The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by limwilai1979, 2022-04-04 03:07:36

เล่มนิเทศครูวีรยุทธ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545 ได้กำหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งการประกัน
คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ในการประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่พระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ การนิเทศติดตามถือเป็นการ
ประเมินภายในของสถานศกึ ษา และเพ่อื รองรบั การประกันคุณภาพภายนอกในโอกาสต่อไป

ดังนั้นทางคณะครูวิชาการของโรงเรียนจึงได้จัดทำเอกสารชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ และนำไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา

ฝ่ายวชิ าการโรงเรยี นวัดทา่ กระบือฯ
ปีการศึกษา 2564

ข้อมลู ท่ัวไปของผรู้ ับการนิเทศ

1. ชอื่ ..............................................................ตำแหนง่ ....................................... ขนั้ เงนิ เดือน....................บาท
โรงเรยี นวัดทา่ กระบอื (ทา่ กระบอื พทิ ยาคาร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

2. จบการศกึ ษาระดับ................................ วฒุ ิ..................................................................................................
สาขาวชิ าเอก..............................................................................สาขาวิชาโท..............................................

3. งานด้านการสอน
3.1 สอนในระดบั ชัน้ ....................................วชิ า......................................................................................
สอนในระดบั ชน้ั ....................................วชิ า......................................................................................
สอนในระดบั ชนั้ ....................................วิชา......................................................................................
3.2 ครูประจำช้ัน/ไม่ประจำชนั้ .....................................จำนวนนกั เรียนท่รี บั ผดิ ชอบ....................คน

4. งานพเิ ศษที่ไดร้ ับมอบหมาย
4.1…………………………………………………………………………………………………………
4.2…………………………………………………………………………………………………………
4.3……………………………………………………………………………………………………...….
4.4…………………………………………………………………………………………………………
4.5…………………………………………………………………………………………………………

5. โครงการทีร่ ับผดิ ชอบ
5.1………………………………………………………………………………………………………
5.2…………………………………………………………………………………………………………
5.3……………………………………………………………………………………………………..
5.4……………………………………………………………………………………………………..
5.5……………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ.....................................ผ้บู นั ทึกขอ้ มลู ลงชื่อ.....................................ผู้รับรองขอ้ มูล
() ( นายไพรชั ลม้ิ วิไล )
ตำแหนง่ ครูโรงเรยี นวัดทา่ กระบือ ฯ
ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวดั ทา่ กระบือฯ

ภาคเรียนท่ี 1

นิเทศการจดั การเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ช้นั ...............................................วิชา..............................................วนั ท่ี...............................................................

ท่ี รายการนิเทศ การปฏิบัติ ผลการปฏบิ ตั ิ หมายเหตุ

มี ไม่มี 1 2 3 4 5

1 รูปแบบในการจดั การเรยี นการสอน 5 = ปฏิบัติได้

 Online  On Demand ระดับดีเย่ยี ม

 On Hand  On Air 4 = ปฏบิ ัติได้
ระดับดีมาก
2 มแี ผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่ใช้ประกอบการเรยี นการสอน 3 = ปฏบิ ตั ิได้
3 กจิ กรรมการเรียนการสอนมีลำดบั ขั้นตอน/กระบวนการ ระดับดี
2 = ปฏบิ ตั ิได้
ชดั เจน เข้าใจง่าย กระตนุ้ การเรียนรู้ ระดับปานกลาง
4 แผนการจดั การเรียนรูม้ ีการสอดแทรก ความร้เู กยี่ วกบั โควดิ 1 = ปฏบิ ตั ไิ ด้
ระดบั พอใช้
19/ หลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรยี นสจุ ริต/
คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ/ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21/บรู ณาการกบั รายวชิ าอ่นื ๆ
5 มีช้ินงาน/ภาระงาน/ใบงาน/แบบฝกึ /ชดุ กจิ กรรม สอดคลอ้ ง

