The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

myPortfolio Ee Gek Lan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by IRENE EE, 2019-04-24 09:06:04

myPortfolio

myPortfolio Ee Gek Lan

myPortfolio

EE GEK LAN
GURU AKADEMIK BIASA SEKOLAH MENENGAH

BAHAGIAN : SMK TUN HAJI ABDUL MALEK
ALAMAT : KM. 10, CHENG 75250 MELAKA
NO. TELEFON : 06-3357473
NO. FAKS. : 06-3366720
LAMAN
SESAWANG : smkthammelaka.blogspot.com

1

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama : EE GEK LAN

Gelaran Jawatan : GURU AKADEMIK BIASA

Gred Hakiki Jawatan : DG 48

Tarikh Penempatan : 8 JUN 1998

DILULUSKAN OLEH

Nama : PN. ZAHRAH BINTI ABU NOH
Gelaran Jawatan : PEGAWAI PENILAI 1
Gred Jawatan : DG 52
Tarikh : 2 JAN 2019

2

JADUAL PENGEMASKINIAN

BIL. TARIKH TAJUK TANDATANGAN
1. 2 JAN 2019 PENYELIA

Penyediaan MyPortfolio PKP
MIgrasi Fail Meja ke MyPortfolio

3

KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT
Carta Organisasi 1-2
Carta Fungsi 3
Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi 4-5
Deskripsi Tugas 6-8
Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak 8-30
Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa 31
Senarai Borang 31
Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 32

4

1. CARTA ORGANISASI
1.1 CARTA ORGANISASI SMK TUN HAJI ABDUL MALEK, CHENG, MELAKA
JPN
PPD

5

1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SMK TUN HAJI ABDUL MALEK
PENGETUA

PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG
KANAN KANAN HEM KANAN KANAN PETANG KANAN PEND. KANAN

PENTADBIRAN KOKURIKULUM KHAS TINGKATAN 6

GURU AKADEMIK
BIASA

6

2. CARTA FUNGSI

GURU AKADEMIK BIASA

a) Bertanggungjawab dalam
memastikan pelaksanaan PdP
selaras dengan dasar KPM

b) Bertanggungjawab dalam menjaga
hal ehwal murid

c) Bertanggungjawab dalam
meningkatkan kemahiran dan
bakat murid dalam kokurikulum

PENGURUSAN PENGOPERASIAN

a) Pengurusan Pembangunan a) Pengurusan Kurikulum
Sumber Manusia b) Pengurusan Kokurikulum
c) Pengurusan Hal Ehwal Murid
b) Pengurusan Perhubungan
Luar

7

3. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI

GURU AKADEMIK BIASA

PENGURUSAN ORGANISASI
a. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel
c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar
PENGURUSAN KURIKULUM
a. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling

yang yang telah ditetapkan
b. Melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme

guru dan pencapaian murid
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
a. Melaksanakan program disiplin murid
b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah
PENGURUSAN KOKURIKULUM
a. Melaksanakan program Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan

Permainan

8

4. DESKRIPSI TUGAS

MAKLUMAT UMUM

GELARAN Guru Akademik Biasa KETUA Ketua Pengarah Pelajaran
JAWATAN
PERKHIDMATAN Malaysia

RINGKASAN KEDUDUKAN DI
GELARAN
JAWATAN GAB WARAN Rujuk waran B63

PERJAWATAN

GRED JAWATAN DG 48 BIDANG UTAMA Pendidikan

GRED JD SUB-BIDANG 1. Pengurusan
2. Pengoperasian
STATUS
JAWATAN Tetap DISEDIAKAN EE GEK LAN
OLEH Guru Akademik Biasa

HIRARKI 1 SMK TUN HAJI ABDUL DISEMAK OLEH EN. HALIM BIN HASHIM
(BAHAGIAN) MALEK PEGAWAI PENILAI I

HIRARKI 2 DILULUSKAN ZAHRAH BINTI ABU NOH
(CAWANGAN/ OLEH PEGAWAI PENILAI II
SEKTOR/UNIT)

SKIM Pegawai Perkhidmatan TARIKH 2 JANUARI 2019

PERKHIDMATAN Pendidikan DOKUMEN

TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN

Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta
550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan
Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara
holistik.

