The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Patcha Ree, 2022-04-11 01:56:25

รายงานการสอน4

รายงานการสอน4

Keywords: รายงานการสอน4

สายชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 2

คร้ังที่ 5 ระหวา่ งวนั ที่ 1-16 กันยายน 2564

onlin

นางสาวพชั รี แสนดี
ครูวทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการ
โรงเรยี นเทศบาลพลประชานุกูล

บันทกึ ข้อความ

ส่วนราชการ งานบรหิ ารงานวชิ าการ โรงเรียนเทศบาลพลประชานกุ ลู

ท่ี ขก ๕๓๐๐๖.๑/ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรอื่ ง รายงานการจดั การเรียนการสอนในระหวา่ งปิดเรยี น (กรณีเหตุพิเศษ) ครง้ั ที่ ๕

เรยี น ผอู้ ำนวยการโรงเรียนเทศบาลพลประชานกุ ูล

ด้วยโรงเรียนได้กำหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบ On Line /On Hand /
On Demand / On Air ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักเรียนระหว่างปิดเรียน (กรณีเหตุพิเศษ)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดให้รายงานการจัดการเรียนการ

สอนเปน็ รายบคุ คล น้ัน

บัดนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน On Line / On Hand / On Demand / On Air
ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหก้ บั นักเรยี น ระหว่างวนั ท่ี

๑ – ๑๖ กนั ยายน ๒๕๖๔ ของขา้ พเจา้ นางสาวพชั รี แสนดี ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการ
กล่มุ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี ๒ ไดด้ ำเนนิ การเปน็ ทเี่ รียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
การจัดการเรียนการสอน ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบ

ลงชื่อ ครูผสู้ อน
(นางสาวพัชรี แสนดี)

ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการ

ลงชือ่ หัวหน้าสายช้นั
(นางสาวชุติมา ธนาวฒั นากร)

ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการพเิ ศษ

งานบริหารงานวชิ าการ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

ตรวจแล้ว ทราบ

ลงชอ่ื ลงช่อื

(นางวชิราภรณ์ สิงห์พล) (นางนิรมล ศิริหล้า)
รองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา รองผอู้ ำนวยการสถานศึกษา รกั ษาการในตำแหนง่
วทิ ยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพเิ ศษ
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา

แบบบันทึกการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน On Line / On Hand / On Demand / On Air
ครผู ูส้ อน นางสาวพัชรี แสนดี

สอนกลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 12101
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศกึ ษา 2564

กำหนดการสอนระหว่างวันที่ ๑ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

สอื่ การสอน

คร้ังท่ี วนั /เดือน/ปี เวลา รูปแบบกิจกรรม/เร่อื ง นร.ชน้ั / (คลิปวดี โิ อ/PPT/
จำนวน (คน) ใบงาน/ใบความรู/้

อน่ื ๆ)

1 2 ก.ย. 64 ๑๒.๐0 – On Line กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนสายช้ัน คลิปวดิ โี อ/ใบงาน

๑๕.๐0 น. ภาษาไทย หวั ข้อทส่ี อน : ประถมศกึ ษาปที ่ี ๒

รจู้ กั คำนำเรื่อง เรอื่ ง ครวั ป่า เรียนจำนวน 40 คน

2 7 ก.ย. 64 ๑๒.๐0 – On Line กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรยี นสายชัน้ คลปิ วิดโี อ/ใบงาน

๑๕.๐0 น. ภาษาไทย หวั ข้อที่สอน : ประถมศกึ ษาปที ี่ ๒

เนื้อเรอ่ื ง เรื่อง ครวั ปา่ เรียนจำนวน 38 คน

3 11 ก.ย. 64 ๑๒.๐0 – On Line กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรยี นสายชัน้ คลิปวิดีโอ/ใบงาน

๑๕.๐0 น. ภาษาไทย หวั ข้อท่สี อน : ประถมศกึ ษาปที ่ี ๒

อธิบายเพิม่ เติมความรู้ เรื่อง ครัวปา่ เรยี นจำนวน 39 คน

4 16 ก.ย. 64 ๑๒.๐0 – On Line กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ นักเรียนสายชั้น คลปิ วิดโี อ/ใบงาน

๑๕.๐0 น. ภาษาไทย หัวข้อท่สี อน : ประถมศึกษาปที ี่ ๒

การสือ่ สาร : ฝกึ เลา่ นิทาน เรียนจำนวน 40 คน

ผลการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้
1. นักเรยี นและผ้ปู กครองให้ความสนใจในการเรียนดีขึ้นมาก จำนวนนกั เรียนเขา้ เรียน online เพ่ิมขึ้น
2. นักเรยี นสง่ แบบฝึกใบงาน กจิ กรรมต่างๆ ตามท่ีครูสอนและสง่ั งานผา่ นทาง Open chat ของสายชั้น
3. นักเรียนได้รับผลการตรวจงาน การชมเชย การแก้ไขงานเมื่อนักเรียนทำไม่ถูกต้อง และได้รับการบันทึก
คะแนนจากคุณครูเม่อื ทำงานสำเร็จเรยี บรอ้ ยและถูกต้อง