กับแผนการจัดการเรียนรู้

6 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผเู้ รียนเปน็ สำคัญ

/นกั เรยี นมสี ่วนรว่ มในกิจกรรมการเรียนการสอน

7 มกี ารใช้สือ่ ทีห่ ลากหลาย สือ่ เทคโนโลย/ี หนังสอื เรียน/ใบ

ความร/ู้ สอื่ DLTV ประกอบการเรียนการสอน

8 การวดั และประเมินผลด้วยวิธกี ารท่ีหลากหลายและ

สอดคล้องกับแผนการจดั การเรียนรู้

9 การกำกบั ตดิ ตาม นักเรียนทม่ี ปี ญั หาหรือไม่เข้าใจในบทเรยี น

ของรายวิชาที่สอน ดำเนนิ การชว่ ยเหลอื / แกไ้ ข

10 มกี ารบนั ทึกหลงั สอน/สะทอ้ นบทเรียน และการนำผลมา

แกไ้ ข พัฒนา

รวมคะแนน

สรปุ ผลการปฏิบัติ รวมร้อยละ

ลงช่ือ................................................. ผรู้ ับการนิเทศ ลงชอื่ .........................................ผูน้ ิเทศ
(..............................................) (..........................................)

ลงช่อื .........................................ผู้นิเทศ
(นายไพรัช ลม้ิ วิไล)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวดั ทา่ กระบอื (ท่ากระบอื พทิ ยาคาร)

แบบบนั ทกึ การนิเทศเอกสารการเรียนการสอน และเอกสารธรุ การในชัน้ เรยี น ภาคเรียนที่ 1 (คร้ังที่ .....)

โรงเรยี นวดั ท่ากระบอื (ท่ากระบอื พทิ ยาคาร)

ชัน้ ท่สี อน......................................วนั ที.่ ..............เดือน............................พ.ศ...................

ท่ี รายการนิเทศ การปฏบิ ัติ หมายเหตุ
12345

1 ศกึ ษาหลกั สูตร/จดั ทำหลักสตู รรายวชิ าทสี่ อน

2 จดั ทำกำหนดการสอน และ หนว่ ยการเรียนรู้ และแผนการจดั การ

เรยี นรู้ และต้องมแี ผนการสอนท่ีบูรณาการเกย่ี วกับ 1= ปฏบิ ตั นิ อ้ ย

- หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง 2= ปฏิบตั ิปาน
- แผนการจดั การเรียนการสอนโรงเรียนสจุ รติ กลาง
- แผนการจดั การเรียนการสอนส่งเสรมิ รักการอา่ น 3= ปฏิบัตไิ ด้ดี
- แผนการจดั การเรยี นการสอนค่านยิ ม 12 ประการ 4= ปฏบิ ตั ดิ ีมาก
- แผนการจัดการเรยี นการสอน STEM ศกึ ษา(เฉพาะครูผู้สอน 5= ปฏิบตั ิดี
วิทย์ คณิต และเทคโนโลย)ี เย่ียม

- แผนการจดั การเรยี นการสอน ทักษะในศตวรรษที่ 21

3 เอกสารประเมินผลตามหลักสูตร ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 อบ.1 อบ.2
4 จัดทำบญั ชเี รียกชอื่ / อบ.2 บนั ทึกเวลาเรียนเปน็ ปจั จบุ ัน
5 จดั ทำแบบบนั ทกึ การเยย่ี มบ้าน/ข้อมลู พื้นฐาน/ข้อมูลนกั เรียน

รายบุคคล/SDQ/EQ
6 เอกสารด้านสุขภาพ สศ.3 /บนั ทึกดมื่ นม /บันทึกแปรงฟัน/ บนั ทกึ

การทานธาตุเหลก็
7 มกี ารรวบรวมผลงานนักเรยี น
8 บันทึกการสอนซ่อมเสิม /บันทึกการอ่าน/บนั ทกึ ความดี
9 บันทึกการอบรม Hoom Room
10 มีการจัดทำเค้าโครงงานวจิ ยั และพฒั นาการจัดการเรยี นรู้ในวชิ าที่

ตนรับผดิ ชอบและแก้ไขปัญหาการเรยี นการสอน (ทำวิจยั ในชนั้
เรียน/PLC)

รวม
สรุปผลการปฏิบัติ รวม ร้อยละ

ลงช่อื ................................................. ผู้รับการนิเทศ ลงช่ือ.........................................ผนู้ ิเทศ
(..............................................) (..........................................)

