นทอ่ น ยำวประมำณ 1/2 นวิ้ พกั ไวก้ อ่ น

ขนั้ ตอนและวิธที ำแกงจดื ลกู รอก
1. นำ้ ซปุ ตงั้ ไฟ ใสพ่ รกิ ไทย รำกผกั ชี กระเทยี มท่ีโขลกไว้ ใสห่ มู ไชเทำ้ แครอทหอมใหญ่ เห็ด

หอม กงุ้ ลกู รอก ลกู ชนิ้ ปลำ ใสน่ ำ้ ปลำ เคย่ี วต่อสกั พกั จนทกุ อย่ำงสกุ ดี ชิมรสตำมตอ้ งกำรแลว้ ยกลง
2. โรยตน้ หอม ผกั ชี กระเทียมเจยี ว จดั เสิรฟ์

แกงจดื สำมกษัตริย์

สว่ นผสมและเครอื่ งปรุง

เนอื้ ไกห่ ่นั ชิน้ 10 ชิน้ พรกิ ไทยเม็ด 1/2 ชอ้ นชำ

หมสู นั นอกห่นั ชนิ้ 10 ชิน้ นำ้ เปล่ำ 4 ถว้ ยตวง

กงุ้ สดปอกเปลอื กผ่ำหลงั ดงึ เสน้ ดำออก 10 ตวั นำ้ ปลำ 2 ชอ้ นชำ

หวั ไชโป๊ ห่นั เสน้ 10 เสน้ เกลือป่น 1/2 ชอ้ นชำ

กระเทียมทบุ 4 กลบี ตน้ หอมห่นั ทอ่ น 2 ชอ้ นโตะ๊

รำกผกั ชีทบุ 1 รำก ผกั ชีห่นั ท่อน 2 ชอ้ น

วธิ ที ำ

1. วำงหวั ไชโป๊ ลงบนภำชนะเรยี บ ตำมดว้ ยเนอื้ หมู
เนอื้ ไก่ กงุ้ มดั ใหแ้ น่นจนครบพกั ไว้

2. ตม้ นำ้ เปล่ำ ใส่รำกผกั ชี กระเทยี ม พรกิ ไทย
3. ยกขนึ้ ตงั้ ไฟพอเดอื ด
4. ใส่ส่วนผสม ในขอ้ ท่ี 1 ปรุงรสดว้ ยเกลือป่น พอเดอื ดชอ้ นฟองออก

3. ปรุงรสดว้ ยนำ้ ปลำ คนพอเขำ้ กนั ใส่ตน้ หอม ผกั ชี ยกลง ตกั ใสภ่ ำชนะ จดั เสิรฟ์

ยำพลำ่ กงุ้ ส่วนผสม

สว่ นผสม

กงุ้ สด ลอกเปลอื ก เด็ดหวั แกะหลงั เอำเสน้ ดำออก 10-12 ตวั

ตะไครซ้ อย 2 ตน้

หอมแดงซอย 2-3 หวั

ใบมะกรูดซอย 3-4 ใบ

ใบสะระแหน่ เด็ดเอำเฉพำะใบ 1 หยิบมอื

สว่ นผสมนำ้ ยำพลำ่ กงุ้

1. นำ้ พรกิ เผำ 2 ชอ้ นโตะ๊

2. นำ้ ตำลทรำย 1 ชอ้ นโต๊ะ

3. นำ้ ปลำ 2 ½ ชอ้ นโต๊ะ
4. นำ้ มะนำว 3 ชอ้ นโตะ๊

5. พรกิ ขีห้ นซู อยละเอยี ด 3-8 เม็ด

1. นำกงุ้ ไปลำ้ งใหส้ ะอำด แกะเปลอื ก เดด็ หวั เกบ็ หำงไว้ ผ่ำหลงั แลว้ ดงึ เสน้ ดำออก พกั ไว้