ปญั หา/อุปสรรค
1. กจิ กรรมการเรยี นเรียนแบบ On Line นกั เรียนเขา้ เรียนไม่ครบ เนอ่ื งจากนกั เรยี นสายช้ันประถมศึกษา
ปที ี่ ๒ เป็นนักเรียนชัน้ ทย่ี งั เป็นเดก็ เลก็ เรียน online ผ่านมอื ถอื ของผู้ปกครอง
2. นักเรยี นสง่ งานไม่ทันในชั่วโมงทคี่ รสู อน เนือ่ งจากบางครัง้ นกั เรยี นและผ้ปู กครองไม่ได้อยู่ด้วยกนั ในช่วง
ช่ัวโมงท่คี รไู ดท้ ำการสอนผู้ปกครองไปทำงานและนำมือถือไปดว้ ย ทำให้นักเรียนไม่ไดเ้ รยี น online
ในชว่ งเวลาน้ัน และการทำใบงานหรือการบ้านท่คี รสู ่ังอาจส่งงานล่าช้า เนือ่ งจากเหตุผลดังกลา่ ว
และการทำใบงาน/การบา้ นที่บา้ นไม่มคี รูคอยกำชับอาจทำผดิ ตอ้ งอาศยั ผู้ปกครองใหช้ ว่ ยกำชับแทน

ขอ้ เสนอแนะ
1. นักเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต มือถือและไม่มีโอกาสได้เรียน online ทางคณะครูสายช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๒ มมี ติในการประชุมของสายชั้น แกป้ ญั หาโดยแจกแบบฝึกหดั ประจำวิชา
ใหแ้ กผ่ ู้ปกครองในวนั ทีม่ ารับเงินคา่ อาหารกลางวนั และอาหารเสริมนม ของสายชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ ๒
2. นักเรยี นท่เี รยี น online ผ่านทางกลมุ่ Open chat สง่ งานไมท่ ันตามท่ีครนู ดั หมาย เนื่องจากปญั หา
ท่นี ักเรยี นและผู้ปกครองไมไ่ ด้อยูด่ ว้ ยกนั ในชว่ งชัว่ โมงท่คี รูไดท้ ำการสอน แก้ปญั หาโดยนกั เรียนสามารถ
สง่ งานเขา้ ในกลุ่ม Open chat ไดต้ ลอดเวลาโดยใหร้ ะบุว่าส่งงานของคุณครูทา่ นใด โดยครูประจำวชิ า
จะบันทกึ คะแนนใหใ้ นภายหลงั และชมเชยใหน้ ักเรยี นทราบเพื่อให้เกดิ กำลังใจในการเรยี น

ขอ้ สงั เกต พบว่าหลงั จากผปู้ กครองนำเอกสารมารับเงินชดเชยทร่ี ฐั บาลแจกและผปู้ กครองและนักเรียนได้
พบปะพดู คุยทำความเข้าใจในการจดั การเรียนการสอนกับคุณครู พบวา่ จำนวนนักเรียนทเ่ี ขา้ เรยี น online
มีจำนวนเพม่ิ มากขึน้ ซง่ึ เปน็ สญั ญาณของการจัดการเรียนการสอนทาง online Open chat ทดี่ ี

ลงช่อื ครผู ้สู อน
(นางสาวพัชรี แสนดี)

ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการ

คร้งั ที่ 5 ระหว่างวนั ท่ี 1-16 กันยายน 2564 นางสาวพชั รี แสนดี

วิชาภาษาไทย ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 2

2 ก.ย. 64 / 7 ก.ย. 64
11 ก.ย. 64 / 16 ก.ย. 64

รู้จกั คำนำเรอ่ื ง บทที่ 3 ครวั ป่า
เนอ้ื เรอื่ ง บทที่ 3 ครัวปา่
สงั เกตคำและฝึกอา่ น บทท่ี 3 ครัวป่า
การสื่อสาร : ฝึกเล่านิทาน

นกั เรยี นใหค้ วามสนใจ กิจกรรมการเรยี นแบบ On Line นักเรียน
ในการเรยี นจากกิจกรรมตา่ ง ๆ เขา้ เรยี นไม่ครบเนือ่ งจากบางคน ไมม่ มี อื ถอื
ทค่ี รสู อนผ่านทาง Line Open chat
ทง้ั วีดโี อคลปิ ใบงานและการสอน Online สว่ นใหญเ่ รียน Online ผ่านมือถือ
มกี ารโตต้ อบ ซกั ถามตดิ ตามและส่งงาน ผ้ปู กครอง ซึง่ ขณะที่ครูสอนบางครง้ั
ไม่ไดอ้ ยดู่ ้วยกนั ทำให้ การสง่ งานชา้
อย่างตอ่ เน่ืองด้วยดี