ลงช่อื .........................................ผู้นเิ ทศ
(นายไพรชั ลิ้มวิไล)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวดั ท่ากระบือ (ทา่ กระบือพิทยาคาร)

แบบบนั ทกึ การนิเทศการเรยี น การสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนท่ี 1 (ครั้งที่ .....)

โรงเรยี นวดั ท่ากระบือ(ทา่ กระบอื พทิ ยาคาร)

ชั้นที่เข้าสงั เกต.............. วันที.่ ........เดอื น.................พ.ศ. .............ครูผู้สอน........................................................

ท่ี รายการนิเทศ การปฏบิ ัติ หมายเหตุ
12345

1 มเี ครอื่ งมอื วัดและประเมนิ ผล และทำการประเมินครบทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ คณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์

และจุดเนน้ 1= ปฏิบัตินอ้ ย

2 มีการวิเคราะห์ผู้เรยี นเป็นรายบคุ คลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ 2= ปฏบิ ัตปิ านกลาง

จดั การเรยี นรู้เพอ่ื พฒั นาผูเ้ รียนตามศักยภาพ 3= ปฏิบตั ไิ ด้ดี

3 ครูออกแบบและจัดการเรยี นรทู้ ตี่ อบสนองความแตกต่างระหวา่ ง 4= ปฏิบตั ดิ ีมาก

บคุ คล และพฒั นาการทางสติปญั ญา 5= ปฏบิ ตั ดิ ีเยี่ยม

4 ครใู ช้สอ่ื และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกบั การนำบริบทและภมู ิ

ปัญญาของทอ้ งถ่ินมาบรู ณาการในการจดั การเรียนรู้

5 ครูมีการวดั และประเมินผลทมี่ ุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนร้ขู องผู้เรยี น

ด้วยวกี ารที่หลากหลาย

6 ครูให้คำแนะนำ คำปรกึ ษา และแกไ้ ขปัญหาแกผ่ เู้ รยี นท้ังดา้ นการ

เรียนและคณุ ภาพชวี ติ ด้วยความเสมอภาค

7 ครูมกี ารศึกษาวจิ ัยและพฒั นาการจดั การเรยี นรใู้ นวิชาที่ตนรบั ผิดชอบ

และแก้ปัญหาการเรียนการสอน (ทำวิจยั ในช้ันเรยี นอยา่ งนอ้ ยภาค

เรียนละ1 เรอ่ื ง)

8 ครูจัดการเรยี นการสอนโดยนำหลักของปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

บูรณาการในการเรยี นการสอนในกล่มุ สาระตา่ งๆ

รวม

สรุปผลการปฏบิ ัติ รวม ร้อยละ

ลงชอ่ื ................................................. ผู้รับการนเิ ทศ ลงช่อื .........................................ผู้นเิ ทศ
(..............................................) (..........................................)

ลงชอื่ .........................................ผู้นเิ ทศ
(นายไพรัช ล้ิมวิไล)

ผ้อู ำนวยการโรงเรียนวดั ทา่ กระบอื (ทา่ กระบือพทิ ยาคาร)

แบบบนั ทกึ การนิเทศสือ่ /สอ่ื เทคโนโลยี การเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 (คร้ังท่ี .....)

โรงเรยี นวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพทิ ยาคาร)

ชัน้ ท่สี อน......................................วนั ท.่ี ..............เดือน............................พ.ศ...................

ประเภทของสอื่ การเรยี นการสอน

ส่ือทำมอื  , สื่อ(CAI)  ,ส่ือออนไลน์ ,ส่ือ E-Book ,สือ่ Application

ที่ รายการนเิ ทศ การปฏิบตั ิ หมายเหตุ
12345

1 ส่ือมีความสอดคลอ้ งกบั ตัวช้วี ัด ตามแผนการสอน 1= ปฏิบัตนิ ้อย

2 สือ่ มคี วามทันสมัย/ น่าสนใจ/ กระตุน้ การเรียนรู้ 2= ปฏบิ ตั ิปาน

3 สื่อเหมาะสมกับช่วงวัย/ระดับช้นั กลาง

4 ส่ือมคี ณุ ภาพ มีเทคนิคการผลิตที่ดี มคี วามชัดเจน 3= ปฏิบัตไิ ดด้ ี

5 ส่ือใชง้ านได้ง่าย ไม่ซับซอ้ นในการนำเสนอ 4= ปฏบิ ัตดิ มี าก

6 สื่อสามารถทำให้ผูเ้ รียนสามารถคิดแยกแยะ/มคี วามคดิ รวบ 5= ปฏิบตั ิดี
ยอดเดียวกนั /เกิดประสบการณร์ ่วมกัน เยี่ยม

