The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by niksas3012, 2021-02-21 03:52:19

BUKU PENGURUSAN PANITIA RBT 2021

PANITIA RBT SK TAMAN SEGAR

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

TERAS PERKHIDMATAN

❖ BERAZAM MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN
❖ BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
❖ BERUSAHA MENANGKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI
❖ BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA
❖ BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN

MUSUH-MUSUH NEGARA
❖ BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN

KEMESRAAN
❖ BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN

MUSUH-MUSUH NEGARA
❖ BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN

PEMBANGUNAN NEGARA

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

MOTO, VISI DAN MISI
PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

MOTO PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI

KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

VISI PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI AKTIF DAN CEMERLANG
DI SKTS MENJELANG 2023

MISI PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI

MENJADIKAN PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEBAGAI
PUSAT UNTUK MELAHIRKAN MURID-MURID YANG MEMPUNYAI
KEMAHIRAN YANG TINGGI DALAM PELBAGAI ASPEK KE ARAH
MEMACU KECEMERLANGAN DARI SEGI AKADEMIK, SAHSIAH, KO-
KURIKULUM DAN SEBARANG AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN
KEHIDUPAN HARIAN DI SAMPING MENJADIKAN MATA PELAJARAN INI
SEBAGAI DISIPLIN ILMU UNTUK PEMBELAJARAN SEUMUR HIDUP
DALAM MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN

KEMAKMURAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

MATLAMAT PANITIA
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI

• Mencapai target 100% lulus dalam Ujian Bulanan
Berpusat, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan
Peperiksaan Akhir Tahun.

• Memastikan Proses Pengajaran dan Pembelajaran
dijalankan mengikut garis panduan yang telah
ditetapkan oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum
dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

• Melahirkan guru-guru REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI yang mahir dan menguasai
sepenuhnya kemahiran serta kaedah atau teknik
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam
mata pelajaran REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI.

• Melahirkan murid-murid yang dapat mengaplikasikan
kemahiran-kemahiran yang dipelajari di dalam bilik
darjah dalam kehidupan harian.

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

CARTA ALIR
PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

PERANAN PANITIA
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1. Memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran REKA
BENTUK DAN TEKNOLOGI yang terkini untuk kegunaan ahli panitia.

2. Menyedia serta menyelaraskan Rancangan Pelajaran Tahunan mengikut
Penggal Persekolahan.

3. Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan bacaan
tambahan yang sesuai dengan pembelajaran pelajar dan kegunaan guru-
guru REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI untuk dibekalkan di PSS.

4. Menyelaras soalan ujian dan penilaian bagi setiap kelas.
5. Mengkaji dan menganalisis keputusan ujian dan penilaian Panitia REKA

BENTUK DAN TEKNOLOGI bagi semua murid dalam tiap-tiap ujian dan
penilaian, mengambil langkah-langkah serta melaksanakan strategi-strategi
mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran.
6. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala serta selaras dengan takwim
sekolah. Mengadakan perjumpaan Ad-Hoc apabila dan jika perlu.
7. Mengatur perjumpaan atau mesyuarat ahli-ahli Panitia REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI secara formal atau tidak formal untuk merancang dan
membincangkan masalah-masalah atau isu-isu berhubung dengan kaedah
mengajar serta mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut.
8. Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru dengan ahli-ahli lain yang
diperolehi setelah mengikuti kursus, mesyuarat atau taklimat.
9. Menjana minat ahli-ahli Panitia REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI supaya
mengadakan penyelidikan pembangunan (R&D).
10. Mewujudkan kerjasama efektif dengan persatuan akademik dari sekolah lain
dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai
matlamat pengajaran dan pembelajaran.

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

MESYUARAT PANITIA
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Perkara-perkara yang perlu dibincangkan dalam Panitia REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI ialah:
1. Menentukan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini.

