The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-Book สถานที่ท่องเที่ยว ต.ดอนงัว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuenghattaya, 2021-11-03 23:13:14

E-Book สถานที่ท่องเที่ยว ต.ดอนงัว

E-Book สถานที่ท่องเที่ยว ต.ดอนงัว

สถานท่ที อ่ งเที่ยว
ตาบลดอนงัว
อาเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม

สารบัญ

วัดบา้ นดอนงัว
วัดบา้ นหนองขาม
สวนสาธารณหนองเดิน่
โคก หนอง นา โมเดล
บ้านสวนคุณนาย

วัดบ้านดอนงวั

วัดบา้ นดอนงัว : สรา้ งข้นึ เมือ่ ปี พ.ศ. 2525 เป็นแหล่ง

ทอ่ งเที่ยวทางศาสนา และ วฒั นธรรม เป็นศนู ยร์ วมจติ ใจของชาว
บ้านดอนงวั ทงั้ 5 หมบู่ ้าน มพี ระธาตหุ ลวงปู่สงิ หท์ อง พระพทุ ธรปู
ศักดิส์ ิทธิ์ ประดิษฐาน อยูใ่ นโบสถ์ และมีต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทีเ่ ชือ่
กันวา่ ตดั แล้ว แต่รากของลาตน้ ดีดกลบั มาทีเ่ ดิม จึงไมส่ ามารถ
ตัดหรือโคน่ ทิง้ ได้ จึงได้เป็นต้นโพธิท์ ี่เปน็ รม่ โพธิร์ ม่ ไทย ควู่ ัดบ้าน
ดอนงวั มานานกว่า 100 ปี

พระธาตุหลวงปสู่ ิงห์ทอง

พระธาตุหลวงปู่สิงหท์ อง : เปน็ สถานที่ชาวบ้านดอนงวั

เคารพบชู า เป็นที่ยึดเหนีย่ วจิตรใจของคนในชมุ ชน ประชาชนที่มา
ทาบญุ ก็มากราบไหว้สักการบชู า บนบานสิง่ ศกั ดิ์สิทธิใ์ ห้ปกปกั รกั ษา
คมุ้ ครอง ใหแ้ คล้วคลาดปลอดภัยปราศจากภยนั อนั ตรายใดๆทัง้ ปวง

วัดบ้านหนองขาม

วัดบา้ นหนองขาม : ตงั้ อยทู่ ี่ ตาบลดอนงัว อาเภอบรบอื

จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงคม์ หานกิ าย ก่อต้ังเมอ่ื ปี
พ.ศ. 2442

สิ่งกอ่ สร้างสาคัญภายในวดั หนองขาม ได้แก่ อโุ บสถ(สิม)
มลี ักษณะเปน็ สิมทึบแบบพ้ืนบ้านอสี าน ทีไ่ ดร้ บั อิทธิพลจากช่าง
ญวน ตกแต่งเปน็ ซุม้ โคง้ มพี ระพทุ ธรูปนนู ต่าอยู่ภายใน หลงั คา
ปกี นก และมีเสารองรบั โดยรอบ

สานกั ศลิ ปากรที่ 9 ขอนแก่น ดาเนินการบูรณะอุโบสถ(สิม)
เม่อื ปี พ.ศ. 2559 โดยเปน็ การบูรณะตามแบบสถาปัตยกรรมเดิม

หลวงปูพ่ รมมี พรมสโร

อนสุ รณร์ ูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส : วัดบา้ นหนอง

ขาม ที่ท่านได้มรณภาพแลว้ แตช่ าวบ้านหนองขามยงั คงเคารพนับถอื
จึงไดท้ าเป็นรูปเหมอื นของหลวงปู่พรมมี พรมสโร มาประดิษฐานไว้
เพอ่ื ให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ สกั การบูชาและขอพรหลวงปู่
เพ่อื เป็นสิรมิ งคล

สวนสาธารณะหนองเดิน่

สวนสาธารณะหนองเดิน่ : เปน็ หนองน้าขนาดใหญ่

ใชใ้ นการผลิตนา้ ประปาของหมูบ่ ้าน รอบหนองเดิน่ เป็นสวน
สาธารณะ ใชใ้ นการทากิจกรรมของคนในชุมชน เชน่ การวิง่ ออก
กาลังกาย ลานเตน้ แอโรบิค จดั งานวนั ลอยกระทง ลานจัดกิจกรรม
งานพิธีตา่ งๆมรี ปู ปัน้ ววั เปน็ สญั ลักษณ์ของบา้ นดอนงัว ต้งั ไวท้ ีร่ มิ
ถนนข้างๆหนองเดิน่

โคก หนอง นา โมเดล บ้านแสบง

โคก หนอง นา โมเดล : โครงการตามแนวพระราชดาริ

เศรษฐกิจพอเพยี ง สืบสานศาสตรพ์ ระราชา คืนความชมุ่ ชน้ื ช่นื ฉ่า
ให้กบั ชีวิตเกษตรกรไทย การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ทีย่ ึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลกั เพอ่ื เพาะปลูก เปน็ แหล่งนา้ เปน็ ที่นา และเป็นที่
อยู่อาศยั สรา้ งความมน่ั คง ในแหล่งทากินดา้ นการเกษตร เลีย้ งสตั ว์
ดินขาดความอดุ มสมบูรณ์ ให้หันกลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุง
พ้นื ที่รองรบั ฝนตามธรรมชาติ และการเชือ่ มโยงวงจรชีวิต พชื สตั ว์
ให้เดินทางร่วมกันได้

บา้ นสวนคุณนาย

บ้านสวนคณุ นาย : เปน็ สวนผลไม้ พืชผกั สวนครัว หลาย
ชนิดตามฤดกู าล เชน่ นอ้ ยหน่า ละมุด ฝรัง่ กิมจู แก้วมงั กร
พทุ รา มะพรา้ วนาหอม กล้วย ออ้ ย ไม้ประดบั ชนิดตา่ งๆ
บัววกิ ตอเรีย (บวั กระดง้ )บรรยากาศรม่ รื่น เป็นทีพ่ กั ผ่อน
ประชุม สมั มนา พบปะสังสรรค์ในงานต่างๆ
บ้านสวนคุณนาย : ตังอยู่ที่บา้ นเลขที่ ๑๓๖ หมู่ ๒ บา้ นดอน
งัว ตาบลดอนงวั อาเภอบรบือ จังหวดั มหาสารคาม
เบอร์โทร. ๐๖๓-๔๗๒๖๑๗๒

สวนผลไมบ้ ้านสวนคุณนาย

สวนผลไมบ้ ้านสวนคุณนาย

บรรยากาศบ้านสวนคุณนาย


Click to View FlipBook Version