7 สอ่ื มีความคุ้มค่ากบั เวลาและการใชง้ บประมาณ

รวม

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิ รวม รอ้ ยละ

ลงชื่อ................................................. ผรู้ ับการนเิ ทศ ลงชอื่ .........................................ผนู้ เิ ทศ
(..............................................) (..........................................)

ลงชื่อ.........................................ผูน้ ิเทศ
(นายไพรชั ลมิ้ วไิ ล)

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นวัดทา่ กระบอื (ท่ากระบือพทิ ยาคาร)

แบบตรวจสอบการปฏบิ ตั ิงานของครู

โรงเรยี นวดั ทา่ กระบือ(ทา่ กระบอื พิทยาคาร) ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

ใหค้ รทู กุ ท่านประเมินการปฏิบตั ิงานในการจัดการเรียนการสอนของท่านในทุกสนิ้ ภาคเรยี น โดยตอบข้อมูล

ตามความเปน็ จรงิ เพอ่ื ประโยชนใ์ นการพัฒนาคณุ ภาพการจดั การเรยี นการสอนของโรงเรียนในโอกาสต่อไป

ที่ รายการ ผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ
ไมป่ ฏิบัติ ปฏบิ ัติ

1 จัดทำกำหนดการสอน/หนว่ ยการเรียนรู้

2 จดั ทำแผนการจดั การเรยี นร้ทู ย่ี ึดนกั เรียนเป็นสำคัญ

3 จดั ทำแผนการสอนแบบโครงงาน

4 จดั ทำงานธรุ การชน้ั เรยี นอย่างเป็นระบบ

5 มกี ารจดั เก็บผลงานนกั เรยี น

6 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN )

7 จัดทำวิจยั ในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ1 เรื่อง

8 ผลติ สอื่ การเรียนการสอน(ครสู ร้างส่ือการสอน) หรือ แบบฝกึ ทักษะ

นกั เรียน

9 จัดทำวิเคราะหข์ ้อมลู นกั เรยี นรายบุคคล

10 จดั ทำเคร่อื งมือในการวัดและประเมินผลนักเรยี นอยา่ งหลากหลาย

(ใบงาน/แบบทดสอบ)

11 ดำเนินการวดั และประเมนิ นักเรยี นครบทุกตวั ช้ีวัด

12 จัดทำข้อมูลเยยี่ มบ้านนกั เรยี น

13 สง่ เสรมิ /ฝกึ ทกั ษะทางวิชาการหรือทักษะอาชพี

14 ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาให้กับนกั เรียนทีม่ ีปญั หาทางการเรยี น

15 มกี ารนำนักเรียนไปศกึ ษาแหลง่ เรยี นรู้ /แหล่งเรยี นร้ภู ายนอก/

แหล่งเรยี นร้ภู ายในโรงเรยี น/แหลง่ เรยี นรอู้ อนไลน์ ภาคเรยี นละ 1 คร้ัง

16 จัดทำรายงานการปฏิบตั ิงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19

รวม

ลงชอ่ื .................................................ผูป้ ระเมินตนเอง
(...................................................)

ลงชื่อ......................................ผู้บริหารสถานศึกษา
( นายไพรัช ลิม้ วไิ ล )

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบอื พิทยาคาร)

ภาคเรียนท่ี 2

แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรยี น (การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน) ภาคเรยี นท่ี 2 (ครง้ั ท่ี .....)

โรงเรยี นวัดท่ากระบอื (ท่ากระบอื พิทยาคาร)

ชน้ั ที่สอน......................................วนั ท.่ี ..............เดือน............................พ.ศ...................