2. ตงั้ นำ้ ใหร้ อ้ นเดือดๆ แลว้ ใส่กงุ้ ลงไปลวกแป๊ บเดยี ว เอำแบบพอกง่ึ สกุ กงึ่ ดบิ (ระวงั อยำ่ ลวกนำน ใส่ลงไปถำ้ นำ้ เดือดจดั ๆอย่แู ค่
หนง่ึ นำทีกน็ ำ่ จะเพียงพอ) พอกงุ้ แดงกร็ ีบตกั ขึน้ ใส่แชใ่ นนำ้ แข็งหรือนำ้ เยน็ จดั สกั พกั แลว้ สะเด็ดนำ้ ตกั ขึน้ พกั ไว…้ (เนอื้ กงุ้ จะได้
เดง้ กรอบน่ำทำน หำกตม้ จนสกุ เนือ้ จะแหง้ กระดำ้ งไม่อรอ่ ย

3. ผสมนำ้ ยำพลำ่ กงุ้ เอำนำ้ พรกิ เผำ นำ้ ตำลทรำย นำ้ ปลำและนำ้ มะนำว ลงในชำมผสมแลว้ คนใหเ้ ขำ้ กนั จำกนนั้ ใส่พรกิ ขีห้ นู
ลงไป คนใหเ้ ขำ้ กนั อกี ที

4. นำนำ้ ยำเทลงในชำมกงุ้ ท่ลี วกไว้ จำกนน้ั ตำมดว้ ยตะไครซ้ อย หอมแดง ตน้ หอมซอย ใบมะกรูดซอย และใบสะระแหน่ แลว้
คลกุ เคลำ้ ใหเ้ ขำ้ กนั ชมิ รสและปรุงเพ่ิมได้ (ถำ้ ใครชอบรสชำติแบบไหนจะปรุงเพ่มิ หรือลดกไ็ ดต้ ำมควำมชอบ สำหรบั สว่ นผสม
และวธิ ีทำท่ใี หไ้ วข้ องจำนนี้ ใหถ้ ือเป็นแนวทำง

5. ตกั ใส่จำน โรยหนำ้ ดว้ ยใบสะระแหน่พรอ้ มเสริ ฟ์

ไกผ่ ัดเมด็ มะมว่ ง

สว่ นผสม

สะโพกไกส่ ด ตรำซีพี (ห่อ)1หอ่ นำ้ ตำลทรำย (ชอ้ นโตะ๊ )1 1/4ชอ้ นโตะ๊

เม็ดมะม่วงหมิ พำนตอ์ บ1/2ถว้ ย นำ้ มนั งำ (ชอ้ นโต๊ะ)1/2ชอ้ นโตะ๊

พรกิ แหง้ เมด็ ใหญ่ กรีดเมล็ดออกห่นั ทอ่ น (เม็ด)5เม็ด พรกิ ไทยป่น (ชอ้ นชำ)1/2ชอ้ นชำ

พรกิ ชฟี้ ้ำแดงห่นั เฉียง (เม็ด)2เมด็ นำ้ มนั หอย (ชอ้ นโตะ๊ )2ชอ้ นโตะ๊

แป้งสำลอี เนกประสงค์ (ถว้ ย)1/2ถว้ ย ซอี ิว๊ ขำว (ชอ้ นโต๊ะ)2ชอ้ นโต๊ะ

กระเทียม (กลีบ)3กลบี ตน้ หอมห่นั เป็นท่อน (ตน้ )2ตน้

วธิ ีทำ

1ทอด : นำสะโพกไก่ ตรำซีพี มำห่นั ใหเ้ ป็นชนิ้ แลว้ นำไปคลกุ กบั แปง้ ใหท้ ่วั แลว้ นำลงทอดจนเหลอื งทอง ตกั ขนึ้ พกั ไว้

2ผดั : ตงั้ กระทะใสน่ ำ้ มนั เล็กนอ้ ย ตำมดว้ ยกระเทยี มลงไปผดั ใหห้ อม ตำมดว้ ยพรกิ แหง้ ไก่ท่ที อดเตรยี มไว้ และเม็ดมะมว่ งหมิ
พำนตอ์ บ ปรุงรสดว้ ย ซีอิว๊ ขำว นำ้ มนั หอย นำ้ ตำลทรำย นำ้ มนั งำ และพรกิ ชฟี้ ำ้ แดง ผดั ใหเ้ ขำ้ กนั โรยดว้ ยตน้ หอมห่นั ทอ่ น และ
พรกิ ไทยป่น

