The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tanakrit.ja.41.th, 2022-04-10 23:21:38

นายสุรัตน์ จันแย้ม

504

i,ouoo^n^V{"/ 'tvlg'taglflnuntu.fi1t
n.lntawfllI1 0.t?l:j:'t5
i.01l451t51U 6ndosro

d untluu bdbd

Ho.r ,uonfuruul u1nt

t:gu ulud:flu alJuEl! nu:nuTtL9tutn:.:n1:a1n?nn1''tivuull'tn1n 40fl .

:f.lW1 6, .ltl1tl?g o. n"l Uonl:01j:tJm:{fl'n1 o0'11-t?U oUU
b. rau-rianorirnr:riuivr€nn: (firorfldn) druru o orir

d'leifleJr6'0rrnfinm!:rr n;o'rrfilnr:d'oln:.rn'r:au:rtn:ilyrnrinr:r"nnr:ari:6nnr

:cUUv']U1n UAfl69l: . illirltl.l lYJi0lTAiuf,lnUn'lTifl1lnnn1:finU'l:vUlJyl?fl1n (:SUU0AILAU)
b6)

nlu Ln In:.: n'ti,l]g'tg uatafl:rnun1linfl1l01mnnu"t:vuu?l1R1n u:!nluiuu:c!1fu .fi. bdbd
.tu?-UJyl ??lg"laulmn-Unlu.lST
d - st riqunlnX bdbd fu Z
UU

tAaq[y. f15n']tLtLl':1uu::a'tnqulva.:n l g"tddl n{tntl0ttqyrru tuu)}1u'rf:

urrB'ru [ufi?{a 'uu?Eruacfidnnli :rrddauuaro4rrrufi1ea6ur{0r .:fiuunr:o'nnr:orirflnr*r:cuu

dninr6" luiud qlrn')nrl bdbd iilu:luuoautad Zoom Meeting Inui{U:vdrx.:'ru

nA Ul.llflAUln l nlU1! n1U 1l.: :0.140'11.110n11 lllUtAllT:rl'|I1l obd-bc(bdcnc(o

irura-ur :-rrfluadrr0.r'iro*ldiuaruaum:rvrilrnrirudrudrdurnguacroraur:vn.urfliJodr.ra.r
.J
fu
[an']frl]

n,it:gu!1vitar<t,u:o^n't:nn

tauanin?'r!JlJ"u6o

JC-''

(ur.rarrlYn:r:: sr"uana)
{airuronr:imara'a rmniin nr:'rr

aoruf, nrsr:r.riar:vtrwrl rJ:vdrtlnr:fi nnr uaasl
.rruorfi rfi nur:c!uuinrfr /ahuitrnr:

Iv: o-ddoo-odoo

Iv:ar: o-<dtoo-odoo
ar:u::ru6r6nynaind : Ubonratchathaniod

"un:u?iwrr! ua ?i{rfigu la:uriurrrinur ua:urhallg'nur,il"

*\'?! o Pirl6oo6663lsur6t66ood3n1lU)rtoF6Eltd6_b48!orut}in6d6r,b'Yodi36t, 9

.)b ,nE<'-:F.F; E' .g {:qa=
c E '* -FFdE5EI-#F=feF..rFrE'Eti'
r=6=:>ie,--
\o,;6 lc: -o. -

sts i6rc l€;-

nG -SZrr 'F ,5 'd1

3e YxO9 '=

?* 'r ---+-
s e=
F7
!E rclLUUgLi{LOrlLr A{Vl^gU$ FC;
3oB
! -=p1a
bt ,>,9
'= F F
.G €'!"='t .\lrt
G
F* ;ry k€rE5'E +q!:
= ' ===
= ,F. =

a CE E'.g- r=Pg3 Ftc
g!
=s 8u8g I=?t: f3iq?-lG {-
EF E );:i^="=:'.)=:FJ.==,
);:
"6 rH r! i: "= 7 )="
,5d.E6,,: P)i 5 i:
't< D .'=iir, ix

-'i o ,=E:-rE< n r(q Ep i- a

E

'6 ?

F "t=i;6.F.d34,i

g9xo0t ,q -q ? = 'Dbdb

i4i 1r7E ..qsY,: --q=q

,=Fi; .cA o 5 d\iri

c: "i

-= F

F

S.rfidlrrdro u

:r4a

14U\tf, OnaU:Un1:tUll?Yltl1fl

t1J8JUl4

tl-JvI..........tnou........................11.fl.

150{ nou:utull?llu'tn:

tiau {tiru':unr:ivrula-ar ninn :1g

01.lnn rU:AO??lUlaALrqUntlU:^i yafi5 obmd.olo/...........4l-?)1fl d $.t19,']uU bdbd

nrlradrdodd'rrflr iniu,u-u,rofio,our',g ldr6rp uro4iod 6'uudl n'rurarjr irJinur
fitauln:lnr:ordrdnur:cu!Tinrd drrinmunruvn::rnr:nr:ard':finur r::aralu ',tdo " uurf,o
$acfia'nnr: ::lfiouuarn4vrrafirfiarriarriunr:o'nnr:orirdnur:;uuuinr6 " luiud a
flqun1n! bdbd airu:vtuooulai Zoom Meeting l;L

E lrirnr{r 0u61#uraaisrf 6'uuJ! riiuiyarn:nuiu narua"anrud
! hiatn:nhirijuivrsrn:qrrrl-u nar mvanrldddruuold

nnt: gur]ltY.i0{r,tu:rlvE'Ll

sauaornrrtLdr6o

(............................................)
9t'It14U,:

uararuq LJ:ndwru"l6ooroliuariufrri'n'ufiJ:cdrdn:.?nr:rr.l E-mail: [email protected]

nrdu riui oa urruu bdlod/ 6alFnuairufirorildo (druairl)


Click to View FlipBook Version