9

AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA

Melaksanakan PdP menggunakan 1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan
kaedah kaedah pedagogi yang 2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan
bersesuaian bagi memastikan objektif
pembelajaran tercapai Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi
4. Membuat refleksi dan penambahbaikan

Melaksanakan penilaian dan pentaksiran 1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/ program/

ke atas perkembangan dan pencapaian aktiviti

murid/ program/ aktiviti bagi mencapai 2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan

objektif yang dirancang pencapaian murid/ program/ aktiviti

3. Menyediakan pelaporan

Melaksanakan pengurusan kokurikulum 1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan

bagi mengoptimumkan bakat dan potensi Persatuan, Sukan dan Permainan

murid 2. Memantau kemajuan murid

3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid

4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan potensi

Membantu pengurusan hal ehwal murid 1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP
bagi memastikan kebajikan setiap murid 2. Menguatkuasakan peraturan sekolah
terpelihara 3. Memastikan keselamatan murid diutamakan
4. Memastikan keselamatan murid terjaga
5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada murid

Membangunkan profesionalisme secara 1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara
berterusan untuk peningkatan kendiri formal dan tidak formal untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran dalam PdP

2. Melibatkan diri dalam PLC

10

DIMENSI
● Mata pelajaran yang diajar: Bahasa Inggeris/Kemahiran Manipulatif/Pendidikan

Seni Visual
● Kelas yang diajar: M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7
● Bilangan murid yang diajar: 52 orang
● Bilangan waktu PdP: 34
● Kelab & Persatuan: Kelab Kebudayaan dan Pelancongan
● Badan Beruniform: -
● Sukan: Kelab Akuatik / Rumah Lekir

KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
• Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
• Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan

ATAU
• Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
KOMPETENSI

• Kemahiran pedagogi
• Kemahiran merancang dan menganalisis
• Kemahiran membimbing
• Kemahiran mengukur, menilai dan mentaksir
• Kemahiran berkomunikasi

PENGALAMAN
• Sekurang-kurang 1 tahun berpengalaman sebagai guru pelatih

11

PROSES KERJA

Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-
JAWAB YANG ADA UNDANG,
HUBUNGAN/ PERATURAN DAN
DIRUJUK PUNCA KUASA

Sebelum PdP

1. GAB Menyediakan dokumen-dokumen P
yang perlu serta disahkan oleh
Pentadbir Sekolah

2. GAB Menyediakan Rancangan PdP atau PK(P)
Fail Rekod Persediaan Mengajar
iaitu:

a) Sukatan Pelajaran dan
b) Huraian Sukatan Pelajaran
c) Rancangan Pelajaran

Tahunan
d) Jadual Waktu Peribadi dan
e) Jadual Waktu Kelas bagi

Guru Kelas.
f) Senarai Nama Murid
g) ‘Headcount’

3. GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran PK(P)
Harian (KSSR) mengikut format
penulisan berdasarkan sekurang-
kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)

a) Tema/Tajuk
b) Standard Kandungan
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak

4. GAB Semasa PdP PK(P)

Memastikan suasana bilik darjah
dalam keadaan kondusif.

5. GAB Mencatat Buku Laporan Kehadiran PK(P)
dan Disiplin Murid.

12

TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-
BIL. JAWAB YANG ADA UNDANG,
HUBUNGAN/ PERATURAN DAN
DIRUJUK PUNCA KUASA

6. GAB Melaksanakan PdP dan PK(P)
membimbing murid seperti yang
telah dirancang dalam Buku
Persediaan Mengajar (kecuali jika
terdapat perkara yang tidak dapat
dielakkan)

7. GAB Di dalam Bilik Makmal/Bilik PK(P)
Khas/PJPK:

a) Merekodkan pengambilan
peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk PdP
sebelum kelas bermula (jika
berkaitan)

b) Merekodkan penggunaan
PdP di bilik-bilk khas
(jika berkaitan)

c) Merekod pemulangan
peralatan yang telah
digunakan selepas tamat
PdP

8. GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan PK(P)
Murid:

a) Memeriksa hasil kerja murid.
b) Memulangkan tugas murid

yang telah diperiksa.
c) Memastikan murid membuat

pembetulan.
d) Menganalisis hasil

pembelajaran
e) Membuat refleksi dan

penambahbaikan.