3เสริ ฟ์ : ตกั ขึน้ ใส่จำนเสริ ฟ์

ตม้ ยำกงุ้

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง

กงุ้ แม่นำ้ ขนำด 8 ตวั โล จำนวน 6 ตวั (แยกเป็น 3 สว่ นคอื ส่วนกำ้ มและคำง สว่ นมนั กงุ้ และส่วนเนอื้ กงุ้ )

นำ้ มนั พชื 1 ชอ้ นโต๊ะ เหด็ ฟำงห่นั ครง่ึ หรือห่นั สส่ี ว่ น 6-8 ลกู

นำ้ สต็อกไก่ หรือนำ้ เปลำ่ 3 ถว้ ย นำ้ ปลำ 3 ½ ชอ้ นโต๊ะ

ขำ่ แก่ปอกเปลอื กขนำดหวั แมม่ ือซอยบำง 1 แงง่ นำ้ มะนำว 2 ½ ชอ้ นโตะ๊

ตะไครห้ ่นั ท่อนบบุ 4 ตน้ พรกิ ขีห้ นสู วนบบุ 25 เมด็

ใบมะกรูดฉีก 4 ใบ ผกั ชไี ทยซอยหยำบ 1/3 ถว้ ย

เหด็ ฟำงห่นั ครง่ึ หรอื ห่นั ส่ีสว่ น 6-8 ลกู ผกั ชใี บเลอ่ื ยซอยหยำบ 1/3 ถว้ ย

วธิ ที ำ

.แกะเปลือกกงุ้ ผำ่ เอำเสน้ ดำออกลำ้ งใหส้ ะอำด ห่นั เครื่องตม้ ยำ พรกิ ขำ่ ตะไคร้ ใบมะกรูด และเหด็ ใหพ้ รอ้ มนำนำ้ เปลำ่ ใส่

หมอ้ 8 ถว้ ยและใสผ่ งซปุ หมู 2 ชอ้ น ลงไป ยกขนึ้ ตงั้ ไฟใสข่ ำ่ ตะไคร้ พรกิ ใบมะกรูด รอใหเ้ ดอื ดซกั ครู่ เพ่อื ใหก้ ลิ่นและตวั ยำ
สมนุ ไพรออกมำ.พอนำ้ เดอื ดใหใ้ ส่เหด็ นำ้ ตำล นำ้ ปลำ พรกิ เผำลงไป ปรุงใหไ้ ดร้ สชำติตำมตอ้ งกำร.เม่ือนำ้ เดือดแลว้ ใสก่ งุ้ ลงไป
ตม้ พอสกุ เพ่ือไมใ่ หก้ งุ้ เหนีย.ปิดเตำแลว้ คอ่ ยปรุงดว้ ยมะนำว ตกั ใสช่ ำมพรอ้ มเสรฟิ

ตม้ ขำ่ ไก่

สว่ นผสมและเครอ่ื งปรุง

สว่ นผสมสำหรบั ทำตม้ ขำ่ ไก่ เห็ดฟำง 230 กรมั

ข่ำ 1.25 ซม. ปอกเปลือก กะทิ 400 มิลลลิ ติ ร

ใบมะกรูด 10 ใบ นำ้ ปลำ 2 ชอ้ นโต๊ะ

นำ้ มะนำว 1/4 ถว้ ย นำ้ ตำล 1 ชอ้ นชำ

นำ้ ซุปไก่ 6 ถว้ ย ตะไคร้ 2 ตน้ เอำเปลือกนอกออก

สะโพกไก่ ไมม่ ีกระดกู 680 กรมั

วิธที ำ

ทบุ ตะไครแ้ ละข่ำพอแตก แลว้ ห่นั ตะไคร้ ควำมยำวชิน้ ละ 10 ซ.ม.
ใส่ตะไคร้ ขำ่ ใบมะกรูด และนำ้ ซปุ ท่เี ตรียมไวล้ งหมอ้ ตม้ จนเดือด
ลดไฟเลก็ นอ้ ย แลว้ ตม้ ไปเร่ือยๆ จนไดก้ ล่ินหอม ประมำณ 10 นำที
คอยชอ้ นฟองทงิ้ แลว้ ใส่ในกระทะอีกใบ
รอใหน้ ำ้ เดอื ดอีกครงั้ แลว้ คอ่ ยใสไ่ ก่ลงไป หลงั จำกนนั้ ลดไฟ แลว้ เตมิ เห็ด
ตม้ จนกวำ่ ไกจ่ ะสกุ และเหด็ น่มุ เทกะทิ นำ้ ปลำ นำ้ ตำล คนใหเ้ ขำ้ กนั แลว้ ปรุงรสตำมชอบ
เสิรฟ์ ขณะรอ้ น พรอ้ มนำ้ พรกิ เผำ ผกั ชี มะนำวเสยี้ ว