ท่ี รายการนิเทศ การปฏิบตั ิ หมายเหตุ
12345

1 ห้องเรยี นสะอาด พน้ื หอ้ ง/ประต/ู หนา้ ต่าง/โตะ๊ เรยี น/พดั ลม/ถัง

ขยะ

2 โตะ๊ ทำงานครูจัดเปน็ ระเบียบ

3 มีการจดั ตกแต่งและดูแลหอ้ งเรียน 1= ปฏบิ ตั นิ ้อย

4 มกี ารจดั ทำป้ายนิเทศ/มุมหนงั สอื /ส่ือ/มมุ ความรู้ 2= ปฏิบตั ิปานกลาง

5 ประดบั สญั ลักษณส์ ถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์ เรียบร้อย 3= ปฏบิ ตั ไิ ดด้ ี

6 มีขอ้ ตกลงรว่ มกนั ในช้นั เรียน 4= ปฏบิ ัตดิ ีมาก
7 จดั แสดงตารางเวรประจำวนั 5= ปฏบิ ตั ดิ เี ย่ยี ม

8 จดั แสดงตารางการใชห้ อ้ ง/ตารางเรียนของนกั เรียน

9 จัดบอร์ดสมาชกิ ในหอ้ ง

10 มคี ่านยิ ม 12 ประการ

11 มีปฏญิ ญาโรงเรียนสจุ ริต/นโยบายร.ร.ส่งเสรมิ สุขภาพ/ห้องเรยี นสี

ขาว

รวม

สรปุ ผลการปฏิบตั ิ รวม ร้อยละ

ข้อเสนอแนะ

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ................................................. ผรู้ ับการนเิ ทศ ลงชือ่ .........................................ผ้นู ิเทศ
(..............................................) (..........................................)

ลงช่อื .........................................ผู้นเิ ทศ
(นายไพรชั ลม้ิ วไิ ล)

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวัดทา่ กระบือ (ทา่ กระบือพิทยาคาร)

แบบบนั ทกึ การนิเทศเอกสารการเรียนการสอน และเอกสารธรุ การในชัน้ เรยี น ภาคเรียนที่ 2 (คร้ังที่ .....)

โรงเรยี นวดั ท่ากระบอื (ท่ากระบือพทิ ยาคาร)

ชัน้ ท่สี อน......................................วนั ที.่ ..............เดอื น............................พ.ศ...................

ท่ี รายการนิเทศ การปฏบิ ัติ หมายเหตุ
12345

1 ศกึ ษาหลกั สูตร/จดั ทำหลักสตู รรายวชิ าทสี่ อน

2 จดั ทำกำหนดการสอน และ หนว่ ยการเรียนรู้ และแผนการจดั การ

เรยี นรู้ และต้องมแี ผนการสอนท่ีบูรณาการเกย่ี วกับ 1= ปฏบิ ตั นิ อ้ ย

- หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง 2= ปฏิบตั ิปาน
- แผนการจดั การเรียนการสอนโรงเรียนสจุ รติ กลาง
- แผนการจดั การเรียนการสอนส่งเสรมิ รักการอา่ น 3= ปฏิบัตไิ ด้ดี
- แผนการจดั การเรยี นการสอนค่านยิ ม 12 ประการ 4= ปฏบิ ตั ดิ ีมาก
- แผนการจัดการเรยี นการสอน STEM ศกึ ษา(เฉพาะครูผ้สู อน 5= ปฏิบตั ิดี
วิทย์ คณิต และเทคโนโลย)ี เย่ียม

- แผนการจดั การเรยี นการสอน ทักษะในศตวรรษที่ 21

3 เอกสารประเมินผลตามหลักสูตร ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 อบ.1 อบ.2
4 จัดทำบญั ชเี รียกชอื่ / อบ.2 บนั ทึกเวลาเรียนเปน็ ปจั จบุ ัน
5 จดั ทำแบบบนั ทกึ การเยย่ี มบ้าน/ข้อมลู พื้นฐาน/ข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล/SDQ/EQ
6 เอกสารด้านสุขภาพ สศ.3 /บนั ทึกดมื่ นม /บันทึกแปรงฟัน/ บนั ทกึ

การทานธาตุเหลก็
7 มกี ารรวบรวมผลงานนักเรยี น
8 บันทึกการสอนซ่อมเสิม /บันทึกการอ่าน/บนั ทกึ ความดี
9 บันทึกการอบรม Hoom Room
10 มีการจัดทำเค้าโครงงานวจิ ยั และพฒั นาการจัดการเรยี นรู้ในวชิ าที่

ตนรับผดิ ชอบและแก้ไขปัญหาการเรยี นการสอน (ทำวิจัยในชนั้
เรียน/PLC)

รวม
สรุปผลการปฏิบัติ รวม ร้อยละ

ลงช่อื ................................................. ผู้รับการนิเทศ ลงชื่อ.........................................ผนู้ ิเทศ
(..............................................) (..........................................)