2. Menyelaras format penulisan Rancangan Mengajar Harian.

3. Mengkaji keberkesanan dan kelemahan buku teks.

4. Mencadangkan buku-buku rujukan, bahan-bahan kurikulum dan BBM.

5. Penyelarasan ujian dan penilaian serta tindak ikut.

6. Mengkaji punca kelemahan pelajar dan cara mengatasinya serta tindakan
pembetulan yang perlu dilakukan.

7. Membincangkan keperluan mengadakan latihan dalaman, bengkel atau
taklimat yang sesuai.

8. Membincangkan terguran dan pengesyoran daripada Guru Besar, GPK, PPD,
JPN serta lain- lain yang berkaitan.

9. Memaklumkan kepada ahli tentang arahan-arahan terbaru

serta mengambil respon serta merta terhadap mana-mana Surat Pekeliling atau arahan-
arahan jabatan.

10. Mengkaji dan menilai keberkesanan pelaksanaan pangajaran dan
pembelajaran Bahan REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI di dalam bilik darjah
serta melaksanakan tindakan-tindakan pembetulan atau menambah baik nilai
sedia ada.

11. Menilai keberkesanan program-program yang telah dilaksanakan serta
membincangkan pelan tindakan dan persediaan bagi program-program yang
belum dilaksanakan.

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

SPESIFIKASI TUGAS SETIAUSAHA
PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Setiausaha Panitia - nadi penggerak sesebuah panitia.
Kriteria setiausaha panitia adalah seperti berikut:

❖ Kelayakan ikhtisas
❖ Pengalaman mengajar Prestasi kerja
❖ Sifat-sifat kepimpinan Berkualiti
❖ Kecenderungan, minat dan keupayaan.

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
SETIAUSAHA PANITIA

✓ Mengeluarkan surat panggilan mensyuarat kepada semua ahli
panitia dan para jemputan yang lain.

✓ Menyediakan segala agenda mesyuarat setelah berunding dengan
Ketua Panitia.

✓ Menyediakan minit mesyuarat panitia dengan segera.
✓ Menyediakan salinan minit mesyuarat kepada AJK Panitia dan

pihak sekolah.
✓ Menyimpan rekod-rekod pengurusan dan perjalanan panitia serta

fail-fail panitia.
✓ Menyimpan dokumen-dokumen dan maklumat-maklumat yang

berkaitan.
✓ Mengemaskini fail-fail bagi tahun-tahun semasa seperti yang

ditetapkan.
✓ Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke

semasa.

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

SPESIFIKASI TUGAS KETUA PANITIA
PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Ketua panitia adalah bertanggungjawab kepada Guru Besar di sekolah
masing-masing terhadap:

• Perancangan
• Pengelolaan - program Panitia REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

di sekolahnya
• Pelaksanaan

KRITERIA PERLANTIKAN KETUA PANITIA

➢ Guru terkanan
➢ Berpengalaman
➢ Prestasi kerja baik
➢ Sifat kepimpinan

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
KETUA PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

❖ Mengetuai Panitia REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI. Menganggotai
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

❖ Melantik Setiausaha Panitia dari kalangan Ahli Panitia.
❖ Mempengerusikan Mesyuarat Panitia.
❖ Merancang aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan pencapaian REKA

BENTUK DAN TEKNOLOGI.
❖ Memastikan minit mesyuarat disediakan dan disampaikan kepada

Guru Besar, GPK dan AJK Panitia.
❖ Memastikan kesemua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan

dengan sempurna.
❖ Menjadi fasilitator di antara Ahli Panitia dengan semua pihak yang

lain tentang hal yang berkaitan dengan REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI.
❖ Memberi perhatian kepada semua keputusan ujian dan peperiksaan
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI untuk menjamin pencapaian
pelajar.

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

SPESIFIKASI TUGAS AJK
PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

AJK Panitia - jentera penggerak sesebuah panitia. Kriteria-kriteria AJK Panitia
adalah seperti berikut:

❖ Pengalaman mengajar
❖ Prestasi kerja
❖ Berkualiti
❖ Kecenderungan, minat dan keupayaan.
❖ Komitmen dan kerja

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AJK PANITIA
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

• Menghadiri dan menyertai mesyuarat panitia.
• Menyetujui cadangan-cadangan yang dirancang dalam mesyuarat panitia.
• Menjalankan aktiviti-aktiviti atau program yang dirancangkan sebaik mungkin.
• Memberi perhatian dan membuat analisa/post mortem ujian dan peperiksaan

yang telah dijalankan bagi mengkaji kekuatan dan kelemahan yang ada.
• Membuat aktiviti pemulihan dan pengayaan bagi setiap murid lemah.
• Menjalankan tugas-tugas lain yang diamanahkan.
• Bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan.
• Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan BBM dan bilik-bilik khas.
• Membantu menguruskan bank-bank soalan.