ข้ำวผดั สับปะรด

ส่วนผสมและเคร่อื งปรุง

สบั ปะรด 1 ถว้ ย กนุ เชียง 1 เสน้

เนย 3 ชอ้ นโต๊ะ เกลอื 1 ชอ้ นชำ

กระเทยี ม 1 ชอ้ นโต๊ะ นำ้ ตำลทรำย 1 ชอ้ นโต๊ะ

หอมใหญ่ 2 ชอ้ นโต๊ะ พรกิ ไทย 1 ชอ้ นชำ

หมหู ่นั ชนิ้ 100 กรมั ผงกะหร่ี 1 ชอ้ นโต๊ะ

กงุ้ สด 200 กรมั นำ้ มนั หอย 3 ชอ้ นโต๊ะ

ไข่ไก่ 2 ฟอง นำ้ ปลำดี 3 ชอ้ นโตะ๊

ขำ้ วหงุ สกุ แชเ่ ยน็ 2 ถว้ ย ตน้ หอมซอย 2 ชอ้ นโต๊ะ

แครอทห่นั เตำ๋ 2 ชอ้ นโต๊ะ ตน้ หอมซอย 2 ชอ้ นโต๊ะ

ถ่วั ลนั เตำ 2 ชอ้ นโต๊ะ เม็ดมะมว่ งหมิ พำนต์ 1/2 ถว้ ย

ลกู เกด 2 ชอ้ นโต๊ะ

วิธีทำ

ห่นั ไก่ : นำ สะโพกไก่ ตรำซพี ี มำห่นั ใหเ้ ป็นชนิ้ พอคำ พกั ไวเ้ ตรยี มไปผดั ขำ้ ว

2ผดั ขำ้ ว : ตงั้ กระทะใหร้ อ้ นใส่เนยชนดิ เคม็ สะโพกไก่ ตำมดว้ ยหอมหวั ใหญ่ พรกิ หวำน แครอท พอเรม่ิ สกุ ใส่ขำ้ วเปล่ำผดั ใหท้ ่วั
จำกนน้ั ใส่ถ่วั ลนั เตำ และสบั ปะรด ปรุงดว้ ย นำ้ ตำลทรำย พรกิ ไทยขำว ซอสปรุงรส ซอสหอยนำงรม ผงกะหร่ี ผดั ใหเ้ ขำ้ กนั
เตรียมจดั เสิรฟ์

3จดั เสริ ฟ์ : นำขำ้ วผดั สบั ปะรดมำตกั ใสใ่ นสบั ปะรดท่เี ตรียมไว้ ตกแตง่ ดว้ ยเมด็ มะมว่ ง หิมพำนต์ ตน้ หอมซอย พรกิ ชฟี้ ำ้ แดง ให้
สวยงำม

แกงส้มชะอมทอด

ส่วนผสมและเครอ่ื งปรุง

ชะอมเด็ดเป็นใบ 1 ถว้ ย นำ้ พรกิ แกงสม้ 1/2 ถว้ ย

หอมแดง (ปอกเปลือก) 5 หวั กระชำย 100 กรมั

นำ้ เปลำ่ 5 ถว้ ย นำ้ ปลำ 5 ชอ้ นโตะ๊

เกลือทะเล 1 ชอ้ นชำ นำ้ ตำลปี๊บ 1 ชอ้ นโต๊

นำ้ มะขำมเปียก 1 ถว้ ย กงุ้ สด (ปอกเปลือกผำ่ หลงั ) 10 ตวั

นำ้ มนั พืช (สำหรบั ทอดไขเ่ จยี ว)

วิธที ำ

-1. ตีไขไ่ ก่พอแตก ใสช่ ะอมเดด็ ลงไป ปรุงรสดว้ ยนำ้ ปลำเลก็ นอ้ ย ตผี สมใหพ้ อเขำ้ กนั

