The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิทานสำหรับเด็ก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanwara179492, 2021-09-21 08:44:37

นิทานสำหรับเด็ก

นิทานสำหรับเด็ก

นทิ านสอนใจ
สาํ หรบั เดก็

จดั ทําโดย นางสาวชุบศร บุญไพฑรู ม.4/1 เลขที24
นายปยณฐั พุทธรงค์ ม.4/1 เลขที 30

นางสาวกัญญว์ รา เรอื งชู ม.4/1 เลขที32
นางสาวศศิวมิ ล เสดสนิ ม.4/1 เลขที 40

นายพสั กร เยาวด์ าํ ม.4/1 เลขที 46

นทิ านสาํ หรบั ชนั ประถม
ศึกษาปที1

1.เสรมิ ปญญาเดก็ นทิ านจะชว่ ยใหเ้ ดก็ ฉลาด
ทังทางปญญา (IQ)

2.ทําใหเ้ ดก็ ชา่ งคิด ชา่ งถาม ชา่ งสงั เกต
3.คณุ ธรรม ไดร้ บั การปลกู ฝงคณุ ธรรมตังแต่
เดก็ จากเนอื หาในนทิ าน

นทิ าน เรอื ง เดก็ เลียงแกะ

รปู แบบการเขยี นนทิ าน เจตนาจะสอนความประพฤติอยา่ งใด
ประเภทนทิ านสอนใจ อยา่ งหนงึ

นทิ านทีนาํ เอาสตั วม์ าเปนตัวละครและสรา้ งเรอื งราวกลายเปน
นทิ านและตอนจบทกุ ครงั ก็จะแทรกขอ้ คิดเตือนใจเอาไว้

นทิ าน เรอื ง เดก็ เลียงแกะ

ณ หมูบ่ า้ นแหง่ หนงึ มเี ดก็ เลียงแกะคนหนงึ ทําหนา้ ทีต้อนฝูง
แกะออกไปกินหญา้ ทีเนนิ เขาเปนประจาํ ทกุ วนั และเขาก็ต้องนงั
เฝาเหล่าฝูงแกะ พรอ้ มคอยปกปองดแู ลไมใ่ หห้ มาปาเขา้ มา
ทํารา้ ยแกะของเขาได้

จนวนั หนงึ เดก็ ชายรสู้ กึ เบอื หนา่ ยทีต้องนังเฝาฝูงแกะเปนเวลา
นาน ๆ จงึ ไดค้ ิดหาเรอื งสนกุ ๆ ทําเพอื คลายเครยี ด เขาจงึ ได้แกล้ง

รอ้ งตะโกนออกไปวา่ "ชว่ ยดว้ ยจา้ ชว่ ยดว้ ยจา้ หมาปามากินแกะ
ของผมแล้ว" พรอ้ มกับวงิ หนอี ยา่ งตืนตระหนกเขา้ ไปในหมูบ่ า้ น

พวกชาวบา้ นไดย้ นิ วา่ มหี มาปามากินแกะ ก็พากันละทิงงานการทีทําอยู่
และรบี หยบิ อาวุธต่าง ๆ ทังจอบ มดี และขวานเพอื ออกมาชว่ ยไล่
หมาปา แต่เมอื พวกเขาวงิ ไปทีเนนิ เขา ก็พบวา่ ฝูงแกะกําลังกินหญา้
อยา่ งสบายใจ และไมเ่ หน็ วา่ จะมหี มาปาออกมากินแกะสกั ตัว

เจา้ เดก็ เลียงแกะเหน็ เหล่าชาวบา้ นวงิ กระหดื กระหอบมาทีเนนิ เขา ก็หวั เราะเยาะและพูดวา่ "ฮ่า ๆ
ๆ ไดแ้ กล้งหลอกคนนมี นั สนกุ จรงิ ๆ" แต่พวกชาวบา้ นทีโดนหลอกต่างรสู้ กึ โมโหเปนอยา่ งมาก
และดว้ ยความสนกุ สนานคึกคะนอง เดก็ เลียงแกะจงึ ยงั แกล้งหลอกแบบเดมิ อีกหลายครงั และ
พวกชาวบา้ นก็วงิ ออกมาชว่ ยทกุ ครงั แต่ก็พบวา่ เปนเพยี งแผนของเดก็ เลียงแกะเท่านนั

จนมาวนั หนงึ ไดม้ หี มาปาออกมาทํารา้ ยและไล่กินฝูงแกะของเขาจรงิ ๆ เดก็ เลียงแกะตกใจมาก รบี วงิ ออกไป
ตามชาวบา้ นพรอ้ มกับรอ้ งตะโกนวา่ "ชว่ ยดว้ ยจา้ ชว่ ยดว้ ยจา้ หมาปากําลังกินแกะของผม" เขารอ้ งตะโกนใหค้ น
มาชว่ ยจนเสยี งแหบเสยี งแหง้ แต่ก็ไมม่ ชี าวบา้ นคนไหนยอมออกไปชว่ ยเดก็ เลียงแกะเลยสกั คน ทังยงั ตอบเขา
กลับไปวา่ "คราวนเี จา้ หลอกพวกขา้ ไมไ่ ดอ้ ีกแล้วล่ะ ไมม่ ใี ครเชอื เจา้ อีกต่อไปแล้ว"

เดก็ เลียงแกะรสู้ กึ เสยี ใจมากทีไมม่ ใี ครเชอื เขาเลย ทําใหฝ้ ูงแกะของเขาถกู หมาปากินจนหมดฝูง เดก็ ชาย
รอ้ งไหส้ ะอึกสะอืนพรอ้ มกับพูดวา่ "เพราะขา้ ไมด่ เี อง ขา้ ชอบพูดโกหก แกล้งหลอกคนอืนเพราะเหน็ วา่ เปนเรอื ง
สนกุ แต่สดุ ท้ายการพูดโกหกของขา้ กลับทําใหข้ า้ เดอื ดรอ้ นเสยี เอง"

นทิ านเรอื งนสี อนใหร้ วู้ า่
คนทีชอบพูดโกหกเปนประจาํ เมอื ถึงคราวทีพูดความจรงิ ก็จะไมม่ ใี ครเชอื ซงึ มคี วาม
หมายตรงกับสภุ าษิตไทยทีวา่ "เดก็ เลียงแกะ" หมายถึงคนทีพูดโกหกจนเปนนิสยั จนไมม่ ี
ใครเชอื ถือหรอื ใหค้ วามสนใจกับคําพูดนัน ๆ ซงึ หากเดก็ ๆ อยากใหต้ ัวเองเปนคนนา่ เชอื ถือก็
ควรพูดแต่เรอื งจรงิ ไมพ่ ูดโกหก และไมแ่ ต่งเรอื งทีไมใ่ ชค่ วามจรงิ ขนึ มาเพอื หลอกแกล้งผู้
อืน เพราะหากพูดโกหกเปนประจาํ เมอื ถึงคราวทีเราพูดความจรงิ หรอื ต้องการความชว่ ย

เหลือ ก็จะไมม่ ใี ครเชอื เรา ดงั เชน่ เรอื งราวในนทิ านอีสปเรอื งนีค่ะ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
กษณเวียน...เกษียณวาร 2564
Next Book
اللغة العربية - للسنة الخامسة KSSM