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2021
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

ENROLMEN MURID 2021

KEMASKINI 20 JANUARI 2021

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

TAKWIM PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2021

BULAN AKTIVITI TINDAKAN

JANUARI MINGGU PERTAMA – KEEMPAT Semua Guru RBT
Penyelarasan Rancangan Pengajaran Tahunan dan
Rancangan Pengajaran Harian
Menyusun atur bahan media dan alatan RBT
Memastikan semua murid mempunyai Buku Teks

FEBRUARI MINGGU PERTAMA – KEDUA Semua Guru RBT
P&P seperti biasa
Mesyuarat Panitia RBT Bil. 1 (8 Feb 2021) Semua Guru RBT
Gotong-royong Bilik RBT Ketua Panitia

MINGGU KE TIGA – KEEMPAT
Penggubalan dan penyediaan kertas Ujian
Pertengahan Penggal 1

MAC MINGGU PERTAMA – KEDUA
UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1
Analisis ujian Semua Guru RBT
Pentaksiran PBD Ketua Panitia

PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID Ketua Panitia/Guru RBT

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 27 MAC – 4 APRIL 2021

APRIL MINGGU PERTAMA – KEEMPAT Semua Guru RBT
Penyediaan Bahan Projek Murid (1)

MINGGU KEEMPAT Semua Guru RBT
Ketua Panitia
Penggubalan dan penyediaan soalan Peperiksaan
Penggal 1

Mesyuarat Panitia RBT Bil. 2 (22 April 2021)

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

MEI PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA : 21-28 Mei 2021

MINGGU KEEMPAT Ketua Panitia
Analisis Peperiksaan Penggal 1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 29 MEI – 13 JUN 2021

JUN MINGGU PERTAMA
Cuti Pertengahan Penggal 1

MINGGU KEDUA – KEEMPAT Semua Guru RBT
P&P seperti biasa

JULAI MINGGU PERTAMA Ketua Panitia
Mesyuarat Panitia RBT Bil. 3 (06 Julai 2021) Semua Guru RBT

MINGGU KEDUA Ketua Panitia
Penyemakan hasil kerja murid
Semua Guru RBT
MINGGU KETIGA – KEtiga
Penyediaan Bahan Projek Murid (2)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 17-25 JULAI 2021

MINGGU PERTAMA Semua Guru
Pelancaran Bulan Panitia
OGOS

MINGGU KEDUA – KEEMPAT Semua Guru RBT
P&P seperti biasa
Pentaksiran PBD

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 11 -19 SEPT 2021

SEPTEMBER MINGGU PERTAMA-KEDUA
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH
Penyediaan Bahan Projek Murid (3)

Semua Guru RBT

MINGGU KEEMPAT

Penggubalan dan penyediaan soalan Peperiksaan
Penggal 2

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

OKTOBER MINGGU PERTAMA-KEEMPAT Semua Guru RBT
P&P seperti biasa
Kemaskini dan menyiapkan kesemua projek murid Semua Guru RBT
Ketua Panitia
NOVEMBER MINGGU PERTAMA
Kemaskini dokumentasi murid
Kemaskini fail Panitia

MINGGU KETIGA-KEEMPAT
Peperiksaan Akhir Tahun (12-19 Nov 2021)
Mesyuarat Panitia RBT Bil. 4 (23 Nov 2021)

MINGGU KETIGA – KEEMPAT
Analisis Peperiksaan Semester 2

DISEMBER MINGGU PERTAMA Semua Guru RBT
Hantar Laporan Akhir Tahun Ketua Panitia
Perancangan Aktiviti 2022