13

CARTA ALIR

Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

TANGGUNGJAWAB Mula PROSES KERJA TEMPOH
GAB
GAB Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu 150 MINIT
GAB serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 15 MINIT
15 MINIT
GAB Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail
GAB Rekod Persediaan Mengajar

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
(KSSR ) mengikut format penulisan

Memastikan suasana bilik darjah dalam 3 MINIT
keadaan kondusif

Merekodkan pengambilan dan pemulangan 3 MINIT
peralatan dan bahan yang diperlukan

GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan 3 MINIT
GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

Mula

14

SENARAI SEMAK
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

1. Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan
oleh Pentadbir Sekolah

Menyediakan Rancangan PdP atau Fail Rekod Persediaan
Mengajar iaitu:

a) Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
a) Rancangan Pelajaran Tahunan
2. b) Jadual Waktu Peribadi dan
c) Jadual Waktu Kelas bagi

Guru Kelas.

d) Senarai Nama Murid
e) ‘Headcount’

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR) mengikut

format penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:

(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)

a) Tema/Tajuk

3. b) Standard Kandungan
c) Standard Pembelajaran

d) Objektif

e) Aktiviti

f) BBM

g) Refleksi/Impak

4. Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif.

5. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid.

Melaksanakan PdP dan membimbing murid seperti yang
6 telah dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali

jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan)

Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:

a) Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang

diperlukan untuk PdP sebelum kelas bermula (jika

7 berkaitan)
b) Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas

(jika berkaitan)

c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan

selepas tamat PdP

Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid:
a) Memeriksa hasil kerja murid.

8 b) Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa.
c) Memastikan murid membuat pembetulan.
d) Menganalisis hasil pembelajaran
e) Membuat refleksi dan penambahbaikan.

15

PROSES KERJA

Aktiviti 2: Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-
JAWAB YANG ADA UNDANG,
1. Arahan pelaksanaan program HUBUNGAN/ PERATURAN
2. P DIRUJUK DAN PUNCA
PK(P) / PK
3. Petang PK(P) / PK KUASA
Petang
4. PK(P) / PK
5. Petang A. PERANCANGAN GKMP
6.
7. P Menyediakan kertas kerja/
PK(P) / PK pelan tindakan yang
Petang mempunyai keperluan minimum
GAB seperti berikut :
a) Tajuk,
PK(P) / PK b) Tarikh, Masa, Tempat
Petang c) Kumpulan Sasaran
d) Objektif
e) KPI (Indikator Output dan

Outcome)
f) Implikasi Kewangan (Bajet)
g) Jawatankuasa Program
h) Strategi Pelaksanaan /

Jadual / Pengisian Program

Menentukan kaedah GKMP
pemantauan berdasarkan salah
satu dari kaedah berikut : PK(P) / PK
a) Pelaporan Jawatan kuasa Petang
GAB
Instrumen
b) Pengumpulan Data
c) Soal selidik
d) Temu bual
e) Semakan dokumen

Mendapatkan kelulusan
daripada PGB

Melaksanakan mesyuarat /
perbincangan jawatan kuasa

B. PELAKSANAAN GKMP / AKP
Melaksanakan program seperti
yang telah dirancang

C. PEMANTAUAN DAN GKMP / GAB /
PENGUKURAN AKP
Melaksanakan pemantauan dan
pengukuran
a) Pelaksanaan program
b) Pencapaian KPI