2. ใสน่ ำ้ มนั ลงในกระทะ ใส่นำ้ มนั พืชลงไป พอรอ้ นใส่ไข่ลงไปทอดจนสกุ ตกั ขึน้ สะเดด็ นำ้ มนั ห่นั เป็นชนิ้ ๆ ใสล่ งในถว้ ย
(หรอื หมอสำหรบั เสริ ฟ์ ) เตรยี มไว้

3. โขลกนำ้ พรกิ แกงสม้ กระชำย หอมแดง และเนอื้ ปลำทนู ำ่ เขำ้ ดว้ ยกนั จนละเอยี ด (หรือนำไปป่ันดว้ ยเคร่ืองป่ัน)

4. ใส่นำ้ ลงในหมอ้ ตกั นำ้ พรกิ แกงสม้ ท่ีโขลกลงไปคนใหล้ ะลำย จำกนนั้ เปิดไฟตม้ จนเดือด ปรุงรสดว้ ยนำ้ ปลำ เกลือ
นำ้ ตำลปี๊บ และนำ้ มะขำมเปียก รอจนเดอื ดแลว้ ชมิ รสตำมชอบ

5. ใสก่ งุ้ สดลงไปตม้ พอสกุ ปิดไฟ ตกั ใสล่ งในถว้ ยท่รี องดว้ ยไข่เจยี วชะอม พรอ้ มเสริ ฟ์

หล่นเต้ำเจีย้ ว

ส่วนผสมและเครอื่ งปรุง

เตำ้ เจยี้ วขำว 300 กรมั

หมสู บั 200 กรมั หำงกะทิ 3 ถว้ ยตวง

กงุ้ สบั 100 กรมั ไขไ่ ก่หรือไข่เป็ด 1 ฟอง

หวั หอมแดง 250 กรมั นำ้ ตำลปี๊บ

พรกิ ชฟี้ ้ำเขยี ว-แดง 120 กรมั มะขำมเปียก

หวั กะทิ 1 ถว้ ยตวง เกลือป่ น

วธิ ที ำ

นำเตำ้ เจีย้ วไปลำ้ งนำ้ ทำควำมสะอำด 2 ครงั้ เสรจ็ แลว้ กรองดว้ ยกระชอนใหส้ ะเดด็ นำ้ จำกนน้ั จงึ นำไปโขลกจนละเอยี ดปอก
เปลือกหอมแดงแลว้ ลำ้ งใหส้ ะอำด จำกนน้ั จึงซอยหยำบ ๆ

สว่ นพรกิ ชฟี้ ้ำลำ้ งนำ้ แลว้ ห่นั ใหเ้ ป็นท่อน คนั้ นำ้ มะขำมเปียกใหข้ น้ ๆ กรองดว้ ยกระชอน พกั ไว้ นำหำงกะทใิ ส่หมอ้ นำขนึ้ ตงั้ ไฟ
พอเดือดจึงเอำเตำ้ เจยี้ วโขลกลงละลำยพอเดอื ดจงึ ใสห่ มสู บั และกงุ้ สบั ลงไปตำมดว้ ยพรกิ ชีฟ้ ำ้ ห่นั ทอ่ น และหอมแดงซอย

ปรุงรสดว้ ยนำ้ มะขำมเปียก นำ้ ตำลปี๊บ และเกลอื ป่น ชมิ รสใหอ้ อกเค็มหวำนพอดี มรี สเปรยี้ วตดั เลก็ นอ้ ย (บำงสตู รอำจจะไมใ่ ส่
สม้ มะขำม)