CUTI AKHIR TAHUN 11 DIS 2021 – 02 JAN 2022

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

CARTA ORGANISASI
PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI/TMK

SK TAMAN SEGAR 2021

GURU BESAR

PUAN AINON BINTI MOHAMED ASARI

PENOLONG HAL EHWAL MURID PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

EN. MOHD IZUDDIN PUAN ROSNI BINTI PUAN SARA BINTI
SHAH B ABDULLAH OTHMAN AHMAD TERMIZI

SETIAUSAHA KURIKULUM

PN. NOOR HIRMAWATY BINTI WAHIDON

KETUA PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI

EN. SYED ALWI BIN HUSAIN

SETIAUSAHA PANITIA

PN. NIK SASLIZA BINTI NIK
SABERI

EN. MOHD YUSMAN BIN EN. NASRUL ASRAF EN. MOHD AZUAN EN. MUHAMMAD SHAHRIR
YAHAYA BIN MD NASIR BIN ABDUL AZIZ B NORKHIR
(RBT) (RBT) (TMK)
(RBT)

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

SENARAI NAMA GURU MATA PELAJARAN DAN KELAS
REKA BENTUK & TEKNOLOGI/TMK
SK TAMAN SEGAR 2021

Bil. NAMA GURU KELAS YANG
1. EN. SYED ALWI BIN HUSAIN DIAJAR
2. PN. NIK SASLIZA BT NIK SABERI
3. EN. NASRUL ASRAF BIN MD NASIR 6 CENDEKIAWAN
4. EN. MOHD YUSMAN BIN YAHAYA 6 ILMUWAN

6 NEGARAWAN
6 SASTERAWAN

5 CENDEKIAWAN

4 CENDEKIAWAN
4 ILMUWAN

4 NEGARAWAN
4 SASTERAWAN

5 ILMUWAN
5 SASTERAWAN

5. EN. MOHD AZUAN BIN ABDUL AZIZ 5 NEGARAWAN
6. EN. MUHAMMAD SHAHRIR B NORKHIR
SEMUA KELAS
TAHUN 6
(TMK)

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

SENARAI BUKU TEKS DAN RUJUKAN

BIL. JUDUL BUKU PENGARANG PENERBIT
DBP
1. Buku Teks Reka Siti Hanim Yunus DBP
Bentuk Dan
Teknologi Tahun 4 xxx DBP
Mohd Rahim Bin Mohd
2. Buku Teks Reka Sasbadi
Bentuk Dan Sharif Cemerlang
Teknologi Tahun 5 Wan Mahiswandi Bin Nusamas
PEP Publication
3. Buku Teks Reka Wan Ismai
Bentuk Dan -
Teknologi Tahun 6
Zahid Salleh
4. Super Skills Aleesya Aiman
Integrasi RBT
Tahun 4 -

5. Semarak
Cemerlang Tahun 4

6. Saya Kuasai KBAT
Tahun 4

7. Rampaian Topikal
ACE (RBT) Tahun 4

8. Rampaian Topikal
ACE (RBT) Tahun 5 - PEP Publication

9. Rampaian Topikal
ACE (RBT) Tahun 6 - PEP Publication

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

FASA 1: Tahun 4 – 28 Jun 2021
Tahun 5 – 05 Julai 2021
Tahun 6 – 17 Julai 2021

BIL MATA PELAJARAN TAHUN PENYEMAK

1. REKA BENTUK & TEKNOLOGI TAHUN 4 EN MOHD IZUDDIN SHAH B ABDULLAH
HINGGA GPK HAL EHWAL MURID
2. REKA BENTUK & TEKNOLOGI TAHUN 5
TMK PUAN AINON BINTI MOHAMED ASARI
TAHUN 6 GURU BESAR

JADUAL PENCERAPAN GURU SESI 2021

FASA 1: 05 APRIL HINGGA 07 MEI 2021
FASA 2: 02 JULAI OGOS HINGGA 10 SEPTEMBER 2021

BIL NAMA GURU PENCERAP

1. EN. SYED ALWI BIN HUSAIN PUAN AINON BINTI MOHAMED ASARI
GURU BESAR
2. PN. NIK SASLIZA BT NIK SABERI
PUAN ROSNI BINTI OTHMAN
3. EN. NASRUL ASRAF BIN MD GPK PENTADBIRAN
NASIR
PUAN SARA BINTI AHMAD TERMIZI
4. EN. MOHD YUSMAN BIN YAHAYA GPK KOKURIKULUM