16

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-
JAWAB YANG ADA UNDANG,
Menyediakan laporan program HUBUNGAN/ PERATURAN
setelah program selesai. DIRUJUK DAN PUNCA
D. KEBERKESANAN
Kajian semula; PK(P) / PK KUASA
Menjalankan mesyuarat post Petang
8. GKMP mortem untuk mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan PK(P) / PK
9. P pelaksanaan program. Petang / GKMP /
GAB

10. PK(P) / PK Membuat tindakan susulan GAB
Petang berdasarkan keputusan
mesyuarat post mortem. PK(P) / PK
11. GAB Petang / GKMP
Penilaian prestasi;
Melaksanakan penilaian
prestasi ke atas kumpulan
sasar untuk melihat
keberkesanan pelaksanaan
program.

12. PK(P) / PK Membentangkan laporan GKMP / GAB
Petang penilaian prestasi dalam
mesyuarat.

13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan PK(P) / PK

berdasarkan keputusan Petang

mesyuarat.

14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. AKP

17

CARTA ALIR

Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti
Mula

PK(P) / PK Petang Tidak lulus Menyediakan kertas kerja 60 minit
PK(P) / PK Petang Penambahbaikan Mendapatkan kelulusan 1170 minit
P
GAB Lulus
Melaksanakan program

PK(P) / PK Petang Melaksanakan pemantauan 60 minit
pelaksanaan program

Ada isu

Tindakan Tiada isu
pembetulan Kajian semula

P

PK(P) / PK Petang Tindakan susulan 60 minit
GAB
GAB Menyedia dan membentang 1440 minit
GAB laporan dalam mesyuarat 1440 minit
20 minit
Melaksanakan tindakan
penambahbaikan

Merekod dan mendokumentasi

Tamat

18

SENARAI SEMAK

Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1. Menyediakan kertas kerja

2. Mendapatkan kelulusan

3 Melaksanakan program

4. Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program

5. Kajian semula

6. Tindakan Susulan

7. Membentang laporan dalam
mesyuarat

7. Melaksanakan tindakan
penambahbaikan

8. Merekod dan mendokumentasi

19

PROSES KERJA

Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan
dan Permainan.

TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
BIL. JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURA
ADA
HUBUNGAN/ N DAN
PUNCA
DIRUJUK KUASA

1. P Memberi arahan untuk PK KOKO /
melaksanakan aktiviti kokurikulum GAB

2. PK KOKO Membuat pelantikan jawatankuasa GAB
3. PK KOKO kokurikulum

4. GAB Membuat perancangan tahunan dan GAB
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum

Melaksana aktiviti kokurikulum yang PK KOKO
ditetapkan

5. PK KOKO Membuat pemantauan dan penilaian GAB
6. GAB kemajuan murid

7. PK KOKO Membuat perekodan dan analisis PK KOKO
8. GAB keputusan penilaian murid untuk
tindakan penambahbaikan prestasi
murid dalam kokurikulum

Membuat penilaian keberkesanan GAB
aktiviti kokurikulum dan membuat PK KOKO
penambahbaikan terhadap aktiviti
kokurikulum dari masa ke semasa

Membuat pelaporan dan
dokumentasi

20

CARTA ALIR

Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.

Tanggungjawab Proses Kerja Tempoh Masa

Mula

P Memberi arahan untuk melaksanakan 30 minit

aktiviti kokurikulum

PK KOKO Melantik jawatankuasa kokurikulum 60 minit
PK KOKO 120 minit
Membuat perancangan tahunan dan
GAB mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum

Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan

PK KOKO Memantau dan menilai kemajuan murid 120 minit
GAB
Merekod, menganalisis dan mengambil 120 minit
PK KOKO tindakan penambahbaikan prestasi murid
GAB dalam kokurikulum

Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum 60 minit
dan membuat penambahbaikan 20 minit

Pelaporan dan dokumentasi

Tamat

21

SENARAI SEMAK

Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

1. Menerima arahan daripada PGB untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum

2. Melantik jawatankuasa kokurikulum

3. Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum

4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan

5. Memantau dan menilai kemajuan murid

6. Merekod, menganalisis dan mengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum

7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuat penambahbaikan

8. Pelaporan dan dokumentasi

22

PROSES KERJA

Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-UNDANG,
JAWAB LAIN YANG PERATURAN DAN