แกงเขยี วหวำน

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง

ไกบ่ ำ้ นห่นั ชนิ้ 500 กรมั นำ้ มนั พชื 2 ชอ้ นโต๊ะ

กลว้ ยไขห่ ่ำมปอกเปลือกห่นั ชิน้ 250 กรมั นำ้ ตำลปี๊บ2 ชอ้ นโตะ๊

นำ้ พรกิ แกงเขยี วหวำน2 ชอ้ นโต๊ะ นำ้ ปลำ2 ชอ้ นโตะ๊

หวั กะทิ1/2 ถว้ ยตวง พรกิ ชฟี้ ำ้ สเี ขียว สแี ดงห่นั แฉลบอย่ำงละ1 เมด็

กะทิเขม้ ขน้ ปำนกลำง2 1/2 ถว้ ยตวง ใบมะกรูดฉีก3 ใบ

มะเขือพวง100 กรมั ใบโหระพำ1/2 ถว้ ยตวง

วิธที ำ

1. ตงั้ กระทะใสน่ ำ้ มนั พชื พอรอ้ น ใส่นำ้ พรกิ แกงเขยี วหวำนลงผดั พอหอม คอ่ ย ๆ ใส่หวั กะทิ ผดั จนแตกมนั
2. ใสไ่ ก่บำ้ นผดั พอสกุ เตมิ กะทเิ ขม้ ขน้ ปำนกลำง เคี่ยวจนไกน่ มุ่ ปรุงรสดว้ ยนำ้ ปลำ นำ้ ตำลปี๊บ
3. ใส่กลว้ ยไข่พอสกุ ใสใ่ บมะกรูด มะเขอื พวง พรกิ ชฟี้ ำ้ ใบโหระพำ คนใหเ้ ขำ้ กัน ตกั ใสภ่ ำชนะ จดั เสริ ฟ์

ผัดไทยกุ้งสด

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง

ส่วนผสมผดั ไทยกงุ้ สด

นำ้ มนั พืช 2-3 ชอ้ นโตะ๊ ถ่วั ลิสงค่วั บด 2 ชอ้ นโต๊ะ

กว๋ ยเต๋ียวเสน้ จนั ทรส์ ด 150 กรมั พรกิ ป่น 1 ชอ้ นชำ

กยุ ชำ่ ยห่นั ทอ่ น (ขนำด 1 ½ นวิ้ ) 3 ตน้ นำ้ ½ ถว้ ย

ถ่วั งอก 1 ถว้ ย นำ้ ซอสผดั ไทย 1/3 ถว้ ย

เตำ้ หขู้ ำวแขง็ ห่นั เป็นลกู เตำ๋ ชิน้ เล็ก 2-3 ชอ้ นโตะ๊ หอมแดงสบั 1 ชอ้ นโต๊ะ

หวั ไชโป๊ เค็มสบั เป็นชิน้ เลก็ ๆ 1 ชอ้ นโต๊ะ ไขไ่ ก่ 1 ฟอง

กงุ้ แชบว๊ ยสดแกะเปลอื กเดด็ หวั ผ่ำหลงั เอำเสน้ ดำออก 7-8 ตวั กงุ้ แหง้ เนอื้ 2 ชอ้ นโตะ๊

วธิ ที ำ

ตงั้ กระทะใส่นำ้ มนั พชื บนไฟกลำงพอรอ้ น แลว้ จงึ ใส่เตำ้ หลู้ งไปผดั พอใกลเ้ หลอื ง ใสห่ อมแดงลงไปผดั ใหพ้ อมกี ล่นิ หอมจำกนน้ั
ใสห่ วั ไชโป๊ และกงุ้ แหง้ ลงไปผดั ใหเ้ ขำ้ กนั แลว้ ใสก่ งุ้ สดลงไปผดั เอำพอเกือบสกุ ตกั กงุ้ แยกออกมำพกั ไว…้ กงุ้ จะไดก้ รอบอรอ่ ยไม่
แหง้ แขง็ จำกนน้ั ใสก่ ว๋ ยเต๋ียวเสน้ จนั ทรแ์ ละนำ้ ½ ถว้ ย (ถำ้ กรณีนำ้ นอ้ ยเกนิ ไปใหเ้ ตมิ นำ้ เพิ่มอีกเลก็ นอ้ ย)…หลงั จำกเตมิ นำ้ แลว้
ใหผ้ ดั ๆไปประมำณ 2 นำที ผดั ใหเ้ สน้ ก๋วยเต๋ียวกระจำย (อยำ่ ใหต้ ดิ จบั กนั เป็นกอ้ นนะครบั )… ผดั จนเสน้ สกุ น่ิม