นักเรยี นทีไ่ มม่ มี ือถอื ไม่มีโอกาสได้
เรียน online ครไู ด้ให้เล่มแบบฝกึ หดั

นัดหมายใหผ้ ู้ปกครองมารับ
สว่ นการส่งงาน ครใู ห้โอกาสนักเรียน

สง่ งานย้อนหลงั ได้

ลงช่ือ ครผู สู้ อน
(นางสาวพัชรี แสนดี)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ตารางการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนสายช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๒ โรงเรยี นเทศบาลพลประชานกุ ลู
ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหก้ ับนกั เรยี น
ระหวา่ งวันท่ี ๑ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

การสอน : กิจกรรมวนั ที่ 2 ก.ย. 2564 On Line /
กิจกรรมการสอน : On Line หัวข้อท่สี อน : วิชาภาษาไทย ภาษาพาที รู้จกั คำนำเร่อื ง บทที่ 3 ครวั ปา่

โดยใหน้ กั เรยี นเรียน online จากไลน์กลุ่ม Open chat สายชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 2 ดูคลปิ และเรียนจาก
คลปิ ทค่ี ุณครสู ่งให้แล้วทำใบงานมาสง่ ครู

การดำเนนิ การ

การ

1. นำเสนอการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint

2. บนั ทกึ การสอนดว้ ย Free Cam

3. เรยี นรผู้ า่ นส่ือมัลติมีเดยี https://youtu.be/aYcgE6-PAWE

การเรยี นรู้/ผลงานนักเรยี น

การ

การสอน : กิจกรรมวนั ท่ี 7 ก.ย. 2564 On Line /
กิจกรรมการสอน On Line หัวข้อทส่ี อน : วิชาภาษาไทย เนื้อเรอื่ ง บทที่ 3 ครวั ป่า โดยให้
นักเรยี นเรียน online จากไลน์กลมุ่ Open chat สายช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ดคู ลิปและเรยี นจากคลปิ
ทคี่ ุณครสู ่งใหแ้ ล้วทำใบงานสง่ ครู
การดำเนินการ

การ

1. นำเสนอการสอนดว้ ยโปรแกรม PowerPoint

2. บันทกึ การสอนด้วย OBS Studio

3. เรยี นรู้ผ่านส่อื มลั ตมิ ีเดยี https://youtu.be/75AXZq7yc8w

4. ทำแบบทดสอบผา่ นสือ่ liveworksheets

การเรยี นรู้/ผลงานนักเรยี น

การ

การสอน : กจิ กรรมวันท่ี 11 ก.ย. 2564 On Line /
กจิ กรรมการสอน On Line หัวข้อทีส่ อน : วิชาภาษาไทย ภาษาพาที บทท่ี 3 เรอ่ื ง ครวั ปา่ ฝกึ อา่ น

รู้จักคำนำเร่อื งโดยใหน้ ักเรียนเรยี น online จากไลน์กลมุ่ Open chat สายช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 2 ดู
คลิปและเรียนจากคลิปทค่ี ุณครูส่งให้แล้วทำใบงานสง่ ครู

การดำเนนิ การ

การ

1. นำเสนอการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint
2. บันทกึ การสอนดว้ ย OBS Studio
3. เรยี นรูผ้ า่ นสอ่ื มลั ตมิ ีเดยี https://youtu.be/t_e6DvxiTjs

4. ทำแบบทดสอบผา่ นสอื่ liveworksheets

การเรยี นรู้/ผลงานนักเรยี น

การ

การสอน : กิจกรรมวนั ที่ 16 ก.ย. 2564 On Line /
กิจกรรมการสอน On Line หัวข้อท่สี อน : วิชาภาษาไทย การส่อื สารโดยการเลา่ นทิ าน โดยให้

นักเรียนเรียน online จากไลนก์ ล่มุ Open chat สายช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 2 ดูคลิปและเรียนจากคลปิ ท่ี
คณุ ครูส่งใหแ้ ลว้ ทำใบงานส่งครู

การดำเนินการ

การ

2. นำเสนอการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint
2. บนั ทึกการสอนดว้ ย FreeCam
3. เรยี นรู้ผ่านสอ่ื มัลตมิ เี ดยี https://youtu.be/shqZajczxIE

4. ทำแบบทดสอบผ่านสื่อ google form

การเรยี นรู้/ผลงานนักเรยี น

การ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 _นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยวร
Next Book
03. Djuharis KOS SMK PK a