ลงช่อื .........................................ผู้นเิ ทศ
(นายไพรชั ลิ้มวิไล)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวดั ท่ากระบือ (ทา่ กระบือพิทยาคาร)

แบบบนั ทกึ การนิเทศการเรยี น การสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนท่ี 1 (ครั้งที่ .....)

โรงเรยี นวดั ท่ากระบือ(ทา่ กระบอื พทิ ยาคาร)

ชั้นที่เข้าสงั เกต.............. วันที.่ ........เดอื น.................พ.ศ. .............ครูผู้สอน........................................................

ท่ี รายการนิเทศ การปฏบิ ัติ หมายเหตุ
12345

1 มเี ครอื่ งมอื วัดและประเมนิ ผล และทำการประเมินครบทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ คณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์

และจุดเนน้ 1= ปฏิบัตินอ้ ย

2 มีการวิเคราะห์ผู้เรยี นเป็นรายบคุ คลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ 2= ปฏบิ ัตปิ านกลาง

จดั การเรยี นรู้เพอ่ื พฒั นาผูเ้ รียนตามศักยภาพ 3= ปฏิบตั ไิ ด้ดี

3 ครูออกแบบและจัดการเรยี นรทู้ ตี่ อบสนองความแตกต่างระหวา่ ง 4= ปฏิบตั ดิ ีมาก

บคุ คล และพฒั นาการทางสติปญั ญา 5= ปฏบิ ตั ดิ ีเยี่ยม

4 ครใู ช้สอ่ื และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกบั การนำบริบทและภมู ิ

ปัญญาของทอ้ งถ่ินมาบรู ณาการในการจดั การเรียนรู้

5 ครูมีการวดั และประเมินผลทมี่ ุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนร้ขู องผู้เรยี น

ด้วยวกี ารที่หลากหลาย

6 ครูให้คำแนะนำ คำปรกึ ษา และแกไ้ ขปัญหาแกผ่ เู้ รยี นท้ังดา้ นการ

เรียนและคณุ ภาพชวี ติ ด้วยความเสมอภาค

7 ครูมกี ารศึกษาวจิ ัยและพฒั นาการจดั การเรยี นรใู้ นวิชาที่ตนรบั ผิดชอบ

และแก้ปัญหาการเรียนการสอน (ทำวิจยั ในช้ันเรยี นอยา่ งนอ้ ยภาค

เรียนละ1 เรอ่ื ง)

8 ครูจัดการเรยี นการสอนโดยนำหลักของปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

บูรณาการในการเรยี นการสอนในกล่มุ สาระตา่ งๆ

รวม

สรุปผลการปฏบิ ัติ รวม ร้อยละ

ลงชอ่ื ................................................. ผู้รับการนเิ ทศ ลงช่อื .........................................ผู้นเิ ทศ
(..............................................) (..........................................)

ลงชอื่ .........................................ผู้นเิ ทศ
(นายไพรัช ล้ิมวิไล)

ผ้อู ำนวยการโรงเรียนวดั ทา่ กระบอื (ทา่ กระบือพทิ ยาคาร)

แบบบนั ทกึ การนิเทศสือ่ /สอ่ื เทคโนโลยี การเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 (คร้ังท่ี .....)

โรงเรยี นวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพทิ ยาคาร)

ชัน้ ท่สี อน......................................วนั ท.่ี ..............เดือน............................พ.ศ...................