แลว้ จงึ ตำมดว้ ยใส่นำ้ ซอสผดั ไทยและพรกิ ป่นลงไป ผดั คลกุ เคลำ้ ใหส้ ่วนผสมตำ่ งๆเขำ้ กนั ดผี ดั พอท่วั ตำมดว้ ยใสก่ งุ้ สกุ ท่เี ตรียม
ไวล้ งไป… แลว้ เกลย่ี เสน้ ไวข้ ำ้ งกระทะ ใสน่ ำ้ มนั พืชลงไป ½ ชอ้ นโตะ๊ ต่อยไข่ใส่ ใชต้ ะหลวิ เข่ียไข่แดงใหแ้ ตก พอไขส่ กุ เกลีย่ เสน้
มำกลบไข่ แลว้ จงึ ใสถ่ ่วั งอกและกยุ ชำ่ ยลงไปผดั พอใหเ้ ขำ้ กนั ปิดไฟทนั ที

ตกั ใสจ่ ำน โรยถ่วั ลิสงค่วั บด เสิรฟ์ พรอ้ มกบั เคร่ืองปรุงรสและผกั สด

ผัดฉ่ำทะเล

สว่ นผสมและเครอื่ งปรุง

นำ้ มนั พชื 1 ชอ้ นโต๊ะ ใบมะกรูด
กระเทยี ม 2 ชอ้ นโตะ๊ พรกิ สด
พรกิ สบั 2 ชอ้ นโต๊ะ พรกิ ไทยสด
กงุ้ ปลำหมกึ ปลำกระพง กระชำย
นำ้ ปลำ 1 ชอ้ นโต๊ะ นำ้ ตำล 2 ชอ้ นชำ
นำ้ มนั หอย 3 ชอ้ นโตะ๊

วธิ ที ำ

นำกระทะตงั้ ไฟใสน่ ำ้ มนั พชื ตำมดว้ ยกระเทียมซอย พรกิ สบั ผดั ใหเ้ ขำ้ กนั
ใส่เนอื้ สตั วล์ งไป ผดั จนพอสกุ จำกนน้ั ใหป้ รุงรสดว้ ย นำ้ ปลำ นำ้ มนั หอย นำ้ ตำล ผดั จนสว่ นผสมเขำ้ กนั กบั เนอื้ สตั ว์
ใสก่ ระชำย พรกิ ไทยสด และห่นั พรกิ สดลงไปเพ่อื เพิ่มสสี นั และใสใ่ บมะกรูดเป้นขน้ั ตอนสดุ ทำ้ ย

แกงมัสสม่นั ไก่

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง

หวั กะทิ 1 ถว้ ย ใบหย่ีหรำ่ 8-10 ใบ
หำงกะทิ 1 ถว้ ย หอมใหญ่ 1 หวั
พรกิ แกงมสั ม่นั 200 กรมั มนั ฝร่งั
สะโพกไก่ 1 กโิ ลกรมั ถ่วั ลสิ งค่วั 1/4 ถว้ ย
ลกู กระวำน 10 เมด็ นำ้ ตำลปี๊บ 1/2 ถว้ ย
นำ้ ปลำ 1/2 ถว้ ย นำ้ มะขำมเปียก 1/4 ถว้ ย

วธิ ที ำ

นำหวั กะทลิ งไปเคยี่ วจนกะทแิ ตกมนั จำกนนั้ นำพรกิ แกงมสั ม่นั ลงผดั ใหห้ อมและตำมดว้ ยสะโพกไก่ลงไปผดั จนสกุ
เติมหำงกะทลิ งไป ปรบั ไฟใหเ้ บำแลว้ เคยี่ วต่อจนสะโพกไก่เป่ือย
เสรจ็ แลว้ ปรุงรสดว้ ย นำ้ ปลำ นำ้ มะขำมเปียก และตำลปี๊บขนใหส้ ว่ นผสมเขำ้ กนั
ใสถ่ ่วั ลสิ ง มนั ฝร่งั หอมหวั ใหญ่แะลใบหย่ีหรำ่ เคยี่ วต่ออกี 30 นำที แคน่ กี้ ็เป็นอนั