ADA PUNCA KUASA
HUBUNGAN/

DIRUJUK

1. P Melantik guru disiplin PK HEM
(dalam kalangan GAB)
sekolah

2. P Mengadakan mesyuarat PK HEM
Pengurusan Disiplin

3. PK HEM Menyenaraikan kesalahan PK HEM
4. GAB disiplin sekolah: PK HEM

1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku

musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10.Kekemasan diri

Memantau dan
pemeriksaan bagi
pencegahan disiplin
sekolah.

5. PK HEM Merekod kes-kes disiplin PK HEM
dalam sistem

6. PK HEM Menganalisis kes-kes
disiplin

7 PK HEM Mengambil tindakan
berdasarkan prosedur
ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolah sepertimana
garis panduan yang
berkuatkuasa

8 PK HEM Melaporkan kes-kes disiplin
sekolah sepertimana garis
panduan yang
berkuatkuasa.

23

CARTA ALIR

Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid

Tanggungjawab Mula Proses Kerja Tempoh masa

P Melantik guru disiplin sekolah 120 minit
P
PK HEM Mengadakan mesyuarat pengurusan 120 minit
GAB disiplin 390 minit
PK HEM 1920 minit
PK HEM Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah 120 minit
PK HEM 120 minit
Memantau dan melaksanakan 620hahariri
pemeriksaan pencegahan 480 minit
disiplin sekolah

Merekod kes-kes disiplin
sekolah

Menganalisis kes-kes disiplin sekolah

Mengambil tindakan bagi kes disiplin
berdasarkan garis panduan

PK HEM Melapor kes disiplin sekolah

Tamat 120 minit

24

SENARAI SEMAK

Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

1. Melantik guru disiplin sekolah

2. Mengadakan mesyuarat Pengurusan
disiplin

Menyenaraikan kesalahan disiplin
sekolah:

1. Jenayah

2. Buli

3. Rokok

3 4. Ponteng sekolah
5. Lucah

6. Kurang sopan

7. Tingkah laku

musnah

8. Kelakuan nakal

9. Tidak patuh masa

10.Kekemasan diri

Memantau dan melaksanakan

4. pemeriksaan bagi pencegahan disiplin

sekolah.

5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM

6. Menganalisis kes-kes disiplin Merujuk kepada
buku peraturan
Mengambil tindakan berdasarkan disiplin sekolah

7. prosedur ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolah sepertimana garis

panduan yang berkuatkuasa

Melaporkan kes-kes disiplin sekolah

8. sepertimana garis panduan yang

berkuatkuasa.

25

PROSES KERJA

Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK

1. P Mengarahkan guru untuk mengisi
2. PK (P) Borang Matriks Kompetensi guru
3. PK (P) untuk mengenal pasti keperluan
4. PK (P) latihan.
5. P
Membuat Rumusan Analisis Matriks
Kompetensi

Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan
Latihan

Menyerahkan cadangan
perancangan latihan kepada
Pengetua untuk kelulusan.

Meneliti cadangan dan menentukan
jenis latihan yang diperlukan

6. PK (P) Menyediakan Jadual Perancangan
7. P Latihan dalam takwim sekolah
selepas kelulusan Pengetua
PK (P)
Memberi arahan kepada PK (P) untuk
8. menguruskan kursus / latihan yang
telah diluluskan

Menguruskan latihan (Sebelum ,
semasa dan selepas)

1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM

26

GAB 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
9. semasa dan selepas)

GAB i. Menyediakan senarai calon dan
GAB menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
10. PK (P) ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
11. GAB
12. GAB iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
13. PK (P) menyediakan minit curai dan
diserahkan kepada Pengetua/Guru
Besar/ PK (P) selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan.

iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM.

v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan

Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir
kursus untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan latihan personel

Merekod kehadiran kursus dalam Agensi
SPL KPM Yang
Mengendali
kan Kursus

Melaksana penilaian kendiri selepas
menghadiri latihan

Rekod dan dokumentasi

27

CARTA ALIR

Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel

TANGGUNGJAWAB MULA PROSES KERJA TEMPOH MASA
P
Mengarahkan guru untuk mengisi Borang 3900 min
PK (P) Matriks Kompetensi guru secara online
PK (P) untuk mengenal pasti keperluan latihan
PK (P) dalam Sistem SPL KPM.