ประเภทของสอื่ การเรยี นการสอน

ส่ือทำมอื  , สื่อ(CAI)  ,ส่ือออนไลน์ ,ส่ือ E-Book ,สือ่ Application

ที่ รายการนเิ ทศ การปฏิบตั ิ หมายเหตุ
12345

1 ส่ือมีความสอดคลอ้ งกบั ตัวช้วี ัด ตามแผนการสอน 1= ปฏิบัตนิ ้อย

2 สือ่ มคี วามทันสมัย/ น่าสนใจ/ กระตุน้ การเรียนรู้ 2= ปฏบิ ตั ิปาน

3 สื่อเหมาะสมกับช่วงวัย/ระดับช้นั กลาง

4 ส่ือมคี ณุ ภาพ มีเทคนิคการผลิตที่ดี มคี วามชัดเจน 3= ปฏิบัตไิ ดด้ ี

5 ส่ือใชง้ านได้ง่าย ไม่ซับซอ้ นในการนำเสนอ 4= ปฏบิ ัตดิ มี าก

6 สื่อสามารถทำให้ผูเ้ รียนสามารถคิดแยกแยะ/มคี วามคดิ รวบ 5= ปฏิบตั ิดี
ยอดเดียวกนั /เกิดประสบการณร์ ่วมกัน เยี่ยม

7 สอ่ื มีความคุ้มค่ากบั เวลาและการใชง้ บประมาณ

รวม

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิ รวม รอ้ ยละ

ลงชื่อ................................................. ผรู้ ับการนเิ ทศ ลงชอื่ .........................................ผนู้ เิ ทศ
(..............................................) (..........................................)

ลงชื่อ.........................................ผูน้ ิเทศ
(นายไพรชั ลมิ้ วไิ ล)

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นวัดทา่ กระบอื (ท่ากระบือพทิ ยาคาร)

แบบตรวจสอบการปฏบิ ตั ิงานของครู

โรงเรยี นวัดท่ากระบอื (ท่ากระบือพทิ ยาคาร) ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

ใหค้ รทู ุกท่านประเมนิ การปฏบิ ตั งิ านในการจัดการเรยี นการสอนของท่านในทกุ ส้นิ ภาคเรยี น โดยตอบขอ้ มลู

ตามความเป็นจรงิ เพอื่ ประโยชน์ในการพฒั นาคณุ ภาพการจดั การเรียนการสอนของโรงเรยี นในโอกาสตอ่ ไป

ท่ี รายการ ผลการปฏบิ ัติงาน หมายเหตุ
ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

1 จัดทำกำหนดการสอน/หนว่ ยการเรียนรู้

2 จดั ทำแผนการจัดการเรียนร้ทู ีย่ ึดนกั เรียนเปน็ สำคัญ

3 จดั ทำแผนการสอนแบบโครงงาน

4 จัดทำงานธุรการช้นั เรียนอย่างเป็นระบบ

5 มกี ารจดั เกบ็ ผลงานนกั เรยี น

6 จดั ทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN )

7 จดั ทำวจิ ัยในชน้ั เรียนอยา่ งน้อยภาคเรียนละ1 เรือ่ ง

8 ผลติ ส่ือการเรียนการสอน(ครูสร้างส่อื การสอน) หรือ แบบฝึกทักษะ

นักเรียน

9 จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลนกั เรยี นรายบุคคล

10 จดั ทำเครื่องมอื ในการวัดและประเมนิ ผลนักเรยี นอย่างหลากหลาย

(ใบงาน/แบบทดสอบ)

11 ดำเนนิ การวัดและประเมินนกั เรียนครบทกุ ตัวชว้ี ัด

12 จดั ทำข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน

13 สง่ เสรมิ /ฝกึ ทักษะทางวชิ าการหรือทักษะอาชีพ

14 ตดิ ตามและแกไ้ ขปญั หาให้กบั นักเรียนท่มี ีปัญหาทางการเรียน

15 มกี ารนำนักเรยี นไปศกึ ษาแหลง่ เรียนรู้ /แหล่งเรยี นรูภ้ ายนอก/

แหล่งเรยี นรภู้ ายในโรงเรียน/แหลง่ เรยี นรู้ออนไลน์ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

รวม

ลงชอื่ .................................................ผปู้ ระเมนิ ตนเอง
(...................................................)

ลงชอ่ื ......................................ผู้บรหิ ารสถานศึกษา
( นายไพรัช ล้มิ วไิ ล )

ผู้อำนวยการโรงเรยี นวัดท่ากระบอื (ทา่ กระบือพิทยาคาร)


Click to View FlipBook Version