หอ่ หมกปลำกรำย

ส่วนผสมและเครื่องปรุง

พรกิ แหง้ 15-20 เมด็ หวั กะทิ สำหรบั หยอดหนำ้ หอ่ หมก

ขำ่ ห่นั แว่น พรกิ ชีฟ้ำห่นั เฉียง และ ใบมะกรูดซอย สำหรบั แตง่ หนำ้

กระเทียม ใบยอ

ผิวมะกรูด นำ้ ตำลปี๊บ 1 ชอ้ นโต๊ะ

รำกผกั ชี 3-4 ตน้ นำ้ ปลำ 3 ชอ้ นโต๊ะ

หอมแดงซอย 4 หวั กะทิ 1 ถว้ ย

เกลือ 1/2 ชอ้ น ไขไ่ ก่ 2 ฟอง

เนอื้ ปลำกรำยขดู 300 กรมั

วธิ ที ำ

ใส่พรกิ แหง้ ขำ่ กระเทยี ม ผิวมะกรูด รำกผกั ชี และหอมแดงซอย เตมิ เกลือเล็กนอ้ ย ใสเ่ คร่อื งป่ัน ป่ันใหล้ ะเอยี ด

นำพรกิ แกงท่ไี ดเ้ ทลงชำมผสม ใส่เนอื้ ปลำกรำยขดู ไข่ไก่ และกะทิ คนใหเ้ ขำ้ กนั จำกนน้ั ก็ปรุงรสดว้ ยนำ้ ปลำ และนำ้ ตำลปี๊บ คน
จนเนอื้ เนยี นเตรยี มใบตอง พบั มมุ ใหเ้ ป็นกระทง รองกระทงดว้ ยใบยอห่นั ฝอย แลว้ ตกั สว่ นผสมลงไปในกระทง

ตงั้ หมอ้ นง่ึ จนนำ้ เดอื ด จำกนนั้ ก็นำกระทงลงไปน่งึ ประมำณ 30 นำทเี สรจ็ แลว้ เปิดฝำหมอ้ ตกั หวั กะทิหยอดลงไปบนหอ่ หมก
จำกนน้ั กโ็ รยพรกิ ชฟี้ ำ้ และใบมะกรูดซอยลงไป ปิดฝำแลว้ นึ่งต่อท่ี 2 นำที เสรจ็

น้ำพริกหนุ่ม

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง

.พรกิ หนมุ่ ยำ่ งไฟ 5 เม็ด

หอมแดงย่ำงไฟ 5 หวั

กระเทยี มยำ่ งไฟ 8 กลบี

เกลอื 1/2 ชอ้ นชำ

ผกั ชซี อย 1/2 ชอ้ นโต๊ะ

ตน้ หอมซอย 1/2 ชอ้ นโต๊ะ

เคร่ืองเคยี ง

.ถ่วั ฝักยำว มะเขอื เปรำะ

.กระถนิ

วิธที ำ

1. ย่ำงพรกิ กระเทียม และหอมแดง แกะเปลือกออก
2. โขลกสว่ นผสมและเกลือ รวมกนั ใหล้ ะเอยี ด
3. โรยหนำ้ นำ้ พรกิ ดว้ ยผกั ชีตน้ หอม

ทับทมิ กรอบ

สว่ นผสมและเครอ่ื งปรุง

แหว้ 50 กรมั
สีผสมอำหำร (สีชมพ)ู 1 ชอ้ นชำ
แปง้ มนั 1/2 ถว้ ย
กะทิ 300 มิลลิลติ ร
ใบเตย 2 ใบ
เกลือ 1/4 ชอ้ นชำ
นำ้ ตำลทรำย 1/2 ถว้ ย

วธิ ที ำ

ห่นั แหว้ เป็นส่ีเหล่ียมลกู เตำ๋ เล็กๆ จำกนน้ั กม็ ำคลกุ กบั สผี สมอำหำรสแี ดงใหท้ ่วั
ใสแ่ ป้งมนั ลงไป ใหแ้ ปง้ เคลอื บใหท้ ่วั ชิน้ แหว้ จำกนน้ั ก็รอ่ นแป้งท่เี ป็นส่วนเกนิ ออก ตงั้ นำ้ แลว้ นำแหว้ ไปลวก จนแหว้ สกุ และแปง้ ก็
เป็นสีแดงสกุ ใส จำกนนั้ ก็ตกั ขนึ้ มำแช่นำ้ เย็น วำงพกั ไวก้ อ่ น
ตงั้ นำ้ กะทดิ ว้ ยไฟ่ อน ใสใ่ บเตยมดั ปมลงไป ปรงรุ สดว้ ยนำ้ ตำลทรำยและเกลอื จำกนน้ั ใหใ้ ส่ทบั ทมิ กรอบลงไปในนำ้ กะทิ เสรจ็


Click to View FlipBook Version