Mencetak Rumusan Analisis Matriks 390 min
Kompetensi dalam Sistem eSPLG 780 min

Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan

Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua/Guru Besar
untuk kelulusan.

P Meneliti cadangan dan menentukan jenis 20 min
PK (P) latihan yang diperlukan

PGB Menyediakan Jadual Perancangan Latihan 180 min
PK (P) dalam takwim sekolah selepas kelulusan
PK (P) Pengetua / Guru Besar

GAB Memberi arahan kepada GPK untuk 180 min
GAB menguruskan kursus / latihan yang telah 30 min
diluluskan
PK (P)
Menguruskan latihan (sebelum, semasa
dan selepas)

Mengedar borang penilaian kursus kepada 30 min
peserta pada hari terakhir kursus untuk
menilai keberkesanan pelaksanaan latihan
personel

Merekod kehadiran kursus dalam SPL
KPM

Melaksana penilaian kendiri selepas 390 min
latihan

Salinan dan Rekod Fail

TAMAT 390 min

28

SENARAI SEMAK

Aktiviti 5: Mengurus Latihan Personel

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

Mengarahkan guru untuk mengisi Borang
1. Matriks Kompetensi guru untuk mengenal

pasti keperluan latihan

Membuat rumusan Analisis Matriks
2. Kompetensi

Mengkaji keperluan bidang latihan
3 berdasarkan Analisis Keperluan Latihan

Menyerahkan cadangan perancangan
4. latihan kepada Pengetua untuk

kelulusan.

Meneliti cadangan dan menentukan jenis
5. latihan yang diperlukan

Menyediakan Jadual Perancangan
6. Latihan dalam takwim sekolah selepas

kelulusan Pengetua.

Memberi arahan kepada Penolong Kanan
7. Pentadbiran untuk menguruskan kursus /

latihan yang telah diluluskan

Menguruskan latihan (Sebelum , semasa
dan selepas)

1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
8. ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG

2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)

9. i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.

ii. Memaklumkan kepada calon untuk

29

menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru
Penolong Kanan selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan..
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir kursus
10. untuk menilai keberkesanan pelaksanaan
latihan personel
Merekod kehadiran kursus dalam
11. eSPLKPM
Mengedarkan dan mengumpul borang
keberkesanan program selepas 1 bulan
12. kursus kepada guru untuk melaksana
penilaian kendiri.

13. Rekod dan dokumentasi

30

SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA

1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
3.0 Arahan Pegawai Pengawal 2018

SENARAI BORANG

BIL. BORANG KOD BORANG

1. PERMOHONAN CUTI REHAT KHAS

2. KEBENARAN KELUAR SEKOLAH

3. PEMERIKSAAN BUKU NOTA DAN LATIHAN

4. PENGAKUAN MENYERTAI LAWATAN /
KURSUS/PERMAINAN/OLAHRAGA PELAJAR

5. STANDARD 4

6.

7.

31

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
BIL. NAMA JAWATANKUASA
1. Guru Tingkatan Mutiara 7
2. AJK Bidang Pengurusan Kurikulum Pendidikan Khas
3. AJK PIBG
4. AJK Kecemerlangan Murid
5. Bendahari 3K & 2K
6. Guru Penasihat Kelab Akuatik ( Pengurus )
7. Guru Penasihat (Pen. Ketua) Kelab Kebudayaan dan Pelancongan

8 Guru Penasihat Rumah Lekir

32


Click to View FlipBook Version