5. ENCIK MOHD AZUAN BIN ABDUL PUAN ROSNI BINTI OTHMAN
AZIZ GPK PENTADBIRAN

6. ENCIK MUHAMMAD SHAHRIR B EN MOHD IZUDDIN SHAH B ABDULLAH
NORKHIR GPK HAL EHWAL MURID

PUAN AINON BINTI MOHAMED ASARI
GURU BESAR

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

JADUAL UJIAN/ATI 2021
SK TAMAN SEGAR

JENIS UJIAN/ATI TARIKH MATA PELAJARAN
xxxxx RBT
UJIAN/ATI xxxxxx
XXXX xxxxx (TAHUN 4,5&6)

UJIAN/ATI RBT
XXXX (TAHUN 4,5&6)

UJIAN/ATI RBT
XXXX (TAHUN 4,5&6)

JADUAL PENYEDIA SOALAN TAHUN 2021
SK TAMAN SEGAR

BIL. JENIS TAHUN NAMA GURU
PEPERIKSAAN
TAHUN 4 EN. NASRUL ASRAF BIN MD NASIR
1. UJIAN/ATI TAHUN 5 EN. NASRUL ASRAF BIN MD NASIR
XXXX TAHUN 6
TAHUN 4 EN. SYED ALWI BIN HUSAIN
2. UJIAN/ATI TAHUN 5 EN. NASRUL ASRAF BIN MD NASIR
XXXX TAHUN 6 EN. MOHD YUSMAN BIN YAHAYA
TAHUN 4
3. UJIAN/ATI TAHUN 5 EN. SYED ALWI BIN HUSAIN
XXXX TAHUN 6 EN. NASRUL ASRAF BIN MD NASIR

PN. NIK SASLIZA BT NIK SABERI
EN. SYED ALWI BIN HUSAIN

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM)
TAHUN 2021

MATA PELAJARAN: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
ANGGARAN PERUNTUKAN: RM 5,700.00

BIL. PERKARA ANGGARAN CATATAN
PERBELANJAAN (RM)

1. Baki Tahun 2020 RM 00.00
2. Peruntukan 2021 RM 5,700.00

3. Suku pertama : Jan - Mac RM 200.00
KERTAS A4 PUTIH (5 reams) RM 800.00
Dokumentasi/ Laporan/Kertas kerja
Kertas berwarna (1 ream)

Minggu Panitia RBT

Bahan Bantu Mengajar KSSR Tahun 4,5 & 6 RM 1200.00

Suku kedua: April - Jun RM2400.00
4. Bahan Projek RBT Tahun 4, 5 & 6 RM300.00

Suku ketiga: Jul – Sept
5. Membeli bahan habis guna

a) Spray warna
b) Turpentine
c) Fabrik jahitan
6. d) Cat

Suku keempat: Okt – Nov

7. Membeli alatan bagi menggantikan alatan

yang telah rosak RM800.00

JUMLAH = RM5700.00 Baki=

RM00.00

Jumlah anggaran perbelanjaan ialah: Ringgit Malaysia Lima ribu tujuh ratus sahaja.

Disediakan oleh,

…………………………………………………….
(SYED ALWI BIN HUSAIN)
Ketua Panitia Reka Bentuk dan Teknologi

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

QR CODE
DOKUMEN STANDARD/SUKATAN PELAJARAN

RBT TAHUN 4

RBT TAHUN 5

RBT TAHUN 6

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

QR CODE

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

QR CODE
RANCANGAN PERANCANGAN TAHUNAN

RBT TAHUN 4

RBT TAHUN 5

RBT TAHUN 6

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

Modul Mikropengawal Sekolah
Rendah Tahun 5-jpn wpkl

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SK TAMAN SEGAR
KEMAHIRAN PEMACU KECEMERLANGAN


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KERTAS KERJA MUSALLA AL MUQARRABIN
Next Book
Mediterraneo e dintorni n. 31 - Gennaio 2021